PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 23 SEPT. 1941 t Vergeefsche doorbraakpogingen der Sovjets bij Kiev. Open brief aan den aartsbisschop van Canterbury. ABONNEMENTSPRIJS 3 19 ct. per week of 8.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BIJ abonnement speciale prjjs. Kleine advertenties van 1—5 regels '0.55. Iedere.regel meer liet. (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRÈSKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE Z^EEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 228 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie WalBtr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenscbe Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES.: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAUVOOR PUBLICITEITSW AARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^Rl ANDSCHE DAG Reeds ongeveer 30 Sovjet-divisies vernield. Den 19den September hebben, naar het D.N B. verneemt, de iri Ce bocht van den Dnjepr ingesloten Sovjetafdeelingen ver scheidene vergeefsche doorbraakpogingen door den ijzeren ring der Duitsehe troepen ondernomen. Op één plaats ondernamen verscheidene escadrons Sovjetcavalerie op nieuw aanvallen tegen de Duitsehe om klemming. In het geconcentreerde vuur der Duitsehe troepen mislukte deze poging onder zware bloedige verliezen voor de Sovjetcavalerie. Op alle plekken van het omsingelde gebied, waar de bolsjewisten trachtten door te breken, werden zij onder zware verliezen teruggeslagen. Duitsehe stuka's ondersteunden daarbij met effect den aanval van het leger. De in het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front aan den strijd deelnemende Slo- waaksche verkenningsvliegers intervenieer den met succes in de gevechten bij de omsingeling ten Oosten van Kiev. Talrijke munitiewagens der Sovjets warden door de Slowaaksche vliegers in brand gescho ten. DERTIG SOVJET DIVISIES VERNIETIGD. In het omsingelde gebied tusschen den Dnjepr en de Desna zijn, naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt, in de totdusver geleverde gevechten ongeveer dertig Sovjet tdivisies vernietigd. Uit welke uiteenloopendé onderdeelen de Sovjet for maties in het omsingelde gebied ten Oosten van Kiev thans reeds bestaan, blijkt uit het feit, dat op een plaats gevangenen zijn ge maakt, die pfkomstig zijn uit 34 verschil lende Sovjet divisies. SNELLE OPMARSCH DER DUITSCHE TROEPEN. In een snellen opmarsch hebben, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, op 19 September de troepen van een Duitsch legercorps tijdens de operaties om de omsingeling ten Oosten van Kiev te ver nauwen een dqor de Sovjets taai verdedigde kleine stad genomen, waarbij de Sovjets zware verliezen aan menschen en materiaal leden. De Duitsehe troepen maakten ver scheidene duizenden gevangenen en hebben tien treinen en groote hoeveelheden Sovjet oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernie tigd. Op een andere plaats in denzelfden sector hebben snel oprukkende Duitsehe troepen enkele gevangenen gemaakt en negen Sov jet vliegtuigen en talrijk ander oorlogs materiaal buitgemaakt. DE STRIJD OM LENINGRAD. In den strijd om de verdedigingswerken van Leningrad heeft op 21 September naar het D.N.B. verneemt, een Duitsehe divisie infanterie een doorbraak bewerkstelligd door een door de bolsjewisten taai verde digde bunkerlinie. .Stormenderhand namen de Duitsehe infanteristen een plaatsje en een in dc nabijheid gelegen belangrijke hoogte. Bij hun verderen opmarsch over schreden de troepen van deze divisie een rivier en wonnen verder terrein. Bij hun succesvollen aanval weerde de divisie tal rijke