HYIMTITUUT TEMPO-MAK UIT DE PROVINCIE NEDERLANDSCHE OMROEP j^j DE TIJGER VERDUISTEREN van Zaterdagavond "18.12 tot Zondagochtend 8.37 van Zondagavond! 18.10 tot Maandagochtend 8.38 De maan komt Zondag te 17.52 uur op en gaat te 6.35 uur onder. Voor Maandag zijn deze tijden resp. 18.17 uur en 7.40 uur. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DE ZEEUWSCHE EILANDEN. Vrijdagmiddag vergaderde de Kamer van -Koophandel efi Fabrieken voor de Zeeuw- sche Eilanden in de raadzaal te Middelburg onder voorzitterschap van den heer W. Ber denis van Berlekom. Aanwezig waren 16 leden, afwezig waren de heeren Ghijsen, Lindenberg, Bensink en v. Berg. Stichting Zeeland. Ónder de mededeelingen was er een van de Stichting Zeeland 1940, die sedert de vorige mededeeling haar credietverleening heeft voortgezet. Het totaal der verleende credieten bedraagt momenteel 1.886.290, He weten 1.567.499 bedrijfscredieten en 318.791 aan z.g. bouwcredieten. Hiervan is tot dusverre een bedrag van 249.000 geliquideerd. Verder verleende de. Stichting voorschotten op de rënte van de inschrij vingen op het Grootboek voor den Wederop bouw tot een totaalbedrag van 28.000. Het ligt in de bedoeling van het Departe ment van Financiën de uitkeeringen wegens bedrijfs- en beroepsschade op zeer korten termijn'te doen plaats hebben. In verband daarmede mag verwacht worden, dat het meerendeel der oorlogsmolestcredieten bin nen enkele maanden zal kunnen worden ingetrokken. Subsidie verzoek Centrale Commissie Voorziening Zeeland. Bij het voorstel tot aanhouding van het verzoek van de. Centrale Commissie Voor ziening Zeeland om een jaarlijksch subsidie van 500, heeft de heer Hamming medege deeld, dat men meende dat uit mondelinge uiteenzettingen en het feit, dat de heer Stofkoper in de commissie zitting heeft, de zaak voldoende was toegelicht. Het gaat hier voornamelijk om de gedupeerden van goederen te voorzien, en zoo is er nu in korten tijd reeds voor 20.000 sigaren en tabak ingekocht en worden 200 radiotoe stellen verwacht, evenals 120 kachels. De aanknopen der commissie hebben voorrang. Het spijt spr. dat er een vergissing is ge maakt, de bedoeling was 500 voor één keer in de oprichtingskosten te vragen. Als dit niet geschiedt, zou de commissie moeten liquideeren. Daarom vraagt spr. dit te doen of althans eene garantie tot dat bedrag te stellen. De voorzitter heeft geen bezwaar als dit schriftelijk "wordt aangevraagd ook schrif telijke beslissing door de Kamer uit te lokken. Na eenigen tijd vergaderd te hebben met gesloten deuren, heeft de Kamer tot advi- seerend -curator en zgn plaatsvervanger voor de Stichting Economisch Technologisch Instituut in Zuid Holland, Zeeland en Utrecht resp. herbenoemd de heeren ir. H. C. Wesseling en ir. H. C. Ghijsen. Eervol ontslag secretaris. Overeenkomstig diens verzoek stelde het bureau voor aan den heer mr. H. Doorenbos overeenkomstig diens verzoek met ingang van 16 Mei 1942 eervol ontslag te verleenen als secretaris der Kamer. De voorzitter .wees'er daarbij op, dat het wel treft, dat de secretaris, nu hg voor het eerst na zijn ongesteldheid weder in de ver gadering is, dit verzoek heeft gedaan. Spr. betreurt het zoo vlug heengaan van den secretaris. Al is het nu nog geen tijd voor een bepaald afscheid, zoo stelt spr. voor het ontslag te verleenen met dank voor do vele diensten de Kamer bewezen. Het ontslag werd bij acclamatie