PROVIKCIALE ZEEUWSCHE COURANT V Victorie MAANDAG 25 AUG. 1941 Na den slag bij Gomel. Engeland en de Sovjet-Unie vallen Iran aan. Voorschriften ten aanzien van de prijsvorming. ABONNEMENTSPRIJS S 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, P. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 187 Hoofdredacteur; J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX yan de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini- Btratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenscbe Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnistr., Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG a Kanaalstraat 45. tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANPSCHE DAGBLADPERS" Omsingeling van Odessa voltooid. Kettinghandel en achterhouden van goederen verboden. Koppelverkoop niet toegestaan. Kexholm veroverd. Naar het hoofdkwartier van het DuitschRoemeensche leger mede deelt, is Odessa volkomen en nauw door de Duitsche en Roemeensche troepen ingesloten. Na zeer zware en deels uiterst bloedige gevechten werd de voornaamste tegenstand van den vijand in open veld ge broken. Teneinde de stad tegen lederen prijs te behouden en den val uit te stellen, werpt de vijand in allerijl bijeengetrommelde eenheden, be staande uit marinesoldaten, fabrieks arbeiders, chauffeurs en partijcolon- nes, in dep strijd. Vele komen niet uitgerust en ongewapend aan het front. Onder bedreiging met revol vers van de joodsche commissaris sen strijden de bolsjewisten tot de totale vernietiging. De verdedigings linies van beton, waaraan de bol sjewisten tien jaar gewerkt hebben, zijn ineengestort. Alle versterkingen langs den Dnjepr zijn in onze han den. Honderden kazematten, met ka- nonnen en mitrailleurs bewapend/ werden veroverd. DE STRIJD IN DE OEKRAÏNE. De operaties der Duitsche luchtmacht in de Oekraïne hadden Zaterdag bijzonder succes. In onvermoeide aanvallen bombar deerden D^itsche gevechtsvliegtuigen en StukaL's, naar het - D.N.B. verneemt, de vluchtende troepen van den sovjet-maar schalk Boedjenny. Zware aanvallen werden gedaan op gemotoriseerde colonnes, die vergeefs aan den bommenhagel der Duit sche gevechtsformaties probeerden te ont komen. Elf sovjet-tanks werden vernietigd en zes andere moesten beschadigd 'blijven liggen. Bij den aanval op rijdende colon nes werden 175 vrachtauto's en andere voertuigen vernield. Bij zware aanvallen op drie sovjet-vliegvelden slaagden de Duit- schers er in 30 vliegtuigen, die startklaar stonden, door welgemikte kettingbommen te vernietigen. De toestéllen raakten al na de eerste bommen in brand. In lucht gevechten schoten Duitsche jagers zeven sovjetmachines neer. Tijdens de operaties vielen formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen in de Wate ren ten Oosten van Odessa een sovjet- tankboot van 8000 ton aan en beschadig den haar zwaar. Op een rivier werd een sleep van 7 schépen tot zinken gebracht. Bij een aanval op sovjet-kanonneerbooten, die streden op de Desna, een grootè zij rivier van den Dnjepr, brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen een monitor tot zin ken. Een andere monitor moest, nadat hy zwaar beschadigd was door bommen, op het strand worden gezet. Alle Duitsche toestellen keerden van 'deze succesvolle aanvallen terug. HET GROS VAN TWEE SOVJET- LEGERS VERNIETIGD. De slag rondom *en ten Noorden van Gomel, die op 20 Augustus met een zware nederlaag voor de sovjet weermacht in dit gebied werd beëindigd, heeft, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, het gros van twee sovjet-armeeën ver slagen. De slag begon reeds op 10 Augus tus, toen divisies infanterie en pantser- divies ten Zuidoosten van Kaitschew, dat rond 110 kilometer ten duiden van Smo lensk ligt, vrij sterke sovjet strijdkrachteix hadden omsingeld en met de vernietiging hiervan begonnen waren. Verscheidene di visies der sovjets waren hier ingesloten. Zy trachtten steeds opnieuw uit te bre ken, doch zij werden echter in een hard nekkig gevecht opeengedrongen. Him toe stand werd wanhopig, toen een versterkt regiment