PIOVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 26 JULI 1941 Het einde der Japansch-Fransche besprekingen in zicht. De nieuwe bonnen. Kazematten ten Oosten van Smolensk veroverd. Ambtelijke bekendmaking. ^BONIJBMBNTSPRUS 3 13 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent advertentieprijs Van 1—6 regels 1 1.65. Iedere regel meer 83 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 1 0.55. Iedere regel meer 11 ct (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S *F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Direct!©F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 174 Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vllssingen Da BUREAUX van da Provinciale Zeeuwscha Courant rijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admlnl* stratle Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londenscha Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1TEI TSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS DE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN Bedreiging van Indo China door Engeland zal gemeenschappelijk worden verijdeld. Uit VIchy meldt het D.N.B. In toon. aangevende kringen te Vichy was men gisteravond van meening, dat spoedige beëindiging van de Fiansch-Japansche besprekingen kan worden verwacht. Politieke waarnemers verwachten pu blicatie van de overeenkomst tussclien Japan en Indo-China binnen 24 uur. Naar gistermiddag in welingelichte Fran sche kringen te Vichy verklaard werd, worden de Fransch-Japansche besprekingen over het vraagstuk Indo-China in vriend- schappelijken geest voortgezet. Terwijl de conferenties van Vichy zich binnen zuiver politiek kader bewegen, voert de gouver neur-generaal van Indo-China, admiraal Decoux, ter plaatse besprekingen met Ja- pansche militaire vertegenwoordigers, wel ke betrekking hebben op technische kwes ties en vooral op de technische mogelijk heden eener gemeenschappelijke verdedi ging van Indo-China. Het Parijsche blad Nouveaux Temps ves tigt er de aandacht op, dat Frankrijk en Japan wat betreft het vraagstuk Indo- China den weg der samenwerking voor de verdediging van het Fransche koloniale rijk hebben betreden. Het blad verklaart, dat de Fransche verdedigingsmiddelen in Indo-China alleen geen weerstand hadden kunnen bieden aan een Engelschen aanval en juicht het toe, dat de Fransche regee ring besloten heeft de Japansche samen werking te aanvaarden. Het' blad legt er den nadruk op, dat „regeeren vooruitzien beteekent" en wjjst er op, dat het de hoogste tijd is de Fransche bezittingen in Afrika, vooral Dakar, te beschermen. DE HOUDING VAN JAPAN. Uit Berlijn vefrneemt het A.N.P. van welingelichte zijde: Naar ln politieke kringen der rijks hoofdstad gisteren werd verklaard, weet men aldaar, dat Japan vastbeslo ten is aan lederen vorm van een Brit- sche actie in Indo-China het hoofd te bieden. Naar te Berlijn verder ver luidt, zijn intusschen Japan en Frank rijk overeengekomen een bedreiging van Indo-China door Groot-Brittannië gemeenschappelijk te verijdelen. Op de vraag, welke stadium de Japansch- Fransche besprekingen over dit vraagstuk op het oogenblik bereikt hebben, wenschte men in politieke kringen in de rijkshoofd stad geen woord te zeggen. In de Wilhelmstrasse wijst men in dit verband vooral op het feit, dat alleen reeds de Japansche verklaring, dat Japan een bedreiging van Indo-China door de Brittén en de politici in de Vereenigde Staten met alle middelen zal verhinderen, de pers heeft wakkergeschud. Men acht het van Duitsche zijde onbegrijpelijk, dat de Ame- rikaansche politiek op het oogenblik het niet aan dreigementen en smaad jegens Japan laat ontbreken, nu