verleend. Accountants-onderzoek der administratie der Kamer. Bij het voorstel van het bestuur om 325 te geven voor de inrichting van de hoofd boekhouding der Kamer en 200 per jaar voor de regelmatige controle, heeft de heer Enzlin de afwijkende meening van de meer derheid van de Commissie van de financiën toegelicht. Deze is voortgesproten uit de z.i. te sobere toelichting en het ontbreken van de gelegenheid kennis van de nieuwe boek houding te nemen. De heer Massee heeft het voorstel van het bureau uitvoerig toegglicht en er o.a. op gewezen, dat de bestaande boekhouding, hoe juist ook opgesteld, verouderd is en .tegen de komst van een nieuwen secretaris ver nieuwing der boekhouding gewenscht is evenals een geregelde contróle. De heer Van Westreenen bleek de minder heid van de Commissie van de financiën te zijn, die kennis nam van de nieuwe boek houding en het voorstel gaarne onder steunde. Het werd ten slotte z.h.s. aangenomen. De begrooting voor 1942. Zonder eenlge discussie werd de begróo- ting z.h.s. onveranderd vastgesteld. Een geschenk voor het Raadhuis te Middelburg. Het bureau had nog een voorstel inge diend, waarin het er op wijst, dat van ver schillende zgden plannen in voorbereiding zijn om de gemeente Middelburg iets aan te bieden, dat kan dienen tot verfraaiing van het herbouwde Raadhuis. Het wil het bu reau voorkomen, dat er ook voor de Kamer alle aanleiding bestaat in deze blijk te geven van hare belangstelling. Het betreft toch de hoofdstad der Provincie, tevens den zetel der Kamer, terwijl de Kamer sedert nu bijna 20 jaar voor hare vergaderingen, zij het ook tegen een kleine vergoeding, gastvrijheid in de Raadzaal heeft genoten, hetgeen het bu reau hoopt en vertrouwt dat ook in het uit zijn assche herrezen gebouw het geval zal zijn. Men zou kunnen zeggen, dat deze aange legenheid nog vrg praematuur is, aangezien het tijdstip, waarop met den- herbouw zal worden aangevangen nog niet vaststaat, doch het ligt in de bedoeling, dat een daar toe aangewezen commissie van deskundigen denkbeelden aan de hand zal doen, opdat de aan te bieden geschenken een harmonisch geheel zullen vormen met het gebouw. Dit maakt het gewenscht reeds voordat met den herbouw is aangevangen, aan ge meentebestuur het besluit van de Kamer in deze kenbaar te maken. Het bureau stelde daarom voor aan het gemeentebestuur een geschenk aan te bie den voor het te herstellen raadhuis en hier voor een crediet van ten hoogste 1000 beschikbaar te stellen. De Kamer vereenigde zich met dit voor stel zonder discussie of hoofdelijke stem ming. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Gedurende de week van 19 tot en met 25 October 1941 kwamen in de provincie Zee land 10 gevallen van roodvonk voor n.1. één geval in ieder der gemeente Bruinlsse, Krabbendijke, Rilland-Bath, Serooskerke, Vlissingen en vijf gevallen in Oud-Vosse- WALCHEREN GEEN BELANGSTELLING. WESTKAPELLE. Voor het inleveren van kleeren en/of dekens, ter verkrijging van een vergunning voor den aankoop van een nieuw kleedingstuk heeft zich alhier niemand aangemeld. DE SCHOOLTIJDEN IN DEN WINTER. WESTKAPELLE. Door de omstandig heden' gedwongen moesten ook alhier voor den duur van de komende winterperiode de schooltijden van de beide scholen gewij zigd worden. Met ingang van Maandag 3 November a.s. zal aan de openbare lagere school de morgenschooltijd duren van 10 uur tot 12 'uur en de middagschooltijd van 