PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 23 JULI 1941 Moskou hevig gebombardeerd. De V van Viktoria. ABONNEMENTSPRIJS a 19 ct. per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 1 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. t Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 171 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGENRedactie en Admi.nl-» stratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnistr. Turfkade 15. teL 3863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedeatraat 45, telefoon 102 i SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS.: Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Groote bolsjewistische eenheden omsingeld. Ontkomen was niet mogelijk. Een Sovjet-pantsertrein werd bij een luchtaanval volkomen vernietigd (Orbli-Holl.nd) De legerberichten van gisteren. Dultschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de' Duitsche weermacht maakt bekend De doorbraakoperaties van de Duitsche weermacht en haar bond- genooten hebben het verdedigings front van de Sovjets in onsamenhan gende groepen gesplitst. Ondanks taai plaatselijk verzet en hardnek kig ondernomen tegenaanvallen valt er geen eensgezinde leiding van den vijand meer te onderscheiden. Aan het geheele Oostelijke front worden de operaties gestadig voortgezet. De krijgsverrichtingen zijn hier gericht op verstrooiing en vernietiging van de afzonderlijke gevechtsgroepen der Sovjet-weermacht. Als vergelding voor de bolsjewistische luchtaanval len op de open havensteden der bondgenooten, Boekarest en Helsinki heeft het lucht wapen gisternacht voor het eerst Moskou aangevallen. Sterke formaties gévechtsvliegtüigën bombardeerden by goed uitzicht zon der ophouden militaire inrichtingen van het bolsjewistische vèrkeers- en bewapeningscent rum. In de buurt van het Kremlin en van de bocht van de Moskwa ver wekten bomtreffers talrijke groote branden. Gebouwen van hooge dienstinstanties en overheden der Sovjets, alsmede ravitailleerings- bedrijven der stad werden verwoest of zwaar getroffen. In het zeegebied om Engeland plaatsten gevechtsvliegtuigen vol treffers op twee groote vrachtsche pen. Andere gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisternacht haven werken in het Zuidoosten van het eiland. Aan het Suezkanaal be stookten Duitsche gevechtsvliegtui gen in den nacht van 21 op 22 Juli militaire werken met bommen van allerlei kaliber. Jagers schotén by pogingen van den vgand om overdag de kust van het Kanaal aan te val len, zes Britsche vliegtuigen neer. Britsche gevechtsvliegtuigen lieten gisternacht op verschillende plaat sen in Zuidwest-Duitschland brisant- en brandbommen vallen. Onder de burgerbevolking ontstonden eenige verliezen aan dooden en gewonden. Overwegend werden woonhuizen ver woest of beschadigd. Luchtdoelartil lerie schoot één der aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen omlaag. HET ITALIAAN SCHE. Italiaansche vliegtuigen bombardeerden opnieuw steunpunten op Malta in den nacht van 22 Juli. In Noord-Afrika werden nieuwe pogin gen van den vgand om aanvallen te doen aan het front van Tobroek snel verijdeld. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen bom bardeerden verdedigingswerken, batterijen en gemotoriseerde strijdmiddelen in de vesting. Ten Noordoosten van Mersa-Luch hebben Duitsche vliegtuigen een Engelsch tankschip aangevallen en. tot zinken ge bracht. De vijand ondernam vluchten naar, Benghasi en Derna. In Oost-Afrika heeft een van onze co lonnes, bestaande uit Italiaansche en in- landsche troepen van het garnizoen van Uolchefit met succes een gewapende ver kenning gemaakt naar de vijandelijke stellingen. Op den avond van 20 Juli wierp een vgandelgk vliegtuig eenige bom men op de woonwijk van de plaats Maz- zarino (provincie Caltanissetta). Twaalf burgers werden gedood