PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 16 SEPT. 1941 De aanval op Leningrad met onverminderde kracht voortgezet. fiet optreden van jodén in het openbaar. De Iegerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.43 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BJj abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. iedere regel meer 11 ct (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4' bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 3S9300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Dictie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 217 Hoofdredacteur! J. Cl Visser, Vlisslngen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VL.ISSINGEN Redactie en Admlnl- stratie Walstr. 68-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londenschp Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini- stratie Breedestraat 45, telefoon 103 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKEfTS Dorpsstraat 35. tel. 21 aangesloten bij t bureau voor publiciteitswaarde, ingesteld door de vereeniging „de n e d e r l a n d s c h e dag Dultsche troepen en gevechtswagèns dringen door de veldstelllngen en kazematten heen. De Duitscheweermachtsberichten der laatste dagen doen zien, naar het D.N.B. verneemt, dat de aanval op Leningrad met onverminderde kracht en taaiheid wordt uitgevoerd. Ofschoon de Sovjets zich op verbitterde wijze verdedigen en "bij hun tegenaanvallen ook gebruik maken van zware tanks, hebben zij niet' kunnen ver hinderen, dat de insluiting der stad wordt voortgezet. Gebleken is, dat de Sovjets Leningrad reeds in vredestijd hebben voor zien van moderne vestingwerken. Op alle belangrijke plaatsen zijn verdedigingssy stemen met sterke betonnen bunkers op gericht, De terreinen voor deze verdedi gingswerken zijn voorzien van hindernissen van allerlei aard, vooral ook van land mijnen. Ook groote tankvallen, ongeveer twee toeter diep en drie meter breed, waren uitgegraven, om de Duitsche tanks tegen te houden. Al deze versperringslinies zijn echter tot dusver door de Duitsche for maties genomen, zoodat in afzienbaren tijd een nauwe omsingeling der stad vér- wacht kan worden. Aangezien tegelijker tijd de Finsche formaties uit het Noorden oprukken naar het Zuiden, zij» 4% mil- lioen menschen opeengedrongen op een ge- bièd van rond 5000 k.m.2. De Sovjets heb ben uitdrukkelijk verklaard dat de geheele bevolking van Leningrad aan den strijd moet deelnemen en dat alle valide mannen en vrouwen wapens dragen. De verant woordelijkheid voor de komende bloedige verliezen, ook onder de burgerbevolking, komt, dus neer op de Sovjets. De Duitsche Weermacht heeft bij haar aanval op Lenin grad voldoende middelen ter beschikking om de voorgenomen doelen te bereiken ook tegen éen nog zoo harden tegenstand in. DUITSCHE GEVECHTSWAGENS BREKEN,DOOR DE VERSTERKINGEN. Duitsche gepantserde gevechtswagens lebben op 14 September In den loop van de gevechten pm de versterkingen van Le ningrad een do-v-braak bewerkstelligd door een modern g nuwd systeem van stellin gen der bolsjewisten. In den loop van deze gevechten leden de Sovjets zware, bloedi ge verliezen en verloren 12 tanks, o.w. verscheidene van 50 ton. Voorts hebben Duitsche troepen op 11 September een plaatsje veroverd, dat de bolsjewisten zeer taai verdedigden en dat door veld stellingen en kazematten was versterkt. De Duitsche divisie brak door de veld- en kazematstellingen der Sovjets heen en wist contact te krijgen met een andere divisie. In den loop van 12 September heeft de zelfde divisie een door landmijnen beveiligd verdedigingssysteem der bolsjewisten door broken. De pioniers van deze divisie ruimden alleen op 12 September meer dan 10.000 Sovjet-landmijnen op en stelden in samen werking met de andere troepenonderdeelen 