1 uur tot'4 uur. Na beëindiging van de voor de school met den Bijbel op 3 November a.s. aan vangende herfstvacantie zullen ook voor deze* school de hierboven aangegeven schooltijden gelden. Met deze regeljng die werd vastge steld tot 1 Maart 1942 wordt tegemoet gekomen aan het verlangen der ouders, om met het geheele gezin het middagmaal om ongeveer 12 uur te kunnen gebruiken. ZUID-BEVELAND DE SCHOOLTIJDEN IN DEN WINTER. KLOETINGE. Nu het 's morgens al weer lang donker blijft is besloten met ingang van 3 November a.s. de schooltij den aan de O.L.S. alhier te wijzigen. Tot begin Maart 1942 worden de schooltijden van 10—12 uur v.m. en van 1.304.30 uui* n.m. 9 DIEFSTAL VAN TARWE. KLOETINGE. De landbouwer J, v. d. V. alhier deed aangifte, vfin de ontvreemding van een mud tarwe. Toen hij zich 's mor gens naar de schuur begaf zag hg een deur openstaan, welke Jén avond te voren gesloten was. Hierdoor hebben de dieven zich wellicht toegang verschaft. PERSONEEL VOOR DE MOSSELPELLERIJEN. YERSEKE. Dat de mosselpellerijen uit Yerseke en omgeving geen werkkrachten genoeg kunnen verzamelen, bewijst wel het feit, dat deze week een ploeg perso neel uit Noord-Brabant is gerecruteerd om in onze industrie te worden tewerkge steld. Deze menschen komen per trein tot station Kruiningen—Yerseke, waar een auto hen opwacht voor verder vervoer. Het mag zeker wel een unicum genoemd worden, dat Yerseke zgn werkkrachten zoover moet gaan zoeken. NOORD-BEVELAND COLLECTE ROODE KRUIS. KORTGENE. De collecte ten bate van het Ned. Roode Kruis heeft 50 opge bracht. De inzameling omvat Kortgene, Colrjns- plaat en Kats. INTREDE UITGESTELD. GEERSDIJK. Ds. Dorst, Geref. pred., welke zgn beroep voor de Geref. Gem. al hier heeft aangenomen, hoopt 9 Nov. a.s. zijn intrede te doen, inplaats van 2 No vember. ZEEUWSCH-VLAANDEREN COLLECTE WINTERHULP. UZENDÏJKE. De eerste buscollecte ten bate van Winterhulp bracht alhier 9,62 op. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. SLUIS. Deze week herdacht het echt paar E. de BreéCoppens alhier, den dag waarop het voor 50 jaren in het huwelijk trad. ROODE KRUISCOLLECTE, SLUIS. De in onze gemeente gehouden collecte ten bate van het Ned. Roode Kruis heeft 58.02 opgebracht. Uw waschtafèl en vooral Uw .huisapotheek zijn niet compleet a>s er een doos ot tube PUROL ontbreekt Belegen kaas. Naar het rijksbureau voor de voedsel voorzieningsin oorlogstijd mededeelt zullen, zooals reeds eerder werd gepubliceerd, hoe veelheden belegen kaas uit voorraden der Nederlandsche zuivelcentrale voor con sumptie worden vrijgegeven. Uitsluitend voor deze kaas mogen de voor verkoop aan den detaillist en aan den consument geldende prijzen met ten hoogste 0.25 per kg. worden verhoogd. Voor alle andere kaas, onverschillig of deze belegen of oud is, mag deze verhooging niet worden toegepast. Teneinde duidelijk het verschil tusschen de kaas, afkomstig uit voorraden der cen trale, en andere kaas aan te geven, wordt eerstbedoelde voorzien van een opschrift „belegen N.Z.". Uitsluitend kaas, voorzien van dit opschrift, mag" dus tot een 0.25 per kg. hoogeren prijs worden verkocht. Dit opschrift wordt met een bijzonder inkt soort op de kaas aangebracht, waardoor op eenvoudige wijze door de controleerende instanties bij den detaillist is vast te stellen, of het merk bevoegd is aange bracht. Als algemeene raadgeving geldt, dat men bij het koopen van belegen kaas te- 