A.S. MAANDAG 4 AUGUSTUS hOR Onze Kleintjes c c J J. 1. Julianus VACANTIE! DEKKER JO FISBE Groenten- en fruitbedrijf v. d. Manderestraat 10, pVVe gesloten is. D Advertentiën W. DE JONG v.h. fa. D'huy Firma A. van der Mijle Gesloten wegens vacantia van 3 tot 10 Augustus a.s. Firma J. DEKKER, Damessalon gesloten WIJ SLUITEN! AANVANG DER 6DE PREMIETREKKING DER N.V. „HAIGHTON 8. CO." gesloten van 4 tot en met 9 Augustus Maison „Ttlode de 9aris" Dameshoedenzaak Badhuisstraat 47, Snij- of Suikerboonen 15 cent per kg. Hand- of Smeltappels 25 cent per kg. 10 kilo groote Aardappelen 80 cent. wegens vacantie Heden overleed onver wachts onze beste Vrouw, Moeder en Behuwdmoeder, Mevrouw ROZETTHA BAKKER— COHEN, in den ouderdom van 64 jaar. Vlissingen: L. W. BAKKER. Middelburg J. H. BAKKER. M. L. BAKKER- VAN VERRE. Vlissingen LIEN BAKKER. Vlissingen, 31 Juli 1941. Koudekerkscheweg 124. Heden overleed na een langdurig lijden, onze gelief de Vader, Behuwd- en Groot vader WILLEM DE KAM Jz., in den ouderdom van 79 jaar en 10 dagen. P. DE VISSER—DE KAM. ABR. DE VISSER. VV DE KAM. A.' WILLEMSE. A. WILLEMSE— ANTHEUNISSE. Oostkapelle, 31 Juli 1941. Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven, dat heden na een lang durig, doch zeer geduldig ge dragen lijden, in vollen vrede is ontslapen, onze innig ge liefde en zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MAATJE VAN HOORN, Weduwe van D. A. VAN OEVEREN, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 11 maanden. W C. VAN OEVEREN. A.M. VAN OEVEREN— POLEIJ. C. W. VAN OEVEREN. J. VAN OEVEREN— SMIT. D. A. VAN OEVEREN. Yerseke, 30 Juli 1941. Vierstraat 15. Heden overleed onfce gelief de Vader, Behuwdvader, Grootvader' en Overgroot vader LEENDERT SCHOUTEN Weduwnaar van JOHANNA ZAAIJER, in den ouderdom van 79 jaar. Dordrecht: M. A. SCHOUTEN. S. A. SCHOUTEN- VAN WEEL. kleinkinderen en Achter kleinkinderen. 's-Gravenpolder, 30 Juli 1941. Bezoeken kunnen niet wor den afgewacht. De begrafenis zal plaats vinden Maandag Augustus a.s. te 1 uur, torentijd. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele blijken van deel neming tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder cn Oom JAN VAN SLUIS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. P VAN SLUIS— HUIJSMAN. Koudekerke, 31 Juli 1941. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Groot vader JANUS DELLEBEKE. Uit aller naam, Wed. J. DELLEBEKE—KLAP. N. en St Joosland, Augustus 1941. Het adres voor Leerboeken, Woordenboeken, Atlassen enz. Boekhandel Segeerstr. 46, Middelburg, Tel. 259 MOOI WEER? SLECHT WEER? Om te lezen is het weer altijd goed Haal 'n boek bij Onze zaak is de geheele volgende week geopend. Walstraat 13, Vlissingen. Stoomvaart-Maatschappij „ZEELAND". Koninklijke Nederlandsche Postvaart n.v. gevestigd te VLISSINGEN. De Algemeene Vergadering van Aandeélhouders zal plaats vinden op DINSDAG 19 AUGUSTUS 1941 des middags ten 12 uur, in Hotel Terminus te 's-Gravenhage. AGENDA 1. Uitstel van behandeling der jaarstukken 1940. 2. Verkiezing van twee Commis sarissen, ter voorziening in de vacatures, ontstaan door de periodieke aftreding volgens rooster van twee Commissaris sen. Aandeelhouders, die deze ver gadering wenschen bij te wonen of aldaar van hun stemrecht ge bruik willen maken, zijn gehou den hunne aandeelen uiterlijk op 14 Augustus a.s. te deponeeren bij de Associatie Cassa te Amster dam, bij de Rotterdamsche Bank- vereeniging te 's-Gravenhage, bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam of ten Kantore der Vennootschap. Banketbakker Middelburg. STRAND-ARTIKELEN vindt U te kust en te keur in 'T GESCHENKENHUIS Badhuisstraat 34, Vlissingen. Gedurende de vacantieweek is de zaak GESLOTEN. Ijzerwaren - Gereedschappen. Walstraat .86 - VLISSINGEN. Wegens vacantie is de van 4 tot en met 9 Aug. De winkel is echter geopend. Groenewoud, Telef. 