STOSIJIEUWS Middelburg. STADSNIEUWS Vlissingen. STADSNIEUWS Goes. Sport Radioprogramma DOET AANGIFTE VAN ONBEWOONDE HUIZEN. Nu meer en meer personen met vacaritie gaan, komen ook steeds meer woningen des nachts onbewoond te staan. Daarom herinneren wy er aan, dat in zulke geval len zoowel aan de politie als aan den luchtbeschermingsdienst hiervan kennis moet worden gegeven. Men kan dit mon deling of schriftelijk doen, of wel telefo nisch resp. onder no. 143 en no. 21. Men dient er bij te melden wie een sleutel van het huis in zyn of haar bezit heeft. NOG GOED AFGELOOPEN. Bij het afbreken van de kelders onder de perceelen in de Langedelft, die hebben gestaan tusschen de Provinciale Biblio theek en de nog staande panden, viel een gedeelte van het gewelf van een kelder, waarop zich vier personen bevonden, plot seling naar beneden. Twee der mannen vielen, doch gelukkig ter zyde en niet in de diepte. Zij kwamen er met onbetee- kencnde schrammen af en konden door werken, doch het is een bewijs, dat dit slooperswerk ook geenszins zonder gevaar is. DE MÏDDELBURGSCHE VACANTIE SCHOOL. De eerste tocht an de Middelburgsche Vacantieschool is gisteren een succes ge worden. Toen men te Vlissingen aankwam wr.s het droog. In een half uur was het strand bereikt. Hier heeft men alleen des middags een tiental minuten gebruik moeten maken van de schuiltent. Het verl ,f op het strand was voor de ruim 300 kinderen van het begin tot het einde een genot. Noch de drie leden van het Roode Kruis noch de drie leden van de Reddingsbrigade hebben werk van eenige beteekenis gehad. Om kwart over 5 we~d de terugtocht aanvaard en om zes uur gingen de drie extratrammen weer naar Middelburg. Hedenmorgen werd opnieuw een tocht begonnen. De volgende tocht is Dinsdag as. JUBILEUM BIJ DE FIRMA D. DE JAGER JR. IJZERHANDEL. Heden herdenkt de heer H. Mulder, personeelchef by de firma D. de Jager Jr. Ijzerhandel, den dag, waarop hy vóór 25 jaar bij deze firma in dienst trad. Hedenmorgen werd de jubilaris in één der kantoorlokalen, dat voor deze gelegen heid versierd was, ontvangen. Het eerst getuigde de oudste firmant, de heer H. J. Kruyder, van- de groote waardeering, die hy voor den heer Mulder en zyn werk heeft, ouder aanbieding van een geschenk in enveloppe. De heer C. A. C. Kruyder sloot zich bij de woorden van zijn vader aan. Ook de heer E. E. Klüppelberg, pro curatiehouder van de firma, sprak eenige waardeerende woorden tot den jubilaris en bood een zilveren servetband aan. Na mens het personeel werd het woord ge voerd door den boekhouder, den heer B H. H. Siegers. Het personeel bood een boekwerk en een lederen map aan. Vele bloemstukken getuigden van het groote medeleven met dit jubileum. De heer Mul der heeft allen dank gebracht voor de woorden en geschenken. TEMPERATUUR KANAALWATER. De temperatuur van het water is heden 68 graden. Gedrukte stemming op de Amsterdamsche beurs. Ter beurze van Amsterdam was de handel Donderdag van beperkte afmetingen en daarbij heerschte een gedrukte stem ming. Er was eenig aanbod en bij afwezig heid van kooplust- volgden de koersen een benedemvaartsche richting en in vrijwel alle rubrieken werd in doorsnee op een lager niveau gehandeld. Aku's werden aan houdend in een open hoek verhandeld en gedroegen zich zooals tegenwoordig meer dan eens voorkomt, tegenovergesteld aan de algemeene koersrichting. In Unielevers ging het kalm toe. De Philips aandeden waren nauwelijks veranderd