infanterie van het Noorden uit oprukte. De ingesloten sovjets werden ver nietigd of gevangen genomen. Reeds half Augustus waren 20.000 gevangenen, 32 pantser-wagens, 85 kanonnen en een pant- sertrein in Duitsche handen gevallen. De tweede aanval begon van het .Westen uit ten Zuiden van Rogatschew, dat 80 kilo meter ten Zuiden van Mogilew en 110 kilometer ten Zuidwesten van Kritschew aan den Dnjepr gelegen is.Hier verbver- den Duitsche divisies infanterie den over gang. Zij veroverden de taai verdedigde Dnjepr linie, terwijl andere strijdkrachten ten Westen van de Sosh, dus in het gebied tusschen den Dnjepr en dc Sosh, naar het Zuiden oprukten. Duitsche divisies omsin gelden een andere vijandelijke groep in het gebied ten Zuidoosten van Êogatschew en vernietigden deze. Bijna 20.000 bolsjewis ten moesten zich overgeven. De concentrische aanval op Gomel leidde «19 Augustus tot de verovering van dit langrijke' knooppunt van spoorlijnen en wegen, welke plaats maarschalk Timosjen- ko tot zyn hoofdkwartier had genomen. Ten Oosten van Gomel werd de aanval vanuit het gebied van Kritschew en Ros- lawl tot in de buurt ten Zuidoosten van Klinzyn, dus ongeveer honderd kilometer naar het Oosten, voortgezet. Van Gomel uit werd den sovjets de mogelijkheid van een terugtocht naar het Oosten afgesne den. Zy moesten - rondom en ten Noorden van Gomel slag leveren: Onderdeelen van 17 divisies infanterie, twee pantser- en vijf cavalerie-divisies, een gemotoriseerde divisie en twee over land aangevoerde luchtlandingstroepen werden door den Duitschen aanval overrompeld en versla gen, vernietigd of gevangen genomen. Het aantal gevangenen steeg in dit gebied na de jongste u°richten tot 87.000. 169 pant serwagens, 912 stukken geschut en twee pantsertreinen vielen in Duitsche handen. DE STRIJD IN FINLAND. Van bevoegde Finsche zijde, wordt aan het D.N.B. medegedeeld, dat de Sovjets de stad Kaekisalmi (Kexholm), gelegen aan den Westelijken oever van het La- dogameer, die door de Finsche troepen op 21 Augustus werd ingenomen, bijna vol komen verwoest hebben. Het voornaamste deel van deze stad van 5000 zielen is uitgebrand. Slechts aan den rand van de stad is een deel der houten huizen blijven staan. De cellulosefabrièk van het Wald- hof-concern konden de bolsjewisten blijk baar niet meer verwoesten, zoodat «het grootste deel van dit bedrijf behouden is gebleven. Voorts bleef het grootste ge bouw van het centrum der stad, het schoolhuis, staan. Kaekisalmi is in Fin land vooral bekend door zijn oeroude burcht. Het heeft in de Finsche geschie denis een groote rol gespeeld, voordat de stad Viipuri tot centrum van Zuid-Karelie wqrd. Behalve een groote cellulosefabriek van het Waldhof-concern bevinden zich in de stad nog eenige andere groote fabrie ken en houtzagerijen. Naar het Finsche persbureau meldt, staan de Finsche treepen, die tegen Vii puri optrekken, op 15 km. van de stad. DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN. OP MOSKOU. Volgens een Reuterbericht uit Moskou zijn tijdens de 24 luchtaanvallen op de hoofdstad der Sovjet-Unie 736 personen ge dood, 444 personen zwaar en 2069 licht gewond. PETERSBURG WORDT TOT VESTING GEMAAKT. De „Prawda" publiceert een hoofdartikel over het vormen van burgerwachten als reserve voor het Sovjetleger. Elke stad, elk dorp, elke fabriek en elk huis moet een bastion worden en elke burger van de Sovjet-Unie moet meevechten, zoo wordt in het artikel gezegd. De „Prawda" besluit: Een ont zettend gèvaar hangt boven ons land. Elkeen moet leeren om te gaan met het geweer en het' ma- v chinegeweer. De burgeiwachten moeten steeds verder worden uit gebreid. Het geweer moet de „bruid" worden van eiken Sovjet burger. De Londensche correspondent van de „New-York Herald Tribune" geeft mee ningen weer uitSovjet-kringen te Londen, die verkareh, dat de Sovjets de tot dusver door de Britten gevoerde tactiek van ïftooie 0 woorden en ontbrekende daden moede worden. Het wordt tijd, zoo zeggen zij, den druk, waaronder de Sovjettroepen gebukt gaan, weg te nemen. Dit moet ech ter snel