41 Sovjet kazematten, waaronder 16 met verscheidene verdiepingen en twee van kanonnen voorziene kazematten buiten ge vecht. Op 12 September des avonds dron gen de troepen dar divisie een door tal rijke verdedigings-installaties en steun punten versterkt dorp binnen. VAN HET FINSCHE FRONT. Aan het Finsche front zetten, naar het D.N.B. verneemt, dè Duitsche en Finsche troepen hun opmarsch met succes voort. In harden strijd hebben zij nieuwe, belangrijke terreinwinst gemaakt. In talrijke afzonder lijke gevechten zijn 150 Sovjet-bunkers, die een belangrijke wegenverbinding moesten beveiligen, buiten gevecht gesteld en geno men. Alle tegenaanvallen, waarmede de bolsjewisten den opmarsch der Duitsche en Finsche troepen tot staan wilden brengen, zijn onder zware, bloedige verliezen voor de Sovjets afgeslagen. Het aanvullen van Ifleze verliezen stuit op steeds grootere moeilijkheden, zoo verkla ren gevangenen, die door de Finsche troe pen zijn binnengebracht. De Sovjets hebben voor het aanvullen van deze verliezen tij dens de gevechten van de laatste dagen uit Moermansk 8000 gevangenen en dwangar beiders naar het front gestuurd, Zooals reeds gemeld heeft een groot gedeelte van deze menschen zich reeds bij den eersten stormloop der Finsche troepen overgege ven. Volgens de verklaringen van deze gevan genen heeft het Sovjet-regiment 402 van de 168ste Sovjet divisie infanterie zware, bloedige verliezen geleden. Alle reserve-manschappen waren zonder wapens naar het regiment gestuurd. Hun was bevolen zich door het plurtderen van gesneuvelden of gewonden van wapens te voorzien. De in den zelfden sector in den strijd geworpen 286ste Sovjet divisie infan terie heeft volgens de verklaringen van deze gevangenen eveneens zeer zware, bloedige verliezen geleden. TANNER OVER FINLANDS STRIJD TEGEN DE BOLSJEWISTEN. De Finsche minister van buitenlandsche zaken, Tanner, heeft te Waasa een rede gehouden, waarin hg de in het buitenland verspreide geruchten over beweerde voor nemens van 'Finland om een afzonderlijken vrede met de Sovjet-Unie te sluiten tegen sprak. De buitenlandsche radio en de buiten landsche bladen verspreiden geruchten, volgens welke Finland groote verliezen in den oorlog geleden heeft en het volk oorlogsmoede is. De bedoeling van deze geruchten' is duidelijk. Men probeert een versplintering te veroorzaken, om de mili taire positie der Sovjets te verlichte^ Het spreekt vanzelf, dat deze geruchten vol komen uit de lucht gegrepen zijn, Door geen enkele instantie in Finland wórden vredesonderhandelingen gevoerd. Het is aan 'geen twijfel onderhevig, dat de Sovjet- Unie den oorlog tegen Duitschland zal verliezen. DUITSCHE VLIEGTUIGEN IN ACTIE. Het Duitsche luchtwapen heeft op 15 Sept. met vrij sterke strijdkrachten zijn vernietigende aanvallen op vijandelijke troepen in den centralen en Zuidelijken sector van het Oostelijke front met groot succes voortgezet. Veldstellingen en terug trekkende colonnes werden zwaar getrof fen. Op twee vliegvelden werden hangars en barakken getroffen en 25 vliegtuigen op den grond vernield. Een stad waarin zich zeer veel troepen bevonden werd met bommen bestookt, waarbij groote branden uitbraken. Het station werd volkomen ver woest. Ten Oosten van de Dnjepr werden in opeenvolgende aanvallen veldversterkingen, transportcolonn^s en tanks met bommen bestookt en vernield, ruim 5Ö0 vracht auto's der Sovjets werden vernield,vjjf stukken geschut tot zwijgen gebracht en, een Sovjetpantsertrein buiten gevecht ge steld, terwijl nog zes'transporttreinen met talrijke bommen werden bestookt, tot staan gebracht en zwaar beschadigd. In de wateren ten Oosten van Odessa is een Sovjettransportschip van 5000 ton door bommen getroffen en tot zinken ge bracht, terwijl een Sovjetkoopvaarder van 3000 ton. zwaar beschadigd werd. Twee andere Sovjetschepen werden eveneens ver nield en een batterij afweergeschut der Sovjets werd tot zwijgen gebracht. DE VERLIEZEN VAN DE SOVJET- LUCHTMACHT. Volgens tot dusver ontvangen berichten hebben de Sovjets op 14 September in totaal 57 vliegtuigen verloren. Hiervan werden 30 in luchtgevechten en 14 door de luchtdoelartillerie neerge schoten. 