PHOVINCIALE ZEEUWSCHE COURAHT DONDERDAG 21 AUG. 1941 De strijd in de Zuidelijke Oekraïne. VRIJWltl NI EGIOEN ABONNEMENTSPRIJS 1 19 et. per -week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 16 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer liet. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 194 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX ran de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lünen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londenache Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 826, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel. 21 Weer 78000 gevangenen binnengebracht Geweldige oorlogsbuit. Hoofdkwartier van den Führer, 20 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In het gebied rondom en ten noor den van Gomel is een slag geleverd die met een zware nederlaag der Sovjet-weermacht is geëindigd. Onderdeelen van 17 divisies in fanterie, een gemotoriseerde, twee pantser- en vijf cavalerie-divisles be nevens twee brigades luchtlandings troepen werden verslagen, vernietigd of gevangen genomen. Ons vielen 78.000 gevangenen, 144 gepantserde vrachtauto's, 700 stuk ken geschut en twee pantsertreinen in handen. Op grond van de jongste weermachts- berichten aangaande de laatste gevechts handelingen in de Zuidelijke Oekraine noe men de Berlijnsche avondbladen de aldaar plaats vindende eindgevechten een „ver schrikkelijk bolsjewistisch drama". Onder den druk der politieke commissa rissen werden de in een zeer nauwe ruimte samengedrongen bolsjewisten tot zinloozen weerstand gedwongen en voor een hope- loöze zaak aan de vernietiging prijsgege ven. Daarbij komt nog de catastrophe in de nauw ingesloten Zwarte Zeehaven Odessa, vanwaar uit, door de waakzaamheid van het Duitsche luchtwapen, een afvoer der Sovjetsoldaten nauwelijks meer mogelijk is. De bladen gaan verder ook in op de be handeling der schitterende militaire suc- seccen der Duitsche weermacht in de Oekraine in de pers der tegenstanders. Terwijl men in Washington de dingen nog het meest waarheidsgetrouw ziet en zich in Moskou in stilzwijgen hult, poogt men in Londen, hoewel men daar van de bolsjewistische nederlaag in de Oekraine volkomen op de hoogte is, deze te bagatel- liseeren. De Duitschers zouden hun voor naamste doel, liever de vijandelijke strijd krachten te vernietigen dan hun gebied te veroveren, niet hebben bereikt, de terrein winst is voor den afloop van den strijd van weinig beteekenis, het komt op heel ande re dingen aan, de Sovjets hebben zich be wust achter den Dnjepr verschranst, daar de verdediging daar als de beslist beste op lossing werd beschouwd en dergelijke meer, zijn de argumenten, waarmede de Engel- sche „deskundigen" nieuwe hoop bij hun volk trachten te wekken. Zooals de Ber lijnsche bladen tenslotte vaststellen, is het evenwel zeker, dat met de overwinning in de Oekraine een beslissende fase van den strijd in het Oosten is afgesloten. Dank zg den Duitschen soldaten en hun Roemeen- schen, Hongaarschen en Italiaanschen wa penbroeders is een nieuwe waardevollle grondslag voor fcomende operaties en be slissingen gelegd. Een overzicht over de in de laatste veer tien dagen uitgegeven berichten aangaan de de gevechten in de Westelijke Oekraine toont aan, aldus verneemt het D.N.B. van militaire zijde, dat de thans op zoo vernie tigende wijze verslagen Sovjets ook daar zeer talrijke en sterk uitgeruste afdeelin- gen hadden gereed staan om het gouver nement-generaal Polen binnen te rukken. Een resumé doet zien, dat tot nu toe in alle aldaar geleverde gevechten meer dan 2500 pantserwagens en meer dan 3700 stukken geschut vernield of buitgemaakt Zgn. Gelijk bekend hechtte het Sovjetleger er bijzondere waarde aan om technisch en vooral met pantserwagens het best uitge ruste leger te zijn. Er is thans echter be wezen, dat het er niet alleen op aan komt, dergelijke nieuwe wapens te bezitten, doch dat men daar ook mee moet kunnen om gaan. In de Duitsche weermachtsberichten is telkens weer den nadruk gelegd