PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 11 SEPT. 1941 De strijd op het Oostelijk front. De 45e Nederlandsche Jaarbeurs. VRIJWILI N Wijziging winkelsluitingswet. De legerberichten van gisteren. EGIOEN ID abonnementsprijs a 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal4 Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent advertentieprijs Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prjjg. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer liet (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4. bladzijden. De BUREAUX Tan de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tel VLISSINGEN Redactie en AdmlnN stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen); Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 ir- k Redactie telefoon 269, na kantoortijd WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER SIS Hoofdredacteur i 3. C. Visser, Vlissingen 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en AdrninN et ratio Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 85, tel. 21 Vergeefsche Russische tegenaanvallen. In aansluiting op het weermachtsbe- richt verneemt het D.N.B. van militaire zijde, dat tengevolge van de omsingeling van St. Petersburg ook die lichte schepen der bolsjewistische Oostzeevloot niet meer naar de Witte Zee kunnen ontkomen. Deze Oostzeevloot bestaat uit twee oudere slag schepen drie slagschepen zijn in aan bouw tenminste 6 kruisers tot 10.000 ton, ongeveer 30 torpedoboot jagers, waar van bijna de helft beschadigd is, een twaalftal torpedobooten, ongeveer 100 duikbooten, verscheidene, mijnenleggers, on geveer 50 mijnenvegers en 'n groot aantal motortorpedo- en motorbooten. De Oost zeevloot is thans opeen gedrongen in een klein gebied in de Finsche Golf. Weliswaar beschikt zij daar nog over de basis Kroon stad doch zij wordt in haar vrijheid van beweging zeer belemmerd door het weg vallen van de verbindingen over land en de heerschappij van Dujjsch-Finsche ma rine en luchtmacht in de Finsche Golf. I Tijdens de gevechten, welke in de tweede nelft van Augustus aan den benedenloop van den Dnjepr zijn gevoerd, heeft, naar het D.N.B. van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, een Duitsch pantsercorps den bol sjewisten aanzienlijke verliezen toege bracht. De Sovjets probeerden tevergeefs met alle krachten een bruggehoofd op den Westelijken oever van den Dnjepr te hou den. Met uiterste ^verbetenheid boden zij aan de oprukkende Duitschers verzet. De tegenstand der bolsjewisten werd door het pantsercorps in een gevecht, dat drie dagen duurde, gebroken. 98 pantserwa gens, alsmede 108 stukken geschut en 6 vliegtuigen werden buitgemaakt. Een af- deeling pioniers van dit ^antsercorps heeft in deze worsteling van drie dagen 16 gra naatwerpers, 19 zware en 35 lichte ma chinegeweren, 226 automatische geweren, 495 infanteriegeweren en 6 voertuigen buitgemaakt of vernietigd. de verovering van schüssel- burg. Na de inneming van Schltisselburg heb ben Duitsche pioniers, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, reeds meer dan 10.000 bolsjewistische mijnen onschadelijk gemaakt, die rondom de stad waren aan gebracht. In de komende dagen zullen ook de huizen gezuiverd wordep. Zelfs in wo ningen en openbare gebouwen hadden de Sovjets mijnen geplaatst De Duitsche troepen hebben bjj hun verderen opmarsch in den Noordelijken sector van het Oostelijk front gisteren een belangrijk kruispunt van wegen ingeno men, dat de bolsjewiki verbitterd verde digden. Dit kruispunt werd beveiligd door bunkers en veldstellingen. De Sovjets poogden zich ten Zuiden van het Ilmenmeer herhaaldelijk achter