ABDIJSIROOP HP II Éi iH a fH Ut lfl m B Ut Hf Él Hf ÉH 4§ gjg m Él" H§ i! H É18 iÜ Hf HP m ff lü ffti B Hf Hf m ®f H B üf 15 H 1® iöf m ui in iü H 'Él Él Aanmeldingsplicht voor handel en ambacht. HOEsr VERKOUDHEID. BRONCHITIS WA ym 'C.. VÊ vm. h - W m W W/% m wA m m. WÊ 'm m Wh, KORTE PREDICATE GOD, LIEFDE EN RECHT. Er is een helder woord van Rothe, dat luidt: ,^Als God geen liefde is, dan zijn wij verloren; maar als God geen recht is, dan ia Hyzelf verloren". Als God maar alles goed vindt; als God maar met Zich laat sollen; Zijn naam laat misbruiken; als God zegt: och, die arme jongens op aarde kunnen er ook niets aan doen; als God het maar goed vindt dat ik mijzelf hooger acht dan Hemj als God m.aar alles goed vindt, dan is Hij geen God, maar een goedige sul. Hoe voltrekt zich dan het gericht van Godf De leer der Kerk zegt: tydelyk en 4eeuwigD.wjs. in deze wereld en in de an dere, doordat God ons onzen zin geeftWiZ- len jullie dan zonder Mi) leven, nu, leef dan zonder Mij. En het werd de wereld, lig gend in den booze, die wij beleven. En God dank dat het zoo vreesélijk is, want het toont ons dut God geen goeierd is, maar GOD. Desgelijks ook in de andere wereld: de mensch ontvangt naar zijn verlangen. Wie ver van Gods licht wilde leven, ontvangt de buitenste duisternis. Inderdaad, als God geen liefde is, dan zijn w{j verloren; maar als Hij geen recht is, dan is Hijzelf verloren: En nu is het ge heimenis des Jcruises, dat Gods liefde en Gods recht elkander daar ontmoeten en in elkander opgaan. Het recht blijft gehandhaafd, de zonde vindt haar oordeel. Maar God laadt het op Zichzelven, en zoo komt Zijn liefde voor ons vrij. Dit mysterie is op honderd manieren te benaderen. Maar het blijft een mysterie. Wanneer ik het in een formule zou denken te grijpen, dan is mijn hand leeg. Een rest ontglipt mij steeds. Want God is niet te grijpen. Maar op honderd manieren kom ik met de Kerk tot aan den rand van het mysterie. Om daar te knielen, dankend, dat ik voor eeuwig bij God thuis ben. F. UIT ONZE COURANTEN VAN VOOR 50 JAAR Me week 1891. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Zaamslag (toez.) ds. J. van den Bergen te Holten (Overijsel); te Yerseke ds. Hartgeling te Monnikendam. Bedankt voor Nieuwvliet door ds. I. J. Dermout, emer.-pred. van Seheveningen te Zeist; bedankt voor St. Laurens en Brigdamme door ds. D. J. Veen te Bergharen. Ned. Geref. Kerk. Bedankt voor Mid delburg door ds. J. P. Hania te Ooster- bierum. Chr. Geref. Kerk. Bedankt voor Goes door ds. J. J. Impeta te Alphen a/d Rijn. Benoemd tot onderwijzeres aan de christelijke school te Aardenburg mej. T. Sibenga, te Middelburg. De ingenieur van 's Rijles Waterstaat 3e kl. F. Doffeguies is bevorderd tot inge nieur 2e klas. De ingelanden van de polders Oud- en Jong Breskéns hebben tot dijkgraaf be noemd den heer J. van Male, gezworene, en in diens plaats den heer A. A. Becu te Groede, terwijl verder tot lid van den dijk- raad van het calamiteuse Waterschap Oud en Jong Breskens werd benoemd de heqr J. Weijkman. te Breskens. Mej. H. E. P. Manssen, hoofd der be waarschool te Groede, heeft als zoodanig ontslag aangevraagd tegen 1 December. De heer B. J. Oclcelven, onderwijzer aan de Chr. school te Sluis, is als zoodanig be noemd te Waddingsveen. Het verbouwen en vergrooten van de