Tweede Blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zaterdag 1 November 1941 De aanmelding bij ziekenfondsen. N.V. BOUWKAS „ROHYP" l/chnjem De legerberichten van gisteren. Een oproep van het N.V.V. Dank zij de groote activiteit van en de goedë samenwerking tusschen het departe ment van sociale zaken en het N.V.V. zal op 1 November a.s. een nieuwe belang-, rijke'sociale wet in werking treden, n.l. het ziekenfondsenbesluit. Teneinde een inzicht te geven in de wij ze, waarop men de rechten van het zieken fondsenbesluit kan verkrijgen, deelen wij in overleg en in overeénstemming met den commiSsaris; belast met het toezicht op de ziekenfondsen, het navolgende mede: Het ziekenfondsenbesluit regelt de ge neeskundige verzorging van den arbeider en zijn gezin en de -uitkeering bij overlijden. De premie voor deze verzekering wordt voor de eene helft betaald door den werk gever en voor de andere helft door den werknemer. Ongeacht of men zich bij een ziekenfonds verzekei^ of niet, moet met ingang van 1 November ,.a.s. door den werkgever de premie van het loon van den arbeider worden ingehouden. Om nu dé reqjiten te verkrijgen, die uit de premiebetaling voortvloeien, moeten alle arbeiders,die volgens de ziektewet verze kerd zijn - voor uitkeering van ziekengeld, zich vóór 1 November a.s. aansluiten bij een toegelaten ziekenfonds. Degenen, die zich niet tijdig aansluiten, zullen in de toekomst bg ziekte geep zie kengeld ontvangen en geen recht hebben op vrije geneeskundige behandeling enz. Voor zoover zij het niet weten, kunnen de arbeiders bij hun werkgever informee- ren, of zij volgens de ziektewet verzekerd zijn voor uitkeering van ziekengeld. BIJ WELK ZIEKENFONDS MOET MEN ZICH AANMELDEN? De arbeiders móeten zich aanmelden bij een toegelaten ziekenfonds, hetwelk in de toekomst wordt aangeduid als „algemeen ziekenfonds". De namen van de toegelaten zieken fondsen zullen door den commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen, in de couranten en op de postkantoren wor den bekendgemaakt. Ieder is volkomen vrij in de keuze van zijn ziekenfonds, maar zoowel voor toetreding bij een nieuw fonds, het overgaan naar een ander fonds, als" voor het lid bjijven van het eigen fonds moet men zich aanmelden. Geen vrije keüze van het ziekenfonds hebben personen, die werkzaam zgn bij een onderneming, die zelf of in samenwerking met andere ondernemingen een als alge meen ziekenfonds toegelaten fonds heeft. Het lidmaatschap van dergelijke onder nemingsfondsen kan n.l, door den werkge ver worden verplicht. HOE MOET. DE AANMELDING GESCHIEDEN? De aanmelding geschiedt door middel van een dubbele kaart. Degenen, die thans reeds bij een ziekenfonds zijn aangesloten, ontvangen een exemplaar van deze kaart van het ziekenfonds, waarvan zij lid zgn. Personen, die nog niet bg een zieken fonds zijn aangesloten, kunnen de kaarten kosteloos bij elk postkantoor verkrijgen. WAT MOET ER MET DE AAN MELDINGSKAART GESCHIEDEN? Nadat de arbeider de kaart of van zijn ziekenfonds ontvangen heeft, of bij het postkantoor heeft afgehaald, moet hij de navolgende - handelingen verrichten: 1. Hij moet op beide helften van de "kaart op het linkergedeelte zijn naam en voorletters, adres en woonplaats, alsmede naam en adres van het algemeen zieken fonds, waarbij hp zich wenscht aan te melden, invullen. 2. Daarna geeft hij de kaart aan zijn werkgever, die op de beidé helften van de kaart het rechtergedeelte invult. 