PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT V ZATERDAG 2 AUG. 1941 De benedenloop van de Dnjestr overschreden. De spanning in het Verre Oosten. ABONNEMENTSPRIJS 3 19 ct per week of 2.43 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1 L65. Iedere regel meer 33 cent. BH abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 1 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adrea bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieP. van de Velde, P. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 179 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant xijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini- stratle Walatr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC ITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS De Sovjets tot verderen terugtocht gedwongen. Voorraad voor den komenden winter. Het is oogsttijd. De aren buigen zich onder het scherpe mes vatl de maaimachine (Het Zuiden) CREDIET0VEREENK0MST TUSSCHEN THAILAND EN JAPAN. DUTTSOHE TROEPEN OVER DEN BENEDENLOOP VAN DEN DNJESTR. In het Oosten hebben Duitsche troepen tijdens de succesvolle operaties aan het Zuidelijk front den benedenloop van den Dnjestr overschreden. In nieuwe dappere opmarschen wierpen zij op 31 Juli de bol sjewisten uit hun versterkte veldstellingen. In verschillende sectoren van dit front werd onder hevigen strijd de tegenstand der Sovjets overal gebroken en werden de Sovjets gedwongen verder terug te trek ken. Bij dezen opmarsch leden de bolsje wisten zware verliezen. In den Zuidelijken sector van het front zetten Duitsche troe pen in voortdurenden aanval de vluchtende bolsjewistische formaties achterna. De po ging der Sovjets, .om bedreigde strijd krachten op eenige plaatsen door trans porten per trein terug te voeren, werd ver ijdeld. Duitsche artillerie nam de geladen treinen in rechtstreekschebeschieting on der vuur en dwong hen na hevige bescha digingen om te stoppen. De bolsjewisten moesten hun transporttreinen verlaten en den strijd aangaan. In hardnekkige ge vechten van man tegen man werden de Sovjet-eenheden onder zware bloedige verliezen in de pan gehakt. SOVJET DIVISIE VERNIETIGD. In den Zuidelijken sector van het Oos telijk front is een Sovjet-divisie door Duitsche en Roemeensche troepen inge sloten en totaal vernietigd, naar het D. N.B. meldt. Tijdens wanhopige uitvalspogingen ge lukte het den bolsjewisten voor een oogenblik een wig te drijve nin de Duitsch- Roemeensche stellingen. Ondanks het uiterst hevige Duitsche en Roemeensche artillerievuur werden door de Sovjets steeds weer nieuwe eenheden aan de ver nietiging prijsgegeven. Alle pogingen om de wig tot een doorbraakplaats te vergroo- ten stoi'tten met de bloedigste bolsjewisti sche verliezen ineen. Een onmiddellijk ge voerde tegenaanval van Duitsche en Roe meensche formaties, ondersteund door Roemeensche artillerie drukte de Sovjet stellingen ineen. In hét gebied waar de Sovjet aanval was ineengestort, zagen de- oprukkende troepen een gruwelijk beeld van vreeselflke vernietiging. DE STRIJD TEN ZUIDEN VAN KIEV. In een tg d van één uur zgn acht stuk ken Sovjetgeschut vernietigd toen er in het gebied ten Zuiden van Kiev op den 30sten Juli een vuurgevecht plaats had tusschen Duitsche en Sovjet artillerie op een afstand van 10 k.m. De bolsjewistische artillerie schoot slechtzonder uitwerking vielen haar granaten in de graanvelden neer. Het vuurgevecht duurde meer dan een uur, totdat het artillerievuur der Sov jets zwakker werd. Na een nieuw salvo van Duitsche granaten bleef het antwoord plotseling uit. De Sovjetbatterij schoot niet meer. Toen de Duitsche infanterie daarop door de Sovjetstellingen heenbrak, troffen zij acht bolsjewistische stukken geschut in vernietigenden toestand aan. INGESLOTEN SOVJETTROEPEN BIJ SMOLENSK VERNIETIGD. Ten