PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT :umma ZATERDAG 6 SEPT. 1941 De strijd in het Oosten. Lichamelijke opvoeding op de scholen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 3.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van l-"5 regels 1 1.65. Iedere regel meer 33 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 1 0.55. Iedere regel meer 11 ct '{max. 8 regels.) „Brieven, of adrea bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 209 Hoofdredacteur J, C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admlnl- - Btratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG s Kanaalstraat 45, teL 85( BRESKENS 3 Dorpsstraat 85, teL 21 aangesloten bij het bureau voor publiciteitswaarde, ingesteld door de vereeniging „de nederlandsche dag Duizenden gevangenen gemaakt. Naar het D.N.B. meldt verloopen de gevechten in den middensector van het Oostelijk front de laatste dagen zeer suc cesvol voor de Duitschers. In de periode van 25 Augustus tot 4 September zyn alleen op het aanvalsterrein van twee corpsen meer dan 30.000 gevangenen en 160 tanks der Sovjets buitgemaakt of ver nietigd. Bovendien verloren de bolsjewiki in dit gebied vele honderden auto's, meer dan 200 stukken geschut en een groote hoe veelheid oorlogstuig van allerlei slag. In de tweede helft van de vorige maand probeerden de bolsjewiki met sterke ge pantserde strijdkrachten en tal van zware wapens een bruggehoofd aan den beneden loop van den Dnjepr te houden. Een Duitsch pantsercorps omsingelde de Sov jet-strijdkrachten en in een feilen strijd van drie dagen drong het ze in een heel kléine ruimte aan de rivier opeen. De bolsjewieken leden zulke buitengewoon zware verliezen, dat slechts een klein deel van him afdeelingen slaagde in een vlucht over den Dnjepr te ontkomen en 9600 ge vangenen, 98 tanks, 108 stukken geschut en pantserafweerkanonnen beneven^ 6 vliegtuigen den Duitschers in handen vie len. Het aantal gesneuvelde bolsjewisten is nog niet vastgesteld. SOVJET DIVISIES VERNIETIGD. In gevechten van drie dagen is een Sov jetdivisie infanterie door een Duitsche divi sie totaal vernietigd. Daarbjj werden 4000 bolsjewisten gevangen genomen en 46 stuk ken geschut, zes gepantserde gevechts auto's, vele machinegeweren en de gehcelé tros der bolsjewieken buitgemaakt. Op 2 September is een Duitsche pantser divisie in het centrale deel van het front op een bolsjewistische pantserdivisie ge- stooten. In een feilen strijd die twee dagen duurde werd de Sovjet-formatie die uit bijzonder zware pantserwagens bestond, vernietigd. 72 pantserwagens der Sovjets werden vernietigd, waaronder 18 van de zwaarste soort. TWEE BOLSJEWISTISCHE KA- NONNESRBOOTEN VERNIETIGD Twee kanonneerbooten der Sovjets die op den Dnjepr stroomopwaarts voeren, zijn op 3 Sept. door Duitsche pantserjagers waargenomen, die terstond het vuur op deze vaartuigen openden. Beide, kanonneer booten werden tot zinken gebracht. Verder wordt gemeld dat een Duitsch legercorps, -dat optrad in den centralen sector een groote terreinwinst heeft be haald en den bolsjewisten zware verliezen toebracht aan menschen en materiaal. Volgens de voorloopige cijfers zijn in den sector van dit corps in de gevechten tus- schen 25 Aug. en 4 Sept. in totaal 17.384 gevangenen gemaakt. Voorts werden door de Duitsche troepen vernietigd resp. buit gemaakt 121 pantserwagens der Sovjets, waaronder dertig van het zwaarste soort, 13 pantserverkenningswagens, 193 stukken geschut van allerlei kaliber, 517 vracht auto's en 200 andere voertuigen. In den zelfden sector werden aanvalspogingen van sterke pantserkrachten der Sovjets ver ijdeld door het geconcentreerde vuur van de Duitsche infanterie en de Duitsche pant- serafweerwapens, waarbij de Sovjets zware verliezen leden. DE STRIJD IN HET NOORDEN. In het gebied tusschen Ilmenmeer en de Finsche golf heeft een Duitsch leger corps den Sovjets ln een succesvollen aan val zware verliezen aan soldaten en oor logstuig van allerlei aard toegebracht. De holsjewisten verloren 6 zware en 9 middel zware pantserwagens, 7 pantserverken ningswagens, 20 stukken geschut, waar onder verscheidene van zwaar kaliber en een groot aantal lichte en zware infan- teriewapens. In den tijd van 1 tot 3 Sept. werden in den sector van dit corps 2.000 gevangenen gemaakt. Uit de mededeelingen van de gevangenen bleek, dat de formaties van de Sovjets die den strijd hadden aan gebonden met het Duitsche legercorps in degevechten van deze dagen zeer zware bloedige verliezen geleden hebben. 