3. De belde heiften van de kaart wor den gescheiden. 4. De werkgever moet aan den arbeider één helft van de kaart teruggeven. Deze helft van de kaart moet de arbeider zorg vuldig bewaren, daar zjj voorloopig als be wijs van lidmaatschap dient van het daar op vermelde ziekenfonds. 5. De werkgever zendt de helft van de kaart, welke hij heeft behouden, ten spoe digste aan het algemeen ziekenfonds, dat door den arbeider o^ de kaart is vermeld. Arbeiders,zorgt bij ziekte voor hulp aan U en Uw gezin, doorsU tusschen 27 October en 1, November aan te melden bij een toegelaten ziekenfonds. Doet gij dit niet, dan moet gij wel premie betalen, maar hebt gij desondanks geen rechten. Ondervindt gij na 1 November moeilijk heden bij het verkrijgen van uw rechten, wendt u dan tot het dichtsbijzijnde N.V.V.- bureau voor rechtsbescherming, dat U alle mogelijke hulp en voorlichting zal ver schaffen. Kranig reddingswerk bij Hoek van Holland. Zondagmiddag hebben de reddingbooten „Presideht Jan Leis" en -,,J. V. Wierdsma." - van de Zuid-Hollandsche Redding Mij. Hoek van Holland weer een kranig stukje reddingswerk geleverd. Wg hebben een kwade redding gehad, meneer zoo begon kapitein J. Slis zijn éénvoudig verhaal aan een verslaggever van de N.R.C. Maar zoo voegde hij er dadelijk aan toe wg hebben eer van ons werk gehad. Dat was op de scheepswerf te Vlaar- dingen waar de „President Jan Leis" juist op de helling werd getrokken, en toen wij het scheepje even bekeken, zagen wij ter dege, dat er heel wat gebeurd was. De kleine reddingboot was deerlijk gehavend. Het was ongeveer kwart over vier, zoo vertelde kapitein Slis, dat wij bericht kre gen, dat de „Hertha Engéline Fritzen", een stoomschip van ongeveer 8000 ton, nood seinen ga.f, en --eecLs voordat wij de Ber gingshaven te Hoek van Holland waren uitgevaren, zagen wij, dat het schip, dat bijna den Nieuweh. Waterweg had bereikt, in tweeën gebroken lag. Toen wij er bij kwamen lag de eene helft dan ook onge veer duizend meter West van rood I en het achterschip op ongeveer tweehonderd me ter afstand van het voorste gedeelte ver wijderd. De kwaadste plaats ora te redden, doch wij gingen, zoo goed en zoo kwaad als het ging, aan het werk. De brug van liet schip zat reeds onder water toen wg er bij kwamen en dadelijk stelden wij po gingen in het werk om een verbinding tot stand te brengen, wat ons na veel moeite gelukte. Na ongeveer een uur hard werken, want de wind was pal Noord en van kracht 10, hadden wg vijf mönschen als het ware van boord gescheurd. Intusschen waren wp echter reeds viermaal van het schip afge gooid „doordat alles afbrak. Bovendien kre gen wij nog een stuk wrakhout in de schroef, waardoor de motor afsloeg. Doch dit malheur was 'spoedig verholpen. Later hebben wij wéér verbinding gekregen met het voorschip om daar het reddingswerk voort te zetten. Daar is het ons na een half uur zwaar werken gelukt, twaalf manschappen levend van boord te halen. Een man spoelde van de ladder af en stortte in zee. Ook dezen hebben we hog levend aan boord kunnen krijgen, doch de man is later aan de gevolgen overleden. Kapitein J. v. Dam, die later met de „J. V. Wierdsma" te hulp is gekomen, heeft kans gezien nog vijf menschen le vend aan wal te brengen, die hp van het achterschip heeft gehaald. HET AANDEEL VAN DE J. V. WIERDSMA". Over dit kranige reddingswerk bp Hoek van Holland schrijft J. van Dam, van reddingboot „J. V. Wierdsma", voorts nog aan dé N.R.C. het volgende: Daar wij om de beurt uitvaren