MEISJES-JURKEN Japonnen Stoffen Tweed jassen etaleert najaar ocus JUSenBRAADJUSPOEDER DE G0EDK00PE SIMüN Handels-Onderneming „RQRU" GOES Cello- en Hawaïan Guitaren Mandolines K. BRUSKET Grijpt, ais 't rijpt...! fruit- en Groentenhanriel P. MAAS, Hobemstr. 9i G. W. den Boer uoor het BEZICHTIGD ONZE ETALAGES! LANGE VORSTSTRAAT 34-36-42 GOES ADVERTENTIEN Ondertrouwd JOH. L RISSEEUW TRUUS VAN NIEUWENIIUÏJZEN. 18 Sept. 1941. Schoondgke, Lewedorp, Huwelijksvoltrekking Woens dag 1 Oct. a.s. Huwelijksinzegening door den WelEerw. Heer Ds. W. C. Luu- ring, in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwdorp, des nam 3.45 uur. Getrouwd: C. H. LEM8 P. J. VAN EENENNAAM, •die tevens dank zeggen voor de blijken van- belangstelling, vóór en bij hun huwelijk ont vangen. Vlissingen, 19 Sept. 1941. v. d. Spieghelstraat 61. Stoomtram- Maatschappij Breskens-Maldeghem n.v. gevestigd te Breskens. De Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders zal worden gehouden op Maandag 29 September 1941, één uur, in Hotel „De Burg", Loskade 45, te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, "Winst- en Verliesrekening over 1940 en de verklaring als* bedoeld in Art. .42 van het Wetboek van Koophandel, liggen vanaf he den voor aandeelhouders ter visie op de kantoren van de Rotterdamsche Bankvereeni- ging N.V. te Amsterdam en Middelburg, De Twentsche Bank N.V. te Middelburg en van de Maatschappij te Bres kens, bij welke kantoren op uiterlijk Donderdag 25 Sep tember 1941 aandeelen tegen regu gedeponeerd moeten wor den om stemgerechtigd te zijn. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. 4 Breskens, 18 September 1941. Wij hebben nog enkele partijen goede kwaliteit jUS en BRAAD- JUSPOEDER aan te bieden. Vraagt schriftelijke offerte aan IEPENWEG 11 AMSTERDAM (O). Wij ontvingen een kleine zending met lange mouw en ruitdessins a 20 punten. Lengte 65 70 75 80 85 90 2.45 2.69 2.89' 3.05 3.25 3.49 Dames fantasie schortjes katoen 1.95 Dames fantasie schortjes kunstzijde 1.69 Officieele publicatie van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. Per 1 October a.s. moeten alle maten en gewichten van het goed- keuringsmerk zijn voorzien. 19 Septembër 1941. Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd, dat alle maten én ge wichten op 1 October 1941 voorzien moeten zijn van het goedkeur.ings- merk n (kleine drukletter). Maten en gewichten, die dit goed- keuringsmerk nog niet dragen be- hooren zoo spoedig mogelijk en in elk geval voor 1 October a.s. aan een ijkkantoor ten herrijk te worden aangeboden. Ontvangen een pracht zending in alle soorten en prijzen. BANJO'S en UKULULES. LANGE GISTSTRAAT 18 - MIDDELBURG Voor reparatie aan Uw naaimachine naar DEKKER Giststraat Middelburg Het vakkundig' adres. Lid v. d. Bond van Naaimachinehandelaren. Nog ruim gesorteerd in prima Handappelen, zooals: Princesse Noble, Cox Orange Pippin en Transparant: Peren: Bonne Louise, Beurré Hardy, Maagdeperen enz'.; honingzoete witte en blauwe Druiven (Frankenthaler), Tomaten enz. AARDAPPELEN (gezond) 8 CENT PER K.G. BIJ DE NIEUWE MARKT VLISSINGEN. Wu2 I-oe-fetten. dkinJd, mist zijn. thoe niet Want Teeletten, Neerlands fijnste theesurro gaat, stellen U in staat een heerlijk kopje „thee" te schenken, ook als U geen echte thee meer heeft. Duizenden huisvrouwen roemen het aroma der Teeletten als Van de fijnste echte thee, dus zonder eenige afwijkende geur of smaak. Heeft U nog wat echte thee over, dan kunt U er dubbel zoo lang mee doen, als U er Teeletten bij gebruikt. Ikeezeitm? Teaieiten.! Cjeux en srncunk dex fynStz echte