Verduisteren: J, ÜÏT DE PROVINCIE Kerk- en Schoolnieuws Besluiten, Benoemingen enz. Burgerlijke Stand VRIJW1LI N EGIOEN D Marktberichten PREDIKBEURTEN. van hedenavond 21.34 uur tot morgenochtend 6.00 uur De maan gaat morgen te 1.30 onder en komt te 17.08 op. JUBILEUM C. A. STEKETEE. Heden herdenkt de heer C. A. Steketee zyn 25-jarig ambtsjubileum als secretaris ontvanger van Beets (N.H.). De heer Ste ketee, geboren 18 November 1884 te Mid delburg, behoort tot een Zeeuwsch geslacht, en heeft zijn jeugd in Zeeland doorge bracht. Op verschillende secretarieën is bij werkzaam geweest in onderscheidene rangen, o.a. te Rilland-Bath, Yerseke, IJsselstein, Rotterdam en Haarlemmer meer. Walcheren EXAMENS ELEMENTAIRE VERPLEGING. SOUBURG. Voor het gisteren gehouden examen voor elementaire verpleging van het Roode Kruis afd. Souburg slaagden de dames E. M. v. Deventer, W. Baljeu, M. M. v. GemertDe Hullu, N. Tange, M. J. Zandee, W. L. M. v. Driel, P. A. Abra- hamse, J. Kodde, H. H. Engelmoer, W. J. van Hemert. Van den luchtbeschermingsdienst legden de volgende dames met goed gevolg dit examen af: J. WalravenJobse, C. E. BouffStam, W. S. de Grave, J. Steke tee, M. C. Tange, S. J. Wisse, A. L. Hen- drikse, J. P. Goeman. SCHOOLUITSTAPJE. 'T ZAND. Donderdagmiddag maakte het personeel met de oudere leerlingen der Hervormde school een uitstapje naar Zuid-Beveland. Een bezoek aan een ker senboomgaard werd daarbij niet vergeten. Zuid-Beveland RAAD VAN KLOETINGE. KLOETINGE. De Raad dezer gemeente vergaderde Donderdag onder voorzitter schap van burgemeester baron Schimmel- penninck van der Oyen. De heer Koster is afwezig. Ingekomen is o.a. een schrijven van Ged. Staten, waarin de verlenging der re kening-courant niet werd goedgekeurd, omdat de rente van 4 te hoog werd geacht. De Voorz. merkt hierbij op, dat het niet gelukte bg de Boerenleenbank een lagere rente te verkrijgen. Dit oogen- blik is er geen behoefte aan kasgeld, dus willen B. en W. het voorstel thans aan houden. Is er geld noodig, dan zal men nog eens met de Boerenleenbank gaan spreken. De gemeentebegrooting 1940, sluitende met 103.301, w.o. een batig slot van f 7200, werd in handen gesteld van de hee» ren Lankester, Buitenhuis en Lenshoek ter onderzoek. Nadat de verrekening van gemeentegel den verlengd was, werden twee verorde ningen vastgesteld, regelende het beschik baar stellen van beenderen ingevolge het afvallenbesluit en inzake de bestrijding van wandgedierte. De Raad verleent daar bij de bevoegdheid aan B. eir W., zulks in afwijking van de algemeene verordening, ook woningen van een huurprijs hooger dan 200 's jaars, te doen onderzoeken, indien de gemeentegeneesheer dit noodig acht. B. en W. stellen daarna voor de straat namen in de gemeente officieel vast te stellen. Daarbij wordt het deel van den nieuwen rijksweg, dat door Kloetinge loopt, Patijnweg genoemd. In de steunregeling wordt, naar aanlei ding van een schrijven van het N.V.V., een wijziging gebracht, de opheffing van den wachttijd beoogende, waarbtf B. en W. de bevoegdheid hebben in bijzondere ge vallen afwijkend te handelen. De voorz. deelde hierbij mede, dat