De legerberichten van gisteren VRIJWIL! Hl EGIOEN D Zenuwpijnen DE VERWIKKELINGEN IN HET VERRE .OOSTEN. tominaga over de engelsche kuiperijen. Onder het opschrift: „De alarmklok luidt in het Oosten" publiceert majoor To minaga van het persbureau van het Ja- pansche ministerie van oorlog een „oproep aan alle onderdrukte volken in Oost-Azië" waarin zij, naar het D.N.B. uit Tokio meldt, worden aangespoord alles op het spel te zetten voor dezen vrijheidsstrijd. Japan voert dezen strijd, zoo wordt ge zegd, voor de verdediging van de gemeen schappelijke rechten en belangen van alle Aziatische volken en voor de bevrijding "Can de 1100 millioen Oosterlingen. Japan zal nooit den dag vergeten, waarop het als de trouwste bondgenoot van Engeland ondraaglijke moreele beleedigingen juist van Engeland heeft 'moeten dulden, aldus wordt verder in dezen oproep gezegd. Hoe wel Japan in den oorlog van 1914 tot 1918 zijn verplichtingen, voortspruitende uit het bondgenootschap, trouw heeft vervuld, heeft Engeland na den wereldoorlog het alliantieverdrag met Japan als een. vodje papier weggeworpen. Overgaande op de anti-Japansche kuipe rijen van Engeland en Amerika wees To- minaga op het uitbreken van het Mandsjoe- rijsche incident, dat tengevolge had, dat Japan uit den Volkenbond trad. Tsjiang Kai sjek had, zoo gaat Tominaga voort, het plan van derde mogendheden om China te koloniseeren, niet doorzien en is in een steeds sterkere afhankelijkheid van Enge land en Amerika geraakt. Daarom was ook het conflict met China onvermijdelijk. De oorlogen in het Verre Oosten noemde Tominaga een poging om de onderdrukte Oostersche volken van het juk der blanken te bevrijden en volkomen onafhankelijk te maken. Vervolgens wees Tominaga er op, dat Japan's weermacht, ondanks het staken van den Japanschen buitenlandschen han del, nog over voldoende grondstoffen be schikt om zelfs nog op verscheidene fron ten met succes te strijden. De gespannen toestand in het Zuiden besprekende, ver klaarde Tominaga, dat wanneer de een of andere mogendheid Nederlandsch-Indië zou dwingen de levering-van belangrijke grond stoffen aan Japan te weigeren, de tijd ge komen is om de dwaasheid van deze kuipe rijen te bewijzen. Tenslotte verklaarde Tominaga: Er blijft voor Japan slechts over een vastberaden stap voorwaarts te doen om zich eervol in de geschiedenis te kunnen handhaven, voor het geval Japan aan een nieuwe economi sche worging blootgesteld zal worden. Se dert tien jaar luidt „de alarmklok ia het Oosten" voor een nieuwen wereldvrede. In het Oosten en in het Westen gaan Japan, Duitschland en Italië vastberaden in den strijd tegen verouderde stelsels voor waarts. In vertrouwen op eigen kracht is thans voor Japan de tijd gekomen op te rukken e» iederen tegenstand, 'dien het op zijn weg ontmoet, te breken. vrachtschepen naar vlootbases buiten amerikaansch continent. De commandant van het marine-station te New-York, schout-bij-nacht Andrews, heeft bekend gemaakt, dat de Amerikaan- sche vloot voorbereidingen getroffen heeft om zeventien Amerikaansche koopvaardij schepen voor de verzorging van vlootbases buiten het Amerikaansche continent te ge bruiken. Deze schepen zQn voor een be paalden tijd gecharterd en zulleil met bur gers bemand worden. Eenige schepen zijn reeds in actieven dienst, terwijl de rest binnenkort zal worden overgenomen. Ten aanzien van deze mededeeling