PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 10 OCT. 1941 Nieuwe groote omsingelingsslag ingezet. Nieuwe wegenverkeersregeling. ABONNEMENTSPRIJS 3 19 ct per weel? of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Wonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1.65. ledera regel moer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 1 0.65. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 238 Hoofdredacteur; J. C. .Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admlni- atratie Walstr. 58-60, teL 10 <2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenscbe Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES.: Red. en Administr. Turfkade 15. teL 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85. teL 21 aangesloten bij het bureau voor publiciteitswaarde, ingesteld door de vereeniging „de ned^rlandsche dag laiiJULI V VIKTORIE EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Timosjenko offert'laatste strijdvaardige legers op. Hoofdkwartier van den Führer, 9 October (D.N.B.)a Het opperbevel van de weermacht maakt bekend De diepe doorbraakoperaties in het midden van het Oostelijke front Jiebben tot een nietfwen, grooten omsingelingsslag geleid. Door sterke pantserstrydkrachten in den rug aangevallen, staan thans ook in het gebied rondom Brjansk drie vijande lijke legers voor hun vernietiging. Te zamen met de reeds bij Wjasma ingesloten formaties heeft hier maarschalk Timosjenko de laatste volledig strijdvaardige legers van het geheele Sovjetfront opgeofferd. stander te verslaan, ruimen wy ook den laatsten bondgenoot van Engeland op het continent uit den weg. Van het Duitsche rijk en van heel Eu ropa nemen wij daarmede een gevaar weg, zooals er sinds de tijden der Hunnen en later van de stammen der Mongolen geen ontzettender boven het continent heeft ge hangen. Het Duitsche volk zal daarom in de komende weken nog meer bij u zijn dan tot dusver het geval was. Wat gij en de met ons verbonden soldaten gepresteerd hebt, verplicht thans reeds allen tot de diepste dankbaarheid. Met ingehouden adem en met zegewenschen vergezelt u evenwei in de komende zware dagen het geheele Duitsche vaderland. Want gij schenkt dit vaderland met Gods hulp niet aleeri de overwinning, doch daarmede ook de belangrijkste voorwaarde voor den vrede. Hoofdkwartier van den Führer, 2 October 1941. Adolf Hitler, Führer en opperste bevelhebber van de weermacht. DE LUCHTMACHT BRENGT DEN SOVJETS ZWARE SLAGEN TOE. De Duitsche luchtmacht heeft den Sovjets weer zeer zware slagen toegebracht. In massale aanvallen stortten gevechtsvlieg tuigen en stuka's zichop de omsingelde Sovjet-troepen en beletten iedere poging tot ordelijke verdediging. Honderden Duit sche vliegtuigen waren op de achterwaart- sche verbindingen in de bolsjewistische marschgebieden losgelaten en op vele plaat sen onderbraken zij de voornaamste spoor lijnen naar het, achterland. Hierbij werden bijna zestig volle treinen, een groote ben- zinetrein en 17 locomotieven en een reeks stations volkomen vernietigd en een nog veel grooter aantal in voort durende aanvallen door beschadiging tot staan gebracht. Op de wegen ver nietigden de Duitsche vliegtuigen met bom men en in scheervlucht met schietwapens weer honderden auto's. 216 SOVJET-VLIEGTUIGEN VERNIELD IN DRIE DAGEN. De Duitsche luchtmacht hééft de laat ste drie dagen in luchtgevechten, door luchtdoelartillerie en op den grond 216 Sovjet-vliegtuigen vernield. EVACUATIE VAN MOSKOU. Omtrent de reactie van de Duitsche over winningen op den toestand in Moskou mei dén in Sov.jet-kringen te Sjanghai ontvan gen berichten, dat de evacuatie van alle partij- en regeeringsbureaux, van de hoog ste militaire autoriteiten en de buiten- landsche ambassades en legaties uit Mos kou in vollen gang is. De burgerbevolking heeft echter bevel gekregen in de hoofd stad te blyven en zich voor te