het zelf met de leugenachtige bewering door de spilmo- gendheden bedreigd te worden, den oorlog naloopt en zich met het Oostelijk half rond bemoeit. Volgens de opvatting in officieuze krin gen te Berlijn zal Japan niet verzuimen de pers zoowel als de politici van de Vereenig de Staten hierop het juiste antwoord te geven. WAT MEN TE LONDEN BEWEERT. De Londensche correspondent van Goete- borgs Handels Og Sjoeffarts Tidningen meldt, dat men te Londen beweert, dat de overeenkomst tusschen Tokio en Vichy practisch aan Japan de vrijheid geeft over al steunpunten en plaatsen in Indo-China te bezetten. De kwestie' van de Britsch- Amerikaansche maatregelen staat op den voorgrond en de discussie daarover is ta melijk hoog geloopen, aldus het blad. VERKLARINGEN VAN ROOSEVELT. President Roosevelt heeft op de persconferentie te Hydepark verklaard, dat de Vereenigde Staten heden op de Japansche bezetting van steunpunten in Fransch Indo-China „met een bij zondere actie" zullen antwoorden. Washington zal heden handelen, zeide Roosevelt. Hij gaf echter geen nadere aanduiding, wat de Vereenigde Staten zouden doen. Op een vraag of de gebeurtenissen ln het Verre Oosten den internationalen toestand hebben verscherpt, antwoordde de presi dent, dat de gebeurtenissen in het Verre Oosten de aandacht der openbare meening gevestigd hebben op de gevaren van den wereldtoestand. Associated Press verklaart in dit ver band, dat de Amerikaansche regeering waarschijnlijk de Japansche saldi zal be vriezen. In het verdere verloop van de perscon ferentie te Hydepark werd aan Roosevelt de vraag gesteld, of de Vereenigde Staten verdere olieleveranties aan Japan zouden blijven handhaven. Roosevelt antwoordde, dat h\j hierover niets kon zeggen. JAPANSCHE PERS CRITISEERT ENGELANDS EN AMERIKA'S HOUDING. De Japansche pers verwijt Engeland en Amerika in min of meer scherpe bewoor dingen een onvriendelijke houding ten op zichte van Japan. Vooral worden de Anglo- Amerikaansche staten ervan beschuldigd een poging te ondernemen Japan eco nomisch te omsingelen. Het economische blad „Tsjoegai Sjogio Sjimpo" is van mee ning, dat naast de V.S. ook Engeland en Sovjet-Rusland voornamelijk verantwoorde lijk zijn voor de uitbreiding van het con flict met China, alsmede voor de verscher ping van den toestand in den pacific. Ten gevolge van een toenemende vijandelijke houding tegenover Japan, moet men zich voorbereiden op een onder leiding der V. S. staande blokkade. Het blad consta teert met voldoening het voornemen der nieuwe regeering om 'n onveranderde bui- tenlandsche politiek vooral ten opzichte van de spilmogendheden te handhaven. De Tokio Nitsji Nitsji legt nadruk op de in den laatsten tijd in Washington geuite dreigementen met economische sancties tegen Japan. Hieromtrent deelt het blad mede, dat Amerika zich geweldig vergist, wanneer het meent, dat dergelijke geweld- middelen Japan intimideercn kunnen of nopen kunnen zich aan de z.g. Amerikaan sche politiek in het Verre Oosten te onder werpen. BROOD EN GEBAK. Van 27 Juli tot en met 2 Augustus 1941 geeft bon 28-4 brood recht op 4 rantsoenen. Bon 28 brood geeft recht op 1 rantsoen brood of gebak. VLEESCH. Bon 28 vleesch geeft van 27 Juli tot en wet 2 Augustus recht op rantsoen vleesch of vleeschwaren. Bon 28 vleeschwaren geeft recht op 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren. kaas. Bon 28 kaas geeft recht op 100 gram kaas van 27 Juli tot en met 2 Augustus. EIEREN. 