van Andrews merkt de „Associated Press" op, dat de aankondiging geschiedt nadat de. minister van justitie twee dagen geleden de neutraliteitswet aldus heeft geïnterpre-' teerd, dat Amerikaansche schepen passa giers en oorlogsmateriaal mogen vervoeren naar alle deelen van het Britsche rijk, met uitzondering van het Vereenigd Ko ningrijk, Britsch-Indië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, onderwijs in vlaamsch aan vrije universiteit te brussel. In de persconferentie te Brussel is be kend gemaakt, dat de raad van bestuur van de vrije universiteit te Brussel be sloten heeft met inganig van het nieuwe studiejaar naast het Fransch, 't Vlaamsch als taal waarin colleges gegeven worden, te gebruiken. Om technische redenen kun nen voorloopig 'alleen de colleges van het eerste studiejaar in het Vlaamsch gehou den worden, doch later zal geleidelijk het onderwijs in all^ vakken in beide talen gegeven worden. DE OORLOG IN DE LUCHT. Engelsche vliegtuigen hadden weinig sticces. Uit Berlijn meldt het D.N.B.De zwak ke strijdkrachten van het Britsche lucht wapen, die in den nacht van 17 op 18 September naar Zuidwest-Duitschland vlo gen, hebben geen noemenswaardig resul taat bereikt. Slechts in enkele plaatsen behoefde luchtalarm gemaakt te worden. Het geringe aantal brisantbommen en brandbommen dat op -kleine plaatsen zon der militaire beteekenis geworpen werd, viel zonder uitzondering in het open land. BRITSCH VLIEGTUIG IN ZUIDWEST- DUITSCHLAND NEERGESCHOTEN. Het D.N.B. verneemt van militaire ^Irjde: Naar eerst thans bekend wordt is tijdens de tocht van gnkele Britsche bommenwer pers Woensdagnacht naar Z.-W.-Duitsch- land, een tweemotorige bommenwerper door het afweergeschut neergeschoten. Drie leden der bemanning werden gedood, drie kwamen levend uit het toestel. 18 BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEERGEHAALD. Het aantal Britsche vliegtuigen, dat Woensdagmiddag aan de kust van het Ka naal is neergeschoten, is tot 18 gestegen. Op een Fransch stadje hebben de Engel- schen brisantbommen laten vallen, waar door tien woonhuizen verwoest werden. Vijf burgers werden gedood en negen ge wond. GISTERMIDDAG WEER 16 BRITSCHE TOESTELLEN NEERGESCHOTEN. Ook Donderdagmiddag verloren de En- gelschen weer veel materiaal, toen bom menwerpers onder krachtige bescherming van jagers de Fransche kust trachtten aan te vallen. Daarbij werden 13 Spitfires en een Handley Page neergeschoten. Verder poogden de Engelschen in het Kanaal een Duitsch schip te bombardeeren. Zij werden onmiddellijk door Duitsche jagers verdre ven. TiVee Bristol-Blenheims werden neer geschoten. ENGELSCHEN BESCHIETEN FRANSCHE VISSCHERSBOOT. Een Engelsch vliegtuig heeft weer eens een Franschen vischkotter op acht mijl van de kust onder het vuur van machine geweren genomen en den stuurman doode- lijk gewond, zoo melden de Parijsche bla den uit Fécamp (dep. Seine Inférieure). DE DUITSCHE AANVALLEN OP ENGELAND. Het Duitsche luchtwapen heeft Groot- Britannië ook de laatste dagen met succes aangevallen. Terwijl de verkenning boven zee rondom Engeland overdag en het leg gen van mijnen voor Engelsche havens bij nacht voortdurend werd voortgezet, hebben bommenwerpers ten Westen van de Hebri- den een tankboot van 7300 brt. en aan de Oostkust uit een convooi een transportschip van 10.000 brt. tot zinken gebracht. Voorts beschadigden zij vijf koopvaarders, gedeel