openbare school te Breskens is aan den laagsten inschrijver, den heer W. Woittiez aldaar gegund voor 7890. GERINGE KOERSVERSCHILLEN OP DE AMSTERDAMSCHE BEURS.. Evenals de laatste weken werd ook gisteren, nu het einde van de week in zicht komt. ten opzichte van de effectenbeurs, een groote terug houdendheid betoond en de affaire was dan ook an beperkten omvang. Een bepaalde stemming viel niet aan te geven. De koersen waren weinig veranderd en'hoewel onder beurstijd in de meeste rubrieken een kleine verzwakking kon worden waargenomen, hoofdzakelijk wegens gebrek aan affaire, kon de markt toch niet gedrukt of be paald ongeanimeerd worden genoemd. De meeste rubrieken hadden een zeer rustig verloop. De toonaangevende industriepapieren waren prijs houdend maar zoogoed als onveranderd. De han del was stil. De stemming prijshoudend behou dens een enkele uitzondering. Voor de preferente eandeelen. Unilevers bestond goede kooplust. Vervolgens werd de aandacht getrokken door olies, welke eveneens den gansehen middag in oen open ho'ek werden verhandeld. In doorsnee was de koers niet veel gewijzigd. De rubber- markt lpg bijna geheel verlaten. In tabakken ging weinig om. Op de suikerafdeeling bewogen H.V.A.'s zich evenals gisteren tusschen 485 en ■190. De scheepvaartrubriek trok eveneens .maar weinig belangstelling. Op de beleggingsmarkt werd de attentie bijna uitsluitend getrokken door de nieuwe 3% staatsobligaties, die een frac tie lager waren en even beneden 96 kwamen. A Amsterdarnsche Bank 129 130 A Incassb Bank 125% Nederland 1941 4% f 100 99% 99% Nederland le lug 1940 4 100% 100% Nederland 2e Ing 1940 4 100 100% Nederland met bel fac.1940 4 100% 100% Nederland 1000 1938 (3%) 3 92 7/16 92%-% Indië S 1000 1937 3 93", 93%. Indië k 1000 1937 A 3 93% 93% A Koloniale Bank 218% 219 A Ned. Ind. handelsbank 150 154% C Ned. Handels Mij. 175 177 A Algemeene Kunstzijde Unie 146 147-48 A Van Berkels Patent 105% 108%-11% C Calvé Delft 119% 120-19 A Fokker Vliegt. Fabriek 213% 212% A Lever Bros en Unilever 161% 161%-63 A Ned. Ford Auto Mij. 321 A Philips Gloeil. Gem. Bezit 277% 278-74 A Dordtsche Petroleum Mij. 288 A Kon. Petroleum Mij. 317 319—15% Bataafsche Petroleum Mij. Obl. 3% 93 93 A Holland—Amerika Lijn 147'% 147%-45% A Java—China—Japan Lijn 170% 169 A Kon. Ned. Stoomboot Mij. 199 198% A Ned. Scheepvaart Unie 210 211-08% A Handelsvereen. Amsterdam 487% 490-84 A lavasche Cultuur Mij. 297 293 A Ned. Ind. Suiker Unie 27! 269 C Dell Mij a 1000 313 318-16 A Scncmbah Mij. 265 268!',-67 A Arendshurrg Tabak Mij. 350 347 C Amsterdam Rubber 309% 310-08 A Deli-Batavia Rubber Mij. 262% A Sumatra Rubber Cultuur 269 A Ver. Ind. Cultuur Ondem. 213% 208 Nederland 1941 3%'/0 100 95% 95% In de Nederlandsche Staatscourant Is on langs gepubliceerd een beschikking van de organisatie-commissie, regelende de ver plichte aanmelding van den handel en het ambacht. Teneinde de strekking van deze beschikking te kunnen begrijpen, dient men zich enkele feiten in herinnering te roepen. Bij besluit van den secretaris-generaal Van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart van 31 October 1940 werd de basis gelegd voor den opbouw yan een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven. De taak om den op bouw tot stand te brengen is opgedragen aan de organisatie-commissie (de tommis sie Woltersom). De wijze van opbouw is destijds geregeld in een aantal besluiten. In een dier besluiten zijn de hoofdlijnen aangegeven, welke bij de indeeling van het bedrijfsleven zijn te volgen. Zoo bevat dit besluit de bepaling, dat het bedrijfsleven zal worden ingedeeld in zes hoofdgroepen, namelijk voor de industrie, het ambacht, den handel, het bankwezen, het verzeke ringswezen en het verkeer. De aldüs ge vormde hoofdgroepen worden ieder naar producten of werkzaamheden onderver deeld in bedrijfsgroepen en deze naar ge- lang van de belangrijkheid weer in vak- groeoen, c.q. ondervakgroepen. Binnen de hoofdgroep industrie is naar men in de dagbladen heeft kunnen lezen reeds een aantal organisaties ingesteld. Bij de be schikkingen over de organisatie-commissie op grond waarvan deze organisaties wer den ingesteld, werd steeds aan alle onder nemingen. behoorende tot dien talc van in dustrie, de verplichting opgelegd, zich bg de nieuw ingestelde organisatie aan te knel den. In de afgeloopen maanden is de nood zakelijkheid gevoeld een beter inzicht te krijgen in de feitelijke verhoudingen op het gebied van den handel en het ambacht, alvorens een definitieve organisatievorm voor den handel en het ambacht in het leven te roepen. Als voorbereidende maat regel is thans verschenen de beschikking, op grond waarvan 'n ieder, die den handel of het ambacht uitoefent, verplicht is zich aan te melden. Deze aanmelding vindt plaats bij een centraal punt en wel gelijk tijdig voor alle ondernemingen. Deze me thode beteelcent een aanmerkelijke vereen voudiging voor het bedrijfsleven, daar thans ondernemingen, welke onder meer dan één groep moeten worden georganiseerd (b.v. ond$r groothandel en kleinhandel en onder kleinhandel en ambacht) in het algemeen wel kunnen volstaan met éénmalige aan melding. De verschillende rubriceeringen, welfte in deze beschikking worden genoemd, loopen echter niet vooruit op de t.z.t. in het leven te roepen organisatievormen voor den han del en het. ambacht. De beschikking legt dus in het algemeen de verplichting tot aanmelden op aan alle ondernemingen en'ondernemers, behoorende tot den handel of ambacht en geeft voorts een omschrgving van de verschillende cate gorieën van aanmeldingsplichtigen. A Tot den handel in den zin van bedoelde beschikking behooren: a. De groothandel, omvattende: Alle in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, die hun beroep er van maken voor eigen rekening en risico goe deren te koopen en zonder dat deze goe deren be- of verwerking ondergaan, anders dan in den handel gebruikelijk, deze te ver- koopen aan wederverkoopers alsmede aan koopers, die deze goederen in hun onder neming aanwenden. b. De koloniale producenten, omvattende: Alle in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, die er hun beroep van maken de door henzelf in éép der Neder landsche overzeesche gebiedsdeelen voort gebrachte producten te verkoopen, of als verkoopers krachtens vertegenwoordiging van of in andere verhouding tot een pro ducent uit één dier gebiedsdeelen of in bei derlei'.hoedanigheid optreden. c. De tusschenpersonen, omvattende: Alle in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, die er hun beroep van maken hun bemiddelin'g te verleenen bg de totstandkoming van handelstransacties. d. De