VtkuuiS I fcKEN 2 van hedenavond 19.47 tot morgenochtend 7.22 De maan komt morgen te 6.14 op en gaat te 19.27 onder. VIT DE PROVINCIE GEWEST ZEELAND VAN DEN BOND VAN CHR. BAKKERSPATROONS IN NEDERLAND. Het bestuur van het gewest Zeeland van den bond van Chr. Bakïerspatroons in Ne derland heeft aan het 'hoofdbestuur dezer organisatie voorgesteld, nu deze provincie wat geïsoleerd ligt en de bondssecretaris er niet komen kan, een vertegenwoordiger in het hoofdbestuur te mogen hebben en daarvoor aangewezen de voorzitter van dit gewest, de heer C. Douw te Oudelande. Op voorstel van den voorzitter besloot het hoofdbestuur dat Zeeland een adviseerende plaats in dit college ontvangen zal, die door den heêr Douw zal worden bezet. Het volgend jaar zal het hoofdbestuur met na dere voorstellen terzake komen. WALCHEREN HERSTEL VAN DEN STADHUISTOREN. VEERE. Thans is men druk doende de peer van den stadhuistoren van nieuwe leien te voorzien. Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur ook het dak van de Stadsfontein, en de leien gedeelten van den Campveerschen Toren aan dezelfde ver nieuwing te onderwerpen, daar gebleken is, dat in den laatsten tijd talrijke leien door den storm en andere oorzaken ver schoven, gebarsten of geheel verdwenen zijn, terwijl ook de koperen spijkers op deze wijze vernieuwing behoeven! Het spreekt vanzelf, dat op den langen duur ook het houtwerk der daken door de re gens te lijden zou hebben. EEN GEWIJD CONCERT. O..EN W. SOUBURG.'De Chr. muziek vereniging Vlijt en Volharding, directeur de heer J. j. v. Soeïen, geeft a.s. Zondag 's avonds 7.15 tot 8.15 uur een concert van gewijde muziek op de tent op het Oranje plein, ZUID-BEVELAND JAARVERGADERING „UNITAS". KLOETINGE. De sportvereeniging „Uni- tas" hield onder voorzitterschap van den heer P. Hoogstrate haar 10e jaarvergade ring. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter de voornaamste feiten uit het bestaan der vereeniging, daarby wijzende op de hoogtepunten, doch ook op tegensla gen, welke echter steeds werden overwon nen dbor het ideaal van „Unitas": „een eensgezinde sportbeoefening" hoog te hou den. Dat geldt ook weer voor de toe komst. In onze eenheid, ligt onze kracht. - Jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester gaven een gunstig beeld. Het ledental bedraagt thans 78, terwyi de vol gende takken van sport worden bepefend: voetbal, korfbal en gymnastiek. Het finan-- cieel verslag sloot met een batig saldo. Besproken werd het winterprogramma, waarin opgenomen de viering van het 10- jarig bestaan in November a.s. Alle aftre dende bestuursleden werden herkozen, ter wijl ais nieuw bestuurslid mej. Makkenze voor de afd. korfbal werd gekozen. BELANGSTELLING VOQR YERSEKE. YERSEKE_ Onze gemeente kreeg Don derdagmiddag hoog bezoek- Nadat perst Ir. M. H. Damme een bezoek had gebracht aan de radio-centrale, stelde ir. Ringers zich later op den middag op de hoogte van de vorderingen welke den wederopbouw maakt. Yerseke stond dus wel in het teeken der belangstelling van onze hoogambte- naren. DE EERSTE MOSSELEN NAAR BELGIË. YERSEKE. Naar we vernemen is de eerste vracht mosselen voor België, van dit seizoen, vertrokken. Het is te hopen dat de expeditie naar dit land weer mogelijk zal blijken, daar België steeds één van onze beste klanten was, en er thans zeker mee gediend zal zijn. VARKENSVLEESCH ZONDER BON. 