evenmin als de aandeden van van Berkel. De Indische cultuurwaarden hadden onder de bestaan de marktstemming het meest te lijden. Er was eenig materiaal aan de markt, dat slechts tot wijkende koersen plaatsing kon vinden. De affaire in scheepvaartwaarden was van kalmen aard. De petroleummarkt bier', eveneens niet ongevoelig voor de ter beurze geldende stroomingen. Ook de beleggingsmarkt ondefging den invloed van de geheele marktontwikkeling. De Nederlandsche staatspapieren hadden een lusteloos verloop en waren meerendeels een fractie lager. A Incasso Bank 1X7X18 Bataafsche Petr. My. Obl. 3% 88% 88% A Amsterdamsche Bank 118% 118%, A K.M. De Schelde Nat. B. 116 xl7 A Houthandel Alberts 115 Nederl. Ie lng. 1940 4 10013/16 100 9/16 Nederland 2e lng 1940 4 C9 13/16 99 11/16 Nederl. m. bel. fac. 1940 4 100 11/16 100% Ned. k 1000 1938 (3%) 3 93 92 9/16—92 15/16 Indië k 1000 1937 3 94 94 Indië a 10C0 1937 A 3 93% 93% A Koloniale Bank 184% A Ned. Ind. Handelsbank 121 119 C Ned. Handel Mij. 132 130 A Van Berkels Pat. 84 83%—84% C Calvé Delft 89% 88 A Lever Br. en Unil. 130% 129%—128 A Philips Gloeil. G. B. 222% 2211/2—223 A. Alg. Kunstzijde Unie 141% 143—144% A Fokker Vliegt, fabriek 188 188% A Holland Amerika Ifin 118% 118—116% A Java-China-Japaniyn 143% 138—142 A Kon. Ned. Stoomb. My. 165% 164%— 164% A Kon. Petr. My. 241% 240—237% A Dordtsche Petr. Ind. My. 215% 213 A Javasche Cultuur My. 248 248 A Ned. Scheepv. Unie 174% 171%—173 A Handelsver. Amsterdam 417 412407 A Ned. Ind. Suiker U. 228 C Deli My. k 1000 276% 275%—271 A 3enembah Mij. 223 "216% A Sumatra Rubber Cult, 235 234 C Amsterdam Rubb. 267% 265261 A Deli Batavia Rubb. My. 217 214 Nederland 1941 4 100 99'/, 99 7/16 C. Oostkust k 500 159 156 EIND-EXAMEN GEMEENTELIJKE HANDELSAVONDSCHOOL. De leerlingen der Gem. Handelsavond school beleefden gisteravond een blijde stonde, omdat aan allen het eind-diploma kon worden uitgereikt. De heer S. P. Reyne, directeur der school, herinnerde er met enkele woorden aan, dat de school in de 28 jaar die ze bestond, geen Jaar had meegemaakt, zooals het achter ons liggende. Wel moesten het vorig jaar, by het uitbreken van den oor log, de lessen onderbroken worden, maar toen was de cursus byna ten einde. Voor de leerlingen was het een allesbehalve ge makkelijk jaar, doch kranig hebben ze zich door de moeilijkheden heen geslagen. Hy dankte hen dan ook wel voor de prettige samenwerking, want ook voor directeur en leeraren was het een byzonder jaar, omdat vele moeilijkheden moesten over wonnen worden. De wethouder van onderwijs, de heer W. P. Edelman hierna het woord nemend, wees er op, dat deze avond een buiten gewoon karakter draagt. Geen enkel jaar is' zoo vol moeilijkheden geweest als dit cursusjaar. Het was in den zomer van 1940, dat B. en W. zich verplicht zagen de Avondschool voor Nyverheidsonderwys onder te brengen, gedeeltelijk in de school aan de Boneöijkesti aat en gedeeltelyk in de school aan de Bouwen Ewoutstraat. Daarom moest de Gem. Handelsavond school verhuizen naar do Mulo-school in de Coosje Buskensstraat. Maandag 30 September konden daar de lessen beginnen, doch 3 weken later moes ten de avondscholen weer worden gesloten. Natuurlyk moet -dat voor de leerlingen zoowel als voor de leeraren, een groote teleurstelling zijn «geweest. 