telijk in scheervluchten, en een torpedo- bootjager zwaar. Behalve de vliegvelden waren de haveninstallaties van het eiland aan de Oost- en Zuidoostkust bij dag en bij nacht het doel van de Duitsche bomaanval len. Even actief waren de Duitsche ge vechtsvliegtuigen op de Middellandsche zee. Tobroek en Mersa Matroeh werdA ver scheidene malen gebombardeerd, 't Vlieg veld van Cairo werd zwaar getroffen, troe penconcentraties en colonnes vrachtauto1B bij Bir Habata werden Uiteengedreven en de reede van Suez en de haven van Alexandrië, benevens Port Taufio werden aangevallen. De Britsche vlie'gers vertoonden zich, naar aan het D.N.B. gemeld wordt, slechts in gering mate boven het Kanaal en het bezette gebied. Zij hebben het niet gewaagd hun mislukt nonstopoffensief ook maar trachten te hervatten. Zij beperkten zich in het duister van den nacht tot aanvallen op Noord-, West- en Zuidwest-Duitschland. Daarbij leden zij dopr nachtjagers en af weergeschut echter weer zware verliezen, n.l. 14 bommenwerpers in twee nachten. De verliezen van de Britten stegen in het Wes ten, boven Duitschland en de Middelland sche zee tot de opmerkelijke hoogte van 21 bommenwerpers in vier dagen, terwijl het Duitsche luchtwapen in hetzelfde gebied en denzelfden tijd slechts 5 toestellen bedroe gen. DE DUITSCHE AANVALLEN OP MANCHESTER. De Daily Mail heeft door een specialen correspondent een overzicht laten schrijven van de gevolgen der Duitsche luchtaanval len op Manchester, het belangrijke Engel sche industriegebied. Het Engelsche blad cbnstateert, dat zoowel gemeentebestuur als inwoners van Manchester er veront waardigd over zijn, dat de officieele Engel sche berichtgeving in strijd met de waar- De nieuwe sjah van Iran. Naar Reuter uit Teheran meldt, heeft de nieuwe Sjah na het afleggen van den eed, in afwijking van het gebruik een korte rede gehouden, waarin hij samenwerking van zijn regeering beloofde met Groot- Brittannië en de Sovjets. Verder verklaar de hij, dat de regeering voornemens is in samenwerking met het parlement hervor mingen in te voeren en gaf hij te kennen vast besloten te zijn in overeenstemming met het parlement te regeeren. Naar de Iraansche bladen melden, heeft de nieuwe Sjah besloten het bezit van zijn vader, waartoe een reusachtig grondbezit en vele andere rijkdommen behooren, aan den staat terug te geven. DE STATUS VAN DEN NIEUWEN SJAH. Evening Standard schrijft, dat Groot- Brittannië en de Sovjet-Unie den nieuwen Sjah van Iran aanvaarden. Zijn status zal echter zeer verschillen van die van zijn vader. Het Iraansche parlement zal een nieuwe grondwet moeten opstellen, welke de rechten van den Sjah nauwkeurig om schrijft. De nlbuwe Sjah krijgt a.h.w. een proeftijd en moet gedurende dezen tijd de geallieerden ondersteunen. SOVJETTROEPEN TEHERAN BINNENGERUKT. De bolsjewistische radio heeft in haar uitzending van gisterochtend medegedeeld, dat de Sovjettroepen op 17 September Te heran, de hoofdstad van Iran, zijn binnen gerukt. OOK ENGELSCHE TROEPEN TEHERAN BINNENGERUKT. De Moskousche nieuwsdienst meldt uit Londen, dat op 18 Sept. ook Engelsche troepen Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn binnengerukt. DE POSITIE DER HONGAREN IN IRAN. Het feit, dat de Engelsche regeering het vertrek van de uit 500 personen bestaande Hongaarschejcolonie uit Teheran niet wil garandeereiï; heeft te Boedapest de groot