65 vlieg tuigen der Sovjets werden volgens tot dusver ontvangen berichten op 4 Sept. en in den nacht van 4 op 5 Sept. vernietigd. 42 vliegtuigen werden daarvan neerge schoten en 23 op den beganen grond ver nield. Bovendien werd 'n kabelballon neer geschoten. In de wateren ten Noorden van Dagoe brachten Duitsche gevechtsvliegtui gen een koopvaardijschip van 2.000 brt. tot zinken. VAN HET FINSCHE FRONT. De Finsche troepen hebben Donderdag hun aanvallen met succes voortgezet. In verschillende sectoren trachtten de Sov jets door tegenaanvallen het opdringen der Finsche troepen tegen te gaan. Al deze pogingen werden verijdeld, soms in ge vechten van man tegen man, waarbij de bolsjewisten zware verliezen leden. De werkzaamheden van de nieuwe Inspectie. Het jaar 1941 zal in de geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in ons land met gouden .letters geboekstaafd worden. In de eerste plaats werd met ingang van 1 Januari 1941 de lichamelijke opvoeding verplichtend gesteld voor de lagere scholen, in de tweede plaatswerd door de instel ling van een inspectie de mogelijkheid ge opend aan bovengenoemd besluit uitvoe ring te geven en tevens de gelegenheid geboden te trachten den opgeloopen achter stand op dit gebied in te halen. Vol enthousiasme begonnen hoofdinspec teur IJzer en de inspecteurs Rippe, van 't Lam en Lamberts aan hun nieuwe taak. Alleen door hard werken en stug door zetten kon de groote achterstand, welke Nederland in vergelijking met vrijwel alle landen in,Europa had, althans voor een deel ingeloopen worden Uit het onderhoud dat het A.N.P. had met den hoofdinspec teur R. IJzer, bleek dat men had be sloten dat zou worden uitgegaan van, en verder voortgebouwd op het rapport van het rijkscollege voor de lichamelijke op voeding. Als geyolg hiervan werd een 60- tal consulenten benoemd, die de rijksin spectie in het werk zouden bijstaan. HET WERK VAN DE CONSULENTEN. De consulenten, allen ervaren leeraren in de lichamelijke opvoeding, vertrokken na een gemeenschappelijken cursus te Overveen, gevolgd door hun beëediging naar hun standplaatsen. Zooals bekend werd Sin iedere inspectie van het lager onderwijs een consulent geplaatst. De eerste arbeid van deze nieuwe func- tionnarissen was een verkenning van hun ambtsgebied, dat uit ongeveer 120 scholen bestaat. Op iedere school werd de situatie ter plaatse goed opgenomen en in rap- porten vastgelegd, wat hestond en wat mogelijk geacht werd. De consulent gaf de noodige adviezen voor den bouw of ver houw van het lokaal, Speelplaats of plein werden dikwijls doelmatiger Ingericht. Al heel gauw bleek, dat consulent en onder wijzer „gelijkgestemde zielen" waren, bei den met de wensch om onze Nederlandsche school op dit onderdeel waar 't noodig was te vernieuwen en te verbeteren. Deze steeds toenemende samenwerking blijkt ook duidelijk uit de toename van het aantal deelnemers aan de ver schillende door de consulenten georga niseerde cursussen. De bedoeling is, dat de klasse-onderwijzer en -onderwijzeres zich onder de deskundige leiding van de con sulenten stellen om op de hoogte te raken van de meest doeltreffende toepassing van de lichamelijke opvoeding. Later kunnen zij dan de opgedane erva ringen en leerstof overhevelen op de aan hen toevertrouwde leerlingen. Op 1 Juli waren er reeds 145 van dergelijke cursus sen, met ruim 5000 deelnemers en met in gang van September zal dit aantal waar schijnlijk gestegen zyn tot 300 cursussen. Deze groeiende belangstelling voor de vor mingscursussen en het succes der zomer dagcursussen vormen wel een bewijs, dat overal in den lande het besef van de groote waarde van de lichamelijke opvoe ding doordringt en tevens