PH0VIMCIA1E ZEEUWSCHE COURANT VVictorie VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1941 Duitsche troepen rukken verder Oostwaarts op. Beperking van den pluimvee- en varkensstapel. abonnementsprijs 3 19 ct. per week ot 2.42 per kwartaal Franco per post t 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS VaD 1—6 regels 1.65. Iedere regel meer 83 cent. BU abonnement speciale prtls. Kleine advertenties van 1—5 regels t 0.55. Iedere regel meer liet. (max. 8 regels.) „Brieven, ol adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 178 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlisslngen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zUn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Br eedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 35 BRESKENS Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANDSCHE DAGBLADPERS Sovjettroepen in den Noordelijken sector omsingeld. Uit Berijn meldt het D.N.B.Duitsche troependeelen hebben op 30 Juli in het zui den van het Oostelijke front nieuwe krach tige veldstellingen van de Sovjets vernie tigd en zijn toen verder Oostwaarts opge trokken. Ook op 30 Juli probeerden Sovjet een heden tevergeefs die in het gebied ten Oosten van Smolensk ingesloten en voor hun totale vernietiging staande Sovjet troepen te ontzetten. Uit het gebied ten Zuiden van Wjasma werd Sovjet-infanterie, ondersteund door pantserwagens tegen de Duitsche stellingen in den strgd geworpen. Alle Sovjet-aanvallen werden met zware verliezen teruggeslagen. Achtervolgende Duitsche formaties infanterie vernietigden 28 Sovjet pantserwagens en sloegen twee Siberische regimenten infanterie uiteen. Hevige aanvallen van de Duitsche luchtmacht. Tijdens den grooten slag in het gebied rondom Smolensk heeft, naar het D.N.B. verneemt, de Duitsche luchtmacht op 30 Juli 27 kanonnen en 33 pantserwagens ver nietigd. De tijdens dezelfde operaties on dernomen aanvallen op wagenstellingen der omsingelde bolsjewisten hebben geleid tot de vernietiging van 140 vrachtauto's. De hevige aanvallen van de Duitsche luchtmacht op Sovjet colonnes, veldstel lingen en verdedigingsinstallaties werden ook op 30 Juli met groot succes aan het geheele Oostelijke front voortgezet. Zoo werden in het gebied ten Zuiden van Kiev gemotoriseerde colonnes der Sovjets en sterke troepenformaties, alsmede de Sovjet ravitailleering succesvol met bommen be stookt. Spoorweginstallaties en talrijke vrachtauto's werden vernietigd. REGIMENT SOVJET-INFANTERIE VERNIETIGD. Een- ten Westen van, het Peipusmeer in gesloten Sovjetregiment infanterie is op 30 Juli totaal vernietigd. Op het veld, tusschen twee uit elkaar liggende stukken bosch concentreerden zich de voortdurend herhaalde uitvalspoglngen der bolsjewisten. Over open terrein, dat geen dekkingsmogelijkheden bood, renden de Sovjet compagniën in breede golven in het vuur van enkele Duitsche mitrailleurs en granaatwerpers. Twee uitvalspogingen waren op deze plaats reeds afgeslagen. Toen de derde golf midden in den aanval stopte en aanstalten maakte terug te kee- ren, hoorden de Duitsche soldaten in den rug der bolsjewisten plotseling mitrailleur- vuur. Zij namen waar dat talrijke Sovjet soldaten neervielen. De politieke commis sarissen lieten nl. op hun eigen soldaten schieten om een terugtocht te verhinderen. In het vuur, dat van weerskanten gegeven werd, stortte ook deze derde golf totaal ineen. OMSINGELING VAN SOVETTROEPEN IN HET NOORDEN VOLTOOID. De Duitsche troepen hebben op 30 Juli in den Noordelijken sector van het front de omsingeling