Middelburg Vlissingen Goes STADSNIEUWS. BELASTING-AMBTENAAR GEMOLESTEERD. Toen gistermiddag een ambtenaar der belastingen zich van uit het kantoor in de Noordstraat huiswaarts begaf, ontmoette hij ter hoogte van de Sint Sebastiaanstraat een belastingschuldige, die blijkbaar een wrok tegen den ambtenaar had^ en die hem molesteerde en hem zelfs met een harden ruk op de straatsteeenen wierp. Dit, liep gelukkig zonder ernstig letsel af. De aan valler verwijderde zich, maar hij is bekend. De ambtenaar deed aangifte bij de politie en de aanvaller1 zal zeker wel bemerken, dat men niet zijn eigen rechter mag zijn als men meent verongelijkt te worden. DE WEDEROPBOUW. Tal van plannen In uitvoering. Vooral xvoor elders wonenden, die zelden in onze stad komen, kan het zyn nut heb ben op gezette tijden een en ande* mede te deelen over den stand van den herbouw in Middelburg. Als we thans, na enkele maan den den toestand wederom overzien, die nen we te getuigen, dat er schot in het her stel van Zeelanö's hoofdstad zit. De voor bereiding van vele bouwplannen is achter den rug, en tal van werken zyn reeds in uitvoering. Hieronder laten we een opgave volgen van de panden, die thans in het stadsbeeld verschijnen. Lange Noordstraat: kleermakerij van den heer Stenhuis. Marktgebouw van de Amstefdamsche Bank, pand van de firma Den Boer, krui denierszaak Maljers. Lange Burg winkelpanden Fanoy, v. d. Kuip (firma Weytman), Janse, De Bruyne (schoenmagazijn Van Houte) en De Jong (firma d'Huy). Lange Delftwinkelpand Simon de Wit, fotohandel Helder, kapperszaak Joosse, kantoor en woonhuis mr. F. W. A. Adri- aanse. St. Jansstraatkapperszaak Sanders. Segeerstraat winkelpand Ketelaars. Nieuwstraatwoonhuis van den heer Roth4 pakhuis en woning van den heer - Hoek. St. Pieterstraatschildersbedrijf v. d. Hoven. Koorkerkhof grossierderij Hoogenboom. Rouaansche Kaai'woning mevr. Bont huis d'Hont. Gravenstraatsigarenwinkel Van Hoof- stadt, winkelpand Dekker, banketzaak -De la Viènne. Bodenplaats suikerwerkzaak Moens. Lange Geere woonhuizen Castenmiller, De Lange, en Malgo. Molenwater woonhuis Van Dijk. Segeersingeltwee woonhuizen Walra ven. Tot zoover de reeds in aanbouw zijnde panden. Bovendien wordt verwachtdat weldra een begin zal worden gemaakt met de woningen voor de ouden van dagen aan den Wal, en met 23 winkelpanden aan de Lange Burg, die en bloc worden gebouwd. Uit dit alles blykt, dat het nu ernst is met den opbouw van onze stad, en dat de pessimisten, die een half jaar geleden wisten te voorspellen, dat er eerst na den oorlog iets van terecht vu komen, ongelijk hebben gehad. Het initiatief van den Mid- delburgschen middenstander en zakenman is niet dood. Toen de eerste schapeneen maal goed en wel over den dam waren, volgden er meer, en verwacht kan worden, dat de bouwlust door het zien bouwen steeds zal toenemen. Dat men zoo vlot tot uitvoering van de plannen geraakt, houdt zeker ook wel' verband met het feit, dat men in Middelburg nog bouwt met goede materialen. Tot nu toe behoeven lang niet de hoeveelheid vervangingsmaterialen te Worden gebruikt als aanvankelijk werd ver ondersteld. Het oude materiaal schept ver trouwen, en dit draagt in sommige geval len bij om aarzelingen te doen overwinnen. Het tempo, waarin 'in onze stad wordt gebouwd, verdient waardeering en oogst zelfs verbazing. Sommige panden, die on- dtu-handen zyn, ziet men als het ware by den dag groeien. Als zich geen bijzondere omstandigheden opdoen, zullen de meeste werken, die nu in uitvoering zijn, reeds .voor het einde van dit jaar onder de kap zijn. Dan vooral zal men zich een goed beeld kunnen vormen van het toekomstige uiterltjk van Middel burg, dat zich nu,begint af te teekenen. Dat de bouwbedrijvigheid in de oude bin nenstad een levendige sfeer schept, zal iedereen, die na afwezigheid Van enkele maanden thans de stad betreedt, moeten toegeven. Weliswaar bracht ook het puin ruimen en het verwijderen van de funda menten drukte met zich, maar toch~"was dat iets anders dan de levendigheid die hier thans beerscht. Nu wordt in Middelburg het echte lied van den arbeid vernomen. Het klinkt frisch en aangenaam in de ooren i KINDEREN NAAR DUITSCHLAND. Hedenmorgen zijn 25 meisjes uit ver schillende deelen van Zeeland naar