ste verontwaardiging gewekt, vooral om dat de Engelsche autoriteiten tevoren het vertrek gegarandeerd hadden. Bet gevolg van dezfe Engelsche woordbreuk kan zijn, zoo schrijft de officieuse Hongaarsche persdienst, dat de Hongaarsche regeerin& niet meer in staat is voor de veiligheid in Iran wonende Hongaarsche burgers te zor gen, die daarmede aan het gevaar zouden worden blootgesteld door de Engelschen en de Sovjets te worden geïnterneerd. staat van beleg in canton. VERSCHILLENDE BOMAANSLAGEN. Als gevolg van een bomaanslag zijn te Nanking twee Japanners en vier Chinee- zen gedood en veertig personen gewond. De onbekende daders wisten te ontsnap pen. Te Canton zijn door een bomaanslag in een bioscoop in de buurt van het hoofd kwartier van de Japansche marine twintig personen gedood. Door een anderen bom aanslag werd een restaurant en twee auto's waarin Japanners gezeten waren, vernield. Daar alleen Woensdagnacht incidenten zijn voorgekomen, is in de stad de staat van beleg afgekondigd. Te Sjanghai is een vuurgevecht geleverd tusschen terroristen en manschappen van de Japansche marine landingsbrigade. Drie Japanners werden gewond, een Chinees werd gedood. Een andere Chinees is door drie terroristen, die wisten te ontkomen, doodgeschoten. Alle bioscopen en vele plaatsen van vermaak zijn gesloten. Duitschland strijdt voor Europa. heid, de verwoestingen als onbateekenend heeft voorgesteld. De correspondent stelt vast dat 3000 gezinnen moesten verhuizen en 3300 alleenwonenden onder dwang elders moesten worden ondergebracht. DE VERLIEZEN' VAN DE BRITSCHE LUCHTMACHT. Uit Berlijn meldt het A.N.P. De wereld herinnert zich nog duidelijk, hoe de Britten nog kort geleden groote nachtelijke aanval len op het Duitsche rijk hebben aange kondigd. De Duitsche nachtjagers en luchtdoelartil lerie sloegen de aanvallers echter steeds met zware verliezen voor de Britten af, zooals b.v. bij' den jongsten aanval op Berlijn, waarbij 21 vliegtuigen werden neergeschoten. Deze verliezen worden door de Britten zoo sterk gevoeld, dat zij thans, naar radio-Boston meldt, toegeven, dat zij de nachtelijke bomaanvallen op Duitsch land niet ononderbroken en niet iederen nacht kunnen voortzetten, daar de ver liezen bij deze aanvallen te groot zijn. De Britten zullen ook in de toekomst genood zaakt zijn steeds van dergelijke verliezen melding te moeten maken. Het Duitsche rijk weet zich te verweren tegen de En gelsche aanvallen op de burgerbevolking. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In de Oekraïne gaan de aanvals- operaties ten Oosten van den Dnjepr onweerstaanbaar voort. In den strijd om de verdedigingsinstallaties van Leningrad werden groote succes sen behaald. Onderdeelen van een enkele divisie infanterie hebben al leen 119 kazematten bestormd. In het zeegebied van dè Krim, voor het eiland Oesel, in het Ladogameer, aan de monding van de Wolchow en in de Witte zee heeft de luchtmacht drie transportschepen, in totaal me tende 3000 brt., tot zinken gebracht en 16 andere schepen zoo zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor den, dat een groot deel van deze scheepsruimte verloren is gegaan. Bovendien werden een torpedojager, twee duikbooten en vier motortorpe- dobooten der Sovjets vernietigd. Motortorpedobooten hebben voor de Engelsche kust een door torpe dojagers en bewakingsvaartuigen krachtig beschermd Britsch convooi