het doornige Pad De Japansche troepen in Indo-China. De legerberichten van gisteren. Tweede Blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Vrijdag 1 Augustus iB-1 Versterking van de Japansche oorlogs voorbereiding. Het keizerlijk hoofdkwartier te Tokio ■weft gisteren het volgende officieele com muniqué uitgegeven Volgens de bepalin gen der overeenkomst met Frankrijk voor d® gemeenschappelijke verdediging van Fransch Ido-China, landen sinds den 29en juli in samenwerking met het leger van Fransch Indo-China in en bij Saigon nieuwe japansche troepenafdeelingen. De opper bevelhebber van de Japansche strijdkrach ten in dit deel van Fransch Indo-China is luitenant-generaal Sjojiro Iida, Uit Sjanghai meldt het D.N.B., dat Japansche troepen gistermiddag de hoofd stad van Kambodzja, Pnom Penh zijn binnengerukt. De overtocht over de rivier de Mekong tusschen Saigong en Pnom Penh verliep zonder moeilijkheden. Van een Japansche marinebasis in het Zuiden van Indo-China meldt Domei, dat na de landing van de Japansche troepen in Zuid-Indo-China thans voor het eerst een formatie Japansche marinevliegtuigen boven de rivier de Mekong heeft gevlogen. De eskaders zijn reeds op de nieuwe lucht basis aangekomen, die in de nabijheid van Saigon is gevestigd. JAPAN EN DE BEVRIEZING VAN SALDI. Na de ontvangst van berichten, dat Australië, Birma en de Britsche Straits Settlements de Japansche saldi hebben be vroren, heeft het ministerie van financiën deze landen onmiddellijk toegevoegd aan de lijst van landen, wèlker saldi in Japan bevroren zullen worden. Het Japanrcbe consulaat-generaal te Peking heeft medegedeeld, dat Ned.-Indië en Britsch-Indië geplaatst zijn op de lijst van landen, welker saldi in Noord-China geblokkeerd zjn. Het Japansche consulaat- generaal in Tjentsin heeft eenzelfde mede- deeling bekend gemaakt. T8JANG-KAI SJEK LAAT BRUGGEN EN WEGEN VERNIELEN. Domei meldt uit Saigon, dat Tsjang- Kai-sjek met het oog op de landing van Japansche strijdkrachten in Fransch Indo- China aan zijn militaire bevelhebbers op dracht gegeven heeft, alle bruggen en wegen in het grensgebied tot een diepte van 30 kilometer terstond te vernielen. THAILAND BLIJFT STRENG NEUTRAAL. De plaatsvervangende minister van bui- Jenlandsche zaken van Thailand heeft in een interview verklaard, dat Thailand ook na het Fransch-Japansche accoord en de zending van Japansche troepen naar Fransch Indo-China de meest strikte neu traliteit zal blijven handhaven. Alle anders luidende geruchten dementeerde de plaats vervangende minister. TWEE BELANGRIJKE VERORDENINGEN. De Japansche oorlogsvoorbereiding is versterkt door de goedkeuring van twee belangrijke ontwerpen van keizerlijke ver ordeningen. Het eene ontwerp heeft be trekking op induslrieele ondernemingen en de organisatie van centrale contróleorganen voor eik der belangrijke industrieën. De tweede verordening behelst maatregelen voor een opeischen van ijzer, staal, koper, brons en andere koperlegeeringen door het bestuursapparaat. De genoemde metalen zullen, voor zoover ze aanwezig zijn in fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, handelsinstellingen en openbare parken, opgeëischt of gekocht worden door de regeering. De inzameling, van deze meta len vormt een noodmaatregel met het doel te komen tot zelfgenoegzaamheid in de voorziening van ijzer, staal en kopeV, aldus de woordvoerder van de Japansche regeering. Er zal nog beraadslaagd worden over twee andere belangrijke ontwerpen van verordening, die betrekking hebben op de instelling van een controle op het trans port over zee en op de contröle op de distri butie van electrischen stroom. Men ver wacht, dat de nationale raad voor de algemeene mobilisatie deze