Duitsch- land vertrokken 4 uit Vlissingen; 5 Uit Middelburg, 5 uit Goes, 8 uit Zeeuwsch- Vlaanderen, 1 uit Zierikzee en 2 uit S£. Annaland, vf>or een verblyf van enkele weken in Duitsciiténd. De kinderen werden aan de verschillende stations langs de Zeeuwsche lyn dooi ouders en verwanten uitgeleide gedaan en daarna door de reis leiders overgenomen. Tot 24 OctoBer zullen zij verblijf houden in het Kinderheim Hase- winkel naby Arnsberg in Westfalen. Op 30 September zullen 50 Zgeuwsche jongens naar Duitschland gaan en daar enkele weken doorbrengen. De uitzending wordt door den Nederlandsclien Volles- dienst en de N.S.V. verzorgd. MALARIABESTRIJDING. Onderzoek te Middelburg. Gedurende de laatste dagen hebben al hier vertoefd prof. dr. Wilhelm Schüffner, voorzitter, prof, dr. N. H. Swellengrebel, secretaris, dr. A. de Buck en dr. Van Thiel, leden van de malariacommissie van den ge zondheidsraad, teneinde een onderzoek in te stellen in verband met de malaria, de met hooge koórtsen gepaard gaande ziekte, die onze stad reeds sedert onheugelijke tij den nu eenh meer, dan weer minder ge teisterd heeft en die ook thans nog in vele gezinnen groote lasten veroorzaakt. Doordat de laatste jaren de kennis over de wijze' van ontstaan en verspreiding der ziekte zeer is verdiept, is een doelmatige bestrijding daarvan thans mogelijk. In dit STADSNIEUWS. OOK EEN JUBILEUM. Zaterdag 20 September a.s. zullen de lessen in het zwemmen voor de leerlingen onzer Vlissingsche scholen eindigen. Ruim 200 leerlingen, afkomstig zoowel van de openbare als van de bijzóndere scholen, hebben dezen zomer met lust en ijvei* de lessen gevolgd en zyn zoover ge bracht dat zy de zwemkunst verstaan en in het vervolg zich zelf kunnen trajnen. Hiermede wordt ook afgesloten een tijd perk van 10'zomers van school zwemmen. Eigenlijk had het tweede lustrum in 1940 herdacht moeten worden, maar aan gezien in dat jaar, om' verschillende rede nen, in het kanaal niet gezwommen mocht worden, is het schoolzwemmen in dat jaar niet door kunnen gaan. In den zomer, van 1931 is voor het eerst- met het schoolzwemmen een begin gemaakt. Het was voor zeker een wijs besluit dat de Raad der gemeente Vlissingen nam om deze gezonde en zeer nuttige sport in te voeren. In den loop van de verloopen 10 jaar hebben ongeveer een paar duizend kinde ren, onder defekundige leiding, de zwem kunst geleerd. EEN KRASSE INWOONSTER. Vandaag herdenkt de oudste inwoonster" van het gasthuis, mej. wed. M. Pieterse Sturm, haar Olsten jaardag. Onnoodig te zeggen, dat zy tot de oudste inwoners der stad behoort. Z(j is, vooral haar hoogen leeftijd in aanmerking nemende, nog zeer flink. De gebreken van den ouderdom heeft zij nog niet. Z\j beschikt nog goed over haar zintuigen en kan nog flink gaan. Een aangename bezigheid Voor haar is het ma ken van verschillende handwerkjes voor anderen. Ook gaat zij weieens op reis naar familieleden buiten de stad. HOOG WATER. Morgen is het alhier te 2.15 en 14.39 uur hoog water. Te Domburg is het 23 minuten vroeger hoogwater. GEVONDEN VOORWERPEN. De Commissaris van Politie te Vlissingen, maakt bekend, dat aan zijn bureau als gevonden zijn gedeponeerd' een ring met zes sleutels; donkerblauw zadeldek van een rijwiel; cein tuur; huilbleutel; gele mantelceintuur; en 3 jonge katten; en dat inlichtingen zijn te beko men omtrent: een sleutel bij De Waard. Du(j- vendrechtstraat 39; aantal foto's bij J. D. Ha ringman, Zanddijk P 42, te Veere: een gekleurd tafelkleedje bij A. Elands. SingeUSe; 3 zilverbons bjj De Hamer, Lammenstraat 6; douDlé arm bandje bij A. C Elands. Singel lSe; donkere boerinnenschort bij L. J. Ratelband, Oude Markt 27boven; kinderschortje bij E. Jansen, Riebes- straat 32; gummi damesregonjaa bij A. Janse, Noordstraat 14: manchetknoop bij P. Janse. Bou wen Ewoutstraat 9 beneden; zwarte portemon- naie met inhoud bij Maas, Walstraat 113 (bij af wezigheid Oude Markt 18)zilveren armbandje, waaraan 3 Zeeuwsche knoopjes bij P. Jobse, Vrouweslop 5: gouden ring met zwarte steen bij M. Verheij. Ravensteijnplein 34; gebreid kussen- ae met zwarte en beige blokken bij A. Theune, lilenfelsstraat 9; zwarte zeemlederen dames handschoen met roode stippeltjes bij Luwema, .Winkelmanstraat 6: twee tompouces, paar da meshandschoenen en een porteroonnale met in houd bij kantoor P.Z.E.M., Lampsinsstraat; zil veren armhandje met glazen ovalen.plaatje bij M. Grootv Vrijdomweg 14; zilveren hangertje bij Florusse, Nijverheidstraat 16: sleutelketting bij A. Kroon. SHjksWïtat 2; jouge bruine kip bij G. M. de Noojjer. Spuistraat 13 en een broche met rose steentjes bij Van der Vlist, Crocuslaan 2. VROUW OVERREDEN. Gistermiddag is de 58-jarige voetgang ster H. van L.