•r.-'zz Relatie gezocht ir Tlajaars-Ttlodellen VOLG NU TE GOES ZONDAGSSCHOOL W. DE JONG -Het helpt U nietl F. J. VAN AARTSEN AANBEVOLEN ADRESSEN BAKKERIJ LUYK Kruidenierswaren L. HERMES „DE HEMA" CONCOURS HIPPQOE1941J Alles opgeluisterd met Muziek. MUSSEN spReE*t. Het hooge vetgehalte van H-O en QUAKER havermout HERFST I of andere VISCHCONSERVEN. Bemon- Geeft Uw advertenties vroegtijdig op Maison Jeanne Van Zwienen t SCHROEVERS Drukkerij Van de Velde ONZE KLEINTJES ADVERTENTIEN .Ver. van Vrjjz. Hervormden Middelburg. Zondag 21 Sept. n.m. 2.80 uur Ds. E. P. BORGMAN. Doopsgezinde kerk. van de Ver. v. Vrijz. Herv. Middelburg. De Zondagsschool begint Zondag 21 Sept. de West- Hlll-klas om kwart vóór 12 in de Huishoudschool, alle andere klassen om half 12 in de Doopsgez. Kerk (ingang Blin- denhoek). Nieuwe leerlingen tussen 5 fen 10 jaar kunnen nog opge geven worden bij Mej. Barends, L. Noordstraat 60. Vrijzinnig Hervormden KERKP. KRUGERSTRAAT VLISSINGEN. ZONDAG a.s. 10.80 uur Ds. E. P. BORGMAN van Middelburg^ Verschenen en in voorraad Dr. N. J. HOMMES God en Keizer in het Nieuwe Testament by den Boekhandel v.h. Firma DHUY Segeerstraat 46 - Telefoon 259 Middelburg. Klaag daarom niet. Neem een kloek be sluit en koop ook nu het BESTE by ARTHUR H. C. MERCY in „DE VERWACHTING" Scherminkelstr. 32, Vlissingen. Carbid-verlichtlngs- artlkelen. CARBID. BATTERIJEN. ZAKLANTAARNS. Spanjaardstr. 17, Middelburg. 0FFICIEELE PUBLICATIES GEMEENTEBESTUUR VAN VLISSINGEN. UITREIKING NIEUWE A ARD APPELKAARTEN. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend, dat in het tijdvak van 22 September 1941 tot en met 3 October 1941 de uitreiking zal plaats vinden van nieuwe aardap- pelkaarten, aan de lokettcp 7 en 8 van den Distributiedienst, Wijhel- minastraat. De uitreiking" zal geschieden ïiaar het stamkaartnummer van het hoofd van het gezin, op de yolgende data: Maandag 22 September 1 t/m 1000. Dinsdag 23 September 1001 t/m 2500. Woensdag, 24 September 2501 ï/m 4000. - Dortderdag 25 .September 4001 IJm 6000. ^Vrijdag 26 September 6001 t/m £000. Maandag 29 September £001 t/m 31000. Dinsdag 30 September 11001 t/m 34000. Woensdag 1 October 14001 t/m 37000. Donderdag 2 October 17001 t/m 20000. Vrijdag 3 October 20001 en hoo- ger. De nieuwe aardappelkaarten zul len slechts ter hand worden ge steld aan personen," die oudei' zijn dan 15 jaar; De Distributie-stam kaarten van alle gezinsleden moe ten zooveel mogelfik tezamen wor den aangeboden. Bovengenoemde kaarten znllen alleen worden uitgereikt aan per sonen, die in het bevolkingsregis ter der gemeente Vlissingen zün opgenomen. Personen uit andere gemeenten kunnen derhalve geen aardappelkaarten bekomen. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor de uitreiking van U- kaarten voor zwaren of zeer zwa- ren arbeid, welke kaarten moeten worden afgehaald bij den Distri butiedienst van de gemeente, waar betrokkenen hun werkzaamheden verrichten. Dit afhalen dient dan eveneens te geschieden volgens bovenstaande volgorde van het stamkaartnummer. Vlissingen, 19 September 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. OPROEPING NIET-INGÈSCHBE- VEN TELERS VAN AARDAPPELEN. Do Burgemeester van Vlissingen maakt bekend; dat nlct-ingpschreven aardappelte lers, die 5 Are of meer kleigrond öf 10 Are of meer zandgrond be bouwen, zich in verband met dé