8 Februari 1941 kon weer begonnen worden. Den eersten tyd alleen op Zaterdagmiddag en van 21 April af weer des avonds. En toen moest worden doorgewerkt tot eind Juli. Dat was voor de leerlingen een groote opoffe ring. Juist in den mooisten tyd moesten ze, na volbrachten dagtaak, zich weer in een schoolgebouw laten opsluiten, om daar de noodige kennis te vergaren. Zy hebben zich evenwel kranig gehouden en het ver heugde den heer Edelman dan ook buiten gewoon, dat hy nu de kroon op het werk kon zetten en overgaan tot het uitreiken van de diploma's. Zoowel leeraren als leerlingen dankte hij voor de moeite en op offering, die zy zich hebben getroost. Het einddiploma der school werd be haald door M. Geldof; Nell Geschiere; Mien Hoek; Mien Leynse; Magda Luteyn; Adri Osté; Joh. Prins; Lena de Regt; (met lof) Annie Quasters; Leendert Schmelzer; Jan van Splunder; Corn. Vinke; Adri de Wijze; (met lof) en Willem Zonne- vtjlle. Het diploma A voor machineschryven werd behaald door M. Geldof en J. Voge lenzang. Het diploma B. (50 lettergrepen pei- minuut) door: M. Geldof; A. Harms; T. K. Hoogerwerf; C. M. Visser; J. Voge lenzang en Ja. Ja. Wondergem. De heer Edelman wees er de candidaten op, dat, ofschoon hy hen van harte geluk kon wenschen met het behaalde succes, zij toch niet stil moesten blijven zitten. Het is een waardevol document, dat ze nu bezitten; de werkgevers weten, wat "ze aan menschen, die in het bezit van zulk een diploma zijn, hebben, maarblyf volhouden. Ga voort met de studie, want bedenk, dat het slechts de grondslag vormt voor verdere studie. Een der leerlingen, de heer M. Geldof, dankte namens de leerlingen den wethou der van onderwys voor zijn hartelykc en bemoedigende woorden. Ooli directeur en leeraren bracht hij namens zyn mede leerlingen dank voor wat zij voor hen geweest zijn, want zoowel voor leeraren als voor leerlingen viel de laatste tijd niet mee. De voorzitter, de heer Reijne, sloot zich gaarne aan bij de woorden van den heer Edelman en wees cr nog eens op, dat slechts zij. die willen werken, het ver in de maatschappy kunnen brengen. Hij dankte den wethouder van onderwijs voor wat hij voor dc school heeft gedaan en den heer Geldof. dien hij oeschouwde als de tolk van alle leerlingen, voor zyn goede woorden. Met verheugde gezichten namen de leerlingen daarna van directeur en leeraren afscheid. INLEVERING METALEN DOOR WINKELIERS EN HANDELAREN. Men verzoekt ons de aandacht te vesti gen op de in dit nummer voorkomende publicatie inzake de inlevering van meta len door winkeliers en handelaren. ZEEBADEN. In de week van 2o tot en met 31 Juli werden 2001 zeebaden genomen waarvan 873 in het gemengde bad en 1128 in het volksbad. De gemiddelde temperatuur van het water was 68 gr. en van de lucht 76 gr. HOOGWATER. Morgen is het alhier te 9.55 en 22.19 uur hoog water. Te Domburg is het 23 minuten vroeger hoog water. AGENDA GOES. Grand-Theater. Zondag 3 en Dinsdag 5 Augustus „Haremgeheimen". VLISSINGEN. Alhambra-theater. Van Vrydag; 1 tot en met Dinsdag 5 Augustus „Valsch geld". MIDDELBURG. Schouwburg-bioscoop. Van Vrydag 1 tot en met Maandag 4 Augustus „Haar privé-secretaris". Electro-bioscoop. Van Vrydag 1 tot en met Donderdag 7 AugustusJacht zonder genade". I Miqraine HET VERPLICHTE ZWEMONDERRICHT. Is er een mogelijkheid te Goes Naar aanleiding van hetgeen wy eeni ge weken geleden schreven over de wen- schelijkheid van een bad- en zweminrich ting te Goes, en het in de toekomst te verwachten o verplichte zwemonderricht, kregen wij van verschillende belangstel lende lezers opmerkingen van zeer ver scheiden aard en strekking