-W. op het hellende wegge deelte van de Vaillantlaan te Den Haag, nabij het viaduct, by het oversteken door een paard en wagen overreden. De vrouw kreeg de wielen van het voertuig over het 'lichaam en overleed ter plaatse. jaar en in het voorafgaande heeft een lid - van genoemde commissie de plaatselijke omstandigheden bestudeerd en als resul taat daarvan en van het bezoek der andere commissieleden zyn thans plannen voor een krachtige bestrijding der malaria uitge werkt, waarvan het eerste reeds beginnen de heden to6>tiit*pering wordt gebracht. De poelen, die zich gedeelteiyk in de kelderruimten der verwoeste stadsgedeelten bevinden en t waarin nog talrijke malaria muggen bleken te broeden, worden door bé- spuiting met een dun laagje petroleum, dat de larven verhindert aan de oppervlakte te komen en lucht te krijgen en hun tevens vergiftigd, ontsmet. Door deze bespuiting wordt dus de poel ongeschikt als broed plaats. Wy waren hedenmorgen getuige van het ba£in dezer werkzaamheden en vernamen ook, dat het water door deze bespuiting voor rnenschen en dieren niet schadelijk wordt. Alleen de larven vinden onherroepe lijk den dood. Om de maatregelen, welke het volgend jaar voor de volgende besmettingsperiode zullen worden getroffen, zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn, wordt by voorbaat de medewèrking der burgerij ingeroepen. DE TEMPERATUUR VAN HET WATER. De temperatuur van het water is heden 62 graden. GEVONDEN VOORWERPEN. Te bevragen aan het bureau van politie des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 nm. t«?t 8 nm.Weekabonnement tram Vlissingen— Middelburg; damesrijwiel; ceintuur van een re genmantel; slautel; fietskussentje. Bij vinders: Buigtang, A. Filius, Noordsingel 12. ri6m, A. de Visser. Wmterstraat 13; kinder schoentje, Leijnse, Zacharias Jansenstraat e; haarkammetje. T. Dingemanse. Brakstraat 28: heerenjas, Van Aartsen, rijwielhandel Noordweg; halskettinkje, M Tange, Brakstraat 15; dames- polshorloge, J. van Molenbroek. Breestraat E 61 t Zandgummi bandje van een kinderwagen, Slerag, Koorkerkhof 12; bril, F. Groote, Aagje Dekenstraat 19 Vlissingenkindertaschje met knikkers, G. J. Spierens, Klein Vlaanderen 27: blauwe ceintuur, J. Schenk, Seisslngel 34; por- temonnaie met inhoud, mej. Semljn, Reigerstr. 3; pet. C. Alma, Korte Geere 9; blauw manteltje, A. de Leeuw; mantelceintuurtje, B. Nelisse, Koningstraat 2; bruine portemonnaie met in houd, J. Koster. Koningstraat 8; vulpen. C. Pril, D. Rijkse. Wilhelminastraat 5; zeildoek, inhou dende paar schoenen. C. v. d. Oosten, Teeipak- huizenstraat 16; gouden damesrïng, Noodwinkel PapegaalJ; heerendasspeld met letter, H. dc Ko ning, p.a. J. Rottier. Veerscheslngel 45: zilve ren kinderrlng, H. Drléssens, Eigenhaardstraat 4. kinder jasje, H. Kandel, Lange GistBtraat 26; étui inhoudende sleutels en potlood, L. Leuvens, Seisweg 99; beursje met zilveren knip, B. Vos, Selsweg 190; huissleutel, A. v. d. Putte, Korte Geere 62; étui met inhoud, H. Hubrechtse, Bet- linkstraat 7; doosje inhoudende gebruikte post zegels, A. Tevel, Seisstraat 3: blauwe kiel. J. Groenewegen, Biindenhoek 5. N.B. Indien bij één der vinders voorwerpen worden afgehaald, gelieve men hiervan terstond I kennis te geven aan het bureau van politie al hier D.DD. ts een heldert vloei- itof, die diep ln de poriën doordringt en de ziekte kiemen doodt. Flacon* cc 73 et., I. 1.50 en I 2.S0. >TADbNlEUW& VERGADERING VEEHOUDERIJ CENTRALE. Nog slechte vijf P.T.C.'s De Veehouderycentrale had gisteren in Café Kryger aan de Beestenmarkt een vergadering belegd voor de vijftien Plaat selijke Toew^zingscommissies (P.T.C.'s). De directeur van de Veehouderycentrale, mr. Pool, gaf op deze vergadering een uit eenzetting van een wijziging der organi satie terwijl verder interne vakaangelegen heden werden