PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De slag bij Brjansk en Wjasma nadert het einde. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels t 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertentiesvan 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (raas. 8'regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA-S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOEff POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DONDERDAG 16 OCT. 1941 Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 248 HoofdredacteurJ. C, Visser, Vllsstngen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 5 VLÏSSINGEN Redactie en AdmlnN Btratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd teL 247S OOSTBURGRedactie en Admini-» stratie Breedestraat 45, telefoon 103 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 85 BRESKENS Dofps3traat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RL ANDSCHE DAG .■IIJHJ V VIKTORIE EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Reeds 560.000 gevangenen binnengebracht. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 15 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt b ekend De dubbele slag van Brjansk en Wjasma nadert het einde. In den loop van heden zgn ook de strijdkrachten, die ten noorden van Brjansk zijn ingesloten, onder zeer zware, bloedige verliezen van den tegenstander verpletterd. De zuivering van het boschgebied ten Zuiden van Brjansk van de aldaar omsingelde overblijfselen der ver- 1 slagen vijandelijke legers heeft nog voortgang. De groote massa der Duitsche strjjdkra chten, die hebben deelgenomen aan dezen geweldigen doorbraak- en omsingellngsslag, is reeds vrijgekomen voor de voortzetting van de operaties. Tot nog toe zijn 560.000 gevangenen bijeengebracht en 888 tanks en 4138 stukken geschut zijn buitgemaakt of vernietigd. Het geheele gebied van Brjansk en Wjasma is vol uiteengedreven bolsjewie ken, die hun wapenen hebben weggewor pen en doelloos rondzwerven. Stelselmatig wordt het terrein van den strijd gezuiverd. Het aantal gevangenen zal derhalve in de komende dagen nog wel hooger worden. Bovendien hebben de Sovjets in beide sla gen buitengewoon groote bloedige verlie zen geleden bij hun aanvallen op den Duit- schen omsingelingsring. VERSCHEIDENE BOLSJEWISTISCHE TEGENAANVALLEN AFGESLAGEN. Op 14 October hebben de bolsjewieken in den sector van een Duitsch legercorps in het Zuiden van het Oostelijke front ver scheidene tegenaanvallen ondernomen. Door gebruik te maken van de zwaarste pantserwagens probeerden de bolsjewieken den gestadigen Duitschen opmarsch te remmen, waarbij zij met zware verliezen werden afgeslagen. De Duitsche troepen vernietigden vele bolsjewistische pantser wagens en maakten talrijke gevangenen. In den Noordelgken sector van het Ooste lijke front ondernamen vrij sterke bolsje wistische stoottroepen op 14 October po gingen om een meer over te steken, dat gelegen was tusschen de Duitsche en de Sovjet stellingen. De actie werd echter door de Duitsche troepen tijdig bemerkt en met zware verliezen voor den vijand verijdeld. EEN BELANGRIJK SPOORWEG- KRUISPUNT BEZET. Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, hébben. Duitsche en Italiaansche troepen in de afgeloopen drie dagen een belangrijk spoorwegkruispunt in de Sov jet-Unie bezet en den bolsjewisten zware verliezen toegebracht. Hevige gevechten werden geleverd bij de verdedigingslinie voor de plaats. De Duitschers en Italianen slaagden er in, stellingen van den vijand op te rollen, de versperringen te doorbre ken en natuurlijke hindernissen, waaron der verscheidene rivierbeddingen, te over winnen. Vervolgens drongen zij de plaats binnen en verdreven de bolsjewisten. Dit succes, zoo wordt van bevoegde zijde ver klaard, is van groote beteekenis, omdat op deze plaats vier belangrijke spoorlijnen bij eenkomen. DE VERDEDIGING VAN MOSKOU. Volgens een bericht uit Londen in Goe- teborgs Posten zijn in Moskou wapens uit gereikt aan de burgerbevolking, en niet alleen aan de mannen, maar ook aan de vrouwen. In de straten van Moskou wor den barricades opgeworpen. Artillerie en afweergeschut zijn op pleinen in "Moskou opgesteld en pp de hoeken der straten, op de huizen en de barricades zijn machine geweren geplaatst. Treinen met geëvacu eerde vrouwen en kinderen blijven van de Moskousche stations vertrekken. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in dein nacht van 14 op 15 October met suc ces de bolsjewistische hoofdstad Moskou aangevallen. Talrijke zware bommen vielen op belangrijke militaire doelen. Bij het vertrek nameii de Duitsche vliegers een groot aantal zware branden waar. DE TOESTAND IN LENINGRAD. De correspondent van de Chicago Tri bune te Helsinki meldt op grond van verhalen van vluchtelingen, die de Finsche linies hebben bereikt, over de toestanden in het belegerde Leningrad het volgende: De sneeuw in de straten, welke drie duim dik ligt, is door de voeten van dui zenden, die wanhopig naar voedsel en warmte zoeken, tot hard ijs geworden. In de ba i van de Newa toonen de uit het water stekende masten de plaats van on dergang van groote en kleine oorlogssche pen aan. In de bosschen ten Noordwesten van Leningrad huizen hongerend en he vige koude lijdend meer dan 250.000 men- schen in ellendige hutten, die gemaakt zijn van takken en mos. Dit zijn boeren en arbeiders uit de dorpen en steden in de omgeving, die door de bolsjewistische auto riteiten gedwongen werden de vlucht te nemen. De inwoners van Leningrad leven als haringen in een ton. lederen morgen worden mannen en vrouwen van pleinen en straten met vrachtauto's naar de voor steden gebracht om loopgraven aan te leggen in een omtrek van 25, vervolgens Van-15 en tien mijlen en thans nog dichter rondom de stad. Het middageten, dat deze op zich zelf reeds verzwakte arbeiders krijgen, bestaat uit een soep van zoute visch en een half pond brood. In de stra ten en parken van de stad worden de in woners door middel van groote luidsprekers door de communistische leiders aange spoord, zich tot den laatsten druppel bloed te verdedigen. In- het hoofdkwartier van de Gepeoe vinden des nachts massa-execu ties plaats. De ellende in Leningrad is thans grooter dan ooit. Tienduizenden zgn reeds dood, honderdduizenden loopen met den dood in de schoenen. SOVJETVLEEGTUIGEN NEERGE SCHOTEN. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: formaties van het Duitsche luchtwapen hebben volgens tot dusver ontvangen be richten op 14 October 39 Sovjetvliegtuigen in den luchtstrijd vernietigd, terwijl af weergeschut zeven vliegtuigen neerhaalde. Zes Sovjetmachines werden op den grond vernield, zoodat de Sovjets in totaal 52 toestellen verloren. LIJK VAN LENIN NAAR OERAL OVERGEBRACHT De correspondent der Hearstbladen te Sjanghai, Von Wiegand, meldt dat de bols jewieken het lijk van Lenin, dat op het Roode plein te Moskou in een mausoleum was opgebaard, vandaar hebben' wegge voerd, waarschijnlijk naar den Oeral. Ven der schrijft Von Wiegand, dat God blijk baar de gebeden van den aartsbisschop van Canterbury om de goddelooze Stalin-regee- ring te redden niet heeft verhoord. Dat was dezelfde bisschop, die het als een zware zonde zou hebben beschouwd, een geschei den Amerikaansche dame met den hertog van Windsor in het huwelijk te binden. Nu echter heeft deze aartsbisschop het wel met zjjn godsdienst kunnen vereenigen de. bolsjewistische moordpartijen te vergeten en te bidden voor die moordenaars. DE AMERIKAANSCHE HULP AAN DE SOVJET-UNIE. De wapens der V.S. dragen niet bij tot de verdediging van Moskou, zoo meldt Chris tian Science Monitor uit Washington. De ambtenaren geven toe, dat slechts heel' weinig materiaal naar het ^ostelgk front is gezonden