thea!. Chejaro- Rollerdans ïïiauiüdrukken LONDE^SCHF KAAI 29 - MIDDELBURG HOLLANDER Besteedt Uw geld goed Koopt ktoaliteit bij KIILLAIIDEIt j GROOTE TERUGHOUDENDHEID OP DE AMSTERDAMSCHE BEURS. Het koersverloop op de Amsterdamsche effecten beurs kenmerkte zich gisteren door een vrij groote terughoudendheid. Men verkeerde in afwachting van de rede van den rijksminister Funk, die, naar men verwacht, richtlijnen zou kunnen bevatten ten opzichte van de koersontwikkeling ter beurze. De opening was op de aandeelcnmarkt vrijwel Zonder uitzondering voor de leidende fondsen iets hooger. Eenige belangstelling bestond voor tabaks- aandeelen. Blijkbaar is het publiek van nieening, dat deze fondsen tot dusverre zich aan de alge meene stijging hebben onttrokken. De noteeringen liepen op. Voor Indische waarden waren de openingskoer sen over de geheele linie hooger. Van Suikerwaar- den warén HVA's en Vorstenlanden aan den bete ren kant. Tégen het slot van de beurs evenwel trad eenig aanbod naar voren, zoodat de hoogste koersen van den dag niet behouden bleven. Rnb- beraandeelen lagen kalm, doch vast in de markt. In den scheepvaarthoek ging iets meer om dan gisteren. Het aanvankelijk verkregen niveau kon niet geheel en al worden gehandhaafd. Industrieele aandeelen waren goed prijshoudend. Sommige aandeelen zooals Van Berkel en Philips konden het tot.een koersverbetering brengen. Op de obligktleinarkt bleven de noteeringen voor Nederlandsche staatsfondsen goed prijshoudend. Voor Duitsche fondsen was de affaire van ge ringe aard, alhoewel de koersverbeteringen niet ontbraken. Bataafsche Petr. Mij. Obli. 3% A Amsterdamsche Bank A Incasso Bank A K.M. De Schelde Nat. Bez. Nederland le lng 1940 4 Nederland 2e lng 1940 4 Nederland met bel. fac. 1940 4 Ned. f 1000 1938 (3%) 3 Indië 1000 1937 3 Indië a 1000 1937 A 3 Nederland 1941 4 100 A Koloniale Bank A Ned. Ind. Handelsbank C Ned. Handel Mij. A Van Berkels Patent C Calvé Delft A Lever Bros en Unilever A Philips Gloeil. Gem. Bez. A Algemeene Kunstzijde Unie A Fokker Vliegt. Fabriek A Ned. Ford Auto Mij. A Dordtsche Petr. Ind. Mij. A Kon. Petroleum Mij. A Holland-Amerikalijn A Java-China-Japanlon A Kon. Ned. Stoomb. Mij. A Ned. Scheepv. Unie A Handelsver. Amsterdam A Ned. Ind. Suiker U. A Javasche Cult. Mij. C Dell Mij. a 1000 A Senembah Mij. C Amsterdam Rubb. A Deli Batavia Rubb. Mij. A Hessa Rubber Mij. 'A Oostkust a 500 Ver. Ind. Cult. Ond. 93 J4 93% 130 132 127% 128% 134% 136 101 11/16 10174 100% 100% 10111/16 101% 94 9/16 94%-% 97% 97% 96% 96% 100 100 218 21934 154 165 165 14% 109-05 121% 123-20% 162% 166%-60% 275 281%-72 153 5/16 154-51% 228-% 226 340 324%-11% 281 146% 150%-47 167% 172-70 193% 197%-95 208 212-07 480 494-80 260% 259 275 274 305 312-06 261% 265-59 302% 306 256 259 OUDERS ZOEKEN HUN KINDEREN. De commissaris van politie, chef van het bureau kinderpolitie te Amsterdam, verzoekt namens de resp. ouders de opspo ring van: 1. Virginie Lingeman, oud 16 jaar, die sedert 29 Augustus 1.1. wordt vermist. 2. Jacob Tïjssen, oud 17 jaar, die sedert 10 September l.L wordt vermist NEGENJARIGE JONGEN DOOR LOSGEBROKEN KOE OMVER GELOOPEN EN ERNSTIG GEWOND. Woensdag werden koeien ingeladen van den havenwal te Lemmer in de daarvoor gereed liggende stoombooten. Deze inla ding had veel belangstelling van het pu bliek, dat tot dicht bij de in te laden die ren stond, toen een der koeien zich los rukte. Het 9-jarig zoontje van den heer Visser werd door het dier omver geloopen en zoodanig getrapt, dat hij bewustelgos bleef liggen. Tegen den avond was het be wustzijn nog niet teruggekeerd, zoodat het ergste