op de buitengewoon bloedige verliezen der Sov jettroepen. Telt men de ramingen der ver liezen bij de gemelde aanvallen, dan blijkt daaruit, dat ook de menschenmassa al evenmin als het materiaal stand kon hou den tegen den Duitschen druk. De Duitsche soldaat is ook aan het Oostelijk front in zijn moraal even ondubbelzinnig de meer dere van zijn tegenstander als tot nu toe aan alle andere fronten en dientengevolge ook in staat het steeds weer klaar te spe len met de tegenover hem staande men- schenmassa's. Ook de superioriteit der be weeglijke Duitsche leiding over die der Sovjets is ondubbelzinnig gebleken, waar voor de verovering der Westelijke Oekraine het beste bewijs is. Dat zijn de lessen van den veldtocht in de Oekraine. Ook aan an dere deelen van het Sovjetfront zullen deze zeer spoedig bevestigd worden. DE ACHTERVOLGING IN DE OEKRAÏNE. Tengevolge van de hevige aanvallen der Duitsche luchtmacht wordt, aldus het D. N.B. de terugtocht der bolsjewisten in het Zuiden der Oekraine op vele plaatsen een catastrophe. De opeengedrongen troepen massa's hebben buitengewoon groote ver liezen geleden. Geheele afdeelingen werden door de Duitsche luchtmacht vernield. Ten Westen van den benedenloop van den Dnjepr hebben de Duitschers groote suc cessen behaald. Een afdeeling van elf ge vechtsvliegtuigen vernielde bij een vlucht op 15 Augustus 90 vrachtauto's, twee pant serwagens, verscheidene wagons van een vollen troepentransporttrein en een goede rentrein van 35 wagons. Deze trein ont spoorde tengevolge van een bomtreffer voor de locomotief. Vervolgens ontstond brand. Tien tankwagens vlogen in de lucht, waardoor de geheele trein in brand ge raakte. DE VERWOESTINGEN IN DE HAVEN VAN ODESSA. Het. D.N.B. meldt uit Berlijn De groote verwoestingen in de haven van Odessa en het verlies van oorlogs- en koopvaardijschepen veroorzaakt door de Duitsche luchtaanvallen, van 18 Augustus, beteekenen een zware slag voor de inge sloten bolsjewistische strijdkrachten. Duit sche verkenningsvliegtuigen hebben gecon stateerd dat over het geheele havengebied nog de rook en de walm van de talrijke getroffen transport- en tankschepen han gen. Van verschillende tot zinken ge brachte oorlogs- en transportschepen steekt nog slechts de boeg uit het water. De ha venwerken zijn door de bliksemsnelle aan vallen der Duitsche gevechtsvliegers voor geruimen tijd vernield. Voltreffers zijn ge plaatst op de oude quarantainepier, de nieuwe pier, de Andrassowskipier, de pier in de petroleumhaven en de scheepswerf. Het noordelijke havenstation is door geheele reeks bommen getroffen. In de havenwijk zijn goederentransporten vernietigd, spoor rails over kilometers afstand vernield, groo te scheepvaartkantoren en dokken geheel uitgebrand. OP DRIE PLAATSEN EEN „DUINKERKEN-SITUATIE". De Duitsche leiding heeft de forma- 4 ties der Sovjets op drie plaatsen in de hopelooze „Duinkerken-situatie" ge bracht, v,n.l. bij Reval, aan het Ladoga- meer en in Odiessa. De Duitsche ring om Reval wordt steeds nauwer samengetrokken, zoo dat den bolsjewisten slechts de vlucht naar de Finsche Golf overblijft, waar zg door de Duitsche en Finsche marine worden opgevangen. Aan het Ladogameer hebben dl? Sovjets geprobeerd voor de finsche formaties van den Noordelijken naar den Zuidelijken oever te vluchten. Zg hebben hierbij hun kleine scheepjes en bootjes zoo zeer over laden, dat duizenden Sovjets den dood in de golven gevonden hebben waardoor de vlucht naar den reddenden spoorweg aan den Zuidelijken oever van het Ladogameer mislukte. De catastrophe der Sovjets in Odessa heeft den grootsten omvang bereikt. Het Duitsche luchtwapen heeft hier reeds meer dan dertig schepen met ruim 170.000 b.r.t. tot zinken gebracht. Een zware krui ser dier Sovjets, torpedobooten en torpedo jagers, probeerden tevergeefs de transpor ten te beschermen. Deze oorlogsbodems werden eveneens door de Duitsche bom men zwaar getroffen. De bolsjewisten, die in Odessa zgn opgesloten, vinden geen uit weg meer over de Zwarte Zee. Ook hun oorlogsmateriaal