13 vliegtuigen werden op den grond vernield. Het jachteskader Mplders. De opperbevelhebber vanhet lucht- wapeii, rijksmaarschalk Hermann Goering, heeft het jachteskader Mölders een ge- lukwenschschrijven ter gelegenheid van 't feit, dat het eskader zijn 2000ste lucht overwinning heeft behaald. De oorlog in de lueht. Op 14 September ev in den nacht van 14 op 15 September vielen Duitsche ge vechtsvliegtuigen havens aan de Oost kust van Engeland aan, alsmede schepen en een radiostation op de Faroer-eilandeii, Het zeer slechte zicht maakte het onmo gelijk de uitwerking van de bommen waar te nemen. TANKSCHIP IN BRAND GEBOM BARDEERD. Duitsche langeafstandsbommenwerpers melden draadloos, dat zij op den Atlanti- schen Oceaan op 350 k.m. ten Westen van <",e Hebttiden een tankschip van 6 tot 8.000 b.r.t. ,in brand hebben geworpen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEER GESCHOTEN. Boven bezet gebied aan het Kanaal en boven de Noordzee zgn, naar aan het D.N.B. wordt 'gemeld, gisteren een Brit- sche bommenwerper en een Hurricane- jager neergeschoten. Zondagnacht heeft het afweergeschut in Ngord-Frankrijk een Britschen bommenwerper van het type Lockheed-Hudson neergeschoten. ALEXA N DRIE WEER GEBOMBAR DEERD. liet Duitsche luchtwapen heeft in den nacht van 14 op 15 September de doel treffende aanvallen^ op de haven van Alexandrië herhaald. Op 14 September werden Britsche automobielen en concen traties pantserwagens alsmede tentenkam pen en opslagplaatsen van proviand bij Birhabaka in Egypte met succes aange vallen. Andere Duitsche gevechtsvliegtui gen wierpen talrijke bommen op doelen in Tobroek. MISLUKTE AANVAL OP CONVOOl, Naar het D.N.B, van bevoegde zijde ver neemt, is, door het sterke afweervuur van de Duitsche en Italiaansche schepen, een aanval doo*- Britsche bommenwerpers op een convooi der spilmogendheden in. de Middellandsche Zee, mislukt. Nog voor de Britsche bommenwerpers zich op groote hoogte aan het geconcentreerde en welge richte afweervuur konden onttrekken, wer. den vier bommenwerpers neergeschoten. Na dezen succesvollen afweer zette het convooi de reis voort en bereikte onge hinderd de haven van bestemming. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Het Britsche luchtwapen heeft vannacht op eenige plaatsen van Noordwest-Duitsch- land brisant- m brandbommen Uiten vallen, waardoor in woonwijken verwoesting en beschadiging aan eenige huizen ontstonden. Tot dusver is uitsluitend melding gemaakt van dooden en gewonden onder de burger bevolking. Nachtjagers en luchtdoelgeschut schoten volgens de voorloopige berichten zes vliegtuigen omlaag. De itrijd >n het Oos'en. ten Duitsche vo sfiei heeft een stuwdam .-net brug geraekt. De gevolgen zijn zichtbaar (Atlantic-Holland) De Duitsche duikbootaanval op een Engelsen convooi. Volgens de Britsche admiraliteit I hebben Britsche schipbreukelingen de volgende bij zonderheden medegedeeld van den Duit- schen duikbootaanval op een Britsch con vooi op den Atlantischen Oceaan. De eerste aanval werd in den vroegen ochtend ondernomen. Twee Britsche koopvaarders werden onmiddellijk getroffen en zonken binnen enkele minuten. Twee uur later volgde een tweede aanval, waarbij een koopvaarder midscheeps getroffen werd en onmiddellijk, zonk. Twee andere schepen werden zoo zwaar beschadigd,.