gevreesd wordt. HULPBESTELLER GEARRESTEERD De Amsterdamsche politie heeft een 24- jarigen hulpbesteller van de posterijen aan gehouden, die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van ongeveer 1500. De man. was belast met het overbrengen van kasgelden van de bijkantoren paar het hoofdpostkantoor. Hij had kans gezien, en kele zakjes met geld achter te houden, doch het spreekt vanzelf dat de controle deze diefstal spoedig aan het licht bracht. Het geld werd vrijwel geheel nog in het bezit van den beambte aangetroffen. AFRIKA ACHTER MAARSCHALK PÉTAIN. Uit Vichy meldt het D.N.B. De gouver neur-generaal van Fransch-West-Afrika, generaal Boisson, heeft ophelderingen ver schaft omtrent den toestand in Dakar. Na dat hij den aanval der Engelsch-Gaullisti- sche strijdkrachten had geschilderd, be toogde hg, dat Afrika eensgezind en vast beraden achter maarschalk Pétain staat. Het is mogelijk, dat Dakar opnieuw wordt aangevallen, doch in dat geval zal de aanval versterkten en hechten tegenstand ontmoeten. De trouw van het imperijim en de inspanningen, welke Frankrijk zich reeds getroost heeft zijn de beide elemen ten waardoor de toekomst gewaarborgd wordt. ENGELSCH GEESTELIJKE IN FRANKRIJK GEÏNTERNEERD. Uit Tarbas (Frankrijk) wordt gemeld, dat de prefect van het departement Hau- tes Pyrenees den Engelschen geestelijke Price heeft doen interneeren wegens belee- diging van maarschalk Pétain. Een maand geleden was deze geestelijke wegens zijn tegen den staat gerichte gezindheid ge schorst. Klompertje Klomp een echte Hollandsche jongen 102. Klompertje had geen t(jd om te denken en nog minder tijd natuurlijk Om iets te doen. Het vervaarlijke dier was met één slag bij hem. Klompertje werd met uootje en al opgetild en werd met zulk een vaart in de hoogte ge slingerd, dat hg er duizelig van werd. 103. Het ging maar steeds hooger en hooger. Het léék wel, of er geen einde aan kwam. Wat had zoo'n monster een kracht. Het leek wel, of Klompertje met ee» snelheid van duizend kilometer in de minuut naar boven ging. Waar zou dat eindigen? MARKTBERICHTEN MIDDELBURG, 19 Sept. Fruitveiling. Appels. Cox Oranje pippin, Allington pippin, Ripstampippin, 2050; Glorie v. Holland, Present v. Engeland, Princese Nobel, Signe Tellish, Transparent de Corncers, Lamsberger Reinetten, Mank's Codlln 1535, The Queen, Groothertog Fr. v. Baden, Cox pomona, Zoete Bloumé, 12-^30, Jacques Lebel, Codlin, Keswick, Bismarck, Bramfey, Seedlin, Hondsmuil 1220, Val- en kroetappels 8. Peren: Bonne Louise de France, Doyenne de Commis, Josephine de Maline, Spaansche Wijnperen, Triomphe de Vienne f 1545. Burré Hardv, .Burré Clairscau, Burré Alexander Lucas, William's Duchesse, Burré d' Amandis, Burré Duraneau, Du- chese d' Angouleue, 1035, Burré de Merode, Maagdenpeer 10—22, Val- en kroetperen 5. Pruimen: Jefferson, Kerkfn, Monarck, 1235, Reine Victoria, Zoete Kwetsen, Roode eierpruimen 1217, Tomaten 816 alles per 100 kg. Per ziken 218, Meloenen 1530, beide per 100 stuks. VEILINGSVEREENIGINO ZUID-BEVELAND. GOES, 18 Sept. Appels: Bismarck 1220, Codlin Keswick 1220, Clasieappels 1017, Const, dc Groot 1017, Cox Pomona 1230, Cox Orange Pippin 2050, Ellisons Orange 2050,Gansero des 1017, Glorie v van Holland 1535, Honds muil 1220, Jac Lebel 1220, Lanes Prince Al bert 1220, Lemoenappels 12—30, Mancks Codlin 1535, Notarisappels 1535, Orange Reinette 12— 30, Princesse Noble 1535, Reinette d' Automne 10—17, Striepelingen 1017, Transp. de Cronsels 1535, The Queen 123Q, Tuinzoet 1017, Zoete Hollart 1230, Zoete Ribtjeling. 