van de Sovjet-divisies vol tooid. Deelen van zeven sterk gedecimeer de Sovjet-divisies werden vernietigd. Dui zenden gevangenen werden gemaakt en op de vernietigde Sovjettroepen werden 50 stukken geschut, 23 pantserjagers, 2 stuk ken luchtdoelgeschut en 68 machinegewe ren buitgemaakt. Voorts werden 78 vracht auto's, verscheidene pantserwagens, 7 luchtdoelbatterrjen, de daarbij behoorende munitie en ander oorlogstuig vernietigd of buitgemaakt. Bg de gevangenneming van de bolsjewisten vielen duizenden geweren in Duitsche handen. DUITSCHE LUCHTAANVAL OP SOVJET VLIEGVELD. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 30 Juli onder escorte van torpedovliegtui gen achter de Sovjet-linies ten Dosten van Smolensk een vliegveld aangevallen, waar op honderden zware Martin bommenwer pers, jachtvliegtuigen en transportvliegtui gen van het type Maxim Gorki stonden. De Duitsche vliegtuigen wierpen hun bom men midden op deze lange rij vliegtuigen, een chaos van verpletterde Sovjet vliegtui gen, brandende hangers en diepe bomkra- ters achterlatend. Duitschland wint voor Europa aan alle fronten MEER DAN HONDERD SOVJET- VLIEGTUIGEN VERNIETIGD. Het Duitsche luchtwapen heeft by zgn succesvolle operaties in den nicht van Dinsdag op Woensdag en Woensdag over dag, aan 't Oostelijk front 57 Sovjet-vlieg tuigen in luchtgevechten vernietigd. Voorts werden 55 Sovjettoestellen op den grond vernield. In totaal hebben de Sovjets de laatste 24 uur dus 112 toestellen verloren. Ten Noordoosten van het Ladogameer hebben de Finsche luchtafweer en torpedo jagers elf vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Duitsche Messerschmitt torpedovliegtui gen die op 30 Juli Sovjet transportcolonnes in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front met succes gebombardeerd hadden, ontmoetten op den terugweg een sterke formatie Sovjet-jachtvliegtuigen. Elf Sov jet-vliegtuigen werden neergeschoten. DOCUMENTENVONDST IN SOVJET-UNIE. Bij de verovering van Tselwa tusschen Bialystok en Baranowitsji hebben Duitsche troepen aan den rand van het stadje een pas gedolven groeve ontdekt, die nog niet geheel was dichtgegooid. Een terstond in gesteld onderzoek bracht aan het licht, dat de vluchtende Sovjets hier in haast belangrijke documenten, en kaartenmate- riaal hadden begraven. Behalve belang wekkende bevelen, voorschriften en dienst- instructies van Sovjet formaties werd een groote hoeveelheid kaarten van Duitsche steden gevonden. Deze kaarten zijn af komstig van een bolsjewistisch vliegveld in de nabijheid. Zg zijn in het voorjaar van 1940 vervaardigd in de Moskousche staatsdrukkerg en geven onmiskenbaar aanwijzingen voor bomaanvallen op steden, die ver in het binnenland van Duitschland liggen. Bij deze kaarten bevinden zich geo grafische, economische en meteorologische gegevens, voorts foto's- en formulieren voor het invullen van spionnage-resultaten van agenten. De doelen, die de Sovjets be langrijk achten, zijn rood omhaald. Op de kaart van Maagdenburg, die het geheime nummer 155 draagt, zijn dc. kerken en sociale instellingen rood omlijnd. Met deze vondsten wordt, naar men in Duitsche kringen verklaard, het omvang rijke bewijsmateriaal voor de aanvalsbe- doelingen der bolsjewisten tegen Duitsch land, dat reeds was gevonden, met nieuwe waardevolle elementen gecompleteerd. NOG EEN NIEUW BEWIJSSTUK VOOR DE AANVALSVOORNEMENS DER SOVJETS. In Luck is in een dienstgebouw van het Sovjetleger een gesloten kluis ontdekt, waarin behalve bevelen, aanwgzingen en geheime stukken van allerlei aard, ook de gegevens