zware tegenaanvallen der bolsjewis ten af, die gesteund werden door vele bui tengewoon zware tanks. De Sovjets leden hierbij zware verliezen. Ook in den nabu- rigen sector drongen de Duitsehe troepen met succes verder door en wierpen de bolsjewisten terug. Een Sovjet torpedojager en een kruiser hebben vanuit de baai van Kroonstad ge tracht zich te mengen in den strijd te land. De Duitsehe artillerie nam de oor logsschepen onmiddellijk doeltreffend onder vuur. Op den Sovjet kruiser werd een zware treffer geplaatst. De beide Sovjet oorlogsschepen werden door het goed ge richte vuur der Duitsehe artillerie gedwon gen hun aanvallen te staken en den ste ven te wenden. BOMBARDEMENT OP DE HAVEN VAN KROONSTAD. Het D.N.B. verneemt, dat b(j een aan val van Duitsehe vliegtuigen het slagschip „October-revolutie" twee treffers mid scheeps kreeg. Daarvan scheen een ont ploffing het gevolg te zijn,waardoor het voorschip geheel werd opengereten. Het schip begon van binnenuit te branden. Zes bommen vielen- in de onmiddellijke nabijheid van het schip. De zware kruiser „Kirov" kreeg twee rechtstreeksche tref fers, terwijl een andere zware kruiser, waarvan de naam niet herkend kon wor den, door vier bommen werd getroffen. Aan boord van beide schepen ontstond brand. Drie jagers en een mijnkruiser kre gen voltreffers en geraakten eveneens in brand. Een kanonneerboot werd na een treffer uiteengereten. Na korten tyd wa ren de wrakstukken gezonken. Een vracht schip van ongeveer 2000 ton werd tot zin ken gebracht. Alle voltreffers werden ge plaatst met bommen van hetzelfde zware kaliber. FINSCHE SUCCESSEN. Officieel wordt medegedeeld, dat de bolsjewisten, nadat de Finnen den oever van het Ladogameer gezuiverd hadden, zich ook van de eilanden in het Noorde lijke deel van het meer hebben moeten te rugtrekken. De eilanden zijn weer in Fin sche handen. HET DUITSCHE LUCHTWAPEN ACTIEF. Sterke foraiaties Duitsehe gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers, slag vliegtuigen en jagers hebben op 21 Sep tember in de gevechten van het Duitsehe Leger tegen de ten Oosten van Kiev in gesloten Sovjetstrijdkrachten den bolsje wisten met bommen en boordwapens nieu we zware verliezen aan menschen en ma teriaal toegebracht. Alleen in één gebied werden ruim 200 vrachtauto's vernield. Voorts zijn krachtige aanvallen gericht op de Sovjetverkeerslijnen ten Oosten van het door de Duitsehe troepen ingesloten gebied b\j Kiev; verscheidene stations werden ver nield. De rails werden op vele plaatsen opgebroken en eenige transporttreinen wer den door welgerichte bommen op locomo tieven en rijtuigen vernietigd. In den centralen sector van het Ooste lijke front hebben de Duitsehe luchtstrijd krachten op 21 September met goed re sultaat troepen-concentraties en sterke co lonnes bolsjewisten aangevallen. De Sovjets leden hierbij zware, bloedige verliezen, en verloren een groot aantal voertuigen en oorlogsmateriaal. Bovendien werden vijf op den grond staande vliegtuigen vernield en minstens tien zwaar beschadigd. Andere zeer sterke strijdkrachten van het Duitsehe luchtwapen werden ter on dersteuning van de legeroperaties in den sector om Leningrad in den strijd ge bracht. In onafgebroken aanvallen wierpen Duitsehe gevechts- en slagvliegers hun ^bommen op veldversterkingen, bunkers, voertuigen en troepenconcentraties. LUCHTAANVALLEN OP SOVJETSCHEPEN. De Duitsehe luchtaanvallen op Sovjet schepen ten Zuiden van Odessa zijn ook gisteren met succes voortg^iet, naar het D.N.B. verneemt. Een kruiser geraakte in brand, een 'torpedoboot werd zóó zwaar beschadigd, dat de Sovjets haar op het strand moesten zetten. Twee