besproken. De vijftien P.T. C.'s werden ontbonden en daarna werden vijf P.T.C.'s samengesteld die in de toe komst den arbeid der vyftien 'ontbonden P.T.C.'s zullen overnemen. OM DE RIJWIELBANDEN. Van den h r A V, werd een rijwiel ont vreemd dat gestald had gestaan in de ga rage <ran een hotel. Later werd het ry wiel teruggevonden. Het stond tegen het stadhuis, maar...... de banden waren er af gehaald. DE LOOP DER BEVOLKING. Ingekomen J. J. de Smidt, meubelma kersknecht. van Schoondijke, Wilhelminastraat 98: M. Quakkelaar, en gezin, los werkman, van Kruiningen, Couwervestraat 53; A. M van der Zee. leerl. verpleegster, van 's-Gravenhage. Kam perfoeliestraat 10; M. C. Krijger, zonder beroep, van Poortvliet. Wilhelminastraat 38; G. de Pree, verpleegster, van Harderwijk, Oostwal 31; J. A. C. Harinck geb. Van Sparrentak en kinderen, zender beroep, van Yerseke; D. J. Paauwe, zon der beroep, van Kruiningen, Schoolstraat 21a. J. Siljee geb. Den Ouden, zonder bgroep, vantjegst- geest, Couwervestraat 25; I. J. Leenhouts en ge zin, nachtwaker, van Oost- en West-Souburg, 's- H.-Hendr.k.dijk 24b; P. Wellen en echtgenoote, wachtmeester marechaussee, van Amby (Lim burg), A. J. Kade 30; J. Joppe, pakhuisknecht, van Kloetinge, Scheldestraat 20; K. Das, ac countant. van Rotterdam, Wilhelminastraat 16; T. de Vries, leerling coupeuse, van Driebergen Rijsenburg, Vlasmarkt 12; H. van 't Weatcinde, zonder beroep, van 's-Heerenhoek, Kloetlngsche- weg 5a: C. Imanse, dienstbode, van Rilland-Bath, Westwal 36; A Voois geb. Lindenberg, zonder beroep, van Deurne (België), Gouwervestraat 79: J. B. Voois, fabrieksarbeider, van Deurne (Bel gië), Couwervestraat 79; J. G. A. Smorenburg, consulent Lich. Oef., van 's-Gravenhage, Lelie straat 13; J. W. Zandee, zonder beroep, van 's Heer Arendskerke. Kamperfoeliestraat 25; A. W. Molhoek, landbouwersknecht, van Kattendij- •ke. West er 3 treat 12; E. M. Heüens. dienstbode, van Hontenisse, Groote Markt 9; N. Almekinders, res. locale kracht JR'.Tl van Borssele, Gera niumstraat J2; J B. Karelse. naaister, van Vlis singen, 'a H-Hendr.k.straat 16; P. J. H. M. Rap- perf.s en E, E. M.A. Rapperts, beiden zonder beroep, van Roermond, Opril Groote Markt 10; C P. Boógaart geb. Goedhart, ©n kinderen, zon der beroep, van, Vlissingen, Scheldestraat 46; M. Harinck, chef-comrr.les N.S., van Vlissingen," Pic- cardstraat 9: J. W. Castel, en gezin. adj. inspect, verz. mij., van Vlissingen,Violenstraat 15; T. Stok, onderwijzer, van Kloetinge, Leliestraat 28; L. Izaboud, zonder beroep, van Middelburg, KI. Kade 35: M. D Huge, leerares Nijv. Onderw., van Lelden. Oostwal 89: J. H. Kivlts, zonder be roep, van St. Michels Gestel. Stoofstraat 9; A. M. Koolwijk en echtgenoote. zonder beroep, van Vlissingen, Scheldestraat 10; P. Sonke. zonder beroep, van Haamstede, Schengestraat 36: M. P. Meeuse. dienstbode, van Oudelande, Klok-,t raat 5; M. L. Durinck, electricien, van Vlissingen, Weétwal 54: A. H. Nijssen, dienstbode, van Yer seke. Couwervestraat 33; D. Braamse. huishoud ster. van Kloetinge. Violenstraat 41; A. C. M. Dcurloo. ass. bij voedseloomm.. van 's H. Arends kerke, Grenadierstraat 3; A. de Vriend, .ban-ad- ministrateur W.A., van Terneuzen, Heerni3se- weg 17. Vertrokken: J. Sinke %n echtgenoote, koopman, van Voorstad 9 naar VJissingen; wed. M. Lorier geb. Moerland, zonder beroep, van St. Jacobstraat 28 naar Middelburg; S. K. Koets, dienstbode, van Wilhelminastraat 4 naar Breda; J. M. Verburg, hulshoudster, vaiv Vogelzangsweg 2 naar Kapelle; P. Vergouwe, controleur L. C. W.. van Kamperfoeliestraat 2G;\naar Driewegen; P. Weeland en echtgenoote, zonder beroep, van Lange Vorststraat 20 naar Vlissingen; J. M. Neels geb. Kuzee en kinderen, zonder beroep, van M. Smallegangebuurt 18 naar Vlissingen: D. Brink, metaaldraaier N.V. ,,De Schelde van Voorstad 51. naar Vlissingen; W. J. van de San- de. dienstbode, van Groóte Markt 9 naar Kapel le; W. A. Verschoore de la Houssaije, zonder be roep. van Gróote Markt 7 naar Hooge en Lage Zwaluwe; J. Lankester, verpleegster, van Oost wal 31, naar Utrecht: A. Th: de Vos, verpleeg ster. van Oostwal 31, naar Kortgenc; M. van Bruchem, dienstbode, van Stationsweg 31, naar Zaltbommel; A. Hoondert, dienstbode van Kloe- tiiigsche weg 5 a, naar HeinkenszandM. Everaard. costuumnaaister, van Nieuwstraat 46, naar VJissingen: W. IJssel, winkelbediende, van Westwal 46c. naar Middelburg; J. F. P. Kreugel, accountant, van Tulpstraat 46, naar Rotterdam; J. H. de Baas, controleur Landb. Crisiswet '33. van Heernisseweg 110. naar Driewegen: J. C. Versé, hulp in de huish., van Scheldestr. 