0FFIC1EELE PUBLICATIES. cc OE VEV MESTOAGH Watervaten en Kuipen LLO HELDER Dóór buigt het... 10.., 20.000 keer per dag! z ui Q ft w to *C 05 STILLE No9 98 ~--r- fel GEMEENTEBESTUUR VAN VLISSINGEN. INLEVERING METALEN. De Burgemeester van Vlissingen; brengt ter openbare kennis, - dat heden de oproepingen voor de inlevering van metalen zijn verzon den aan bewoners van de volgende straten: Stadhuis Houtkade (Kantoor Ge meente-Ontvanger) Marinestraat, Nieuwendgk en Nieuwstraat tot en met No. 39. School Groenewoud (ingang Groenewoud) Groote Markt vanaf No. 8 en hoogere nummers, Hellebardier- straat. v.m. R.K. Weeshuis, Glaclsstraat 161: Glacisstraat No. 167 en hoogere nummers, Hobeinsteeg, Hobein- straat, Van Hoorn van Burghstraat tot en met No. 13. Zeevaartschool aan den Boule vard Bankert: Bloemenlaan No. 17 en hoogere nummers, Bonedijkestraat tot en met No. 120 De in opgemelde straten opge roepen personen moeten de inle- veringsplichtige metalen inleveren op Donderdag 24 Juli a.s. Zij die nen te verschijnen op de in de op roeping vermelde plaatsen en uren, onder overlegging van de oproeping. Zij, die in bovengemelde straten wonen en geen oproeping mochten hebben ontvangen, moeten zich toch aanmelden, aangezien het niet ontvangen van een oproeping geen vrijstelling geeft van de in de in leveringsvoorschriften opgelegde verplichtingen. De aanmelding dient te geschieden tusschen 9 en 12 uur en 14 en 17 uur. Vlissingen, 22 Juli 1941. De Burgemeester voornoemd, W. P. EDELMAN, L.B. GEMEENTEBESTUUR VAN MIDDELBURG. INLEVERING METALEN. De Burgemeester van Middel burg brengt ter openbare kennis, dat heden zijn verzonden de oproe pingen voor de inlevering van me talen betreffende de navolgende straten: Bureau Bree (School): Penninghoeksingel vanaf no. 68 Pluimstraat Pottenmarkt Reigerstraat Rozemargnstraat Schuiffelstraat S chutters hofstraat Seisbolwerk Seisdam Seisplein Bureau Singelstraat (kleine Con certzaal) Nadorstweg vanaf no. 39 Noordbolwerk N oordpóortplein Noordpoortstraat. Noordsingel t/m no. 40 Bureau Achter de Houttuinen (Schaftlokaal Alberts): St. Jansgang vanaf no. 22 Teerpakhuizenstraat Torenweg Turfkaai Varkensmarkt Vischmarkt Vlissingsch Bolwerk Vlissingsche straat t/m no. 46 Bureau Molenstraat (School): Oude Veersche weg Park van Nieuwenhove Punt Parklaan Puntpoortstraat Rotterdamsche Kaai Rouaansche Kaai Rozenstraat t/m -no. 18 De daarin opgeroepen personen moeten hun metalen inleveren op Woensdag 23 Juli a.s. Zij dienen te verschijnen op de in de oproeping gestelde uren, onder overlegging der oproeping. Zij, die in bovengenoemde straten wonen en geen oproeping hebben ontvangen moeten zich toch aan melden, daar niet ontvangen van een oproeping geen vrijstelling geeft van de in de verordening opgelegde verplichtingen. Middelburg, 22 Juli 1941. De Burgemeester van Middelburg, DE BORDES. GEMEENTE OOST- EN WEST SOUBURG. UITREIKING NIEUWE MELKKAARTEN. De Burgemeester van Oost- en West-Souburg maakt bekend: dat in het tijdvak van 23 Juli tot en met 26 Juli 1941 nieuwe melk- kaarten zullen worden uitgereikt aan de volgende personen. A. Kinderen, die op 1 Februari 1941 den leeftijd van vier jaren niet hadden bereikt, derhalve geboren zgn na 1 Februari 19S7. Ten behoeve van deze categorie zullenvier melkkaarten worden verstrekt tegen inlevering van een zelfde aantal oude melkkaarten, met de bonnen Nrs. 29 t.m. 50. B. Kinderen, die op 1 Februari 1941 den leeftijd van 4 jaar bereikt hadden, doch nog geen 14 jaar oud waren, derhalve kinderen, geboren na 1 Februari 1927, doch voor Fe bruari 1937. Deze categorie zullen twee melk kaarten ontvangen tegen inlevering van eenzelfde aantal melkkaarten, met de bonnen Nrs. 29 t.m. 50. C. Arbeiders die tijdens hun werkzaamheden voortdurend met giftige stoffen omgaan en die in verband hiermede reeds eerder in aanmerking zijn gekomen voor een extra melkkaart. Deze arbeiders ontvangen twee melkkaarten, tegen inlevering van tweeoude melkkaarten met -de bonnen. 