transport schepen van 2000 en 1-500 ton werden tot zinken gebracht, een schip van 2000 ton' werd door brand en ontpiofiing veriiièicl. Een patrouillevaartuig en drie kleinere schepèn met een gezamenlijken inhoud van 4500 ton werden beschadigd. BRITSCHE EN AMERIKAANSCHE GEDELEGEERDEN TE MOSKOU AANGEKOMEN. Reuter meldt uit Moskou, dat de Brit- sche en Amerikaansche gedelegeerden voor de conferentie te Moskou daar zijn aan gekomen. Onderhandelingen tusschen Washington en Tokio op doode punt? Uit New York meldt het D.N.B. In éen bericht uit Hydepark beweert de New York Times, dat de .onderhandelingen tus schen de Ver. Staten en Japan op het doode punt geraakt zijn. De stilstand in de onderhandelingen zou ten deele te wjjten zijn aan .den tegenzin van den Amerikaan- schen minister van buitenlandsche zaken, Huil, om Japan een bijzondere plaats in het Verre Oosten te verschaffen. Volgens inlichtingen uit de beste bron, aldus de New York Times, bestaat er geen_ moge lijkheid op een oplossing, zoolang de Japan- sche houding niet toegeeflijker wordt, daar de Ver. Staten weigeren een oplossing te verkrijgen ten koste van China. HET OOSTFRONT NA DEN VAL VAN KIEV. De zwarte Zptt geeft den stand weer der militair operaties aan het Oostfront vanaf de Finsche Golf tot aan de Zwarte Zee: In de Zuidelijke Oekraïne hebben de Duitsehe troepen via Nikolajev en Cherson den Dnjepr oversohreden en de Zee van Azof bereikt, (In den uitersten hoek rechts onderaan van het kaartje aangegeven De eilanden Oesel en Moon zijn in samen werking van lucht- en zeemacht genomen. Dit zyn de twee Zuidelijke eilanden gelegen ten Noorden van Riga; om de twee Noor delijke Dagö en Worms wordt gestreden. Een Duinkerken in het klein.Leger auto's, die door de bolsjewisten op hun vlucht in een rivier waren gereden en achtergelaten (Orbis-Holland) V VICTORIE. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Dertien koopvaardijschepen tot zinken gebracht. Het opperbevel van de Duitsehe weer macht maakt bekend Dulkbooten hebben op den Ajlantischen Oceaan twee vijandelijke eonvooien en een alleen varend koopvaardijschip aangevallen. In harden strijd werden dertien zwaar ge laden schepen, waaronder vier tanksche pen, in totaal metende 82.500 brt. tot zin ken gebracht. Een ander schip werd door een treffer van. een tofcpedo beschadigd. Drie bewakingsvaartuigen onttrokken zich aan den aanval en lieten het convooi in den steek. Mislukte aanval op Duitsch convoöi. Naar het D.N.B. van militaire zyde ver neemt, heeft op, 20 September een vrij groote formatie Britsche bommenwerpers een Duitsch convooi voor de Neder- landsche kust aangevallen. De Duit sehe marine-artillerie legdeeen gordijn van vuur rond de schepen en schoot drie Brit sche bommenwerpers neer, welke door de versperring trachtten heen te vliegen. Btltsch tankschip tot zinken gebracht. Duitsehe gevechtsvliegtuigen met groote actie radius hebSen, naar het D.N.B. van bevoegde zijde wordt medegedeeld, Zohdag op ongeveer 1600 kilomet* ten westen van de Fransche kust op den Atlantischen Oceaan het Britsche tankschip „Sitala" van 6218 brt. tot zinken gebracht en bij de Faroer eilanden een koopvaarder van 1500 brt. zwaar beschadigd. in' den nacht van Zondag op Maandag hebben gevechtsvliegtuigen de haven van Margate voor de monding van de Theems met succes aangevallen. Verscheidene ont ploffingen en aanhoudende branden werden waargenomen. SPAANSCH BLAD OVER ENGELAND'S SOLIDARITEIT MET DE SOVJETS. Het blad Alcazar heeft zich Zaterdag jl. tot tolk gemaakt van de openbare meening van Spanje door te schrijven, dat Engeland reeds voldoende bewijzen voor zijn