te Kloetinge reeds zoo gehandeld werd en in den regel geen wachttijd berekend werd. Tenslotte wordt nog een wijziging in de gemeenterekening 1941 gebracht. GEVONDEN VOORWERPEN. WOLPHAARTSDIJK. Gevonden een graanzak met een bol bindtouw, terug te bekomen bjj W. Molhoek, bakker te Wol- ,phaartsdrjk. NISSE. De burgemeester van Nisse heeft voor de bescherming van den oogst aangesteld de heeren A. de Blauwe, Jac. Paauwe, C. Huijssoon, G. Meijer, J. C. Meeuwsc en J. Schipper. KIPPEN DOODGEBETEN. NISSE. Woensdagmorgen jl. kwam de werkman H. Timmerman alhier tot een onaangename ontdekking. In den nacht waren niet minder dan zevenentwintig kip pen, vermoedelijk door een hond doodge beten, wat een schadepost van 70 voor den eigenaar beteekent. De gemeentepolitie heeft den hond, die waarschijnlijk de kippen doorgebeten heeft, opgespoord. OUD-WETHOUDER L. SCHOUTEN OVERLEDEN. 's-GRAVENPOLDER. Alhier is overleden de heer L. Schouten, die van 1902 tot 1935 onafgebroken lid is geweest van den ge meenteraad. Vele jaren was hij wethouder. Vooral door zijn kennis en inzicht in finan- cieele aangelegenheden was hij in den raad een man van invloed. Verder bekleedde hij gedurende vele jaren de betrekkingen van gemeente-ontvanger van Hoedekenskerke en ontvanger-griffier van de waterschappen Baarland en 's-Gravenpolder. Tot voor kor ten tijd was hij nog voorzitter van de afdee- ling 's-Gravenpolder van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging. ALGEMEENE SYNODE DER NED. HERV. KERK. Veertiende zitting. Namens de commissie voor de persoon lijke kerkvisitatie bracht dr. F. Fetlaar rapport uit, waarin tevens verwerkt wer den de opmerkingen tijdens de behandeling der verslagen over deze materie ter verga dering gemaakt. Onder de verschillende aanwijzingen van dit belangrijk rapport werd de nadruk gelegd op het gewicht van het werk, dat door de werkgroep „Kerk en gemeenteopbouw" wordt verricht en kan worden gedaan. Ook werden verschillende richtlijnen getrokken over de wijze, waarop kerkvisitatoren hun rapporten zouden sa menstellen, opdat er in deze verslagen meer eenheid zou ontstaan. Tevens aan gedrongen op de naleving van artikel 15 reglement kerkvisitatie. Na uitgebreide be spreking werd besloten de voorzitters van kerkvisitatoren eenmaal per jaar uit te noodigen yoor een gemeenschappelijke ver gadering te 's-Gravenhage te houden, waar in deze hun gedachten uitwisselen zouden over de methode van arbeiden en allerlei vraagstukken, welke zich bij hun werk hadden voorgedaan. Het rapport werd met dank aanvaard. Twee aanvragen om rehabilitatie werden behandeld. Tot diep in den middag hielden besprekingen over de belangen der kerk de synode bezig. Daarna sluiting der zitting en verdaging der vergadering tot Vrijdag 10 uur. U.L.O.