en J. Slis met de reddingboot „President Jan Leis" aan de beurt lag, kreeg deze orders, zoodat hij om 16 u. 30 uitvoer. Toen hij buiten den Waterweg was, za gen wij van den wal hier, dat het schip bij den achtermast door midden brak. Da.arop kreeg ik orders om met de red dingboot „President J. V. Wierdsma" ook uit te varen, zoodat ik onj, 16 u. 50 uit voer. Toen ik buiten den Waterweg kwam, zag ik dat de reddingboot „Jan Leis" op zij lag van het voorschip, dat stevig vast zat, zoodat ik doorvoer naar het achter schip, dat reeds ruim een kilometer hoo- gerop geslagen was. Toen ik er hij kwam dacht ik dat er niemand meer op was, maar toen ik ach-, ter het stuk wrak heen liep, zag ik dat er nog vijf menschen op de kast van het achterste stuurgerei zaten, die elkaar vasthielden, daar zij geregeld onder wa ter zaten. Daar ik geen verbinding kon maken, omdat het stuk te klein was en Algemeene vergunning t.a.v. gratificaties. De persdienst van het N.V.V. schrpft ons In de richtlijnen, welke de secretaris generaal van het departement van sociale zaken in December j.l. aan het college van rpksbemiddelaars deed toekomen ter toepassing van de loonverordening van den rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied van 28 November 1940, werden als gevallen, waarvoor toéstem- ming van het college van rpksbemidde laars noodig is, genoemd dezoogenaamde gratificaties, d.w.z. loons- en salarisver- hoogingen bij de jaarwisseling, prestatie premies, participaties in winst of omzet en Kerstmis en Oudejaarsgratificaties. Tegen deze bepaling zijn in de practijk bezwaren gerezen, die vooral hier op neerkwamen, dat het in de meeste geval len nogal wat tijd in beslag nam voordat de toestemrrffng tot het geven van een gra tificatie, waartoe een werkgever bereid was, van het college afkwam. Deze be zwaren klemden te meer, waar vele werk gevers inderdaad bereid bleken aan hun personeel een gratificatie te verleenen. De sociaal-economische afdeeling van het Nederlandsch Verbond van Vakveree- nigingen heeft zich, om aan deze bezwa ren tegemoet- te komen, gewend tot het departement - van sociale zaken met als gevolg, dat het college van rijksbemidde laars zich accoord heeft verkl&ard met een door het N.V.V. gedaan voorstel om een algemeene vergunning te verleenen ten aanzien van deze «gratificaties. Wel zal van elke toegekende gratificatie kennis moeten worden gegeven aan het college. Over een nadere regeling is in de Neder- landsche staatscourant binnenkort een mededeeling te verwachten. De voordeelen van deze nieuwe regeling springen duidelijk in het oog niet alleen zal de gang van zaken hierdoor worden bespoedigd, maar tevens is het college hiermede ontlast van veel werk het zal zich voortaan met des te meer spoed bezig kunnen houden met collectieve arbeids overeenkomsten en de verbindend verkla ring daarvan. MR. LAMBERTS HURRELBRINCK OVERLEDEN. In den ouderdom van 85 jaar is" te Maastricht overleden mr. L. H. J. Lam berts Hurrelbrinck, een in het geheele land bekende schrijver van vele volksromans en vertellingen uit Limburg. Te Maastricht heeft hij zijn tallooze verhalen over het volksleven en de gewestelijke folklore ge schreven, die voor een gedeelte gebundeld zgn als Limburgsche verhalen en gedeelte lijk als romans zrjn verschenen. Vooral kreeg hp bekendheid door romantische be werkingen van Züid-Limburgsche bokken rijders v erhalen. nog steeds hoogerop sloeg, en ik voor zichtig moest zijn om niet onder den