Middelburg Vlissingen- «ZEELAND» STADSNIEUWS RUSTIGE OVERDRACHT. Hedenmorgen hebben de burgemeesters van Middelburg en van Koudekerke, de heeren mr. dr. J. van Walré de Bordes 'en J. L. Dregmans, te samen een bezoek ge bracht aan enkele gemeentegebouwen op 't Zand en omgeving, die, nu met midder nacht dat gebied aan Middelburg is over gegaan. ook aan Middelburg zijn gekomen. Met stillen trom is verder de overgang een feit geworden, wat wel een contrast is met het vele stof, dat vroeger jaren niet het minst in 1922 is opgewaaid bij pogingen tot „annexatie". Maar het is geheèl in overeenstemming met den ernst van de tijden en met de wijze waarop de burgemeester van Mid delburg stond tegenover het nu werkelijk heid geworden ontwerp tot grenswijziging. Het gewone-leven gaat door op 't Zand en eerst geleidelijk zullen de bewoners de voordeelen en wellicht voor hen ook nadeelen van de grenswijziging ondervin den. Binnen afzien'oaren tijd zullen bor den e.d. die aan de mocdergemeente, die haar kind trouw heeft groot gebracht, herinneren, verdwijnen. MEN BOUWT VERDER. Heden is in de Lange Geere een dei* nieuwe woningen, de eerste die onder toe zicht van de" Stichting Herbouw Middel burg zijn aanbesteed en gebouwd zijn door de firma De Rijk en Minderhout, in ge bruik genomen. Mogen er spoedig vele vol gen. Maar ook elders is er voortgang. We der zijn een paar panden onder den kap gekomen, o.a. op dat voor den heer D. Stenhuis in de Noordstraat, stond gisteren een groene tak. Op de Lange Burg zal de heer L. F. Groosman naast ae vijf die hg reeds aan het bouwen is een breede winkel voor de firma Gebr. Peek bouwen aan de zijde van de Groenmarkt. Op het bouwwerk tegenover de St. Jan straat, waar de winkelpanden van de fa. Wessels, meer. bekend als het Souvenir huis „De Maan" en de ijzerhandel van den heer E. Th. Roovers gelijktijdig worden opgetrokken, vond gistermiddag de eerste steenlegging plaats. Dit geschiedde resp. door mevrouw S. J. Wessels en den oud sten zoon van den heer Roovers. EEN INTERESSANTE LEZING. Voor de Vereeniging van leerling-machi nisten ter koopvaardij sprak Donderdag avond in de Ambachtsschool, i de heer E. Visscher, leeraar aan den cursus voor scheepswerktuigkundigen over „Een zee reis naar Zuid-Amerika". Aan de hand van lichtbeelden sprak hij over de havens van Rotterdam, over het in- en uitwendige der schepen, om de hoorders vervolgens door den Nieuwen Wa terweg naar zee te brengen. Langs de krijtrotsen van-Engeland, de woeste Golf van Biscaye, ging het naar de Canarische eilanden, waar werd asftigelegd. Las tal mas en ook de Kaap V.erdische eilanden werden bezocht, waarna spoedig het eind doel in het zicht kwam, Buenos Aires. Met groote belangstelling werd de inte ressante inleiding gevolgd en de heer C. Doets, directeur der school, dankte den heer Visscher namens allen voor zgn leerzame lezing. VIJFDE WIJKAGENT BENOEMD. De burgemeester heeft den heer G. Schuijer benoemd tot' agent van politie alhier. De nieuw benoemde is aangewezen als wijkagent voor 't Zand. De benoemde was gemeente-veldwachter te Koudekerke, ook voor ^t^Zand. MOOIE GIFTEN. De liefde van de Middelburgers voor hun stad blgft zich uiten in giften aan de gemeente. Een bekende stadgenoote schonk onlangs aan den burgemeester drie zeer fraaie in Middelburg geslagen gouden munten. Dezer dagen werd hem door den heer N. Th. dé Jong, juwelier, hier ter stede een thaler van 1586 en een gedenkpenning overhandigd. VITAMINE-D.