-EXAMENS GOES. Geslaagd voor Dipl. A: J. Vader, M. A. A. Wegeling, J. Wildschut, P. J. Laport, D. Joziasse, M. A. Loesberg, C. M. v. Hui zen, C. G. de Beer, E. Wolters, J. Adri- aanse, S. C. Duvekot,' H. A. C. Verton, D. Bos. Voor Dipl. B: W. van Rooyen, H. A. Verstraeten, M. M. Willeboer en M. J. C. Boot. Geslaagd voor het Practijk diploma boekhouden van de Ver. van Leeraren in de Handelswetenschappen, benevens voor het „Mercurius" diploma boekhouden: L. H. Cornelisse en W. Kauffmann te Goes. Voor het examen hoofdacte slaagde te Rotterdam de heer Joh. Geers te Middel burg en voor het gedeelte A van dit exa men de heeren D. W. Kempen, Yerseke, G. Vleugel, Goes en E. Schelfhout, Hengstdijk. Te Utrecht is geslaagd voor het praktijk- diploma reclame etalageschrift A en B voor de vereeniging van leeraren, de heer H. v. Wijle te Vlissingen. Voor het examen voor het verkrijgen van het diploma van trichineonderzoeker is geslaagd de heer W. Hamelink te Wemel- dinge. Geslaagd voor diploma boekhouden van Mercurius, de heer E. J. Kögeler te Middelburg. Te 's-Gravenhage slaagden voor het examen handenarbeid de heeren C. van Iwaarden te Krabbendijke, J. Suurmond te Vlissingen, F. Muizelaar te Serooskerke en J. Heringa te Goes. De heer H. Schapelhouman brug wachter in tijdeljjken dienst op de spoor brug over het kanaal door Zuid-Beveland, is thans benoemd in vasten dienst. Geslaagd voor Engelsch L. O. mej. K. A. E. Goetheer te H. I. Ambacht vroe ger te Wolphaartsdijk. Mej. M. A. Kooman, te Sluiskil, or- ganiste van de Herv. kerk aldaar, slaag de te Amsterdam voor het getuigschrift „Kerkelijk Orgelspel" der Nederlandsche Organisten-Vereeniging., Waarneming oogstvelden. NIEUWDORP. Voor het waarnemen van de oogstvelden zijn alhier door den burge meester de volgende personen aangesteld: N. Moerman, J. Steketee, J. van Staveren en G. de Keunlng van Lewedorp. DE YE 38 VERGAAN. Opvarenden gered. YERSEKE. De Ye 38, schipper H. van Stee, welke met mosselzaad geladen was, is tijdens de vaart op de Zuiderzee op een wrak geloopen en dientengevolge gezon ken. Aan boord bevonden zich vier perso nen, die allen door de bemanning van een botter werden gered. N oord-Beveland CONCERT „WTLHELSUNA". COLIJNSPLAAT. Woensdagavond gaf het harmoniegezelschap „Wilhelmina" een concert op de tent in de Voorstraat. Zeeuwsch- V laanderen DE RAAD VAN AXEL VERGADERDE. AXEL. In de Donderdagmiddag alhier onder voorzitterschap van den waarne mend burgemeerter den heer P. J. van Bendegem, gehouden voltallige raadsver gadering werd het nieuw benoemde lid dc heer J. Fanoy als raadslid beëedigd. In de plaats van wijlen den heer P. Die- leman werd als wethouder gekozen de heer A. P. de Ruijter (a.r.) De veldwachters-verordening, werd met eenige wijzigingen, opnieuw vastgesteld. Ook in de politie-verordening werden eenige wijzigingen aangebracht. B. en W. stelden voor het uurloon der losse arbeiders in dienst der gemeente op 35 cent te brengen. Na eenige bespreking is dit verhoogd tot 37 cent per uur. Bij de rondvraag werd nog de wensche- lijkheid naar voren gebracht om meer en vlugger bekendheid te geven aan de of- ficieele mededeelingen vanwege de gemeen te. De voorzitter zegde verbetering toe. DE NEDERLANDSCHE V0LKSDIENST. Vrijwillige medewerkers worden gezocht. Het Nederlandsche volk een aaneenge sloten geheel, gelukkig en welvarend, dat is het doel, dat ons voor oogen staat, zoo sprak de persadviseur Hulstijn op het de partement van volksvoorlichting ter in leiding van