PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 1 NOV. 1941 ULLUliü Duitsche troepen achtervolgen de bolsjewisten op den Krim. .Het ziekenfondsenbesluit. ABONNEMENTSPRIJS r 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal - Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels Q.55. Iedere regel meer '11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent "ejtra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 257 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX* van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te:. VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW A ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERL ANDSCHE DAG Een doodelijkê bedreiging voor groot deel der Roode Zwarte zee-vloot. By de achtervolging van den verslagen en wijkenden vijand hebben de Duitsche troepen op den Krim nog meer bolsje wistisch oorlogsmateriaal buitgemaakt. In de gevechten van 29 October werden 17 zware .stukken geschut veroverd. In de gevechten om de landengte van Perekop werden bovendien 150 bolsjewistische gra naatwerpers er). 850 zware machinegewe ren buitgemaakt. DE ROODE ZWARTE ZEEVLOOT IN GEVAAR. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Naar (hetschijnt bevindt zich het groot ste deel der roóde Zwarte 'Zeevloot nog altijd in den Golf van Taganrog en in de monding van den Don, om de Sovjet land macht ter plaatse bij de verdediging van Azof en Rostof te assisteeren. De keuze wordt anders voor het bolsjewistische vlootcommando moeilijk, nu na de forcee ring van de landengte van Perekop ook de havens van de Krim maritieme hulp best kunnen gebruiken. Een doorstooten van de Duitschers naar Kertsj beteekent een doo- delijke bedreiging voor *de -oorlogsschepen by Azof, daar alsdan de Zee van Azof gemakkelijk af te sluiten is én die sche pen opgesloten zitten. Op een direct over brengen van het oorlogstooneel via de Straat van Kertsj naar den Kaukasus wordt natuurlijk ook gerekend, zoodat men den eerstvolgenden grooten strijd rondom deze Straat mag verwachten, Eerder dan om SebastopoL Het bekende zachte klimaat van de Krim voorspelt weinig belemmering van de krijgsbedrg- vigheid door de koude. In Beriyn is men er zeker van, dat Turkije nooit vluchtende Sovjetschepen door de Dardanellen zal la- ten passeeren. BOLSJEWISTISCHE TEGENAANVALLEN AFGESLAGEN. Van militaire zyde wordt aan het D.N. B._ gemeld In den Noordeiyken sector van het Oos* t.elijke front hebben de bolsjewisten een door de Duitsche troepen ingenomen brug- gehoofd getracht te heroveren. Hun her haalde aanvallen gingen te niet door het vuur der Duitsche machinegeweren, waar in de bolsjewisten bij honderden sneuvel den. Zestig officieren en zeshonderd man schappen bleven dood voor de Duitsche stellingen liggen. Ondanks zeer zware verliezen hebben de bolsjewisten den 29sten en 30sten Oc tober tevergeefs getracht het oprukken der Duitsche troepen in den centralen sec tor van het Oosteüjke front door tegen aanvallen op te houden. Sovjettroepen concentraties, waarschijnlijk gereed ge houden voor den aanval, werden door het vuur der Duitsche artillerie^ met goede uitwerking bestreden en uiteen geslagen. In het industriegebied van het Donetz- bekken rukten de Duitsche troepen met succes op. Talrgke belangrijke industrieele installaties werden na tegenstand der Sov jets, die hier en daar zeer hardnekkig was, veroverd. SUCCESSEN VAN EEN HONGAARSCHE VEKKEIÏNINGSAFDEELING. Een Hongaarsche verkenningsafdeeling is, naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, in den Zuidelijken sector van het Oostelijke frönt verder opgerukt tegen de achteruitwijkende bolsjewisten en heeft bolsjewistische achterhoedetroepen vernie- tigd. In voortdurend contact met den vy- and vielen de Hongaren steeds weer de achterhoede aan en vernietigden heele formaties van de bolsjewisten. In dag en nacfit voortdurende gevechten leden de Sovjettroepen bloedige verliezen. Brokken van kapot geschoten voertuigen en ge- doode paarden, benevens talrijke gesneu velde bolsjewisten liggen langs de terug tochtwegen. DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP MOSKOU. Tpdens den aanval op Moskou welke Duitsche gevechtsvliegtuigen Woensdag- De