U ZIET ER SLECHT UIT C ART ER'S STADSNIEUWS Vlissingen. STADSNIEUWS Middelburg. 'Sfinccri STADSNIEUWS Goes. Het paard en de productieslag. Besluiten, Benoemingen enz. KLOMPERTJE KLOMP een echte hollandsche jongen ALS uw lever niet voldoende LEVER.GAL afscheidt. lederen dag moet uw lever een liter lever-gai in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer dese stroom van lever-gal onvoldoende is, verteert uw voedsel niet. het bederft voelt u opge blazen, n raakt verstopt üv lichaam Ie ver giftigd. u voelt u beroerd en ellendig, u ziet alles zwart. De meeste laxeerm.ddeien üuu cieems i&pmia-<- delen. U moet CARTER't- LEVER-PILLETJES nemen om deze litei lev ei -ga tri? tt doen vloeiet en. u zult u oen gehee, ande? nieuscto voelen. Onschadelijk plantaardig, zachi ourver- troffen om de lever-gal te doen vloeien Eischt Carter's Lever gilletjes bij apctnenexs en drogisten f 0.75. ,12 L EVE R.PIILETJES. MILITAIRE BEGRAFENIS. Ver van hun haardsteden werden gister middag vyf Duitsche en één'Engelsche mi litair naar hun laatste rustplaats geleid op de begraafplaats alhier. Zes mannen, die ieder voor hun vaderland het beste offerden dat zij bezaten hun leven. Terwijl de verschillende troepenonder- deelen zich opstelden, hadden enkele sol daten de wacht betrokken« bfê de kisten met het stoffelijk overschot' van de Duit sche slachtoffers, welke voor het lijken-' huis stonden opgebaard. Nadat een veldprediker vervolgens en.keie woorden had gesproken, zette de stoet zich in beweging. Een marinekapel ging.voorop, geestelyke liederen ten ge- hocre brengend. Onder de verschillende officieren die bij deze plechtigheid tegen woordig waren, merkten wij o.m. op den Kommandant der Seeverteidigung Slid- Holland, Kap. z. See Mollmann, terwijl mede burgemeester C. A. van Woelderen en dr. W. F. Th. Bijl, kringcommissaris van het Ned. Roode Kruis aanwezig waren. Aan de geopende groeven stelden de troepen zich in carré-vorm op, waarna de veldprediker een toespraak hield. Sinds 'de Ftihrer 2 jaar geleden het bevel gaf te vechten voor vrijheid en toekomst behoort het leven van den soldaat niet aan hem zelf, doch aan z(jn volk. Voor het vader land te sterven is het hoogste offer wat een soldaat, kan brengen. Wij zrjn dankbaar", wat deze vyf dooden gedaan hebben, aldus spr; Zij zyn een Voorbeeld in den strijd voor het vaderland. Voorts gedacht spr. de nabestaanden en de.gewonden. Terwijl daarop de kapel het bekende „Jesu meine Zuversicht" deed hooren en het saluut werd gebracht, warden de kisten ih/ de groeve neergelaten. De veldprediker ging hierop voor in gebed. Vervolgens werd een schat van bloemen neergelegd. Als eerste trad naar voren de comman dant van den versperringsbreker, waarop de overledenen hadden ge&end, om namens de bemanning afscheid van - de gevallen kameraden te nemen en hun nagedachtenis te eererf door het leggen van een krans. Hetzelfde geschiedde -c.arop door kapt. Mollmann namens de Kritgsmarine, waar bij hij in een korte toespraak de gevallenen- herdacht en er op wees, dat geen over winning kan worden behaald, zonder dat offers moeten worde*. geLracht. Nadat nog kransen waren gelegd door den Presse- referent va.x den gevolm chtigoe van den Rijkscommissaris voor Zeeland-, den heer Lanwe*, voorts namens verschi 'ende troe- penonderdeelen eu doer dr. Van der Byl voor het Ned. Roode Kxuis, klonken drie saluutschoten van het vuvrfeleton. Ten slotte speelde de kapel „Ich hatte ein' Ka meraden" het Deutscl.land en het Horsf Wessellied. Hierna-volgde nog de begrafenis van het stoffelijk overschot van een Engelschen vlieger, dat hier is aangespoeld. De veldprediker wees hierbij op de rid derlijkheid var. dén Duitschen soldaat. De vijand die in