PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT VRIJDAG 19 SEPT. 1941 De strijd om Leningrad met succes voortgezet. ABONNEMENTSPRIJS-5 19 cfc. per week ol 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bi] abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER' FIRMA'S t. VAN DE VELDE JR. EN G. V/. DEN' BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWS^HE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 220 Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tel VUSSINGEN Redactie en AdminN stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen* Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaai 28 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnistr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2473 OOSTBURGRedactie en Ad mini* stratie Breed est raat 45, telefoon 10J SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 85. teL 21 De staatscourant van gisteren, bevat het volgende besluit Besluit van den wnd. secretaris-generaal van het departement van financiën tot wij ziging van de regelen betreffend^ de bijdra gen van het rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan huisraad. (Wijzi ging van de regelen inzake huisraad 1). De regelen inzake huisraad 1, vastgesteld bij resolutie van 4 December 1940 (Neder- landsche staatscourant dd. 4 December 1940,,no. 237) worden gewijziai als volgt I. Na artikel 8 wordt inglvoegd een nieuw artikel luidende Artikel 8». (1) Indien de schade op of na 16 September 194l is toegebracht, wordt, in afwijking van hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, voor verloren ge- gane of onherstelbaar beschadigde za ken een bijdrage verleend ten beloope van den voor die zaken besteden aan koopprijs, verminderd met een redelijk bedrag voor afschrijving, met dien ver stande, dat de bijdage niet minder be draagt dan de verkoopwaarde dipr za ken op 9 Mei 1940. (2) Bjj de berekening van de bijdrage volgens het vorige lid worden echter niet in aanmerking genomen a. geld en geldswaardige papieren b. zaken, welke geen handelswaarde heb ben c. kennelijk overtollige zaken. (3) Voorts worden de navplgende zaken per persoon tot geen hooger bedrag in aan merking genomen, dan bij elke zaak of groep van zaken is vermeld a. Bontmantels in totaal 300 ,b. -Schilderijen en andere kunstvoorwer pen in totaal 1000 c. Verzamelingen, met uitzondering van schilderijen en kunstvoorwerpen in totaal 400 d. Voorwerpen, behoorende tot een spe ciale liefhebberij van den betrokkene in totaal 400 e. Sieraden (met inbegrip van gouden en zilveren voorwerpen) in totaal 1000. (4) De bijdrage aan één persoon toe te kennen in de schade veroorzaakt door één gebeurtenis kan het bedrag van 10.000 niet te boven gaan. (5) Voor de toepassing van dit artikel wordt de rechthebbende op de zaken, met zijn echtgenoot (e), zjjn, minderjarige eigen- of aangehuwde kinderen en de overige bij hem inwonende minderjarige kinderen over wie hij of zijn echtgenoot (e) de voogcjjj uit oefent als één persoon beschouwd. (6) Dit artikel' blijft buiten toepassing als de berekening van de bijdrage volgens de artikelen 1 t/m. 8 tot een hooger bedrag zou leiden. II. -Dit besluit wordt gerekend in werking te zijn getreden op 16 September 1941. EEN TOELICHTING VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DE OORLOGS- EN DE- PENSIESCHADEN. Er is aan het departement van financiën een centrale organisatie gekomen voor af wikkeling der oorlogsgeweldschadezaken en defensieschadezaken. De uitvoering van verschillende wetten, welke voorheen onder het departement van defensie ressorteer den,. is naar het departement van financiën overgebracht. Het betreft hier o.m. de in- kwartieringswet, de wet