ontwerpen zal goedkeuren. JAPANSCHE MINISTER OVER DEN ENGELSCH-AMERIKAANSCHEN DRUK. De Engelsch-Amerikaansche druk op Jalpn zal voortdurend toenemen, daar bei de landen blijkbaar besloten hebben zich met alle middelen tegen dén opbouw van een nieuw Oost-Aziatische economische ruimte te verzetten, aldus de Ja pansche minister van financiën, Ogoera, in een artikel in de Tokio Asahi Sjimboen. De minister spoorde het Japansche volk aan op nieuwe moeilijkheden voorbereid te zijn. Het lot van Japan is nauw en onverbrekelijk verbonden met dat van China, daarom is de succesvolle oplossing van het tegenwoordige conflict een levens kwestie voor Japan en voor de ontwikke ling van Oost-Azië. Handel in oude rubber. In de Nederlandsche Staatscourant van 31 Juli j.l. no. 147 is een beschikking ver schenen van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, inzake de organisatie van den handel in oude rubber. De beschikking verstaat onder oude rubber, gebruikte auto-, motorrijwiel- en r\jwiel buiten- en binnenbanden, gebruikte massieve banden, alle slechts voor zoover zij niet meer voor eenigerlei tractie bruik baar zijn of te maken zijn, transparante rubber afvallen, sponsrubberafvallen, oude rubbertransportbanden en drijfriemen, rub- berstansafvallen van elke soort, eboniet- afvallen, alsmede andere rubberafval van elke soort gelijk dit ook voor lompen en oud papier is voorgeschreven, dient bij den verkoop en doorverkoop van oude rubber de volgorde voortbrenger kleinhande laar tusschenhandelaar groothande laar verwerkende industrie (of eventueel export) steeds in acht genomen te worden, evenwel mogen voortbrengers (dit zijn de bedrijven, instellingen en huishoudingen, die oude rubber als afval opleveren, ook rechtstreeks aan tusschen- en groothande laren leveren mits niet in kleinere hoe veelheden dan vooi deze beide groepen afzonderlijk zijn vastgesteld, zulks ter be- bescherming van de belangen der klein handelaren, resp. der tusschenhandelaren. De verschillende soorten, waarin oude rubber verhandeld mag worden zijn in een bijlage bij de beschikking vermeld. Voor elk der drie handelsgroepen is aangegeven welke dezer soorten zij mogen verhandelen. Groothandelaren dienen uiteraard oude rubber te verhandelen, en, zoo noodig, te sorteeren in alle opgenoemde soorten. In dezelfde bijlage zijn voorts de ma ximumprijzen vermeld, welke voor de ver- koopen door voortbrengers aan handelaren voor die tusschen handelaren onderling, alsmede voor leveringen door den groot handel aan de verwerkende industrie, zijn vastgesteld. ACHT-ZEVEN-ZE&-DUBBEL NUL. Dit is het gironummer van de Neder landsche ambulance van het Vrijwilligers legioen Nederland, die straks uitgezonden zal worden naar het front ip Oost-Europa om hulp te bieden aan de lijdende mensch- heid vriend en vijand Nederlanders, steunt met uw bijdrage de oprichting en uitrusting van deze am bulance. Stort nog vandaag uw bijdrage op giro rekening no. 87600 J ten name van de Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22, 's-Gravenhage. VOORSCHRIFTEN VOOR SCHEPEN IN NED. INDIË. Uit Tokio meldt Domei: De militaire overheid in Ned. Indië heeft, naar Domei meldt, met onmiddellijke inwerkingtreding verordend, dat alle schepen, die de havens van Ned. Indië willen aandoen, om kolen en proviand in te nemen alsmede om in dokken te worden opgenomen, een spe ciale vergunning van de militaire overheid noodig hebben. De voorschriften inzake het bijhouden van voorraadboeken, het verstrekken van maandelijkschen voorraad, ontvangst en verkoopopgaven door handelaren alsmede geldelijke verplichtingen, die aan het ver kregen en het bezit van een vergunning als handelaar verbonden zijn, komen vrijwel overeen met