kleinhandel, omvattende: Alle in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, die er hun beroep van maken goederen te verkoopen in den regel door uitoefening van een winkelbe drijf of in den markt- of straathandel aan verbruikers, niet vallende onder de koopers, bedoeld sub a. Alle ondernemingen en ondernemers, val lende onder één of. meer der hierboven ge noemde omschrijvingen zijn derhalve tot aanmelding verplicht. De aanmelding moet geschieden voor ondernemingen, welke hier te lande zijn gevestigd. Dit moet aldus worden .opgevat, dat het gaat om onder nemingen, welke hier te lande hun bedrijf uitoefenen, hetzij op het gebied van den groothandel, van den kleinhandel, van het ambacht of als tusschenDersonen. Hierbij doet het niets ter zake of de onderneming al dan niet statutair in Nederland is ge vestigd. Waar het om gaat is .de vraag, of een onderneming hier te lande, oflder welken rechtsvorm dan ook, werkzaamhe den verricht, die binnen het bereik van de aanmelding vallen. Uit de gegeven opsomming blijkt reeds het ingrijpende karakter van de beschik king. Zoo valt onder de bepalingen van de beschikking de geheele detailhandel, onge acht of deze wordt uitgeoefend in een win kel, in een gesloten huis, op de markt of door venten op straat. Ook het kleinste bedrijfje, waarbij de eigenaar voor eigen rekening regelmatig langs de straat goe deren uitvent (b.v. visch, groenten, petro leum enz.) wordt dus beschouwd als on derneming in den handel en is daarom aan- meldingsplichtig. Aanmeldingsplichtig is ook de geheele groothandel, in welken vorm ook uitge oefend (dus ook import, export en gros- sierderij). Tot het ambacht wordt geacht te behoo ren niet alleen wat men vanouds ambacht pleegt te noemen (b.v. een smederg), maar ook de in modernen vorm uitgeoefende kleinnijverheidsbedrijven. De eigenlijke in dustrie, het fabrieksbedrrjf," valt er buiten. Ontheven van de verplichting tot aanmel ding zijn vanzelfsprekend ook die onder nemingen en ondernemers, die reeds op grond van een desbetreffende beschikking van de organisatie-commissie bij één dqr tot de hoofdgroep behoorende ondergroe pen zijn georganiseerd. Tot het ambacht worden voorloopig ook gerekend de z.g. dienstverleeningsonderne- mingen, voor zoover deze niet zijn verkeers- of transportondernemingen. De aanmelding behoeft dus niet te geschieden door auto busondernemingen, bode- en bezorgings diensten, maar wel door ^.v. glazenwassche- rrjen, zuiveringsbedrjjven, rgwielstallingsbe- drijven, begrafenisondernemingen e.d. Tot de tusschenpersonen moeten in den geest van deze beschikking allen gerekend worden, die .hun bemiddeling verleenen bij de totstandkoming van handelstransacties. Tot deze categorie behooren dus ook ma kelaars in onroerende 'goederen, houders van verhuurkantoren, vendumeesters, hou ders van advertentiebureaux, e.d. Vele tak ken van bedrijf, welke men misschien tot den handel zou willen rekenen, vallen bui ten den aanmeldingsplicht, omdat zjj niet bg den handel, maar t.z.t. afzonderlijk worden georganiseerd. Hiertoe behooren de tusschenpersonen in het verzekeringsbe-' drijf, alsmede het hotel-, café- en restau rantbedrijf. De aanmelding geschiedt door invulling en inlevering in tweevoud X>an een vragen formulier, dat verkrijgbaar is bjj alle ka mers van