's-HEERENHOEK. Gisternacht ont'dekte een marechaussee een persoon op den weg, die niet de bevoegdheid had om na mid dernacht buiten te zijn. De man werd me degenomen. Het bleek een slager te zijn, die blijkbaar een of ander bloedig werkje verricht had want zijn kleeding vertoonde versche bloedsporen. Verhoor en onderzoek wezen uit, dat de slager twee varkens ge slacht had voor menschen, die dezen winter wat meer wilden hebben dan de distributie^ dienst elk zal toewijzen. Het gevolg was, dat thans de inwoners van deze gemeente een extra stukje vleesch kregen, want gis termiddag werden de karbonaadjes enz. in het noodslachthuis aan de liefhebsters, die er voldoende waren, tegen een zacht prysje verkocht. De slager werd weggevoerd en voorts werden processen-verbaal opge- ZEEUWSCH-VLAANDEREN PAARD SLÓEG OP HOL. Voerman ernstig gewond. BRESKENS. Donderdagmiddag sloeg een paard in de Dorpsstraat op hol. In woeste vaart sleepte het den wagen achter zich aan. De voerman kon het dier niet tot stil stand brengen. Hijzelf werd tegen den grond gesmakt, waarbij hij tevens nog door den wagen geraakt werd. Hevjg bloedend bleef de voerman, de heer F., vrachtrijder te Uzendijke, op den weg liggen. De beide Breskensche geneesheeren waren weldra ter plaatse om den, gewonde de eerste hulp te verleenen. Nadat de voerman verbonden was, werd hij naar het ziekenhuis te Oost burg vervoerd. Het paard was ondertusschen de heele Dorpsstraat doorgerend met den wagen achter zich aan. Pas aan het eind der straat kon men het dier tot stilstand bren gen. Een gedeelte der vracht was onder weg van den wagen gevallen, maar veroor zaakte gelukkig geen verder onheil. Mannen en ook Vrouwen die de veertig zyn gepasseerd en lijden aan Rheumatische pijnen, moeten noodig maat regelen nemen, om te voorkomen, dat ze de dupe worden vanhim leeftijd. Want met de jaren verslappen de bloedzuiverde organen, verzwakt ook de spijsvertering. Dan gaan zich onzuiverheden vormen in het bloed, en die hoopen zich op; men gaat zich onbehagelijk voelen, niet fit meer, vaak met een ongezond pafferig gevoel en neiging tot corpulentie. Zulke menschen moeten Kruschen Salts nemen. Kruschen houdt de bloedzuiverende organen jong. onzuiverheden in het bloed krijgen geen vat op het gestel, omdat ze regelmatig., en langs natuurlijken weg worden afgevoerd. Niet zonder reden wordt Kruschen over de heele wereld erkend als het middel tegen rheurpatische pynen en als voorbehoedmid del tegen ontijdige ouderdomskwaaltjes als corpulentie, trage stoelgang, ahto-intoxi- catie; schijnbaar onschuldig in aanvang, maar pijnlijk en sloopend. Daarom, wa pen U intijds, neem iederen dag de kleine dosis Kruschen het oude beproefde recept sinds 1889. By alle Apoth. en Drog. 1.47, 0.76, 0.41. STAKING TE KANSAS CITY. Tengevolge van de staking by de elec- tri8che centrale te Kansas City was, naar United Press meldt, de stad met haar 550.000 inwoners van middernacht af in een volledige duisternis gehuld. De water leiding functionneerde niet meer, terwijl' de trams bleven staan. De automatisch sluitende deuren konden niet geopend wor den, zoodat de passagiers door de ramen naar buiten moesten klauteren. Ook in de staalfabriek, die wapenopdrachten tot een bedrag van vele millioenen heeft, moest het werk gestaakt worden. De ziekenhuizen konden hun electrische operatie-instrumen ten niet gebruiken. Vier uür na het uitbreken van de sta king werd op bevel van den gouverneur een bataljon der nationale garde gemobili seerd, die met hulp van de politie de sta kingleiders arresteerde. Pas by het aanbre ken van den dag werd er weer stroom ge leverd. De meeste arbeiders echter wei gerden het werk te. hervatten. WEER EEN AANSLAG TE SJANGHAI. In het bagagevertrek van het Cathay- hotel te Sjanghai, op