spie gel te komen van het schip, besloot ik maar om er opzij te gaan. Ik ben wel twintig maal opzij geweest eer ik de schipbreukelingen aan boord had; bp den laatsten man dien ik over kreeg werd ik bovenop de verschansing gegooid van het wrak, „oodat mpn berghout werd afgerukt en mpn boot opzp in het water viel. Toen ik de vijf schipbreukelingen, die op het stuk wrak zaten, behouden aan boord i^ad, ben ik naar het andere deel van het schip gegaan, waar de „President Jan Leis" nog steeds opzij «lag, en zag ik de schipbreukelingen langs de touwladder aan boord van de reddingboot gaan. Ik heb Slis toegeroepen of hij nog hulp noodig had, maar hij riep van niet, zoodat ik met mijn verkleumde schipbreukelingen naar de berghaven ben gegaan- en ze daar behouden aan wa.1 heb gezet. Later keerde ook de reddingboot „President Jan Leis" behou den met de geredden in de berghaven te rug. Verbreek den sleur Betaal niet langer huishuur o! hypotheek rente dan strikt noodig Is. Laat U bij ons als spaarder Inschrijven en U ontvangt na ongeveer 6 tot 7 Jaar het geheele kapitaal, hetwelk noodig Is VOOR HET KOOPEN OF BOUWEN VAN EEN HUIS, waarvoor U niet meer aan aflos sing hetaalt dan het bedrag, hetwelk U thans aan huur uitgeeft. Na ca. 20 jaar Is het huls Uw onbe last bezit Amsterdam (O) Spulstraat 219-221 Inspecteur voor Zeeland en West-Brabant L. C. RIBBENS, Biezelingschestr. A 234, Tel. 284, Kapelle (Z.B.) Distr. Inspecteur voor Walcheren, N.- Beveland en W. Zeeuwsch-Vlaanderen C. L. KOSTER, St. Jacobsstraat 31, Tel 370, Vlissingen. Loonregeling groenten- en fruitverwerkende industrie. Reeds geruirtien tpd werden op aandrang van het college van rpksbemiddelaars door werkgevers en werknemers in de groen ten- en' fruitwérkende industrie onderhan delingen gevoerd, ten einde te trachten te komen tot een uniforme landelijke regeling van de loonen en andere arbeidsvoorwaar den in dezen bedrijfstak. Deze onderhandelingen leidden echter niet tot het gewenschte resultaat én het college van rpksbemiddelaars is er daarom toe overgegaan zelf een zoodanige regeling vast te stellen, nadat hieromtrent deskun digen zoowel van werkgevers- als van werknemerszpde waren gehoord. Krachtens deze regeling zal met ingang van 8 November 1941 het minimum uurin- komën voor volwaardige ongeschoolde ar beiders van 25 jaar en ouder bedragen: in loonklasse 1 (Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage) 52 cent, in loonklasse 2 (gemeenten met meer dan 50.000 -inwo ners) 48 cent en in loonklasse 3 (gemeen ten met minder dan 50.000 inwoners) 44 cent. Voor vrouwelijk personeel van 21 jaar en ouder bedraagt het uurinkomen respectievelijk 25 cent, 22 cent en 21 cent. Ook vo.or jeugdige werknemers is een loonschaal vastgesteld en wel- zoodanig, dat het loon op 14-jarigen leeftijd voor mannelijk personeel 25 en voor vrouwe lijk personeel 50 bedraagt van de hier- voren genoemde minima, successievelijk opklimmend tot 100 op 25-jarigen respectievelijk 21-jarigen leeftijd. Deze loonregeling zal voor tal van werk nemers in dezen bedrijfstak een bedui dende verbetering beteekenen. In de regeling zijn voorts opgenomen bepalingen betreffende den opzeggingsterr mijn bij ontslag, vergoeding bij verzuim, betaling van algemeen erkende christelijke feestdagen en Zondagsarbeid, alsmede om trent de uitreiking van loonzakjes of loon briefjes en de gegevens, welke daarop door den werkgever moeten worden vermeld. Tenslotte voorziet de regeling in een vacantie "friet behoud van loon gedurende 6 dagen voor arbeiders, wier dienstbetrek king ten minste onafgebroken een jaar heeft voortgeduurd. De arbeiders, wier dienstbetrekking nog geen jaar heeft ge duurd, zullen voor iedere maand diensttijd een halven dag vacantie genieten. De va cantie zal, behalve bij beëindiging van de dienstbetrekking, niet door betaling van extra loon mogen worden vervangen. Volledigheidshalve |zij nog vermeld, dat, indien in ondernemingen reeds gunstiger bepalingen gelden, deze gehandhaafd blij- Bonaanwijzing honden- en kattenbrood. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in! oorlogstijd maakt bekend, dat, voor het tijdvak van 1 tot en met 30 Novem- bér 1941 op bon no. 26 van de voederkaart voor honden wordt verkrijgbaar gesteld voor honden van: Groep 1 10 kg. hondenbrood. Groep 2 10 kg. hondenbrood. Groep 3 8 kg. hondenbrood. Groep 4 5 kg. hondenbrood. Groep 5 4 kg. hondenbrood. Groep 6 3 kg. hondenbrood. Op bon no. 26 van de voederkaart voör katten wordt voor dezelfde periode 1% kg. kattenbrood verkrijgbaar gesteld. Na 30 November 1941 zpn de bonnen no. 26 van vorenbedoelde"* kaarten ongeldig; zij mogen nadien niet meer worden aange nomen. Een standbeeld voor Maarten Harpertszoon Tromp. Wijlen de oud-gezant, dr. Hendrik P. Muller, heeft, blijkens een mededeeling van notaris M- H. Kleyn het gemeente-bestuur van Den Haag 5000,vrij. van succes sierecht, zooveel mogelijk in effecten, aan deze gemeente gelegateerd als stamkapi taal voor de oprichting van een standbeeld voor Maarten Harpertszoon Tromp, die te 's Gravenhage aan het Korte Voorh'out heeft gewoond en daarbij den wensch uit gesproken, dat op dit standbeeld dezelfde bijschriften worden aangebracht als bp het gedenkteeken voor Tromp aan het stad huis te Rotterdam. Naar wp vernemen is omtrent ontwerp of plaats voor het standbeeld in het legaat geen enkele voorwaarde gesteld, (Foto Polygoon) Dultschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Door Duitsche en Roemeensche troepen scherp achtervolgd, is de vpand op den Krim volledig op de vlucht geslagen. Daarmede hebben de lange en hevige doorbraakge- -• vechten hun bekroning gevonden, waarmede de divisies infanterie van het leger van den generaal der in fanterie Von Manstein en het leger corps van den luitenant generaal Pflugbeil de smalle landengte heb ben geforceerd, welke naar het schiereiland leidt. Ook in het Do- iystzbekken zetten de Duitsche troe pen en die hunner bondgenooten de achtervolging van den verslagen vij and met succes voort. Aan het om- singelingsfront van Leningrad wer- den verscheidene uitvalpogingen van den vijand afgewezen. Zware batterijen van het leger bestookten belangrijke militaire doelen In Le ningrad. De uitwerking der grana ten kon worden waargenomen. Aan de rest van het Oostelijke front schrijden de operaties voort. In het gebied van de Zwarte Zee bombar deerden formaties gevechtsvliegtui gen de havenwerken van Eupatoria en Kertsj ^en brachten in deze wa teren, vijf vrachtschepen van teza men ^.3.000 brt. tot zinken. Ih den strijd tegen "Britsche ra- vitailleeringsscheepvaart brachten duikbooten zes vpandelpke koop vaarders van tezamen 27.000 brt., een torpedojager en twee patrouille vaartuigen tot zinken. Een Britsche kanonneerboot werd door torpedo- treffers zwaar beschadigd. Op den Atlantischen Oceaan brachten lange afstandsbommenwerpers ten Noord westen van Cadiz een koopvaardij schip van 2.000 brt. tot .zinken. Een