-dat;.de op,-, varenden in1 de sloepen gingen en van dichtbij hun schepen zagen ondergaan. Een groot schip werd in de machinekamer ge troffen: het ruim liep snel vol water, doch de bemanning kon zich nog juist in de booten begeven. Het Britsche stoomschip „Brandenbourg", dat er in geslaagd was een groot aantal schipbreukelingen aan boord te nemen, werd bij den derden aan val zoo ernstig getroffen, dat het onmiddel lijk zonk. Van de bemanning en de aan boord genomen schipbreukelingen werd slechts één persoon gered. Eenige schepen, die slechts zeer lang zaam en met slagzij voeren, zonken, toen het zwaar weer begon te worden. Over het lot der bemanning van deze schepen is niets bekend. Men moet echter vreezen, dat de kleine sloepen in de woelige zee vérgaan zijn. Uit La Linea meldt 't DN.B. dat talrijke opvarenden van getorpedeerde Engelsche schepen te Gibraltar zijn aangekomen. On der hen bevinden zich 25 Engelsche zee lieden .van schepen, die op den Atlantischen Oceaan tot zinken zijn gebracht en 10 Grieken. Amerika en de oorlog. VERKLARINGEN VAN MINISTER KNOX. Uit Milwaukee (Wisconsin) meldt het^ D.N.B.: Tijdens een jaarvergadering van de' Amerikaansche organisatie van oud-strij ders „American Legion", heeft de minister van marine, Knox, verklaard, dat vanaf Dinsdag 'de vloot der Ver. Staten schepen van alle nationaliteiten, die tusschen Noord- Amerika en de wateren om IJsland hulp materiaal voor Engeland transporteeren „zoo voldoende mogelgk" te beschermen. Knox heeft Roosevelt's bevel "aan de Amerikaansche Atlantische vloot zóó uit gelegd, dat „ieder boven of onder water varend oorlogsschip der spilmogendheden buitgemaakt of vernietigd" moet 'worden. Uit de-verklaringen van Knox bleek, dat daardoor verhinderd moet^ worden, dat de spilmogendheden de „brug van schepen, die oorlogsmateriaal naar Engeland ver voeren", vernieiigeh. De Amerikaansche hulpverleening aan Engeland. Uit Washington meldt het D.N.B. Pre sident Roosevelt heeft héden aan hét Congres het aangekondigde tweede ver slag voorgelegd over de hulpverleening' aan Engeland. Volgens dit verslag heeft de werkelijke uitvoer aan Amerikaansch oorlogsmateriaal sinds' de wet tot hulp verleening aan Engeland en -aan landen die tegen de as strijden in werking is. ge treden, 190.447.670 dollars bedragen. Hiertoe behooren oorlogsmateriaal en andere leveranties, voor zoover zij reeds geëxporteerd zijn. Daar komt nog bij be wapeningsmateriaal ten bedrage van 35.946.701 dollars, dat reeds beschikbaar- gesteld m&ar nog niet verscheept is.An dere prestaties, als .herstellingen aan oor logsschepen, hebben bedragen 78.169.377 dollars. In totaal hebben de Vereenigde Staten dus voor 304.563.748 dollars geëxporteerd krachtens de leen- en pachtwet. Reeds toegestane, maar nog niet uitgevoerde or ders bedroegen 162.000.000 dollars. Een verordening van den commissaris-generaal voor de veiligheid. Het rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaalvoor de vei ligheid heeft de volgende verordening Over het optreden van joden in het openbaar uitgevaardigd: Krachtens par. 45 der verordening no. 138/41 van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het handhaven van de openbare -orde, be paal ik, met gelijktijdige opheffing van mgn mededeeling van 4 Juni 1941 over de beperkte bewegingsvrijheid /voor joden, het volgende: Artikel 1. 1. Het is joden verboden deel te ne men aan openbare bijeenkomsten en gebruik te maken van openbare inrich tingen voor zoover zy bestemd zijn om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf en voorlichting te bieden. 