29 t.m. 50. Voor arbeiders, werkzaam in be drijven waar meer dan 5 arbeiders met giftige stoffen werken, dient de bedrijfsleider zorg te dragen voor de uitreiking dezer kaarten, zoodat de betrokken arbeiders met het afhalen der nieuwe melkkaar ten geen bemoeienis hebben. Door of namens alle personen, die op grond van bovenstaande in aanmerking komen voor nieuwe melkkaarten, dienen de distributie stamkaarten te worden getoond, waarbij de oude melkkaarten tege lijkertijd moeten worden ingele verd. De uitreiking zal plaats hebben volgens onderstaande regeling: op 23 Juli voor hen, wier ge slachtsnaam begint met A, C, E, Q, Y en W. op 24 Juli voor hen, wier ge slachtsnaam begint met B, D, F, G, en T. op 25 Juli voor hen, wier ge slachtsnaam begint met H, J. K, L, M, en S. Op 26 Juli voor hen, wier ge slachtsnaam begint met N, O, P, R, U, V, X, en Z. Het Distributiekantoor zal voor deze uitreiking op bovengenoem de data geopend zijn: des voormiddags van 9,0012,30 uur en des namiddags van 14.00 17,00 uur. Des Zaterdags van 9,0012,00 uur. Oost- en West-Souburg, 22 Juli '41. De Burgemeester voornoemd, STEMERDING. SCHOOLBOEKEN SCHOOLATLASSEN SCHOOLAGENDA'S Voor elke school de vereischte uitgaven! VLISSINGEN TELEFOON 69 TE KOOP, voor landbouwers en andere doeleinden. Denevers' Wijnhandel KUIPERSPOORT MIDDELBURG. Een bril zal U het lezen weer tot een genot maken. Bezoek Uw oogarts en ver trouw ons het recept toe! Middelburg, Londensche Kade 49 Vlissingen, Bellamypark 38 Leden ziekenfondsen speciale p r ij s. Dat bovenleer van Uw schoenen is toch 'n prachtig iets... sterker dan staal eigenlijk! Want dat breekt eerder, na zoo ontzettend vaak buigen! Als we onze schoenen goed poetsen, dan buigt 't bovenleer zónder kans op barstqp. Nooit moet U vochtige of vuile schoenen direct met schoencrême insmeren. Die moeten eerst drogen (nooit in de zon of bij de kachel) op spanners of opgevuld met proppen papier! Bedenk, dat 'n droge, stofvrije schoen maar héél weinig ERD AL noodig heeft, om prachtig te glanzen en soepel, buigzaam (barstvrijleer te hóuden. Dus zéér dun insmeren, goed uitborstelen en met een droge doek nawrijven. Zoo doet U langer met Uw schoe nen en óók langer met Uw kostelijke ERDAL - want ook daarop moeten we heel zuinig zijn! Vooral de doos steeds goed sluiten uitgedroogde crème wordt brokkelig en ts onvoordeelig in het gebruik. CC ui O ca S O-, A) NJ 52? 0) Q •«I A O A RUIM 200 WINKELIERS BEBOET WEGENS TE DURE MELKPOEDER. Een aantal weken geleden werd tege lijkertijd in een aantal plaatsen in Noord- Holland en Utrecht een onderzoek inge steld naar de prijzen van melkpoeder en gecondenseerden melk. Een groot aantal processen-verbaal wegens overtreding der prijsvoorschriften was het gevolg. De inspecteur voor de prijsbeheersching te Amsterdam heeft nu deze zaken berecht en aan ruim tweehonderd winkeliers boe ten opgelegd van 25.tót 50. Eenige grossiers, die eveneens te hooge prijzen berekenden, werden met hoogere boeten gestraft. De V-actie. Het D.N.B. meldt uit Berlijn. „Victoria", •symbool der solidariteit van het vasteland en van den nieuwen