-TABLETTEN. Men schrgft ons: Van gemeentewege zullen voor kinderen en aanstaande moe ders volgende week lcostelóos*-tabletten ver strekt worden, die Vitamine D. bevatten. (Voor kinderen van den leeftijd van 3 md. tot ,3 j. en vrouwen in de laatste drie maanden der zwangerschap. Zooals men weet is Vitamine D. het vitamine, dat Engelsche ziekte voorkomt, en hebben jonge kinderen behoefte aan toediening ervan in de donkere jaargetg- den. Te meer in dezen ^tijd nu het grooter moeite dan anders kost hun de noodige voeding te bezorgen. Dit geldt ook voor vrouwen in de laatste maanden der zwan gerschap. Laten de moeders en aanstaande moe ders, niet verzuimen deze tabletten aan te vragen, die van te meer belang zgn, nu de levertraan, die het genoemde vitamine bevat, zooals bekend is, niet meer ver strekt kan worden. Venvezen wordt naar een achterstaande advertentie Waarin bericht wordt, waar de tabletten verkrijgbaar zullen zijn. DE HERFSTVACANTIE. Het bericht over de herfstvacantie in ons blad van gisteren, dat ook de Uloschool voor meisjes volgende week drie dagen vrij zou hebben berust op een misverstand. De meisjesschool, die voor bijna alle klas sen in de Handelsschool is gevestigd, richt zich ten opzichte hiervan naar deze school, die geen herfstvacantie heeft. APOTHEKEN. Vanaf heden is des avonds en des nachts en ook Zondag den geheelen dag geopend de apotheek Van Pienbroek, Langeviele. KERK- EN SCHOOLNIEUWS Geref. Kerken. Benoemd "tot hulpprediker te Stad-Vollenhove (voor den arbeid in den N.O.-polder). W. Tja- dens, cand. te AmsterdamOost. Ned. lïerv. Kerk. Beroepen te Dordrocht (vac. A. J. W. van Ingen) J. W. v. d. Linden te Kgotwijk. Ver. van Vrijs. Herv. Aangenomen naar Schidam J. G. J. van Iter- son, cand. te Dordreqht. Gif re f. Kerken. Tweetal te Mijdrecht J. van Nieuwkoop te Anna Paulownapolder en F. Pijlman te Hoek(Z.) STADSNIEUWS LEVENDE EN GESLACHTE VARKENS. Dezer dagen hebben controleurs van den Crisiscontróledienst, in samenwerking met de politie bij een persoon alhier een paar levende varkens in beslag genomen. Deze varkens werden, zooals uit het onderzoek bleek, gehouden zonder de daarvoor benoo- digde vergunning. De bedoeling van den man zal wel zijn geweest een „kwaad zaakje" met deze varkens te maken. Twee controleurs die dezer dagen hun dienst uitvoerden by de provinciale boot te Vlissingen, melkten op, dat een be ambte van den prov. stoombootdienst met twee zware rieten koffers de boot afstap te. Uit de. manier /an loopen van den man kon opgemerkt worden, dat de koffers een zwaar vrachtje bevattend De controleurs volgden den man, en op het door hen ge schikt geachte oogenblik sommeerden zy hem de koffers open te maken. Het bleek toen, dat de koffers twee ge slachte biggen bevatten, die wel afkomstig zullen zijn geweest van frauduleuze slach ting. De man die de koffers van de boot had gehaald vertelde, dat iemand te Breskens hem de koffers ter hana -had gesteld met het verzoek ze aan Iemand op den wal te Vlissingen te overhandigen. V/ie deze per sonen waren koh de aangehoudene niet vertellen. DE WERKTIJDEN BIJ „DE SCHELDE". De volgende week zal in de niet ver duisterde afdeelingen van de N.V. Maat schappij „De Schelde" als volgt worden gewerkt. Werklieden van 16 jaar en ouder: Maandag tot en met Donderdag 8.45 12.45 uur, en 13.3018 uur Vrydag 8.45 12.45 uur en 13.3017.30 uur Zaterdag 8.4513 uur. Werklieden beneden 16 jaar Maandag tot en met Donderdag 8.4512.45 uur, en 13.3018 uur Vrijdag 8.4512.45 uur, en 18.3017.30 uur Zaterdags 8.4513 uur. Voor de verduisterde afdeelingen, behalve vliegtuigbouw, gelden de volgende werk tijden Maandag tot en met Donderdag 812.30 uur en 13.3017.45 uur Vrijdag 812.30 uur, en 13.3017.30 uur Zater dag 812.30 uur. De werktijden in de verduisterde afdeelingen gelden tot nader order. STADSNIEUWS Goes Daar "de kopy uit Goes ons heden niet bereikte, kunnen wjj tot onze spyt geen stadsnieuws brengen: Wij zullen de berich- 'ten Maandag a.s. plaatsen. De zorg voor onze oorlogsinvaliden, Bij het verzorgen en het scheppen van een nieuwe toekomst voor onze oorlogs invaliden heeft steeds sterk op den voor grond gestaan, dat deze zorg geen lief dadigheid moet zijn, maar een plicht, aldus de heer W. F.