aangevallen en ondanks den krachtl- gen afweer vier vijandelijke koop vaarders met een totalen inhoud van 25.000 brt., tot zinken gebracht. Na een succesvol gevecht met de Brit sche torpedojagers keerden alle boo ten onbeschadigd terug. Bij de Fa- ■roer eilanden werd een groot koop vaardijschip door vliegtuigen', welke uitgestuurd waren voor gewapende verkenning der zee, in scheervlucht zwaar beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben Woens dagnacht havenwerken in Zuid-Oost - Engeland gebombardeerd. Bij pogin gen om Woensdag de bezette gebie den aan het Kanaal aan te vallen, verloor de Britsche luchtmacht .acht tien vliegtuigen. Hiervan werden 15 in luchtgevechten en drie door de luchtdoelartillerie neergeschoten. 3 eigen vliegtuigen worden vermist. Een gering aantal Britsche bom menwerpers heeft Woensdagnacht storingsaanvallen ondernomen op Z.- West-Duitschland. amerikaansche technici naar luchtbasis in liberia. In New Yorksche scheepvaartkringen verluidt, dat het snelle s.s. „Acadia", dat tot dusverre dienst heeft gedaan in de Ca- rabische zee, technici qn ander personeel moet vervoeren naar de nieuwe Amerikaan sche luchtbasis in Liberia. De reederij, waartoe het schip behoort heeft toegege ven, dat de „Acadia" op 1 October aan de Federal Shipping Board wordt afgestaan, doch zeide niet te weten, waarvoor het ge bruikt zal worden. S.S. P.K. NEDERLAND. Van de Nederlandsche Propagandakompagnie aan het Oostfront kwamen de eerste berichten binnen. De S.S. P.K. Nederland bestaat uit een aantal Nederlandsche journalisten, filmoperateurs, fotogra fen, radioomroepers, met bedienïngs-personeel voor auto's en motoren, die aan het Oostfront werken en zorgen dat zij die achterbleven, in hun couranten, op de film en via hun radiotoestel op de hoogte blijven van de krijgsverrichtingen in het Oosten. S.S.-P.K. Nederland berichten dan volgen verslagen die vertegen van den strijd tegen de bolsje wisten staaltjes van moed en trouw van offer vaardigheid, doorzettingsvermogen en van goede ka meraadschap. Dan zullen verslagen volgen van da den, verricht door Nederlandsche mannen, die met de wapens in de hand de eer van ons volk en land hooghouden. De eer van ons land en volk, die gebiedt, dat ook een legioen bestaande uit Nederlanders, zich schaart aan de zijde van hen, die begrijpen en weten wat er verwacht wordt van een natie, die straks als gelijk waardige partner wil deelnemen aan den opbouw van een nieuw Europa. S.S.-P.K. Nederland zal berichten over trotsche daden, verricht door waarachtige Nederlanders, waar aan straks ons volk oneindig veel te danken zal hebben. Indien U meent dat bovenstaande overdreven is blijft U dan weg, want er is geen plaats in het legioen voor betweters en afwachters. Maar Indien U de teckenen van dezen tijd verstaat, Indien ook U begrijpt en weet, waarom de Europeesche wapenen aan het Oostfront moeten overwinnen, meldt U dap aan bij het Koninginnegracht 22, 's Gravenhage: HET ITALIAAN SC HE. In zijn weermachtsbericht no. 471 maakt het Italiaansche opperbevel het volgendeo bekend: Aan het front van Tobroek in Cyrenaica zQn aanvallen van vijandelijke afdeelingen afgeslagen. Duitsche vliegtuigen hebben de vesting Tobroek gebombardeerd, waarbij automobielen en barakken getroffen wer den. Ook Woensdagnacht zijn Tripolis en Benghasi het doel d.er vijandelijke lucht aanvallen geweest. Er vielen