de reeds bestaande bepalin gen te dezen aanzien geldend voor de han delaren in lompen en oud papier. Een afzonderlijke regeling was noodig voor de autoslooperijen, welke noch als ge wone voortbrenger, noch als handelaren zijn te beschouwen. Voorts bevat de beschikking nog een aantal voorschriften en condities waaraan de handel in oude rubber dan wel de auto slooperijen zich hebben te houden. De be langrijkste er van zijn in een in de adver- tëntieklommen opgenomen officieele pu blicatie vermeld. FINLAND DE LEIDENDE NATIE IN HET NOORDEN. De Deutsche Diplomatisch-Politische In formation, de officieele uitgave van de Deutsche Diplomatisch Politische Korres- pondenz, bevat een vooral voor de Scan dinavische landen buitengewoon belang rijk standpunt van Duitschland ten aan zien van de toekomstige positie van Fin land in Noord-Europa. In dit commen taar, dat als uiting der meening van offi cieele Duitsche kringen mag gelden, wordt er op gewezen, dat de bijdrage van Fin land tot de bestrijding van het bolsjewis me dit land niet alleen „zijn eigen toe komst doch ook een vooraanstaande plaats in den Noordelijken sector1 van het nieuwe Europa" verzekert. Het wordt Finland hoog aangerekend, „dat het niet geprobeerd heeft, zijn eigen belangen tegenover die van Duitschland en Europa op een gouden schaaltje af te we gen en in de schaduw van een verkeerd begrepen neutraliteit een politiek van ang stig zoeken naar het evenwicht te voeren" alsmede dat het niet geprobeerd heeft ter zijde te staan en toe te kijken, hoe het lot van Europa die volkeren „uit verlof terug roept" die meenden, dat het historische proces voor hen tot stilstand gekomen was. Finland kan er op rekenen, dat zijn ruiterlijke houding in den gemeenschappe- lijken strijd niet vergeten wordt. De groote nationale doelstellingen van Finland heb ben in Duitschland het grootste begrip ge vonden en verzekeren aan dit land, dat bij de uitvoering van zgn taak in het Oosten als Noordsche staat krachtig aan de zijde van Duitschland is opgetreden, een voor aanstaande plaats in het Scandinavische gebied „dat zich door Finland liet ver dedigen". Ten aanzien van dit standpunt, dat de rol van Finland in het Noordoosten van Europa op de juiste wijze kenschetst, ver klaren de Duitsche politieke kringen nog, dat Duitschland in November 1940 den druk van het bolsjewisme op de Finsche grenzen beperkte en Molotof heeft laten weten, dat een nieuwe aanval van Moskou op Finland niet meer geduld zou worden. Duitschland is toen jegens zijn Noordschen vriend een loyaal en trouw kameraad ge weest. Het Finsche volk kan men na zgn ervaringen met den bolsjewistischen buur man niets meer met Engelsch-Amerikaan- sche-Russische phrasen van humaniteit wijsmaken. Het is de eerste natie van het Europeesche Noorden, die volledig en openlijk de noodzakelijkheid van den hul digen strijd heeft ingezien. Duitschland zal dat nooit vergeten. Oudheidkundig bodemonderzoek. HET MUSEUM VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN ERKEND. In de Mededeelingen van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbe scherming is het eerste jaarverslag opge nomen van de op 6 Juni 1*940 geïnstalleerde rgkscommissie voor het oudheidkundig bo demonderzoek. Reeds in de eerste vergadering der com missie werd geconstateerd, dat eerste ver- eischte voor erkenning van instellingen zou moeten zijn de garantie voor een goede be waring der oudheden, alsmede het afwezig zgn van concurrentie in de aan de instel lingen toe ft wijzen ressorten. Ook moet de erkende instelling een eigen verzameling bezitten. Verder dient scherp onderscheid gemaakt te worden tusschen provinciale en plaatselijke verzamelingen, waarbg eerstge noemde de