mijn- versperringen te nestelen. Maar Duitsche sappeurs en infanteristen overmeesterden deze versperringen binnen zeer' korten tijd, zoodat de Duitsche troepen hun opmarsch konden voortzetten. Bij een aanval op een vrij groote plaats stuitten Duitsche troepen op vrij sterke Sovjetformaties, waarbij zich tanks bevonden. Zonder eigen verliezen vernietigden zij 15 bolsjewistische gepant serde vechtauto's, waaronder verscheide ne van 52' ton. In den Zuidelijken sector van het Ooste lijk front hebben Duitsche troepen giste ren, na hardnekkigen bolsjewistischen tegenstand te hebben gebroken, 700 sol daten gevangen genomen en 10 tanks ver nietigd. Op een andere plaats werden 3\000 Sovjet-soldaten gevangen genomen en 14 stukken geschut en 4 vrachtauto's buitge maakt, elders eveneens 1000 gevangenen en 14 tanks. Tijdens de gevechten van de laatste dagen hebben de bolsjewiki door het vuur van Duitsche infanterie en artillerie op den benedenloop van den Dnjepr tal van ka- nonneerbooten, monitors, sleepbooten en andere vaartuigen verloren. Gisteren is op den benedenloop van de'n Dnjepr ten Oosten van Cherzon een transportvaartuig' tot zinken gebracht. Naar het D.N.B. van militaire zijde wordt medegedeeld, hebben de bolsjewis ten in het gebied zestig kilometer ten Noordoosten van Smolensk in den loop van 8 en 9 September de Duitsche stellingen op eenige plaatsen met een hoeveelheid soldaten ter sterkte van een compagnie envbataljon, gesteund door pantserwagens, aanbevallen. Alle Sovjet-aanvallen stort ten als gevolg van den sterken Duitschen afweer ineen, waarbij de bolsjewisten zware bloedige verliezen leden. Verschei dene pantserwagens werden vernietigd. Kaart Van Pelt. Het Incident met de „Greer". ernstige WAA ischuwing van america irst. Het America First Committee verklaart, blijkens een D.N.B.-bericht uit New-York, in een oproep aan het Amerikaansche volk o.a., dat bij den aanval op den torpedoboot- jager „Greer" de Duitsche en Amerikaan- sche verklaringen tegenover elkaar staan en dat men de Duitsche beweringen niet eenvoudig als leugen kan verwerpen. Duitschland heeft stellig geen belang bij een deelneming der Ver. Staten aan den oorlog, maar wel wordt in de Ver. Staten aangedrongen op deelneming aan den oorlog, o.m. door de ministers Knox en Stimson. Op het zelfde aambeeld hameren de interventionistische organisaties en de pers. De Washingtonsche commentaar- schrijvers Alsop en Kintner aanhalende constateert het comité, dat Roosevelt tracht de Duitschers er toe te brengen het eerst te schieten en dat de intiemste advi seurs vên hem eischen, ingeval de Duit schers het niet doen, dat hij het eerste schot zal laten gevén. De Duitschers heb ben geweigerd het eerste schot af te vuren, zoodat de vraag opkomt, of de president thans de wenschen nakomt van zijn adviseurs en zijn eigen wenschen. Het comité besluit woordelijk: „Amerikanen, weest op uw hoede. De president bereidt zich voor u in den oorlog te storten, wan neer hij zijn radiorede houdt. Denkt er aan, dat gij voor uw zonenstrijdt, dat gij hen m°et beschermen tegen een oorlog en een massamoord. Staat niet toe, dat uw regeermg u bedriegt." de engelsche verliezen boven berlijn. Naar thans bekend gemaakt wordt, heeft de Duitsche luchtdoelartillerie in den nacht van Zondag op Maandag van de Britsche bommenwerpers, die Berlijn na derden, nog een exemplaar neergeschoten, zoodat het aantal neergeschoten toestellen, dat aan Duitsche zijde is geconstateerd, tot 20 is gestegen. Met inbegrip van den boven Zweden verongelukten bommen werper heeft de aanval op de Duitsche hoofdstad den Engelschen dus ten minste 21 bommenwerpers gekost, waaronder tal van viermotorige. IRAN AANVAARDT DE VOORWAARDEN. 