eenige slacht offers en er werd lichte schade aange richt. De bevolking van deze beide steden, die steeds bijzonder het doel zijn van de aanvallen der vijandelijke luchtmacht, on derscheidt zich door haar rustige en waar dige houding. In de verschillende sectoren van het gebied van Gondar was activiteit van onze vooruitgeschoven posten en van de artillerie. Vijandelijke vliegtuigen hebben stellingen in Woltsjefit aangevallen. Een der machines werd door ons luchtdoelge schut neergehaald. Woensdag hebben En gelsche vliegtuigen bommen laten vallen en met machinegeweren geschoten op Li- cata (Agrigento), waardoor een tiental personen gewond werd en onbeteekenende schade werd aangericht. Eén van onze' koopvaardijschepen heeft een vijandelijke machine brandend omlaag gehaald. Een duikboot onder bevel van den corvetten- kapitein Emilio Berengan heeft in de Mid dellandsche Zee met kanonschoten een vij andelijk vrachtschip van 3000 ton, geladen met automobielen, tot zinken gebracht. Een oproep van Mussert. Ir. A. A. Mussert, de leider der N.S.B., publiceert in-het heden verschenen num mer van „Volk en Vaderland" onder het opschrift „Schoonmaak houden!" den vol genden oproep „In verschillende plaatsen in Nederland zijn met groote letters Opschriften aange bracht alsA Groot-Duitsch tegen Hollandsche be- krompenheid. Nederduitsch Westduitsch. tot 1648 Nederduitsch 1940 Wederduitsch. en dergelijke, die tot uiting brengen den wensch tot inlijving van Nederland bij Duitschland. Het is duidelijk, dat men met deze op schriften de bedoeling heeft, de taak der N.S.B. om het Nederlandsche volk te ma ken tot een vriend, een broeder, een bond genoot van het Duitsche volk, zooal niet te beletten, dan toch ernstig te belemmeren en te schaden. Behalve dat deze opschriften terecht groote ergernis en verontwaardiging wek ken bij ons volk, pogen zij de Duitsche overheid in een dubbelzinnig licht te stel- len en werpen zij een blaam op het voorge slacht van het Duitsche volk, dat ons ge durende den geheelen tachtigjarigen oorlog zou hebben verraden. Om al deze redenen zijn deze opschriften anti-Nederlandsch, anti-Duitsch en anti- nationaal-socialistisch. Dientengevolge draag ik aan allen, wien dit aangaat op, deze opschriften te verwij deren", 560 nederlandsche kinderen Terug uit de oostmark. De Nederlandsche stadskinderen, die ten getale van ongeveer 500' zes weken gele den op uitnoodiging van den rijkscommis saris Seyss-Inquart, naar de Oostmark waren gezonden om daar te genieten van de frissche lucht in de bergen langs den Ober-Donau, zijn gisteren van deze vacan- tiereis teruggekeerd. In ronde getallen opgenoemd waren het er 14Q uit Amsterdam, 120 uit Rotterdam, 120 uit Den Haag, 60 uit Utrecht en 60 uit Arnhem, Haarlem e.d. Het was den kinderen, in leeftQd variee- rend van 915 jaar, aan te zien, dat ze een uitmuntende verzorging hadden geno ten en uit him spontane verhalen werd ons duidelijk, dat ze stuk voor stuk vier, zes, acht, een enkele zelfs 12% kilo zwaarder waren geworden in deze zes weken. Ze hadden mooie wandeltochten onder nomen in de bosschen en gebergten en volop fruit gegeten, óok hadden ze bij hun pleegouders, voor het meerendeel land bouwers, meegeholpen aan het werk op de boerderij. Voor den Nederlandschen Volksdienst, die deze uitzending heeft geregeld, Is het een succes geworden. TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN. Uit