een persconferentie, die daar werd gehouden om den leider van den Nederlanüschen volksdienst, den heer C. Piek, gelegenheid te geven dezen nieuwen dienst in het brandpunt van de belang stelling der lezers te plaatsen. Het Nederlandsche volk als een groote familie, waarvan de sterkere leden hulp verleenen aan de zwakkeren, indien deze hulp noodig is. Zoo bijvoorbeeld ingeval van geboorte van een nieuwen wereldbur ger of ingeval van ziekte, of ongeluk, en in verscheidene andere omstandigheden, waar onmiddellijke hulp moet worden ge boden. De Winterhulp Nederland heeft in den nog betrekkelijk korten tijd van haar be staan veel en moeilijk werk verricht en ondanks allerlei tegenwerking en wanbe grip haar onmisbaarheid bewezen en thans een zekere populariteit verkregen. De stichting van den Nederlandschen volksdienst houdt daarmede verband, aldus de heer Piek. Beide instellingen zullen voortaan on der zijn leiding werken en zij zullen elkan der aanvullen. Beide berusten op den grondslag van vrijwillige medewerking, met een zoo ge ring mogelijk aantal betaalde krachten. Over de resultaten van de Winterhulp is de heer Piek dankbaar, doch niet vol daan. Van'October af heeft de Winterhulp een omzet van zeven millioen gulden be reikt, er zou echter het dubbele noodig geweest zgn om in alle gevallen, gezien den grooten achterstand als gevolg van jarenlange werkloosheid in honderdduizen den gezinnen, de gewenschte hulp te ver schaffen. In November beschikte de Winterhulp nog slechts over 350 vrijwillige medewer kers, in April was dit aantal gestegen tot 15.500. Per collecte waren er gemiddeld 26.850 collectanten en in totaal zijn het er 215.000 geweest. De heer Piek vertelde van merkwaar dige ervaringen, die de collectanten heb ben opgedaan. In de z.g. „betere" buurten werd veelal de deur voor hen dicht ge smeten, in de volksbuurten werd over het algemeen met liefde geofferd. Kende men in de kringen der beter-gesitueerden den nood niet, of wilde men er, om redenen van achterdocht of haatpolitiek, niet mede te maken hebben? Hoe het zij, de Winterhulp heeft haar bestaansrecht volop bewezen. Op haar grondslagen is nu de Neder landsche volksdienst opgebouwd. Hij zal een speciale taak hebben, die voornamelijk op de bescherming van moeder en kind, wat breeder op de leniging van de nooden in het gezin, is gericht. Maar al te zeer is iri voorafgegane jaren het gezin als grondslag van de gemeenschap miskend. De Nederlandsche volksdienst is niet gebonden aan eenige politieke partij of confessioneele opvatting. Het Nederland sche volk in zijn geheel bepaalt de betee- kenis en den aard van zijn werk. Als peet heeft de Duitsche nationaal- socialistische „volkswohlfahrt" aan de sponde gestaan bg de geboorte van den N.V.D. Van haar jarenlange ervaring, die tot bewonderenswaardige resultaten heeft ge leid, is bij de stichting van den Neder landschen volksdienst een profijt getrok ken, dat de beste verwacb'mgen voor een voorspoedigen groei waarborgt. Als leidende figuren zullen de elf pro vinciale directeuren en de drie stedelijke directeuren (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) van