staat van oorlog en beleg, en de inundatiewet. De héér F. L. Rambonnet te 's-Graven- hage staat als algemeen gemachtigde voor de oorlogs- en defensieschaden aan het hoofd van dezen centralerw dienst, genaamd: administratie voor de oorlogs- en defensie- schaden. Onder deze administratie-ressorteeren de af deeling oorlogsschade, de afdeeling de- fensieschade, de afdeeling vervoerwezen, welke laatste afdeeling behandelt de scha den van de Nederïandsche Spoorwegen, van de tramwegmaatschappijen en vau schepen. Voorts ressorteeren onder den algemeen ge machtigde de directie van het grootboek voor den wederopbouw en de rijkscommis sie van advies inzake wederopbouw publiek rechtelijke lichamen. Ook is in voorbereiding een regeling ter tegemoetkoming in schaden, Welke rechtstreeks door de bezetting worden geleden bezettingsschaden)welke re geling eveneens onder leiding van den algemeen gemachtigde zal worden uit gevoerd. De aandacht van den algemeen gemach tigde is in de eerste plaats bepaald geweest bij een versnelling van de afwikkeling der ingediende schaderekeningen. Op dit punt zijn goede resultaten bereikt. Van alle kan ten hoort men, dat de schadevergoeding is afgekomen. Daarnaast behoefde menige re geling, volgens welke de schadevergoedin gen plaats^ vinden, verbetering. Het eerste resultaat is de,verbetering van de huisraad- schaderegeling, welke in de staatscourant van gisteren is afgekondigd. Het A.N.P. heeft zoódra het de nieuwe regeling betreffende de huisraadschade ter oore kwam, een onderhoud gehad met den heer Rambonnet. Deze gaf direct toe, dat de klachten, welke tot heden werden ver nomen over de getroffen maatregelen, wel gefundeerd waren. Het meest betroffen zij de vergoeding der huisraadschaden. Tot heden was de regeling zoo men gaf zijn huisraadschade aan en deze werd bepaald naar de huurwaarde van de woning, waarin het huisraad zich bevond. Deze oude rege ling geldt voortaan als minimumbasis voor de uitkeering voor huisraadschade. Thans is over de geheele lijn een her ziening getroffen en wel als volgt de slachtoffers worden opnieuw opgeroe pen. De enquêtecommissies hooren den betrokkene, waarbij hun oorspronke lijke aangifte als basis wordt genomen. Uitgangspunt is de waarde van het ver loren gegane, waarbij uiteraard reke ning wordt gehouden met afschrijvin gen. Voor bepaalde luxueuze artikelen wordt, zooals uit het besluit blijkt, de waarde bo ven een bepaald maximum niet in aanmer king genomen. Voorts wórdt huisraadscha de boven 10.000 gulden niet vergoed. Dit maximum is in de plaats gekomen van het vroegere maximum van 7500 gulden. Wie nu nog een toeslag ontvangt op het reeds vastgestelde bedrag of in de toekomst het volle bedrag voor zijn schade aan huisraad ontvangt, krijgt dit geld uitbetaald op een spaar- of depositoboekje bij de Nederïand sche Middenstandsbank, welke 250 filialen in het land heeft, en derhalve niet in con tanten. v Men krijgt zijn schadevergoeding voor huisraadschade in den vorm van een spaarbankboekje tot een bepaald bedrag. Dit geldt dan voor bedragen boven 100. Wanneer het uit te betalen bedrag onder 100 blijft, krijgt men een chèque op die zelfde bank. Nadat tusschen betrokkenen en een winkelier een koopovereenkomst be treffende aanschaffing van" huisraad is, tot stand gekomen, wordt? het bedrag van het spaarbankboekje afgeschreven. De kooper en de winkelier dienen daar voor eep formulier te onderteekenen, welke formulieren verkrijgbaar zijn bij de kanto ren van bovengenoemde bank. De getroffene gaat met zulk een onderteekend formulier naar de bank. die dan een chèque op naam afgeeft ten name van den desbetreffepden winkelier. Tegen afgifte van deze chèque worden de goederen door