geheele provincie toegewezen krijgen met de restrictie, dat zij, gravende op het terrein van een lokale verzameling, met laatstgenoemde in overleg moeten tre den. Ook het omgekeerde wordt noodzake lijk geacht. Het provinciale museum dient dus te praevaleeren. Als richtlgn is aange nomen, dat in geval van opheffing van een lokaal museum de verzameling behouden blijft voor de gemeenschap. Deze dient dan over te gaan in handen van de gemeente of de provincie, en bg niet aanvaarding, aan het Rijk. Het totaal der aapvragen om erkenning bedroeg 32, terwgl tot 24 Mei 1941 18 mu sea zijn erkend, o.a. het museum van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Middelburg (ressort de provincie Zee land). Tan aanzien van deze instelling is met verschillende andere musea aanvulling der statuten als voorwaarde voor de erkenning gesteld. TAL VAN HONDERDJARIGEN IN SPANJE. Te Castellote (Spanje) is een vrouw op 103-jarigen leeftijd gestorven. Tot haar laatsten levensdag was zg nog in het voile bezit van haar geestelgke vermogens. In de provincie Barcelona hebben dit jaar al zes menschen de eeuw gehaald. In 1939 stierven in Barcelona acht menschen boven de honderd jaar, in 1938 elf en in 1937 zes. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Bij de achtervolging van de in de Oekraine verslagen Sovjet-legers zijn Duitsche strijdkrachten diep in de vijandelijke achterwaartsche verbin dingswegen doorgedrongen. De om singeling van den vijand ten Oos ten van Smolensk ./erd verder ver scherpt. De in .stland strijdende formaties dreven den vijand naar.het Noorden terug. Gevechtsvliegtuigen bestookten in den nacht van Woens dag op Donderdag militaire doelen te Moskou alsmede het spoorwegknoop- punt Orel op doeltreffende wijze niet bommen. DuPkbooten achtervolgden resten van het in den Atlantischen Oceaan aangevallen c< ivooi en brachten vijf andere gewapende koopvaardijsche pen van tezamen 24.000 brt. tot zinken. De gezamenlijke verliezen van den vijand door deze operaties zijn daarmede tct 140.500 brt. geste gen. In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen met bommen een groot koopvaardijschip ten Oosten van Lowestoft zwaar beschadigd. Andere bomaanvallen werden Woens dagnacht ondernomen op vliegvelden in het Zuidoosten en Zuidwesten van het eiland. De aanvalspoging van 40 Britsche vliegtuigen, welke van een vliegtuigmoederschip in de Noorde lijke IJszee naar de haven Kirkenes waren opgestegen, werd verijdeld. De vijand verloor hierbij in luchtgevech ten 23 vliegtuigen, door luchtdoelar- tillerie en marineartillerie 5 vlieg tuigen. Boven de Duitsche bocht schoten jachtvliegtuigen 5 toestellen omlaag, die tot een formatie van 8 Engelsche bommenwerpers behoor den. Marine artillerie haalde 2 Brit sche gevechtsvliegtuigen omlaag en een marinevaartuig één Engelsche machine. Op eenige plaatsen van West- Duitschland wierpen Britsche vlieg tuigen Woensdag nacht brisant en brandbommen. Onder de burgerbe volking ontstonden eenige verliezen aan dooden en gewonden. Het optreden der Engelsche legatie In Helsinki. Uit Helsinki meldt het D.N.B. Om- trent het optreden der Engelsche legatie in Helsinki zijn de meest sensationeele berichte in omloop. Naast het gezant schap was ook de Intelligence Service ten hoogste uitgebreid. Men wil weten, dat in een der gezantschapsgebouwen met een radiozender werd gewerkt. Over het ge heele land was een net van agenten ge trokken. Zekere militaire acties der Sov jets, die, op de minuut berekend, begonnen") kunnen wellicht met het optreden der En- gelschcn in verband gebracht worden, zoo vermoedt men. Zoo is eenige dagen geleden de particuliere villa van den president der republiek in een kuststad door vèrdragend