'gen een met 0.25 per kg. verhoogden prijs nauwkeurig toeziet, of het vereischte opschrift „belegen N.Z." op de kaas voor komt. Prijzen voor veeren. Den laatsten tijd heeft zich een ongeoor loofde prijsstijging voorgedaan ten aanzien van het artikel bedveeren. Thans zijn, naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, maatregelen genomen de prijzen voor-veeren aan- banden te leggen. In de Staatscourant van 31 October 1941 is een beschikking opgenomen, waarin de maximumprijzen voer veeren zijn vastge steld. Het betreft prijzen voor ongezuiverde kip pen;-, eenden- en ganzenveeren bij levering uit de opslagplaats van den verkooper. IN DEN IJSEL VERDRONKEN Door den sterken stroom is een roeiboot, waarmede twee leerling-opzichters op den IJsel patrouilleerden, ter hoogte van het Katerveer tegen een ter plaatse liggenden bok gedrukt. Bij de pogingen van een der inzittenden, om het vaartuig vrij te ma ken, kantelde dit. Zoowel de inzittenden als de roeiboot schoten onder den bok door. Circa veertig meter verder kwamen de drenkelingen weer boven water. Een van hen, de heer Van Dijk uit Utrecht was zoo fortuinlijk, dat hgs een anker ketting kon. grijpen. Hij kon gered worden.-- De 21-jarige heer De Zwart uit Beverwijk dreef echter af en verdronk jammerlijk. LESUREN LAGERE SCHOOL. BRESKENS. Met ingang van Maandag zijn de lesuren voor de lagere school gedu rende den morgenschooltijd van 9 tot 12,30. Hiefdoor schuiven de lesuren dus een half uur op. OPBRENGST ROODE KRUIS-COLLECTE ZUIDZANDE. De collecte ten bate van het Nederlandschë Roode Kruis in deze gemeente bracht 15.5a op. INLEVERING VAN KLEEDINGSTUKKEN. ZUIDZANDE. In deze gejneente was de belangstelling voor inlevering van kleedingstulcken zeer gering. Slechts 3 personen maakten van de gelegenheid ge bruik. PREDIKBEURTEN NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG 2 NOVEMBER 1941.. NED. HERV. KERK. DOMBURG: Vm. en nm. ds. Nicolai. GAPINGE: 3 u. ds. De Bie. GRIJPSKERKE: Vm. en nm. ds. Van Loon. MELIS- EN MARIËNKERKE 10 en 2,30 u. ds. NIEUW-'EN ST. JOOSLAND: 10.30 u. ds. Gjj- mink, 2.30 u. ds. Simoons. OOSTKAPELLE 10 en 2.30 u. ds. Don. SEROOSKERKE: 10 en 2.30 u. ds. Visser. VROUWENPOLDER: 10.30 u. ds. De Bie. VEERE: nm. ds. Schoch. WEMELDINGE: 10 en 2 u. ds. De Bruyn. GOES: 9.30 u. ds. Korevaar (Herv. dienst) m.m. van Kerkkoor), 3 u. ds. Korevaar (Doop). WILHELMINADORP: 10. u. dp. Odé (Herv. .dienst, 2.30 u. geen dienst YERSEKE; 11 en 3.15 u. ds. Bons. RILLAND-BATH: 11.30 en 3 u. ds. Sickesz. De kerkdiensten der Ned. Herv. gemeente te 's-Heer Abtskerke zullen vanaf 2 November a.s. in het gebouw „Irene" gehouden worden. CHRIST. GEREF. KERK. VLISSINGEN: 10 en 3 u. de heer Toorman van Apeldoorn (Theol. student). GEREF. GEMEENTEN. RILLAND-BATH: 10.30 en 3 u. ds. Neerbos. BORSSELE: 10.30, 3.30 en 7 u. leesdienst. WEMELDINGE: 10, 2 en 5 u. leesdienst. YERSEKE: 10, 1.30 en 5 u. ds. Van Stuyvenberg. GEREF. KERKEN. BORSSELE: 10.30 ds. Beukema, 3 u. ds. Fransen WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. ds. Van Dijk. YERSEKE: 9.30 en 1.30 u. ds. Van Egmond. RILLAND-BATH: 10.30 en 3 u. ds. Van Her- - wijnen. O CHR. EVANG. GEM. WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. ds. Werges. Maandagavond bidstond. YERSEKE: 10 en 2.30 u. ds. Mooy, 5.30 u. bid stond. JONGETJE DOOR VRACHTAUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Het 2-jarig zoontje van den