welks eerste verdie ping de International Radio Office geves tigd is, is een helsche machine ontploft. De toestellen van het radiostation werden vernield, waardoor de zender buiten ge bruik werd gesteld. De politie neemt aan, dat de bom voor het radiostation besteiyd was. In den nacht van Dinsdag op Woepsdag is een aanslag gepleegd op twee Japan- sche kooplieden in de internationale ne derzetting. Beide Japanners werden door verscheidene schoten gewond. Eén van hen is reeds aan zijn verwondingen bezweken. De dader is ontkomen. OPROEP VAN TSJANG KAI TSJEK AAN HETCHINEESCHE VOLK. Uit Tsjoengking wordt gemeld, dat Tsjang Kai Tsjek aan den vooravond van den tienden verjaardag van het incident van Moekden een open brief heeft gericht tot het Chineesche volk. Hij roept hierin het leger en het volk op, de inspanningen om de afgescheiden gebieden definitief te rug te winnen, te verdubbelen en herhaalt opnieuw „China legt de wapens niet eerder n^r, voordat alle Japansche troepen zyn terug getrokken en de territoriale onschendbaar heid en administratieve souvereinlteit van China zyn hersteld." TER DOOD GEBRACHT, Naar uit Algiers gemeld wordt, zyn daar gisterochtend twee Franschen, die wegens hoogverraad ter door waren veroordeeld, doodgeschoten. STAKING ONDER AMERIKAANSCHE ZEELIEDEN. Uit New-York meldt het D.N.B.On geveer 20.000 leden van het internationale verbond van zeelieden der Ver. Staten zyn in staking gegaan en elf Amerikaansche koopvaardijschepen zyn dientengevolge in havens der Ver. Staten opgelegd. De zee lieden eischen een verhooging van de hui dige risicopremie in de z.g. oorlogszóne. De vlootcommissie van de Ver, Staten heeft aan de vertegenwoordigers dèr reeders en aan de delegatie der vakvereenigingen een ultimatum overhandigd, waarin gedreigd wordt de thans opgelegde schepen in be slag te zullen nemen wanneer niet terstond een begin gemaakt wordt met onderhande lingen om het geschil by te leggen. Kapi tein Conway heeft drie der schepen, welke als gevolg van de staking zyn opgelegd, overgenomen. De vlootcommissie der Ver. Staten had hem last gegeven beslag op deze vaartuigen te leggen. VIER ZAKKEN GERST GESTOLEN. W ATERLANDKERKJE. Toen Maifhdag- morgen de landbouwer R. p. alhier in zijn schuur kwam, bleek hem, dat er vier zakken gerst verdwenen waren. Hy deed aangifte by den gemeenteveldwachter, die na een uitgebreid onderzoek den ver- moedeiyicen dader -aanhield. De man werd in Oostburg in arrest gesteld. Tenslotte bekende de man, een zekere B., dat hy uit de schuur van. zyn patroon R. P. vier zakken gerst had ontvreemd. Hy had ze weggestopt op en onder een hoop riet. De vier zakken gerst werden daar ook ge vonden. Nog zjj gemeld, dat de gerst by het ma chinaal dorschen in zakken van de N.C.B. was gestort. Het graan was door B. over- gestort in andere zakken, DIEFSTALLEN VAN VELDGEWASSEN. AXEL. Den laatsten ty'd worden onder deze gemeente uit tuintjes en op de lan- deryen herhaaldeiyk aardappelen en koo ien vermist. Arbeiders, die een klein tuin tje hebben, worden door deze kleine 'dief stallen vanzelf het meest gedupeerd. Het is uiterst moeUyk om de daders van deze diefstallen van veldgewassen op te sporen. REPARATIE TOREN GEREF. KERK. AXEL. Het torentje van de Geref. Kerk alhier stond ter hoogte van het kruis re.eds langen tyd scheef, zoodat wel eenige vrees bestond voor omvallen van het kruis by storm. Thans is men met de reparatie 1 van het bouwstuk begonnen. RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER TE MIDDELBURG. Zitting van Donderdag 18 September 1941. K. de F., 45 