Sovjet geschut uit zee beschoten, eenige minuten nadat de president zelf daar was aangekomen. De schoten troffen echter geen doel. Naar de Helsingin Sanomat uit Londen meldt, geeft ook de Engelsche pers openlijk de beteekenis toe van het optre den van dit gezantschap in Helsinki. Zoo wordt in de Daily Herald gezegd, dat het Engelsche gezantschap in Helsinki een bg- zonder nuttig waarnemingsstation en een bron van inlichtingen vormde. Engeland heeft getracht dezen post zoo lang mogelijk te houden en de Sovjets hebben dit ten zeerste weten te waardeeren. HET VERBREKEN DER DIPLO MATIEKE BETREKKINGEN, Het verbreken der betrekkingen tus schen Finland en Engeland, en vooral de waardige en steekhoudende motiveering door de Finsche verklaring noemt de Bör- senzeit. voor Engeland bgzonder pijnlijk, omdat hier onuitgesproken de innerlijke samenhang tusschen den bolsjewistischen aanval op Europa en het Engelsche ver raad jegens het avondland tot uitdrukking komt. Ook de Britsche propaganda, zoo gaat het blad voort, kan niet verbloemen, dat Finland zijn betrekkingen met Groot Brittannië vooral heeft verbroken, omdat deze er nog slechts voor gebruikt werden om in den rug van het Finsche front mili taire en politieke spionnage te plegen ten gunste van de bolsjewisten. MUNONTPLOFFING IN ENGELAND. 22 dooden. Naar de United Press uit Wakefield in Engeland meldt is in de Crigglestone-mijn een ernstige ontploffing ontstaan waarbij 22 mgnwerkers zijn gedood. Tot dusverre heeft men 16 lgken kunnen bergen. HET ITALIAANSCHE. Het hoofdkwartier van, de Italiaansche weermacht maakt bekend: In Noord-Afrika aan het front van To- broek werden vgandelijke afdefelingen, die door pantserwagens gesteund werden, op de vlucht gedreven. Duitsche artillerie heeft de inrichtingen en verdedigingsstel lingen van Tobroek beschoten. In het ver loop van den in het weermachtsbericht van Woensdag gemelden aanval op Beng hazi heeft onze bodemafweer eenvEngelsch vliegtuig neergeschoten. Het toestel viel in zee. Vliegtuigen van de As hebben voor de kust van Cyrenaica een tankboot tot zinken gebracht en een ander schip zwaar beschadigd. In Oost-Afrika hebben zwarthemden en formaties inlanders dappere uitvallen en aanvallen ondernomen, waarbij het hun gelukte in vijandelijke stellingen binnen te dringen. De vijand bood verzet doch werd overal op de vlucht gedreven. Hij leed verliezen aan menschen en materiaal. De laatste dagen hebben eenige aanvallen plaats gehad op de woonwijken van Gon- dar. Er vallen geen slachtoffers te be treuren. Engelsche vliegtuigen hebben Woens dagmiddag' Cagliari aangevallen. Onze bo demafweer en onze jachtvliegtuigen hebben de vgandelgke actie terstond afgeslagen. Er valt slechts één slachtoffer te be treuren. Besprekingen tusschen Stalin en Hopkins. Ten aanzien van de Woensdag gevoerde bespreking tusschen Stalin en Harry Hop kins meldt Reuter nader Hopkins heeft Stalin de verzekering gegeven, dat de le veranties van oorlogsmateriaal aan Sovjet Rusland terstond zullen beginnen, en dat zg ook verder zullen worden voortgezet, onverschillig hoe lang de oorlog zal duren. Het Britsche agentschap publiceert ver volgens woordelijk de verklaringen, die Hopkins voor de vertegenwoordigers van de pers heeft afgelegd. Hg zeide o.m. „Ik deelde Stalin mede, dat wij den slag der Sovjet Unie met de grootste bewon dering volgen". Betreffende de boodschap van Stalin aan Roosevelt verklaarde Hop kins, dat Stalin den Amerikaanschen pre sident zijn voldoening te kennen heeft ge geven over de aangeboden hulp en zijn overtuiging heeft uitgesproken, dat de pre sident en het Amerikaansche volk zich niet vergist hebben, toen zg hun vertrouwen stelden in de Sovjet Unie dat deze