te hooren. Allen waren het daar wel over eens, dat het een groot tekort is, dat Goes zelfs geen badhuis heeft en daarin ten achter is by vele kleinere gemeenten, zooals b.v. Kruiningen, waar het onlangs geopende badhuis ook in een behoefte biykt te voor zien. Zooals reeds meermalen bleek, nemen wij hetzelfde standpunt in en er zullen ook. niet veel lezers zyn, die een badhuis voor Goes een overbodige luxe vinden. Evenzoo nemen wij het standpunt in, dat verplicht zwemonderricht voor de jeugd van groot belang is. Eenerzijds omdat liet zwemmen een zeer gezonde lichaamsbewe ging en een prettige ontspanning is, en anderzijds omdat er jaarlijks in onze wa terrijke landje nog honderden levens ver loren gaan van jeugdige zoowel als oudere personen, omdat zij de zwemkunst niet, of onvoldoende, machtig zyn. Wat het badhuis betreft daargelaten de huidige tydsomstandigheden en de schaarschte aan materiaal dit zal er binnen afzienbaren tyd wel komen, maar het aanleggen van een zweminrichting bi-engt ongetwyfeld voor Goes zeer groote moeilyklieden met zich. Men wees er ons ook op, dat de gemeente indertyd reeds plannen had, die neerkwamen op het aan leggen van een zweminrichting rechts van de sportterreinen, tegenover de nieuwe ha ven, en men opperde de mogelykheid, dat deze alsnog konden uitgevoerd worden, mits de Zwem- en Badclub ,,'t Sas" zou willen medewerken, hetgeen toenmaals niet het geval was. Men weet, dat ,,'t Sas" toen afwijzend tegenover deze plannen stond, vooral omdat zij dan vrij zware financieele verplichtingen op zich moest nemen en men het ook een bezwaar achtte, dat dan de door honderden geliefde zwem- gelegenheid aan ,,'t Sas" zou moeten ver vallen. Maar anderzijds willen wij er op wyzen, dat zelfs als ,,'t Sas" die ver plichtingen „p zich genomen had, dan was het vraagstuk waarschijnlijk nog niet op gelost geweest, want de gemeente had toen nog geen plan dat „af" was. Men stond toen nog voor de moeilijkheid van afvoer van het water, dat de polder niet in de slooten wilde hebben. En deze moei lijkheid is er nog steeds, met daax-bij ver- schillende anderen. Men vergete niet, dat er in de naaste omgeving van Goes ook geen stroomend water is voor den aan voel'. De haven worot slechts eenmaal per jaar behoorlijk ververscht en het is zelfs voor ons een vraag of op het punt waar de gemeente voorloopige plannen maakte, het water van de haven steeds voldoet aan behoorlijke hygiënische eischen. Maar behalve deze vragen van aan- en afvoer van water, zijn er nog verschil lende andere. De afstand van de scholen b.v. Die kan niet al te groot zijn. Het zou zelfs wenschelijk zijn, dat de zwem inrichting op een zoodanige plaats komt, dat ook de Kloetingsche schooljeugd er gebruik van kan maken. Uit den aard der zaak zou de schoon ste oplossing een overdekte zweminrichting zijn, waarvan men ook des winters ge bruik kan maken en daarby te gebruiken het water van de waterleidingmij. „Z.