jaar, transportarbeider te Terneu- zen, wegena het slachten van een varken in huls slachting zonder vergunning. Elsch: 1 maand hechtenis. Uitspraak: 50 subs. 20 dg. A. *de F., 40 jaar, chauffeur te Terneuzen. ■wegens het voorhanden hebben van een hoeveel heid vleesch, afkomstig van een ln huisslachting geslacht varken. Eisch: 50 subs. 10 dg. Uit spraak: 25 subs. 10 dg. A de C., 25 jaar. koopman te Hulst, wegens het vervoeren van 2 KG. spek, afkomstig van een in huisslachting geslacht varken. Eisch: 20 subs. 10 dg. met verbeurd verklaring. Uitspraak: 15 suf)s. 10 dg met verbeurdverklaring. C. B., 30 jaar, koopman te Vlissingen, wegens het vervoeren van 1000 KG. aardappelen. Eisch: 100 subs. 10 dg. met verbeurdverklaring. Ult- spraak: 75 subs. 10 dg. met verbeurdverkla ring. J. L., 29 Jaar, landbouwer te Serooskerke,' wegens het feit dat hij 290 KG. gerst heeft voor handen gehad. Eisch100 «ubs. 20 dg. met ver beurdverklaring. Uitspraak: 75 subs. 25 dg. met verbeurdverklaring. P.'-K., 53 jaar. landbouwer te Serooskerke, we gens het feit dat hij 259 KG. gerst en 57 KG. tarwe beeft voorhanden gehad. Eisch: 100 subs. 20 dg. met verbeurdverklaring. Uitspraak: fy75 subs. 25 dg. met verbeurdverklaring. A M., 52 Jaar, landbouwer te .Vrouwepolder, wegens het feit dat hij 56 KG. gerst en 49 KG. haver heeft voorhanden gehad. Eisch en uit spraak: 30 subs. 10 dg. met verbeurdverkla ring. P. 1. D., 48 jaar, landbouwer te IJzendUke, wegens het afleveren van een levend varken van 250 KG. Eisch: 30 subs. 10 dg. Uitspraak: 25 subs. 10 dg. P. van T.. 41 jaar, slager te Terneuzen, we gens het slachten van een varken zonder ver gunning. Eisch: 2 maanden hechtenis. Uit spraak: 6 weken hechtenis. KI. S., 29 jaar, schipper te Terneuzen, wegens het feit dat hij, ten behoeve van zijn vaartuig, denkere olie heeft verbruikt, zonder schriftelijke vergunning. Eisch en uitspraak: 10 subs. 10 dg. K. H. de K., 44 jaar, landbouwer te Terneu zen, wegens het feit dat hij een levend varken van 89 KG heeft voorhanden gehad. EiBCh: 50 subs. 20 dg. Uitspraak: 40 subs. 20 dg. De volgende personen, alle te Arnemuiden, werden gedagvaard wegens het feit, dat zij ge pelde garnalen uit de eerste hand hebben ver- handeld: R. M., 46 jaar, koopman: A. M., 33" jaar, handelaar: M. S., 25 jaar, garnalenhande-- laar; C. J. B., 51 Jaar, garnalenhandelaar; J. de R., 28 jaar, garnalenhandelaar: L. van B., 37 jaar, garnalenhandelaar: J. van B., 27 jaar, gar- nalenpeller; C. de R., 45 jaar, vischhandelaar. Tegen allen luidde de eisch 25 subs. 10 dg. en de uitspraak 10 subs. 5 dg. VLUCHTELING SLOEG IN DRIFTBUI ZIJN VRIEND DOOD. Tegen dader 2*4 jaar geëischt. Tijdens de oorlogsdagen van 1940, toen een groot aantal inwoners van Breda over haast de vlucht nam, begaven ook twee jongemannen uit Breda zich per auto naar België. In Brussel aangekomen kregen de jongelui twist, omdat een hunner den wensch te kennen gaf in de Belgische hoofdstad te willen blijven, terwijl de ander er op stond verder tè ryden. Het kwarh ten laatste tot een handgemeen en in een driftbui sloeg een twintigjarige Bredanaar zijn vriend dood. Gisteren had hy zich ter zake van dood slag, subsidiair zware mishandeling met doodelyken afloop te verantwoorden voor de rechtbank te BVeda. Na getuigenverhoor eischte de officier van justitie tegen verdachte terzake van zware mishandeling met doodelyken afloop een gevangenisstraf voor den tyd van 2% jaar. Uitspraak over 14 dagen. VROUW LICHTTE DOMINEES OP. Ik ben mevrouw Visser en woon in de Van Eeghenstraat. Myn man ligt ziek te Hellevoetsluis. Ik moet er