a.s. uitreiking van nieuwe aardappel kaarten, onverwijld op het kantoor van den Distributiedienst, Wilhelmi- nastraat, aan loket No. 7 moeten aanmelden met de stamkaarten van alle gezinsleden en eventueel bij hen inwonend perstTneel. Bovengenoemde telers zijn ver- 'plipkt voor of op 22 September 1941 te verschijnen, aangelien zij anders bij de uitreiking van nieuwe distri butiebescheiden zullen worden uitge sloten. Vlissingen, 19 September 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. De burgemeester van .Oost- en West-Souburg maakt bekend dat ten tehóeve 'van zieken eieren kunnen worden afgehaald bij de plaatselijke detaillisten en bij den heer A.. Bos- schaart, Ritthemsche straat no. 2, alhier cn wel tegen overlegging van de speciale ziekenbonnen verstrekt op grond van een doktersattest. Oost- cn West-Souburg, 19 September .1941. Dc burgemeester voornoemd, STEMERDING. VERSTREKKING VAN EXTRA- ZEEP WEGENS „VUILEN ARBEID"; De plv. leidster van den Distribu tiedienst te Goes maakt bekend, dat op Maandag 22 September en Dins dag 23 September a.s. aanvraag- formulierèn verkrijgbaar zullen wor den gesteld voor extra zeep ten be hoeve van arbeiders, die werkzaam heden verrichten, waardoor zij in sterk? mate aan-««vuil worden zijn bloot gesteld. Deze formulieren kunnen alléén worden verstrekt aan bedrijven cn ondernemingen, welke in de Gemeen te Goes zijn gevestigd en aan zelf standige arbeiders, die te Goes wobnaclitig zijn. De terugbezorging dezer formu lieren moet vóór Donderdag 25 Sep tember a.s. geschieden, terwijl de uitreiking der bonnen np een later tijdstip zal plaats vinden, waarvoor nog een nadere mededeeling zal vol gen. Het bovenstaande is niet van toe passing practiseerende artsen, tandartsen, vee-artsen en kappers. De plv. leidster voornoemd, M. E. G. FOKKE. INRUILING MELKKAARTEN. De plv. leidster van den Distribu tiedienst te Goes maakt bekend,, dal nog tot 1 October a.s. gelegenheid wordt gegeven- tot ruiling van dc oude melkkaarteh tegen de z.g. R- melkkaarten. Alléén die personen, die destijds verzuimd hebben de mélkkaarten in te wisselen van Iiun kinderen, die geboren zijn nè 1Febt. 1927 kunnen dit nog vóór bévengenoemden datum doen. Het is noodzakelijk, dat ook de distributie-stamkaarten van de hier voor in aanmerking komende kinde ren worden meegenomen. Goes, 17 September De plv. leidster voofnoemd, M. E. G. FOKKE. er vootnc ZEEP-DISTRIBUTIE. Voor de nieuwe periode, ter ver krijging van zeep voor vuilen arbeid, worden belanghebbenden er uitdruk kelijk' op attent gemaakt, dat de for mulieren MD 8Q.Jusschen 21 en 28 September a.s. kunnen worden aan gevraagd op de agentschappen van den Distributiedienst. Deze aanvraagformulieren moeter. vóór 4 October d.a.v. ingeleverd zijn op bet plaatselijk distributiekantoor. Aanvragen voor zeep na dezen datum kunnen niet meer in behande ling worden genomen. De Dlrecteuy van den Distributiedienst Kring St. Laurens, J. G. VERStilYS. voor gezin en handel te SOUBURG Kanaalstraat 65 OOK VOOR BOEKHANDEL BOEKHANDEL s Van der Peyl Kanaalstraat 45, Souburg. School-, Schrijf- en Teekenbehoeften Vulpennen en vnlpotlooden Parker-, Swan-, Gimborn, RIJWIELEN ENZ. Kanaalstraat 1 Telefoon 21. Rijwielen, Kachels, Wasclimachines Wringers, Hnish. artikelen, Ijzerwaren ALLE REPARATIES AUTO;S TE HUUR levert U: Geneesmiddelen, Verband stoffen, Parfumerieën, Toiletartikelen. VERFWAREN. DIVERSEN GEBOORTEKAARTEN- VERLOVINGSKAARTEN ONDERTBOUWKAABTEN Drukkerij VAN DE VELDE Walstraat 58—60 Telef. 