bereiden op het bieden van den uitersten tegenstand. Omtrent de nieuwe verblijfplaats van de regeering melden kortelings uit dé Sovjet- Unie aangekomen Sovjet-vertegenwoordi gers, dat op aandrang van de Engelsche en Amerikaansche diplomaten Stalin de finitief een beslissing heeft genomen ten gunste van Stalingrad (Tsaritsin) als -nieu we zetel van regeering. "party en defensie. DE TOESTAND IN LENINGRAD. Omtrent de toestanden in Leningrad meldt de Chicago Tribune, dat Sovjet-ge vangenen, die 'de Finnen aan het Karelische front hebben binnengebracht, vertellen van vreeselrjke ellende in de stad en in de verdedigingslinies. Duitsch-Finsche lucht aanvallen op Leningrad hebben zware ver liezen veroorzaakt. De Sovjet-pers en de radio maken nooit melding van de aan tallen. De slachtoffers worden des nachts heimelijk begraven en de bloedverwanten worden niet op de hoogte gebracht van den dood hunner familieleden. De bolsjewieken veroorloven weliswaar het openen der kerken, maar er kunnen geen diensten ge houden worden, aangezien er geen priesters zijn. Desondanks stroomen duizenden de kerken binnen*om.te bidden. Door den hongersnood stijgt het'aantal sterfgevallen onder vrouwen en kindéren voortdurend. Arbeiders, die zwaar werk verrichten krij gen nog geen pond brood, slechts van tijd tot tyd krijgen zij een stuk klipvisch. Steeds meer menschen zijn noodig voor de verdediging der stad, aangezien Moskou de belofte eener spoedige ontzetting niet kan nakomen. FINSCHE SUCCESSEN. Finschè troepen hebben Woensdag nieu we vorderingen gemaakt. Ten Noorden van de Zwir is het strijdterrein van uit eengeslagen bolsjewistische strijdkrachten gezuiverd. De Finsche troepen hebben tal rijke gevangenen gemaakt. EEN DAGORDER VAN HITLER. LAATSTE BESLISSENDE OFFENSIEF VOOR DEN WINTER. Dagorder van Hitier. Gisteren heeft Hitier een dagorder aan de soldaten van het Oostelijk front uitgevaar digd, waarin hij de overwegingen in herin nering brengt, welke leidden tot den aanval op de Sovjet Unie. Het heet verder in dezen oproep: 1. Deze tegenstander had zich voor zijn aanval militair in zulk een enormen om vang toegerust, dat ook de grootste vrees nog overtroffen is. 2. Wee ons volk en de gêheele ïjuropee- sche vwéreld, wanneer deze barbaarsche vij and zijn tienduizenden pantserwagens tegen ons in beweging had kunnen zetten. Heel Europa zou verloren geweest zijn, want de ze vijand bestaat niet uit soldaten maar grootendeels slechts uit beesten. Hitier wijst vervolgens op dé practijk van 't paradijs der arbeiders en boeren. Dat is het resultaat van een thans spoedig 25- jarig joodsche heerschappij, die als bolsje wisme eigenlijk slechts den algemeensten vorm van het kapitalisme nabijkomt. De dragers van dit systeem zijn echter ook in beide gevallen dezelfde Joden en uitsluitend Joden. In nauwelijks drie maanden tijds is het U, kameraden, evenwel door Uwe dapperheid gelukt, de eene pantserbrigade na de ande re van dezen tegenstander te verslaan, tal- looze divisies in de pan te hakken, een on noemelijk aantal gevangenen te maken en eindelooze gebieden te bezetten, geen ledige gebieden, doch gebieden, waarvan deze te genstander leeft en waaruit zyn geweldige oorlogsindustrie met' grondstoffen van al lerlei aard verzorgd wordt. Binnen enkele weken zullen zjjn drie meest op den voorgrond tredende in dustriegebieden volkomen in uw hand zjjn, uw namen, soldaten van de Duit sche weermacht, en de namen van onze dappere bondgenooten, de namen van uw divisies, regimenten, van uw sche pen en luchteskaders zullen voor alle tijden verbonden zyn met de gewéldig ste overwinningen der wereldgesehie- denis.»Meer dan 2.400.000 gevangenen hebt ge gemaakt, meeV dan 17.500 pantserwagens en meer dan 21.600 stukken geschut hebt ge vernietigt of buitgemaakt. 