-Be- veland". Daarmede zou dan tevens 't bad- buisvraagstuk opgelost zijn, want zwem inrichting en badhuis konden dan één geheel worden. Maar zulk een inrichting zou zeer kostbaar zijn, niet alleen van aanleg, maar ook in exploitatie. En toch schijnt dit de eenige afdoende oplossing te zyn en zal men anders aan het aanleggen, of den bouw, van een zweminrichting aan 't Sas moeten den ken, met b.v. een autobusdienst naar 't Sas voor de schooljeugd. Aan welk plan dan weer het aanleggen' van een behoor- lyken weg van Wilhelminadorp naar 't Sas vast zou zitten, waardoor ook de uitvoe ring van dit plan weer vry kostbaar zou worden. Zoo zyn er dus vele moeilykheden, die vooral neerkomen op de hooge kosten. Maar anderzyds diene vooi-op te staan, dat Goes beide, een badhuis, zoowel als een zweminrichting, hard noodig heeft en de oplossing dus moet gevonden worden. De verdwenen roeiboot. De roeiboot van den heer A. J. V. alhier, die van slot en ketting losgemaakt en vei-dwenen was, is door de politie terug gevonden. De boot werd in een kleine wa tergang in de Poel gevonden. Hoe en door wie de boot daar kwam, is nog niet op gelost. VAOANTIEREIS W.A.-KINDEREN NAAR THÜRINGEN EN STEIERMARK. Donderdag 21 Augustus reizen 200 Ne derlandsche W.A. kinderen van de Heer ban Amsterdam af naar het schoone, ge zonde bosch- en berglandschap Thiirin- gen in Duitschland voor een kosteloos vacantieverbiyf van vier k vijf weken. Hieraan kunnen alle kinderen van zes tot en met tien jaar (zoons en dochtertjes, broers cn zusjes) van de weermangezin nen (ook N.S.K.K., Luftschutz. Nachrich- tentruppen) deelnemen. DE BRUINVISCH WINT HAAR PROTEST. Het door de S.Z. en P.C. „De Bi*uin- visch" te Sas van Gent ingediende protest over het verkeerd toepassen van de spel regels tijdens den op 18 Juli j.l. gespeelden wedstiïjd De BruinvischDe Schelde is door de Protestcommissie te Utrecht toe gewezen, zoodat deze matsch op een nader te bepalen datum overgespeeld moet wor den. De stand der competitie wordt hier door: De Schelde 4 4 0 0 8 161 De Bruinvisch 3 3 0 0 6 20—2 A Z. C. 4 0 13 1 2—13 T. Z. en P. C 4 0 1 3 1 3—25 VITESSE NAAR DE le KLASSE. Naar wordt gemeld zal de Anxhemsche voetbalvereeniging Vitesse in de plaats v.n P.E.C. uit Zwolle naar de le klasse, afdeeling III van den N.V.B. promoveeren. DOBBELAERE START IN HOLLAND. Dat üe Zeeuwsche athletiek wederom groote vorderingen maakt, bewyzen de pi'estaties van de Zeeuwsche athleten. Kon den wij deze week het resultaat melden van 2 Zeeuwsche athleten op de B-kam pioenschappen te Amsterdam, thans kun nen wy m^dedeelen, dat G. Dobbelaere (Mar.) een uitnoodiging van de V.V. en A.V. Ajax te Amsterdam ontvangen heeft om a.s. Zondag op door deze vereeniging te organiseeren athletiekwedstryden te star ten op de 800 meter hardloopen. Den Zondag daarop zal Dobbelaere ook op de 800 m. hardloopen deelnemen aan de A. kampioenschappen. Aan deze wed strijden nemen alleen d beste Nederland sche athleten deel. Met belangstelling zien wij de prestaties van dezen Zeeuwschen athleet tegemoet, die de Zeeuwsche athle tiek al zoo vaak buiten onze provincie heeft vertegf nwoordigd. JEUGDTENNISWEDSTRIJDEN. Op de beide banen van de tennisclub „Animo" te Terneuzen, zullen op 4, 5 en 6 Augustus Zeeuwsch Vlaamsche Jeugdten- niswedstrijden worden gehouden. Blijkeixs het aantal inschi'yvingen bestaat hiex-voor gi-oote belangstelling. De verwachting is gewettigd dat er heel aardig spel zal wor den gegeven. DE WEDSTRIJD EUWE—BOGOLJUBOU. De achtste partij In het schaaktournooi tusschen onzen landskampioen dr. Max Euwe en den Duitschen kampioen Bogol- jubow werd door onzen landgenoot ge opend met de damepion, waarna Bogolju- bow met den minder gebruikelyken zet met het damepaard antwoordde. In den tienden zet gelukte het onzen landgenoot zyn koningspion tot op e6 naar voren te bi'engen, waai'door zijn tegen stander in de verdrukking kwam. Wit be hield het beste van het spel, doch bood toch in den 