10 (2 lünen) Vlissingen. GALANTERIE Uw adres voor Huishoudelijke Ar tikelen, Galanterieën, Schrijfbe hoeften, Leerwerk, Glas- en Aar dewerk, Sou veniers, Speelgoederen en 'Schoonmaakartikelen is Paspoortstraat 5 -« Oost-Sonbnrg 6e TREKKING HAIGHTON CO, WETTIGE PREMIELEENING 1912 4e KLASSE, 3e LIJST TREKKING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER HOOGE PREMIËN t 100/— 632 PREMIËN VAN 65.— 494 512 885 -1067 1272 1375 1663 1728 2351 2650 2894 3195 3354 3572 4123 4390 4476 4597 4934 5108 5349 5387 5605 5678 6012 6498 6538 7060 7214 7341 7500 7554 7767 7833 783« 7860 8394 8678 8733 8866 8983 9032 9474 9580 9853 10078 10329 10484 10553 10603 10752 10869 11117 11204 12015 12343 12396 12475 12649 12743 12830 13176 13314 13529 13718 13765 14175 14563 14593 14671 15358 15360 15700 15702 15770 15964 16099 16476 16583 16676 16697 17269 17344 17548 19063 19527 19660 19665 19789 20085 ONGECORRIGEERD 2544 4806 6974 7924 10071 11665 13357 15503 17031 -llllllllllllllNIII!lllllllllllll<lllllllllllllllllll!l!lllllllllll!llll!lllllllllllll!INI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIII!llllll!IHIII!lllllilllllllll!ia op het Gemeente Sportterrein Zaterdag 20 September a.s. Aanvang i uur W.T. precies. Opening der loketten 11.30 uur: n 14 verschillende nummers, w.o. springconcours voor heeren en amazones, aangespannen koud- bloed merries en hengsten, dres- suur-ploegen voor heeren en amazones, drafkoers voor sulkys over 10Q0 Meter enz. enz. enz. Prijzen ƒ1.en 1.50 (Tribune) belasting .inbegrepen. iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN bevordert gezondheid en energie van uw gezin! Zvlle graansoorten bevatten, naast andere onmisbare voe dingsstoffen, een zeker percentage vet, dat bij haver niet minder dan 6.5%) bedraagt. Dit is bijna 2-maal het vetgehalte van volle melk. H-0 en Quaker havermout zijn dus, thans "nog méér dan ooit, van het. grootste belang voor de gezondheid en het weer standsvermogen van uw gezin. Laat U dus vooral geen gelegen heid ongebuuikt, om te profitee- ren van dit krachtige, heerlijke en gezonde voedsel. Bovendien zijn H-0 en Quaker rijk aan de ze nuwsterkende vitamine B i, die onmisbaar is voor uw welzijn. De fijne, nootachtige smaak van H-0 en Quaker komt nog beter tot zijn recht, wan neer U het in water kookt. |j|!|gggj g» flaaB 5w aiBlfflfgrl Ontvangen de nieuwste op de Nlarkt-1 Roosendaal fliöM Zoegan* otii1- miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii met fabrikanten van MOSSELEN IN HET ZUUR of IN GELEI, GARNALEN IN GELEI sterde offerten met opgave van beschik- baar quantum per week te richten aan' i ;,AGENCO", Mathenesserdijk 165, Rotter- dam-W. SpoecTgewenscht, MNIIIIIIipilllllllllllllllllllllPIIIIIIIIIIIH Dames- en Meisjeshoeden Ook in groote maten Wij noodigen U vriendelijk uit tot een bezoek St. Jacobsstraat 9, Vlissingen, Ziet onze speciale Etalage TJe koop gevraagd PIANO OF VLEUGEL voor vereeniging. Brieven met opgave van merk en prijs onder No. 1462, bureau van dit blad, Middelburg. SCHRIFTELIJKE LESSEN Steno, Typen, Talen, Boekhou den, Vestigingswet enz. V.'Baexlestr. 