^ Detiger, secretaris-penning meester van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid voor onvol waardige arbeidskrachten (A.V.O.), met wien het A.N.P. dezer dagen een" gesprek had over dit onderwerp. De A.V.O. im mers verzorgt in opdracht van het depar tement alle arbeidshulp in den meest uit- gebreiden zin van het woord. Op 1 October j.l. stdl&den 2300 oor logsinvaliden ingeschreven. Een %eer groot deel hiervan is thans reeds ge plaatst en heeft weer werk gevonden in de maatschappij. Er zijn nog ruim 770 invaliden over, die, hetzij .nog niet heelemaal hersteld, hetzij dat «ij weer zijn ingestort, of dat zij- zeer moeilijk te helperf zijn en voor wie nog een plaats moet worden gevonden. £len groot aar tal zal door den Staat thans worden„ondergebracht in den een of anderen werkkring. Er is natuurlijk altijd een belangrijk aan tal gevallen van menschen, die geholpen moeten worden, terwijl zij geheel onge schoold waren. De Rotterdamsche Lloyd Is aan deze moeilijkheid indertijd tegemoet ge komen' door het beschikbaar stellen van werkplaatsen en opzichters voor scholing in de hout- en metaalbedrijven. Dit initia tief is thans overgenomen door de stoom vaartmaatschappij „Nederland". De „Ne derland" heeft, omdat zij niet beschikt over de noodige grondstoffen en materialen, een overeenkomst gesloten- met de machi nefabriek „Voorwaarts" om in de werk plaatsen van de „Voorwaarts" onder auspiciën van de maatschappij Nederland de scholing te doen plaats hebben. Op dezelfde wyze is de heer Detiger bezig met de firma Stork te Hengelo. Ook daar zul len oorlogsinvaliden geschoold worden. En het plan bestaat om nog elders in het land directies ven groote fabrieken te verzoeken zich met dit werk bezig te houden, zoodat in totaal een 70 80 man geschoold of omgeschoold kunnen worden. Er is nog heel wat werk te verlichten, want nog iederen dag komen er gevallen by. ook van burgers, die door bomaanvallen worden gewond en die via het departement van sociale zaken naar de A.V.O. worden verwezen. De algemeene bereidheid maakt, dat het met de plaatsing vry vlot loopt. Binnen een half jaar waren 60 der ingeschrevenen, waaronder juist de zwaarste- gevallen van invaliditeit, on dergebracht, terwyl onder de 40 ovérbiyvenden nog velen zyn, die nog niet volledig arbeidsgeschikt zyn. Ook met het rijksarbeidsbureau en met de gewestelyke arbeidsbureaux werkt men zeer nauw en tot groote tevredenheid sa men. Er wordt door de A.V.O. gedegen werk verricht. De secretaris-generaal van het departement van defensie heeft een aantal hoofd- en subalterne officieren ter beschikking van de A.V.O. gesteld als be middelaars voor dit plaatsingwerk. Elf offi cieren .zijn thans met dit werk bezig.^Het bemiddelingswerk is natuurlijk ""zeer 'tijd- roovend, omdat door de militaire on dersteuning van den betrokkene, zgn fin- nancieele hulp gehandhaafd kan blijven, zoolang hg nog niet op de plaats van zijn bestemming is aangeland. Wat die fiinanci- STOOMWASSCHERIJ TEÜE'FÖ.ON 637 MIÓDÉLBÜRG Het adreé voor beter werk BIOSCOPEN SCHOUWBURG-BIOSCOOP. Frau-Sixta. Een van Je vele werken van Ernst Zahn heeft tot onderwerp gediend voor deze film. Wie het genre van dezen schrijver kent, weet dat het op de karaktertekening aankomt. Niet alleen, van de menschen, maar ook van de natuur waarin zij leven. Mensch en natuur zijn een onverbre- kelfcke eenheid. Daar gaat een groote bekoring van uit omdat de primitieve roenscli zuiverder en eerlijker voor ons komt te staan, wanneer de schijn-cultuur van deze wereld hem niet bevan gen heeft. Eerlijker wil niet zeggen, deugdzamer en schijn-cultuur niet cultuurloos. Zoowel van het een als van het ander is in deze film iets te bespeuren. Zeer veel zelfs en daarom is het een zoo in alle 'opzichten aantrekkelijk geheel geworden. 