119, naar Renesse: I. C. Borghgraaf, zonder, van Nieuwstraat 62, naar Etten en Leur; M. F. Th. Bos, zonder beroep,van Lange Vorststraat 46. naar Etten en Leur; A. de Munck, dienstbode, van Beestenmarkt 10. naar Yerseke; G. Antonls- se, hulparbelder N.S.. van Willem Zelleweg 15. naar 's-HertogenboschJ. Delzcnne. zonder be roep, van Wijngaardstraat 34, naar Bergen op Zoom: K. de Vos. zonder beroep, van 's-H.-Hen- drikskinderendijk 73, naar Bergen op Zoom: J. de Jonge, zonder beroep, van Zuidvlietstraat 74, naar Wolphaarfsdijk; A. Hoekstra en echtgenoo te. gemeente-architect, van Groote Markt 21. naar Lochem: C. W. de Kruijter, zonder beroep, van Prinses Beatrlxpleln 6 naar Amsterdam: A. H. Beekhuis en echtgenoote, onderwijzer, van Rave lijn 10 naar Amsterdam; A. A. Scheffer, zonder beroep, van D. D. v. d. -Boutstraat 14, naar Oost stellingwerf; J. G. van der W(eele, wagenmakers knecht. van Schengestraat 45, naar Scherpenisse; M. de Pan. hoedenmaker, van P. Jasperseplein 23 naar Oosterhout: F. W. Bezemer. electro-mon- teur, van Violenstraat 25, naar Middelburg; M. Reverse, zonder beroep, van Oostsingel 158, naar Utrecht: S. Pegels, adj. acc. Dep. Ec. Zaken, van Westwal 2, naar Rotterdam. BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG. OndertrouwdM. J. Corve- leijn, 31 j. en F. N. M. Boel, 26 j. J. W. Kniiff, 28 j. en N. Kolsters, 27 j. C. J. Hendrikse, 42 j. en J. Davidse, 47 j. J. Gunter, 26 j. on N. Moens, 24 j. GetrouwdW. 'J. Meeuwse, 32 j. en J. Bliek, 29 j. L. da BlaeU, 30 j. en P. Janse, 25 Geboren: Maria Louisa, dochter van O. van Tatenhoven en C. A. Emans. Jan, zoon van A. S. Metjers en P. Vinke. Jakoba Francina Maria, dochter van. L. J. Bolier en A. Verhulst. Freddy, zoon van H. Bliek en F. Meijer. Overleden: J. Sinke, .8 dagen, zoon van J. J. J. Sinke en J. Janse. J. C. de Ia Vienne, 70 j., vrouw van P. J. van Iren. J. Boerstoel, 57 j., vrouw van G. F. de Rooij. E. F. du-Mee, 82 J., ongehuwd. J. Mind er houd, 60 j., man van J. Louwerse. GOES. Ondertrouwd: Gerrit van Riet, jm. 25 J. te Wageningen en Adrlana Hulshoff, Jd. 23 J. Hermanus Sinke, jm. "28 j. te Oud- en Nieuw- Gastel en Lauwerina -Valk, jd. 23 J. Getrouwd: Petrus Lulge, jm. 30 j. te Heer- Arendskerke en Cornelia Maria van Fraasscn, Jd. 19 j. OOST- EN WEST-SOUBURG.* Over do week van 10 September—17 September. Gebórcn: Kla- zina. dochter van J. Jobse ch M. Clarisse. Johan- iuv dochter van C. Simonse en W, M. de Buck. Martina Maria, dochter vail A. van der Harst en P. C. van der Meer. Overleden: A. Walrave, 67 jaren, ongh. man. DE SPLITSING VAN DE ZUIDELIJKE AFDEELTNG. Met ingang van het seizoen 1942-43 wordt district IV van den'N.V.B. gesplitst in twee districten. In deze nieuwe districten wordt voor de competitie-indeeling het pyramide-systeem 1248 ingevoerd. De invoering van dit systeem heeft tengevolge, dat een ver sterkte promotie van de 2e naar de le klasse en een versterkte degradatie van de 3e naar de 4e klasse moet plaats vinden. De promotie naar de le klasse kan aan het einde van het nu Romende sei zoen gebeuren, de versterkte degradatie van de Se naar de 4e klasse zal over twee seizoenen moeten loopen, dus eerst aan het einde van het seizoen 1942-43 haar beslag krijgen. Met den opbouw van dit systeem wordt met de 3e klasse afdeelingerl ln Zeeland geen rekening gehouden, deze blyven voorloópig buiten beschouwing. De reserve-elftallen M.V.V. 2, Maurits 2, V.V.V. 2 en Tegelen 2, die nu in de 3e klasse spelen, worden ingedeeld in de nieuw in te stellen reserve le klasse De Baronie 2 wordt ook in de reserve le klasse inge deeld. De 3e klasse C, waarvan de elftallen feitelijk in de 4e klasse thuipbehooren, wordt nog dit seizoen naar de 4e klasse overgeplaatst, wordt 4© klasse Ga. Promotie- en degradatieregeling seizoen 1941-42. 