den winkelier aan den getroffene afgeleverd. Do mogelijkheid, het spaarbankboekje al dus af te schryven bestaat alleen bij aan koop van gebruiksgoederen voor de huis houding en derhalve niet voor aankoopen van levensmiddelen, dranken en andere der gelijke verbruiksgoederen. De Midden- standsbank neemt echter slechts formulie ren betreffende afschrijving in ontvangst, indien hét bedragen betreft van 10 en hooger. Na verloop van veertien dagen na den datum van afgifte van het spaar bankboekje, kan op ieder boekje 25 in contanten worden afgehaald. Dit is gemakkelijk voor hen, die op geld zit ten te wachten. RENTEBETALING. Er is nog een novum in de nieuwe regeling, aldus de heer Rambonnet, en die zal zeker in den smaak vallen. Men krfygt nl. een rente en wel ingaande 16 September. Dit geldt voor ledereen, ook al ontvangt men zijn boekje veel later. Hierdoor wordt het bezwaar ondervan gen, dat men' nu eenmaal niet allen het •eerst kan helpen. De rentevergoeding is ook een aansporing om zijn geld rustig te laten staan indien men het nog niet aanstonds kan besteden zooals men het wel zou wen- schen. Maar wel moet hieraan worden ge dacht besteedt het geld goed. Met den toeslag is het uit. Verdere vergoedin gen voor huisraadschaden worden niet meer verleend. wy merkten den heer Rambonnet nog het volgende op er zijn menschen, die zoo dringend om huisraad verlegen zaten, dat z\j reeds inkoopen hebben gedaan van ge leend geld. Hoe zullen de commissies staan tegënover deze personen? Hierop werd geantwoord," dat voor degenen die met geleehd geld gekocht hebben, de schade-enquêtecommissies bij uitzondering zullen toestaan, het spaarbankboekje in contanten af te schrijven. „Is er nog iets te zeggen over de volg orde, waarin men wordt opgeroepen?" „Die volgorde wordt bepaald door de commissies. Niemand kan voorrang ver krijgen". Tot zoover het onderhoud met den heer Rambonnet, die aan het eind daarvan nog hulde wenschte te brengen aan den grooten arbeid, verricht door de schade-enquêtecom- miséies en door de afdeeling oorlogsschade. Wat betreft de nieuwe huisraadschaderege ling meende de algemeen gemachtigde te mogen opmerken, dat hier van een regeling kan worden gesproken,'welke een ieder zal bevredigen. Een volgende keer zal hij nog een en ander mededeelen over nieuwigheden In andere schaderegelingen. ENGELSCHE AANVAL OP DEENSCHEN VISCHKOTTER. De Deensche kotter „Stjernen" uit Es- bjerg is door verscheidende Engelsche vliegtuigen aangevallen. Het scheepje werd door een bom zoo zwaar getroffen, dat het na enkele oogenblikken zonk. De kapitein van het scheepje werd ge dood Een lid der bemanning werd zwaar gewond DE NIEUWE BONNEN. MINDER BROOD, MEER AARDAPPELEN. Minder brood, meer aardappelen. Voor het#tijdvak van Zondag 21 tot en met Zaterdag 27 September zijn als nieuwe bonnen aangewezen: voor brood of gebak, vleesch of vleeschwaren en melk de num mers 36 en voor aardappelen bon 37 re serve. De aangekondigde vermindering van het broodrantsoen gaat met deze pe riode in. Op de bonnen 364 brood zullen de gewone 4 rantsoenen ver krijgbaar zijn, doch voor de overige bonnetjes 36 brood zal in plaats van 1 rantsoen de volgende week rant soen worden verstrekt. Tengevolge hiervan wordt de wekelijk- sche hoeveelheid brood: voor kinderen tot en met 3 jaar 900 gram, voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar 1800 gram, voor kinderen van 14 tot en met 20 jaar, 2000 gram en voor volwassenen 1800 gram. Daartegenover staat een verhóoging van het aardappelen rantsoen met V2 kilo. Zoodat op bon 37 reserve S'/j kg aardappelen gekocht zal kunnen wor den. Uitreiking aardappelkaart. RECTIFICATIE. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat er in het persbericht omtrent de uitreiking van nieuwe aardappelkaarten een onjuistheid ia geslopen. In het schema, waar de diverse catego rieën van personen staan genoemd, met de hoeveelheid kaarten, waarop zij recht hebben, staat onder a. in de tweede kolom vermeld: Geboren na 1 October 1938. Dit moet' zijn: geboren na 1 JanAri 1938. Dus per sonen, die geboren rijn na 1- Januari 1938, ontvangen een U-kaart en een V-kaart. Zware tuchthuisstraffen tegen communisten. In het proces Ugen communisten uit Am- sterdam heeft het Deutsche Obergericht in Den Haag DondeTdag vonnis geveld. 22 beklaagden werden veroordeeld tot tuchthuisstraffen tot 12 jaar. Van het uit spreken van nog zwaardere straffen heeft men alleen afgezien, omdat de beklaagden geen leidende functionarissen waren en hun daden gepleegd zijn vóór 22 Juni 1941, den dag waarop de oorlog met de Sovjet- Unie begon. Wie na den, 22en Juni 1941 communistische actie voert,«- heeft, zooals reeds bekend is gemaakt, de doodstraf te wachten. Prijsregeling voor mosselen. In verband met de opening van het mos- selenseizoen per 15 September j.l. is in de Staatscourant van dien datum een prijsre geling voor mosselen gepubliceerd. Van belang voor "den consument is voorts, dat voor mosselen in azijn, gelei en toma tensaus eveneens een prijs is vastgesteld. Op deze wijze is voorkomen, dat de prijs van het onbewerkte product door latere be werking onevenredig zal oploopen ten koste van den consument. Regeling in het kappersonderwijs De persdienst van het N.V.V. schrijft ons o.m.: Tot nu toe was het in het kappersbedrijf zoo, dat iedere bond zijn eigen vakscholen had. Dit leverde voor de leerlingen, slechts nadeelige gevolgen op en daarom werden pogingen in het werk gesteld om tot een uniform onderwijs te komen. Dezer dagen is tusschen den Nederland- schen kappersbond en den Nederlandschen bond van kapperspersoneel, aangesloten bij het N.V.V., overeenstemming bereikt om de vakscholen van beide organisaties, 35 in ge tal. thans in één hand te stellen. Een cen traal bestuur werd benoemd, bestaande uit zes leden van ieder der beide genoemde bonden. De opleiding, in overeenstemming met de eischen van de vestigingswet, duur viermaal negen maanden, aanvangende in September. Om toegelaten te_worden moet men 14 jaar zijn geweest en tevens een jaar in de praktijk werkzaam zijn. Binnenkort zal men overgaan tot het in stellen van een gezellenraad. Om gezel te kunnen worden zal het dan noodig zijn een gezellenproef af te leggen. Het eindexamen van de scholen zal dan worden gelijk ge steld met de gezellenproef. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK BIJ BRÜNN. Op een station in een voorstadje van Brünn is gisterochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Op het station stond een groote menigte te wachten op een trein. In het halfduister was de menigte op een vrij spoor gaan staan. Plotseling naderde op dit spoor een sneltrein, welke met onverminderde snelheid reed. Achttien personen werden op slag gedood. Enkele personen werden zwaar 1 en verscheidene licht gewond. s Japansche zuiveringsactie tegen 1 Chineesche communisten. Uit Peking- meldt h.et D.N.B.: De Ja- panners hebben bij hur. zuiveringsactie te gen de Chineesche Communisten in de bergstreken ten Westen van Hopei de laatste vier Weken duizenden gevangenen gemaakt eofveel oorlogsmateriaal bemach tigd. De dooden, die de vijand in het ge bied achterliet, bedroegen 2781 man. VERBOUW VANSTOPPELCEWASSEN GEEFT 3 OOGSTEN IN 2 JAAR AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS' Herziening regeling oorlogsschade aan huisraad. Uitgangspunt van de bijdrage is de aankoopsprijs min afschrijving MEN KRIJGT ZIJN SCHADEVERGOEDING IN DEN VORM VAN EEN SPAARBANKBOEKJE. STOPPELGEWASSEN SOQ.OÖOha. 