opmarsch in de Krim. KAART VAN PELT De Krim kan nu het Zuidelijkste opera tieterrein van den Duitschen opmarsch in het Oosten genoemd worden. Nadat de ver- eenigde Duitsche troepen de landengte hij Perekop (zie de kaart) geforceerd hadden, zijn deze opgerukt in de richting van Kertsj. Sebastopol, Kertsj en Feodosia 'zijn de voornaamste plaatsen van de Krim. Naar het. D.N.B. meldt is Kertsj al door' de Duit sche luchtmacht aangevallen.. nacht hebben ondernomen, werden belang rijke militaire doelen in de nabyheid van Jiet Kremlin getroffen, zoodat zy in brand geraakten. Behalve dat nog andere be langrijke bedrijven bestookt werden, wer den ook twee spoorwegstations getroffen. HOOGE SOVJET-OFFICIEREN 4 TERECHTGESTELD. Volgens uit Moskou ontvangen berichten heeft generaal Sjoekof, de opvolger van maarschalk Timoschenko, dezer dagen elf hooge Sovjet-officieren en een politie- ken commissaris terecht laten stellen on der verdenking van een complot tegen de Sovjet-regeering te hebben gesmeed. UITLATINGEN VAN BOLSJEWISTISCHE KRIJGSGEVANGENEN. Tijdens de uitvalspoging van een bol sjewistisch bataljon uit Leningrad werd een gewonde onderluitenant gevangen ge nomen. Hy was zoo uitgeput, dat hg nog uren na zijn gevangenneming op geen der hem gestelde vragen kon antwoonüen. Pas liter deelde hij mede, dat Leningrad zgn volkomen vernietiging tegemoet gaat, welke geweten moet worden aan de onver- antwoordelgke maatregelen der bolsjewie ken. De voedselnood onder de bevolking is groot en de onderdrukking door de matro zen uit Kroonstad, die '11e macht aan zich getrokken hebben, verbittert de bevolking steeds meer. De Duitsche luchtaanvallen en de artilleriebeschieting zgn nog nauwe- Igks te verdragen. Amerikaansche torpedojager tot zinken gebracht. Volgens mededeeling van het Amerikaan sche ministerie van marine zou de Ame rikaansche torpedojager „Reuben James", die naar het beet in convooidienst voer, Donderdagnacht in het Noordelgke deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken zijn gebracht. Bgzonderheden ontbreken nog, zoowordt verklaard. De zender Boston heeft gisteravond ln een mededeeling" over het tot zinken bren gen van den torpedojager „Reuben James" gemeld, dat het silhouet van dit schip overeenkwam met dat van oude Engelsche oorlogsschepen, zoodat verwisseling moge- lijk is geweest. De strijd tegen de Britsche koopvaardij. Bg den aanval van Duitsche lange af- stands bommenwerpers in den nacht op 30 October op twéé Britsche koopvaarders ten N.W.- van Gibraltar heeft, naar het D.N.B. van militaire zgde verneemt, het Britsche koopvaardg'schip „Baron New- lands", groot 3.386 brt. een treffer ge kregen, zoodat het zwaar beschadigd werd, terwgl de Britsche koopvaarder „Sartone" een voltreffer kreeg en zonk. De beide schepen werden aangevallen kort nadat zg de haven van Huelva waren uitgeloopen. Acht en twintig opvarenden van de „Sar tone" werden door een Spaanschen visch- treiler gered en naar Huelva terugge bracht. Onder de geredden bevinden zich ook verscheidene gewonde zeelieden. Duitsche duikbooten hebben de laatste dagen, naari het D.N.B. verneemt, nog zes schepen met ih totaal 27.000 brt. tot zin ken gebracht. Bovendien hebben zij een torpedojager en twee andere bewakings vaartuigen in den grond geboord. Een tor pedoboot werd zwaar beschadigd. VIER SCHEPEN TÖT ZINKEN GEBRACHT. Aan de Oostkust van Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen vier schepen uit een convooi, tezamen 29.000 brt. o.m. «en tankboot van 10.000 brt. tot zinken gebracht. Twee schepen van hetzelfde con vooi werden zoo zwaar getroffen, dat hun verlies waarschgnlijk is en nog twee andere schepen van tezamen 16.000 brt werden zwaar getroffen. DE CONCENTRATIE VAN JODEN IN SLOWAKIJE. De Slowaaksche minister van binnen- landsche zaken is overeengekomen met zijn ambtgenoot van defensie, om voor- loopig de reeds begtaande concentratie kampen van Oremlaz te gebruiken, die geschikt zyn om 600 Joden op te nemen. Met ingang van 1 November gaat het geheele Joodsche huizenbezit in Slowakge aan den staat over. Daarmede werd een tweede ingrgpende maatregel genomen om het bezit aan onroerende goederen aan de Joden te onttrekken. Immers reeds eenigen tgd