Europeeschen wil tot orde, aldus luidt het commentaar van de Berlijnsche dagbladen in hoofdartikelen over de V-actie. De V als eerste letter van den ouden overwinningskreet '„Victo ria" waarmede de strijdende Duitsche troep vroeger als teeken van hun verzekerdheid der overwinning optraden, zoo schrijven de bladen, verkondigt thans over het ge- heele Europeesche vasteland de over winning van Duitschland op alle fronten en is geworden tot symbool voor de komen de eindoverwinning op de machten der ver nieling en voorts voor een ontwakend, zich van zichzelf bewust wordend Europa. De V zoo schrijft de Völkische Beobachter sym boliseert niet alleen de Duitsche verzekerd heid van de overwinning maar staat thans als teeken duidelijker dan ooit voor de overwinning van het geheele Europeesche vasteland. Wat Duitschland van het begin van dezen oorlog af verkondigd heeft, is thans ook zichtbaar geworden voor hen, die zich zoolang verzet hebben: het Duit sche rijk voert den hem opgedrongen strijd tegelijkertijd voor Europa en in opdracht' van Europa. Om deze bewustwording van een Europeesche taak op het laatste cogen- blik te verhinderen, is de eeuwenoude te genstander van het vasteland, Engeland, er niet voor teruggeschrokken den aarts vijand van alle culturen en cultureele waarden op te roepen. Toch heeft het daarmede niets anders bereikt dan dat ook den laatsten talmer duidelijk voor oogen werd gesteld wat op het spel staat. Het toestroomen van duizenden mjwilti gers vormt, buiten de onmiddellijke aan leiding om, ook een antwoord van bijna alle landen van Europa aan Londen, dat niet duidelijker kon zijn. De Montag wijst eveneens op den steeds grooteren stroom van vrijwilligers uit alle Europeesche landen voor den gemeenschap- pelijken strijd tegen het bolsjewisme als bewijs, dat geheel Europa in Duitschland werkelijk den voorvechter heeft gezien voor een nieuwe Europeesche orde. In het tee ken van. dit inzicht, zoo gaat het blad verder, is het symbool der eenheid gescha pen, een enkele letter, die steeds en overal eraan zal herinneren, dat alleen de ge heele kracht van het Europeesche vaste land dit werk vermag te volbrengen. Kalme handel op de Amsterdamsche beurs. De weekovergang is rustig verloopen en bood voor de beurs geen nieuwe aan- knoopingspunten. Bij gebrek aan factoren welke als een bijzondere maatstaf konden worden aangelegd, hield het beleggende publiek zich ten opzichte "van de fondsen- markt nogal gereserveerd en er waren niet veel opdrachten. De handel was dan ook van kalmen aard, maar desniettemin leg de de markt een goed weerstandsvermo gen aan den dag en de koersen vertoonden ook zelfs een neiging tot oploopen, waar bij echter tegen het slot weer een kleine verzwakking viel op te merken. Door el kander genomen werd in de meeste ru brieken of iets boven de vorige topprijzen gehandeld, zg het dan ook dat in enkele gevallen uitzonderingen waren waar te nemen. Evenals de laatste weken werd ook thans de aandacht in de eerste plaats ge trokken door de industrieelen. Later op den middag kreeg de handel ook hier een rustig voorkomen. Vooral bg het begin ging er veel om in Unilevers, waarvoor goede kooplust bestond, zoodat de koers na op 128% te zgn gedebuteerd, opliep tot 131, op welk peil niet veel verandering meer voorkwam. In de Philipsaandeelen ging weinig om, de stemming was goed prijshoudend. In AKU's was niet veel te doen, de koers kwam in doorsnee een klei nigheid lager te liggen. Voor het overige was er van de locale markt niet veel te vermelden. Olies