der oorlogssterkte van het 15e Sovjetleger gevonden werden. Dit leger moest voor den 17den Juli des morgens om acht uur met 319.569 man op volle oorlogs sterkte tot den aanval gereed staan. Het leger was samengesteld uit het 13e, 10e, 2e en 4e corps jagers. Het 13e corps be stond uit twee divisies met 42.138 man, 9000 paarden, 1207 machinegeweren, 344 stukken geschut en 2500 voertuigen. De drie andere corpsen bestonden elk uit drie divisies en waren verstrekt met regimen ten artillerie, tankbrigades en chemische bataljons. De reserve bestond uit 31.880 man. Bovendien was bg dit leger ingedeeld de 5e divisie jachtvliegers en de 7e divisie torpedovliegtuigen met 516 machines. Deze geheele bolsjewistische strijdmacht, die met anderen bestemd was voor een inval in midden Europa, werd door het tijdig ingrijpen van de Duitsche weermacht vol komen verslagen. Bloedige verliezen der Engelschen bij Tobroek. De wanhopige pogingen der Britten om hun stellingen, welke door de Duitsch-Ita- liaansche formaties ernstig worden be dreigd, uit te breiden, hebben, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, in den nacht van 27 op 28 Juli opnieuw tot bloedige verliezen voor de Britten en Britsch-Indiërs geleid. Tijdens een uiterst voorzichtige actie van verkenningstroepen der Britten wierp een onmiddellijk hierop volgende Duitsch-Ita- liaansche tegenactie de Britsche verken ningstroep naar zijn punt van uitgang terug. Hierbij moesten de Britten talrgke dooden en gewonden achterlaten. AANVAL OP EEN BRITSCH CONVOOL Een Britsch tankschip is tot zinken ge bracht en een ravitailleeringschip zwaar be schadigd, toen Duitsche en Italiaansche ge vechtsvliegtuigen een aanval ondernamen op een Britsch convooi aan de Noord-Afri- kaansche kust. Er ontwikkelde zich, naar het D.N.B. verneemt, een luchtgevecht met Britsche jagers, waarbg drie Engelsche ma chines werden nèergeschoten. In den tijd van acht dagen zgn in het gebied van Tripolis door Duitsch en Ita- liaansch luchtdoelgeschut 27 Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Op een middag wer- De kracht van het paard en de vak kennis van den boer verrichten in deze dagen van den oogst belangrijk werk (Het Zuiden) DE NIEUWE BONNEN. Voor het tgdvak van 3 tot en met 9 Augustus zijn de bonnen „29" aangewezen voor de gebruikelijke rantsoenen brood, vleesch en vleeschwaren, kaas, eieren en aardappelen (bon „29" reserve). Voorts is op bon „29" van de melkkaart in dat tgdvak beschikbaar 7 liter melk voor kinderen tot en met 3 jaar en 3% liter melk voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar. Tenslotte zal in het tgdvak van 3 tot en met 9 Augustus op bon „105" algemeen be schikbaar zgn 250 gram suiker. Van de boterkaart zgn voor het tijdvak van 3 tot en met 20 Augustus aangewezen de bonnen „26 en 27", welke ieder recht geven op het koopen van 250 gram boter, terwijl in dit tgdvak op elk van de bonnen „26 en 27" van de vetkaart 250 gram boter met reductie verkrijgbaar zal zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat na Zaterdag 2 Augustus niet meer geldig zijn de bonnen „28" voor brood, vleesch en vleeschwaren, eieren, melk en aardappelen, „101" voor suiker en na Zondag 3 Augustus niet meer de bónnen „24 en 25" van dé boter- en vetkaarten. De bonnen „26, 27, 28 en 29" van kaas blijven geldig tot en met 9 Augustus. ENGELSCHE LUCHT- AANVALLEN OP ONS LAND. Acht dooden, 24 gewonden. Gedurende eenige dagen waren geen En gelsche luchtaanvallen te vermelden. In den nacht van yVoensdag op Donderdag echter vloog weer een aantal