andere vrachtboot werd door bom men beschadigd. Vliegtuigen, die opgestegen waren voor gewapende verkenningen, bombardeerden gis ternacht havens aan de Britsche Oost- en Zuidoostkust. De vijand is niet haar het gebied van het Duit sche rijk gevlogen. De oorlog In de lucht. Donderdag hebben Duitsche gevechts vliegtuigen binnen het bestek der gewa pende verkenning een radiostation op de Faroer aangevallen, zoo wordt van mili taire zijde aan het D.N.B. gemeld. Donder dagnacht zijn de havens Great Yarmouth en Falmouth door kleine formaties Duit sche gevechtsvliegtuigen gebombardéerd. Bij den aanval van een kleine groep ^ritsche vliegtuigen op het eiland Kreta schoot het afweergeschut twee vijandelijke toestellen heer. In den loop van Donderdag hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen op het Noord- Afrikaansche oorlogstooneel het vliegveld Sir Aboë Smeith met succes aangevallen. Bij aanvallen van Duitsche jagers aan gene zijde van de Egyptische grens zijn vier Britsche. jagers, neergeschoten. Donderdag hééft het Duitsche luchtdoel geschut een Britschen jager van het type Whirlwind neergeschoten, die trachtte bin nen te dringen in het West-Fransche kust gebied. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN fiUITSOH GEBIED. In den afgeloopen nacht, zijn Britsche bommenwerpers Noord- en Noordwest Duitschland binnengevlogen. Zij wierpen op verscheidene plaatsen brisant-en brand bommen neer. Militaire of militair econo mische schade is niet ontstaan. Daaren tegen leed de burgerbevolking verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen berich ten werden negen bommenwerpers neerge schoten. TEGEN 23 SPAANSCHE COMMUNISTEN DE DOODSTRAF GEËISCHT. Voor den krijgsraad van Merida (Span je) is in een proces tegen 63 communisten voor 23 hunner de doodstraf geëischt. Een der beklaagden had om herkenning onmo gelijk 'te maken, de gezichten van zijn slachtoffers verminkt, na ze bij dozijnen te hebben omgebracht. Een ander was ge deserteerd uit het nationale kamp naar het roode, waar hg tegen een belooning van 100 pesetas belangrijke stellingen der troepen van Franco verried. DE BEVOLKING VAN NOORD BRABANT. Het totale aantal inwoners van de pro vincie Noord-Brabant bedroeg op 31 De cember 1940 1.051.934 tegen 1.033.692 op 31 December 1939. HET ITALIAAN SCHE. In zijn weeymachtbericht no. 516 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende ■bekend: Noord-Afrika: aan het front van To- broek intensieve actie van onze artillerie. Britsche vliegtuigen hernieuwden hun aan vallen op Tripolis en Benghazi. Eenige per sonen werden gewond en er werd weinig belangrijke schade aangericht. Men heeft geconstateerd, dat tijdens den luchtaanval op Benghazi, waarvan melding gemaakt is in het weermachtbericht van 26 October, een vijandelijk vliegtuig, getroffen door ons afweergeschut, in zee is gestort. Oost Afrika: optreden van vooruitge schoven afdeelingen. In den sector van Celga verijdelden onze troepen een poging van den vijand om onze stellingen te na deren. Aan de kust van Sicilië werd een vijan delijk vliegtuig genoodzaakt op zee neer te strijken. De uit drie Canadeesche onder officieren bestaande bemanning werd ge vangen genomen. FORT P0RTALET. De nieuwe verblijfplaats van Daladier eq Blum. (V.P.B.) In een der meest romantische, maar ook minst toegankelijke gedeelten der Pyreneeën heeft men in 1857 in het uiterste Zuiden van Franki'ijk, direct bij de Spaansche grens, de kleine bergvesting