de Winterhulp worden ingeschakeld. Wie lust heeft een deel van zijn vrijen tijd ter beschikking van den N.V.D. te stellen, kan zich bij een dezer directeuren aanmelden. Voorts rekent de N.V.D. op toetreding van zeer vele Nederlanders tot het lid maatschap ad 1 minimum per maand. MIDDELBURG. Geboren: Pieternalla Cornelia Eliza beth d. v. C. H. Polderman en J. M. Goed hart; Wilhelmina Petronella d. v. A. den Herder en M. C. de Koning; Rosa Marie d. v. F. H. Steutel en A. Niedermann; Janny Johanna d. v. A. de Voogd en C. M. C. Groeneweg; Hendrik Coenraad Johan nes z. v. A. C. H. de Nooijer en A, A. -<roekema. Ondertrouwd: W. F. Roorda, 29 j. en M. W. de Rijk, 22 Jr.; S. J. de Korte. 26 jr. en M. C. Seymour, 25 jr.; W. F. de Rid der, 37 jr. en J. Bras, 21 jr. Getrouwd: J. Vader, 24 jr. en C. Pro voost 22 jr. Overleden: M. J. Schut, 73 jr. ongeh. vrou- H. J. van Dijk, 37 jr., man v. M. J. van der Linden; C. Davidse, 44 jr., vrouw v. J. Pouwelse; J. Petersen, 89 jr., ongh. man; H. J. Gerritse, 88 jr., wed. van J. F. Wiesöner. GOES. Ondertrouwd: Martinus de Borst, 39 j. j.m. en Johanna Willemina Frederica Re- mjjnse, 31 j. jd. OOST- EN WEST SOUBURG. over de week van 2330 Juli. Geboren: Johannes Willem Antonie Fre- derik, z. v. J. J. Commelin en K. Keuke- laar. Ondertrouwd: L. C. van der Weel, 33 j. en J. A. Goedhart, 34 j.; J. C. Suurmond, 25 j. en C. Diermanse, 23 j. Getrouwd: L. C. van der Weel, 33 j. en J. A. Goedhart, 34. Overleden: J. Kal jouw, 26 j. cchtgenoote van P. Bassie. OPROEP. NAAR MOSKOU. Dit hadden de leden van het eerste con tingent viïjwilligers, dat Zaterdagmiddag vertrok, op de wagons van hun trein ge schreven. „Naar Moskou" daarheen wil len zij om den vijand in zijn hol op te zoe ken en te vernietigen. Dit opschrift bewijst, dat zij weten waar om het gaat. Het demonstreert den aan- valsgeest van hen, die zich met inzet van hun leven, opgeworpen hebben als verde digers der beschaving. „Naar Moskou". Daarheen zullen duizen den vrijwilligers vertrekken, omdat Neder land niet achter wil blijven, omdat het zijn aandeel wil leveren in den strijd, die aan het Oostfront gestreden wordt. In de frontberichten, die ons via de. radio bereiken, hooren wij de reportages van de verslaggevers. Met moeite over stemmen zij het gedonder der kanonnen en het geratel der machinegeweren. Geest driftig verhalen zij ons van de successen die op hetzelfde oogenblik bereikt worden. Straks zullen onze eigen verrlaggevers ons vertellen van de wapenfeiten, die onze Ne derlandsche strijders bereiken tegen de bolsjewistische onderwereld. „Naar Moskou". Via Krakau is daarheen reeds het eerste contingent vertrokken. Nieuwe en nog grootere contingenten zul len volgen en indien gij een man zijt, die begrijpt waar het om gaat, die beschikt over moed en vastberadenheid, over door zettingsvermogen en eergevoel, dan wacht gij niet langer, maar dan meldt u zich bij een der bureaux van het legioen, dan on- derwei*pt u zich aan de keuring en dan „naar Moskou". Nederlanders strijden reeds mee aan het front voor Europa tegen de machten der duisternis, tegen de belagers der Wester- sche beschaving en zij verwachten van u, dat u zich bg hen voegt, zij verwachten van u, dat u zich meldt bij het Koninginnegracht 22, Den Haag. Nieuwe regeling voor het dorschen van akkerbouw producten. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt bekend, dat door den secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij een besluit is genomen bevattende een geheel nieuwe regeling op het gebied van de dor- sching van akkerbouw producten. Deze nieuwe regeling bepaalt in de eer ste plaats, dat in beginsel slechts mag worden gedorscht door telers, die voor zichzelf dorschen en door hen, die als beroeps dorscher zijn erkend door de Ne derlandsche inkoopcentrale van akkerbouw producten en dat anderen dan erkende beroepsdorschers 'slechts dan voor reke ning van derden mogen dorschen, indien zij ook in het jaar 1938 den oogst der desbetreffende telers geheel of voor het grootste gedeelte hebben afgedorscht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bevoegde Pica, in door haar te beoordeelen gevallen van deze bepaling ontheffing kan verleenen. Als beroepsdorscher kunnen ingevolge de onderhavige regeling slechts worden er kend die dorschmachinehouders en dorsch- vereenigingen, welke gedurende het jaar 1938 voor rekening van anderen onder scheidenlijk van leden al naar gelang van de capaciteit hunner machine, een hoe veelheid van ten minste 100 of 200 ton producten hebben gedorscht. Evenwel be staat de mogelijkheid dat dorschmachine houders en dorschvereenigingen, welke niet aan deze eischen voldoen, door dén secre taris-generaal worden erkend. Bovendien is als voorwaarde voor de erkenning als be- beroepsdorscher gesteld, dat de betrokke nen schriftelijk verklaren op verlangen van de Pica op een bepaalden tijd bij een be paalden teler te zullen dorschen. Voorts behelst de onderhavige regeling een bepaling, ingevolge welke een als be roepsdorscher erkende vereeniging slechts dan voor rekening van andere dan bij haar als lid aangesloten telers mag dorschen, indien zij voor de desbetreffende telers ook in het jaar 1938 de door hen geoogste producten alle of voor het grootste ge deelte heeft gedorscht. Ook van deze bepa ling kan wederom ontheffing worden ver leend door de bevoegde Pica. In verband met vorenstaande mededee lingen wordt de aandacht er op gevestigd, dat degenen, die nog geen aanvraag for mulier voor de erkenning als beroepsdor scher hebben ontvangen, zich voor de ver krijging van een dergelijk formulier kunnen wenden tot het bureau der Nederlandsche Inkoopcentrale van akkerbouw producten te 's Gravenhage. Veilingsvereeniging „KapelIe Blezellnge cn omgeving". KAPELLE, 31 Juli. Klerken 40, Markie zen 40, Abesse de Mouland 40, Morellen 40, Vleeschkersen 40, ZureMorellen 40, Roode blanche 40, Zuurtjes 40, Krieken 40, Eier- krieken 40, Dubb. Eierkrieken 40, Zwarte kersen 40, Afw. kersen 32, Frambozen 50, I Bramen 80, Roode Bessen 22,5, Kruisbessen 816, Oranje pruimen 26, Occulanen 26, Prince pruimen 26, Tollenaarspruimen 26, Earl, Laxton 50, Valpruimen 10, Dubb. pr. z. dr. 18, alleS per kg. Veilingsvereeniging Zuid-Beveland. GOES, 31 Juli. Groote veilings Dubb. princesseboonen 18 per 100 kg. Kleine veiling: Roode bessen 22,50, kruisbessen 16, krieken en kersen 40, uit schot kersen 32, Bevelanders 26, citroen- pruimen 26, Engelsche krozen 26, Earley Laxton 2050, oranjepruimen 26, okke- lanen 26, Tollenaars pruimen 26, wgnkro- zen 26, val 10, alles per 100 kg. Appels: Yellow Transp. 