geleden is het geheele Jood sche grondbezit aan den staat vervallen verklaard. Dit bezit werd ten deele her vormd tot erfboerenhofsteden, en ten deele gebruikt om kleine landbouwbedrgven te vergrooten. DE GAULLE FAALT. Uit fargs meldt het D.N.B. Generaal De Gaulle's oproep tot de Franschen om Vrydagmiddag van 4 uur tot 5 over 4 door stopzetting van alles te protesteeren tegen de Duitschers, is in den waren zin des woords een slag in de lucht geworden. In alle straten repten de menschen zich als gewoonlijk. DE VERORDENING BETREFFENDE HANDHAVING DER ORDE. Het rgkscommissariaat maakt bekend: Er bestaat aanleiding om nadrukkelijk te wgzen op de bepalingen in de paragra- phen 8 tot 10 der verordening no. 138-1941 van den Rgkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, betreffende handha ving der orde. Volgens deze voorschriften ia het verbo den anti-Duitsche geschriften of afbeeldin gen of andere voorwerpen van anti-Duit- schen aard te vervaardigen, door te geven, voor- doorgeven in voorraad te hebben of tot dit doel bij zich te dragen. Voorts zgn door deze .bepaüngen anti-Duitsche betoo gingen van welken aard ook verboden. Als anti-Duitsche betoogingen moeten niet al leen mondelgke of schrifteiyke uitlatingen worden beschouwd, die rechtstreeks of middellgk een tegen het Duitsche rgk ge richte gezindheid te kennen geven, maar ook het vervaardigen, verspreiden, dragen of het overige gebruik van insignes, speldjes, vlaggen, wimpels, sieraden of ge bruiksvoorwerpen, van kenteekens van fir ma's of goederen, alsmede andere afbeel dingen en voorwerpen, waardoor een tegen de bezettingsmacht gerichte gezindheid tot uitdrukking komt. Daaronder vallen ook insignes etc.: a. Waarin een sympathiebetuiging voor levende leden van het koninklijk huls of voor andere vrj^jtden van het Duitsche rgk moet worden gezien. b. Waardoqr men de bestaande verboden tracht te omzeilen, of c. Die zich voordoen als misbruik van de Nederlandsche kleuren, het staatswapen, of de kleuren of wapenkenmerken van de vroegere Nederlandsche weermacht, haar deelen of haar afzonderlijke formaties. De straf, die staat op handelingen van den genoemden aard, is in het algemeen gevangenisstraf tot 5 jaar of een geld boete tot 50.000 gulden. In bijzonder ern stige gevallen kan tuchthuisstraf tot 15 jaar en geldboete tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. Het uitloven eener belooning. Naar wij Vernemen moet het uitloven eener belooning voor degenen, die perso nen aangeven, welke zich schuldig maken aan daden van sabotage, beschouwd wor den als een maatregel van1 politioneelen aard, die zelfstandig is genomen door het ressort van den directeur-generaal van po litie. PACHTOVEREENKOMST. Besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van justitie en van landbouw en visscherij tot nadere regeling, in afwachting van verdere voorschriften, van de gevolgen van nietig verklaarde pachtovereenkomsten. Op grond van paragraaf 1 der verorde ning no. 23-1940 en in overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 der verorde ning no. 3-1940 van den Rgkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: Artikel 1. Indien voor het inwerkingtreden van dit besluit een pachtovereenkomst is nietig verklaard en de vroegere pachter inge volge een beslissing van de pachtkamer of het pachtbureau op het tgdstip van deze inwerkingtreding nog het gepachte exploi teert, kan hij aan de bevoegde pachtlcamer verzoeken den termyn, welke hem voor de exploitatie werd toegestaan, met twee jaar te verlengen. Artikel 2. (1) Het verzoek moet uiterlgk binnen een maand na eindigen van den termgn zijn ingediend. (2) De pachtkamer doet partgen oproe pen. (3 Het bepaalde by de artikelen 2 en 3 van het besluit van 9 September 1941, staatscourant no. 175, ten aanzien van pachtovereenkomsten, welke reeds voor 1 Januari 1936 van kracht waren, terwgl zg voor bepaalden tgd waren aangegaan, vindt overeenkomstige toepassing. Artikel 3. (1) Dit besluit wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant. (2) Het treedt ln werking op den dag zgner afkondiging. De secretaris-generhal van het departement van justitie, De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherg. De