met mijn kinde ren heen, maar ik ben op het oogenblik in moeilijkheden. Kunt u my helpen?" zoo sprak op een Zaterdagavond in November een vrouw, die, vergezeld van een ongeveer 10-jarig meisje, aan de huisdeiir van den predikant, dominee mr. L. C. W. E. te Am sterdam verscheen. Dominee E., op wien de wouw een fat soenlijken indruk maakte, bedacht zich niet lang, tastte ,in de zak en gaf de vrouw 10 gulden. Dat was een milde gift, doch niet mild genoeg voor „mevrouw Visser". Zy ging naar dominee dr. G. O., stelde zich daar voor als mevrouw Visser van de Marnix- straat en vertelde dat zy plotseling van Rotterdam naar Amsterdam moest verhui zen. Zij zwaaide met een perJsioenacte en zeide, dat zij geld noodig had, maar het op het oogenblik niet kon innen. Volgende week echter kwam alles in orde. Als domi nee even helpen kon. Dominee O., die de zaak vertrouwde, gaf meer dan 10 gld. en kreeg van de vrouw de verzekering, dat zy het kind naar de Zondagsschool zou sturen. De Zondagsschoolleeraar J. G. E. hal haar trouwens naar dominee O. verwezen. Nog had de vrouw niet genoeg. Zy ging naar dominee J. K. L., noemde zich me vrouw Visser van den Valkenweg en vertel de hier 'n verhaal over haar man, die ziek te Brielle lag. Hier had zy zich door ver schillende kinderen laten vergezellen. Het bracht haar 12 gld. op. „Mevrouw Visser", die uitstekend naar. geld kon visschen, doch verder in het geheel niet naar den naam Visser luisterde, was een gewone oplichtster. Zy had de drie do minees bedrogen en den Zondagsschool leeraar nooit van haar leven gezien. De officier van justitie bij de Amster- damsche rechtbank, vond deze zaak dan ook alles behalve ingewikkeld. Hrj achtte de oplichting bewezen en, gezien het ongun stige rapport, zag hy geen termen voor cle mentie tegenover deze oplichtster, die haar kinderen in het kwade voor gaat, en ze blykbaar instrueert, aanwezig. De officier eischte tégen de Vrouw, die niet verschenen was, een jaar gevangenisstraf. De rechtbank zal Woensdag 1 October uitspraak doen. BESLUITEN^ BENOEMINGEN ENZ. Aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Ooes 2'jn benoemd tot leeraar in vasten dienst P. van de Oeest en J. van der Woude, beiden tijdelijk leeraar aan die school cn zijn wederom tijdelijk benoemd tot leeraar F. NV. van Heerikhuizen er. dr. G. Klaver, Aan, de Rijks Hoogere Burgerschool te Oostburg Is derom tijdelijk benoemd tot leeraar P. A. Erades. NIET PRATEN MAAR DOEN. i.A'ilt" m°i', d<"" d" U ie Neder- Tandsctie ambulance wel een mooie Instelling vindt hebt U zich no, niet van ut. plicht gekweten. Dat tïï "T"' U Uw bijdragen geslotl Hebt op giro rekening 's-Gravenhage. LANDELIJKE CA.O. IN HET BAKKERSBEDRIJF. Ook andere C.A.O.'a op komst. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons: Nadat eenigen tyd geleden de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bakkersbe drijf in Amsterdam algemeen verbindend werd verklaard, is thans .tusschen werk gevers en werknemers overeenstemming bereikt over een landeiyke collectieve ar beidsovereenkomst. Dezer dagen werd zy ter goedkeuring aan het college van ryks- bemiddelaars toegezonden. Tevens is de algemeen verbindend verklaring aange vraagd. - Ook voor het banketbakkersbedryf is over een collectieve arbeidsovereenkomst overeenstemming bereikt zy wordt thans juridisch omgewerkt om ook de ver bindend verklaring harer bepalingen te kunnen verkrygen. De Nederlandsche Bond van Arbeiders in cle Voedings- en Genotmiddelenbedryven voert thans onderhandelingen om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst voor de zoetwaterindustrie, omvattende dé banket-, biscuit-, beschuit- en koekfabrie- ken, de cacao- en chocoladeindustrie, de suikerbewerklngsbedryven, de puddingpoe der- en limonadefabrieken, enz. In de vieeschwarenindustrie is een loon regeling tot stand gekomen en is op tame ly k ruime schaal gewerkt aan een vacan- tieregeling. Ook hier wordt gestreefd naar een collectieve arbeidsovereenkomst. EEN C.A.O. TUSSC0EN METSELAARS- PATROONS EN BOUWVAK ARBEIDERS. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons: Tusschen den algemeenen Nederland- schen bouwvakarbeidersbond en den Neder- landschen bond van metselaatspatroons is overeenstemming bereikt over een collec tieve arbeidsovereenkomst. Dit contract is woordeiyk gelijk aan de landelijke collec tieve arbeidsovereenkomst voor de burger lijke en utiliteitsbouw. De by den bond van metselaarspatroons aangesloten leden heb-* ben zich dus verbonden dezelfde arbeids voorwaarden toe te passen als in, deze lan- deiyke C.A.O. zijn omschreven, terwijl ook wederzyds dezelfde rechten en plichten als in deze C.A.O. zyn neergelegd zullen gelden. Hiermede is weer een schrede verder afge legd op den weg naar een zoo algemeen mogeiyke toepassing van de landelijke con tracten voor de bouwbedrijven. PROF. GOEDEWAAGEN BEZOEKT DE JAARBEURS. De secretaris-generaal van het departe ment van volksgezondheid en kunsten, prof. dr. T. .Goedewaagen, bracht Woens dagmiddag een bezoek aan de Utrechtsere jaarbeurs. i c Prof., Goedewaagen toonde groote belang stelling" voor de departementale inzen dingen, voor den stand van den Nederland- schen uitgeversbond, én voor de inzendin gen, gewyd aan het kunstambacht en het toerisme. Hierna werd nog de "tentoon stelling van handschriften, boelj- en plaat werken, betreffende de Duitsch-Nederland- sche betrekkingen in den loop der eeuwen bezocht. ARBEIDSOVEREENKOMST HEERENKLEEDINGBEDRIJF. Het college van ryksbemiddelaars heeft by beschikking d.d. 16 September 1941 inzake de tarieven der collectieve arbeids overeenkomst d.d. 1 Maart 1938 voor het heerenkleeding- maat- annex confectiebe drijf, de in art. 4 dier overeenkomst opge nomen regeling, vervangen door een nieu we, bindend vastgestelde indeeling. De nieuwe regeling wijzigt de tarief- grenzen en daardoor de voor de vervaar diging verschuldigde loonen in dier voege, dat deze tariefgrenzen zyn aangepast aan de gemiddelde prijsstijging der verwerkte grondstoffen. OVERVLOEDIGE* PALINGVANGSTEN. De palingvangsten in het eerste donker blyven naar wensch verloopen. Zoo om de twee dagen gaat de visscher de fuiken lich ten en de aanvoer was de laatste dagen overvloedig, meldt de Heldersche Crt. uit Wieringen. Donderdag was er, pl.m, 15000 pond. Daarna weer iets minder, Zaterdag plm. 17000 pond en Maandag j.L beteekenend minder. Kwam men de eerste dagen bij nor male vangsten op 700—1000 pond, thans pijn. 400 k 500 pond per bedry'f. Voor den contanten maximumprijs van 51 ct. p. p. worden daarmede echter nog uitstekende besommingen gemaakt, waarvan de op z.g. „deel" visschende bemanning haar aandeel naar rato krijgt. Een vissqher bracht als vangst van twee dagen 5000 pond binnen. f Ook aan de Oostzyde van den Afsluitdijk schynen de vangsten groot te zyn. In Mak- kum worden nóg grootere hoeveelheden aan den afslag (Kornwerderzand) aangebracht. Het is alles prachtig gelykmatig soort, waarin sleohts weinig zwaarder goed van 61 en 77 ct. p. p. wórdt aangetroffen. Het sorteeren levert dus geen n^oeilykheden op. Bij nieuwe maan loopt de vangst direct zeer terug, maar niettemin kan het bedrijf dan nog loonend zyn. Het wachten is An weer op het tweede donker, omstreeks half Octobér, dat even eens zeer goed kan zyn. EEN GESCHENK VOOR NOORD SCHARWOUDE. Een aantal inwoners uit Amersfoort die in de dagen 1020 Mei tydens de evacuatie gastvryheid hebben genoten in de gemeente N.