zijn handen valt, wordt ook als een soldaat behandeld. Wij bevelen zyn ziel in Gods handen aan, aldus eindigde spr. Met dezelfde ceremonieën als fcfl de Duitsche slachtoffers werd" daarop de kist in de groeve neergelaten waarop kapitein Mollmann het woord nam om 'dit slacht offer, dat eveneens voor zyn vaderland viel, te herdenken. Nadat spr. een krans had gelegd en hetzelfde ook dóór andere officieren en namens het Roode Kruis was geschied, volgde tot slot een vuursalvo, waarmee 'deze militaire plechtigheid weer tot het verleden behoorde. - - VERGADERING GEMEENTERAAD. De raad dezer gemeente zal .Vrijdag 22 Augustus a.s. iji openbare vergadéring bij eenkomen. GEVONDEN VQORWERPEN. De CQmmissaris van Politie te Vlissingen maakt beken?, dat aan zijn bureau als gevonden is gedeponeerd eenige sleutels, waaronder een Lipssleutel en een grijs jongensjasje; en dat inlichtingen zijn te bekomen omtrentoadhanddoek inhouden de 2 zwembroeken en een plastron by Ventevogel, Verk. Quakkelaarstraat 77; sleutel aan zilveren i-i. ng bij /Kranen donk, Arbeidstraat 1; dameshoed vrijwel nieuw bij Koetje V. d. Spieghelstraat 51; blauw wollen kin^erjasje bij zomerhuisje b,Gerja" Kaapduinen; blauw zwempak met handdoek bij C. N. de Vries, Van Dis- hoeckstraat 57; olauwe meisjesmantel bij v. d. Hof, Hobeinstraat 12; oliespuit by A List, v. d. Manderenstraat 11; zilver bon bij P. Knuijt, Schel destraat 33b; blauw tyndèrcape bij wagenaar, Singelweg 22a; een paar zomerschoentjes met kniekousen bij B. v. d. Heest, Arbeidsvaat 10; bruine kinderschoen bij Beam Joosse, Paul Kru- gerstraat 46b; zwart dames-portemormaie met inhoud bij Lugtenburg p. a. De Leeuw, V'jx JNispenplein 10; twee tómpouces en een damestaschje met inhoud, by tram kant' - P.Z.E.M. HOOGWATER. Morgen is alhier te 7.25 en 19.49 u. hoogwater. Te Domburg is het 23 minuten vroeger hoogwater. EERVOL ONTSLAG. Naar aanleiding .van het verzoek van dr. J. Eerelman om hem wegens zijn benoe ming tot districtsschoolarts in de provin cie Groningen eervol ontslag te verleenen als gemeentegeneesheer en schoolarts met ingang van 1 October a.s., stellen B- en W. voor het gevraagde oqtslag eervol te verleenen. RECHTSPOSITIE VASTE KERN LUCHTBESCHERMINGSDIENST. De Sec^gtaris-generaal van het 'departe ment van Binnenlandsche zaken heeft verzocht een in concept toegezonden Ar beidsovereenkomsten-besluit voor het per soneel van de vaste kern wan den lucht beschermingsdienst vast te stellen en te vens te bepalen, dat de terzake dienende gemeentelijke verordening voor dit perso neel niet verder toepasselijk is. B. en W. hebben geen enkel bezwaar aan dit verzoek te voldoen en stellen voor een overgelegd bygaand ontwerp-besluit te be krachtigen. Bepaald wordt o.a. dat de personen, be- hoocende tot de vaste kern op arbeids overeenkomst worden aangesteld. Verder wordt o.a. bepaald, dat de arbeider ver plicht is tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn betrekking ter kennis ^s ge komen en dat het hem verboden 'is eenige andere betrekking, te vervullen, bezoldigde werkzaamheden voor anderen te verrichten of handel te drijven of eenige nering of bedryf uit te oefenen of in zijn woning toe te laten. HEDHNAtliiNO 7 30 UUR op het Molenwater,, Middelburg. Koopt het programma a 2 cent EEN RECTIFICATIE. Niet heden, doch Donderdagavond geven de dames Bonthuis Dhont en v. d. Garde en de heer Kousemaker een kérkconcert in de Noorderkerk, TEMPERATUUR KANAALWATER. De temperatuur van het water is heden 65 gr. DE GOESSCHE LEESBIBLIOTHEEK. De stichting „De Goessche Leesbiblio theek", gevestigd in het Beursgebouw, hield haar jaarvergadering in hotel „Cen traal", onder voorzitterschap van <ien heer J. I. van Ballegoijen de Jong. Als