Zuiden van Smolensk hebben de Duitsche troepen na hevige gevechten op 31 Juli de aldaar ingesloten Sovjet strijd krachten in de pan gehakt. Steeds nauwer werd in de afgeloopen dagen de ring om de bolsjewistische for maties gesloten. Waar de Sovjet soldaten een uitvaispoging probeerden te onderne men, werden zg bloedig afgeslagen. Uit ontelbare loopen van Duitsche batterijen kwam hen een vernietigend vuur tegemoet. Uit dé lucht hagelde het bommen van Duitsche gevechtsvliegtuigen. De ten Noordoosten van de stad Smo lensk, welke sedert 16 Juli stevig in Duit sche handen is, ingesloten Sovjet troepen hebben ook op 31 Juli getracht door de Duitsche omsingeling heen te breken. Zij werden op alle plaatsen met bloedige ver liezen afgeslagen. Optredende Sovjet pantserwagens bleven in het vuur der Duitsche artillerie liggen. Pogingen van „de Sovjets om door de omsingeling bij Smolénsk heen te breken, zijn volkomen mislukt. Een Duitsche infanterie-divisie heeft tijdens deze gevechten in een enkele nacht xoiim 1500 gevangenen gemaakt. DE GEVECHTEN IN ESTLAND. 0\ Duitsche formaties hebben op 31 Juli de bolsjewisten in Estland verder Noord waarts gedreven. Slechts op enkele plaat sen ondernamen de Sovjets zwakke po gingen om zich door tegenaanvallen eenige verlic'-ting te verschaffen van den Duit- schen druk. Daarbij maakten zij driemaal gebruik van de jachtvliegtuigen en bom menwerpers, die hun nog waren overge bleven. De luchtaanvallen werden door den krachtigen afweer op den grond óveral het teeken der overwinning in den strijd tegen het bolsjewisme afgeslagen. Zij hadden geen succes. Het voornemen van de bolsjewisten om zich tegen den Duitschen opmarsch teweer te stellen, werd overal verijdeld. FINLANDS STRIJD. In de scheren van Hanko heeft de Fin- sche artillerie drie vijandelijke transport schepen tot zinken gebracht. In het Lado- ga-meer hebben twee vijandelijke kanon- neerbooten een eiland voor Sortavala met machinegeweervuur beschoten. Door de Finsche artillerie werden treffers op beide schepen geplaatst. In het Noorden heeft de Finsche lucht macht vijandelijke transportschepen en convooien gebombardeerd. De Moermansk- spoorlgn is opnieuw op enkele plaatsen opgeblazen. Een schip van 1000 ton is tot zinken gebracht. In Oost-Karelië is weder om een vijandelijk bataljon vernietigd. DE ACTIES VAN DE DUITSCHE LUCHTMACHT. De ter ondersteuning van de operaties van het leger aan het Oostelijk front op tredende formaties van de Duitsche lucht macht hebben ook op 31 Juli opnieuw naar aan het D.N.B. wordt gemeld, troepen concentraties, marschcolonnes, artillerie stellingen, spoorlijnen, transporttreinen en voertuigen der Sovjets met bommen be stookt. In het Noordelijke deel van het Oostelijke front waren de aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen met bijzon dere kracht gericht op de bolsjewistische opmarschwegen ten Oosten van St. Peters burg. In het Zuidelijk deel van het front waren de aanvallen gericht op doelen op den grond aan de naar het Oosten loo- pende groote bocht van dén Dnjepr. Volgens tot dusver ontvangen nog. onvol ledige berichten werden 40 Sovjets pant serwagens, 265 vrachtauto's, twee pant- sertreinen, twee munitietreinen, één goede rentrein, drie locomotieven, drie luchtdoel batterijen en drie luchtdoelkanonnen ver nietigd. DE BOLSJEWISTISCHE LEGER- BERICHTEN. In de officieele Moskouscbe legerberich- ten treden de laatste tien dagen steeds de zelfde plaatsnamen op. Dit zijn plaatsen, naar het D.N.B. verneemt, die zich reeds sedert geruimen tijd in Duilsche handen bevinden. Het zijn Noworsjefs, Newel, Smolensk en Sjitomir, die reeds halt, Juli door de Duitschers zijn veroverd. De op somming van deze namen bewijst, dat Moskou zonder eenige samenwerking met het front de plaatsnamen in de offi cieele berichten