-Scharwoude. zullen als blyk van flank baarheid deze gemeente een geschenk aan bieden bestaande uit een schüdery van den Amerfoortschen schilder D. Meester, voor stellende »t Sluisje, een karakteristiek hoekje van Oud-Amerfoort. By dit ge schenk zal tevens een oorkonde worden aangeboden. ONTPLOFFING y. EEN FABRIEK. Gisteravond ls in de stofzuiger, en or- namentenfabriek van de N.V. Thabor aan de Waldorpstraat te 'sGravenhage door tot dusver onbekende oorzaak een moffel- oven ln de lakspuitery uit elkaar gespron gen. In het lokaal waren vier arbeiders aan het werk, die allen tegen den grond werden geslagen. Een van hen, de 17- jarige B. van G. kreeg .daarby een hoofd wond en is door den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuidwal ge bracht 6 KERK- EN SCHOOLNIEUWS Jong Hervormden te Breskens. Te Breskens is een afdeel ing opgericht van de Federatie van Hervormde Jongeren. Staande de vergadering trad een twintigtal leden toe. Als voorzitter treedt op de plaatselijke predl-» kant ds. Goudswaard. Da, P. J. Steinz. Het Prov. kerkbestuur van Zeeland heeft aan den nestor van de Ned. Herv. predikanten van Goes, ds. P. J. Steinz, met ingang van 1 Oct. a.s., na een diensttijd van ruim 41 Jaar eervol emeritaat vérleend. A.s. Zondag zal ds. Steinz afscheid preeken van zijn gemeente. Daarmede treedt een zeer vooraanstaand figuur in het ker kelijk leven van Zeeland '■uit den actieven dienst* PASTOOR KLERK TE SERAWAK OVERLEDEN Te Nijmegen ls bericht ontvangen dat te Serawak op Engelsch Borneo de weleerwaarde heer H. Pt Klerk op ruim zestigjarigen leeftijd ls overleden Hij was pastoor van Serawak. PREDIKBEURTEN ZONDAG 21 SEPTEMBER 1941. NED. HERV. KEBK OP WALCHEREN. AAGTEKERKE 10 u. ds. Panfauise; 2.39 u. ds. Visser van Serooskerke. ARNEMULUEN. lu en 2.3Ü U. ds. Van Win^fcden DOMBURG 10 u. en 2,30 U. ds. Nlcolai, GAPINGE 2 u. ds. De Ble. GRIJPSKERKE 10 u. ds. Van Loon. KLEVERSKERKE 10 u. ds. Schocb. KOUDEKERKE 10 u. ds. Warners; 2,30 u. ds, Oosthoek. MELIS- EN MARIëNKERKE: 2.30 U. ds. Vis- beek van Vlissingen. NIEUW- EN ST. JOOSLAND 10 tl. cand. Roest van Souburg, 6.30 u. ds. Gijmink (Jeugdd.). OOST- EN WEST-SOUBURG 10 u. ds. Spijker-» boer; 2,80 u. ds. Gijmink. OOSTKAPELLE: 1U u. en 2.30 u. ds. Don. RITTHEM: 10 u. ds. B^rtlema; 6.30 u. ds. Van Andel van Souburg. SEROOSKERKE 10 u. ds. Visser; 2,30 u. dss Panhuise van Aagtekerke. ST. LAURENS 10 u. en 2,30 u. ds. Simoons. VEERE 2 u. ds. Schoch. VROUWENPOLDER 10.30 u. ds. De Bie. 'T ZAND 10 ds. Hietkamp, 2,30 u. ds. War ners (Doop). ZOUTELANDE 9,30 u. ds. Oosthoek; 2 u. geen dienst. EED. HERV. KERK OP ZUID- EX NOORD-BEVELAND. BAARLAND: 3 u. ds. Dagevos. BORSSELE 10,80 en 3 u. ds. Bunjes. COLIJNSPLAAT 11 u. en 3 u^ds. Bons. DRIEWEGEN: 10.30 u. ds. Van Burgeler. ELLEWOUTSDIJK 10,30 u. ds. Van Willems- waard. HANSWEERT: 9.30 en 6.30 u. ds. Plaggemars. 'a HEER .ARENDSKF.RjKK 10 u. en 2,30 u. ds, v. d. Waa. 's-HEER ABTSKERKE v.m. geen dienst; 3 u, ds. Evelein. 