totale solidariteit met de Sovjets geleverd heeft, doch dat thans de verklaringen van den eersten lord der admiraliteit nog een bewys leveren, dat aan duidelijkheid niets meer te wenschen overlaat. Het blad schrijft: „de gevoelens van alle christelijke en beschaaf de Europeanen nemen van de verklaringen van Alexander den eersten lord der ad miraliteit met denzelfden afkeer en af wijzing kennis als van de recente uitlatin gen van den ophitsenden aartsbisschop van Canterbury, die het bolsjewisme wel anti godsdienstig maar toch moreel betrouwbaar noemt, en dat men als een der belangwek kendste vormen in de moderne beschaving moet beoordeelen. In het eene zoowel als in het andere geval, zoo besluit Alcazar, vormt deze Engelsche houding tegenover de Sov jets wel het toppunt en moet zij de oogen openen aan hen, die nog altijd niet het -licht der wettelijkheid door hun gesloten oogleden willen laten heendringen. ENGELSCHE OORLOGSSCHEPEN IN AMERIKAANSCHE HAVENS. Het Amerikaansche ministerie van mari ne heeft medegedeeld, dat buiten de 12 En gelsche oorlogsschepen, die, zooals gemeld, de vorige week Amerikaansche havens aan deden voor reparatie en dergelijke doelein den, nog 12 andere Britsche oorlogsvaartui gen, waaronder drie slagschepén, zich om niet genoemde redenen in Amerikaansche havens hebben bevonden. Deze 12 schepen zijn echter alle weer uitgevaren. Een Flnsch geestelijke over de geloofsvervolging In de Sovjet-Unie. Het blad „Suomen Sosialidemokraatti" het orgaan van de sociaal-democratische partij van Finland, heeft een open brief gericht tot den Aartsbisschop van Canter bury, welke is geschreven door den aan 't Finsche front vertoevenden evangelischen geestelijke A. Rantamaa en welke in de Finsche openbare meening sterk de aan dacht heeft getrokken. In dezen brief wordt het volgende ge zegd: „Met het oog op een door de bolsjewis ten geschonken kerk schrijf ik dezen brief en richt hem juist aan u als hoofd van de Anglicaansche kerk omdat u zieh in een zaak gemengd hebt, die ook mij als jeugdig Finsch geestelijke diep geschokt, heeft. Ik heb een kerk gezien, Waarin Christus' Kruis was afgerukt. Waarom? Omdat hier twee jaren lang de bolsje wieken geheerscht hebben. Wij Finnen, a.s naburen, kennen dat. Vanuit de werte zou het er wellicht anders kunnen uitzien. Maar in de twintig jaren, dat de Sovjet- Unie bestaat moet de mare van haar hou ding tegenover de kerk ook elders ter wereld wel bekend geworden zijn". De Finsche geestelijke beschrijft dan het geschonden Godshuis: „Van het altaar werd een tooneel ge maakt, daarop een piano en roode beschil derde lappen. Op de plaats van de muur schilderingen kwamen leuzen van den bond van goddeloozen, waar de banken gestaan hadden, verrees een dansvloer en aan den zjjKant werd een bar ingericht. Voor het orgel werd ruimte gemaakt voor balalaika en harmonica's. De sacristie, waar de geestelyken zooals U, mijnheer de Aarts bisschop wel weet, in stilte mediteeren, werd door de Russen als W.C. gebruikt. Ik heb foto's gemaakt opdat ik het be wijzen kan. Ook de parterre van den klok kentoren diende voor deze doeleinden. Ook dit heb ik gefotografeerd, opdat de waar heid niet vergeten wordt. Maar dit is nog niet alles. Op een zijdeur waren afbeeldin gen geschilderd, die slechts afkomstig kun nen zijn uit een bordeel. Daar stond een tekst bij geschreven, die een scherp licht werpt op het beschavingspeil en de denk wijze van het bolsjewistische leger. Ook daar heb ik foto's van gemaakt. Ik geloof wel niet, dat zij ergens zullen worden ge publiceerd maar met duizenden andere bewijsstukken, die het Finsche leger ver zameld heeft, zullen