1 Wanneer het Tiroolsche landschap aan het oog voorbij gaat en de camera met groote liefde ge richt wordt op de interieurs der boerderijen met hun. stijlvolle sfeer en de bewoners in hun schil derachtige en fiere kleed ij; dan is er in deze beelden iets feestelijks. In vrouw Sixta, de postmeesteresse aan de grens van Tirol en Italië (het verhaal speelt in 1861) is de vrijheidsdrang van deze bergbewo ners belichaamd. Zij eischt voor zich de vrijheid op om haar eigen levensweg te gaam Ook wan neer voor de laatste maal de liefde opvlamt voor een jongen landgenoot, die aan dit grensstation een taak vindt als rentmeester. De dorpsgemeen schap duldt zulks niet. Doch wanneer de doch ter Otti thuis komt dan blijkt deze den jongen man nader te staan en met dit meisje trekt hij de grens over. die zoo nabij is. Frau Sixta brengt het offer, maar ongebroken richt zij zich weer op. De plicht roept en dan gaat zij! Het is eon landelijke roman met uitstekend vertolkte figuren. De regie van Gustav Ucicky draagt daar zeker het zijne aan toe. ELECTRO-BIOSCOOP, MIDDELBURG. Moederlied. Velen zullen zich deze aangrijpende film, waar in de beroemde zanger Benjamino Gigli een hoofdrol speelt, nog herinneren. Ook voor de tweede maal is het een waar genoegen de wel niet vroolljke, -maar alleszins boeiende film te aanschouwen. Liefhebbers van goede muziek en zang zullen ook nu -weer meegesleept worden door de liederen, de gedeeltefruit verschillende opera's, die in bet scenario zijn verwerkt. Deze filmgeschiedenis speelt'zich af temidden van beroemde operazangers en -zangeressen. De zanger Vanm is heel gelukkig met zijn vrouw en kind. Ongelukkigerwijze zal door zijn bemidde ling Doret. de .vroegere verloofde van zijn vrouw;, optreden in dezelfde opera als die, waarin hij zelf, maar ook zün vrouw een hoofdrol vertolken. Zoodra Doret ten tooneele verschijnt is het uit met het geluk van Vanni en wekt daardoor ja- loerschheid bij zijn eigen vrouw, die hem in de kleedkamer van haar tegenstandster rftet dier revolver dood schiet. Alle schijn Is nu tegën Vanni's vrouw. Zij wordt in hechtenis genomen. De vrouw van Doret krijgt een auto-ongeluk en kan derhalve niet als getuige gehoord worden. En zoo zal een onschuldige gestraft worden, maar gelukkig bekent dé daderes voor zij sterft haar schuld n kan Vanni's_ vrouw naar haar man en zoontje terugkeeren." Als trouw vriend van het ongelukkige artis- tenpaar speelt Hans Moser een mooie rol, terwijl Peter Bosse het zoontje Is. ALHAMBRA-THEATER, VLISSINGEN. Het vlammende wond. De jonge vorst Heinz von Ettingen ontvlucht de groote stad om op zijn landgoed in Beieren, waar niemand hem kent, onder het incognito van „meneer Wendthuis" een rustige vacantie te ge nieten. Hij is vergezeld door zijn bediende Martin, een vervelenden steeds inlrigeerenden' kerel, die om de haverklap ruzie heeft niet Pepi, een der berg- Heinz een wandeling door het bosch maakt, ontmoet hij Lo Petri, de dochter van een kort tevoren overleden kunstschilder. Zij woont nu geheel alleen in een berghut. Heinz is onder den indruk van deze romantische ontmoeting, doch heeft nieX het tempo van zijn bediende, die de knappe Burgl uit het café'tje hevig het hof maakt, tot groote woede van Pepi, die met het meisje wil trouwen, zoodra hij opperjager is geworden. Intusschen heeft Von Ettingen warme genegen heid voor Lo Petri opgevat en Lo voelt zich even- een aangetrokken door den rustigen en tocli sterken Heinz. Dit feit blijft niet verborgen en het wekt de jalocrschheid op van Toni AJazegger, een don keren wilden jager, die Lo voortdurend met z n trouwplannen achtervolgt. Hij tracht den vorstv te dooden en vlucht dan het bosch in. Als hij _jL>or de bergjagers achtervolgd wordt, steekt hij liet bosch rorftlom Lo's berghut jn brand. Hij moet voor zijn daad met den dood boeten. Een vallende boom verplettert hem. Lo tracht zich door een ge waagde klimpartij langs de bergen te redden. Reeds dreigt ze van de rotsen te zullen storten, als ze door Heinz en Pepi gered wordt. Deze film is een staaltje van onverbeterlijke foto grafie. Prachtig zijn de natuuropnamen van de Beiersche Alpen en het rustige woud, dat echter een angstaanjagend schouwspel vormt als het in brand staat. a Van