de wensch om deze waarde in de onderwijspractijk te ver- HET SCHOOLZWEMMEN. Met den zomer in het vooruitzicht en met devies „iedere Nederlander zwemmer", pakte de inspectie als één van de eerste practische daden het zwemonderwijs op de scholen aan. De organisatie hiervan was lang niet eenvoudig. De bekende circu laire van den secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming gaf toen den beslis- senden stoot om op de lagere scholen het zwemonderwijs te brengen. - In bflna alle plaatsen, waar zulks mogelijk was, werd het schoolzwemmen beoefend. Overal werd een inschikkelijkheid be toond, welke een stimulans zal zyn om op dezen zelfden weg voort te gaan. Tiendui zenden kinderen hebben ondervonden, wat een intens genot er uitgaat van het zwem men, wat een vreugde het is een duik te kunnen nemen in het verkwikkende water en eens een tijdje van de schoolbanken bevrijd te zyn. Behalve de gezondheid, welke de kin deren opdoen in de open lucht, wordt er ook streng de hand aan gehouden, dat het onderwjjs in- het zwemmen niet verwaar loosd wordt. De doelstelling van de in spectie blijft echter, dat de klasse-onder wijzer zelf het zwemmen zoo beheergcht, dat hg zelf de zwemlessen kan geven en dan ook ten volle de veranwoordelijkheid kan dragen. De groote vlucht van het schoolzwem men brengt natuurlijk voor de overheid de noodige consequenties met zich mee. Zoo speelt de toestand, waarin het water zich bevindt, een belangrijke rol. Men moet in verband met het mogelijke besmettings gevaar uiterst voorzichtig zijn. In samen werking met verschillende instanties zal een behoorlijke contróle op alle zwembaden in ons land tot stand komen. De consu lenten voor de lichamelijke opvoeding en de schoolartsen zullen bij deze plannen een belangrijke rol als tusschenpersonen kra gen, ZINNELOOS BOMBARDEMENT DOOR DE ENGELSCHEN. 13 dooden en talrijke gewonden In Rotterdam. Donderdagmiddag heeft een Engelsche bommenwerper uit stratosfeerhoogte ver scheidene bommen op Rotterdam geworpen. Aangezien een welgericht werpen van bom men van een dergelijke hoogte voor de En- gelschen theoretisch en practlsch onmoge lijk is, kon het bombardement slechts ge schieden op een wijze, die nit den aard der zaak zware verliezen onder de burger bevolking tengevolge moest hebben. Er werden dan ook talrijke woonhuizen ver nield, resp. min of meer zwaar beschadigd. Voorts zijn door dezen zinneloozen en mi litair volkomen nutteloozen aanval aan zienlijke verliezen onder de Rotterdamsche bevolking ontstaan. Volgens hetgeen tot dusver is vastgesteld, werden dertien per sonen gedood, 49 zwaar- en 86 licht ge wond. Vermoedelijk zijn deze cijfers nog niet definitief daar mogelijk nog slachtoffers onder de puinhoopen bedolven liggen. Op te merken valt, dat deze Britsche wij ze van oorlogvoering niet elk begrip van moreel en volkenrecht in strijd is en een onschuldige burgerbevolking terroriseert, zonder dat daar eenlgerlei houdbaar mo tief voor aan te geven is. De bewering als zou men instrumenten bezitten, om van uit de genoemde enorme hoogte toch nog zijn doel te kunnen vinden, wordt door des kundige militaire kringen zonder meer be lachelijk genoemd. Zulke instrumenten bestaan niet. Ook de, uitkomst van dit soort aanvallen be- wijst dit ten overvloede. Dit soort lucht aanvallen evenals de nachtelijke blindeling- sche luchtaanvallen, die reeds zoo vaak vergeefs naar moraal en recht deden vra gen, zjjn met sluipmoorden op onbekende en onschuldige voorbygangers gelyk te stellen. Bonaanwijzing kaas. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend omtrent de bonaan- wyzing voor kaas. Zooals bekend geeft gedurende de week van 7 tot en met 13 September a.s. de met „34 kaas" gemerkte bon recht op het koo pen van 100 gram kaas. De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze bon nè. 13 September nog drie weken geldig blijft, dat wil dus zeggen tot en met 4 October a.s. De Nederlandsche volksdienst. Naar wij vernemen is de Nederlandsche Volksdienst eigenaar geworden van een buitenverblijf in Dieren dat is ingericht voor huisvesting van ongeveer vijf en twin tig oude dames. Het ligt in het voornemen er dames op te nemen, die in 'n mooie^ rus tige omgeving haar levensavond willen doorbrengen. De inrichting zal wellicht deze maand nog in gebruik worden geno men. ZWARE STRAF VOOR EEN SMOKKELAAR. De rechtbank te Rijssel heeft een voor beeld gesteld door een zekeren Louis So las, die van smokkelhandel in levensmid delen zyn beroep maakte, te veroordeelen tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 1.330.000 frank. Solas had reusachti ge winst gemaakt door den smokkelhandel aan de Fransch-Belgische grens. Bij boeren in Noord-Frankryk kocht hij levensmidde len, die hij in België verkocht met een winst van 300 tot 500 procent. Op zijn 17dsn tocht werd hij door Fransche gendarmes gearresteerd. Hij verklaarde op zyn tochten een winst van 400.000 frank te hebben gemaakt. Met vreugde werd geconstateerd, dat op plaatsen, waar zich nog geen zwembad bevindt, nu ook meer en meer de behoefte gevoeld wordt om een bad te bouwen. Algemeene richtlijnen werden gegeven voor den bouw van nieuwe zwemgelegen- heden, waardoor in de toekomst vermeden kan worden, dat de aanleg op een ver keerde plaats geschiedt of dat er uitvoe ring gegeven wordt aan een foutief of te kostbaar plan. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de hoofdinspecteur met voldoening terug ziet op de afgeloopen maanden, er is in derdaad reden tot tevredenheid, niet alleen om het feit, dat vele kinderen het zwem men in schoolverband hebben beoefend, maar nog meer om het feit, dat de plan nen hiertoe door alle gemeente-autoriteiten met zooveel instemming zijn begroet, dat van alle kanten de medewerking is toe gezegd en ook daadwerkelijk gegeven is. Dit geeft den hoofdinspecteur moed voor de toekomst, want reeds is belangryke vooruitgang te constateeren in de belang stelling voor de lichamelyke opvoeding, al zijn we in Nederland nog lang niet, waar wij wezen moeten. Met vertrouwen in de waarden van de lichamelyke opvoeding, zal verder hard ge werkt moeten worden aan de verwezenlij king van haar ideaal: „omhoog de licha melijke opvoeding, tot heil van het Ne derlandsche kind". REEDS SPOEOIC NA DEN VREDE ZAL EUROPA" VUEES'TOT BLOEI KOMES EN ALS GEVOLG VAN DE TOENEMENDE 8EV0LKINC DE GROOTSTE EN MEEST KOOPKRACHTIGE HANDELSPARTNER ZUN EUROPA VERWACHT DAN RUIMS AANBiSDIMSSN VAN Z'JN GOEDE VRIEXOEH IN» tj££li*B8U> MAXIMUMPRIJZEN GEZAAGD INLANDSCH LOOFHOUT. In de Nederlandsche Staatscourant van 5 September 1941, no. 173 is de wijzi- gingsbeschikking gezaagd inlandsch loof hout no. 1 gepubliceerd, waarin een na dere omschrijving wordt gegeven van het onbekantrecht deelhout, dat ten hoogste tot de in de prijzenbeschikking gezaagd inlandsch loofhout no. 1 genoemde maxi mumprijzen mag worden verkoel^ VARKENS IN HET HOK EN EEN SCHAAP IN DE WEIDE GESLACHT. Onder de gemeente Mijndrecht kwam een veehouder tot de onaangename ontdek king, dat zijn varkenshok met een onge- wenscht bezoek was vereerd. Twee zware varkens waren op brutale wijze in het hok geslacht. De ingewanden had men in het hok laten liggen, doch de beide vleesch- bouten hadden de dieven medegenomen. Verder werd onder de gemeente Vinke- veen een schaap in de weide geslacht. Het vacht bleef liggen voor den eigenaar, doch ook hier werd het vleesch medegenomen. SCHOENEN ZONDER BON, MAAR TE DUUR. Een schoenwinkelier te Ede, B. ten H., verkocht van Juni 1940 tot Mei 1941 re gelmatig schoenen zonder bon en tegen te hoogen prijs. Hij was daartoe in staat, omdat hy indertijd by het opgeven van zyn voorraad aan het rijksbureau voor huiden en leder de in zyn zaak aanwezige ver ouderde modellen niet had opgegeven, die nu tegen hooge prijzen de deur uit gingen. Bovendien kocht hij ook regelmatig schoe nen zonder daarbij de vereischte bonnen af te geven. Al deze koopen én verkoopen hield hy angstvallig buiten zyn boekhou ding, zoodat het niet mogelijk was, de door hem ten onrechte verkregen winst, nauw keurig vast te stellen. Daar er echter eeni- ge honderden paren tegen aanmerkelijk verhoogde prijzen waren verhandeld, is de ze winst uiteraard aanzienlijk