205. VLISSINGEN. WEGENS VACANTIE ZAL DE ZAAK VAN 11—16 AUGUSTUS A.S. GELOTEN ZIJN. BELEEFD VERZOEKEN WIJ U IN DEZE WEEK GEEN NAAIMACHINES VOOR RE PARATIE TOE TE ZENDEN. GISTSTRAAT MIDDELBURG De uitslagen der trekking zullen regelmatig in DIT BLAD verschijnen. Sigarenmagazijn, Langevieie 60, Middelburg Wegens gebrek aan goederen is de zaak Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Handel in oude Rubber. Voorschriften voor handelaren in oude rubber en voor auto- slooperljen. De Directeur van het Rijksbu reau voor oude materialen en af valstoffen maakt bekend, dat vol gens de op 31 Juli jl. afgekondigde beschikking inzake de organisatie van den handel in oude rubber o.m. het ondervolgende is bepaald. Het handel drijven in oude rub ber is voortaan slechts toegestaan aan kleinhandelaren, tusschenhan- delaren en groothandelaren, die in het bezit zijn van een door den Directeur van voornoemd Rijksbu reau verleende schriftelijke ver gunning. Voor de kleinhandelaren is dit de bekende kleinhandelsvergunning, die geldig is voor oude materialen en afvalstoffen in het algemeen. De tusschen- en groothandelaren dienen bij het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen, Paleisstraat 7 te Den Haag, een vergunning aan te vragen, welke slechts voor den handel in oude rubber geldig zal zijn. Autoslooperyen hebben voor de voortzetting van hun bedrijf voor zoover het oude rubber betreft, een speciale vergunning van den Di recteur van het Rijksbureau noo- dig. Zij zullen de bij haar vrijko mende oude rubber hebben, af te leveren aan de door het Rijksbu reau erkende groothandelaren in oude rubber, met inachtneming van de maximumprijzen, geldend voor het verkoopen door tusschenhande- laren. De levering op grond van koop overeenkomsten betreffende oude rubber, weïü» op het tijdstip van het in werking treden der beschik king bestaan, zyn (met uitzonde ring van die tusschen verwerkers onderling) na genoemd tijdstip ver boden, terwijl door den Directeur van het Rijksbureau, voor een zoo danige levering toestemming wordt verleend. Van bedoelde overeen komsten moet uiterlijk 7 Augustus a.s. opgave zijn gedaan aan het Rijksbureau. Alle handelaren in oude rubber en' alle autoslooperijen dienen te vens uiterlijk op 7 Augustus a.s. hun voorraden bij het Rijksbureau te hebben ingediend. Voor het doen van beide boven genoemde opgaven zijn formulieren op aanvraag bij het Rijksbureau verkrijgbaar. Voor verdere bijzonderheden wordt naar genoemde Staatscou rant verwezen. Bij het Rijksbureau zyn exemplaren van de beschikking tegen betaling van 20 ct. per stuk verkrijgbaar. De beschikking treedt op 1 Aug. 1941 in werking. Distributie van Terpentijn en Lijnolie voor Schilders. De Secretaris-Generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt bekend, dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie, welke op de door de plaat selijke distributiediensten aan schilders uit te reiken bonnen kun nen worden betrokken, voor de periode van 1 Augustus1 Sep tember 1941 als volgt zijn vastge steld: 0.8 liter kunstterpentijn per bon voor terpentijn en 1 liter rauwe lijnolie of gekookte olie of standolie per bon voor lijn olie Dispensaties van het Voorschrift No. 2 voor de uitvoering van Schilder werken. De Directeur