en zestien gewond. Engelsche luchtaanvallen. Gisternacht werden door Engelsche vlieg tuigen wederom hier en daar brisant- en brandbommen op ons gebied neergeworpen. Er ontstond eenige schade aan woonhuizen. Een drietal huizen werd geheel vernield. Een aantal andere kregen glasschade. Eén man werd gedood, twee personen werden gekwetst. Voorts werd in een boerenhoeve nog eenig vee gedood. Gift voor het Duitsche Roode Kruis. AAN MEVROUW SEYSS-INQUART OVERHANDIGD. Zooals reeds eerder gemeld is in ons land spontaan een beweging ontstaan om gelden bijeen te brengen voor het Duitsche Roode Kruis. De nationaal-socialistische vrouwen-orga nisatie verklaarde zich aanstonds bereid gelden in te zamelen. In zeer korten tijd is reeds een aanmerkehjk bedrag bgeenge- bracht, een belangrijke som is thans reeds afgedragen. Gistermiddag, zoo meldt het A.N.P., over handigde mevrouw O. de RuiterVan Lan- keren Matthes uit Amsterdam, de leidster van de Nederlandsche nationaal socialisti sche vrouwen-organisatie, ten huize van den rgkscommissaris aan mevrouw Seyss- Inquart een bedrag van 70.000 gulden ge vat in een enveloppe, welke gesierd was met een lint in de kleuren der N.S.B. en met een gouden trouwring als symbool een Wij zouden er, normaal gesproken, stel lig niet over gedacht hebben ons in te laten met de V-propaganda, welke vanuit Engeland naar het Europeesche continent schijnt te zgn overgewaaid. De bedoeling van 'deze propaganda zal, wanneer men de beteekenis van deze door Engeland gelanceerde V kent, wel duidelgk zgn. V is de beginletter van het Engelsche victory, zoo men wil van het Fransche victoire, in het Nederlandsch: victorie, hoewel geen uitgesproken Nederlandsch woord en dus, naar veler opvatting beter te aanvaarden als de beginletter van vrij heid en vrede, misschien zelfs van ver gelding. Men merkt hieruit reeds aan stonds, dat het hier eigenlijk gaat om een betrekkelgk onschuldig spelletje; men zou het zelfs, gesteld tegenover de ge weldige problemen van dezen tgd, kinder achtig kunnen noemen: a is een aapje Hoe dit ook zg, de Britsche V-propa ganda schijnt zoozeer te zgn ingeslagen en beslag te hebben gelegd op de bevol king althans een deel ervan in de bezette gebieden waar men deze V heeft geïnterpreteerd als een soort verzet-sym bool, dat deze actie ook de aandacht heeft getrokken van de bezettingsautoriteiten niet alleen, maar ook van de regeering in Berlgn. Men ziet de V op muren en schuttingen, men hoort het V-morseteeken iil café's of in de tram, men beluistert het in Beethovens vgfde symphonie en de aanhangers hebben in het brengen van den Welpengroet deze V-actie als tot een geheimzinnig eed-genootschap opge schroefd. Als nuchter mensch wrijf je dan de oogen even uit, al heeft men dah geleerd zich over weinig meer te verbazen. Niet temin, men is geneigd een propaganda als deze volmaakt zinloos te achten en een bedenkelijk symptoom van geestelgke ver warring en onevenwichtigheid. En toch heeft deze Britscfiie V blgkbaar een soort zegetocht door de bezette gebieden in Europa gemaakt. In Berlgn heeft men althans het effect er van onderkend een ongevaarlgk effect overigens, naar uit de officieele toelichting terzake, viel op te maken en het wel van zooveel gewicht geacht, dat men den Britten het recht heeft ontzegd, deze V voor hun propaganda uit te buiten. Niet de V van het Engelsche victory, maar van het Duitsche Viktoria, want „Duitschland overwint op alle fronten". Zoo zgn dan nu in de bezette gebieden de Duitsche V-s verschenen, niet geïm proviseerd met een krgtkrabbel op een schutting, maar zorgvuldig gestileerd en door het machtig apparaat van de Duit sche propaganda als een lawine over de bezette gebieden uitgestort. Groote transparanten, prachtig geschilderde V-s op spandoeken, op vlaggen en op voer tuigen. Praag heeft zgn Viktoriastraat, zijn