heer H. te Winschoten geraakte gisteren onder een zware vrachtauto van Jonker's groupage- diensten te Veendam. De knaap kreeg een wiel over het hoofd, dat geheel verbrij zeld werd. Het kind was op slag dood. DOODELIJK ONGELUK BIJ HET KLOPPEN VAN KT,LEDEN. Bg het kloppen van kleeden sloeg de 30- jarige dochter van den caféhouder W. Groenland te Heer |Iugowaard zich met het einde van den mattenklopper tegen den rechterslaap. De klap kwam zoo hevig aan, dat de jonge vrouw in elkaar zakte, waarna eenige oogenblikken later de dood intrad. AFLOOP VERK00P1NGEN Door notaris R. Batten werd Donderdag jl. in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Mid delburg publiek verkocht: Een huis met erf en tuin aan den Noordweg B 15 te St. Laurens, groot 4 are 4 centiaren, aan den heer C. Markusse te Nieuw- en St. Joosland voor 5S10; 1.1540 H.A. welland te Ritthem aan den heer C. Wondergem te Oostkapelle voor 1442.60; 0.2060 H.A. bouwland te Biggekerke aan C. Wondergem voornoemd voor f 650. tkzxüimiLWiiHi Mimenroo rOPiciDirio uitsluit™ tn becutstgeeks voor;®^ -V OFFICIEELt EXAMENS.. mnum (faa w/i uTimiFTCm omtm «MAOfftT w yin mtinunif v. Kti «A*6, i.OHÜ M DUINEN 229-TCt; 39 »OS8 - ISI70?.- P0S7B. 26I892>1 Vraagt ons prospectus Z. No. 11. FEUILLETON DOOR J. REQ18 28) De oude man sleepte zich brommende de trap op, gevolgd door de rechercheurs. „Hier is mgn keuken,"- zei Goria „en hier is de deur naar mgn kamertje, dat ik verhuurd heb." „Zijn je huurders thuis?" vroeg Aspe- land, nadat hij aan de deur gerammeld had en deze op slot had bevonden. Goria snoof nog eens nadrukkelijk. „Och, hemel!" steunde h(j. „Of ze thuis zgn, bedoelt u? De jonge meneer is uit gegaan, geloof ik, maar de andere zal wel binnen zijn. Ja, hij is vast thuis, wan); er is iemand gekomen, die aanklopte, en hij liet hem binnen en ze hadden een beetje ruzie, maar toen werd het stil Aspeland klopte krachtig. Geen bewe ging was binnen te hooren. Goria keek ver wonderd om zich heen. „Het is zoo stil, zoo stil," mompelde hij dof, „maar hij is toch binnen „Kunnen we door de keuken in de kamer komen?" vroeg Wallion. „Door de keuken?" herhaalde Goria. „Er is een deur tusschen de kamer en de keu kenmaar die is aan den kant van de kamer afgesloten en er staat een kast voor „Het is een drukslot", merkt Wallion op tegen Aspeland. „Ze hebben de deur dicht gedaan en de sleutel eruit genomen". „Heb je een sleutel, Goria?" vroeg As peland barsch. „Ik .heb geen sleutel, die hebben de heeren binnen gekregen. Ik "Wil geen mensch Aspeland keek Wallion aan met een uit drukking van ongerustheid op zijn gelaat. „Er is iets niet in orde hier binnen", zei hg zacht. „Als Sebastian Koprilis daar is, dan gedraagt hij zich wel heel rustig!" „Hg is Binnen", hoorde ze Goria mom pelen. „Ik kan er niets aan doeii, dat ze ruzie hadden Opnieuw keken de detective en de jour nalist elkaar aan. „Thomas?" fluisterde de eene en gelijk tijdig zei de ander, eveneens zachtjes: „Hij is Sebastian van de bank af ge volgd!" Bij beide mannen kwam dezelfde ge-, dachte op, die ze niet geheel uitspraken, maar hun vermoeden werd tot zekerheid. Aspeland- haalde een sleutelring uit zgn zak en koos een sleutel uit, dien hij snel in het slat stak. De sleutel pgste. De detective duwde de deur wagenwijd open en trad binnen. De journalist volgde. Voor het venster stond een kleine ronde tafel met een verbleekt, groen kleed.. Rechts een