bestuursleden hebben bedankt de heeren mr. A L. W. van Heel en G. V. Pennings de eex-ste wegens vertrek en de laatste wegens andere omstandigheden. De voorzitter betreurde het, dat de stichting deze twee leden moet missen, zy hebben veel voor de bibliotheek, gedaan. Voorzie ning in de daardoor ontstane vacature zal plaats hebben aan de hand van een op te maken lyst. Navoorlezing der notulen bracht de se cretaris, de heer F. Bazen, zrjn jaarverslag uit, waarin werd medegedeeld, - dat de nieuw verschenen catalogus een goeden indruk heeft gemaakt en dat het publiek deze uitgaven, met verschillende rubrieken zeer op prys stelt. Gebleken is, dat de de tective-boeken zeer in flen smaak vallen. Verder werd gememoreerd, dat het aantal uitgegeven boeken in zes maanden onge veer .3300 heeft bedragen. Dit is een zeer goed resultaat maar toch nog te weinig voor een plaats als Goes. Het leesgeld kan geen bezwaar vormen, want dit bedraagt slechts 2 cent per boek per week. Besloten werd meer propaganda te voeren. Nadat het jaarverslag als ingediend was vastgesteld, bracht de penningmeester, de heer J. K. Dingemanse, zijn financieel ver slag uit Na onderzoek en accoordbevin- ding werd de rekening als opgemaakt vast gesteld. Hierna volgde een bespreking over den toestand der bibliotheek waarna een bedrag werd gevoteerd voor aanschaffing van nieuwe boeken. Aangekocht zullen o.a. worden „Hollands Glorie", Sil de strand jutter", „Bartje zoekt het geluk" enz. Na bespreking van r.og eenige meer in terne zaken werd deze vergadering geslo ten. EXCELSIOR VOOR DE RADIO. Het Goesche harmoniegezelschap „Excel sior", directeur de heer De Rooij', zal op Zondag 31 Augustus a.s. voor de radio spelen. Uitgevoerd zullen worden „Anti gone", ouverture, van F. Rojxsseau en „Classica" (Fantasia) van: Mont&gne Ewing. STEEDS VERKEERSOVERTREDINGEN. Ok Dinsdag werden weer hier personen bekeurd wegens verkeersovertredingen. J. S. te Goes kreeg daarby tevens eèn be keuring- omdat hjj zijn persoonsbewijs niet by zich had. CONCERT „HOSANNA". De Harmonie „Hosanna" hoopt Donder dag een volksconcert te geven op de Groote Markt alhier. Aanvang 's avonds 8 uur. Het programma vermeldt de no.s 1. „V.V.V.-marsch" J. Horst. 2. „La Reine Tragique" ouverture dramatique F. Popy. Raadgevingen van Ir. Zwagerman. De tijd, waarin van onzen braven mede strijder in den productieslag het paard de grootste inspanning gevergd wordt, breekt thans aan, aldus het productieslag manifest, uitgaande van de commissie dr. Posthuma en voorbereid door het Neder- ïandsch agrarisch Front. Het zware oogstwerk is Immers begon nen. ter-wijl de zwaré herfstwerkzaamheden voor de deur staan. Onze paarden krijgen het nu zwaar te verduren. Alles dient dus in het werk gesteld tè wórden om eenërzyds de paarden in zoo goed mogelijke conditie te krijgen en-te houden, en anderzijds het werk voor- de paarden zoo licht mogelijk te maken. Zoowel voor het een als voor het ander staan ons verschillende ^middelen ten dienste. De heer C. Zwagerman, Rykszui- vel- en veeteeltconsulent voor Zeeland, schrijft in heti manifest van deze week hier over o.m. het volgende De tijdsomstandigheden zijn oorzaak, dat een zeer belangrijke vermindering van het aantal werkpaarden sedert 1939 samenvalt met het grootendeels verdwijnen der motor- tractie. Daarom is een rationeel uitbuiten van het arbeidsvirmogert der overgebleven werkpaarden een dringende noodzakelijk heid geworden. RATIONEELE BENUTTING VAN ARBEIDSKRACHT. Wanneer we de arbeidskracht van onze werkpaarden zoo doelmatig willen benutten moeten onze maatregelen in drieërlei rich ting daarop ingesteld worden Vooreerst vraagt de zorg voor goede lei ding en een maximale werkconditie van het paard