11, Amsterdam-Z. Prospectus en proefles gratis. Dit jaar zult U niet ïn de gelegenheid zijn Uw visitekaarten tegen het einde van het jaar te bestellen. Na 15 Oct', is het n.l. verboden kaartjes te drukken. Wij raden U daarom aan eventueels tekorten van Uw voórr^ad direct aan te vullen. By ons vindt U nog de groote sorteering van vóór den oorlog. Geef dus Uw bestelling ten spoedigste op aan Walstraat 58-60 - Vlissingen Van 1—5 regels (6-punts letter) 55 et. Iedere regel meer 11 ct. (maximum 8 regels). „Brieven of adres Bnrean van dit blad" i 10 cent extra. Betaling contant. Koop en Verkoop - POSTZEGELS; dooiv verzame laar te koop gevr., speriaal Ned. en Kol., België en Luxemb. Ook losse zegels en series. Geeft uw adres onder lett. T.R., Bur. v. d. blad, VIlss., en ik kom u bezoeken. Te koop zoo goed als nieuw HEERENBIJ WIEL, prijs 47.50 en dito DAMESRIJWIEL, prijs 47.50. Adres: Prinsenstraat 19, Vlissingen. Te koop gevraagd: IJIoderne Meubelen, Naaimachines, Radio, Wascliniach., Stofzuigers, enz. Adres: Walstraat 10, Vlissingen. Te koop: zw. Emaille Haardkachel 35. Te bevragen: N. Vlissing- scheweg 175, West-Souburg. Te koop: 4 PITS GASFORNUIS. Adres Badhuisstraat 3, Vlissin gen. Te koop: een zoo goed als nieu we HAARDKACHEL, Schuitvaart- gracht 239, Vlissingen. Te koop: een paar z.g.a.n. da mes-gummilaarzen, maat 40 en een paar damesschoenen, maat 38. Adres: Koud.kerksche weg O 8, Vlissingen. Na 7 uur. Huur en Verhuur Aangeboden te Middelburg ZIT- SL A AP KAMER met pension. Brie ven onder no. 1464, Bureau van dit blad. Middelburg.' Heer. vraagt te Wissenkerke zit- slaapk. m. v. wascht. en pension. Br. no. 272 Boekh. ITTMANN, Amersfoort. Personeel gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING gevraagd. Groote Abeele 42, Sou burg. Een ARBEIDER gevraagd. Vast werk. bij B. KOOLE, Abeelsche Zandweg 44, Souburg;, Voeding Morgenochtend 9 uur versch ge slacht VARKENSVLEESCH op de bon. Gemeente Verkooplokaal, Bo- terplein Vlissingen. Lessen -JAN HEKHUIS WZ„ Vrouwen polder, in. 't bezit getuigschrift voor kerkelijk orgelspel, beveelt zich beleefd aan voor het geven van orgelles. Bijeenkomsten Ev. Lath. Kerk, Vlissingen(Wal- straat) Zondag 21 Sept. '41 nam. half zes: Ds. NOLTE ,.Een onge woon huisbezoek" (2 Sam. 12:7). Ev. Luth. Kerk, M'bnrg (Zuid singel, Bree) Zondag 21 Sept. '41 voorin, 'tien uur: Ds. NOLTE „Het doel van den strijd". Nam. half acht tot half negen: Ds. NOLTE „Een ongewoon huisbezoek". Diversen Zwem vereeniging „LUCTOR ET EMEBGO" te Souburg. Zaterdag 20 September, 6 uur ngi..sluiting der inrichting. HET BESTUUR. Hij, die verleden week Donder dag een verkeerde REGENJAS heeft meegenomen, wordt verzocht deze om te ruilen: Café „DE VRIENDSCHAP"Middelburg. Staat ter dekking op Munniken- hof Grijpskerke de stier SOFIE's FRANS 19300 S. 1 A prijs "Hoorn Prov. N.H. 6.dekgeld voor niet-leden van de stierenvereen. A. GESCHIERE JHzn. Voorzitter, W. DE BUCK, Secretaris. BOLKAF goed bijvoer voor Paarden, Rundvee enz. «D. ALE- WIJNSE ZONEN, Middelburg. Welgestelde N.H. boerenzoon zoekt kennismaking met -bem. j. vrouw, 3440 jaar. Serieuze brie ven onder no. 1463, Bureau van dit blad. Middelburg. Huwelijk. Voor succesvolle, be trouwbare bemiddeling schrijf aan Bureau „Succes", Fr. v. Mieris straat 62. A'dam-Z., Tel. 97253. In lichtingen kosteloos. Relaties in geheel Nederland. „De beste or ganisatie van ons land!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4