13.6027, Ear ley Victoria 816, Beauty of Bath 1727, Mr. Gladstone 1427, alles per 100 kg. Peren: Jan Baasperen 1011, N.H. sui kerperen 15, Oomskinderen 1535, zomer- louwtjes 15, alles per 100 kg. ZONDAG 3 AUGUSTUS 1941. NED. HEBV. KERK OP WALCHEREN. AAGTEKERKE: 10 u. ds. Panhuise. ARNEMUIDEN: 10 en 2.30 u. ds. Van' Griethul zen van St. Ann aland. KLEVERSKERKE10 u. ds. Schoch (H.Av.). KOUDEKERKE: 10 u. ds. Van Woerden, 2.30 u. ds. Hartjes. MELIS- EN MARIëNKERKE: 10 en 2.30 u. ds. Bakker. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: 10 u. eerw. heer ds. Visser van Vlissingen, 2.30 u. ds. Gümink (Doop). OOST- EN WEST-SOUBURG: 10 u. cand. Roest. RITTHEM: 10 u. ds. Don van Oostkapelle, 2 u. cand. Roest van Souburg. SEROOSKERKE: nm. ds. Panhuise. ST. LAURENS: 10 u. (H.A.) en 2.30 u. (Dankz.) ds. Simoons. VEERE: 2 u. ds. Schoch. 'T ZAND: 10 u. ds. Kelder. 7 u. ds. Branden burg. ZOUTELANDE: 9.30 u. ds. P.eus, nm. geen dienst. WESTKAPELLE: 9.30 u. leesdienst, 2.30 u. ds. Reus. NED. HEBV. KERK OP ZUID- EN NOORD-BEVELAND. BAARLAND: 3 u. ds. Dagevos. BORSSELE: 10.30 en 3 u. ds. Bunjes (Doop)« COLIJNSPLAAT: 3 u. ds. Kluiver. DRIEWEGEN: 3 u. ds. Van Burgeler. ELLEWOUTSDIJK: 10.30 u. ds. Van Willens- waard. HANSWEERT: 9.30 en 6.30 u. ds. Plaggemars. '3 HEEP. ABTSKERKE: vm. geen dienst, 3 u. ds. Van Voorst Vader van Nisse. 'S HEER ARENDSKERKE: 10 en 2.30 U, ds. Van der Waa. 's HEER HENDRIKSKINDERENS 10 U. ds. Zandee. HEINKENSZAND: 10.30 en 3 u. ds. Renting. HOEDEKENSKERKE: 10.30 en 3 u. ds. Huls- bergen. KAPELLE: 10 u. ds. Schmidt, 2.30 u. ds. Zandee KLOETINGE: 10 en 2.30 u. ds. Boerama (nm. KORTGENE? 10.30 en 3 u. ds. Van der Morf van Spijk. KATTENDIJKE: 10.30 u. ds. Kluiver. KRABBENDIJKE: 1030 u. ds. Baarslag, 3 u. dr. Schmidt. NISSE: vm. ds. Van Voorst Vader, nam. geen dienst. OVEZANDE: 10.30 u. leesdienst. RILLAND: 10 en 2.30 U. ds. Sickesz. SCHORE: 3 u. ds. Plaggemars. YERSEKE: vm. en 's av. ds. Bons. WEMELDINGE: 10 en 2 u. ds. De Bruyn. NED. HERV. KERK IN ZEEUWSCH VLAANDEREN. AARDENBURG: 10.30 u. ds. Van Dalfsen. AXEL; 10 en 2.30 u. ds. Van Oeveren. BRESKENS: 10 en 5.30 u. ds. Goudswaard. GROEDE: 9.30 u. ds. Derksen. HOOFDPLAAT: 10.30 u. ds. Pliester. IJZENDIJKE: 10.30 u. ds. Van Ypereö. N1EUWVLIET: 11.15 u. ds. Derksen. OOSTBURG: 9.30 u. ds. Oort, 2.30 u. da. Stol van Groede. RETRANCHEMENT; 11.15 u. ds. Oort van Oostburg. SCHOONDIJKEf 10 u. ds. Swart. SLUIS: 10 u. ds. Beukenhorst. ST. ANNA TER MUIDEN: 2.30 U. ds. Beuken horst. ST. KRUIS: 9 u. ds. Van Dalfsen. TERNEUZEN: 10 u. Alsfelt, 2.30 u. ds. V. 3, Bank van Sluiskil. WATERLANDKERKJE: 3 u. ds. Van Ypereö, ZUIDZANDE10.30 u. ds. Everts. GEREF. KERKEN OP WALCHEREN. ARNEMUIDEN: 10 en 2.30 u. ds. Scholing. GAPINGE: 10.30 en 2.30 u. ds. De Graaff. GRIJPSKERKE: 10 en 2.30 u. ds. Kraan. KOUDEKERKE: 10 