een spoorsloot nabij den Hoogen Morschweg te Leiden is gistermorgen het lQk opgehaald van den 45-jarigen verver A. H. L., die vermoedelijk in de duisternis te water is geraakt en verdronken. FEUTLT.F.TON HEf DRAMA OP KLIEVEND AAL 11)' „Als u vandaag niet naar die school was geweest, dart zou het meisje dood van den haak zijn genomen. Niemand zou aan iets anders gedacht hebben dan zelfmoord. Er zou wel een onderzoek zQn gevolgd, mRar Nateman had zich dan onaantastbaar veilig gevoeld 1" „Ja, dat is zoo", glimlachte Karei. „Ik denk anders niet, dat hij zich vanavond nu zoo veilig voelt „Niet veel. Neen.v' Karei haalde een stuk te voorschijn van de das, waarmee het meisje gehangen was. „Wat zeg je hier van?" Bellink bekeek het eens. s „Ik weet het niet. Ik zie niet in, waar u uw bewijzen vandaan moet halen." Karei stond op. „Die hypothetische tante, vriend Bellink!" „Dat is alles goed en wel. Mogelijk vindt u eenige betrekking tusschen Nateman en een adder persoon. Ook kimt u wel een beweegreden voor hem ontdekken, om het meisje te willen dooden. Maar dit is nog geen bewijs, dat hij 't geprobeerd heeft". „Mijn zonnestraaltje!" Karei keek hem aan met teederheid in den blik. „Zijn w\j neerslachtig? Neen toch? We hebben het meisje.gered. Ga toch naar bed Mor genochtend vroeg zullen wij met nieuwen moed beginnen, tante te zoeken". Dien volgenden morgen al bijtijds reden ze naar het huisje van juffrouw Bruiser. Het stond zestig mijlen vain Klievendaal en verwijderd van alles, in een vlakke, eenzame streek; een klein huisje op het eind van een klein dorp, dat er van buiten gezellig en goed onderhouden uitzag. Op hun kloppen aan de deur verscheen niemand. Bellink ging eens bij de naaste buren hooren. Ze zeiden, dat ze er niets van wisten, maar dat ze wel dachten, dat juffrouw Bruiser weg was. Dien vorigen avond was er een auto voorgereden en zij was daar ingestapt; maar ze hadden haar nog niet zien terugkomen. Bij hoofdinspecteur Bellink werkte het op zijn humeur, als hij tegenslagen onder vond bij frjn naspeuringen. Met gefronste wenkbrauwen zei hij dan tegen Karei „Ze zijn er vlug bij geweest. Wat zou dat beteekenen?" „Dat iemand er de lucht van gekregen heeft", glimlachte Karei. „Denkt u, dat Nateman haar wegge haald heeft?" „Kan wel. Zij weet iets, dat wij niet weten moeten". „Dat zou geen zin hebben, naar het mij voorkomt. Deze vrouw heeft hier gewoond met het meisje; heeft haar opgevoed, haar naar Klievendaal laten gaan. En eerst toen ze daar was, ging Nateman zich met haar bemoeien. Waarom heeft hjj het dan al niet eerder gedaan?" „Ja, dat is' een belangrijke vraag, die je eerder aan juffrouw Bruiser moet», stellen." „Het zal een toer ^r me zijn, haar te vinden." „Maar man, wat denk je van de op roepen in de bladen van onze schitterend- georganiseerde politiemacht?" „Daar zal ik gebruik van maken", zei Beilink. „Ja, ja. Laat de politie maar eens uit vinden, waar ze heengegaan is", glim lachte Karei. „Ik wil juist weten, waar ze vandaan komt!" Hij Het Bellink telefoneeren aan het dorpskantoor en intussclien ging hij naar 'de dorpsschool. Hij vond de onderwijzeres, die Nora had opgeleid voor haar beurs; een vermoeide, afgetobde vrouw, maar vlug van begrip. Ze wilde niets zeggen, tot hij haar had verteld, wat er met het meisje gebeurd was. Toen kwam zij aan met al wat zij van haar fist en van haar dacht. Ze had altijd Nora beschouwd als een meisje van buitengewone bekwaamheid en karkater. Ze had nooit gehoord Van familieleden, vrienden, vijanden of iemand, die eenig be lang in haar stelde. Juffrouw Bruiser, haar tante, was een doodgewone vrouw; wat saai, wat teruggetrokken, maar toch vrien delijk. 