gebeuven, want de Engelsche luchtaanvallen zyn niet voldoende. Wel zijn er schepen met oorlogsmateriaal uit En geland en de Vereenigde Statén vertrok ken, doch het is niet bekend, of zij wel in de Sovjet-Unie zijn aangekomen. SOMBER RELAAS OVER DE SOVJET-UNIE. De New Yorksche radio verspreidt naar het A.N.P. meldt een redevoering, die in Londen is gehouden en waarin een voor de Sovjet-Unie zeer somber relaas wordt gegeven met betrekking tot de situatie aan het Oostelijk front. Er wordt zelfs gespro ken van de „laatste fase van den dood strijd van Petersburg". Het is volgens de New-Yorksche radio opmerkelijk, dat de Sovjets toelaten, dat de Engelsche ver slaggevers te Moskoudergelijke pessimis tische beschouwingen over den toestand doorgeven. Vervolgens vergeleek de Engel sche spreker volgens radio New York, den oproep vdn maarschalk Woroschiloff met de wanhopige laatste redevoering, die Reynaud in Juni 1940 nog tot het Fran- sche.volk heeft gehouden en met de dag orders van de geallieerde bevelhebbers, toen deze zich in 1940 in een hopelooze si tuatie bevonden. De Engelsche spreker noemde den toestand in de Oekraïne even hopeloos. Het in de lucht laten vliegen van den stuwdam van Dnjepropetrowsk is vol gens hem het in de lucht laten vliegen van een symbool van de macht der Sov jets. Algemeene dienstplicht in Egypte. Uit Cairo wordt gemeld, dat het wets ontwerp tot invoering van den algemeenen dienstplicht en tot verlaging van den diensttijd van 5 op 2% jaar aan het Egyptische parlement ter bespreking is voorgelegd. Uit Stockholm meldt het D.N.B* Te Londen is bekend geworden, naar Reuter in een extrabericht mededeelt, dat de Britsche trdbpen Maandag ochtend de Iraansche grens hebben overschreden. Naar het D.N.B. voorts uit Stock holm meldt is in Simla officieel me degedeeld, naar Reuter in een extra- bericht mededeelt, dat de regeerin gen van Engeland en de Sovjet-Unie vandaag een gemeenschappelijke militaire actie begonnen zijn tegen Iran. Uit Moskou meldt Reuter, dat de Sovjet-commissaris van buitenland- sche zaken, Molotov, aan den Iraan- schen ambassadeur heeft medege deeld, dat Sovjet-troepen Iran zijn binnengerukt. Dultschland wint voor Europa aan alle fronten. 148.200 B.R.T. VERNIETIGD. Hoofdkwartier vap den Führer, 24 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Onderzeeërs en oorlogsschepen, die in overzeesche wateren operee- ren, melden de vernietiging van in totaal 25 vijandelijke vrachtbooten van tezamen 148.200 t. Hiervan heb ben de duikbooten alleen in een ach tervolging van verscheidene dagen en na zwaren strijd uit e$n convooi, dat van Engeland naar Gibraltar voer, 21 vrachtbooten van 122.000 t. in totaal weggeschoten. Bovendien hebben zij van de escorteerende strijdkrachten een torpedojager der Afridi-klasse, een korvet en een be wakingsvaartuig tot zinken gebracht Slechts acht schepen van dit krachtig beveligd convooi slaagden er in te ontkomen in de Portugeesche terri toriale wateren. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. VISSCHER EN ZIJN ZOON GEDOOD. Vrijdagnacht vlogen slechts enkele En gelsche vliegtuigen boven ons land. Door bommen werd aan twee woonhuizen glas schade teweeggebracht. Ernstiger was, dat een visschersboot in volle zee door een Engelsch vliegtuig werd aangevallen en binnengaats gesleept is met de lijken van den visscher en zijn zoon aan boord, die door bomsplinters gedood waren. De aanvallen van het Duitsche luchtwapen. De aanvallen van de Duitsche gevechts vliegtuigen in den nacht van 22 op 23 Augustus waren gericht opverscheidene Britsche vliegvelden, die met succes ge bombardeerd werden, zoo meldt het D.N.B. By twee vliegvelden ten Westen en ten Noordwesten van The Wash konden ver scheidene branden in de hangars en in richtingen worden waargenomen. v Een koopvaardijschip van 1000 ton we0 Zaterdag bij de aanvallen van het Duit sche luchtwapen aan de Britsche Zuid- en Zuidoostkust ten Oosten van Great Yar mouth tot zinken gebracht. Huizenbezit. Het rijkscommissariaat maakt bekend Met de aanduiding „Grundsttick" in