koophandel en in bepaalde plaat sen ook op de postkantoren en ter gemeen te-secretarie. De wijze van» beschikbaar stelling van de formulieren wordt voor elk district door de Kamer van Koophandel in de pers bekend gemaakt. De aanmeldingsformulieren moeten wor den ingezonden aan de commissie voor de organisatie van het bedrijfsleven te 's-Gra- venhage en wel volgens de beschikking vóór 26 October a.s. Naar mag worden ver wacht, zal deze termijn met veertien dagen worden verlend. f Voor de toezending kan gebruik geblaakt worden van de portvrije enveloppe, die bij elk stel formulieren wordt verkrijgbaar ge steld. Zoodra aan de verplichting tot aanmelden is voldaan, wordt aan den inzender van het formulier onder rembours een ontvangst bevestiging toegezonden, waarvoor een be drag verschuldigd is, dat varieert naar de waarbjj slijm op de borst vast zit, zal Abdijsiroop de slgm doen loskomen en borst en keel verzachten, terwjjl de hoest verdwijnt. Vanouds beproefd by hoest, griep, bronchitis, asthma. AKKER'S grootte van de onderneming. Voor de be paling van dit bedrag worden de onder nemingen ingedeeld in een drietal klassen, namelijk ondernemingen, wier omzet in 1940 bedroeg: 1. Minder dan 5000 (aanmeldingsbedrag 0.75). 2. Van ƒ,5000 tot 25000 (aanmeldings bedrag 1.25). 3. Boven 25000 (aanmeldingsbedrag 2.75). De aandacht van de belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat deze ontvangst bevestiging het bewijs vormt, dat aan de verplichting tot aanmelding is voldaan. Zij moet derhalve goed worden bewaard. Kan men bij controle deze bevestiging niet too- nen, dan wordt men geacht in overtreding te zijn met alle gevolgen van dien. Hoewel de vraagstelling van het formu lier zoo eenvoudig mogelijk gehouden is, is het denkbaar, dat betrokkenen ^net dc invulling van bepaalde vragen moeilijkhe den ondervinden. Door elkeKamer van Koophandel zal daarom voor haar district een regeling worden getroffen t.a.v. de voorlichting bg de invulling. Aan deze re geling zal voldoende ruchtbaarheid worden gegeven. Zoo bestaat b.v. de mogelijkheid, dat de Kamer en enkele gemeenten van haar district zitdagen.houdt, waar alle aan meldingsplichtigen voorlichting bjj de in vulling kunnen ontvangen. Op een enkel punt, dat tot misverstand aanleiding zou kunnen geven, mag hier nog worden gewezen. In het aanmeldings formulier wordt onder meer gevraagd naar de omzetcijfers van de ondernemingen. Hier kan een moeilijkheid rijzen, wanneer de omzet in den transitohandel moet wor den opgegeven. Ter verduidelijking zij daarom vermeld, dat het de bedoeling is, dat het omzetcijfer wordt gegeven v^n de transacties, welke hier te lande tot stand gekomen zijn, ongeacht of de goederen in derdaad door ons land zijn gevoerd of in transitoverkeer buiten ons land omgaan. Buiten het opgegeven omzetbedrag valt dus de omzet verkregen door in het buitenland of in overzeesche gebiedsdeelen afgesloten transacties. Wordt aan de verplichting tot aanmelding niet voldaan, of wordt op andere wijze in strijd met dé beschikking gehandeld (waar toe ook behqort het niet naar waarheid invullen Van het formulier) dan kan een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. Verwacht wordt evenwel, dat een dergelijke straf oplegging nimmer zal behoeven te geschie den en dat de belanghebbenden