en dat dit geen invloed kan hebben op den weerstand der Sovjets. Wat de regeering ook doet, het zal de weer standskracht der Sovjets niet belangrijk verhoogen. BRITSCHE BERICHTENDIENST OVER DEN TOESTAND. De Britsche berichtendienst heeft ver klaard: Het lijdt geen twijfel, dat wg een critieke phase van den oorlog ingaan. Wij doen natuurlijk al, wat wij kunnen om de Sovjet-Unie te helpen, maar feiten laten zich niet door wenschen uit de wereld helpen. De Engelschen verloren 28 vliegtuigen. De Britsche luchtmacht heeft, naar het D.N.B. verneemt, in korten tgd achttien vliegtuigen verloren toen Woensdagmiddag de Engelschen naar het Fransche kustge bied by Le Havre, naar Nederland en bo ven de Noordzee vlogen, n.l, 11 Bristol Blenheim en -7 Spitfires. Duitsche jagers schoten 14 en luchtdóelartillerie 4 vlieg tuigen neer. Het aantal Bx'itsche bommenwerpers, dat Dinsdagnacht bij het vliegen boven Duitsch gebied is neergeschoten, is van twee tot v\jf gestegen. De vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie omlaaggehaald. Op 14 October hebben Duitsche patrouil levaartuigen, toen Britsche vliegtuigen de Kanaalkust trachtten te naderen, vier Britsche bommenwerpers neergeschoten. Artillerie van de marine vernietigde nog een Britsch vliegtuig, zoodat de Engel schen door den succesvollen afweer door eenheden van de Du -he marine in totaal vijf vliegtuigen hebben verloren. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. In den nacht van Woensdag op Donder dag heeft de Britsche luchtmacht met zwakke strijdkrachten boven West- Duitschland gevlogen. Een aantal neerge worpen brand- en brisantbommen richtte slechts geringe schade aan. Volgens de tot dusver ontvangen berich ten werden door nachtjagers en luchtdoel- artillerie drié vliegtuigen neergeschoten. AANVAL OP DUITSCH CONVOOL Een Duitsch convooi is onverwachts door 24 Britsche jagers en bommenwerpers aangevallen. Naar het D.N.B. van militai re zgde verneemt, schoten Duitsche pa trouillevaartuigen, welke het convooi be schermden, drie Britsche bommenwerpers neer. Aan Duitsche zijde werden geen ver liezen geleden. Het convooi bereikte zyn plaats van bestemming. De bommen der Engelschen vielen bgna allemaal in het water. DE TRAGEDIE VAN DEN MOEFTI VAN JERUZALEM. (Van onzen Haagschen correspondent) Dezer dagen heeft men in de pert kun nen lezen over een complete drijf jacht, die van Engelsche zijde, met „welwillende" steun der bolsjewisten, is ingezet tegen den Moefti van Jeruzalem. Het niet geringe bedrag vaji 20.000 pond hebben de Engel schen op zgn hoofd gesteld. Bovendien is een geheele colonne er op uitgestuurd om dezen Arabieren-leider, die jarenlang streed voor de vr-gheid van zgn volk, als een stuk wild op te jagen en gevangen te nemen. De vergelgking met een opgejaagd stuk wild kan zelfs nog verder letterlgk worden doorgevoerd, want xxiemand min der dan de bekende Engelsche generaal Wavell heeft te Teheran, Iran's hoofdstad, woordelgk verklaard„Gedurende twee jaar is de Moefti ons steeds een neuslengte voor. Als we hem te pakken krijgen, wordt hg als een hond neergeschoten". Zoo zgn de manieren van het beschaafd-perfide en vrome Albion tegen den godsdienstigen leider van een volk, dat slechts een eigen plaats voor zich in de wereld verlangt. De Moefti heeft een veelbewogen leven achter den rug, dat zich in de laatste jaren steeds meer heeft ontwikkeld tot een avontuurlgke ttagedie. Geboren in 1895 als ï^chtstreeksche afstammeling van den Profeet waaraan hij dan ook zgn aan spraken ontleent op het leiderschap over de geheele Arabische wereld heeft hg in den wereldoorlog als artillerie-officier gestreden in het Turksche leger. Later is hij naar Palestina 'gegaan en heeft daar verschillende functies vervuld onder het Engelsche bestuur. Steeds sterker werd in hem het verlangen, zgn vertrapte volk te dienen en te bevrijden. Zoo