kinderbijslag voor 1942. Verschillende werknemers, 'die voor het jaar 1941 in het genot werden gesteld van een kinderbijslag schijnen in de veronder stelling te verkeeren, dat zg dezen bijslag automatisch ook in het jaar 1942 zullen ontvangen. Deze opvatting berust op een onjuist inzicht in de practgk der kinder bijslagwet, welke met zich brengt, dat voor ieder jaar de kinderbgslag wordt vastge steld naar de gezinsomstandigheden op den len October van het voorafgaande jaar. Dat iedere werknemer, die voor 1942 kin- derbgslafg wil ontvangen dus ook hy, die reeds thans in het genot is van een kinderbgslag voor zoover hg zulks nog niet deed, alsnog #een door den werkgever te verstrekken aanvraagformulier voor een kinderbgslagboekje moet invullen. Een en ander geldt uiteraard alleen voor arbeiders, die, uit hoofde van de kinderbgslagwet, in de termen vallen voor het ontvangen van een kinderbijslag In dit geval degenen, wier gezin op 1 October 1941 meer dan twee wettige of gewettigde kinderen beneden 15 jaar telden- Zaterdag is de Duitsche Oberschule te' Arnhem In tegenwoordigheid van vele autoriteiten officieel geopend. Een overzicht tydens de rede van generaal-conimissaris dr. Wimmer. (Stapf-tyol) Derde uitvoeringsbesluit in voorbereiding. DR. VAN DEN BERG GEEFT TOELICHTING. De directeur-generaal van de volksge zondheid, dr. C. van den Berg, heeft in een persconferentie een overzicht gegeven van hetgeen tot nu 'toe is gebeurd met be trekking tot het dezer dagen verschenen zoo belangrgke ziekenfondsenbesluit. Het was niet eenvoudig op zulk een korten termgn een zoo ingrgpende reor ganisatie tot stand te brengen. Van wat hier gebeurd is, is dan ook in ons land geen voorbeeld te noemen. De moeilijk heid was vooral hierin gelegen, dat een wettelgke regeling tot uitvoering moest worden gebracht, welke buitengewoon sum mier was. Het ziekenfondsenbesluit bevat immers niet meer dan 16 artikelen. Er was dus voor wettelgke regeling niet meer dan een grondslag aanwezig. Tot dusver zijn in hoofdzaak twee uit voeringsvoorschriften tot stand gekomen. Hierbg is het systeem gevolgd van de meeste urgentie. Me* i$ daarom begonnen, regelen te geven betreffende den raad van bgstand en den commissaris. Zoowel de raad van bgstand als het bureau van den: commissaris zgn daarna met spoed inge steld. ^rder werd alles geregeld, wat de ziekenfondsen spoedig moesten weten. Thans is een derde verordening in den maak, die de verdere uitvoeringsvoor schriften regelt en die o.a. voorschriften zal geven voor alle mogelijke buitenissige gevallen. Er zgn immers tal van gevallen, waarbg zich allerlei complicaties voordoen. Deze kunnen dan worden opgelost op grond van het derde uitvoeringsbesluit. Die oplossing zal dus thans nog niet worden verkregen^ ERKENNING AAN ZIEKENFONDSEN. Zooals reeds herhaal deigk is gezegd, moeten alle instellingen welke zich be wegen op het gebied van de ziekteverze kering, een erkenning .ebben. Bovendien behoeven de fondsen, die Zich met de ver plichte verzekering bezig houden, een ex tra toelating. Al deze instellingen konden voor 1 November niet behoorlijk worden bekeken en aangezien de toelating het meest urgent was, is deze het eerst aan gepakt. De toelating is nu dan ook geregeld. Er hebben zich daarvoor aangemeld 291 fondsen, waarvan er 260 zgn toe gelaten, 25 zgn afgewezen, terwgl nog 6 in behandeling zijn. Uit deze cijfers big kt, dat in *ona land geen overdre ven aantal fondsen werkzaam is, zoo als veelal werd aangenomen. Het aan tal fondsen, dat tot heden een erken ning aanvroeg, bedraagt 283, welk ge tal nogal sterk vergroot zal worden, omdat voor de erkenning niet de grens van 1 November gesteld is. Degenen, die zich verplicht moeten verzekeren, dit zgn allen, die onder de ziektewet vallen (die 3.000 loon of minder hebben), vinden aan alle postkantoren lgsten van de toegelaten fondsen. De meesten dezer personen waren na- tuurlgk reeds lid van een fonds. Er is echter ook een groep, welke tot dusver géén relatie met een ziekenfonds had. Deze kunnen op de postkantoren een kaart ha len, waarop zg hun gansluiting kunnen vermelden. Wie reeds verzekerd is, ont vangt zgn kaart van het ziekenfonds. Het betreft hier een dubbele kaart, waarmede