haar rol zou spelen in den strijd tegen Hitier. Hopkins is vergezeld^ door den Ameri kaanschen brigade-generaal Joseph Mckarney en It. John Alison. Naar de Sovjet radio meldt, heeft de persoonlijke vertegenwoordiger van presi dent Roosevelt, Harry Hopkins, na zgn eerste onderhoud met Stalin en Molotof de correspondenten der buitenlandsche pers ontvangen en verklaarde, dat hg op spe ciaal verlangen van Roosevelt naar Mos kou is gekomen om met Stalin te spreken. Hopkins kondigde aan, dat hg nog twee of drie besprekingen met Stalin zal voe ren. Voorts gewaagde Hopkins van de „bewondering", die in de Yer. Staten waar genomen kan worden voor den strijd der Sovjet Unie, van de hulp die de Ver. Sta ten den Sovjets willen verleenen, echter zonder dat hg bgzonderheden omtrent deze hulpverleening verstrekte. Omtrent de kwestie der betaling van de Ameri kaansche leveranties aan de Sovjet Unie verklaarde Hopkins nog, dat Stalin daar door geen moeilgkheden zou krggen. HOPKINS ONTVANGT DE PERS TE MOSKOU. Volgens de meening in officieuze Duitsche kringen is door de aanwezigheid van den specialen afgezant van Roosevelt te Mos kou, de list van Amerika om den opirmrsch van het bolsjewisme in Europa te onder steunen, thans definitief beWezen. Daar men in de V. S. zoo verklaarde men naar aanleiding hiervan in de Wilhelm- strasse de terreur en de misdaden nauw keurig kent, welke de bolsjewisten in de door hen in de laatste jaren in bezit geno men landen hebben uitgeoefend en begaan, moet naar Duitsche opvatting een onder steuning van de Sovjet-Unie practisch be schouwd worden als of men die misdaden zelf had gepleegd. ENGELSCHE DUIKBOOT IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE VERNIETIGD. Uit Berlgn meldt het D.N.B. Op 28 Juli hebben Italiaansche vliegtuigen in de Middellandsche Zee een Britsche duikboot waargenomen. In een dapperen duikvlucht wierpen de Italiaansche vliegers hun bom men op het doeL Nog voordat de onder zeeër kon duiken, werd hg door zware bommen getroffen en zonk onmiddellgk onder een hevige ontploffing. FRANCES BRAYBROOKE 33) Met vlammende oógen liet Mavis de aan haar zorgen toevertrouwde hongerige schapen aan tafel zitten en 'deed een inval in de keuken. Een dikke vrouw met een onaangenaam gezicht zat zich te goed te doen aan een uitgebreiden maaltijd, terwgl op de tafel een groote jamtaart prgkte. De kokkin keek Mavis onbeschaamd aan. Men had haar verteld, dat de nieuwe verpleegster zich niet veroorloven kon op haar achterste beënen te gaan staan en ze had zich vast voorgenomen, van deze omstandigheid profijt te trekken. „Wat wil je hier?" vroeg ze op ruwen toon. „Niemand komt hier in mfln keuken, behalve als ik dat vraag." „Ik kom hier zonder ultnoodiging", gaf het meisje moedig ten antwoord, i,om te vertellen dat de kinderen hun eten niet naar binnen kunnen krijgen, omdat het zoo slecht is toebereid." Verrast door deze aanklacht, keek de kokkin haar sprakeloos van woede aan. Er was niets verlegens aan de nieuwe verpleegster. Het was duidelgk, dat ze moeilgkheden wilde veroorzaken en dat ze meer gewend was, opdrachten te geven dan die in ontvangst te nemen. Mavis keek de vuile keuken eens rond en dreig de niet te zullen weg gaan, alvorens een behoorlijken maaltijd voor de kinderen te hebben bemachtigd. „Ik neem geen opdrachten noch critiek aan van menschen van jouw soort", was het booze antwoord van de kokkin. „Ga direct mgn keuken uit en ga aan je eigen werk!" „Dit is mijn werk", was het koele ant woord. „Zoo lang ik hier ben zullen deze kinderen genoeg te eten krggen. Ze zgn half verhongerd. Ik zal de rest van dit vleesch en de jamtaart mee nemen." Op dat oogenblik kwam de directrice, die de opgewonden stemmen had