2.?2S.OOO'ha. (Foto PolygoonVan Bllsen). Het Duitsche iuchtwapen zeer actief. laag gehaald, zoodat de vijand Donderdag in totaal negen vliegtuigen heeft verloren* Van bevoegde zijde Wprdt medegedeeld, dat Roemeensche jagers op 14 SeptembeC 9 bolsjewistische vliegtuigen hebben neer* geschoten. Op 15 September schoten Roe* meensche jagers tijdens luchtgevechten boven Odessa tegen numeriek sterkere vij* andelijke strijdkrachten eveneens 9 Sovjet* toestellen neer. BOMMEN OP ODESSA, Aan het D.N.B. wordt van militaire zijdei medegedeeld: den 17en September van het vallen van de duisternis tot de schemering werden in Odessa de havenwerken en mili* taire doelen in de stad door de Duitsche) luchtmacht gebombardeerd.*-Meer dan hon derdduizend kilogram brisant- en brand* bommen werden gegooid, met aanzienlijk succes. In de geheele stad werd het ont staan van branden/geconstateerd. SOVJET TRANSPORTSCHEPEN GEBOMBARDEERD. Den 17en September heeft de Duitsche» luchtmacht, naar het D.N.B. verneemt*, ïh de Zwarte Zee ,een bolsjewistisch trans portschip van 10.000 brt. tot zinken gé bracht. Een ander transportschip van 6000 brt. bleef door zware bomtreffers bescha digd liggen. Voorts werd een Sovjetkoopvaarder, groot 4000 brt., bij de kust van de IJszee door verscheidene bomtreffers zwaar be schadigd. Westelijk van de Kfim werd een koopvaarder van 5000 ton zóó ernstig be schadigd, dat het verloren geacht kan worden. Een schip van 1000 ton werd tot zinken gebracht. Twee koopvaarders van 1000 ton werden ernstig beschadigd, ter wijl ook een torpedokruiser der Leningr^l- klasse met succes werd gebombardeerd. MILITAIRE OPLEIDING VOOR ALLE WEERBARE MANNEN IN DE SOVJET-UNIE. De Sovjet-radio publiceert een op 1 October van kracht wordende verorde ning 'van den oppersten- verdedigingsraad der Sovjet-Unie, volgens welke de geheele mannelijke bevolkirtg in de Sovjet-Unie van 16 tot 50 jaar een militaire opleiding zal ontvangen. Voorloopig zullen de lichtingen 1923 en 1924, evenais de burgers welke tot dusver; nog niet voor den militairen dienst waren opgeroepen en de mannen tot den leeftijd van 45 jaar, die vroeger geen opleiding hebben gekregen, worden opgeroepen voor een militaire opleiding. BOUWER VAN BOLSJEWISTI SCHE VERDEDIGINGSLINIE GEVANGEN, buitsche troepen hebben, naar een oor» logscorrespondent meldt, den chef van het Sovjetbureau voor den bouw van de ver dedigingslinie aan het Zuidwestelijke front, hoofdmajoor Pawel Tsjistof, gevangen ge nomen. Hij had van het bolsjewistische ver- 'dedigingscomité, aan welks hoofd Stalin staat, opdracht gekregen langs de Desna lot aan de monding van den Dhjepr met gebruiknïïiking van een millioen mannen voor 1 October een nieuwe verdedigingslinie te bouwen. Bij een inspectiereis in het voor de verdedigingslinie aangewezen gebied viel hij in Duitsche handen. Over de Duitsqhe luchtaanvallen op Moskou verklaarde hij o.m. dat door het bombardement de Stalin- fabrieken, die auto's, tractoren en thans in hoofdzaak tanks Yervaar<kgen, zwaar getroffen zijn. GEEN BROOD MEER IN LENINGRAD. De- Duitsche troepen bQ Leningrad heb ben, naar een oorlogscorrespondent meldt, een telegram opgevangen, dat uit de inge sloten stad naar Moskou was gezonden en dat den volgenden inhoud heeft: „Wg hebben geen brood en geen levensmiddelen meer. Waarvan moeten wij leven. Het volk kan niet langer hongerlijden, het volk houdt het niet uit". Het antwoord bit Moskou; „Wij zullen zien, dat wij julie brood en levensmiddelen sturen". De Duitsche solda ten konden in dit verband alleen maar vaststellen, dat er voor Leningrad geen, enkele toevoerweg meer is. De strijd