Dinsdag a.s. af speelt in Alhambra de film „Watt en Half Watt als Circusgasten" met Leo Slezak, Hans Moser en Adele Sandrock. Een vroo lijke film waarbij het circusleven goed Is getroffen. Als Watt en Half Watt bij het circus komen worden zij direct gefingageerd en moeten nog denzelfden avond met een olifant optreden, waarbij ze een geweldig succes behalen. Door het verhaal is nog een. liefdeshistorie gevlochten tuschen de dochter van een der clown's en Kurt Herdingen, een jonge man, die zij toevallig ontmoet, zoodat de toe schouwer zich met deze film best vermaken "zal. MAXIMUMPRIJZEN VOOR NON FERRO METALEN. In de Nederlandsche Staatscourant van gisteren is opgenomen de „prijzenbeschik- king non ferrö metalen no. 2". Ingevolge deze beschikking worden met ingang van 1 December 1941 nieuwe pryzen van kracht en treden nieuwe prijsbepalingen voor non ferro metalen in werking. Niet alleen liggen deze nieuwe me taalprijzen over het algemeen aanzienlyk lager dan de huidige pryzen, doch ook het nieuwe systeem van de bepaling van de maximum prijzen wijkt aanzienlyk af van het oude. In de nieuwe regeling worden basisprij zen vastgelegd, op grond waarvan aan de hand van de nieuwe prysbepallngen de maximum pryzen moeten worden bere kend. Hierbij dient scherp onderscheid te worden gemaakt tusschen de' regeling van de pryzen voor ruw materiaal (blokmeta len) eenerzijds. en die voor oude metalen en metaalafvallen anderzijds. Voor een uitvoerige uitpenzettiifg wor den betrokkenen verwezen naar de vak bladen terwijl bovendien in een officieele publicatie de maatregelen, welke beoogen verliezen van de voorraadhouders te be- beperken, zijn vermeld. By de afdeeling pryzen van het rijksbureau voor non fer ro metalen, Lyceumplein .18 te 's-Graven- hage, kunnen verder alle gewëüschte in lichtingen worden verkregen. eele tegemoetkoming van het departement aangaat, die is eerder royaal dan krenterig. Zeer sporadisch komt het voor, dat iemand aan arbeidslust heeft ingeboet. Er is zoo besloot de heer Detiger voorde oorlogsinvaliden nog zeer veel te doen, maar reden tot klagen hebben zy algemeen bezien in geen enkel opzicht. RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER TE MIDDELBURG. P. J. S., 38 Jaar, vlasser te ÏJzendijke, stond Donderdag j.l. voor den econotnlschen rechter te recht wegens een overtreding van het Landbouw- inventarisatiebesiuit. Verd. had 400 kg. gerst aan een Belg verkocht met de bestemming dit naar België uit te voeren. De eisch luidde 400 sub. 20 dagen en de uitspraak i 300 sub. 3 maanden hechtenis. M. J. B., 31 jaar, chauffeur te Hansweert, werd conform den eisch veroordeeld tot een gevangenis straf voor den tijd van een maand wegens het. feit, dat hij op verschillende tijdstippen 24900 brood- bonnen heeft verkocht, zijnde een overtreding van het Distributicregelingsbeschikking. A. J. W., 27 jaar, bakker te Waarde, had 3100 broodbonnen verkocht cn hoorde 300 sub. 50 dagen eischen. Hij werd veroordeeld tot f 200 sub. 50 dagen. Tegen den 43-jarigen P. Th. V., melkhandelaar te Hansweert, eischte de officier van justitie een maand gevangenisstraf wegens het koopen van 16.000 broodbonnen. Het vonnis luidde drie weken gevangenisstraf. J. van P., 33 jaar,' bakker te Kapellc, verkocht 1500 broodbonnen en werd veroordeeld tot f 150 sub. 30 dagen. De eisch luidde 300 sub. 50 dagen. De 32-jarlge bakker W. A. D. de M. te Kruinin- gen werd conform den eisch wegens het koopen van 35.000 broodbonnen veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De volgende personen werden veroordeeld wegens het feit, dat zij in strijd met de Distributiewet 1939 brandstoffendistrlbutiebonnen hebben ge- of ver kocht Th. B., '32 Jaar, chauffeur te Goes, 100 bonnen, eisch 75 sub. 20 dagen, uitspraak 5Cr sub. 20 dagen. L. de V-, 26 jaar, coinmlssionnair te Kruinlngcn, 100 bonnen, cisch en uitspraak 150 sub. 30 dagen. A. H.. 46 jaar, landbouwer te Ilzendijke, 40 