2. In het bijzonder is aan joden verbo den: 1) het bezoek aan openbare parken eb dierentuinen; 2) het bezoek aan café's en restaurants, met inbegrip van die op stations alsmede het verblijf m hotels en pensions; 3) het gebruik van slaap- en restaura tiewagens; 4) het bezoek aan schouwburgen, caba rets, variétés en bioscopen; 5) het bezoek aan sportinrichtingen, met inbegrip van zeebaden, overdekte en niet-overdekte zwembaden, alsmede het deelnejnen aan openbare sportverrichtin gen; 6) het deelnemen aan openbare^ artistie ke vertooningen, met inbegrip van concer ten; 7) het verblgf in en het gebruik van openbare bibliotheken, leeszalen-en musea. Artikel 2. Voorts is aan joden het. directe of indirecte deelnemen aan openbare markten, met inbegrip van de vee markten, openbare veilingen en goe derenbeurzen, alsmede het betreden van abattoirs verboden. Artikel 3. Voor het blijvend of tgdelgk veran deren van woonplaats of van de .gewo ne verblijfplaats door joden is een ver gunning vereischt. Artikel 4 1. Op de bepalingen van art. 1 éh 2 kunnen uitzonderingen worden toegestaan, welke met kosten gepaard kunnen gaan. 2. Voor hét verstrekken van uitzondering gen (alinea 1), alsmede voor het uitrei ken van vergunningen (art. 3) is de com missaris-generaal voor de veiligheid, resp. de door hem aangewezen instantie be voegd. Artikel 5. Worden uitzonderingen voor bijeenkom sten of inrichtingen verstrekt, dan moeten de daartoe dienende lokalen of inrichting gen kenbaar gemaakt worden, door bor den, biljetten of opschriften met derf tekst: „Joodsch lokaal (resp. joodsche bij eenkomst) alleen voor joden toegan- keltfk." Aan niet joodsche personen is het betre den van dergelijke lokalen of inrichtingen verboden. Artikel 6. jfood in den zin van deze verordening is wie volgens art. 4 van de verordening no. 189/40 over de aanmelding van onderne mingen jood is of als jood geldt. Artikel 7. 1. Wie in strijd handelt met de bepa lingen van art. 1, 2, 3 en 5 of deze ont duikt, .wordt voor zoover niet krach tens andere voorschriften 'een zwaardere straf wordt toegepast bestraft mèt hechtenis met een maximum van zes maanden en een boete met een maximum van 1000 gulden of met een van deze straf fen. Aan dezelfde straf is onderhevig hij, die een ontduiking van deze bepalingen in de hand werkt, mogelijk maakt of daarbij zijn medewerking verleent. 2: De volgens alinea 1 strafbare hande lingen zgn overtredingen. 3. Het nemen van maatregelen door de Sicherheitspolizei blijft hierdoor onaange tast. Artikel 8. Deze verordening treedt in werking, met uitzondering van art 2. op den dag harer afkondiging. Art. 2 treedt 14 dagen na de afkondiging in werking. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten hebben groote aan- valsoperaties. een succesvol verloop. De omsingeling van Leningrad werd in een taai gevecht om de modern versterkte verdedigingsin- stallaties toegehaald. Herhaalde te genaanvallen van den vijand, welke gesteund werden door zware pant serwagens, stortten ineen. Voor de Britsche Oostkust heb ben gevechtsvliegtuigen Zondag nacht uit een convooi een vracht boot van 10.000 brt. tot zinken ge bracht In Noord-Afrika hebben Duitsche duikbommenwerpers tentenkampen, alsmede concentraties van pantser wagens en auto's der Britten by Solloem met bommen van zwaar kaliber bestookt. Bij den aanval - van een Duitsche formatie ge vechtsvliegers in den nacht van 13 op 14 September op de «havengebie den rondom Suez en Port Tewfik werden olieopelagplaatsen in brand geworpen. Boven Duitsch gebied heeft de vy'and overdag nóch des nachts mi litaire acties uitgevoerd. Twee Noorsche schepen tot zinken gebracht. BIJNA 200 NOREN OMGEKOMEN. Naar het Noorsche telegraaf agentschap meldt, is aan de Noord-Noorsche kust door de Engelschen het passagierschip „Richard. With" tot zinken gebracht. Het schip is binnen enkele minuten gezonken. Van de passagiers en de bemanning, in totaal 130 personen, konden zich slechts 26 in veiligheid stellen. Meer dan 100 per sonen, voor negentig percent bestaande uit Noorsche burgers, z\jn om het leven gekomen. Behalve dezen laffen overval hebben de