zoodanig van het nut en de noodzaak van de onder havige aanmelding overtuigd zijn, dat zij hun volle medewerking zullen verleenen. Op deze .medewerking wordt, voor zoover noodig, bij dezen nog eens een krachtig beroep gedaan. FRAUDULEUZE SLACHTERS GEARRESTEERD. De politie te Delft heeft drie Delftenaars B., H. en R. genaamd, op heeterdaad be trapt toen .zij bezig waren een varken te slachten, terwijl een varken reeds schoon aan den haak hing. Het vleesch werd in beslag genomen en de frauduleuze slach ters zijn in arrest gesteld. Voorts werden vijf personen verbaliseerd wegensjiandel in distributiebescheiden en 13 personen om dat zij brood kochten op nog niet aange wezen bonnen.. SCHAKEN REDACTEUR: 3. M. MULLIB. Onderstaande partij werd gespeeld in den wed strijd om het kampioenschap van Zeeland. Wit: J. M. Mullié.' Zwart"* K. Maarlense. Grtlnfeld-Indlsch. 1. d2d4 Pg8—f6 2. c2—c4 g7—g6 3. Pblc3 d7d5 4. Lel—f4 Lf8—g7 5. e2d3 0—0 6. c4>^d5 Pf6*d5 7. Pc3Xd5 DdSydS 8. Lf4Xc7 wit heeft nu een pion gewonnen, maar toch staat deze variant als ongunstig voor wit beleend, omdat zwart een groots voorsprong in ontwikkeling verkrijgt. 8Pb8c6 ongetwijfeld de sterkste zet. In de partij FlohrBotwlnnik van het Avro- Tournooi speelde zwart hier Pa6. De tekstzet Is beter, en het wordt nu voor wit heel moeilijk, wanneer hij de voor de hand liggende*zet 9. Pf3 speelt. Immers 2wart dreigt met tempowinst de c-lijn met een toren te bezetten, nadat de raads heer van c8 naar f5 gespeeld is. 9. Pgl—e2 deze variant wordt door Keres aan bevolen voor wit. In een partij KeresLilienthal (Leningrad-Moskou 1939) volgde 9Lg4 10. f3 Ta8 11. Lf4 (door 11. Pc3! kon wit in het voordeel komen) etc. 9Lc8g4 10. f2f3 Lg4yf3 zwart be sluit en ons inziens terecht liever een stuk te offeren (wfearvoor hij per saldo drie pionnen krijgt),, dan in de verdediging te worden gedron gen met bovendien nog een pion minder. De wit- speler, die de variant thuis geprepareerd had, aan de hand van het pas verschenen boekje van Lod. Prins, getiteld: ..Grünfeld verdediging en schaak- fractuk" had met dit offer rekening gehouden. 1. g2Xf3 Dd5Xf3 12. Thl—gl Df3Xe3 (zie diagram) Stelling na 12Df3xe3 Wit heeft nu een stuk voor twee pionnen, maar zijn stelling is ver van fraai, en hij moet terdege oppassen nog niet een derde pion te verliezen. 13. Lc7—f4 De3e4 14. Lfl—g2 De4—f5 15. Lg2><c6 deze afruil is wel min of meer ge dwongen, daar anders de verdediging van pion d4 bijna onmogelijk schijnt. 1 5b7Xc6 16. Ddl—bl om de da me op betere velden te plaatsen. 1 6Df5d5 na Daóf volgt Kf2 17. Tg)g5 Dd5e6 18. Dbl—d3 Tf8—d8 19. Kei12 ook weer ongeveer noodzakelijk. 19Lg7h6 20. Tg5—eö De$—f6 21. Dd3e4! vermoedelijk wel de beste zet. 21g6— g5? zwart loopt te hard van stapel. 22. Tal—gl Kg8—f8 23. Te5—f5! de gevol gen van deze zet had zwart vermoedelijk onder schat. 23. Df6g6 24. Lf4yg5 met de winst van deze pion is de partij beslist. 