Britsche vliegtuigen boven ons land en wierp voor al 'n het Oosten des lands verscheidene brisant- en brandbommen. In totaal wer den hierbij zes woonhuizen volledig ver nield en ongeveer 60 woonhuizen min of meer zwaar beschadigd. Verder werden drie broeikassen vernield. Ook kreeg een vrij groot aantal woonhuizen en broeikas sen glasschade. Helaas zijn bij deze aan vallen 8 dooden, 6 zwaar en 18 lichtge wonden te betreuren. Op een gedeelte van het aangevallen terrein werden ook brandplaatjes gevon den. Men maakt er opmerkzaam op, dat het met hei; oog op den oogst,en de eigen voedselvoorziening van ons land van groot belang is, dat met name de bevolking van het platteland de oogen goed openhoudt en na het verschijnen van Britsche vliegtui gen de omgeving op de aanwezigheid van brandplaatjes controleert. Men bedenke, dat men dezen niet met de bloote handen aan moet vatten en dat men gevonden brandplaatjes bij de politie ter vernietiging moet inleveren. Britsche aanval op Finsche steden. Het D.N;B. meldt dat, naar van welinge lichte Finsche zijde verluidt, Woensdag de Finsche havens Liinahamari en Petsamo zijn aangevallen. Aan deze actie namen om streeks 30 bommenwerpers en gevechts vliegtuigen deel. Daarbij werd een kade installatie, in eigendom by den Zweedschen staat, getroffen en andere materieele scha de aangericht. Verscheiden aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. In Finsche politieke kringen merkt men over dezen Engelschen aanval op, dat En geland daardoor nog voor de officieele ver breking van de diplomatieke betrekkingen, reeds met rechtstreeksche oorlogshandelin gen tegen Finland is begonnen. Het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken over weegt, thans, naar men te Helsinki ver klaart, de situatie, zooals deze door den onuitgelokten aanval is ontstaan, waarbg vooral gedacht wordt aan indiening van een protestnota. Genoemde aanval heeft te Helsinki groot opzien verwekt en is door extra bladen be kend gemaakt. den van zeven aanvallende Engelsche ma chines zes omlaag gehaald. Alle pogingen van de Britten om het luchtruim boven be- langrgke militaire doelen en de woonwijken binnen te dringen mislukten door den ster ken Duitsch-Italiaanschen afweer. In de toekomst alleen eieren voor ziekenhuizen e.d. MAXIMUM GEWICHT VARKENS 60 K.G. Op de persconferentie van Donderdag heeft de directeur-generaal voor de voed selvoorziening, ir. S. L. Louwes, medege deeld, dat de zeer slechte veevoederpositie, tengevolge van het uitvallen van den im port, het noodzakelijk maakt, dat ten opzichte van bepaalde onderdeelen van den veestapel zeer vérgaande beperkende maat regelen worden genomen. Uit den aard der zaak zullen hierdoor in de eerste plaats worden getroffen die deelen van den veestapel, die vrijwel ge heel op den import van krachtvoeder wa ren aangewezen. Voornamelijk dus het pluimvee en de varkens. Voor den rund veestapel is reeds bekend gemaakt, hoe ver de beperking zal gaan. Verdere in krimping van den rundveestapel zal, in het nationale belang, zooveel mogelijk wor den voorkomen. Teneinde de ingekrompen rundveestapel zoo gezond en zoo productief mogelijk door den winter te krijgen, moet een groot deel van het veevoeder voor dit deel van den veestapel worden gereserveerd. Waar op het voer voor de paarden, op wier werkkracht we nu meer dan ooit zijn aangewezen, slechts zeer weinig be zuinigd kan worden, spreekt het vanzelf, dat datgene wat overblijft voor den pluim veestapel en den varkensstapel, niet veel zal kunnen beteekenen. Bg de verdeeling