opneemt. De kennelijke bedoeling van Moskou, n.l. misleiding van de wereld ten aanzien van de ineeixstcrting van de Sovjet-legers, treedt in deze offi cieele bolsjewistische berichten ten duide lijkste aan den dag. GRUWELIJKE ONTDEKKING IN DE GEVANGENIS VAN SMOLENSK. Bij de bezetting van Smolensk heeft men in de gevangenis aldaar een gruwelijke ontdekking gedaan. Op de binnenplaats van de gevangenis bevond zich een mas sagraf ter lengte van 16 meter, breedte van 2.5 meter en diepte van 3.5 meter. In dit massagraf bevonden zich 114 lijken van vermoorde burgers en Sovjetsoldaten. Volgens mededeeling van den chef-arts van het militaire district, die in de ge vangenis van Smolensk zelf gevangen heeft gezeten, zijn deze vermoorde slacht offers vooral officieren, artsen en ambte naren van het militaire district. DE TOESTAND IN RUSLAND. Een fxxnctionaris van de Japansche am bassade te Moskou, Ginjiro Soemino, die Vrijdagochtend uit Moskou te Moji is aan gekomen, heeft volgens Domei verklaard dat zich in Siberië tooneelen van de „grootste verwarring en wanorde" hebben afgespeeld. Deze wanorde was een gevolg van de vlucht van duizenden Sovjet ge- evacueerden uit St. Petersburg, Minsk en Moskou. De trans Siberische treinei. zijn met gëëvacueerden overvol. Wapenstilstand tusschen Peru en Ecuador. Uit Lima (Peru), meldt het D.N.B. dat volgens de Peruaansche bladen de wapen stilstand tusschen Peru en Ecuador den 31en Juli om 22.00 uur G.M.T. is ge sloten. Het officieele Peruransche legerbericht deelt mede, dat kort voor het sluiten van den wapenstilstand de Peruaansche troepen een overwinning hadden behaald. Zij had den acht plaatsen bc iet, onder welke Ma- chala, de hoofdstad van de provincie El Oro. De regeering van E:uador heeft tegelij kertijd medegedeeld, dat de lichtingen 1916 tot 1919 gedemobiliseerd zijn. BRITSCHE STELLINGEN BIJ TOBROEK BESCHOTEN. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Artillerie van het Duitsche Afrikacorps heeft op 29 en 30 Juli ravitailleeringskampen en battergstellingen van de Britten in Tobroek met goede uitwerking beschoten. Een wa tertank werd getroffen. Een Bx-itsche bat- ,terg werd tot zwijgen gebracht. DISTRIBUTIE VAN MELK. Nieuwe regeling gaat Zondag in. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van melk. Zooals van bevoegde zijde reeds uiteen is gezet, is het noodzakelijk gebleken de melkdistributie in dier voege te wijzigen, dat gestandaardiseerde melk nog slechts zal worden verstrekt aan kiuderen tot den leeftijd van 14 jaar. Dit brengt dus mede, dat personen van 14 jaar en ouder- of, om het precies te zeggen, personen, die geboren zijn voor 2 Februari 1927 aangewezen zullen zgn op het gebruik van taptemelk, welke vrg van distributie en dus zonder bon verkrijgbaar is. In ver band hiermede is dezer dagen de gele genheid opengesteld om de tot dusverre ge bruikte groene melkkaarten, voorzoover het die van kinderen beneden 14 jaar be treft, bij de distributiediensten in te wis selen voor nieuwe, lichtblauw gekleurde kaarten R, waarvan de bonnen voorzien zijn van de aanduiding „melk 1". De datum van invoering van bovenbe doelde wgziging is thans gesteld op Zondag 3 Augustus a.s. Voor de distributieperiode van Zondag 3 Augustus tot en met Zater dag 9 Augustus a.s. is derhalve de met „29 melk 1" gemerkte bon van de nieuwe xxitgereikte lichtblalxw gekleurde melkkaart aangewezen voor het koopen van 1% liter gestandaardiseerde melk. Het koopen met dezen bon is reeds op Zaterdag 2 Augustus geoorloofd. In den vex-volge zxxllen ook de uit te reiken losse^rantsoenbonnen voor melk het opschrift „een rantsoen melk 1" dragen. Deze bonnen geven derhalve met ingang van Zaterdag 2 Augustus recht op het koopen van 1% liter melk. De nog in omloop zijnde, met „een rantsoen melk" gemerkte bonnen blijven echter eveneens geldig. Hetzelfde geldt voor de met „1/7 rantsoen melk" gemerkte wisselbonnen. Wehrmachtmarken voor melk, welke in den vervolge nog slechts in bepaalde ge vallen in beperkte mate zullen worden uitgereikt, blijven ook in den vervolge recht geven op het koopen van gestandaar diseerde melk. DISTRIBUTIE VAN SUIKER EN K0FFIESURR0GAAT. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van suiker en van koffiesurro gaat. Zooals reeds is gepubliceerd ligt het in de bedoeling den looptijd der verschillende borxnen, welke worden aangewezen voor het koopen van levensmiddelen met een distributieperiode van vier weken, met ingang van 10 Augustus a.s. tegelijkertijd te laten beginnen. In verband hiermede zal gedurende één week, en wel van Zondag 3 Augustus tot en met Zaterdag 9 Augixs- tus a.s., de met „105" genummerde bon van de „boixkaart algemeen", recht geven op' het koopen van een kwart van het ge bruikelijke rantsoen suiker, derhalve op 250 gram sixiker. Met ingang van 10 Augustus zal wederom een bon worden aangewezen voor den gebruikelijken loop tijd van vier weken, recht gevende op één kilogram suiker. Tevens loopt de met „104" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" voor koffiesurrogaat niet, zooals aanvankelijk is gepubliceerd, af op Zondag 17 Augustus a.s., maar reeds op Zaterdag 9 Augustus a.s. De loopende distributieperiode voor koffie-surrogaat wordt dus ingekort van vier weken tot drie weken. Met ingang van 10 Augustus a.s. zal wederom een bon voor het koopen van koffiesurrogaat worden aangewezen, welke den normalen looptgd van viex; weken zal hebben. DE JAPANSCHE SCHEEPVAART OP AMERIKA. Op de persconferentie voor de buiten- landsche correspondenten te Tokio is den Japanschen woordvoerder gevraagd een standpunt te bepalen ten aanzien van de verklaringen van Sumner Welles, volgens welke Japansche schepen in Amerikaaixsche havens weliswaar niet zouden worden vast gehouden, maar dat toch door de Ver. Staten geen garantie ken worden gegeven, ten aanzien van de vracht van deze sche pen. De woordvoerder sprak de meening uit, dat het nog voorbarig was ten aan zien hiex-van een standpunt te bepalen, want men moet eerst de practische uit werking afwachten. De Japansche koop vaardij op de Ver. Staten, wordt weliswaar voortgezet. Men zal echter van geval tot geval beslissingen nemen en zich daarbij alleen laten leiden door het standpunt van den handel. NEDERLAND SCH INDIË EN JAPAN. Nadat van Nederlandsch Indische rijde in het eerst was ontkend, dat de olie-ver- eenkomst met Japan was opgezegd, wordt te Tokio thans bekend, dat volgens verkla ring verdere olieleveranties naar Japan ring verder olieleveranties naar Japan practisch onmogelijk zgn, wanneer rxiet een ixieuwe mogelijkheid van betaling door Japan is gevonden. Tot dusver heeft men het clearingverschil in het handelsver keer tusschen de beide landen telkenmale van Japaxxsche zijde in Amerikaaixsche dollars moeten vereffenen. Dat is thans na de blokkeering van de Japansche saldi in de Ver. Staten niet meer mogelijk. CREDDETOVEREENKOMST TUS SCHEN THAILAND EN JAPAN. Officieel wordt te Tokio bekend ge maakt, dat tusschen Thailand en Japan een credietovereenkomst is aangegaan. Japan krijgt daarbg van Thailand een cre- diet van 10 millioen Baht (ongeveer 9 mil- lioen rtjksmark), die gebruikt zullen wor den voor den aankoop van groote hoeveel heden Thailandsche produóten, vooral rijst, teneinde geen stagneering te doen intreden in den wederrijdschen handeL BEPERKING VAN DE ONTGINNING. De regeerings-commissaris voor de bo demproductie vestigt er de aandacht op, dat de kunstmestpositie hier te lande het wenschelrjk maakt, dat voor ontginningen van gronden, welke voor het eerst in cultuur brengen de voorraadsbemesting behoeven, zooals hoogveen-, dal- en heide