300.000 MAN SOVJETTROEPEN Ut DEN KAUKASUS. De Britsche berichtendienst meldt uit Teheran, dat de Iraansche premier in een buitengewone zitting van het par lement heeft medegedeeld, dat de re geering alle Engelsch-boljewistische. eischen heeft aanvaard. Genoemde dienst meldt voorts, dat deze eischen o.a. behelzen terugtrekking van de Iraansche troepen ten Zuiden van een lijn, die begint bij een punt ten' Zuiden van het Oermia—meer en loopt via Kaswin, Semnan, ten Oosten van Te- ran en ten Noorden van de lijn Ker- mansjah-Korromabad - Dietsfoel - Ma- sjid-Soelaiman-Haftakhol en Bandar- Dilam. Het D.N.B. meldt uit Sofia: Het blad Sora meldf uit Ankara, dat volgens ver klaringen van een Amerikaansch journa list in den Kaukasus en ten Zuiden daar van ruim 300.000 man Sovjettroepen zijn geconcentreerd. De Sovjet-ambassadeur in Ankara zou den minister van buitenland- sche zaken Saradzjogloe verklaard hebben, dat de troepen samengetrokken zijn ter beveiliging van de oliegebieden. Deze ver klaring wordt echter in Ankara met reser ve beoordeeld. In Turkije komen steeds minder vluchtelingen uit Iran aan, aan gezien de Turksch-Iraansche grenzen steeds strenger d<jor de Sovjettroepen be waakt en gesloten worden. Volgens een bericht van United Press, gepubliceerd in Dagens Nyheter, zou vol gens de Engelsch-bolsjewistische voor waarden aan Iran de demarquatielijn der Sovjettroepen ongeveer 100 KM, ten Noor den van de hoofdstad in de richting van Kaswin en vandaar naar het Zuiden langs de grens van Irak verloopen. De Britsche troepen zouden het Zuidelijke deel van het land tot aan Hamadan bezetten. De cen trale deelen van Iran zouden niet bezet worden. De olievelden zouden onder En gelsche controle vallen. De Sovjets zouden alle vliegvelden, wegen en andere ver- keersinrichtingen controleeren. PROCES TEGEN COMMUNIS TISCHE FUNCTIONNARISSEN. Op het oogenbllk wordt voor. het Duitsche Obergericht te 's-Gravenhage een proces gevoerd tegen 22 leidende functionnarissen van de illigale C. P. N. (Communistische Partij Nederland). Allen zijn aangeklaagd wegens hoog verraad, zij hebben o.a. in Februari en Maart van dit jaar aangespoord tot een algemeene staking. Aangezien alle strafbare handelin gen zijn gepleegd voor 22 Juni 1941, dus voor het tijdstip, waarop het Duitsche rijk in oorlog is met de Sov jet-Unie, worden zij niet beschouwd als begunstiging van den vijand en wordt het proces niet gevoerd voor de militaire rechtbank. DE „KOTA N0PAN" OVER TIJD Vermoedelijk In den grond geboord. Volgens de Associated Press maken New Yorksche scheepvaartkringen bekend, dat het van Batavia naar New York varende Nederlandsche passagiersschip „Kota No- pan", groot 7319 brt. over tijd is. Men neemt aan. dat het schip door optreden van den vijand, tot zinken is gebracht. (De „Kota Nopan" is eigendom van den Rotterdamschen Lloyd en werd in 1931 bij de Mij. de Schelde te Vlissingen gebouwd. Red.) De controle op de groenten- en fruitp rijzen. Sinds eenige weken wordt nu de contróle op de prijzen van groente en fruit uitge voerd aan de hand van de prijslijsten, welke door den gemachtigde voor de prijzen zijn vastgesteld. Deze contróle is'in alle deelen van het land zoowel door de politie als door verschillende opsporingsorganisaties onmid dellijk met kracht ter hand genomen. Bij de behandeling dezer zaken is geble ken, dat de prijsovertredingen zoowel in den groot- als in den kleinhandel plaats vinden. Naast processen-verbaal opgemaakt tegen enkele veilingen, zijn er vrij veel grossiers in overtreding geweestalleen in de stad Rotterdam reeds een dertigtal. Ook