2e klasse. De vyf kampioenen van de 2e klassen A, B, C, D en E promoveeren direct naar de le klasse, no. laatst van de le klasse speelt mét de no's twee "an de 2e klassen A, B| C, D en E om 4 plaatsen in de le klasse, met dien verstanae, dat door deze zes elftallen twee groepen van drie wordeti gevormd, waarvan de twee eerstgeplaat- sten van iedere groep promoveeren naar de le klasse. De samenstelling dezer groepen geschiedt door het districtsbestuur. Wat de 3e klasse betrefte no. laatst van de 2e klasse E (Zeeland) speelt met de kampioenen der 3e klassen M (West-Bra bant), N en O (de Zeeuwsche 3e klassen) een geheele competitie om een plaats in de 2e klasse. GOESCHB BOYS ONTBONEEN. La garde meurt, maïs ne se rend pas. Een simpel bericht in liet officieele orgaan van den N. V. B. vermeldde, dat „Uocsclie Boys" ont bonden is, maar het is een „ontbinding" geweest, die niet door middel van gewichtige vergaderingen tot stand kwam, maar die een gevolg was van den verloren strijd omgiet bestaan. Goesche Boys voerde dezen strijd niet altijd met gcoorlooide middelen. Er waren spelers, die zich wel eens op het veld vergaten eq er speelde wel eens een speler mede, die daartoe niet gerechtigd was. Want Goesche Boys behoorde reeds lang tot de zwaksten in haar afdce.Iing en het valt niet mede altijd maar te verliezen. En men had ook vaak moeite om elf. spelers bij elkaar te krijgen en dan is het verleidelijk een lid mede te laten doen, die dat reglementaar nog niet mag. Deze zonde was de laatste, die Ooesche Boys be ging, en ditmaal beteekende deze zonde baar einde. Goesche Boys, bestuur en spelers, probeerden er zich uit te „draaien" en kwamen toen van kwaad tot erger. Gevolg was dat bestuur en spelers voor jar^a geschorst werden en daar er toen geen rnen schen meer overbleven om een bestuur, laat staan een elftal te vormen, beteekende deze massale schor- schlng ook het einde van de Goesche Boys. Want uit den aard der zaak gevoelden de geschorsten er ook niet veel voor om al maar contributie te blijven betalen in een vereeniging waarvan geen enkele werkzaamheid meer kan uitgaan en daarmede werd de laatste band tuschen de Goesche Bnys- menschen verbroken. Goesche Boys is dus gesneuveld en tenslotte is het beter zoo. Hoe jammerlijk het ook is, dat Goes nu nog slechts één neutrale voetbalvereniging heeft, reeds jaren was de strijd voor de Goesche Boys in feite tc zwaar. Er zijn er vele geweest, die, sinds Goesche Boys op 7 October 1924 opgerifcht werd, er als bestuurslid of speler hun krachten aan gaven. Het zou ons te ver voejen al die namen te noemen, maar één naam mag toch niet onvermeld blijven, die van den oud-voorzitter, den heer E. J. Sinke. Jaren was hij de ziel der vereeniging,eu wat een mcnsch vermag deed hij otn zijn club in het leven te houden. Daar bij was hij ook steeds een verdienstelijk speler, even volhoudend op het groene veld als achter de bestuurs tafel. Hij is nu, mét Goesche Rpys, ondergegaan, maar wie aan Goesche Boys terugdenken, zullen daarbij ook steeds denken aan den heer Sinke, met vriendschap en waardeering. HET INTERNATIONALE SCHAAKTOERNOOI TE 3IÜNCHEN. De twaalfde ronde van het internationale schaak- tournooi te München bleek aanvankelijk een nieuwe verrassing te zullen brengen, toen de Hongaar Füster erin slaagde de wereldkampioen dr. Aljechin in een precaire positie te brengen, waarbij de kans op verlies zeer groot was. Door een uitstekend toren- eindspel gelukte het Aljechin tenslotte een nederlaag te voorkomen en deze partij remise tc laten eindigen. Richter won" van Bugoljubow, Stolz had het bij dl opening tegen Cortlever bijzonder moeilijk. Hij slaag de er evenwel in, zich van de zware druk te be vrijden door eenige bijzondere zetten en tenslotte zelfs deie partij vajT onzen landgenoot te winnen. De ?weed Lundin won van Leepin. Kieninger had niet'veel moeite met Foltys. De partijen Opoccnsky Nielsen en RohacekRabar eindigden remise. De partij MrosRetliy moest worden afgebroken. Afgebroken partijen: De partij Cortlever—Mros werd remise, de partij BogoljubowStoltz werd door den Duitscher gewonnen. In de dertiende ronde kon Stoltz door een overwinning op Richter de leiding behouden. Leepin verloor van Aljechin en Foltys van Rohacek,. Rabar won van Cortlever. De partij tuaschen Nielsen eh Lundin werd remise, even als Opocensky met Mross en de partij Füster Kieninger. De