van Portalet gebouwd. Zij ligt bijna 3000 meter hoog aan den pas van Somport, die Frankrijk met Spanje verbijidt. Van den bergweg leidt een trap van 500 treden, die men in de rotsen heeft uitgehouwen, naar den hoofdingang der vesting, een gebouw van twee verdiepingen met machtige tin nen. De bergvesting van Portalet is oor spronkelijk berekend geweest op een be zetting van 3000 soldaten, maar zooveel landverdedigers heeft dit arendnest er nooit bij elkaar gezien, want de bronzen kanonnen, die hun loopen nog altijd drei gend op het Iberisch schiereiland richten, hebben nog nooit geschoten. Voor den we reldoorlog lag er nog een compagnie infan* terie, na dien tijd brachten kinderen, die behoefte hadden aan de ijle berglucht, hier hun vdcantie door. De beroemde Fransché dichter Alfred de Ligny heeft hier als ka pitein gediend. Thans heerscht er in de bergvesting van Portalet groote bedrijvigheid. Het gebouw wordt zoodanig ingericht, dat het ook in den a.s. winter bewoonbaar is. Zoodra men met de inrichting gereed is en volgens de laatste berichten is het zoover zullen Daladier en Blum, de beide Fransche mi nisterpresidenten, die voor de catastrophe vaji 1940 verantwoordelijk worden gesteld, plsmede de vroegere Fransche generalissi mus Gamelin hier op bevel van maarschalk Pétain als gevangenen hun intrek nemen, •uioth uba sjuuoa uBA JSutiipyeMye ut PROCES VAN RIOM WEER VERDAAGD, Uit Parijs verneemt de Duitsche pers, dat het reeds meermalen uitgestelde proces van Riorn wederom is verdaagd en wel vermoedelijk tot den 15en Juni 1942. Deze nieuwe verdaging heeft Frankrijk zeer verrast, omdat maarschalk Pétain onlangs zelf heeft gezegd, dat het proces ten spoe digste zal beginnen. De minister van jus titie, Barthelemy, heeft verklaart}, dat de acte van beschuldiging 100.000 bladzijden telt en dat er 650 getuigen gehoord moeten worden, die over de geheele wereld ver spreid zjjn. GESLOTEN VISCHTIJD. De Nederlandsche staatscourant bevat een besluit van den secretaris-generaal' van het departement van landbouw en vissche- rij, waarbij in het belang van de uitoefe ning der visscherg, wordt bepaald, dat de gesloten tijd voor het visschen met den kwarskuil, den kwakkuil en'het aalkornet in 1941 zal ingaan op 15 November. STRAKS ALS .MOSKOU jPALT. Als de soldaten van het nieuwe Europa straks de Duitsche oorlogsvlag in Moskou Tiijschen, dar. zullen daar ook Nederlandsche strijders bij zijn. Want Nederlandsche mannen leveren hun aandeel in den strijd. Nederlandsche mannen bestormen nu de laatste bunkerstellingen voor Moskou, schouder aan schouder met hun wapenbroeders uit alle beschaafde landen van Europa. Straks-als Moskou valt, dan beteekent dit, dat weer een slap gedaan is op den weg, die leidt naar de algeheele vernietiging van het bolsjewistische gevaar. Dat daaraan duizenden Nederlanders een werk zaam aandeel hebben, dat Nederlandsche nationaal- socialisten daarbij zijn de geschiedenis van ons vadeilaiid zal leeren, dat deze mannen den dank verdienen van allen, die het goed meenen met ons land en volk. Zij immers, strijden voor de toekomst - van ons volk, voor de zelfstandigheid van ons land. Daarom, hoewel U reeds ie laat bent nog getuige te kunnen zijn van den vat van MoSkou, zorgt, dat u er bij bent, als de laatste 'gevechten tegen de bolsjewisten geleverd worden; Meldt U dus aan bij het Vrijwilligers legioen Nederland. Koninginnegracht 22 te Den Haag,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5