van de Sectie Verf en Verf grondstoffen van het Rijks bureau voor Chemische Producten maakt bekend, dat er voor het aan vragen van toestemming tot afwij ken van het Voorschrift No. 2 voor de uitvoering van Schilderwerken, een nieuwe regeling is getroffen. Een desbetreffende uitvoerige cir culaire (formulier V 170) is reeds aan een groot aantal ondernemin gen toegezonden. Belanghebbenden, die deze cir culaire nog niet mochten hebben ontvangen, kunnen deze bij de Sec tie Verf en Verf grondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische Producten, Koningskade 15, 's-Gra venhage-, aanvragen. Regeling betreffende den uitvoer. Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart brengt onder de aandacht van belangheb benden, dat met ingang van 12 Augustus 1941 een nieuwe regeling betreffende den uitvoer in werking treedt, waarover nadere inlichtin gen kunnen worden ingewonnen bij den centralen dienst voor in- en uitvoer, Piet Heinplein 6 te Den Haag, alwaar een handleiding kos teloos verkrijgbaar is. Tevens ver strekt deze dienst de noodige aan vraagformulieren voor een export en/of vereffenings-certificaat A 0.02 per stuk en voor eengrond- stoffencertificaat k 0.05 per stuk. Handleiding en aanvraagformulie ren zijn eveneens verkrijgbaar "bij den economischen voorlichtings dienst en bij de kamers van koop handel en fabrieken. Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. Registratie Veestapel. De Provinciale Voedselcommis- saris voor Zeeland brengt hiermede ter kennis van de georganiseerden bij de L.C.O., dat ter verkrijging van veevoederbonnen voor de pe riode van 18 Augustus15 Sep tember 1941, in de week van 49 Augustus a.s. bij de Plaatselijke Bureauhouders opgave dient te worden gedaan van de samenstel ling van den veestapel op 3 Augus tus 1941 's avonds 12 uur. De blanco registratiekaarten die nen ten kantore van den Bureau houder te worden ingevuld, ook in dien men geen voeder kan betrek ken, doch wel vee bezit. Het veehoekje, volledig in inkt bijgehouden, moet worden overge legd. Verzuim, te late of onjuiste' op gave is strafbaar, terwjjl in deze gevallen ook geen bonnen verstrekt zullen worden. De pluimveehouders dienen te vens In te leveren het verzamelont- vangstbewijs van geleverde eieren in het tijdvak van 26 Mei—21 Juli 1941, terwijl mij den PI. Bureau houder tevens moet worden inge leverd het ontvangstbewijs van in geleverde eierbons M.D 204, waar uit blijkt, dat de pluimveehouder zyn eierbonnen bij den Distributie- dienst heeft ingeleverd. Zij, die zulks nalaten zullen voor de perio den 18 Augustus15 September en 15 September12 October 1941 geen pluimveevoedertoewijzing ont vangen. Dames, Zaterdag n.m. 2 Aug. openen wij te Vlissingen onze voorheen St, Jac4>bsstr. 28. S. ANTHEUNIS Perziken, Meloenen, Tomaten, Oranje Pruimen, enz. enz. Telefoon 750 - Vlissingen BIIB 1/ Or Onderstaande firma, aangesloten bij de Nederlandsche Vereeniging van cor set-speciaal zaken, bericht hiermede dat zij van 4 tot 18 Augustus a.s. I Corsettenmagazijn, Middelburg, Dam 9 rood j n ■llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillll!lllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||!lllllllllllll|[||lllllllll!ll:ilH viJiieeuüuinsten e.d. waarvoor voorberichten en,ol verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden tn deze rubriek niet opgenomen) Van 1—5 regela (6-punts letter) ó5 et. Iedere regel meer 11 ct. (maximum 8 regels). „Brieven of adres Bureau van Ut blad" 10 cent extra. Betaling, i contant. Koog en PerftoofP) Te koop gevraagd in goeden staat