hadden een kalm voorko men en bewogen zich tusschen 247 en 250, waarbij tegen het slot in hoofdzaak in het midden van deze beide limites werd gehan deld. De scheepvaartrubriek was stil, prijs houdend, maar nauwelijks veranderd. Voor koloniale fondsen was de belangstelling zeer matig. Amsterdam rubbers lagen overigens vast in de markt. De tabaks- afdeeling gaf geen openlijken handel te zien. De omzetten in suikerfondsen waren klein. De beleggingsafdeeling was kalm, de Nederlandsche staatspapieren gaven slechts fractioneele koersverschillen te aanschouwen. A Incasso Bank 117% Bataafsche Petr. Mg. Obl. 3% 87% A K.M. De Schelde Nat. Bez. 117% Nederland le lng. 1940 4 100 5/16 Nederland 2e lng. 1940 4 99% DE BELASTING VOOR MOTORRIJWIELEN. De waarnemend secretaris-generaal van het departement van financiën heeft be paald, dat aan den belastingplichtige, die over het belastingjaar 1941 is aangeslagen naar den grondslag motorrijtuigen wegens het houden van een motorrijwiel, dat volle dig uitgerust meer dan 60 kg. weegt en waarvan het motorvolume niet meer dan 125 kub. centimeter bedraagt, ontheffing wordt verleend van zgn aanslag naar dien grondslag over de maand die bij het in werking treden van dit besluit nog niet zijn aangevangen. Dit besluit treedt heden in werking. VOOR 1800 AAN DAMESKOUSEN GESTOLEN. Op klaarlichten dag hebben gauwdie ven een bakfiets, die, beladen met ruim 150 dozijn dameskousen, gereed stond in de fabriek van de firma Hunkemoller, aan den N.Z. Voorburgwal te Amsterdam, ge stolen. De kousen hebben een waarde van on« geveer 1800. Nederland met bel. fae. 1940 4 100%' Ned. 1000 1938 (3%) 3 92%-92% Indië 1000 1937 3 94% Indië a 1000 1937 A 3 93 3/16 A Koloniale Bank 194% A Ned. Ind. Handelsbank 126% C Ned. Handel Mij. 135 A Van Berkels Pat. 83%-84% C Calvé Delft 89%-91% A Lever Bros en Unilever 128%-131% A Philips Gloeil. Gem. Bez. 225-227% A Alg. kunstzijde Unie 146-147% A Ned. Ford-Auto Mij. 310 A Holland-Amerikalijn 118-119 A Java-China-Japan lijn 149-148% A Kon. Ned. Stoomboot Mij. 168% Javasche Cultuur Mij. 256 A Ned. Scheepvaart Unie 117%-178% A Handelsver. Amsterdam 429-433 A Ned. Ind. Suiker U. 241 C Deli Mij. 1000 286%-290 A Senembah Mij. 221%-226% Sumatra Rubber Cult. 200 Ned. Ind. Cult. Ondern. 180 C Amsterdam Rubb. 275%-278% A Deli Batavia Rubb. Mij. 225 A Hessa Rubber Mij. 141% Nederland 1941 4 100 99 7/16 C Oostkust a 500 160 Slechts enkele seconden is mevrouw Powers na deze mededeeling van den detective verward. Dan herstelt ze zich weer en dwingt Dexter en Anderson naar buiten in den tuin, waar de inbreker nog steeds aan den boom vastgeklonken staat. Ze beveelt Dexter den gevangene los te maken. Steeds houdt ze haar pistool op hem gericht. Als de man met het ongure gezicht los is en zijn polsen wrgft, doet Grace Powers hem een voorstel. „Je kunt 't geld krijgen, dat je wou stelen als je deze twee mannen doodschiet", zegt ze. „Voor dat sommetje? Met genoegen mevrouw", de man lacht valsch, terwijl hij zijn slachtoffers van top tot teen bekijkt. Deze reageeren heel verschillend op de woorden van mevrouw Powers en van den schurk. Dexter steekt kalm een sigaret op. Zijn gezicht heeft een ernstige uitdrukking, maar geen spoor van angst is er op te bekennen. Anderson daarentegen is heel bleek geworden. Zijn knieën knikken. Smeekend heft hij zijn handen op naar zgn werkgeefster en hij stamelt om genade. .(Donderdag vervolg.) Geschreven door DASHIELL H AM M ETT Teekeningen van ALEXANDER RAYMOND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6