was hg degene, die in Januari 1937 tegen het Engelsche bewind de bekende 3 Arabische eischen proclameerde 1. De pogingen om in Palestina een Joodsch nationaal tehuis te stichten, moe ten worden gestaakt 2. Landaankoop door en immigratie van Joden dienen te worden stopgezet 3. Het Engelsche mandaat moet worden vervangep door een verdrag van Engeland met de Ax-abische wereld. Vanaf dat oogenblik had hg natuurlgk voor Engeland afgedaan, zooals ieder, die' de imperialistische belangen van het En gelsche Rgk dreigt aan te tasten. De Moefti is toen, nadat de grond hem te warm werd onder de voeten en er een prgs op zgn hoofd was gesteld zij het dan een itiet zoo'n fantastisch bedrag als thanp het geval is naar Irak uitgeweken, waar hij asylrecht kreeg. Dat hij naar Irak uitweek vindt waarschgnlgk zgn oor zaak in de omstandigheid, dat de Moefti een familielid' is van den ex-koning Ghazi van Irak, die gelijk bekend op raad selachtige wijijze om het leven is gekomen, waarvan, naar algemeen wordt aangeno men, de Britsche Geheime Dienst meer zou weten. Nadat echter Engeland dat immers voor het recht der kleine naties strijdt dit schier weerlooze Irak overweldigd had, in trouwe trawantschap met de barbaar- sche horden van Stalin, vluchtte de Moefti opnieuw thans naar Iran. Nu is hg ook daar in het gedrang gekomen door de Britsche bedreiging tegen dit land, dat toch ook een „kleine natie" is en derïialve de bescherming, en niet de bedreiging der Engelschen mocht 'verwachte Volgens het in den aanvang gememoreerde bericht zou de Moefti nu weer de wgk genomen hebben naar Afghanistan. Hoe zal het hem daar vergaan? Zal hi.' binnenkort „als een hond worden neergeschoten?" Zal het een of ander individu straks met de 20.000 pond verradersgeld gaan strij ken? In ieder geval volgt de wereld met spanning dit tragisch avontuur van dezen Arabierenleider, den strijder voor zgn volk. De Amerikaansche hulp aan Engeland. Uit New York meldt het D.N.B. Op aanwijzing van Roosevelt stelt het Ame- xikaansche ministerie van buitenlandsche zaken, naar International News Service uit welingelichte bron verneemt, pogingen in het werk om van da Engelschen spoedig toestemming te verkrggen voor een over eenkomst, waarbg de schadeloosstellingen voo* de aan Engeland krachtens de mach tigingswet geleverde materieele hulp bin dend worden vastgelegd. De Amerikaan sche regeering verlangt, naar internatio nal News Service verneemt, als tegen waarde het recht van „gebruik" van alle steunpunten van het geheele Britsche Em pire, overal en te allen tijde, en wel met inbegrip van de steunpunten, welke Enge land eventueel in de toekomst nog zou verkrijgen. De tweede voorwaarde js de coördinatie van de Britsche handelspoli tiek met het door Huil ingevoerde systeem van onbepaalde en zooveel mogelgk onbe perkte meestbegunstiging. De Britsche re geering zou op deze voorstellen, welke zg begin September heeft ontvangen, tot dus ver nog niet geantwoord hebben. BRITSCHE TORPEDOJAGER TOT ZINKEN GEBRACHT. Een Duitsche duikboot heeft op 14 Oc tober in de Straat van Gibraltar een Brit sche torpedojager aangevallen. De torpe dojager kreeg een torpedotreffer en zonk. ONTPLOFFING IN KRUITMAGAZIJN IN ALASKA. In een vliegtuigbasis van de Amerikaan sche marine in Alaska is een onderaardsch kruitmagazgn in de lucht gevlogen. De Qorzaak is nog onbekend, aldus een „As sociated Press"-bericht uit Sitka. Zes per sonen werden gedood en talrgke gewond. Ter herinnering Slachtoffers van de beruchte Tsje-Ka, het sieraad van hel Bolsjewisme te Wesenburg tijdens de terreurjaren 1917 1922 (Continental-Holland) Directeur-generaal der voedsel voorziening bevoegd tot stillegging van zuivelbedrijven. In de Ned. Staatscourant van Woensdag is opgenomen een besluit van den secre taris-generaal van het departement van landbouw en visscherg, waarbg' het zulvel- besluit 