28 eieren geeft recht op 1 ei van "u'i tot en met 2 Augustus. MELK. Bon 28 melk geeft recht op liter melk van 27 Juli tot en met 2 Augustus. AARDAPPELEN. Bon 28 reserve geeft recht op S kg aardappelen van 27 Juli tot en met 2 Augustus. Do bonnen, welke van 27 Juli 1941 af ^ijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor vleesch of vleeschwaren, mogen reeds op Zaterdag 26 Juli 1941 worden gebruikt. Het koopen van vleesch of vleeschwaren in winkels op Maandag en Dinsdag is niet geoorloofd. Stichting „Nederlandsche volksdienst" opgericht. Naar wjj van bevoegde zijde vernemen is een dezer dagen opgericht de stichting „Nederlandsche Volksdienst" (N.V.D.) Het doel der stichting is de verzorging van alle Nederlanders uit een oogpunt van volkswelvaart. Zij zal haar taak opvatten in den zin van een vrijwillige hulporgani satie ten behoeve van alle Nederlanders, wier uiterlijk bestaan en wier gezond heidstoestand te wenschen overlaten. Binnenkort zullen nadere mededeelingen over deze stichting worden gepubliceerd. Inlevering van metalen. WAT IS „WAARDEVOL VOLKSGOED" EN WAT „HANDWERK" Het inlichtingenbureau kunstvoorwerpen en antiquiteiten omschrijft de begrippen „waardevol volksgoed" en „handwerk" als volgt: Met „waardevol volksgoed" worden be doeld: gebruiksartikelen in handwerk uit gevoerd, die de herinnering bewaren aan oude gewoonten en gebruiken, woningin richting, bedrijfsleven, kleederdrachten enz. zoowel van Nederland als van Neder- landsch-Indië. Met „handwerk" wordt bedoeld be halve liet onder waardevol volksgoed te rekenen oudere werk ook de door kunstenaars uitgevoerde of naar hun mo del gemaakte nieuwe kunstnijverheid. Vraagt voor deze voorwerpen vrijstelling op formulier 2. Zoo eindigde voor de Sovjets de slag aan de Duna. De vluchtende bolsjewisten moesten hun pantserwagens aan den oever achterlaten (Atlintlc-Hol!«iu9_ Weer duizenden bolsjewisten gevangen genomen. Uit Berljjn meldt het D.N.B.Op den ochtend van 24 Juli stormden Duitsche pioniers ten Oosten van Smolensk de nog overgebleven kazematten van de Stalin - linie binnen, waarin zich nog deelen van de bezetting bevonden. Terwijl zware stukken geschut de betonnen muren onder vuur namen, drongen de stoottroepen tus- schen de kazematten door, trokken de reeds hevig stuk geschoten betonnen klui zen binnen en rookten de onderaandsche vestingwerken stelselmatig uit. Groote la dingen ontplofbare stoffen werd door dc geopende luiken omlaag gelaten en tot ont ploffing gebracht, Daarop hoorden de Duitsche soldaten nog slechts het gejam mer en gekreun van de getroffen bolsje wisten. Uit een gang kwamen nog veertien Sovjet soldaten te voorschijn, die op den roep „buki-wjiaroh" terstond de handen omhoog staken. Zij melden, dat zij door hun politieke commissarissen waren opge sloten. DE GEVECHTEN IN HET GEBIED VAN NEWEL. Bij Newel is op 24 Juli het aantal gevan genen aanzienlijk gestegen. Tot den avond van 21 Juli werden alleen in het gebied om Newel 20.000 bolsjewisten gevangen genomen. De bolsjewisten, die in de dalen steeds meer worden ingesloten, blijven zich overgeven op de plaatsen waar de poli tieke commissarissen gevallen zijn. Het modern opgebouwde Sovjetbedrijf Emil Ezyn heeft zich op 24 Juli overge geven. Het lag ten Zuiden van de Pripet moerassen en was sinds 23 Juli volkomen ingesloten. Na een verbitterd gevecht dat 24 uur duurde heeft de bezetting zich overgegeven. De commandant van het be drijf had het schriftelijke bevel ontvan gen. het bedrijf onder bedreiging van de doodstraf tot den laatsten man te verde digen. Hg veroorloofde zijn soldaten ech ter het verzet op te geven, toen hij inzag, dat elke verdere tegenstand nutteloos was. DE OMSINGELDE SOVJETFORMATIES IN DEN SECTOR VAN MOGELEF. Ook op 24 Juli werd de ontbinding en vernietiging van de in den sector van Mo- gilef omsingelde Sovjet-formaties voort gezet. Op