zij een licht werpen op het moreel van het Sovjet-leger. Op het kerkhof een beeld van verwoesting en van de ergste grafschending. Maar er was nog iets anders, dat mij nog heviger griefde. Dat is uw oproep, mijnheer de Aartsbisschop, aan millioenen leden van de Engelsche kerk om in de Godshuizen en thuis te bidden voor dei overwinning en het succes van het „dap pere Russische leger". U hebt onwetende; menschen verzocht te bidden voor de wa pens, die juist onschuldige burgers in de Baltische landen gedood hebben, welke landen na den eersten wereldoorlog vooral door de Engelsche politiek in het leven ge roepen werden. Wij, Finnen, kunnen ong •niet onderwerpen aan het bolsjewisme, dat het gezinsverband uiteenrukt, de kinderen van hun ouders wegneemt en de vrouwen laat vernederen en schandvlek ken, zooals dit in de Sovjet-Unie gebrui kelijk is, dingen, waarvan de Engelsche' diplomaten wel afweten. Ik als geestelijke vrees de ontzettende verantwoording, welke U als protestantsch bisschop op U genomen hebt, toen gij Uw verzoek hebt gericht tot millioenen menschen, die het ware ka rakter van het bolsjewisme niet kunnen weten. Er bestaat een God en die zal eenmaal van ons allen rekenschap vragen* Dan zullen wij elkaar ontmoeten en zullen wij de duizenden geestelijken en christenen, die sinds het jaar 1917 door de bolsjewis ten vermoord zijn en wier bloed om wraal* roept, ontmoeten. Wij zullen ook de gees telijke ontmoeten, wiens kerk hier gfe^ schonden staat en die in dezen oorlog voor vrijheid en christendom zijn leven heeft gelaten. Ter verantwoording zullen ook die machtige heeren worden geroepen,, die duizenden menschen in 't ongeluk ge stort hebben. Dan zal ook ^de vraag beslist wordqn of men de zaak van het bolsje wisme in Christus' naam mag zegenen", EXTRA-BERICHT VAN HET ITALIAANSCHE OPPERBEVEL. Iiallaansche marine dringt haven van Gibraltar binnen. Het opperbevel der Itallaansche weer macht publiceert het volgende bericht Snelle vaartuigen van de marine, welke de reede en de binnenhaven van de vesting Gibraltar waren binnengedrongen, hebben een petroleum tankschip van 10.000 brt., een ander tankschip van 600 brt. en een met munitie geladen koopvaardijschip van 6000 brt. tot zinken gebracht en een ander met oorlogsmateriaal geladen koopvaardijschip van 12.000 brt. zwaar beschadigd. Het laatstgenoemde schip werd naar de rotsen gedreven, waar het omhoog liep en daarom als verloren kan worden beschouwd. Laffe moord op Dultschen soldaat In Parijs. De militaire bevelhebber in Frankrijk heeft via' de Fransche pers bekend ge maakt, dat op 16 September een laffe moord is gepleegd op een Duitschen sol daat. Als vergeldingsmaatregel zyn twaalf met name genoemde communisten, -die we gens aggressieve handelingen jegens Duit sehe soldaten, daden van sabotage, ver spreiding van communistische pamfletten en het dragen van wapenen gearresteerd waren, doodgeschoten. De militaire bevel hebber kondigt voorts aan, dat indien een nieuwe aanslag gepleegd wordt, een aan zienlijk grooter aantal communisten zal worden doodgeschoten. In scherpe bewoordingen geeselt de Paris Midi den aanslag op den Duitschen soldaat en schrijft, dat het Fransche volk eenstemmig de bolsjewistische aanslagen veroordeelt, die door Engelsche en Mos- kousche huurlingen in Frankrijk worden aangewakkerd. Het Is echter niet voldoen de, zoo vervolgt het blad, te veroordeelen en de moordenaars te laten vluchten, neen, het geheele volk moet actief meewerken aan de onderdrukking van deze laffe han delingen. 