1941 (beperking standaardisatie- bedrijven) wordt ingetrokken, en een nieuw zuivelbesluit wordt uitgegeven, dat den directeur-generaal van de voedselvoor ziening de bevoegdheid geeft zuivelbedrij ven geheel of gedeeltelgk stil te leggen, op gronden ontleend aan het algemeen be lang, onder meer in verband met eischen van kwaliteit en van economische voort brenging en afzet van melk, zuivel en melkproducten. Aan dengene. wien zulk een verbod is opgelegd en die hierdoor ernstig economisch nadeel ondervindt, kan een door den di recteur te bepalen schadevergoeding wor den toegekend. Ter bestrgding van de kos ten, verbonden aan deze schadevergoeding, kan aan degenen, die bevoegd zijn zuivel- en melkproducten te bereiden of melk ge heel te ontroomen, door den directeur- generaal een heffing worden opgelegd. Alle geschillen ter zake van de uitvoe ring van dit. besluit worden in hoogste in stantie beslist door den secretaris-generaal gehoord de commissie v/m advies. Het besluit treedt Woensdag ir. werking. Misdrijf In fietsenstalling. MAN VERMOORD OM MER FIETSEN TE STELEN? Dinsdagnacht is in de Cornelis Antho- niszstraat te Amsterdam in een rgwielstal- ling onder vei*dachte omstandigheden een 71-jarige man om het leven gekomen. Alles wgst er op, dat hier misdrgf in het spel is. Wgl bovendien vier fietsen uit de stalling zgn verdwenen, is het vermoeden gewettigd, dat, om dezen diefstal te kun nen plegen, in koelen bloede een moord is begaan. Achter de stalling, welke in perceel nr. 23 is gevestigd, bevond zich een klein slaapkamertje, waarin de 71-jarige vader van den eigenaar der stalling den nacht pleagt door te brengen. Toen deze laatste gisterochtend om 7 uur in het kamertje kwam, trof hg zgn vader dood aan, liggende op den grond, te midden van een groote plas bloed. Het onderzoek heeft tot dusver aan het licht gebracht, dat de oude man door een schotwond in het hoofd om het leven is gekomen. Het blgkt dat 4 fietsen uit de stalling zgn ontvreemd, t.w. 'n heerenrg- wiel merk Rudge Withworth, een dames- rijwiel van hetzelfde merk, een damesrg- wiel merk Fongers en een damesrgwiel merk Joco. Aangezien geen sporen van braak in de stalling zijn aangetroffen, wordt vermoed, dat de .dader van dit afschuwelijke misdrijf aan de stalling heeft aangebeld, waarna hg door den olxden man is opengedaan, dien hg vervolgens waarschijnlijk op laag hartige wijze om het leven heeft gebracht. Schip met zes koppen op het IJselmeer vermist. Ook nu de Zuiderzee tot IJselmeer is af gedamd, kan het, vooral met een Noord wester storm, op dat water levensgevaar- lgk spoken. Dat bewijzen de volgende twee gevallen van schepen, die in nood kv^xmen te verkeeren en waarvan er één met man en muis is vergaan, naar men vreest. Zaterdagavond kwam een groote sleep van zeven schepen de Urker haven binnen- loopen om beschutting te zoeken tegen den Noord-Wester storm. Het achtste schip van den sleep was losgeslagen en vergaan. De schipper, zijn vrouw en kind konden met zeer veel moeite door een Hunzeboot, die juist passeerde, worden opgepikt. Voorts is het schip Hencor met zes kop pen aan boord spoorloos verdwenen. Men veronderstelt, dat dit schip met man en muis is vergaan in den val van Urk, waar een zeer gevaarlgke zee kan staan met een Noord-Wester storm. Zondag en Maandag is den geheelen dag naar het schip gezocht, echter zonder resultaat. ARIAS TE CRISTOBAL AANGEKOMEN. De vroegere president van Panama, Arias, is, naar Associated Press meldt, aan boord van het Hondureesche schip „Cefa- lu" te Cristobal in de kanaalzöne aange komen. De nieuwe Panameesche regeering verlangde, dat hg een document zou tee kenen, waarin verklaard wordt, dat hg vrijwillig is afgetreden, doch Arias wei gerde. BRANDSTOFFENBIJSLAG VOOR ONDERSTEUNDEN. De secretaris-generaal van het de partement van sociale zaken heeft goedgevonden, dat van 10 October