van het weinige, nog beschikbare veevoeder voor den pluimvee- en varkensstapel, zal er op worden gelet, dat bg eventueele verbetering in de voor ziening met veevoeder deze beide onder deelen van de veehoudery weer zoo snel mogelijk tot een behoorlijken omvang kun nen worden uitgebreid. In het algemeen zal het voer dus worden bestemd voor den opfok. By varkens zal dit du9 neerkomen op een zeer snelle rouleering van den stapel, by pluimvee op een reseivee- ring van het voer voor die bedryven, die het best in staat zgn om zoo snel mogelgk een goede pluimvee stapel weer op te bouwen. De pluimveestapel zal op korten termyn moeten worden teruggebracht op ongeveer een derde van den hui- digen omvang. Slechts voor een deel van het pluimvee dat nog aangehou den mag worden, zal voer worden beschikbaar gesteld. Op de boerdery zal men een 10 15 stuks pluimvee mogen houden, mits deze gevoederd worden met afval van de boerdery. Het voer, dat voor pluimvee beschik baar is, zal, zooals boven gezegd, zoo moeten worden verdeeld, dat de her opbouw van onzen pluimveestapel zoo goed mogelgk verzekerd wordt. Mocht dus bfg- ken, dat de omstandigheden in het voor jaar van dien aard zgn, dat tot uitbrei ding van den pluimveestapel kan worden overgegaan, dan zal geen onherstelbare schade zgn aangericht. Natuuriyk beteekent een en ander, dat we over zeer weinig eieren de beschikking zullen krygen, welke slechts voor byzondere instellingen en voor byzondere omstandigheden, in de eerste plaats ziekenhuizen, beschik baar zullen worden gesteld. Een zeer aanzienlijke inkrimping zal ook onze varkensstapel dienen te onder gaan. Gezien de hoeveelheid veevoeder, die we ter beschikking hebben, is onze varkensstapel nog veel te groot. Het is niet alleen noodig, dat de inkrimping plaats heeft, maar deze moet ook zoo snel mogelgk plaats hebben. Hier doet zich nu een mogelgkheid voor door een wgziging in het met Duitschland gesloten ruilcontract veevoeder tegen varkens. De Duitsche autoriteiten zgn bereid ge bleken het contract, waarbg tegen vee voeder varkens zouden worden geleverd, om te zetten in een, waarbg gedeelteiyk gebruiksvee, gedeeltelijk loopers wórden geleverd. Dit heeft voor ons twee voor deden. Onze veestapel en vooral ook onze veevoederpositie zgn er niet op berekend om het aantal stuks vee, waarmede nu een keer deze veestapel moet worden in gekrompen, op tgd slachtrgp te krijgen.- Deze kunnen nu als gebruiksvee worden afgezet. Daarnaast zullen In plaats van een groot deel gecontracteerde vette var kens, loopers kunnen worden geleverd. Deze loopers zullen door deze overeen komst geruild worden tegen uit Duitsch land te verkrijgen veevoeder. Het is voor 'n behoorlgke afwikkeling van deze afspraak noodzakelgk, dat de hiervoor te leveren loopers op de overeengekomen tijden en plaatsen ter beschikking komen. Om in een regelmatige levering te voor zien, zal iedere varkenshouder, in het be zit van loopers, medeueeling krggen van de hoeveelheid en de plaats, waar hg deze moet leveren. Met deze voorgenomen export zyn wy er, tengevolge van onze veevoederpositie nog niet. Ook aan die varkens, die niet als loopers (voor degenen, die deze term niet kennen, zg medegedeeld, dat dit varkens van plm. 40 kg. levend ge wicht zgn) worden afgenomen, zal geen lang leven beschoren zgn. Zg zullen, tenminste voor zoover een deel nog niet op lichter gewicht, dus prac- tisch als looper, hoogstens bij een ge wicht van 60 kg. moeten worden afge nomen. Bekendmaking van generaal der vliegers Fr. Christiansen. De weermachtsbevelhebber, generaal