Viktoria-hotel, de gedrukte V met toevoeging: „Duitschland overwint aan alle fronten" wordt in onze straten gezaaid, Parijs en Noorwegen staan geheel in het teeken van deze V. Bezet Europa is het propaganda-front voor de V geworden. Duitschland voert ook op dit front een Blitzkrieg en het ietwat enerveerende getik van het door de Britten gelanceerde morse-teeken wordt er door overdonderd. In Berlijn kent men de waarde en de kracht der propaganda. Men heeft er den Brit ten hun V-wapen ontnomen en in sug gestieve kracht is het den bezetten ge bieden kond gedaan: V is niet de V van victory, van victoire, maar van Vik toria. En dat is de Duitsche overwinning, die aan alle fronten wordt bevestigd. Die V beheerscht stad en land, straat en krant. De V van victory wordt geban nen uit de zinnen van hen, die him hoop gevestigd hebben op Engeland, dat van het Europeesche vasteland verdreven, ge poogd heeft door een achterdeurtje de V van victory binnen te smokkelen. Gelukwensch van den Führer aan den rijkscommissaris. De Führer heeft den Ryks-commissarls voor het bezette Nederlandsche gebied, rijksminister Seyss-Inquart het volgende gelukwensch-telegram gezonden f „Hoofdkwartier van den Führer, 22 Juli 1941. Met Uw 49sten verjaardag he den zend ik U mjjn hartelijke gelukwensch en groeten. ADOLF HITLER." Amerikaansche troepen In Britsch Guyana. Volgens een bericht van Associated Press uit Georgetown in Britsch Guyana zgn daar de eerste Amerikaansche troe pen aangekomen ter bezetting van twee luchtsteunpunten, die de Engelschen heb ben afgestaan aan de Ver. Staten, in ruil voos torpedpbootjagers. MOSKOU GISTERNACHT GEBOMBARDEERD. Uit Berlgn meldt het D.N.B. Maan dagnacht is Moskou getroffen door de eerste hevige slagen van het Duit sche luchtwapen. Sinds de eerste nach telijke uren van 21 Juli was de Sovjet hoofdstad het doel der aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers, welker bommen zwa re verwoestingen aanrichtten. Zonder ophouden wierpen de Duitsche eska ders tot den ochtend toe brisant bommen van allerlei kaliber en dui zenden brandbommen op belangrijke militaire doelen van de Sovjet-hoofd stad. Reeds bij het begin van de aanvalsactie ontstonden vooral ten Zuiden van de Mos kwa groote branden van vernietigende uitwerking, die met hun gloed den later aanvallenden eskaders den weg wezen. In het gebied van het Kremlin werden onge veer twaalf zware treffers waargenomen. De afweer van de Sovjets bleef tege»ver het geweldige Duitsche optreden practiseh volkomen ondoeltreffend, hoewel talrijke batterijen luchtdoelgeschut en zoeklichten een groote actie ontwikkelden. De Duit sche aanval op Moskou kan vergeleken worden met de zwaarste slagen, welke het Duitsche luchtwapen heeft toegediend aan belangrijke militaire doelen in Enge land. De vliegtuigbemanningen rapporteeren, dat de hemel eerst bedekt was, doch in den loop van den nacht volkomen op klaarde. Men zag het Kremlin en de af- zonderlgke gebouwen, alsmede de Moskwa duidelgk beneden zich, het luchtdoel ge schut vormde nauwelgks een hindernis voor de Duitsche vliegtuigen. Naast tal rgke voltreffers in de buurt van het Krem lin werden in het stadsdeel ten Oosten van het Kremlin twintig groote branden waargenomen. In deze buurt bevinden zich het radiogebouw, het huis van het Sovjet- leger, de hoofdleiding van de burgerlucht vaart en verscheidene volkscommissaria ten. In de buurt van de bocht van de Moskwa, die zich ten Zuiden bg het Kremlin aansluit, braken talrijke groote branden uit, die zoodanig in elkaar over gingen, dat deze geheele buurt als ver woest beschouwd kan worden. In deze buurt bevinden zich het bestuur van de bolsjewistische partij en de electrische centrales. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT. Op verschillende plaatsen van het Oos telijk front gelukte het den Duitschen troepen de laatste dagen vrg groote bol sjewistische eenheden te omsingelen. De Sovjets probeerden op sommige plekken tevergeefs door den ring heen te breken teneinde naar het Oosten te kunnen terug trekken. Op 20 en 21 Juli werd het verzet dat de Sovjet-soldaten onder dreigementen van de politieke commissarissen boden, verder gebroken. De bloedige verliezen van de Sovjets zgn aanzienlgk. Hardnekkige pogingen van de bolsjewis ten om de over Smolensk oprukkende Duit sche strgdkrachten op 20 en 21 Juli te ver- drgven, zgn onder zware bloedige verlie zen voor de Sovjets in het Duitsche vuur verijdeld. Er werden vele gevangenen ge maakt en talrgke Sovjet-pantserwagens vernietigd. DE SLAGVELDEN BIJ SMOLENSK. Een lgken- en een brandlucht hangt, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, over tie wegen, waarop de Duitsche troepenco lonnes op 21 Juli in het gebied van Smolensk verder naar het Oosten opruk ken. Met groote kracht is hier de Duitsche opmarsch in de afgelopen dagen voortge zet. Dit heeft den bolsjewisten de zwaarste verliezen toegebracht. Het land draagt de sporen van den strgd. Vernietigde lucht doel- en artillerie battergen liggen op dé velden, bergen patronen en handgranaten, uitgebrande auto's en pantserwagens om zoomen de wegen. De loopen der kanonnen steken verscholen uit het dichte struikge was. Tallooze graven getuigen van de zwa re verliezen der Sovjet3, doch nog dui zenden lgken liggen op de omwoelde slag velden en worden door de nakomende Duit sche soldaten in massagraven gelegd. DUITSCH-ROEMEENSCHE OPMARSCH AAN BESSARABISCHE FRONT. Een der bijzondere correspondenten van Stefani meldt, dat de verbonden Duitsch- Röemeensche legers gisteren een nieuwen zegevierenden opmarsch hebben verricht, zy noopten den Sovjet-troepen die zich in Bessarabië bevinden, om glings een groot deel der zóne van Kisjinef, zich uitstrek kend langs de oevers van de Proet, van den Donau en de Zwarte zee tot aan de Dnjester, te verlaten. De operaties in het Zuiden leidden gisterochtend tot de bezet ting van Reni en van Ismail. De verbon den colonnes trekken thans snel op langs de Noordelgke vertakking der monding van den Donau. Meer in het Noorden van Bes sarabië werd ook de stad Tighina bezet. DE DUTTSCH-HONGAARSCHE TROEPEN IN OEKRAÏNE. De in de Oekraine gemeenschappelijk op tredende Duitsche en Hongaarsche troe pen hebben op 20 en 21 Juli plaatselijken taaien tegenstand van de bolsjewisten ge broken. Nadat de bolsjewisten een groot aantal gesneuvelden op het slagvel hadden moeten achterlaten, dreven de Duitsche formaties, schouder aan schouder met de Hongaarsche soldaten, de resten van de Sovjet-eenheden op de vlucht. Duitsche en Hongaarsche soldaten zetten de vluchten de Sovjets achterna en noopten hen steeds weer tot den strijd, waardoor den bolsje wisten een ordelgke aftocht volkomen on mogelijk gemaakt werd. DE FINSCHE KRIJGSBEDRIJVEN. De laatste 24 uur hebben de Finsche troepen, naar van gezaghebbende zijde wordt meegedeeld, aan het Oostelgk froflt weer groote successen behaald. Ten Oosten van het Ladogameer werd op Sovjet-ge bied een vgandelgk regiment van 3000 man door een numeriek aanzienlgk zwak kere aanvalsgroep vernietigd, waarbij, veel oorlogsmaterieel werd veroverd. Op' ver schillende plaatsen aan het front konden vrg groote Sovjetformaties worden omsin geld. In Sovjet-Karei ië werd voorts een aantal strategisch belangrgke plaatsen bezet. TAL VAN GEVANGENEN IN HET DNJESTRGEBIED GEMAAKT. Tgdens den snellen opmarsch in het ge bied van den Dnjestr maakten Duitsche pantsertroepen op 20 Juli 10.000 gevang-e nen, en vernietigden 220 Sovjet-tanks als mede 20 kanonnen. Duitsche tanks ver nietigden denzelfden dag tydens hevige gevechten in het gebied van Porsow 98 Sovjet-tanks, onder zeer geringe eigen verliezen. In de buurt van Witebsk hadden 20 Juli hevige