14.200 vliegtuigen wer den neergeschoten of op den beganen grond Vernield. De wereld heeft zoo iets dergelijks nog nooit gezien. Het gebied, dat de Duitschers en de met ons verbonden troepen thans bezet houden, is ruim dubbel zoo groot als het Duitsche Rijk van Januari 1933 en meer dan vier maal zoo groot als het Engelsche moeder land. Vanaf het hooge Noorden, waar onze zoo bijzonder dappere Finsche bondgenooten ten tweeden male hun heldhaftigheid aan den dag leggen, ttot aan den Krlm, staat ge thaiis vereenigd met Slowaaïtsche, Hon- gaarsche, Italiaansche en Roemeerfeche di-, visies 1.000 km diep in het vijandelijk land. Spaansche^ Kroatische en Belgische forma ties sluiten zich thans hierbij aan en andere formaties zullen nog volgen, want deze strijd wordt wellicht voor de eerste maal door alle landen van Europa als een ge meenschappelijke actie tot redding van het kostbaarste beschaafde continent be schouwd. Hitier geeft vervolgens een overzicht van datgene wat in het bezette gebied, achter het front, werd gepresteerd,om dan zijn dagorder als volgt te besluiten. Dit groot ste resultaat van 'n strijd werd bereikt met offers, wier aantal, hoe smartelijk ook voor de-kameraden individueel en hun familie leden; by elkaar nog geen vijf procent uit maakt van de slachtoffers uit den wereld oorlog. Wat gij, kameraden, en wat de met ons verbonden dappere soldaten aan presta ties, aan dapperheid, aan heldhaftigheid, aan ontberingen en inspanningen, in deze nauwelijks 3 y2 maand achter U hebt, weet niemand beter dan degene, die eens zelf als soldaat in den vorigen oorlog zyn plicht gedaan heeft. In deze S/2 maand, soldaten, Is nu echter eindelijk de voorwaarde gescha pen voor den laatsten geweldigen slag, welke nog voor het aanbreken van den winter aan dezen vyand moet worden toegebracht. Alle voorberei dingen zijn thans gereed, voor zoover menschen die kunnen overzien. Stel selmatig is thansiedere stap voorbe reid om den vyand In de positie te brengen, waarin wy hem den meest doodeiyken stoot kunnen toebrengen. Thans is het begin gekomen van een laatsten grooten beslissenden slag van dit jaar. Hy zal dezen vyand en daar mede ook den aanstichter van den ge- heelen oorlog, Engeland zelf, vernie tigend treffen, want door dezen tegen- DE PERS OVER DE DUITSCHE OVERWINNINGEN. In de New-Yorksche pers weerspiegelt zich de indruk, die de geweldige Duitsche. overwinningen aan het Oostelijke front op het Amerikaansche publiek hebben ge maakt. Onder reusachtige opschriften pu- «UTCHT3 CSZvKM! ÖBWMSSH DE NIEUWE BONNEN. Voor het tijdvak van Zondag 12 October tot Zaterdag 18 October zijn de gebruike lijke rantsoenen brood, gebak, vleesch of vleeschwaren en melk verkrijgbaar op de bonnen 39 van de daarvoor bestemde kaarten. Het aardappelenrantsoen heeft weder eenige verhooging ondergaan, aangezien naast de bonnen 39-a, welke elk recht geven op 1% kilo ook is aangewezen bon 39-b, waarop een halve kilo aardappelen beschikbaar wordt gesteld. DE L00PENDE TEXTIELKAART GELDIG TOT 1 MEI 1942. DE WAARDEERING DER PUNTEN BLIJFT ONGEWIJZIGD. Naar men ons van bevoegde zijde mede deelt, zal de loopende textielka^rt geldig blijven tot 1 Mei 1942, terwijl de punten- waardeering van deze kaart ongewijzigd zal blijven. Hierbij dient in aanmerking te worden "genomen, dat, zooals reeds eerder werd bekend gemaakt, met ingang van 1 November a.s. voor het aanschaffen van bepaalde groote stukken bovendien een speciale vergunning noodig is. Bijzonderheden aangaande de per 1 No vember ingaande nieuwe textielkaart zullen tegen dien datum worden bekend gemaakt. GAS EN ELECTRICITEIT. WAAKT VOOR RANTSOEN OVERSCHRIJDING Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de overheid wel den indruk heeft, dat over het algemeen de bevolking serieus zich inspant _,om de noodige beperking van 25 op het gebruik van gas en electriciteit in toepas sing te brengen, maar anderzijds, nu het seizoen een oploopend gebruik veroorzaakt en sommigen