24e7—e6 25. Lg5—e7f en zwart gaf op. DAMMEN KUNST. IVONNE GEORGI MET HAAR BALLET OP R^IS. Op uitnoodiging van den rijkscommissa ris zal Ivorrne Georgi met haar ballet een reis van tien dagen maken door Duitsch- land, nadat de leiding van de stadsschouw burg te Amsterdam haar toestemming had verleend. Van 31 October tot 8 November zullen gastvoorstellingen gegeven worden o.a. te Kassei, Frankfurt, Giessen, Darm stadt, Worms en Marburg. SPORT COMPETITIE-ÏNDEELÏNG N-V.B. AFD. ZEELAND. In do verschillende competitie-afdeelingen van den N.V.B. afdeeling Zeeland, zijn nog opgeno men de elftallen: Ria I, Braakman Bo£s I, Hon- tenisse III, Heinkenszand, Zuidzande, Middel burg V, R.C.S. V, IJzendijke II, Axel III en het adspirantenelftal R.C.S-B. VOETBALPROGRAMMA. Het programma voor morgen is als volgt: 2e klasse E: De Zeeuwen—R.C.S.Bresken»— R B.C.AllianaeDosko: MiddelburgGoes. 3e klasse N: Goes II—WalcherenBreskens II E.M.M.Vli88ingen II—Middelburg II. 3e klasse O: AardenburgCorn Boys; Sluiskil IJzendijke; AxelBiervliet; TerneuzenSchoon- dijke. REDACTEUR: J. A VAN DIXHOOBN, Baanstraat 85, Beverwijk. i Ket volgende stukje van de bekende Walcher- sche problemiste mej. Medema bieden we onzen lezers ditmaal ter oplossing aan. Autcnr: Mvj. R. Medema, VUsslngen. 1 2 3 4 5 46 47 48 49 50 Cijferstand: Zwart 8 schijven op 7, 8, 17, 19, 22. 26, 29 cn 39. Wit 8 schijven op 28, 35, 37, 38. 40 en 48—50. Als steeds: Wit begint en wint. Oplossingen worden gaarne ingewacht vóór of op 5 November a.s. bij de Redactie der Prov. Zeeuwsche Crfc. onder motto Damrubriek. Een interessant party-fragment. In een enkele maanden .geleden gespeelde vriendschappelijke partij kwam het tusschen de heeren L. K. Bozuwa met wit en J.'N. <1e Vroom met «wart, beiden tc Dordrecht, tot den volgen den stand: Zwart: 3. N. de Vroom, Dordrecht. Een stuk huisraad in uw maag? een „Kabouter" helpt U graag. Wit: L. K. Bozuwa, Dordrecht. Zoo op het eerste gezicht lijkt het, dat de zwartspeler er niet te best voor staat. In het hier na volgende spelbeloop wist de heer De Vroom zich echter fraai te redden door: 27—21 16X27; 32V21 15—20; 35—30! 6—11. Op 3440 zou na tuurlijk volgen 30—24 en 25 x 45 30X39 19—24: 21—16 12—18; 16X7 17—21; 26X17 29—33; 38X29 en 24X2 met "Remise. Een eenvoudig maar desalniettemin leerzaam stukje partijspel, voor welker toezending wij den heer De Vroom als steeds zeer erkentelijk zijn. BESLUITEN, BENOEMINGEN, ENZ. Benoemd tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den Fredericapolder, de heer A. David te Rilland-Bath; Benoemd tot gezworene van het waterschap Zuid c.a. de heer J. Huijssen-Dieleman te Neuzen; Benoemd tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den Westdorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder, de heer F. C. Verhevt te Westdorpe; Benoemd tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den EugeniapoWey, de lieer A. van Hoeve te Sas van Gent; Benoemd tot gezworene van het waterschap 's-Heer-Arendskerke, de heer N. Otte te 's-Heer- Arendskerke; Benoemd tot dijkgraaf van den Westpolder, de heer M. J. de Looft te Kortgene; Benoemd tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den Westpolder,, de heer J. de Kam te Wisse- kerke; Benoemd tot plaatsvervanger van den dijkgraaf van den Maarlandpolder, de heer C. J, van Bloois te Dreischor; Benoemd tot dijkgraaf van den Nieuwe- Zuid- mooipolder, de heer A. van der Slikke te Stave- nisse; Benoemd tot lid van het bestuur der waterleiding van den calamlteuze'n Burgh- en Westlandpolder, de heer M. Blom Lz. te Haamstede; Benoemd tot gezworene van den Nleuwlandepolder, de heer B. M. Blok te Kruiningen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6