bonnen, eisch en uitspraak 150 sub. 30 dagen. J. de K„ 42 jaar, timmerman te Goes, 10 bonnen, cisch "Tn uitspraak 50 sub. 10 dagen. C. P. O., 29 jaar, bakker te Goes, 20 bonnen, eisch en uitspraak 50 sub. 20 dagen. J. Z., 40 jaar, koopman te Goes, 20 bonnen, eisch en uit- spraak 50 sub. 20 dagen. A. P., 24 jaar, koop man te Kloetinge, 5 bonnen, eisch en uitspraak 25 sub. 10 dagen. J. M., 32 jaar, landbouwer te Ellewoutsdijk, 5 bonnen, eisch en uitspraak 25 sub. 10 dagen. H. J. B., 31 jaar, winkelier te Zierikzee, 12 bonnen, eisch en uitspraak 40 sub. 20 dagen. Tegen den landbouwer D. B.. 53 jaar., te Clinge eischte de officier wegens het feit, dat hij een varken in huisslachting heeft geslacht en 47J/2 kg. varkensvleesch heeft voorhonden gehad een geld boete van f 150 en een van f 100, beide boeten te vervangen door 25 dagen. Het vonnis luidde twee geldboeten van 75 sub. 25 dagen. Tegen J. K.. 47 jaar, loondorscher te üeersdijk, die 300 kg. tarwe heeft gedorsclit, eischte de of ficier ontslag van rechtsvervolging, daar het hem ten laste gelegde feit niet strafbaar is. Vonnis conform. KANTONGERECHT MIDDELBURG. De Kantonrechter to Middelburg heeft veroor deeld wegens:' Verkeersovertredingen: A. de R. te Vlissingen: 0.50 b3 1 dh; N. K. te Vlissingen; 5 bs 3 dh; P. V, te Heinkenszsnd: 4 bs 2 dh; M. V. te Vlissingen: 2 bs 2 dh; J. R. te Vlissingen: f 5 bs 3 dh; J. G. V. te Middelburg: 2 bs 2 dh; I. J. R. te Vlissingen: 1 bs 1 dh; A. v. D. te Goes: f 5 bs 3 dh: J. V. te Goes: 3 bs 2 dh; S. J. P. te Middelburg: 1 bs 1 dh; M. de R. te Oost- en West-Souburg: 5 bs 3 dh: L. J. ta 's-Gravenpolder: 1 bs 1 dh: C. P. te Seroos- kerke: 2 bs 1 dh; M. M. te Koudekerke; 3 bs 3 dh: J. v. K te Middelburg: 2.50 bs 2 dh; J." J. P. te 's Heer Arendskerke: 3 bs 3 dh; J. v. D. te Vlissingen: 2 bs 2 dh. Overtreding Verordening R.C. Verduisteren: C. v. d. B. te Vlissingen: 2.50 bs 2 dh; J. J. te Oost- en West-Souburg: 2 bs 2 dh: J. G. te Serooskerke: 5 bs 3 dh: M. de J. te 's Keeren- hoek: 3 -f 2 bs 3 en 2 dh; J. D. te Domburg: 3 bs 3 dh; J. L. te Oost- en Wes'-Souburg: 3 en 2 bs 3 en 2 dh: A. C. W. te Vlissingen: 7.50 bs 5 dh: J. H. teVllsslngen: 1 en 1 bs 2 x 1 dh; W. J. te Vrouwenpolder: 3 en 2 bs 3 en 2 dh: H. da W. te .Hoedekenskerlte: 2 bs 1 wt; E. J. de R. te Kortgene: 3 en 2 bs 3 en 2 dh: H. J. v. D. te Domburg: 3 bs 3 dh; J. de K. te Kaoelle: 1 3 en 2- bs 3 en 2 dh: J. M te Rilland-Bath: 2 bs 2 dh: N. M. te Ril land-Bath: 3 en 2 bs 3 en 2 dh: J. L. K. te Vlissingen: 5 bs 3 dh: P. T. te Goes: 2 bs 2 dh; A. de V. te Middelburg: 2 bs 2 dh; J. v. B. te Arnemuiden: 3 bs 3 dh; C. S. te Vlissin gen: 3 en 2f>s 3 en 2 dh: A. H. v. E. te Vlis singen: 1 bs 1 dh. Overtreding Verordening R.C. Identificatie plicht: M. K. te Sint Laurens: 3 bs 2 dh; S. J. P. te Middelburg: 3 bs 3 dh. Overtreding Verordening R.C. Verkeersbeper- king- A. B. te Koudekerke* 10 bs 6 dh; A- M. te Koudekerke: 10 bs 6 dh; K. S. te Wol- phaartsdijk5 bs 3 dh: G. A. v. d. B. te Vlis singen: 5 bs 3 dh. Overtreding A P.V. Vlissingen: J. B. te Vlis singen: 1 bs. 1 dh. - Overtreding Visscherijwet: B. K. te Hans weert: 2 X 3 bs 2 x 2 dh. Overtreding Plantenziektenfvct; J- te Middelburg; 10 bs 6 dh; J. G. te Sint Lau rens: f 5 bs 3 dh. Overtreding A.P.V. Middelburg: R. D. te Mid delburg: 10 bs 6 dh. Dronkenschap: A. J. B. te Middelburg: 15 bs 10 dh. ©vertreding art. 314 .W.v.Str,: J. V. B. te We- meldinge: 10 bs 6 dh: A. H. te Wemeldinge: f 10 bs 6 dh: I. M. de M. te Wissenkerke: 3 bs 2 dh: A. E. te Yerseke: 2.50 bs 1 wt: J. v. d. B. te Kruiningen: 2.50 bs 1 wt; P. S. te Oost- en West-Souburg: 10 bs 5 dh. Overtreding Leerplichtwet: W. J. te Vlissin gen: 3 bs 3 dh. HAAGSCHE GERECHTSHOF. Verduistering. Naar M. F. M. uit Goes aan bakker J. K. te Biervliet had medegedeeld, zag hij geen kans om de 24.23 te ontvangen, waarvoor K. hem opdracht had gegeven. Het gezin dat moest be talen was zoo arm, dat' er wel niets van terecht: zou komen, zoo had hij verteld. En K. had die verklaring aanvaardt. Maar toen hij op zekeren dag zijn schuldenaar spsk, vertelde die dat de kwitantie al lang be taald was. Daar begreep K. dus niets van, maar inder daad werd hem de^Joetaalde kwitantie getqond. Er werd dus aangenomen dat de zaak niet in orde Was. en dat bleek zij ook niet te zijn. Want het geld was aan M. afgedragen, die teen niet aan K. had betaald. Nu betoogde ver dachte wel dat er een soort overeenkomst be stond, en dat men elkaar verkeerd had begrepen, doch de politierechter in Dordrecht had hem tot een maand gevangenisstaf veroordeeld. In hoo- ger beroep heeft bet Hof arrest gewezen en den verdachte veroordeeld tot twee maanden gevan genisstraf. VREDERECHTER BREDA. Te Breda vonniste de vrederechter, mr. Loeff uit 's-Hertogenbosch, gistermiddag een aantal Eoiitieke ruziezoekers. De 29-jarige bakker v. d. inden uit Bergen op Zoom had tijdens een po- litieken twist in een café aldaar het mes getrok ken en was daarmee zijn tegenstander te lijf gegaan. Gelukkig werd deze niet ernstig gewond. De officier vroeg v.oor deze mishandeling 40 gul den boete of 20 dagen hechtenis, waarbij de vre derechter zich aansloot. De 39-jarige arbeider J. Broeders uit Steen bergen had een jongeman-met slagen op den rug toegetakeld, naar hij zeide omdat deze met nog anderé jongelui op demonstratieve wijze waren ópgetreden tegen een groep N.S.B.-ers in uni form. Volgens getuigen had verdachte er flink met den gummistok op geslagen en de officier vond zulk een reactie ln de gegeven omstandig heden wat te hardhandig. Hij vroeg 15 gulden of 10 dagen en de vrederechter veroordeelde B. tot 10 gulden of 5 dagen. In Wouw had de 41-Jarlge landbouwer Bier- steekers den gemeente-veldwachter Baatens uit een vergaderirg der N.S.B. gezet. De veldwach ter beweerde ir de uitoefening van zijn functie ter verga lering te zijn geweest en bovendien bij het buitenzetten nog te zün getrapt. De officier eischte 1 maa..d gevangenisstraf wegens mis handeling van een ambtenaar in functie, doch de vrederechter meende, dat het hier louter mis handeling gold en veroordeelde B. tot 40 gulden of 20 dagen. De 19-jarige Bergen op Zoamenaar A. Ben- naars kreeg wegens heleediging van led«n der N.S.B. 25 gulden boete of 10 dagen. De Breda- naar Frijters kwam er echter niet met boete af. HU had tijdens een langdurige dronkemansruzie in de Middenlaan den N.S.B.-er Eierman een serie beleedigende woorden toegevoegd, o.a. „verrader". Mede in verband met het niet blanke strafregister van den verdachte veroordeelde de vrederechter hem tot 14 dagen gevangenisstraf. Een 3S-jarlge opzichter uit Bergen op Zoom, Het is mg, in verband met de ruigte waarover wg beschikken beter is het misschien te zeggen niet beschikken helaas zelden meer mogelyk mijn getrou wen rond de klapbank te verzamelen. De ben gedoemd mijn klappen te beperken tot gedenkwaardige gelegenheden. Aangezien het heden 1 November Is, ben ik wederom zoo vrij. Deze dag toch is belangrgk Niet van wege het feit, dat, aangezien deze eerste van de maand op een Zaterdag valt, maand- en weekbeurders gezamenlgk de zilvervloot lossen, maar louter en alleen omdat Middelburg, hoofdstad van ons ge west, heden een nieuwe bladzijde der his- Te beginnen vandaag is Middelburg groot Middelburg. De stad heeft de styve balgnen van het corset, dat haar van den 80-jarigen oorlog af de vrye ademhaling benomen heeft, verbroken, en thans staat ze frank en vrij in het licht van den nieuwen dag. Zg kan zich wenden en keeren, kan gedijen, geen enge begrenzingen staan thans langer haar natuurlijke ontwikke ling in den weg. Ik ben niet naïef genoeg om te veron derstellen dat de grenswyziging, die heden van kracht is geworden, de hoofdstad in een handomdraai tot een gemeente van onvergelykelijke beteekenis zal maken. Ik geloof zelfs niet, dat eenzelfde aantal in woners, hetwelk Middelburg vandaag rijker werd, nogmaals spoedig by het zielental zal worden gevoegd. Niettemin ben ik ervan overtuigd, dat de verruimihg der grenzen een voorwaarde tot de verdere ontwikkeling was, en dat ■zij, thans een feit geworden, in bclangryke mate aan de toekomst van de eerste stad van Zeeland z^l bijdragen. Hoe die toekomst zal worden, weet nie mand. Dat zij echter nauw verband houdt met de plaats en de functie, dié Nederland ln het Europa v?