den avond van dien dag werden ruim 10.000 gevangenen geteld. Het aantal gesneuvelde bolsjewisten is aanzienlijk grooter dan dat der gevangenen. Boven dien werden ruim honderd stukken ge schut en groote hoeveelheden munitie en oorlogsmateriaal van allerlei aard buit gemaakt of vernietigd. HET FINSCHE OFFENSIEF BIJ HET LADOGAMEER. Het opperbevel van de Finsche weermacht maakt bekend, dat het offensief, dat 10 Juli ten Noordoosten van het Ladogameer begonnen is, tot groote successen heeft geleid. De voormalige grens is over een groote uitgestrektheid bereikt. In zekere belangrijke richtingen zijn de Finsche troepen zelfs 40 km. voorbij deze grens opgerukt. Meer naar het Noorden is een vijande lijk regiment omsingeld en vernietigd. Van officieele zijde wordt voorts den ondergang van twee vijandelijke duikboo- ten bekend gemaakt. MINDERJARIGE BOLSJEWISTEN GEVEN ZICH OVER. Bij een gevecht in het gebied van Salla op 21 Juli hebben Duitsche soldaten tal rijke minderjarige bolsjewisten gevangen genomen. Zij behoorden tot de elite-troepen der Sovjets, de z'.g. regimenten van de orde van de roode vlag. Aan de commu nistische jeugdorganisatie onttrokken, wa ren zij naar deze regimenten gebracht en in uniform gestoken. Tijdens de gevechten werden de nauwelijks aan den jongensleef tijd ontgroeide bolsjewisten door de poli tieke commissarissen met opgeheven pis tolen vooruit gedreven. De commissarissen hadden den Sovjet-soldaten ingepraat, dat de bolsjewistische sleutelposities hij Salla m,t alle middelen tot den laatsten man behouden moesten worden. Eerst nadat eenige politieke commissarissen door hun eigen menschen neergeschoten werden, ga ven deze jonge bolsjewisten zich over. SUCCESSEN VAN HET DUITSCHE LUCHTWAPEN. 4 Op 24 Juli verloor het Sovjetleger 92 vliegtuigen, waarvan 62 in luchtgevechten en 30 op den beganen grond vernield wer den. Acht Duitsche vliegtuigen werden vermist. Bij een aanval op de haven van Cherson aan de monding van de Dnjepr brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen een transportschip van 10.000 b.r.t. tot zin ken en beschadigden een ander transport schip van 8000 b.r.t. op ernstige wijze. Duitsche gevechtsvliegtuigen deden her haalde aanvallen op de haven van Odessa. In de havenwerken, gebouwen en werven werden opnieuw groote verwoestingen en schade veroorzaakt en branden verwekt. Een in de haven liggende kruiser kreeg een voltreffer en een koopvaardijschip van 1400 b.r.t. werd door een treffer aan de boordwand beschadigd. In de wateren voor Moermansk brachten Duitsche gevechts vliegtuigen op 24 Juli twee koopvaardij schepen van 1500 en 500 b.r.t. tot zinken en beschadigden een schip van 8000 b.r.t. op ernstige wijze. Het Duitsch luchtwa- pen nam op 24 Juli ook met succes deel aan de gevechten te land. Aan het geheele iront werd opgt treden tegen Sovjetspoor lijnen, troepenconcentraties en colonnes. Ten Oosten van Smolensk werden 23 pant serwagens, 227 vrachtauto's, 3 batterijen en 14 stukken geschut door voltreffers of uitwerking van het vuur der boordwapens vernield. SOVJETDUIKBOOT VERNIETIGD. Duikbootjagers van de Duitsche marine zagen op 23 Juli in de Barentsz Zee een Sovjetduikboot, welke zich door snel onder te duiken aan een vernietiging wilde ont trekken. Snel voeren de Duitsche schepen naderbij. Dieptebom na dieptehom werd uitgeworpen over de plaats, waar de duik boot was ondergedoken. Kort daarop ver scheen op de oppervlakte een groote olie vlek. Wrakstukken werden uit het water omhoog géslingerd. De Sovjetduikboot was vernietigd. WAT EEN STUK DUITSCH LUCHT DOELGESCHUT DEED. Een stuk Duitsch luchtdoelgeschut, dat tijdens den opmarsch met pantsertroepen