kast en een sofa, links een ouderwetsche en wankele latafel en een bed. Maar het groejie tafelkleed was voor de helft van de tafel getrokken, eén stoel lag omvergeworpen op het versleten vloer kleed en de laden van de latafel waren uitgetrokken en gaapten de binnengeko- menen leeg aan. De blikken der binnengekomenen ves tigden ziöh echter dp het bed. Daar lag Sebastian Koprilis stil op zijn rug, met 'zijn armen en beenen in een onnatuurlijke ontwrichte houding, alsof een gewelddadi ge slag hem achterovergeslingerd had en hem had laten liggen, waar hij was neer gekomen. Aspeland sprong naar voren en hief zgn hoofd van het kussen op. Hij liet het ech ter dadelijk los, waarop het slap terug viel, met het gezicht naar de bezoekers toege keerd. In de. wgdopenstaande oogen, die langs hen heen in een verre, leege ruimte staarden, geloofde Wallion een stomme vraag te lezen een stómme ontzetting, dat de dood zoo plotseling en op zulk een wreede wijze kon komen Maurice Wallion legde de hand op zijn borst. m „Hij is dood", zei hij zacht. „Thomas heeft hem gedood", antwoord de Aspeland toonloos. „Kijk eens, zfln nek is gebroken wat voor een duivel moet die man zg'n!" HOOFDSTUK VI. Wie is Gustave Rambouillet? Er lag waarlijk iets vreeselijks in de bru tale aanvallen van den onzichtbaren vtj- and; de wreede, koude doelbewustheid van zijn gedragingen had iets onweerstaan baars, dat verlammend op het verstand werkte, {Wordt vervolgd).. VOOR DE HUISVROUW Mevrouw P. uit Vlissingen stelde enkele vragen, die ik hier beantwoord. Appelen drogen. Boor de appelen, schil ze en snij ze in dikke plakken, of schil de appelen, snfl ze in vieren en verwijder de klokhuizen. Leg de schijven of partjes op bakblikken van den oven, of spreid ze op draadvormi ge roosters uit. Laat de appelen in een lauwen oven langzaam drogen, onder af en toe omkeeren. Zet de ovendeur op een kier, zoo dat de waterdamp kan ontwijken. Verwijder de appelen uit deoven, als ze geheel, droog zijn. Is niet in het bezit van een oVfen, dan kunt u de appelen bij een bakker laten, drogen. Op dezelfde manier kunnen peren, prui men, kruiden, slaboonen en paddenstoelen gidroogd worden. Tomaten' bewaren Tomaten kunnen inderdaad in turfmolm bewaard worden. Hiervoor wordt de bodem van oen kist met een laagturfmolm bedekt en de to maten, die één voor één in turfmolm zijn gewikkeld, in de kist gelegd De maten moeten gaaf en niet te rijp zijn. Op deze manier kunnen de tomaten' eenigen, maar niet onbeperkten tijd be waard" worden. Tomaten, die niet geheel rijp, maar ge deeltelijk groen zijn kunnen bewaard worden. Tomaten, die niet geheel rijp, maar ge deeltelijk groen zijn kunnen bewaard wor den, door ze aan de" struiken op te hangen' op zolder. AD INTERIM. BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG. Geboren: Franslna, dochter van W. A. Streefkerk en A. G. H. Mullié. Gode- lieve Clementina Jozef, dochter van H. M. Schlüter en I. J)I. J. A. de Blieck. Abraham, zoon van A. Jobse en N. Janse. Adriaha Pieter- nella, dochter van P. Looise en A. P. Verhage. Maria Johanna, dochter van Th. Visser en L. Geelhoed. Angenita Johanna Jacoba, dochter van. W. G. M. Smolders en J. C. Lockefeir. Cornelia Wilhelmina, dochter, van C. J. M. Lameijn en C. W. Lognians. Jobannls Cornells, zoon van P. C. Visser en C. C. Mabilot. Maria, dochter van J. Brouwer en M. de Bree. Overleden: C. H. W. Verv;enne, '57 