in het ressort Amsterdam kwamen ongeveer 40 verbalen tegen grossiers binnen. De detaillisten zijn uiteraard in belangrijk grooter aantal in overtreding geweest. Bij de inspectie 's-Gravenhage wachten niet minder dan 200 zaken op behandeling, ter wijl Amsterdam reeds meer dan 100 von nissen heeft gewezen. Ook de andere in specties voor de prijsbeheersching, te Leeuwarden, Arnhem en 's-Hertogenbosch, zijn actief en dagelijks worden daar gros siers en detaillisten, die te hooge prijzen voor hun waren gevraagd hebben, berecht Tegen het niet- of niet voldoende nakomen van de prijsaanduidingsplicht moet even eens steeds weer worden opgetreden. Het resultaat van deze actie, welke ge voerd wordt om te komen tot verantwoorde groenten- en fruitprijzen is, voorzoover dit nu reeds overzien kart worden, bevredigend. In vele plaatsen zijn verschillende prijzen scherp gedaald, hetgeen door het publiek zeer gewaardeerd wordt, dit werkt dan ook in alle opzichten mede bij de naleving der voorschriften. CONTRASTEN. De foto's in de couranten laten U de gebeur tenissen zien aan het Oostfront. Zij geven U een inzicht In de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden om den aartsvijand van alle beschaafde volkeren, het bolsjewisme, te ver nietigen. Deze foto's toonen U de aanvallen der stoottroepen, acties van de luchtmacht en van het pantserwapen. Kortom, zij doen U meele ven met den strijd die in het Oosten door de dappere beschermers van onze beschaving ge streden wordt. De foto's toonen U tevens dat in dezelfde couranten foto's kunnen verschijnen over cultureele gebeurtenissen in Nederland, over opbouwenden arbeid, over wetenschap en techniek Inderdaad, dit is een fel contrast. Dit is een feit dat wij accepteeren zonder meer, waarbij wij echter vergeten dat wij dit te dan ken hebben aan hen, die zich wierpen in den strijd tegen het bolsjewisme en zoodoende het gevaar buiten onze grenzen hielden. Contrasten zijn er altijd en zij zijn er ook in dezen tijd. Steeds weer moet de mensch keuze doen. beslissen aan welken kant hij behoort. Dit is ook nu weer het geval. Duizenden Neder landers kozen reeds. Zij willen niet afwachten. Daarom namen zij dienst in ons legioen. Nu wordt aan U gevraagd: Wat wilt U, welken kant kiest gij? Bewijst dat U inderdaad Hol- landsch bloed in uw aderen hebt, meldt U aan bij het: Voorlichting op velerlei gebied. De Utrechtsche najaarsbeurs is een lus- trumbeurs. Zij draagt het getal 45. Bo vendien wordt deze najaarsbeurs gehouden in het jaar, dat het jaarbeursinstituut een kwarteeuw bestaat. Maar de tijdsomstan digheden zijn er niet naar om deze feiten op feestelijke wijze te herdenken. Hoewel men, gekomen aan deze nieuwe mijlpaal, geneigd zou zijn de historie te laten, spreken, lijkt het ons in dit tijdsbe stek toch 't doelmatigst het verleden te la ten rusten en den blik voorwaarts te wen den. Niet/ dat het verleden geen interes sante gegevens, /üjfers en bovenal een schoone ontwikkelingsgang te zien zou ge ven, maar we stemmen in met het devies van deze najaarsbeurs voortwerken. Im mers het doel van de jaarbeurs in deze tij den wil zijn, om met handel, nijverheid en landbouw samen voorbereidingen te treffen voor de nieuwe toekomst van ons land. De beteekenis van de jaarbeurs was al tijd hierin gelegen, dat ztj producent en verkooper met elkaar in contact bracht Deze zending vervult de beifrs ook heden nog. Doch naast het tentoonstellen, bemid delen of demonstreeren vaij nieuwe artike len, nieuwe methodes etc. is er toch in deze tijdsomstandigheden een andere* be- langrgke factor naar voren gekomen de voorlichting. Men zal daarop antwoorden, dat er