allereerst onze aandacht. Hiertoe is een goede, behperschte leiding noodig, ten tweede een passende voedingsconditie en niet in de laatste plaats regelmatig kammen en borstelen evenals goed beslag. In de tweede plaats moet gestreefd wor den naar -.een betere verdeling van liet paardenwerk over het jaar. Speciaal de spitstijden moeten worden ontlast. In de weidegebieden geeft de toepassing van het moderne weidesysteem gepaard aan moderne gras-ensilage, vporweiden.en later hooien, aanleiding tot een betere verdeeling Van het paardenwerk. De geforceerde ouder- wetsche hooibouw gaf daarentegen een groote ophooping'van paardenwerk. Op de gemengde -"ooral groote bedryven bevorderen een juiste gewassen- en varie- teitenkeuze zeer de betex-e verdeeling van, het paardenwerk. Door een wat veranderde werkindeeling kan men dikwyls wertt van dnïkke perioden naar minder drukke ver schil ivdh. O.a. komen in aanmerking inkuiling op het bouwland, het voorloopig opbergen van vruchten in zomer en herfst in de schuur of op hét'land, terwyl afdorschen, sorteeren en afleveren meer naar den winter verscho ven worden. k In de derde plaats noemt de beer Zwa german de .maatregelen, -die een grooter arbeidsprestatie per paard ten gevolge heb ben en welke ten slotte de voornaamste en dankbaarste voor de rationalisatie van den paardenarbeid zyn. Hiertoe worden gerekend een weloverwo gen samenstelling van het span het tijde lijk opvoeren van de prestatie per paéi'd met 30 procent ih periode van groote druk te; het doelmatig gebruik van luchtbanden- wagens het combineeren van werktuigen en ten slotte het byeenbrengen van een grooter aantal paarden in een span (meer- span) het vraagstuk van de rationalisatie van den paardenarbeid dat vooral in dezen tyd de bijzondere aandacht verdient. t - DE VOEDING. Over de voeding van het werkpaard geeft de heer C. Zwagerman in het producties lag- manifest van a.s. Vrydag een aantal gege vens, want meer den ooit dient thans de voeding van onze werkpaarden zoo rationeel mogeiyk te zyn. Waarbij vooral met de twee volgende feiten rekening gehouden moet worden. In de eerste plaats dient in aanmerking genomen te worden, dat de paardenstapel en de motortractie belangrijk beperkt zijn. We staan dus voor het feit, dat bij veel minder paarden veel meer wérk verricht moet worden. Als dé voeding daar-mede niet be hoorlijk rekening houdt, zal aan deze verhoogde prestatie-eischen niet vol daan kunnen worden. Een meikrijke koe reageert op te weinig krachtvoer en een te weinig edel rantsoen door veel minder melk te geven. Een werk paard. dat in een akkerbouwgebied in Juli- voor de zomer-herfstcampagne4 staat die ongeveer 414 5 maanden aanhoudend en zwaar werk brengt reageert daarop door ongeschiktheid om dat werk te volbrengen. Het tweede feit is dat door het wegvallen van den invoer van krachtvoer onze, graan- productie dringend noodig is voor de men- schelyké voeding, terwijl het edele bedrijfs- voeder zooveel mogelijk voor melkkoeien en jongvee beneden 1 jaar bestemd moet ".vor- den. Het werkpaard heeft betrekkelijk weinig eiwit noodig. Het rantsoen mag tamelijk eiwitarm zyn. Het meer eiwitrijke voer kan dus voor melkkoeien en jongvee gespaard worden. \Naar de paarden dus niet meer edel voeirdan noodig is in verband met de arbeidsbrestatie. Een eerste eisch van dezen tijd is daarom het werkpaard te voeren volgens zijn arbeidsprestatie. En dat beteekent praktisch: edel èn krachtig voer in tijden van groote prestaties en kort daaxwoor, matig edel en krachtig voer bij matige prestaties, en een voeding mét weinig-edel ruwvoedor bij niet of zeer weinig werken. De meeste paarden in Nederland hebben lange perioden, waarin ze niet of weinig werken. Vele