kunnen zij niet meer weg krijgen. Het Duitsche luchtwapen laat hun dag en nacht geen mogelijkheid voor een vlucht over de Zwart' Zee open. WIJ BLIJVEN NIET ACHTER. In den geweldigen slag, die in het Oosten van Europa woedt, vallen slachtoffers. Aan beide zijden zijn gewonden te betreuren, gewonden, die dringend hulp en verzorging noo- dig hebben. Menschen voor wie een snelle hulpverleening de redding van hun leven beteekent. Vlak achter de linies zgn de la zaretten,- veldhospitalen, noodver bandplaatsen, hulpposten, waar dok toren en verpleegsters hun heilza- rhen arbeid verrichten, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Straks zullen daar ook Nederland- sche doktoren en verpleegsters bfl zgn. Want Nederland blijft niet achter als het gaat om de hulpverleening aan oorlogsgewonden. Nederland zendt een eigen Neder- landsche ambulance naar het Oost front. Daar is geld voor noodig, veel geld, maar dat geld zal er komen. Duizenden stortten reeds him bijdra ge op het bekende gironummer 8 7 6 0 0. Uw bijdrage wordt ook verwacht. Maak het vandaag nog in orde. Stort op gironummer 8 7 6 0 0. Nederlandsche Ambulance Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Engelschen verloren 30 vliegtuigen op een dag. Het Britsche luchtwapen heeft op 19 Augustus bij vluchten naar de kust van het Kanaal in totaal dertig vliegtuigen verloren. 2 andere bommenwerpers gin gen gisternacht verloren bij vergeefsche aanvallen op de kust van Noordwest- Duitschland. Deze machines werden neer gehaald door nachtjagers en marine-artil lerie. Daarmede bedraagt het gezamenlijke Britsche verlies in het Westen 72 vliegtui gen in vier dagen tijds. Drie Britsche bommenwerpers van het type Bristol-Blenheim trachtten Dinsdag avond een Duitsch convooi voor de N e- derlandsche kust aan te vallen. Twee Duitsche jagers, welke de schepen escorteerden, schoten de drie aanvallende vliegtuigen neer, voordat zij tot den aan val konden overgaan. In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben Engelsche vliegers boven verschil lende doelen van Denemarken gevlogen en enkele bommen laten vallen in Jutland. Volgens de tot dusver ontvangen berichten, zoo verneemt het bureau Ritzau, werd er slechts onaanzienlijke schade aangericht. Menschen werden niet getroffen. Een En gelsche bommenwerper is in het Zuiden van Jutland neergestort. De bemanning is omgekomen. Voorts meldt het D.N.B. dat Duitsche mijnenvegers op 18 Augustus een aanval van meer dan dertig Britsche vliegtuigen door handig manoeuvreeren met succes hebben afgeslagen. Zij schoten daarbij een Britsche machine omlaag. Geen der Duit sche mijnenvegers werd beschadigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen richtten hun aanvallen op klaarlichten dag op 19 Augustus, evenals reeds twee dagen tevo ren, weer op het Britsche eiland en troffen een koopvaardijschip op ernstige wijze. Des nachts bombardeerden zij wapenfa brieken en havenwerken aan de Britsche Oost- en Zuidkust, alsmede verscheidene vliegvelden. Ook in Noord-Afrika traden Duitsche duikbommenwerpers met succes op. Zij brachten overdag behalve een sleepboot, een transportvaartuig van 1500 brt. tot zinken en beschadigden twee koopvaardij schepen ernstig. Des nachts bombardeer den zij de Britsche vlootbasis Alexandrië. Italiaansche luchtaanvallen op Malta. Dinsdagochtend ontmoette een formatie Italiaansche jachtvliegtuigen, die terug keerden van een aanbal °P Malta, boven Kaap Passaro een sterke formatie Britsche vliegtuigen, bestaande uit twintig Hurri canes. Niettegenstaande het feit, dat zij numeriek in de minderheid waren, gingen onze jagers onmiddellijk tot den aanval over, aldus Stefani. Verscheidene vijande lijke vliegtuigen werden door het mitrail- leurvuur getroffen. Twee Hurricanes stort ten brandend omlaag. Een derde toestel, dat ernstig was getroffen, geraakte in een vrille en men neemt aan, dat ook dit toe stel in zee is g' ;tort. Al onze toestellen zijn op hun basis teruggekeerd. Dinsdagavond hebben Italiaansche bom menwerpers de vliegvelden