de verordening 154/11 van den rijkscommis saris voor het- bezette Nederlandsche ge bied worden zoowel bebouwde als onbe bouwde terreinen bedoeld. Derhalve valt ook het huizenbezit onder de genoemde verordening, In het ^verordeningenblad van Zaterdag is verschenen een besluit van de secretaris sen-generaal van de departementen van handel nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij, vafi waterstaat, van binnenlandsche zaken en van financiën betreffende prijsvorming. Wij ontleenen hieraan het vólgende: Algemeene voorschriften. Artikel 1. Een ieder is verplicht de prezen en vergoedingen .vóór goederen en dien sten van eiken aard zoodanig te vor men, dat deze beantwoorden aan de eischen, welke het algemeen belang, in het bijzonder met betrekking tot de oorlogsomstandigheden, stelt. Prijzen, welke hooger zijn dan de volgens het eerste lid geoorloofde, moe ten worden verlaagd, ook dan, wanneer z\j volgens andere prijsvoorschriften geoorloofd zijn. Voor het overige blij ven deze prijsvoorschriften van kracht. Nieuwe goederen. Artikel 2. (1) Onverminderd het bepaalde in arti kel 1 en andere voorschriften, mogen nieuwe goederen door den fabrikant, den ver- of bewerker worden verkocht tegen ten hoogste de prijzen, wélke worden ver kregen door optelling van de toelaatbare inkoopsprijzen voor grond- en hulpstoffen, de toelaatbare directe loonen en de voor vergelijkbare transacties op 9 Mei 1940 door hem gemiddeld^ berekende absolute bedragen voor algemeene kosten en winst. (2) Onverminderd het bepaalde in arti kel 1 en andere voorschriften, mogen nieuwe goederen door den handelaar wor den verkocht tegen ten hoogste de prijzen, welke worden verkregen door optelling van dé werkelijk betaalde inkoopsprijzen, voor zoover deze niet hooger zijn dan de toe laatbare, en de absolute bedragen voor algemeene kosten en winst, welke de han delaar bij vergelijkbare transacties in het eerste kwartaal van 1940 in het algemeen 3 K.G. AARDAPPELEN OP BON 33. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt onder verwijzing naar hetgeen terzake reeds is medegedeeld, bekend, dat geduren de het tijdvak van Maandag 25 Augustus t.m. Zaterdag 30 Augustus a.s. de met „33 reserve" gemerkte bon vande bon kaart „diversen" recht geeft op het koopen van 3 kg. aardappelen. WIJZIGING VAN VERMOGENS- EN VERDEDIGINGSBELASTING. Eén tarief zonder opcenten van 5 prt) mille. BELASTINGJAAR BEGINT OP 1 JANUARL ïn het Verordeningenblad van Zaterdag is gepubliceerd een besluit van de secre tarissen-generaal van. de departementen van.financiën en van binnenlandsche za ken betreffende de vermogensbelasting en de verdedigingsbelasting 1. Dit besluit behelst een wijziging in het belastingjaar, een wijziging van het tarief der belasting en voorts bepalingen betref fende den aftrek voor ongehuwden, ge huwden en voor kinderen. Zooals bekend, liep het belastingjaar vroeger van Mei tot Mei. Het is de bedoe ling, met ingang van 1 Januari 1942 het belastingjaar te laten loopen van Januari tot Januari. Daarom is in het onderhavige besluit een overgangstijdvak van acht maanden vastgesteld en wel van 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941. Watvhet tarief betreft is het volgende op te merken Vroeger was van kracht de vermogens- en verdedigingsbelasting 1, waarby voor verschillende plaatsen in ons land verschillende opcenten werden ge heven voor de provincie, voor de gemeente en voor het gemeentefonds. Dit oude tarief is nu vervangen door één tarief, zonder opcenten, dat geldt voor het geheele land. De belasting bedraagt thans vyf gulden voor elk geheel bedrag van duizend gulden, dat in het, zuiver vermogen is begrepen. Ten aanzien^ van binnen het r\jk wonende na tuurlijke personen, wordt het zui ver vermogen echter verminderd voor ongehuwden met 7500, voor gehuwden met 15000 en voor ieder kind, waarvoor de belasting plichtige aanspraak heeft op kin deraftrek, met 7500. Dit besluit is Zaterdag in werking ge treden met terugwerkende kracht tot 1 Mei 1941. berekende of welke in die periode by der gelijke transacties