paarden komen niet'of zelden tot werkelijk langdurige, groote prestaties. Op de akkerbouwbedrijven op de klei wor den daarentegen'wel groote prestaties ge durende langere perioden gevraagd. Dit geldt ook voor vele sleepers- en vrachtrij ders-paarden. Het rantsoen van het paard dient met de prestaties verband te houden, waarbij men moet rekenen met de gemid delde verrichting over een langere periode, bijv. minstens 14 dagen. De meest rationeele voeding van werk paarden is niet in een schema vast te leg gen. In den landbouw wordt het paard prac- tisch uit het bedryf gevoerd. En die be- drijfsvoeding hangt af van jaargetijde en bedrijf stype. De heer Zwagerman besluit met erop te wijzen, dat naar de prestatie 20 tot 60 kg. voederbieten per dag moet worden ver strekt.,-wil men de havergift zooveel moge lijk sparen. Bij topprestaties kan men zonder eenig fee zwaar tot 60 kg. voederbieten per dag gaan? Bij zeer zware arbeid is een geringer haveirantsoen dan 2 3 kg. per dag over het geheel niet verantwoord. Bij zwaren arbeid laat zich door bieten en pulp meer haver vervangen dan door de op den duar ver-slappend werkende aardappelen. Het staat vast, dat rationaliseering van. de paardenvoeding in deze tyden heel wat mogelijkheden biedt. Men hoede zich echter voor eenzijdigheid of overdrijving, welke voert tot slappe paarden zonder „inhoud"en zonder duurzaam prestatie-vermogen. 3. „La Jolie Danseuse", valse A. Leblè. 4. „Lel cloches de Corneville" fantaisie R- Planquette. „Au Pays de la Meuse", marsch P. J. Wiest. 6. „La Dame de Pique" ouverture F. Suppé. 7. „Love Me, and the World is Mine", piston-solo F. R. Ball. 8. „Hollandsche Suite" in 4 dln. I J. R. v. d. Glas: a. Aan het strand b. Oosgttyd op het landc. Avond op de heide d. Lande lijk feest. 9. „De Blauwe Wimpel", marsch Alph. Dreissejt. Voor het examen Hoog-Duitsche taal LJD. is geslaagd de heer F. H. Geursen te Middelburg. Voor het geheele hoofdacte-examen slaagde de heer D. S. van Baaien te Vlis singen en voor het gedeelte A. de heer P. de Leeuw te Wolphaartsdyk. Te Utrecht slaagde voor het examen Fransch L.O. de heer K. Melis, Seroos- kerke. Geslaagd voor het practijkexamen Boekhouden, mej. C. J. Verstraten, te Middelburg. y 4876 STAATSLOTERIJ TWEEDE KLASSE TWEEDE LUBT Trekking van 12 Augustus* ƒ1000 No. 1445, 15505, 19169. 400 No. 3098. f 200 No. 15107, 17421, 19823, 21572. n 19605. PRIJZEN VAN ƒ30 1029 1714 2104 2323 2565 3081 3489 3966 4269 4623 5152 5586 5794 6188 6342 7028 7448 7784 8015 8326 8538 9014 9464 9810 10565 10813 11159 11391 11669 12092 12501 12773 13162 13542 13887 14129 14528 14754 15072 15202 15438 15384 15825 16187 16726 17128 17737 18124 18589 18848 19145 19608 20264 20500 206S8 20929 21260 21484 21898 1047 1829 2919 3634 4401 5086 6275 7161 7618 7927. 8158 8625 9342 10184 10673 11585 12S54 13728 14537 15031 16126 16939 18247 18652 19374 19672 20374 20733 21729 1578 2575 3578 4392 5578 6076 6818 7907 £071 8926 9970 11100 12063 13020 13873 14747 15087 16661 17645 187J8. 19270 20443 21726 In 8316 1053 1774 2112 2390 2574 3099 3500 3989 4368 ,4640 5295 5590 5803 6195 6424 7119 7468 7787 8030 8332 1146 1828 2147 2421 2606 3228 3509 4034 4437 4686 5300 5603 6564 7279 7470 7901 8075 8351 8647 9230 9490 1261 1433 1331 1945 2252 2254 2423 2473 2661 2824 3251 3405 3550 "3774 4066 4106 4470 4486 4991 5064 5319 5439 5649 5700 5923 5955 6225 6228 6935 6939 7315 7347 7482 7533 2288 2484 2849 4213 4568 5099 5562 5741 6006 6271 6972 7367 7643 8273 8503 8132 8254 8395 8398 8728 8731 9245 9346 9608 9632 9683 9852 9868 9906 10443 10462 10605 10672 10677 10705 10718 10829 10957 11000 11013 11085 11167 11226 11231 11348 11360 11394 .11408 11472 11553 11587 11760 11823 11876 11942 