's HEER HENDRIKSKINDEREN: 9.30 u. dr, Hansen, nm. geen dienst. HOpDEKENSKERKE 10,30 (Doop) en S U. ÖS, Hulsbergen. KLOETINGE: 10 u. ds. Boersma, 2.30 U. ds. Van Voorthnijsen van Kattendijke. KORTGENE: 10.30 en 3 'u. Üs. Van der Most van Spijk. KATTENDIJKE: 10.30 u. ds. Van Voorthuisen, 3 u. ds. Boersma van Kloetinge. KRABBENDIJKE 10,30 en 3 u. ds. Baarslag, NTSSE TO u. eh 3 u. ds. Van Voorst Vader, ÓVEZANDE: 3 u. da Van Bargeler. RILLAND-BATH: 10 U. ds. Evelein, 2.30 u. dB, Plaggemars. SCHORE 10,30 u. en 3 u. ds. Postma. YERSEKE: vm. ds. de Bruyn van Wemeldinge* nm. ds. Mortier van Kruiningen. WOLPHAARTSDIJK i 10,30 en 3 u. ds. Van Dijk. NED. .HERV. KERK IN ZEEUWSCH VLAANDEREN. AARDENBURG-. 10.30 u. ds. Van Dalfscn. AXEL: 10 en 2.30 u. ds. Van Oeveren. BRESKENS 5.30 u. ds. Goudswaard, CADZAND: 10.30 u. ds. Talma. GROEDE: 9.30 u. ds. Derksen. - NIEUWVLIET: 11.15 ds. Derksen, HOOFDPLAAT ds. Pliester. OOSTBURG 10 u. ds. Oort; 2,30 U. dB* Goudswaard. RETRANCHEMENT 11 u. ds. Staal; 3 U. ds, Oort. SLUIS 10 u ds. Beukenhorst. ST. ANNA TER MUIDEN: 2.30 u. ds. Beuken horst. ST. KRUIS: 9 u. ds. Vb Dalfsen. SCHOONDIJKE: 10 u. ds. Goudswaard. TERNEUZEN: 10 en 2.30 u. dr. Cazemier, IJ2ENDIJKE 10,30 u. ds. Pliester. ZUIDZANDE 3 u. ds, «Talma van Cadzana (Voorber. H.A.). GEREF. KEKKEN OP WALCHEREN, ARNEMUIDEN: 10 en 2.30 u. ds. Scholing. KOUDEKERKE: 10 u. en 2.30 u. ds. Heij. OOSTKAPELLE 10 u. en 2,30 u. ds. Hofland, ST. LAURENfc: 10.S0 en 2.30 u. dar Koning. VLISSINGEN: 9.30 u. en 5-30 u. cand. Wam* steeker. GEREF. KÉRKEN OP ZUID- EN NOOBD-BEVELAND. BORSSELE 10.30 u. en 3 u. leesdienst. COLIJNSPLAAT 11 u. en 3,30 u. ds. Veenslra, DRIEWEGEN 10,30 en 3 u. ds. H. Fransen, HEINKENSZAND 10.30 én 3 u. ds. Rooy. YERSEKE: vm. en nm. ds. Van Egmond. KAPELLEBIEZELINGE10 en 2.3Q JL ds, Scheele KRABBENDI JKE: 10 en 3 u. ds. Ros. NIEUWDORP 10,30 en 3 u. ds. Beukema; 6.SQ u. ds. Franse van Driewegen. RILLAND-BATH: 10.30 en 8 n. ds. Van Her wijnen. YERSEKE: vm. en nm. ds. V.an Egmond (nm, bid6tond). GEREF. KERKEN IN ZEEUWSCH- VLAANDEREN. AAKdENBURG 10.30 en 3 u# da. Tiemens, AXEL 10 en 2,30 u. ds. Post. OOSTBURG: 10.30 en 3 u. ds. Potma. SCHOONDIJKE: 11 en 3 u. ds. De Vries. TERNEUZEN: 10 "en 2.30 u. ds. Van Houte. CHR. GEREF. GEMEENTEN. VLISSINGEN: 10 en 5 u. leesdienst. MIDDELBURG,; (Gasthuiskerk)10 en 2.30 V. leesdienst. BIEZELINGE: vm. en nm. leesdienst, GEREF. GEMEENTEN. AAGTEKERKE 10 en 2,30 u. leesdienst. BORSSELE 10.80 U.;' 8,30 en 7 u. leesdienst, OOSTKAPELLE: 10 en 2.80 u. leesdienst. OOSTBURG: 10.30 en 3 u. leesdienst. WESTKAPELLE 9,30 u. en 2 u. en 6 u. lees- dienst. HOEDEKENSKERKE: 10.30, 3 en 6 u. leesdienst KRABBENDIJKE 10, 2,30 en 6,30 u. ds. v. d. Berg. MIDDELBURG 10, 2 en 6 u. ds. Verhagen. RILLAND-BATH: 10.30, 3 en 6.30 u. ds. Neer bosch. COLIJNSPLAAT: 11, 3.30 en 7 u. leesdienst, OUD-GEREF. GEMEENTEN. OOSTBURG: 10-30 en 3.30 u. de heer Van de Grutter. COLIJNSPLAAT 10,30 en 6.30 u. da. Kraayen* veld, EVANG. LUTH. KERK, GROEDE: 10 u. da. Stol. VLISSINGEN 5.30 u. ds. Nolte. MIDDELBURG: 10 en 7.30-8.30 u. ds. Nolte. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. VLISSINGEN 10 u. mej. da. De Boer. MIDDELBURG 10,15 u. mej. dr. Bakker, VBUZINNIG HERVORMDEN, VLISSINGEN (Paul Krugerstraat) 10.30 u. ds. Borgman van Middelburg. VLISSINGEN 10.30 u. ds. Borgman van Middel burg. GEREF. BOND. MIDDELBURG (Luth. kerk): 2.30 u. leesdienst WAALSCHE GEMEENTE. MIDDELBURG: Geen dienst. «r^TNTKT „,~.GEBEF- SEBK H.V. MIDDELBURG: 10 u. da. Kroon (bed. H.A"v.), 6 u. ds. Kroon van Lefden. SCHENDING VAN JAPANSCH-AMERIKAANSCH VISSCHERIJVERDRAG Uit New York meldt het D.N.B. De democratische senator Wallgreen heeft aan minister Huil meegédeeld, dat Japan sche visschersbooten dezen zomer Ln de wateren van Alaska gevischt hebben, het geen een schending vormt van het Ja- v *v,. :«-onn„«He vissch" ij.udisg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3