26sten zet remise aan, waar mede Bogoljubow natuurlyk1 terstond ae- coord ging. De stand na de achtste party is nu dr. Euwe 5% punt, tegen Bogolju bow. 2% -punt. BEKENDE FINS^HE SPORTMANNEN OMGEKOMEN. In den strijd in het Oosten is de beken de Finsche langen afstandlooper Veikko Tuominen strydend voor zijn vaderland, gevallen. Zijn sportloopbaan dateert van het sei zoen 1937. Sinds zyn intrede in de athle- tieksport ging het snel oinhoog met zyn prestaties, hetgeen tot resultaat had, dat hij reeds spoedig tot de beste lange af- standloopers behoorde. Speciaal lag zyn kracht op de 5,000 en 10.000 meter. Dit jaar nog liep hij dezen laatsten afstand in 30 min. 7,6 sec., waarbij hij den wereldi-e- cordtijd van zijn landgenoot Paisto Maeki van 29 min. 52.6 sec., gevestigd te Helsin ki op 19 September 1939, zeer dicht be naderde. Tegelijkertyd is bekend gemaakt, dat be halve deze sportman ook nog de bekende worstelaar Esko Hjelt, alsmede de bekende voetballer en yshockeyspeler Holger Granstroem om het leven zijn gekomen. Deze laatste werd evenwel het slachtoffer van een bombardement. GEMEENTEBESTUUR VAN GOES. De strijd tusschen Peru en Ecuador. Uit Lima meldt het D.N.B.: Peruaansche bladen publicecren berichten van persbu- veaux uit Quito en Guayaquil, dat de Peru aansche troepen tijdens hun vei'deren op- marsch Macara hebben bezet en oprukken naar Sabianogo, Sozoranga en Cariamanga. Kleinere Peruaansche oorlogsschepen heb ben by Jambeli en in de haven van Bolivar Ecuadorlaansche schepen beschoten. De plaatsjes Machala en Pasaje zijn door Peruaansche vliegers gebombardeerd. Pe ruaansche vliegtuigen zijn voorts over de Ecuadorlaansche haven Guayaquil gevlo gen en hebben vlugschriften tegen de „agi*essie" van Ecuador uitgeworpen. Het Ecuadorlaansche legerbericht be schuldigt Peru van een opzettelijke aan val. Ook de pers. sluit zich by deze op vatting aan. Militaire conferentie tusschen Tsjoengking en de Sovjet-Unie. Uit Nanking meldt DomeiVan gezag hebbende zyde wordt vernomen, dat begin Augustus een militaire conferentie te Tsjita gehouden zal worden tusschen ver tegenwoordigers van Tsjoengking en de Sovjet-Unie teneinde dc militaire samen werking tusschen beide landen te bespreken. Vernomen wordt, dat vyf vertegenwoord i- gers van Tsjoengking, die deze conferentie zullen by wonen, 25 Juli de stad hebben ver laten, terwyi de Chineesche communisten, die sinds het uitbreken van den Duitsch- bolsjewistischen oorlog hebben aangedron gen op militaire samenwerking tusschen Tsjoengking en de Sovjet-Unie, twee ver tegenwoordigers te Tsjita zullen hebben. HITTEGOLF IN ATHENE. Er heerscht te Athene (Griekenland) een hittegolf. De temperatuur is zoo hoog, dat het kwik in de thermometer te Athe ne is gestegen tot 40 Poinniki tot 41 gr^r'p^v INLEVERING METALEN. De Burgemeester van Goes brengt ter openbare kennis, dat heden zijn verzonden de oproepin gen voor dc inlevering van meta len betreffende de navolgende straten School B, Lokaal i P. Jasperseple.in nos. 9 t/m. 23 P. Jaspersestraat Piet Heinstraat Poelweg I Poelweg IV Poldermanstraat Polderweg Pr. Beatrixplein nos. 2 t/m. 5 Zaterdag 2 Augustus Ravelijn nos. 3 t/m. 16 Rimmelandplein Rimmelandstraat R. B. v. d. Boschstraat Rbmmerswalestraat Rozemarijnstraat Rijfelstraat Scheldestraat nos. 1 t/m. 43 Maandag 4 Augustus. Schengestraat nos. 6 t/m. Schipperswegeling Schoolstraat Schouwenstraat Dinsdag 5 Augustus. Stationsweg nos. 11 t/m. 37 Stoofstraat