ontmoeting BogoljubowRethy kbn nog niet beëindigd worden. De afgebroken partij MrossRethy eindigde in remise. De stand na de dertiende ronde luidt: Stoltz |g- -- --- bow 7| Rabar T ger ieder 5V3, Opocensky en Cortlever leder 4Vè, Rohacek 3y3 en Leepin 2 punten. NIEUWE WERELDRECORDS - WIELRENNEN ERKEND. Het secretariaat van het internationale wleler- verbond, dat zich thans te Berlijn bevindt, heeft twee nieuwe wereldrecords officieel erkend. Het betreft hier het onlangs te Kopenhagen geves tigde nieuwe wereldrecord van Willy Falck Hansen op de 1000 meter met tandemgangma- king in 1 min. 5 sec. en de fraaie prestatie van Chr. Nielsen en Ehlno Dissing, die op de tan dem met staanden start de 500 meter aflegden in 34.4 see. WEDSTRIJDEN DER S.S.- EN POLIZEI- SBORTGEMEINSCHAFT NIEDEELANDE T,E AMSTERDAM. Nadat de Deutsche Ordnungspolizei kort gele den in Oslo een groote demonstratie heeft ge houden, zal, zooals reeds bekend is gemaakt, tijdens 'het komende weekeinde de S.S.- und Polizeisportgemeinschap Niederlande onder lei ding van den S.S.-Gruppenführer Rauter, Höhe- rer S.S.- und PolizeifUhrer bij den Rijkscommis saris voor de bezette Nederlandsche gebieden in het openbaar optreden, met groote sportwed strijden op hot gebied van de lichte athletiek en van het marcheeren m^ volledige bepakking. De technische uitvoering van de wedstrijden is ln handen gesteld van den bevelhebber der Ordnungspolizei in Den Haag, General-major der Polizei Schumann. Deze wedstrijden zullen in het Nederlandsche gebied op een wereldbekende sportplaats een machtige demonstratie vormen van de lichaams oefeningen in nationaal-socialistischen zin, waar door door middel van lichamelijke training van het geheele volk de breede en hechte grondslag - "-'<*prd voor lichamelijke recordprestaties van i - g, F rials ijl Oslo zullen ook de generalkommissar staatssekretar dr. dr. w1mmer bezoekt zeeland. De commissaris-generaal voor bestuur en justitie, secretaris-generaal dr. dr. Wim- mer maakte deze week een tweedaagsche tocht door de provincie Zeeland. In gezelschap van dr. dr. Rabl en van Archivdirektor dr. Vollmer, arriveerde hij op 15 September aan de grens der provin cie. waar de Beauftragte van den Rijks commissaris voor Zeeland Kreisleiter Mün- zer en diens referent burgemeester Lan- wer alsmede de waarnemend commissaris der provincie mr. P. Dieleman, ter begroe ting aanwezig waren. Nadat de hëer Dieleman de gasten op hetv. verdronken deel der eilanden opmerk zaam had gemaakt en het een en ander had medegedeeld over de geschiedenis van het land en over deh moeizamen en lang- durigen inpolderingsarbeid, werd de tocht in de richting Yerseke, waarbtf speciaal het in Mei 1940 geïnundeerde gebied in oogenschouw werd genomen. Vóór het gemeentehuis te Yerseke werd dr. Wimmer door burgemeester Gunning begroet en onder zijn leiding werden de oester- en mosselbanken bezichtigd, terwyl tevens een bezoek werd gebracht aan een fabriek Voor mosselconserveering. Via Goes en Middelburg^ ging vervolgens de reis naar Vlissingen, terwyl dr. Wimmer en zijn gezelschap in de middaguren in de hoofdstad de voordracht van dr. dr. Rabl bijwoonden om de grondslagen van het nieuwe bestuursrecht in het bezette Nedex*- landsche gebied. In aansliAting daarop begaf dr. Wimmer zich naar 8e Abdij, waar hij, gelijk reeds gemeld, aan den Rijksarchivaris, mr. Meer kamp van ®mbden als geschenk van den Rijkscommissaris zes oude in zwijneeleer gebonden handelsboeken van den Middel- burgschen groothandelaar en reeder Ben jamin Raulé overhandigde. Op 16 September werd vervolgens een bezoek aan Westkapelle gebracht, waar de commissaris-generaal door den loco-burge meester, den heer W. Huibregtse in het gemeentehuis werd ontvangen. Twee in Zepuwsche, dracht gekleede vrouwen de monstreerden hier het kantklosbedrijf. Te vens werd een kleine tentoonstelling van wat nijvere handen aan sierlijke huisvlijt hadden vervaardigd. Langs de kust werd dè tocht over Dom burg, Oostkapelle en Vrouwenpolder voort gezet naar Veere, waar de gasten hartelijk begroet werden door den burgemeester, den heer J. A. Marlijn, die er zijn vreugde over uitsprak, dat de oude cultuurmonumenten der stad-Veere en vojoral het stadhuis en de kerken door de Duitsche