Engelschen nog een ander Noorsch schip aangevallen, nl. het schip „Baroy" (600 brt). Dit schip werd door een Britsch vliegtuig aangevallen en tot zinken ge bracht. Ook dit schip voer niet in con vooi en was pnbewapend. Aan boord' van het schip bevonden zich 105 Noorsche burgers, waarvan er slechts 14 gered kon den worden. Zoodoende zijn dus 91 Noren, waaronder eveneens vele vrouwenten kin deren, het slachtoffer geworden van de zen Britschen overval. In totaal zgn dus 200 Noren door de Britten vermoord. Zij voeren ook niet in dienst van' de Duitsche weermacht. Een derde Britsche overval op een Noorsche mailboot kon door het tg-, dig ingrijpen van de Duitsche luchtmacht verhinderd worden. Een aan de oppervlak- t verschenen Eritsche duikboot had juist het schip onder artillerievuur genomen, toen twee Duitsche bewakingsvliegtuigen verschenen, welke door het werpen van bommen de duikboot dwongen snel onder te duiken. HET ITALIAANSCHE. In zijn weermachtsbericht no. 468 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Noord-Afrika: aan het front van To broek plaatselijke actie van# de infanterie en activiteit van de artillerie van de as. De vijand leed verliezen en wij maakten vele krijgsgevangenen. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen bombardeerden To broek. De^ vijand liet bommen ^all&n op Tripolis en Béhghasi. Eenige niet-militai- re gebouwen werden beschadigd en eeni ge inlandsché huizen werden verwoest. Te Benghasi is een vijandelijk toestel door het luchtdoelgeschut neergehaald. Oost-Afrika: de Engelsche luchtmacht blijft onze vooruitgeschoven stellingen bombardeeren en beschieten. In den sector van Woltsjefit heeft onze artillerie tal rijke vijandelijke vrachtauto's getroffen, welke tróepenversterkingen vervoerden. In den sector van hèt Tana-meer heeft 'een .van onze sterke" colojmes, onder aan voering van den luitenant-kolonel Giulio de Sivo, een actie ondernomen waarbij hg den strijd aanbond met een aanzienlijke vijandelijke strijdmacht. Na bijzonder hardnekkige gevechten werd de-vijand ge noopt met zware verliezen terug te trek ken. Onze troe"pen hebben hierbij hun ge bruikelijke moed en strijdlust aan den dag gelegd. De veertiende afdeeling van esca- drons cavalerie en het derde bataljon „galliano" hebben zich bijzonder onder scheiden. Deze afdeelingen hebben de vij andelijke troepen 'door nerhaalde charges en tegenaanvallen verdreven. De uitkeering van ziekengeld. Herhaaldelijk komt net voor, dat ver zekerden krachtens de Ziektewet te weinig aandacht schenken aan de bepaling van artikel 47 dier wet, welke met zich brengt, dat een verzekerde, ingeval van onge schiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, zoo spoedig mogelgk, in elk geval binnen 24 uur, een ziekmelding moet indienen bij het orgaan waarbij de betrokkene verzekerd is. Overtreding van deze bepaling kan ten gevolge hebben dat de uitkeering voor zie kengeld geheel of ten deele wordt ge weigerd. Ondanks het feit'dat ter zake een zeer- groote soepelheid wordt betracht, blijkt, dóór de bij de verzekerden vaak aanwezige nalatigheid, in een belangrijk aantal ge vallen, vertraging in de uitkeering of af wijzing der aanvragen, onvermijdelijk te zijn. De omvang van dit euvel wordt afdoen de geïllustreerd door het feit, dat bij een Raad van Arbeid in het centrum des lands in 1940, wegens te late ziekmelding, de uitkeering in 638 gevallen later aanving, terwijl in' 167 gevallen de uitkeering geheel moest worden geweigerd. Deze cijfers be dragen voor het eerste halfjaar 1941 on derscheidenlijk 390 en 164. Het is dan ook in het welbegrepen be lang der verzekerden dat zij ten aanzien van hun ziekmeldingen zich met meer nauwgezetheid aan de bestaande voor schriften houden. t

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1