geweest. De inspecteur voor de prysbeheersching te Arnhem, die hiermede rekening hield, veroordeelde Ten H. wegens overtreding van de prijzenbeschikking 1940 no, 1 tot 1.750,— boete. GOUDSCHAT GEVONDEN EN IN PUT GEWORPEN. Een 16-jarige knaap uit Amiens had onlangs bij den afbraak van een oud huis een steenen pot gevonden met ongeveer vijftig goudstukken. De jongen was zich van de waarde van den vondst niet be wust. Hij sprak er toevallig eens over met een ouderen kennis en deze ver sterkte den vinder in de meening, dat het waardelooze geldstukken waren. De knaap verdeelde toen eenige munten onder kin deren. Het geval trok echter de aandacht van die politie, die een onderzoek instelde. Daarbij werd ontdekt, dat een vrouw, die in het bezit van twee goudstukken geraakt was, deze verkocht had voor 550 francs. Toen men den knaap naar de overige mun ten vroeg, verklaarde hy naïef, dat hij de pot met goud in een put gegooid had. Men stelt thans alles in het werk om de goud schat terug te' krijgen. VLIEGTUIGONGELUK IN FRANKRIJK EISCHT VIER DOODEN. Een toestel van de Fransche civiele luchtvaart, dat ondérweg was van Marig- nane by Marseille naar Amberieu, is in den mist in aanraking gekomen met een bergtop en neergestort.' Vier personen zyn hierbij om het leven gekomen. JONGEN IN ZEE VERDRONKEN. Donderdagmiddag is bij het spelen In zee te Ter Heide een 10-jarig zoontje van den heer F. v. d. Beukei in een diepe kuil geraakt. Toen de andere kinderen die dït zagen, de reddingsbrigade aan het strand hadden gewaarschuwd, bleek het kind reeds verdronken te zijn, Wegens beperking der papierpro ductie zijn de Nederlandsche dag bladen verplicht, in sterk verklein den omvang te verschijnen. In verband hiermede zien de dag bladondernemingen zich genood zaakt, zich het recht voor te behou den, de advertenties te plaatsen op een anderen dag dan op dien waarvoor zij ter plaatsing worden opgegeven. Amerikaansche torpedojager aangevallen. Uit Washington meldt het D.N.B. Vol- gens een mededeeling van het ministerie van marine is de Amerikaansche torpedo- bootjager „Greer", die met post onderweg was naar LJsland, Donderdagochtend door een duikboot aangevallen. De torpedoboot- jager heeft dieptebommen uitgeworpen, welker resultaat onbekend is. DE AMERIKAANSCHE TROEPEN OP IJSLAND. Naar uit Reikjavik gemeld wordt, zijn opnieuw afdeelingen van het Amerikaan sche leger op IJsland aangekomen. AMERIKAANSCHE FILM IN ARGENTINIË VERBODEN. De Argentijnsche minister van binnen- landsche zaken heeft medegedeeld, dat de Amerikaansche film „een stem ln den nacht" brj regeeringsdecreet is verboden, omdat de film een beleediging van het Duitsche regeeringsstelsel is en daardoor de goede betrekkingen tusschen Argentinië en Duitschland iji gevaar kan brengen. VERDRAGEND DUITSCH GESCHUT BESCHIET KANAAL. Batterijen vèrdragend geschut der Duit sche marine hebben gistermiddag vijan delijke scheepsdoelen aan de Kanaalkust met succes onder vuur genomen. ENGELSCHE OVERVAL OP GRIEKSCHE KUSTVAARTUIGEN. Naar het D.N.B. meldt, zijn drie kleine Grieksche kustzeilvaartuigen bij den over tocht naar een eiland in het Oostelijk deel der Middellands che Zee aangehouden door een Britsche duikboot die plotseling aan de oppervlakte kwam. Twee der scheepjes werden van korten afstand door kanonskogels getroffen en vlogen in brand. De vyandelijke duikboot voer naar de zin kende vaartuigen toe en beschoot de be manning met mitrailleurs. Vier matrozen vonden hier den dood. De overlevenden zijn door het derde vaartuigje naar een haven gebracht. GEESTELIJKE IN CHINA DOOR COMMUNISTEN ONTVOERD. De Duitsche geestelijke Alois Ehrmann is op 27 Juli in Tjinsian, in Westelijk Sjan- toeng, door communisten ontvoerd. Deze communisten hadden eerst de kerk volko men vernield. Ook een Chinees werd ont voerd. Tot dusver heeft men niets meer van beide ontvoerden vernomen, TRAM VOOR DE JODEN IN LUXEMBURG VERBODEN. De directie van de gemeente-tram fn Luxemburg is er thans toe overgegaan den Joden te verbieden van de tram ge bruik te maken. l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1