gevechten plaats tusschen Duitsche en Sovjet-tanks. Alle aanvallen der Sovjets werden gekeerd, onder zware verliezen voor den vgand. Van 130 aan vallende Sovjets-tanks Werden 73 tanks vernietigd. SOVJETVLIEGVELD BIJ VER RASSING VEROVERD. Bg den opmarsch in het gebied ten Zuiden van St. Petersburg ontdekte de Duitsche infanterie bg verrassing een vlieg veld der Sovjets. Het garnizoen van het vliegveld was door het plotselinge opduiken van de Duitsche soldaten zoo verrast, dat het zich zonder verzet liet gevangen nemen. Dertig Sovjet-jagers werden door de Duitsche infanteristen onder veilige hoede genomen. DE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN. De aanvallen, die het Duitsche lucht wapen gisteren aan het Oostelgk front overdag heeft gedaan, golden weer spoor wegen, stations en bruggen. Zoo werden o.a. enkele spoorlgnen naar St. Petersburg op verscheiden plaatsen onderbroken. Het aantal Sovjet-vliegtuigen, tusschen Maan dag en Dinsdagochtend neergeschoten, is volgens thans ontvangen samenvattende berichten gestegen van 48 tot 52, daar onder begrepen de op den grond vernielde toestellen. SOVJET-DUIKBOOT TOT ZINKEN GEBRACHT. Een Duitsche duikboot heeft op 21 Juli in het Oostelgke bekken van de Oostzee een Sovjet-onderzeeboot tot zinken ge bracht, zonder dat deze van haar wapens gebruik kon maken. DE VROUWEN IN HET SOVJET LEGER. Een ten Noordoosten van Smolensk in gesloten bolsjewistisch regiment, dat tg dens de herhaalde pogingen om door te breken, totaal in de pan werd gehakt, be stond slechts voor tweederde uit geregelde Sovjet-troepen, naar het D.N.B. verneemt. De rest bestond uit vrouwen in Sovjet uniformen. Uit de acties van het regiment en de op de vrouwen gevonden identiteits papieren bleek, dat op 18 Juli een trans port vrouwen ter sterkte van een bataljon als aanvulling van dit regiment was aan gekomen. BOLSJEWISTISCHE GRUWELEN. Een bericht van het Oostelgk front maakt gewag van een afschuwelgken mis daad der bolsjewisten tegen de eigen be volking. Deze mededeeling bevat vooreerst een beschi'gving van de verovering der stad Witebsk, een van de sterkste stel lingen van de Sovjetverdedigingslinie. Ver volgens wordt uitvoerig beschreven hoe de toestand in de stad was, toen de Duitsche troepen binnenrukten. Wat van Witebsk de stad moest op bevel van Stalin tegen lederen prijs worden gehouden was overgebleven, was niets anders dan slechts puinhoopen. Misschien zou deze stad zonder verdere beteekenis in den OosteUjken veld tocht zgn gebleven, wanneer niet een vree- selijk gebeuren aan den naam der stad kleef d)»- Terwgl de gevechten voor in de stad nog aan den gang waren, dwongen de Sovjets vrouwen en meisjes die in een fabriek werkten onder de ergste bedreigingen in de werkplaatsen te blgven. Toen de fabriek werd aangestoken en al spoedig in vlammen stond, mochten de vrouwen en meisjes niet vluchten. Het is onmogelgk de vreeselgke scènes te beschrgven die ver volgens ontstonden. Ook de overige be volking der stad werd gedwongen in haar huizen te blgven, toen deze reeds in brand stonden. Slechts weinigen konden zich in veiligheid brengen, de meeste be woners kwamen in.de vlammen om. offer van een nationaal-socialistische vrouw. Mevrouw Seyss-Inquart heeft bg deze gelegenheid een telegram aan den Führer gezonden, dat in vertaling als volgt luidde „Mgn Führer, Heden heeft de leidster van de Neder landsche nationaal-socialistische vrouwen organisatie 70.000 gulden voor het Duitsche Roode Kruis overhandigd. Deze zijn door de N.S.V.O. voor den gemeenschappelgken na tionaal socialistischen strijd tegen het bols jewisme ingezameld: Ik acht mg gelukkig U, mgn Führer, deze bijdrage als teeken van de solidariteit der Nederlandsche na tionaal socialistische vrouwen te kunnen doen toekomen." Heil mijn Führer,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1