25e was op het dorp gekomen, toen Norq nog maar een baby wasmisschien nog geen jaar oud. Niemand wist waar vandaan. Juffrouw Bruiser was zeer een zelvig; ze had genoeg om. te leven en voelde zich wat verheven boven de men- schen in het dorp. Ze had niet verlangd, dat Nora naar Klievendaal ging, maar ze had toegegeven." „Ja, dat 1 -grijp ik," glimlachte Karei, „daar hebt u de hand in gehad „Ik heb gedaan wat ik kon, om te maken, dat het kind zou vooruit komen in de wereld. Dat heb ik ook gezegd." „Juist. Wist zij iets af van Klievendaal „25e had er nooit van gehoord. Ze had er enkel op tegen, omdat het, zooals zij het meende, een school voor de hoogere standen was." „Juffrouw Bruiser behoorde zelf niet tót de hoogere standen?" „O, nee4 Zij was verpleegster in het ziekenhuis geweest, naar ik meen. Ik heb haar eens hooren zeggen, dat zQ niet meer dan een lagere school-opleiding had ge had." „Wel, wel! En hoe oud zou ze wezen?" „Dat zou ik u niet kunnen zeggen;, maar tusschen dé veertig en vijftig. Ik heb een foto van haar met Nora, nu een vijf jaar geleden genomen. Dan kunt u zelf een meening over haar vormen." Karei bestudeerde het gelaat van een nette welgedane vrouw. „Ja, laten we zeggen: een jaar of vjjf en veertig. Wat is de kleur van haar ge zicht?" „Ze is blond, blozend, met blauwe oogen en bruin haar." „Dank u zeer. Mag ik de foto mee nemen?" „Ik krijg ze toch téing? Het is de eenige, die ik heb van Nora op dien leeftijd." „Een aardig kind. Dat is ze nög. Ja, u zult het portret ongeschonden terug heb ben. Dank u zeer. Nora heeft een goede vriendin HQ reikte haar de hand. „U werkt voor haar, is 't niet?" Er stonden tranen in de vermoeide oogen. „Juist, dat is zoo," zei Karei vriendelQk. Goeden dag juffrouwIk zal aan u denken." Een paar dagen later zag commissaris Loverman onder de gezochte personen in de ochtendbladen de volgende advertentie Dremer. Hg of zg, die iets afweet van mevrouw Wilhelmina Dremer, die in Ja nuari 1925 in Bateloo in de provincie Gelderland gestorven is, wordt verzocht zich aan te melden bij het hoofd-com missariaat van politie, eerste afdeeling. HQ was er niet mee ingenomen. HQ was er dan ook juist over aan het opspelen, toen de telefoon ging en hQ een bekende stem hoorde zeggen „Bent u dat, meneer Loverman Dat is een bofje Uit Bateloo. Goeden morgen Hebt u de bladen gelezen „Gerechte hemel Meneer Fortuin brom. de Loverman. „Ik had wel kunnen weten, dat u het was „Ja, dat is zoo. Wist u 't dan niet?" O, o I U heeft toch wel goed geslapen Heeft u al iets gehoond,van de verdwenen juffrouw Bruiser?" „Bellink denkt, dat ze naar Amerika ver trokken is. HQ ziet draadlooze verbinding te krijgen met het schip. Als ze daar is, dan zullen ze haar aan de overzQde vasthouden." „Goed. En Nateman?" „Nateman is niet verdwenen. Die zit op zQn landgoed. Wij hebben geenerlei aamvy- zing gevonden, dat hQ naar haar huisje is gegaan. HQ was dien avond met zQn eigen auto uit. Wat is nu weer dat nieuwe geval, waar u mee begonnen bent?." {Wordt vervolgd.!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5