overheid zoo zeer op prijs worden gesteld. Tegenóver den commissaris-generaal gaf de burgemeester uitdrukking aan zijn voor nemen er met alle kracht naar te streven, Veere iets van zijn vroegeren glans te her geven. Na de bezichtiging van het kleine, maar zeer interessante gemeente-interieur, werd de reis naar Zuid-Beveland voortgezet. In Goes werd dr. Wimmer door den waarnemend burgemeester, den heer Lens hoek, begroet en hier vond mr. Dieleman gelegenheid te gewagen van de zeer goede samenwerking tusschen hem en den Beauf tragte van den Rykscommissaris. Een kostelijke boottocht over de Ooster- schelde bracht hét gezelschap des middags in Zierikzee, waar na een rondrit door de stad ten stadhuize een ontvangst plaats vond en het gemeentemuseum werd ge zocht. Tenslotte werd té Zóniïemaire een boer derij, bezichtigd. Via Tholen en St. Philips- land werd de terugreis aanvaard. In Steenbergen nam dr. Wimmer af scheid van den Beauftragte Kreisleiter Münzer en van mr. Dieleman, waarby 'hij zyn groote voldoening tot uitdrukking bracht over wat hij in de provincie Zee land had ervaren. VERDUISTERING VAN DRIEDUIZEND GULDEN. De politie te Leiden heeft in (verzekerde bewaring gesteld de 30-jarjge H. A. K. ambtenaar bij den gemeentelijken dienst voor sociale zaken, die zich héfeft schuldig gemaakt aan verduistering van een bedrag van ongeveer drieduizend gulden. K. had deze gelden onder zyn berusting, van de Nederland: iic Heidemaatschappij, welke bestemd waren vpor den aankoop van rentezegels, ten behoeve van arbeiders in de werkverschaffing. Ongeveer een jaar geleden begon K. hiervan geld tè leenen met de bedoeling, het geld later aan té" zuiveren. Hij geraakte evenwel hoe langer hoe dieper in de* schuld en heeft zich toen hij geen uitweg meer zag, vrijwillig bij de politie aangémeld. ■wedstrijden in Amsterdam in de eerste plaats proeven vormen van de kundigheid op sportge bied van dé formaties der S.S. en politie in Nederland. Aan den start kunnen verschijnen alle leden van do weermacht, van den rijks- ai beidsdienst, de Duitsche dienstpost en de sportgroepen van het rijkscommissariaat, die in Nederland in dienst werkzaam' zijn. Bovendien worden er prominente sportslieden der S.S. en politie uit Duitschland toegelaten, die door hun optreden als voorbeeld, de prestaties moeten op voeren en moeten prikkelen tot navolging. Hier mede staan deze sportslieden uit de gel.ederen der S.S. en politie voor de schoone taak hun kunnen en -hun ervaring aan de Jongeren over te dragen De marsch met volledige bepakking gaat over 25 KM. De speciale Bummers geweerschieten op 150 M. en het handgranaatwerpen naar doelen zullen een interessanten blik geven op den stand der geoefendheid op dit gebied van militaire sport. De wedstrijden in lichte athletiek zullen van 19 tot 21 September in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden gehouden. De marsch met volledige soldatenbepakking zal Zaterdag 20 September des ochtends gehouden worden, waar bij gestart zal worden te Oud Valkeveen bij NaardenBussum, welke plaats ook het eind punt vormt. De rijksminister van binnenlandsche zaken, dr. Frick, dé rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden, rijksminister Seyss- Inquart: en de bevelhebber der weermacht in Nederland, de generaal (Jer \diegers Christian sen, hebben hun bijzondere aandacht gewijd aan deze wedstrijden der S.S.- und Polizeisport- gemeinschaft Niederlande. Er zijn echter niet alleen van den kant van deze persoonlijkheden, maar bovendien van talrijke prominente verte genwoordigers der weermacht, der partij en van den staat eereprijzen ter beschikking gesteld voor de beste deelnemers. O.m. hebben eere prijzen ter beschikking gesteld de rijksleider S.S. en chef der Duitsche politie Himmler, de commissarissen-generaal bij den rijkscommissa ris voor de bezette Nederlandsche gebieden, de bevelhebber der marine in Nederland, de. höheren S.S. und PolizeifUhrer Nicdcfhinde, de bevelhebber der Ordnungspolizei, de bevelheb ber der Sicherheitspolizei en de bevelhebber der Waffen-S.S.. Amsterdam stond reeds gisteren in het teeken van de komende sportwedstrijden en verwacht ct dan SOO actieve deelnemers aan de wed-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2