op de jaarbeurs toch altijd voor lichting heeft bestaan. Inderdaad, maar deze -voorlichting is in het huidige tijdsbe stek toch wel zeer uitgebreid en heeft zich tot nieuwe gebieden gewend. Zij heeft zich zelfs uitgestrekt tot den producent. Men denke in dit geval aan den landbouw. Hier toch komt deze voorlichting wel heel sterk tot uiting. Nieuwe hulpmiddelen, nieuwe mogelijkheden en bepaalde grondstoffen geven den landbouwer inzicht en advies wat h(j produceeren moet en hoe hrj pro* duceeren moet. Niet alleen voor land-, tuin- en bosch* bouw, maar ook voor de andere twee tak* ken van het bedrijfsleven, nl. handel en nijverheid, blijkt dat de jaarbeurs steeds meer geworden is een centrum van econo* mische voorlichting. Het bedrijfsleven on* dervindt alle mogelijke hulp en bijstand om haar taak te vervullen. Ook op deze najaarsbeurs zal de agrarl* sche afdeeling veler belangstelling trekken* Het is wel verheugend dat de agrarische beurs steeds grpoter omvang aanneemt. Temeer, daar dit xot gevolg heeft, dat het geheele bedrijfsleven in samenhang op de jaarbeurs tot uiting komt. Daardoor ook kan de beteekenis van den landbouw voor onze samenleving duidelijker en beter be* licht worden. Want een samenleving waar* in alleen aan nijverheid en handel, dus zon* der landbouw, plaats gegeven wordt, is tot mislukking gedoemd. Een gelukkig ver* schijnsel is het daarom, dat in de laatste jaren door de zich steeds uitbreidende agrarische afdeeling voor den arbeid van den landbouw meer waardeering valt te be speuren en meer besef zich baanbreekt van de grootsche taak van den landbouw voor onze samenleving. Vanzelfsprekend zijn. de tijdsomstandigheden daarvoor thans wel uitermate geschikt. Zoo is de landbouw ook op deze najaarsbeurs aangetreden om met nijverheid en handel de nieuwe toe komst van Nederland te helpen verzekeren, op te bouwen en te bestendigen. Mogelijkheid van verplichte openstelling. De persdienst van de departementen van/ handel, Nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij meldt o.m.: In de Nederlandsche Staatscourant van 10 September 1941, no. 176, is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, waarbij wijziging is gebfacht in de thans van kracht zijnde wettelijke re geling inzake de winkelsluiting. In hoofdzaak zal dit besluit inhou den, dat het slui tings tijdstip der win kels op de werkdagen wordt vervroegd en wel gedurende het winterhalfjaar (aanvangende 1 October voor de eerste vijf werkdagen tot 18 uur en voor den Zaterdag tot 19 uur, en gedurende het zomerhalfjaar (aanvangende 1 April) voor de eerste vijf werkdagen tot 19 uur en voor den Zaterdag tot 20 uur. Met deze regeling wordt voor alles aan sluiting aan de verduisteringsvoorschriften beoogd. Voor het venten zal een gelijke re geling komen te gelden. Intusschen blijven thans bestaande afwijkingen van de Win kelsluitingswet, op grond van plaatselijke bijzondere omstandigheden vastgesteld, on verminderd van kracht. Voorts geeft het besluit genoemden secretaris-generaal de bevoegdheid te bepalen, dat door hem aan te wijzen groepen van winkels op werkdagen ge durende door hem vast te stellen tijd* vakken voor het publiek geopend zul len moeten zijn. De bedoeling van deze laatste bepaling» is, den consument de waarborg te geven, dat hij in de voor hem belangrijkste winkels op de daarvoor meest geschikte tijdstippen tot het doen van inkoopen terecht zal kun nen. Van vorenbedoelde bevoegdheid zal worden gebruik gemaakt om een verplichte openstelling van 10 tot 18 uur in te voeren, voor de belangrijkste categorieën levens middelenwinkels, en voorts voor de klee ding- en de rijwielzaken. Deze