men eerst naar zgn werkgever moet. De gelegenheid om zich by een zie kenfonds aan te melden, is tot 16 No vember gegeven. Echter wordt op het loon, dat 1 November ingaat, reeds gekort, Voorloopige toelating. Het betreft hier een voorloopige toela ting, die weer vervalt als de fondsen niet voor 1 Juli 1942 definitief zgn toegelaten. Er zyn n.1. onder de fondsen zwakke broe ders, op welker weg het ligt zich met andere fondsen samen te smelten. Al deze toegelaten fondsen voldeden tot dusver niet aan de eischen, die thans gesteld worden, b.v. ten aanzien van begrafenis- geld, ziekenhuis- en sanatoriumverpleging. In den tyd van de voorloopige toelating kunnen echter nog afwgkingen van deze eischen worden toegestaan. Alles zal dus nog niet direct regelmatig loopen. Veel zal afhangen van een soepele medewerking van de zijde der ziekenfondsen. Dr. van den Berg zeide den indruk te hebben, dat deze medewerking buitengewoon goed is Zy, die niet onder de ziektewet vallen. Wie niet onder de ziektewet vallen, moeten nog rustig afwachten. Er moeten n.l. nog vraagstukken worden opgelost ten aanzien van onderschei dene groepen, zooals voor hen, die formeel geen loon ontvangen, werk- loozen, rentetrekkers en dergelgken. De inning van de premies. Het- vraagstuk van de inning der pre mies vroeg om een bgzondere oplossing. De premies komen immers in een vereve ningsfonds, dat aan de ziekenfondsen een uitkeering doet. naar gelang van 't aantal leden. Het fonds dient nu van week tot week van ieder te weten of men verplicht verzekerd is of niet. Daarvoor is een ideaal systeem gevonden, n.l. een coupon systeem. De werkgever geeft bg elke loonbetaling een coupon af, welke onafhankeigk is van het loon. De couponboekjes moeten de werkgevers koopen, waarbg de betaling dient bij wijze van voorschot op de beta lingen, welke de werkgevers later moeten doen aan de raden van arbeid of aan de bedrijfsvereenigingen. Hiermede werkt te vens een .voorschot-regeling voor de fond sen. De bode van het ziekenfonds komt deze coupon halen of krggt het bericht, dat men uit het fortds getreden is. Dit. systeem heeft de instemming van alle instanties verworven. Voor wat him uitga ven betreft, büjven de ziekenfondsen auto noom. Dr. Van den Berg heeft na deze uiteenzetting op enKele vragen nog o.m. geantwoord, dat ook fej aanzien van de vrjje verzekerden nog uitvoeringsvoor schriften zullen verschgnen. Vrgwel het eenige dat voof hen verandert, bestaat in het trekken van een weistandsgrens voor ieder fonds afzonderüjk. Gevraagd of een standpunt wordt ingenomen ten aanzien van die fondsen, waarvan de artsen niet zgn aangesloten bij de Nederlandsche Maatschappg tot bevordering der genees kunde, antwoordde dr. van den Berg, dat het niet in de bedoeling ligt partg te kiezen voor eenig systeem van geneeskun dige verzorging. i Generator anthraciet. De secretarfs-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheep vaart maakt bekend, dat gedurende het tgdvak van Zaterdag 1 November 1941 t/m Zondag 30 Nov. 1941 de met de woor den „generator anthraciet elfde periode" gemerkte bonnen, recht geven op het koo pen van 1 h.l. (maximum 75 kg.) anthra- cietnootjes 4 of 5, of 50 kg. turfcokes. Ge durende bovengenoemd tijdvak geven de met de woorden „generatorturf" elfde pe riode" gemerkte bonnen recht op het koo pen van 50 stuks baggerturf. AMERIKAANSCH VERKEERS VLIEGTUIG NEERGESTORT. ER ZOUDEN 20 PERSONEN BIJ OMGEKOMEN ZIJN. Een verkeersvliegtuig van de American Airlines is bg St. Thomas (Canada) neer gestort. Het vliegtuig ging geheel in vlam men op. Naar ambtenaren van de American Air line bekend maken, hebben zich in het vliegtuig volgens de tot dusver beschikbare gegevens 17 passagiers bevonden en een bemanning van drie personen. Men ver wacht, dat alle 20 inzittenden om het le ven zgn gekomen. AMERIKAANSCHE TROEPEN BEZETTEN VLIEGTUIGFABRIEK. Roosevelt heeft bevél gegeven devlieg- tuigfabriek der Air Associated Company te Bendix, waar gestaakt wordt, door troe pen te bezetten. Hg bepaalde, naar Asso ciated Press meldt, dat de fabriek zoolang bezet moet büjven als noodzakelijk is voor het belang van de nationale verdediging.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1