1 DE FRANSCHE REGEERING EN DE AANSLAGEN. De chef van den staat, maarschalk Pé- tain heeft zich door den omroep tot de Franschen van het bezette gebied gericht om hen er op te wijzen, dat aanslagen, op soldaten van het bezettingsleger gepleegd, misdadig zijn en slechts ongeluk teweeg kunnen brengen. Zij moeten worden toege schreven aan buiteladsche agenten, want het is niet in overeenstemming met de Fransche traditie om in de duisternis sol daten te overvallen, die gehoorzamen aan het hun gegeven bevel. De regeering keurt de aanslagen in eiken vorm af, en verzoekt de bevolking de opsporingswerkzaamheden zooveel mogelijk te bevorderen. Wanneer deze misdadige handelingen niet onderdrukt zouden worden, zouden onschuldigen ge straft worden. De moeilijke omstandighe den, waarin het land zich bevindt, leggen de bevolking als geheel een bijzonder zwa re verantwoordelijkheid op. Voornaamste plicht daafbij is in alle omstandigheden de eenheid van Frankryk te bewaren. Dit eischt in de eerste plaats handhaving van de openbare orde. DE WEDEROPBOUW VAN MILL IS VOLTOOID. Gisteren heeft in de raadszaal van het gementehuis te Mill de overdracht plaats gehad van 77 door oorlogsgeweld en defen siemaatregelen verwoeste woningen en 55 beschadigde huizen aan de besturen der gemeente Mill, Linden, Oploo en andere omliggende dorpen. Deze overdracht ge schiedde door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouw nijverheid, dr. ir. J. A. Ringers. Dr. ir. Ringers wenschte den burgemees ter van Mill en omliggende plaatsen geluk met ,het totstandkomen van dezèn weder opbouw. Spr. gaf uiting aan zijn vreugde, dat dit resultaat ondanks vele moeilijkhe den berejkt kon worden, hetgeen hij in hoofdzaak toeschreef aan de doortastend heid en de energie, waarmede zoo spoedig na de oorlogsdagen de wederopbouw in deze gemeenten ter hand is genomen. Was het tempo minder vlot geweest, dan zou de stand van den. wederopbouw er in deze omgeving heel anders hebben uitgezien, want niet alleen worden de financierings problemen met den dag lastiger, ook de materialenpositie geeft steeds grootere moeilijkheden. De heer Ringers las aan het slot van zijn toespraak een oorkonde voor, welke de gebeurtenis van dezen dag beschrijft. Zij is onderteekend door den algemeen ge machtigde voor den wederopbouw, den commissaris der provincie Noord-Brabant en door de burgemeesters van Mill en om- liggendë gemeenten en zal in het gemeente huis van Mill als een blijvende herinne ring aan dezen byzonderen dag bewaard worden. Na de plechtigheid in het gemeentehuis bezichtigden de genoodigden de herbouwde fineer-, houtwol- en klompenfabriek van de gebr. Van Hout. Tijdens de bezichtiging werd een glas-in-lood-raam en een gedenk- teeken onthuld. Na afloop van den rond gang werd een film vertoond, welke o.m. een histiorisch overzicht geeft van den wederopbouw en zijn ontwikkeling in deze omgeving. In de middaguren werden verscheidene herbouwde woningen bezichtigd, aan welke tochten thans ook de commissaris der pro vincie, jhr, mr, dr. A. van Rijckevorsel, deelnam. Engelsche luchtaanvallen. In het afgeloopen weekeinde kwamen slechts enkele Engel che vliegtuigen boven ons gebied. Het kleine getal neergeworpen brisant- en brandbommen richtte uitslui tend eenige onbeduidende terreinschade aan. Een koe werd gedood. ZUIVELBESLUIT 1941. In de Staatscourant van Maandag is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van het departément van land bouw en visschery, waarin de richtlijnen worden uitgegeven krachtens welke de centrale bij niet-nakoming van voorschrif ten de bij het zuivelbesluit 1941 (kaas) gegeven hoeten en andere met name ge noemde maatregelen kan toepassen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1