gronden, geen kunstmest beschikbaar wordt gesteld. Mitsdien wordt voor ontginning van zoo danige gronden geen toestemming gegeven. Dit ontginningsverbod geldt echter niet voor perceelen kleiner dan één ha., texwijl ontheffing van het verbod kan worden verleend aan hen, die aantoonen, over een voldoende hoeveelheid compost, straatvuil, terpaar de of zeeslib te beschikken. HOUT EN HOUTPRODUCTEN. Het rgksbureau voor hout deelt mede, dat de inschrijvingsplicht ingevolge de wij ziging van de Houtbeschikking 1939 no. 1 en 1940 no. 1 niet geldt voor ondernemin gen, w Ike den handel in kurk, bamboe en x-otting of fabrikaten daarvan uitoefenen, evenmin als voor detailhandelaren in hout producten. Voor nader bijzonderheden ver wijzen wg naar de desbetreffende officieele publicatie. DE POLITIEK VAN THAILAND, Het Thailandsche kabinet heeft in eett buitengewone zitting belangrijke aange legenheden behandeld in verband met de bezetting van Fransch Indo-China, de ere- diet-overeerikomst met jf^an en de be trekkingen tusschen Thailand en Engeland* zoo meldt Domei uit Bangkok. De erken ning van Martdsjoekwo heeft reeds een aan duiding gegeven van den weg, dien Thai land besloten is te gaan, naar welinge lichte kringen te Bangkok betoogen. Voorts weet Domei te melden, dat Thai land zich zal losmaken van de economisch- financieele afhankelijkheid jegens Enge land, indien Londen mocht pogen versterk te pressie op Bangkok uit te oefenen we gens de sluiting van de credietovereen komst met Japan. JAPAN BLOKKEERT VERDERE SALDL Officieel wordt te Tokio meegedeeld, dat met ingang van gisteren ook alle saldi van Australië, Birma en Malakka in Japan geblokkeerd zijn. FRANSCH INDO-CHINA EN DE NANKING-REGEERING. Er zijn aanwijzingen dat Fransch Indo- China nauwe banden zal aanknoopen met de Chineesche nationale regeering te Nan king in de naaste toekomst. Er wordt thans krachtig naar gestreefd een einde te maken aan de anti-Japansche activiteit van Tsjoengking, terwijl de publicatie van bekende Tsjoengkingsche dagbladen verbo den is en waarschijnlijk spoedig algeheel een einde zal worden gemaakt aan iedere actie van aanhangers van Tsjoengking. DE OPZEGGING DER HANDELS VERDRAGEN MET JAPAN. De Hotsji Sjimboen noemt in een artikel over de opzegging der handelsverdragen door Engeland en de Ver. Staten deze maatregel „de grootste beleediging" die Japan in zijn geschiedenis heeft onder vonden. De opzegging vormt een openlijk afbreken der economische betrekkingen met Japan met het doel dit land economisch te worgen. Het blad roept het Japansche volk op met kalm gemoed en eerst deze volk het hoofd te bieden. Tenslotte schrgft het blad: „hoe sneller de beslis sing, hoe beter het resultaat". Wachtgeldregeling voor werkloozen. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons: Het N.V.V. heeft in verband met de bij zondere omstandigheden er bij de gemeen tebesturen op aangedrongen ten aanzien van de steun uitkeering aan werkloozen voorloopig geen wachttijd op te leggen of in de wachttijdregeling een wijziging in gunstigen zin aan te brengen. Naar aanleiding hiervan heeft het de partement van sociale zaken een circulaire aan de gemeentebesturen verzonden met het verzoek rekening te houden met allerlei bijzondere omstandigheden alvorens tot het opleggen van een wachttijd over te gaan, zoodat in de groote steden b.v., waar voor heen in het algemeen na 6 weken werken een wachttijd moest worden doorgemaakt, dit thans in het algemeen eerst na 13 weken werken moet gebeuren FILMHELD IN NIEUWE ROL. De filmheld Robert Montgomery is, naar Associated Press meldt, te Londen aan gekomen gekleed in de uniform van lui tenant der Amerikaaixsche marine. Hij zal worden toegevoegd aan den marine attaché van de Amerikaaixsche ambassade^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1