verkeerend KASREGISTER, liefst merk National. Brieven onder letters O.V., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlis singen. Te koop een HEEBENFIETS, half- transport met torpedo en jasbescher- mer. Kost 37.50. Nieuwstraat 6, Vlis singen. Te koop HEERENRIJWIEL, zoo goed als nieuwe banden en Radiotoestel met Ultra Kortegolf. Adres: J. REIJ- NIERSE, Dishoeckstraat B 196, Kou dekerke. Te koop: MEISJESFIETSJE met goede banden. Kleine Kade 5, Goes. Aangeboden een als nieuw R.S. Stok vis DaraesrUwiel. Ook uw adres voor prima moffelwerk voor rijwielen en haardplaten. PAAUWE, Paul Kruger- straat. 12, Vlissingen. Te koop gevraagd: TOONBANK met vitrine, plm. 1.50 lang. Brieven onder letters M.Z., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. BADIO-GRAMOFOON (kast) geheel compleet met snoeren, stekkers en 10 stuks platen, 50.C. DE LEEUW, Middelburg. Tel. 669. Vliss. str. 39—41. Huur en Verhuur Wie helpt Juffr. met kindje aan BENEDEN- of BOVENHUIS of samen woning, met gebruik van keuken, in Middelburg of omgeving? Brieven on der no. 1342, Bureau van dit blad te Middelburg. Gemeubileerde kamer met 1 of 2 slaapkamers te huur liefst zonder pen sion, te GOES. Condities nader te be spreken. Brieven onder letters O.A., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlis- Bingen. f Personeel geor. J Mevrouw Notaris PEEREBOOM te Groede vraagt voor direct voor intern een DIENSTMEISJE. Voeding Eiken dag prima RUND- en KALFS- VLEESCH. RUNDERLAPPEN 70 ct. per j Kg. J. LEIJNSE, Langevieie 43, Middelburg. KAASHUIS HOLLANDIA, Breestr. 14, Vlissingen. van 4 tot en met 11 Augus tus GESLOTEN. Heden en morgen nog een goed stukje volv. houdbare **as (zoo lans voorrad**) De mooiste tomaten 32 cent Kilo, snijbooncn 18 ct., spercieboontjes zon der draad 25 ct. Kilo, postelein, andij vie, rammenas, komk. .appelen en peren, perziken, meloenen, druiven, zeer mooie snij- en spercieboontjes voor den in maak, enz. enz. D. JOZIASSE, Hoog straat 29, Middelburg. Telef. 762. Kleeding GEMEENTEBESTUREN! Voor Poli tie en Brandweer leveren wU speciale lederen kleeding. G. DE LEEUW, Mid delburg. Tel. 669, Vliss. str. 39—41. Cessen J. HEKHUIS, Vrouwepolder. In 't be zit „getuigschrift vóór kerkelijk orgel spel N.O.V." beveelt zich beleefd aan voor het geven van orgelles. Mieenkomsten Zondag 3 Aug. '41. Ev. Lnth. Kerk M'burg (Zuidsingel, Bree) voorm. tien uur: Ds. NOLTE (ingebruikneming Gerest. Kerk Ps. 84 2). Ev. Luth. Kerk Vliss. (Walstr.) nam. half zes: Ds. NOLTE (Mal. 3 13—18). "Diversen WEGENS VACANTIE van 3—12 Aug. is onze zaak vanaf Dinsdag a.s. door afwezigheid gesloten. G. M. SMOL DERS, Vlasmarkt 37, Middelburg. In Feestartikelen. Besparing op gas- en electriciteits- rekening door gebruik te maken van het badhuis Mlddolburg. Vraagt in lichtingen voor uw gezin en wü stel len U tevreden. HUWELIJK. Voor succesvolle, be trouwbare bemiddeling schrijf aan: BUREAU „SUCCES"! Fr. v. Mieris straat 62, A'dam-Z., Tel. 97253. Inlich tingen kosteloos. Relaties in geheel Nederland. Hij, dié Donderdagav. plm. 6 u. miL fiets m. bag. last (merk en frame nr. bekend) heeft meegen., staande v. win kel fa. Kopmels, lederh., wordt in eigen bel. aanger., die zoo sp. mog. op de zelfde plaats terug te brengen, daar anders vervolging niet achterwege blijft. D W. Voor rupsenluizenplaag op planten en boomen: DERRIS-STÜIFPOEDER. Verstuiver te huur. D. ALEWIJNSE ZONEN. Middelburg. De Souburgsche Schilderspatroons maken bekend, dat hun zaken wegens vacantie van 49 Augustus geslote» ziin.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4