11983 12120 12260 12307 12341 12347 12614 12639 12650 12656 12659 12846 13052 13057 13125 13132 13293 13298 J3300 13482 13523 13605 13707 13764 13315 13820 13938 13962 13969 ;4020 14092 14219 14310 14312 14352 14394 14561 14628 14687 14727 14733 15079 15211 15443 15715 15836 16376 16816 17252 17745 18134 18607 188P2 19237 19626 20271 20537 20G90 21039 21323 21609 21908 1207 2043- 2923 3687 4403 5227 6284 7199 7712 15082 15261 15481 15718 15P98 16496 16824 17376 17765 18240 18633 18898 19275 19638 20364 20546 20X42 210G3 21380 21842 21958 1211 2091 2938 3778 4423 5369 6370 7257 7755 15086 15322 15521 15727 16043 16506 16966 17418 17824 18290 18635 15087 15187 15362 15388 15568 15547 15780 15788 16065 16112 16569 16643 17012 17018 17504 17511 17882 17985 18379 18522 18645 18698 8262 8289 8700 8721 9634 9"?09 10189 10216 10675 10941 11671 11724 12386 13017 13738 13751 14743 14744 15181 15345 16140 16155 16933 17024 18347 18467 18635 18728 19377 19523 19992 20041 20378 20382 20733 20764 •>1839 21879 1665 2067 2626 2683 3594 3720 4537 4770 5592 5618 6087 6113 7318 7466 7913 7991 8128 8155 8939 8985 10076 1037S 11.306 11312 12160 1225? 1,3023 13460 14028 14182 14362 15228 15321 16774 16873 17715 17716 lt735 18761 19389 19414 20577 21026 21840/ lie vorige 10762 m. x. 19277 19293 19893 20055 20420 20435 20581 20588 20759 20330 21098 21108 21397 21440 21699 21780 21990 1493 1628 2170 2306 3151 3174 4151 4256 4450 4795 5617 5727 6571 6760 7422 7432 7756 7794 8845 8357 8784 9050 9723 9857 102G9 10538 10992 11298 11828 11865 13171 13226 13811 13939 14905 14923 15380 15533 16245 16278 17309 17596 18539 18549 18731 18764 19563 19586 20044 20283 20395 20637 20978 21248 21911 21966 2111 2269 3312 3370 3895 3942 5005 5077 5855 5916 6181 6307 7690 7702 8531 8543 9511 9517 10449 10638 11576 11699 12354,12616 13741 13743 14333 14381 15637 15776 17016 17110 18025 18047 18830 18916 19476 19736 21395 21516 lijst stond 20762. I486 2081 2316 2510 3038 3449 3934 4245 4580 5102 5573 5769 6145 6281 6979 7385 7699 8515 9003 9423 9692 10548 10785 11150 11381 11611 12062 12438 12712 13133 13533 13823 14128 14486 14752 15198 15398 15651 15800 16134 16673 17073 17570 18036 18529 18842 19299 19310 20080 20214 20473 20499 20603 20G42 20886 20907 21110 21132 21445 21473 21798 21854 1642 1778 2330 2573 3390 3403 4285 4321 5032 5075 5905 6096 6800 6970 7537* 7603 7887 7890 8533 *8597 9100 9106 9895 10132 10627 10656 11514 11530 12258 12349 13310 13544 14120 14515 14974 15574 15670 16517 16760 17837 17908 18581 18612 18967 19087 19604 19658 20315 20335 20654 20711 21400 21669 21973 2285 2435 3374 3447 4002 4102 5172 5388 5984 6042 6617 6638' 7772 7823 8770 8915 9539 9854 10792 10972 11719 11756 12854 12874 13782 13783 14577 14654 15853 1646* 17148 17643 18148 18190 19028 Ö150 20128 *285 21591 21676 HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5000.— 6237. 70. En opeens, daar trok de fotograaf het zwarte doek van het toestel weg en toen zag Klompertje, dat hij leeljjk be et-genomen was. Want het was hee- lemaal geen fototoestel en de fotograaf was niets anders dan een gemeene dief, die het op de taartjes gemunt had. 71. Klojnpertje had zich laten beet nemen. Daar ging de dief al met de taartjes er vandoor, maar dat zou nooit gebeuren. Dat liet Klompertje niet op zich zitten. Hij was een ferme Hol landsche jongen en dat zou hij jien dief wel eens even betaald zetten. 72. Maar de dief had wat een pret, want hoe Klompertje ook al probeerde, hij kon niet eens van het bankje ko men, want dat was vól gesmeerd met lijm, zoodat zijn wijde bro'ekje er aan vast bleef kleven. Och, och, wat moest die Klompertje nu beginnen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2