om de versterkingen vén Lenin grad is den 17en September on dér taaien tegenstand van de Sovjets door de Duit sche troepen met succes voortgezet, naar het D.N.B. van militaire zijde wordt mede gedeeld. Op verscheidene plaatsen poogden de Sovjets door tegenaanvallen, die door zware pantserwagens werden gesteund, den Duitschen opmarsch te stuiten. Des ondanks gelukte het den Duitschen troepen nieuwe-"terreinwinst tè behalen. In een kranigen opmarsch roMe een Duitsche divisie infanterie een sterke verdedigde stelling der bolsjewisten óp en stelde zij talrijke bunkers buiten gevecht. Na een doorbraak door deze stellingen veroverden de troepen dezer divisie een vrij groote plaats en maakten zij een groot aantal gevangenen. Tevens werd oorlogsmateri aal buitgemaakt. SOVJET-AANVAL AFGESLAGEN. Naar van militaire zijde wordt --mede gedeeld, hebben de Sovjets op 16 Septem ber de stellingen van een Duitsch regiment infanterie in den centralen sector van het front aangevallen. Het doel van den Sovjet- aanval, welke door pantserwagens werd ondersteund, was de herovering van een door de Duitsche troepen veroverd plaats je. 'De bolsjewistische aanval werd met zware, bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. De bolsjewisten verloren in totaal 18 pantserwagens en vier stukken geschut, welke door .de Duitsche troepen buitgemaakt of vernietigd werden én bovendien verscheidene honderden gevan genen. Voorposten van eén Duitsche divisie infanterie zijn op 16 September bij de ge vechten in den centralen sector van het Oostelijke front diep in de formaties der Sovjets doorgedrongen. De Sovjëts boden slechts weinig verzet, dat door de Duitsche troepen snel gebroken kon worden. Er werden hierbij twaalf stukken geschut buitgemaakt. Een andere Duitsche voor post maakte elders negentien* stukken ge schut der Sovjets buit. TERREINWINST AAN HET FINSCHE FRONT. Aan het Fin^che front hebben, naar het D.N.B. verneemt, de verbonden Duit sche Fihsche troepen nieuwe terrein winst behaald. Een Sovjet-gevechtsgroep werd ingesloten en staat op het punt Ver nietigd te worden. Tevens werd bij deze gevechten oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernietigd. CHEF VAN ROEMEENSCHE HOOFDKWARTIER GESNEUVELD. De chef van het groote hoofdkwartier van het Roemeensche leger, generaal Joanitziu, is op lT September op het veld van eer gevallen, zoo meldt het Roemeen sche persbureau. Een vliegtuig heeft zijn stoffelijk overschot naar Boekarest over gebracht, waar het in het gebouw van den generalen staf is opgebaard. LU CHTAAN VALLEN. Naar het D.N.B. verneemt, hebben de Duitsche luchtmacht en het afweergeschut Woensda.g. 69 Sovjet-vliegtuigen vernield, waarvan 41 byluchtgevechten, 13 op den grond en 15 door afweergeschut. Vier Duitsche vliegtuigen worden vermist. Woensdagnacht hebben Duitsche vlieg tuigen met goed gevolg militaire doelen te Moskou en Odessa aangevallen. In den centralen sector steunde de luchtmacht de operaties van het landleger door het bom bardeeren van vijandelijke troepenconcen traties, goederentreinen en belangrijke aanvoerwegen. De Sovjets leden hier zware verliezen. Duitsche stukas brachten ge voelige schade toe aan kazematten en veldstellingen. Officieel wordt te Helsinki medegedeeld: In een luchtgevecht met 14 vijandelijke vliegtuigen boven het middengedeelte van de Swir werden zeven daarvan neerge schoten. Ook bovén de Biestarjoki op de landengte van Karelië werd een Sovjet toestel ten val gebracht Bovendien hebben Finsche jachtvliegtuigen in verscheidene luchtgevechten tien machines van den tegenstander beschadigd. Door het afweer geschut werd eveneens een vliegtuig om-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1