Terwelstraat Turfkade Tulpstraat Violenstraat nos. 4 t/m. 13 Woensdag 6 Augustus. School B, Lokaal II Piccardtstraat P. J. plein nos. 1 t/m. 7 Vrijdag 1 Augustus. Pr. Beatrixplein nos. 6 t/m. 14 Pr. Julianastraat Ravelijn nos. 1 t/m. 3a Zaterdag 2 Augustus. Scheldestraat nos. 44 t/m. 135 Schengestraat nos. 1 t/m. 5 Maandag 4 Augustus. Singelstraat St. Adriaanstraat St. Jacobstraat Stalstraat Stationsplein Stationsweg nos. 1 t/m. 10 Dinsdag 5 Augustus. Violenstraat nos. 14 t/m. 44 Vlasmarkt Vogelzangsweg Voorstad nos. 1 t/m. 7 Woensdag 6 Augustus. De opgeroepen personen dienen te verschijnen op in de oproe ping vermelde plaatsen en uren onder overlegging van de oproe ping. Zij. die in bovengemelde stra ten wonen cn geen oproeping mochten hebben ontvangen, moe ten zich toch aanmelden, aange zien het niet ontvangen van een oproeping geen vrijstelling geeft van de in de inleveringsvoorschrif- ten opgelegde verplichtingen. De aanmelding dient te ge schieden tusschen 9 cn 12 uur en 13Vï en 16j/> uur. Goes, 30 Juli 1941. De Burgemeester voornoemd, C. E. P. LENSHOEK. Het scheepvaartverkeer tusschen Frankrijk en de Koloniën. Verklaring van Engelschen blokkade- minister. Do Bxntsche blokkademinister Daton heeft, naar het D.N.B. uit Stockholm meldt, in het Lagei'huis medegedeeld, dat van Engelsche zyde voortdurend een aantal koopvaardijschepen b\i aankomst te of ver trek van Marseille worden aangehouden. Men volgt de binnenkomende en vertrek kende schepen nauwkeurig, die de Brit- sche blokkade trachtten te ontduiken. In Mei en Juni zyn per maand zes koopvaar ders tusschen het Fransche moederland en de koloniën opgevangen. Deze maand is dit weer met vier schepen geschied. Zaterdag 2 Augustus 1941. HILVERSUM I. 416.5 M. 6.45 Gram. 6.60 Ochtendgymn. 7.00 Gram. 7.45 Ochtondgymn. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.25 Gram. 10.00 Ernstige muziek (c.o.), 12.00 Zang met piano. 12.40 Alma nak. 12,45 BNO: Nieuws- en ccon. ber. 1.00 Gram. 2.00 Voor hot gezin. 2.20 Gevarieerd progr. 4.00 Bijbellezing (Christ. Radio-Stichting). 4.20 Piano en Gram. 5.00 Gram. 5.30 Orgel. 6.00 Gram. 6.15 Voor de binnenschippers. 6.30 Ram blers. 7.00 Ernst van 't Hoft en zijn 1'5 solisten. 7.45 Voor don boer. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Variété- progr. 9.30 Ber. Engelscli. 9.45 BNO Ber. 10.00 BNO: Uitzending in de Engelsche taal. HILVERSUM II. 301.5 M. 6.45 Gram. 6.50 Ochtendgymn. 7.00 Gram. 7.45 Ochtendgymn. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 10 00 Morgenwijding (Vrijz. Protest. Kerkcomité). 10.20 Kinderkoorbang. 10.50 Gram. 11.00 Revue (c.o.). 12.00 Ber. 12.15 Romancers. 12.15 BNOa Nieuws- en econ. ber. 1.00 Cello met piano en gram. 1.40 Voor de rijpere jeugd. 2.00 Rotter- damsch Philharm. orkest en solist (om 2.45 Voor de plattelandsjeugd). 4.00 Omrocpork. en solis ten. 5.00 Cursus: Over Godsdienst bij kinderen. (Vrijz. Portest. Kerkcomité). 5.15 BNO: Nieuws-* econ.- en beursber. 5.30 Viool, plano en gram. 6.15 Het Hollandsch A Capellakoor. 6.45 Re portage. 7.00 BNO: Groningsch praatje. 7.15 „De plaats van do Universiteit ln 'de Nationaal- Socialistische Maatschappij", causerie. 7.45 Gram. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Spiegel van den dag. 8.30 Nederl. Kamerorkest en solist en gram. 9.45 BNO: Ber. 10.00 Dagsluiting (Christ. Radio- Stichting). 10.0510.20 Brandende kwesties, eau-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2