gehoord, de keuken binnen. „Wat doet u hier zuster? U behoort de kinderen op het oogenblik hun eten te geven", merkte ze uit de hoogte op. „Ze durft te zeggen, dat het eten slecht is en dat ze vleesch moeten hebben", riep de kokkin uit, die de onbewegelgke Marts uitdagend aankeek. „Ik heb nog nooit zooiets gehoord. Ga naar uw werk terug, zuster, en laat de zorg voor de huishouding aan mg over", beval juffrouw Fortescue. Mavis stak haar het bord toe, dat ze had mee gebracht. „U kunt niet weten, wat deze vrouw de kinderen te eten geeft. Kijkt u eens naar deze verschrikkeigke rommel on de zoogeriaamde melkpudding is klinkklaar water. Zag u dezen maaltijd voor dat het eten naar binnen ging?" Zonder een ant woord af .te wachten, maakte ze de deur van den oven open en haalde daaruit een stuk vleesch, omgeven door hoopen ge bakken aardappelen. Ze zette dezen bult op een schaal en voegde daar de jamtaart aan toe om zich dan naar de deur te begeven met op haar aardige gezicht een uitdrukking, die de twee verbaasde vrou wen waarschuwde, niet tusschen beide te komen. Terwgl ze zich bg de deur om draaide, zei ze: „Er is geen warm water in de bad kamer. Wilt u alstublieft het fornuis aan steken?" „Wat nu nog?" bracht de verbouwe reerde directrice uit, toen Mavis verdwe nen was. „U hebt zich in een wespennest gesto ken", gaf de kokkin ten antwoord. „Als u haar wegstuurt, gaat ze regelrecht naar de politie, en voordat we het weten Haar gebaar zei meer dan woorden zulks konden doen. Ze spraken verder met gedempte stem- men, terwgl Mavis de kinderen zich te goed liet doen, waarbg haar hart brak, toen ze zag hoe ze op het voedsel aan vielen. Na dit eerste voldoende maal, dat ze in langen tgd hadden gekregen, deed Mavis de kinderen hun jasjes aan, waar op ze hen op de speelplaats achter het huis liet spelen. Onderwgi maakte zg de bedjes op. De roode dekens waren ver sleten en vuil. Alles was hier door en door verwaarloosd en toen ze met het opmaken van de bedjes gereed was, kwam ze tot de ontdekking, dat het badwater nog steeds koud was. Haar opkomende woede beheerschend, ging ze opnieuw de keuken binnen, waar de kokkin nog steeds bg het vuur zat, zonder dat ze pogingen had aangewend om het fornuis aan te steken. Ze lachte spottend, toen Mavis zonder iets te zeg gen het werk zelf ter hand nam. Ver volgens ruimde het meisje de vaat van het eten op en veegde ze het vertrek aan, waar de kinderen overdag verbleven. Toen het water voldoende heet was, ging ze gverig aan het schoonmaken. Het was voor haar een opluchting te constateeren, dat de avondboterham beter was verzorgd dan de middagmaaltgd dat was geweest. Tegen den tgd, dat ze de kinderen had gebaad, en naar bed ge bracht, was Mavis doodop. Ze was big, dat ook zij naar bed kon gaan, waar ze onmiddellgk in slaap viel. Gedurende de drukke week, die volgde, waren er geen verdere klachten over het eten. Hard werkend als ooit te voren, hield Mavis haar oogen wgd geopend, om vast te stellen, dat haar eerste verden kingen meer dan gerechtvaardigd waren. De twee Fortescue's, daarbg geholpen door de kokkin, hielden groote sommen gelds over door de listige wijze, waarop zg huis hielden. De melk voor de kinderen was waterig en ze kregen margarine ïn plaats van boter. Mavis besteedde uren aan het herstel len van de totaal versleten kleeren van de kinderen, een taak, die eigenigk toe bedeeld was aan de zuster van de direc trice. Heele en fatsoenlgke kleeren wer den in reserve gehouden om bg de een of andere gelegenheid te worden gebruikt, zoodat juffrouw Fortescue het geld, dat bestemd was voor het vernieuwen van de uniformen der kinderen, in den zak kon steken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5