categorieën winkels mogen echter, waarop nog eens in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd* buiten den verplichten verkoopstijd nog* voor zoover zulks in het algemeen is toe gestaan voor het publiek geopend zijn, der halve des morgens voor tien uur en des avonds voor zoover mogelijk na 1$ uur. "Verwacht mag worden, dat ook in dit opzicht met het belang van den consument zal worden rekening gehouden. De Britsche landing op Spitsbergen. -gebrekkige aardrijkskundige kennis in engelsche pers. „Zelden is het gebrek aan aardrijks kundige kennis in de Engelsche pers dui delijker gebleken dan in de commentaren op de Britsche landing in Spitsbergen" zoo schrijft Svenska Morgenbladet. Men pocht erop aan de Duitsche oorlogsindustrie be langrijke hoeveelheden kolen te hebben ontnomen, zoo vervolgt het blad, maar men heeft geen flauw vermoeden, dat de zee rondom Spitsbergen ieder oogenblik kan dichtvriezen. Men speculeert op vloot- .steunpunten op Spitsbergen en men spreekt zelfs van een luchtbasis op het pakijs. Zelfs het Engelsche ministerie van oorlog* doet aan deze fantastische veronderstellin gen mee. Het bezoek van generaal Osjima aan Nederland. Na de Dinsdag gemelde parade, waarbij de Japansche ambassadeur te Berlijn, ge neraal Osjima, met den bevelhebber der weermacht in Nederland, generaal- der vlie gers Fr. Christiansen .langs het front der troep schreed, heeft de ambassadeur als gast van den rijkscommissaris dr. Seyss- Inquart het middagmaal gebruikt. In den namiddag heeft generaal Osjima een bezoek gebracht aan de stad Rotter dam, waarbij ook de havenwerken bezich tigd werden, 's Avonds was hij de gast van den bevelhebber der weermacht en heeft h(j in den kring van de bevelhebbers der drie deelen der weermacht en hun nauwste medewerkers eenige uren in hartelijke ka meraadschap doorgebracht. Woensdagochtend heeft de hooge Japan sche gast per vliegtuig Nederland weer» verlaten. Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten voortdurende aan- valssuccessen. In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 8 op 9 September een aanval gedaan op het vliegveld Aboe Soedir aan het Suezkknaal. In hangars en benzine opslagplaatsen ontstonden felle branden. Op het Grodte Bittermeer kreeg een vrachtschip een bomtref- fer. In de Golf van Suez werd nog een koopvaarder zwaar beschadigd. Andere succesvolle luchtaanvallen waren gericht op haveninstallaties in Tobroek en op Britsche vliegvelden en spoorweginstallatie3 in Noórd- Egypte. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft een krachtige formatie Duitsche gevechtsvliegtui gen het vliegveld Ismailia aangeval len. Gevechtshandelingen van den vij and boven rijksgebied hebben over dag noch des nachts plaats gevon den. het ttaliaansche, Weermachtbericht nr. 463 lüidt als volgta In Noord-Afrika bedrijvigheid der artil lerie aan de fronten van Solloem en To broek: gemotoriseerde strijdmiddelen van den vijand werden vernield. Onze bommen werpers hebben doeltreffend doelen op den grond geraakt in de gebieden van TobroeK en Mersa Matroeh. De luchtafweer van Bardia heeft een Bristol-Blenheim neer geschoten. In Oost-Afrika geen enkele belangrijke gebeurtenis in de verschillende sectoren van Gondar. Britsche vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op Reggio Calabria en Messina, Geen enkel slachtoffer onder de bevolking. Onze bombardementsvliegtuigen hebben haveninstallaties gebombardeerd van Fa- magosta op Cyprus en olieinstallaties in Haifa: branden en groote explosies werden waargenomen. wij publiceeren iederen dag de verduisteringstijden,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1