J. ongeh. dochter. E. J. de Keuning, 53 J., geh. met F. D. J. P. Me3. M. Leer, 73 j., geh. met J. Osté. C. van Leeuwen, 82 j., wedn. van M. Nieuwenhuize. Ondertrouwd: P. F. Daamen, 28 j. en M. Vlij- berge, 29 j. Gehuwd: J. H. Hoorn, 23 j. -en T. D. Klaas-* sen, 20 jaar. C. J. H. van der Kam, 25 j. en J..C. Rotte, 27 j. C. J. Janse, 36 j. en S. H. de Keijzer, 36 j. YERSEKE, Ondertrouwd: Jacobus van Stee, 32 I, Jm., en Sara Pieternella Sandee, 26 j. j.d. Gehuwd: Willem Abraham Stroosnijder, 21 I. Jm, en Hendrika Loch, 24 j.jd. Geboren: Jacobus, z.v. Cornells Kole en Adrians Catharina Steketee; Krijn Pieter. z.v. Adriaan Pieter HoIIestelle en Maria Jacomirta Overbeeke; Biera, z.v. Cornelis Vlaming en Adriana Pekaar. I KRUININGEN. Van 2330 October. Onderj trouwd: Jacoobus Louwerens, 37 j. te Wemel- dinge en Neeltje Quakkelaar, 40 j. Geboren: Stephanie, dochter van Aloïs DurlncK en Catharina Johanna van der Borgt. AGENDA VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Nov. 4 Goes. Huls en erf. Slot O etende. 19.00 nvt. Not. Van Dissel. (Zie adv. P.Z.C. 25 Oct) 4 Goes. Woonhuis en stal. Slot OBtende. 19 uur. Not. Van Dissel* (Zie adv. P.Z.C. 25 Oct.) 8 Domburg. Inboedel. Café Moggré. 13.80 uur, Not. Hertogs. (Zie adv. P.Z.C. 80 Oct.) MARKTBERICHTEN MIDDELBURG, 30 October. Appels: Cox Oran je Pippin, Jonathan, Laxton Superbe 20—50,. Goudreinette, Notarisappel. Sterappels 15—35." Brabantsclie Bellefleur, Zoete Ermgaard, Zoete Winterkoon, Zoete Bloemée, Zoete Hollaart 12— 30, Dubbele Bellefleur, Hondsmuil 1220, ove rige soorten 10—17, val- en kroetappesl 5—8. PerenDoyenne du cömmice, Spaansche wijn peren 1545, Beürré Clairgeau, Comtesse de Pa ris, Zwündrechtsche wijnpeer, Gieser Wildeman 10—35, Jodenpeer, NouveauPoiteau, Kleipereu, St. Rémy, Pondsperen, Winterlauwtjes 1022, overige soorten 10—15, val- en kroetperen 6, Druiven: Black Alicante 3645, Cros Colsen 48 60, Tomaten 722. Mispels 1523, alles per 100 kg. Perziken 523, Meloenen 16—22 ct. bel-* den per stuk. VEILINGS VEREEN1GING „KAPELLE-BIEZELINGE OMGEVING" TE KAPELLE (Z.B.). 31 Oct, Jonathan 20-50, Ooudreln, SterappeL Court Pendu, Gron. kroon, Landsb. reinn. 15-35. Brab. Bellefleur, Ermgaard, Fransche relnn., Oranje reinn. 12-30, Camp. zoet, Pomme. d'Or* Dubb. Bellefleur, Remb. Mortier, Hondsmuil, Relnn, Casseler 12-20, Reinn. »d'Or, Reinn. d'Aut, Hooi, zoet, Diverse appels 10-17, Doyenne de Com., Soldat Lab. Joseph de Mal, 15-45, Beurre Clalrg, Beurre A Lucas, Comt. de Paris, Zwijndr. Wijnp, Legiponts, Brederode 10-35, Kleiperen, St. Remy, Nouv. Poit.. Jodenperen, Winterlouwtje 10-22, Wintersulkerij, Diverse peren 10-15, Kroetperen 5, Kroetappels zoet 5, Kroetappels zuur 8, Valap- pels 10, Goudreinn. val 12, Druiven 36-45, Peen z. lof 3*3.40, uien 3%, Koolrapen 2, Meirap'en 2.40, Prei 5-7, Andijvie 3, Sav. kool 4-5, Bloemkool 6-10, Bospeen 7, Crysanten 10-12 per bos, MIDDELBURG, 31 October. Veldsla 2-6, spinazie 8-10, suikerboonen 15, spruiten 12-26, witlof 20, schorseneeren 2-16.50, koolrapen 2, wijnperen 2.50- 3.40, andijvie 3-5, wasp62n 7, uien 3.50, kroten 3-4, savoye kool 3-5, roode kool 3.20-4, boerekool 5, witte kool 2.30, chineesclie kool 4-5, prei 5-7, alles per 100 kg. Peen 7, rapen 4-6, selderie 3-6, rammenas 3-5, alles per 100 bos, bloemkool 6-11, kropsla 1-2, knolselderie 2-4, allés pec 100 stuk», peterselie 25-30. c. per chip.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3