blijkbaar in verleiding komen, om gas of electriciteit ook voor noodver- warming te gebruiken, ernstig wil waar schuwen om dit niet te doen. Wie gas of electriciteit voor verwarming gebruikt, is in een oogenblik over zijn rantsoen heen en loopt vast. Dat dit niet licht te achten is, blijkt uit de cijfers over September ter za ke. In September zijn (over het geheele land) ter oorzake van overschrijding van het gasrantsoen 38627 boeten op gelegd, terwijl bij 629 personen de gas- toevoer werd afgesneden. Eveneens in September werden ter oorzake van te veel electriciteitsgebruik 43062 boeten opgelegd en bij 955 personen de leve ring van electriciteit stopgezet. Deze cyfers zyn ernstig. Ze zijn slechts over één enkele maand. Men houde zich voor gewaarschuwd en verlieze de rant- soeneeringsbepalingen geen oogenblik uit het oog, want wie te laat zich hierover zorgen maakt, is zelf de oorzaak, dat hg niet meer te helpen is. Voor Winterhulp. Vele Nederlanders hebben het geld, dat zij' ontvingen voor de ingeleverde metalen als een meevallertje beschouwd. De beste Nederlanders hebben direct aan het leed van hun medemenschen gedacht en dit geld voor W.H.N. overgemaakt of ter be schikking gesteld. Dit is een klein gebaar, doch weder een schoone daad, een teeken van echte ge meenschapszin. Een voorbeeld, dat navolging verdient. Stort lieden nog Uw geld van de metaal inlevering op gironummer 5553. bliceeren de bladen de laatste Duitsche weermachtsberiehten. Zy schrijven, dat de bolsjewistische legers wankelen en dat een millioen man omsingeld zijn. Veel aan dacht schenkt de pers voorts aan het be richt, dat de Sovjet-regeering reeds uit Moskou vlucht. IDe verklaringen van dr. Dietrich voor de pers worden uitvoerig weergegeven. Het pessimisme over den toe stand der 'Sovjets, dat dé Amerikaansche bladen beheerscht, wordt nog versterkt door het sombere oordeel van Lénden. Associated Press méldt uit Londen, dat de Engelschen het Duitsche offensief met toenemende bezorgdheid gadeslaan, omdat men geen kans ziet om den druk op de bolsjewistische strijdkrachten te vermin deren door het tot stand brengen van een nieuw landfront in 't Westen. De militaire correspondenten der Londensche bladen zyn van meening, dat in.de komende weken het lot van de. belangrijke Sovjet-legers beslist zal worden. Verschillende nieuwe voorschriften uitgevaardigd. Verschenen is een verordeningenblad, waarin zijn opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris, waarbij de ver ordening 73/1940 van 31 Juli 1940, betref fende de snelheid van motorrijtuigen, wordt ingetrokken, een besluit van den secretaris-generaal van het departement van waterstaat betreffende het verkeer op den weg (wegenverkeersregeling) en het eerste besluit van dien secretaris-generaal tot uitvoering van deze regeling. De wegenverkeersregeling treedt in wer king op 9 December a~s., met ingang van welken datum de verordening van 31 Juli 1940 wordt ingetrokken. In de nieuwe re geling zijn uitgebreide voorschriften opge nomen voor de verschillende categoriën weggebruikers, alsmede vele modellen voor verkeersteekens. De door deze rege ling verouderde verkeersteekens moeten uiterlijk 31 December 1942 door de in het besluit vervatte teekens' worden vervan gen. Het Verbond van vereenigingen voor Veilig Verkeer te Utrecht meldt naar aan leiding van )iet besluit o.m; het volgende De bijzondere Voorschriften inzake de verduisteringsmaatregelen blijven echter onverminderd van kracht. Voor voetgangers is het navolgende van bijzonder belang Voetgangers moeten in beginsel van voetpaden gebruik maken, moeten recht, voorzichtig en zonder onderbreking de rij baan oversteken, moeten van aanwezige oversteekplaatsen gebruik maken, moeten* haaks dus in een rechten hoek om kruispunten heen gaan. Verboden is het blijven staan op hoeken van straten, indien hierdoor de veiligheid van het verkeer wordt belemmerd, of in gevaar gebracht. NIEUWE K0LENB0NNEN GELDIG VERKLAARD. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nip. »rh id en scheep vaart maakt inzake de distributie van vaste brandstoffen het volgende bekend. Tengevolge van den goeden afvoer van kolen van de mynen loopt de bevoorrading van den handel met vaste brandstoffen re gelmatiger. Teneinde ook den handel in staat te stellen voor een zoo vlot mogelijke aflevering aan het publiek zorg te dragen is het gewenscht, dat de handelaren eenige maanden te voren een indeeling kunnen maken van de nog af te Ifeveren hoeveelhe den. Op grond hiervan is besloten, om met ingang van Donderdag 9 October 1941 nog eenige bonnen voor vaste brand stoffen geldig te verklaren, en wel van de bonkaarten J. en K. voor ver bruikers in de categorie „haarden en kachels" de bonnen „05 h.k." „06 h.k." en „07 h.k." en van de bonkaart L. voor verbruikers in de categorie „centrale verwarming' de bonnen „12 c.v.", „13 c,v.", „14 c.v.", „15 c.v.", „16 c.v.**, „17 c.v."s „18 C.V.", „19 c.v." en „20 c.v." De bovengenoemde bonnen geven ge durende het tydvak van Donderdag 9 October 1941 tot en met 31 Januari 1942 elk recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. Bovendien zyn met ingang van Donder dag 9 October 1941, geldig verklaard de 'bonnen gemerkt „brandstoffen een eenheid vyfde periode" en „brandstoffen een een heid zesde periode" van de zoogenaamde periodebonstellen, welke aan verbruikers, die op een extra rantsoen van 10 of meer eenheden recht hebben, en aan verbrui kers in de groepen B, C en D met verbruik van 10 eenheden of meer zijn uitgereikt. Deze periodebonnen geven gedurende het tydvak van 9 October 1941 tot en met 30 April 1942 elk recht op het koopen van*een eenheid vaste brandstoffen. Aan de zg. grootverbruikers, die van de distributie- diensten een toewijzing per periode ontvan gen, zullen eveneens toewijzingen voor de ^5de en 6e periode worden verstrekt. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat met de hoeveelheid brandstoffen, die op de tot nu toe gel dige en de thans geldig verklaarde bon nen is of wordt betrokken tot 1 Fe bruari 1942 zal moeten worden ge stookt. De verbruikers kunnen derhal ve op grond hiervan zelf bepalen, wan neer zij „met stoken zullen kunnen be ginnen. Provinciewapens als collecte speldjes van Wlntèrhulp Nederland. Op 17 en 18 October a.s. zal de tweede Winterhulp-collecte van dit jaar gehouden worden, welke ditmaal een inzameling rfiet speldjesverkoop zal worden. Bij de aan vang vjjn haar tweede periode van activi teit komt winterhulp met de wapens van de provincies en van de stad Amsterdam. Wij zullen ons niet verdiepen in heral dische beschouwingen over deze producten van 'Nederlandsche industrie. Slechts wil len we als onze verwachting uitspreken dat op' 17 en 18 October geen Nederlander zich zonder een wapen zal vertoonen. KIND ONDER AUTOBUS. Het 21/2 jarig zoontje van de familie Zil versmit te Deventer geraakte gisteren on der een autobus. Het ventje was vrijwel on middellijk dood. Voetgangers, die voorwerpen vervoeren, waardoor het voetgangersverkeer wordt belemmerd, zooals bijv. door het loopen met een ladder, diénen gebruik te maken van den uitersten rechterkant van de ry- baan, daarbij rekening houdende met het rijdende verkeer. Invalidenwagentjes en kinderwagens mogen op de .voetpaden worden voortge- duwd. Schoolklassen behooren gebruik te ma ken van het voetpad. Maken zij gebruik van de rijbaan, dan worden zij beschouwd als gesloten colonnes en dienen bij duister nis. of dichte mist ter aanduiding van breedte en lengte lantaarns mee te voe ren. Verboden is het spelen van kinderen op de rijbaan Het spelen van kinderen op den rijweg wordt dus strafbaar gesteld. Voor wielrijders zullen belangrijke en iogrijpende voor schriften van fkracht worden. Onder het berijden