der vliegers Fr. Christiansen, maakt bekend Ik herinner aan mgn mededeeling van 17 Augustus 1940, volgens welke elke waarneming over een landing, het springen uit een vliegtuig of het verblijf van leden der vijandelijke weermacht, alsmede over het werpen uit vgandelgke vliegtuigen op Nederlandsch gebied, terstond aan de diehtstbyzgnde Duitsche militaire instantie of Duitsche politie-instantie 'gerapporteerd moet worden. Voor elke mededeeling over een val of een noodlanding van Duitsche of vgande lgke vliegtuigen, op grond waarvan de plek, waar het vliegtuig is neergekomen gevonden wordt, krygt degene die hiervan het eerst melding maakt een premie van twintig gulden. De premie wordt ook dan uitbetaald, wanneer onderdeelen van vlieg tuigen gevonden en aangemeld worden, welke het op ondubbelzinnige wgze moge- lgl- maken te constateeren, dat een vlieg tuig is neergestort. De premie wordt uit betaald door de dienstinstantie, bg wie de aanmelding is geschied en wel onmiddellijk nadat het bericht gebleken is juist te zgn. Onafhankelgk van deze aanmeldingspre mie biyven evenals tot dusver bedragen be taald worden voor byzondere verrichtingen, die verband houden met het neerstorten van vliegtuigen of noodlandingen, zooals bgv. hulpverleening bg het redden van vliegtuigbemanningen, het bergen van vliegtuigen, enz. SABOTEERENDE COMMUNISTEN DOODGESCHOTEN. Uit Belgrado meldt het D.N.B. Als ge volg van sabotagedaden van communisti sche elementen in het Banaat zgn tegen maatregelen der autoriteiten noodzakelgk geworden, naar van bevoegde zyde wordt medegedeeld. Derhalve zgn gisteren te Groot Betsjkerek 90 leidende communisten uit het Banaat doodgeschoten. Zooals men weet, was de van Moskou uit geleide communistische agitatie in Servië buitengewoon levendig, naar ook bleek uit de documenten, die bij het begin van den Duitsch bolsjewistischen oorlog gepubli ceerd zgn door de Duitsche instanties. WEEST ZUINIG MET GAS EN ELECTRICITEIT. REEDS VERSCHILLENDE INDUSTRIEËN AFGESNEDEN. Bedenkt, dat het electriciteits- en gas verbruik is gerantsoeneerd op 75 pet., dat daarom iedereen alles in het werk moet stellen om dat rantsoen niet te overschrij den; dat bovendien overtreding kan wor den gestraft met boete en afsluiting van den toevoer. Niemand kan thans nog den indruk hebben, dat de beperking van het gas- en electriciteitsverbruik geen hoogst ernstige zaak is. De overheid doet nogmaals een beroep op aller medewerking. Een medewerking, welke zg ook vraagt in het eigen belang van iederen burger. In de afgeloopen dagen zyn in ver schillende deelen van het land op groote schaal verbruikers van gas- en electriciteit, waaronder tal van in dustrieën, afgesneden, omdat zg hun rantsoenen overmatig hadden over schreden. Men zg dus gewaarschuwd om alles ni te laten wat niet tot het allemoodzakelgk- ste behoort. Maximumprijs voor generatoren- anth raclet. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nyverheid en scheep vaart maakt bekend, dat krachtens de in de Nederlandsche staatscourant d.d. 31 Juli 1941 no. 147 afgekondigde prgzen be schikking generatoren anthraciet no. 1 voor den verkoop van gedroogde en afge- zeefde generatoren anthraciet nootjes per zak van kg. de navolgende maximum prijzen (inclusief omzetbelasting) zgn vast gesteld bg verkoop aan verbruikers,nootjes 4, 0.35; nootjes 5, 0.33. Bepaald werd, dat de bovengenoemde beschikking voor den verkoop van nootjes 4 en 5 op 1 Augustus resp. 1 September a.s. in wer king zal treden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1