Micabba en Malfar op het eiland aangevallen, waarbg zij honderden brandbommen neerwierpen. De militaire doelen werden doeltreffend ge raakt. Op de vliegvelden ontstonden hevige bran- dem De vijandelijke luchtafweer was tame lijk zwak. Alle Italiaansche vliegtuigen keerden op him basis terug. JAPANSCHE ACTIVITEIT IN DE LUCHT. Domei meldde gisteren uit Tokio On danks ongunstige Weersomstandigheden zijn Japansche marinevliegtuigen, afkomstig van een basis in Indo-China, Lioetjsau munitiedepöts van Tsjoengking benevens pakhuizen en goederenwagens in brand gebombardeerd hebben. Andere marinevliegtuigen deden een aan val op Loengtsjau in dezelfde provincie, waarbg bommen vijf groote branden ver oorzaakten. De Japansche toestellen onder vonden geen hinder van Chineesche vlieg tuigen en keerden alle onverlet op hun uitgangspunt terug. De Canadeesche minister-president In Engeland. De Canadeesche minister-president Mac kenzie King is, naar Reuter in een extra bericht mededeelt, per vliegtuig in Groot- Brittannië aangekomen. Mackenzie King zal gedurende zijn ver bluf in Engeland deelnemen aan de bijeen komsten van het oorlogskabinet. Mackenzie King wordt onder meer vergezeld door den onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, Norman Robertson. MISLUKTE ENGELSCHE UITVAL BIJ TOBROEK. Het D.N.B. meldt dat Britsche strijd krachten op 17 Augustus hebben getracht een uitval uit Tobroek te doen. De Duitsch-Italiaansche troepen legden een vuurgordijn, waar de Engelschen niet door konden dringen. Nadat de Britsche afdeeling aanzienlijke verliezen had gele den, trokken zich de resten terug in haar stelling, achtervolgd döor het Duitsch-Ita- liaansche artillerievuur. De pioniers bewijzen bij den opmarsch van de Duitsche troepen in het Oosten onschatbare diensten. (Atlantic-Holland.)] Ongeregeldheden te Den Haag. PLUNDERINGEN VAN BAKKERSWAGENS. (Van onzen Eaagschen correspondent.) In den laatsten tijd is het in Den Haag meermalen voorgekomen, dat bakkerswa gens, en zelfs ook bakkerswinkels, werden bestormd door groepen personen, die de broodbezorgers ertoe dwongen, zonder af levering van bonnen, brood te verstrek ken, of die het brood gewoon wegnamen. Een enkele maal geschiedde zulks ook zelfs zonder betaling. In verband hiermede heeft die Haagsche hoofdcommissaris van politie thans een ernstige waarschuwing tot de bevolking gericht, waarin hij zegt, dat dergelijke da den niet alleen indruisehen tegen alle so ciale gevoelens, doch eveneens gelijk te stellen _ijn met plundering. Het politie personeel heeft dan ook de opdracht ont vangen, tegen zulke handelingen op de meest strenge en krachtdadige wijze op te treden en deze, indien noodig met de wa penen te beletten. Tevens worden voor de schuldigen langdurige gevangenisstraffen in uitzicht gesteld. De tijdelijke toeslag op de Invaliditeltsrenten enz. Het besluit van 9 Juli 1941 van de secre tarissen-generaal van de departementen van sodiale zaken en financiën is op 16 Augustus jl. verschenen. Aangezien het betrekking heeft op meer dan 260.000 loopende renten en voor al deze gevallen een ambtelijk onderzoek noodig is, kan niet aan alle rechthebbenden onmiddel lijk de volledige toeslag worden gegeven, waarop zij ingevolge dit besluit van Juli 1941 af recht hebben. Aan alle rechthebbenden, van wie reeds nu kan worden vastgesteld, dat zij voor toeslag in aanmerking komen, wordt daar om, met welwillende medewerking der post kantoren, op de kwitantie, welke in Sep tember a.s. betaalbaar is, voorloopig een toeslag van 25 gegeven. Eenzelfde toe slag wordt gegeven over de bedragen der kwitanties van Juli en Augustus. In totaal ontvangt ieder rechthebbende in September dus een toeslag van 75 procent. Mocht aanspraak op een hoogeren toeslag bestaan, dan gaat deze eveneens Juli 1941 in. Men wordt dringend verzocht geduld te willen hebben en zich niet met verzoeken om bespoedigig tot de rijksverzekeringsbank en tot de raden van arbeid te wenden. Al het mogelijke zal gedaan worden om de nood zakelijke werkzaamheden, die uit