a.s. af tot en met 18 April 1942 aan de ondersteunde werklooze arbeiders, als mede aan personen, die een tegemoet koming ontvangen wegens verkorten werktgd, wekelgks een brandstoffen- bijslag wordt verstrekt. Deze bgslag. waarvan de waarde ge durende het tijdvak van 19 October t.m. 22 November 1941 ten hoogste 1 per week en van 23 November t.m. 7 Maart 1942 maximaal 1.30 per week mag bedragen, terwijl nadien geen hooger bedrag tan 1 per week zal worden toege?' nd, kan eveneens wor den verleerd aan tewerkgestelde „hoofdarbeiders". Tot goed begrip van zaken dient, dat het vorenstaande uitsluitend geldt voor de gehuwde en ongehuwde kostwinners, als mede de alleenwonenden. Daai'brj kan, wanneer de burgemeester dit noodig oor deelt, een brandstoffenbijslag ter hoogte van de helft van bovengenoemde bedragen, worden toegekend aan degenen, die bij anderen een kamer hebben gehuurd, zon der huiselgk verkeer, zelf zorgen voor hun voedsel en ook voor het verkrggen van brandstoffen op zichzelf zgn aangewezen. Deze bijslag mag slechts worden uitge keerd, indien in de kamer een in bruikba- ren toestand verkeerende stookgelegenheid aanwezig is, waarvan regelmatig gebi-uik wordt gemaakt. Aan hen, die niet voldoen aan deze voorwaarde, zooals kostgangers en z.g. „slaapgasten" kan dus geen brand stoffenbijslag worden gegeven. Ook dit jaar zullen de kleiné boeren en kleine tuinbouwers, gerangschikt in groep B. voor den brandstoffenbgslag in aan merking komen. Degenen, die- inmiddels reeds een kolen- bon hebben ontvangen, zullen thans niet aanstonds in het genot van den brand stoffenbgslag worden gesteld. Allereerst dient de waarde van de reeds verstrekte kolenbo_n met den brandstoffenbgslag te worden verrekend. De toepassing van den brandstoffen bgslag zal tenslotte in dier voege ge schieden, dat bg geheele werkloosheid de som van steunbedrag en brandstof fenbijslag, en bg gedeeltelgk werkloos heid de som van het loon van den on dersteunde, het steunbedrag en den brandstoffenbgslag, ten hoogste 95 zal bedragen van het loon, dat de betrokken arbeider, ten tijde van de ondersteuning, in het vx-ge bedrijf zou kunnen verdienen, indien hij niet werk loos of gedeeltelijk werkloos was. De gevaren van frauduleus slachten. Niet alleen beteekent frauduleus slach- te-\ als alle distributie-overtredingen een misdaad tegen de voedselvoorziening van het eigen volk, doch het is bovendien een aanslag op de volksgezondheid. Welk nuttig werk de controleurs vaxi den centralen crisis-contróledienst in dit opzicht verrichten, blijkt uit een geval, dat zich eenigen tijd geleden in de omgeving van Delden heeft voorgedaan. Op geruch ten van frauduleuze slachtingen deden de controleurs een inval bij een daar ter plaatse als smokkelaar bekend staanden man. Het bleek, dat zg juist op tgd hadden ingegrepen, want zij ontdekten twee frau duleus geslachte nuchtere kalveren. De dieren waren in een bed verstopt en lagen warm toegedekt. De keurmeester verklaarde, dat het hier kalveren betrof, waarvan één vermoedelgk geslacht zou zijn, nadat het dier reeds ge storven was en het tweede teekenen van inwendige bacterieele infectie vertoonde. Het is duidelijk, dat de ellende voor de verbruikers van dit vleesch niet te over- ien zou zgn geweest, als d® controleurs van den C.C.C.D. niet tijdig hadden inge grepen. VERKEERSONGELUKKEN MET DOODELIJKEN AFLOOP. Op het handelsterx-ein over de Rozen straat te Rotterdam is gisteren de 41-ja- rige arbeider C. Bos, door een vrachtauto overreden. Nog tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffer aan de bekomen verwondingen overleden. Te IJselmonde is de elfjarige A. B., van een rgdenden vrachtauto gevallen. Het knaapje werd in bewusteloozen toèstand opgenomen en naar het Zuiderziekenhuis te Rotterdam overgebracht -aar het .«TOC'Hj r, r 2Q.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1