#i na den oorlog zal inne men en vervullen, ligt voor de hand. Zy is bovendien afhanlcelyk van het welstandspeil van den landbouwer na dien oorlog en \ran de mate waarin onze pro vincie bij het toerisme zal worden betrok ken. Voltrekt een en ander zich op de wijze «als ik my yoorstel, dat het zal doen, dan is Middelburg later lang niet slecht af, en dan hoeft het waarlijk op den duur niet te treuren over het verlies van sommige waarden, hoe smarteiyk dit op zich zelf ook is. Het is goed en pryzenswaardig, dat Middelburg, centrum van Walcheren, Straks, als .de vrede zal zgn weergekeerd, dpor outillage en door ruimte aan haar grenzen, gereed zal staan om de kansen, die zich dan voordoen, op de beste wyze te benutten. Ik heb den Indruk, dat het dit doet, en dat het aldus waakt tegen de weliswaar zoete en liefelyke sfeer, die er vroeger heerschte, doch die voor de ontwikkeling der plaats laten we eeriyk zyn niet byster gunstig is geweest. Voor den oorlog was Middelburg aan het interen. Het droomde en vegeteerde, maar had geen armslag. Dit onwerkélyke leven is voorby. De ramp die over Middelburg kwam, heeft stad en bevolking wreed gewekt. Thans leeft in een zich vernieuwende plaats een burgery, die veel leed. heeft ondervonden, maar die uit dat leed den moed gepuurd heeft om voor haar toekomst te vechten en te zwoegen. Men kan het 'ontkennen, men kan het betwjjfelen er is een nieuwe, energieke geest vaardig geworden "over Zeeland's hoofdstad. Over de heden grooter geworden hoofd- - stad van ons gewest, die ons allen lief is. En daarom verheugen wij ons over X November 1941, voor Middelburg een be langrijken, en gedenkwaaidigen datum. MOORDAANSLAG TE GRONINGEN. In den avond van Woensdag 29 October is een moordaanslag gepleegd in de Leeu warderstraat te Groningen. De aldaar wo nende familie Eos ontving in den voor avond bezoek van iemand. Daar de heer des huizes, de 43-jarige D. R. Bos, niet thuis was, sprak de man met "diens echt- genoote af, dat hg na tien uur terug zou. komen, daar de heer Bos dan aanwezig zou zijn. Inderdaad keerde de man tegen half elf terug. Bos opende-zelf de deur en men hoorde in de achterkamer iemand een paar woorden tegen Bos zeggen. Direct daarop vielen twee schoten. Bos was nog in staat naar de achterkamer te gaan en zei tegen zijn familie, dat hij door een of meer revolverschoten was geraakt. Van den dader, die onmiddellgk verdween, is een vaag signalement bekend. De man was in het bezit van een rijwiel met een eigen aardig stuur. De toestand van het slacht offer is ernstig. Als byzonderheid kan nog worden mede gedeeld, dat de dader om half negen met den vader van het slachtoffer, dat vroeger ten huize vap zijn vader woonde, van de Verlengde Visscherstraat naar de woning van Bos in de Leeuwarderstraat is ge- loopen. Van Roetel, kreeg 20 gulden boete daar hij een vlaggestok van het Unie-huis had onklaar ge- maakt. Ook de vrouw mengde zich ln de politiek en zoo verscheen als-verdachte de jeugdige Breda- sche A. A. v. d Eemt, die een stadgenoot had uitgemaakt voor „vuile N.S.B.-er, landverrader" en meer van dat fraais. De vrederechter wilde het voor dézen keer bij een betrekkelijk lage straf laten: 25 gulden boete of 10 dagen hech tenis. Op de fabriek had het meisje Th. Pieters te Breda twee collega's van 18 en 19 jaar uitge maakt voor „vuile N.S.B.-sters", „vuile dweilen" en voor nog ergere dingen. De vrederechter gaf haar dezelfde straf als de voorgaande verdachte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2