van een rijwiel wordt mede verstaan het voortduwen van een rijwiel. Men mag derhalve een weg, welke voor alle rijverkeer in één. richting is verboden ook niet meer met een fiets aan de hand ingaan 1 Op dezen regel bestaat echter de ^ol- gende uitzondering Is de rijweg in beidé richtingen gesloten voor rijwielverkeer* dan mag men dien weg wel met de fiets aan de hand ingaan. Het is Verboden het stuur onder het rij den ihet beide handen los te laten of de voeten van de trappers te nemen. Het is verboden naast een ander voer tuig dan een rijwiel te blijven rijden, in heE bijzonder naast een tram. Indien door meer dan vijftien wielrijders in gesloten formatie en onder leiding wordt gereden, mogen zy twee aan twee naast elkander blijven rijden en ook by aanwezigheid van rijwielpaden van de rijbaan gebruik maken, tenzij de rijbaan is aangeduid als „autoweg". Voorts - worden voorschriften gegeven voor het vervoer per rijwiel van personen en voorwerpen. Op rijwielen met één 'zitplaats mo gen geen andere personen dan de be stuurder worden vervoerd, uitgezon derd kinderen beneden 10 jaar, mits de bestuurder volwassen is en het rij wiel van een geschikte zitplaats is voorzien. Het besturen van voertuigen. Voor het besturen van voertuigen gel-, den algetaieene regels. a. Een tot zelfstandig handelen ge schikte bestuurder. b. Bij storingen het voertuig uit het ver keer nemen. c. De bestuurder van het voertuig is ge houden met de noodige voorzichtigheid te rijden moet voldoende uitzicht hebben, en. mag slechts personen of goederen naast zich vervoeren, indien hij daardoor in het besturen of bedienen van het voertuig niet wordt belg/nmerd (de beschikbare plaats- ruimtematen vervallen). Bij voortduwen van het voertuig moet da lading zoo geplaatst zijn ,dat er naar vo ren vrij uitzicht is. Men mag slechts by het inhalen op het linkerweggedeelte komen. Het langzaam verkeer moet steeds de uiterste rechter zijde van de rijbaan houden. Indien het uitzicht op een weg onvol doende is, dan "moeten de bestuurders van alle voertuigen gebruik maken van de uiterste rechterzijde van de rijbaan. Al deze voorschriften gelden ook by éénrichtingverkeer. Bij het links en rechts afslaan by kruisingen of vereenigingen van wegen moet de bocht naar links groo ter, naar rechts klein worden genomen. Belangrijk is ook, dat het parkeereh4 binnen de bebouwde kom, slechts aan den rechterkant van den weg mag ge schieden. Maximum snelheden. De maximum snelheid voor motorrij tuigen bedraagt: a. Binnen bebouwde kom voor alle mo torrijtuigen: 40 km. per uur. b. Buiten bebouwde kom voor personen auto's, welke zijn ingericht voor het ver voer van hoogstens acht personen en voor motoren met zijspan 80 km. per uur. c. Voor vrachtauto's, autobussen en alle andere motorrijtuigen 60 km. per uur. By' het inslaan of oversteken van een hoofdweg steeds met geringe snelheid ry- den, evenzoo zeer voorzichtig zijn by tramhaltes, indien de passagiers op de rijbaan moeten in- en uitstappen. Nieuw is ook het voorschrift, dat op wegen met één richtingsverkeer trams links en rechts 'mogen worden ingehaald. Nieuw is ook het volgende: Het verkeer met motorrijtuigen heeft voorrang boven het langzame verkeer. Trams en motorrijtuigen zijn, wat den voorrang betreft, gelijkgesteld, hetgeen niet wegneemt, dat automobilisten ter dege met het moeilijke manoeuvreeren van tramwagens rekening moeten houden* Steeds echter geldt de regel, dat bij krui singen of vereenigingen van wegen de gebruiker van denhoofdweg voorrang heeft* Het woord „voorrahgsweg" verdwijnt en wordt hoofdweg. Bijzondere aandacht trekt de verplichting van bestuurders van motorrijtuigen om te dimmen voor voet gangers, indien deze in gesloten gelederen marcheeren. Voorts de verplichting om steeds te dimmen tijdens het stilstaan voor spoor wegovergangen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1