u. (H.Av.) en 2.30 U. dfc. Heij (Dankz.). OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. ds. Hofland. ST. LAURENS: 10.30 en 2.30 u. cand. Francke van Vrouwenpolder. SOUBURG: 10 en 2.30 u. ds. Van Andel. VEERE: 10.30' en 3 u. ds. Smitt. VROUWENPOLDER: 10.30 en 3 u. ds. De VrfeS VLISSINGEN: 9.30 u. ds. Smeenk, 5.30 U. dB. Van Andel van Souburg. GEREF. KERKEN OP ZUID- EN NOORD-BEVELAND. BORSSELE: 10.30 u. leesdienst, 3 u. ds. Franseö COLIJNSPLAAT: 11 en 6.30 u. leesdienst. DRIEWEGEN: 10.30 u. ds. Fransen, 3 u. Iees- dienst. GOES: 9.30 en 5.30 u. ds. Van de Vegf. HEINKENSZAND: 10.30 en 3 u. ds. Booy. KAPELLE-BIEZELINGE: 10 u. (H.Av.) en 3.80 u. (Dankz.) ds. Scheele. KRABBENDIJKE: 10 en 3 u. ds. Ros. NIEUWDORP: 10.30 en 3 u. ds. Beukema. RILLAND-BATH: 10.30 en 3 u. ds. Van Her- wü'nen. WOLPHAARTSDIJK: 10.30 en 2.30 U. ds. Van Heiningen. WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. ds. Van Dök. YERSEKE: vm. en nm. ds. De Ruijter van Baarland. GEREF. KERKEN IN ZEEUWSCH- VLAANDEREN. AARDENBURG 10.30 en 3 u. ds. Tlemens, 'AXEL: 10 en 2.30 u. ds. Post. OOSTBURG: 10.80 en 3 u. ds. Postma. SCHOONDIJKE: 11 en 3 u. ds. De Vries. TERNEUZEN: 10 en 2.30 u. ds. Van Houte, CHR. GEREF. GEMEENTEN. VLISSINGEN: 10 en 5 u. ds. Nieuwenhuyze van 'a-Gravenhage. MIDDELBURG (Gasthuiskerk)10 u. leesdiensf» 2.30 u. ds. Nieuwenhuyze van 's Gravenhage. BIEZELINGE: vm. en nm. leesdienst. GEREF. GEMEENTEN. AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u. leesdiensf. MIDDELBURG: 10, 2 en 6 u. ds. Verhagen. OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. leesdienst. OOSTBURG: 10.30'en 3 u. leesdienst. BORSSELE: 10.30, 3.30 en 7 u. leesdiensf. WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesdiensf. HOEDEKENSKERKE: 10.30, 3 en 6 u. leesdienst KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 u. ds. Van den Berg. YERSEKE: m, nm. en 's av. ds. Van Stuy- venberg. WEMELDINGE: 10, 2 en 6 u. leesdiensf. VLISSINGEN: 9.30 en 2 u. leesdienst. RILLAND-BATH: 10.30. 3 en 6.30 u. leesdiensf. COLIJNSPLAAT: 11, 3.30 en 7 u. leesdienst, OUD-GEREF. GEMEENTEN. OOSTBURG5 10.30 en 3.30 u. de heer Van de Grulter. COLIJNSPLAAT: 10.30 en 6.30 u. ds. Kraayen- veld. EVANG. LUTH. KERK. MIDDELBURG: 10 U. ds. Nolte, GROEDE: 10 u. da. Stol. VLISSINGEN: 6.30 u, ds. Nolte, VRIJE EVANGELISCHE KERK. GOES: 10 en 6 u. ds. Vis. YERSEKE: vm. en nm. ds. Mooy; '8 av. Bid stond. WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. ds. Werges, Maandagavond bidstond. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. VLISSINGEN: Geen dienst. GOES: Geen dienst. MIDDELBURG: Geen diensL WAALSCHE GEMEENTE. MIDDELBURG: Van 3 Augustus tot 14 Septem ber geen dienst. GEREF. BOND. MIDDELBURG (Luth. kerk)? 2 en 6 u. 3e hoer Luytjes van Lelden. VRIJZINNIG HERVORMDEN. MIDDELBURG: Geen dienst. GER. KERK H. V. MIDDELBURG: vm. geen dienst, 6 u. ds. Schooi, van Veere. MOTQRREDDINGBOOT INGEWUD. Donderdagmorgen werd te Zand voort op plechtige wijze de nieuwe motorredding boot „Dudok de Wit" van de N.Z.H.R.M. als schenking van mevr. Dudok de Wit Moltzer, ingewijd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3