1017, Kroet- en valappels 510, Alles per 100 kg. Peren: Br. Durandeau lö35, Br. d'Aremberg 1015, Br. de Merode 1020, Br. Lebrun 1022. Br. Wilhelmina 10—15, Br. Hardy 10—35, Br. d' Amanlis 1035, Conference 1035, Callebouts- peren 1015, Diamantperen 1022, Duifjesperen 1015, Herzogin Elsa 1022, Louise Bonne d'Avr 1545, Maagdeperen 1022, Seign. d' Esperen. 15 45, Soldat Laboureur 15—45, Spaansche Wijn peren 1545, Scharlakenperen 1015, Triumph de Vienne 1545, Will Duchesse ld—35, Kroet- en valperen 5. Alles per 100 kg. Pruimen: Abrikoospruimen 1227, Burbank .Giant 1227, Monarchpruimen 35, Reine Victoria 1227, Roode Eierpruimen 1227, Reine Claude Violette 12L-27 alles per 100 kg. Diversen: Blanck Berry 50, Blauwe druiven 40 50, Tomaten 1216. Alles per 100 kg. Perziken 7,50 per 100 stuks. RADIOPROGkAMMA ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1941. HILVERSUM IL. 301.5 M. 6.45 Gram. 6.50 Ochten<fgymn. 7.00 Gram. 7.45 Ochtendgymn. 8.00 BNO. Ber. 815 Gram 9.15 Voor de huisvrouw. 9.25 Gram. 10.00 Ernstige muziek (opn.). 12.00 Utrechtsch Sted. orkest (opn.). 12.15 Koor van de Ned. Bachvereen., het Omroeporkest en solisten (opn.). 12.40 Almanak. 12.46 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1.00 Klaas van Beeck en zijn orkest 1.30 Dé Romancers. 2.00 Kamerorkest „Ars Nova et Antiqya" en soliste. 8.00 Causerie „Nederl. muziekfiguren in den' vreemde". 3.15 Het Amusementsorkest en solist. 3.55 Leden van het Utrechtsch Stedelijk orkest (opn.). 4.00 Bijbellezing (Chr. Radio Stichting). 4.20 Utrechtsche Mannenzangvereen. en piano. 5.15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 5.30 Om roeporkest en solisten. 6.10 Cabaretprogr. 7.00 Actjfeel halfuurtje. 7.30 Reportage. 8.00 Utr. Stedelijk orkest. 8.30 Causerie ,,Ned. Kerkmu ziek". 8.45 Toonkunstkotm Utrechtsch Stedelijk orkest en solisten. 9.15 O^el (opn.). 9.30 Gram. 9.45 BNO: Ber. 10.00-10.15 BNO: Engelsche •••/onding. Coöp. Veilings vereen. „Walcheren" W.A. Middelburg;. H.H. UIENKWEEKERS Opgave van te leveren hoeveel heden uien wordt ingewacht op a.s. Zaterdag 20 Sept. ten kantore. Nadere mededeelingen over aflevering enz. volgen. DE DIRECTIE. De Middelb. Courant van 19 Sept. 1912 schreef: Het Chirurgisch-Tech- nisches Korrespon- denzblatt No. 18 uit Berlijn schrijft onder „Neuheiten"! ,,De Firma A. R. de ■Muynck te Middel burg (Holland) pro duceerde een plat- voetzool van zeer, bij zondere constructie.... Hierop, volgde een uiteenzetting van be werking, materiaal, draagkracht, anatho- mische verhoudingen en gewicht." brengt nog steeds het nieuwste op het ge bied van- Optiek, Ban dage en Voetbehan deling. Noordstr. 45, Tel. 686 Middelburg Goes. HILVERSUM n. 301.5 M. 6,45—8.00 Zie Hilcersum L 8,00 BNO: ber. 8,15 Gram. 10,00 Morgenwijding. 10,20 Lichte avond programma's (opn.). 12,00 Boyd Bachman en zijn ork. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1,00 Zang mpt piano en gram. 1,40 Voor de jeugd. 2,00 Ot to Hcndriks-en zijn ork. 2,45 Stad en land. 3,00 Gramofoonmuziek. 4.00 De Melodisten, soliste en hét kleine Oraroep-mannenkoor. Als intermez zo: Piano. 5,00.BJjbell. 5,15 BNO: Nieuws-, econ. enbeursber. 5,30 Luchtvaartcursus. 5,45 Gram. 6,00 Cyclus In een nieuw licht bezien" (N.S.B.). 6,15 Voor de binnenschippers. 6,30 Orgel (opn.), 7,00 BNO: Groningsch praatje. 7,10 BNO: Groningsch praatje. 7,10 BNO.: ber. 7,20 Ensem ble Bandi Baiogh. 7.45 Causerie „Als ik 't voor 't zeggen had". 8,00 Bonte Avond. 9,15 „Wie zingt daar?" (gram.) 9,45 BNO: ber.'10,00 Dag sluiting (Christ. Radio Stichting). 10,0510,20 Ouserie „Brandendo kwesties" (opn.).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6