den aard tijdroovend zijn, zoo vlug mogelijk te doen verloopen. Op de renten, toegekend na 1 Juli 1941, zal eveneens zoo spoedig mogelijk de ver schuldigde toeslag worden betaald. Personen, die in het genot zgn van een rente, toegekend ingevolge een door hen krachtens art. 10 of art. 24 der ouderdoms wet 1919 gesloten verzekering, en zij, die een vrije invaliditeits- of een vrije ouder-' domsrente krachtens art. 93 of art. 94 der invaliditeitswet genieten, hebben geen recht op een toeslag. VERGIFTIGINGSMOORD IN BORGERCOMPAGNIE Begin Juli is in Borgercompagnie, ge meente Veendam, overleden mevrouw Mo- lema, die in Mei het leven had geschonken aan een kind. Zg had daarbij de hulp ge had van een baker, daar ter plaatse woon achtig, mej. D., wier hulp in Juli, toen me vrouw M. zich niet goed gevoelde, wederom werd ingeroepen. Kort daarna is mevrouw M. overleden. Zeer spoedig deden hardnek kige geruchten de ronde, dat mevrouw Mo- lema geen natuurlijken dood zou zijn ge storven. Op grond hiervan heeft de ju stitie een onderzoek ingesteld met als voor loopig resultaat, dat mej. D. is aangehou den op vermoeden van vergiftiging. Vergoeding voor het schrappen van aardappelen. De gemachtigde voor de prijzen maakt bekend, dat in een officieele publicatie, wel ke op 19 Aug. in de avondbladen is ver schenen, melding is gemaakt van de ver goeding, betreffende groenten en fruit, welke door detaillisten aan het publiek in berekening mocht worden gebracht voor het schrappen van aardappelen. Hieraan is evenwel ten onrechte de me* dedeeling toegevoegd, dat de aardappelen eerst na het schrappen mochten worden gewogen. Het spreekt van zelf, dat dit niet juist is. De detaillisten, die bij wgze van dienstverleening aan de klanten bereid zijn, de aardappelen te schrappen, mogen ze we gen voordat zij deze bewerking hebben doen ondergaan. OPROEP. LES DIABLES DU FÜHRER. Zoo noemden de Franschen de S.S.-man nen, die evenals indertijd aan het West- front nu aan het Oostfront voorwaarts stormen en belangrijke punten bezetten. Les diables du Führer. Een naam die bewijst, hoeveel ontzag de tegenstanders hebben voor deze dapperen, die zich heb ben ingezet in het Oosten, terwille van hun idealen en terwille van de veiligheid van Europa. Maar zijn niet alleen dappere S.S.-man nen, die strijden in het- Oosten tegen de benden van Stalin. De geheele Duitsche weermacht, de legers van Finland, Slo wakije, Roemenië, Hongarije en Italië, de legioenen van Zweden, Noorwegen, België, Spanje, en...lNederland strijden mee. Ja, ook Nederlandsche mannen hebben be grepen dat zij schouder aan schouder met de anderen moeten staan, omdat ook Ne derland alleen kan blijven voortbestaan, indien het bolsjewisme volkomen vernietigd is. Les diables du Führer de duivels van den F'ihrer daarmede samen te mogen strgden tegen d.e Sovjets, onze mannen van het legioen stellen er een eer in. En gij Nederlanders, die nog steeds geen besluit genomen hebt, waar wacht gij op Voelt gij niet hoe eerloos het is, u te verschuilen achter argumenten, waarvan gij weet dat zij volkomen valsch zijn Gaat gij voort met het bloed uwer voor vaderen te verloochenen en durft gij dan nog te spreken over onz. roemrijke ge schiedenis, of schaart u zich achter het vaandel van ons legioen Nederland levert zijn aandeel in den grooten strijd in het Oosten en het is uw plicht uw beste krachten daarvoor in te spannen. Meldt u dus aan bij h :t Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Duff Cooper naar Batavia. De vroegere Britsche minister van voor lichting, Duff Cooper, die met een speciale zending vla Amerika naar het Verre Oosten is vertrokken, wordt dezer dagen te Batavia verwacht, naar Domei vandaar meldt. Waarschijnlijk bereikt hij 2 September Sin gapore. Duitsche snelbooten in actie. Duitsche snelbooten hebben gisternacht een aanval gedaan op Britsche koopvaar ders in het Kanaal. Door torpedo's brachten zg een tankboot van 5000 ton en een vrachtboot van 4000 ton tot zinken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1