als gebruikelijk kunnen worden beschouwd. (3) De in de leden 1 en 2 bedoelde prijzen mogen worden verhoogd met het bedrag aan omzetbelasting, dat ter zake van de levering dezer goederen verschuldigd is. (4) Als nieuwe goederen worden be schouwd alle goederen, welke van de op 9 Mei 1940 in het verkeer zijnde goederen in zoo belangrijke mate afwijken, dat zy daarmede niet of niet meer kunnen wor den vergeleken. (5) De secretarissen-generaal van de de partementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij kunnen bepalen, daf nieuwe goederen eerst dan mogen worden verkocht, nadat aan hen of aan een door hen aan te wijzen instantie een uitvoerige prijsberekening is voorgelegd. Het achterhouden van goederen, de koppelverkoop en de ketting- handel Artikel 3. Goederen, welke voor den verkoop bestemd zyn mogen niet worden ach- tergehouden ten einde voor andere of" voor latere leveringen hoogere prijzen te verkrijgen dan die, welke ten tijde van het achterhouden wettelijk geoor loofd zijn. Het bepaalde in den vorigen zin is vanovereenkomstige toepassing op het weigeren van diensten. Artikel 4. Het is, behoudens het bepaalde ïn an dere wettelijke voorschriften, verboden, voor zoover dit op 9 Mei 1940 in den han del niet gebruikelijk was, de afgifte van goederen afhankelijk te stellen van den gelijktijdigen verkoop van goederen van een andere soort of van een andere kwali teit of van de belofte, dat goederen van een andere soort of van een andere kwa liteit gekocht zullen worden. Hetzelfde geldt voor het koppelen van dienstverrich tingen aan den verkoop van goederen of aan het verrichten van andere diensten. Artikel 5. Het is een ieder verboden zich zelf of een ander op een maatschappelijk 8iet gerechtvaardigde wijze in het goe- erenvèrkeer tusschen voortbrenger en verbruiker in te schakelen, indien daaruit een verhooging van den prijs voortvloeit. Het aanteekenen van en het geven van inlichtingen over pryzen. Artikel 6. (1) Fabrikanten en groothandelaren zyn verplicht aanteekening te houden van de door hen gemaakte verkoops prijzen. (2) Het tot stand komen der prijzen moet uit de administratie kunnen wor den aangetoond.. Daaruit moet blyken, dat de berekende prijs wettelijk geoor-. loofd is. (3) De pryzen moeten zoodanig worden geadministreerd en de betreffende beschei den moeten, onverminderd andere wette lijke voorschriften, gedurende twee jaar zoodanig worden bewaard, dat de hoogte en het tot stand komen der prijzen te allen tyde op eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd. (4) De gemachtigde voor de prijzen is bevoegd de in de vorige leden bedoelde ver plichtingen tot ambachtslieden, kleinhan delaren en onderneminen tot het verrich ten van diensten uit te breiden. Artikel 7. (1) Een ieder is verplicht aan de secre tarissen-generaal, aan den gemachtigde voor de prijzen of aan door he® aan tè wij zen instanties alle inlichtingen te ver strekken, welke zij ter beoordeeling der pryzen en vergoedingen of van de bere kening daarvan noodzakelijk achten, en hun iedere inzage in de boeken en beschei den, alsmede de bezichtiging der bedryfs- lokalen en magazynen, toe te staan, houding van datgene, waarvan hij op grónd (2) Een ieder is verplicht tot geheim- houdine van datgene, waarvan hij op grond van zyn bevoegdheid krachtens lid 1 ken nis krijgt, voor zoover hy .niet ingevolge eenig wettelijk voorschrift of uit hoofde" van zijn ambt of beroep bevoegd of ver plicht is daarvan mededeeling te doen. Slotbepalingen. De secretarissen-generaal van de depar tementen van handel, nijverheid en scheep vaart en van landbouw en visscherij en de gemachtigde voor de prijzen zijn bevoegd uitzonderingen op het in artikel 2 bepaalde toe te staan. De bepalingen van dit besluit en de op" grond daarvan gegeven uitvoeringsvoor schriften zijn prijsvoorschriften in den zin van het prijsbeheerschingsbesluit. Dit besluit treedt 14 dagen na den dag zijner afkondiging in werking. Het kan als „Prijsvormingsbesluit 1941" worden aan gehaald.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1