ver doordrong temidden van den vijand, heeft in 48 uur van onophoudelijken strijd en voorttrekken 19 Sovjet-tanks vernie tigd, waaronder drie zware gepantserde verkenningswagens, voorts drie stukken geschut, drie mitrailleurs en acht vracht auto's, naar uit de beschrijving van een oorlogscorrespondent blijkt. De bij deze actie vernietigde Sovjet-infanterie is hier onder niet begrepen. BEWERINGEN VAN DE SOVJETS OVER DEN GASOORLOG. Het D.N.B. verneemt van bevoegde zijdeDe Sovjets bèweren tijdens de jongste gevechten Duitsche voorschriften te hebben gevonden voor den gasoorlog, waaruit zij het bewijs probeeren te constru- eeren, dat Duitschland binnenkort met den gasoorlog gaat beginnen. Betreffende bijzondere maatregelen na vijandelijke luchtaanvallen. Op grond van de verordening no.- 20/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betref fende de strafbaarheid van handelingen, in strijd met militaire of politie voorschriften* wordt bepaald: 1) Het fotografeeren van plaatsen en voorwerpen, welke ten gevolge van lucht aanvallen zijn beschadigd, is verboden. 2) Handelingen in strijd met het be paalde in deze gekendmaking zijn over tredingen; de daders worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste duizend gul den of met een dezer straffen, voorzoover niet ingevolge andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 3) Het bepaalde ln deze bekendmaking treedt in werking op den dag harer af kondiging. 4) De aandacht wordt er op gevestigd, dat fotografische artikelen, welke zijn ge bruikt om beschadigde plaatsen en voor werpen te fotografeeren, op grond van het bepaalde bij par. 5, lid 2, van de ver ordening no. 3/1940 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied door Duitsche politieorganen in be slag kunnen worden genomen. 's-Gravenhage, 25 Juli 1941. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid, Rauter, SS-Gruppenführer. Engelsche luchtaanvallen. In den nacht van Donderdag op Vrijdag vlogen wederom eenige Britsche vliegtui gen boven ons land en wierpen enkele bom men. De schade beperkte zich tot lichte be schadigingen van woonhuizen; voorts wer den zes koeien gedood. Krachtens het protocol van Genève is weliswaar het toepasse van den gasoor log verboden, niet echter de voorbereidin gen daartoe. Zooals bekend, wordt in allo militaire staten een studie gemaakt van den gasoorlog, daar vanzelfsprekend geen staat zich verzoent met het gevaar onge wapend tegenover een vijand te staan, die zijnerzijds plotseling den gasoorlog gaat voeren. Om dezelfde redenen bestaan er in bijna alle militaire staten voorschriften voor den gasoorlog, natuurlijk ook in Duitschland. Indien de Sovjets het voornemen zouden hebben het vinden van Duitsche voor schriften voor den gasoorlog als voor wendsel te gebruiken om van him kant met den gasoorlog te beginnen, dan zal Duitschland hierop een passend antwoord geven. VERKLARINGEN VAN POLITIE KEN COMMISSARIS. In het gebied van den strjjd in do Oekraine is de 24-jarige politieke commis saris Iwan Romanzow uit Saranz Nowaja in Duitsche gevangenschap geraakt. Tach tig Oekrainsche soldaten, die behoorden tot de bemanning van een kazemat der Stalin- linie, hebben hem, toen zij zich overgaven, medegevoerd en verzocht hem door een Duitschen krijgsraad te vonnissen. Hij verklaarde dat hij bevel had alle Sov_ jet soldaten dood te schieten, wanneer zij zich zouden willen overgeven. Eigen ge wonde soldaten moesten eveneens worden doodgeschoten, opdat z*j niet in Duitsche handen zouden vallen. Vooral echter had ■'tj bevel om iederen Duitscher na zijn ver hoor dood te schieten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1