he' doornige Pad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De unificatie in de sportwereld is bereikt. Verlenging militairen diensttijd in de Ver. Staten. Ch. HUhlt 'ICMAjUH. JvifH ...HK£t Tweede Blad De heer Lotsy spreekt over het programma voor de toekomst Maatregelen om de sport in goede banen te leiden. Dinsdag 22 Juli 1941 Roosevelt's boodischap aan het Congres. Onder leiding van prof. J. van Dam, secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbe scherming vond Zaterdagmiddag een bijeenkomst plaats van'de voorzitters der leidende sportbonden in ons land, alsmede vertegenwoordigers van de dagblad- en periodieke pers, waarin door het college van gevolmachtigden voor de sport bij dit departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming bjj monde van den heer K. J. J. Lotsy, "een Uiteenzetting werd gegeven van de maatregelen, die door dit college reeds zjjn getroffen en in de toekomst zullen worden getroffen om de Nederlandsche sport in goede banen te leiden. De heer Lotsy memoreerde wat aan de benoeming van de drie leden van het col lege van gevolmachtigden is voorafgegaan. Reeds waren stappen ondernomen door de nationale stichting voor lichamelijke op voeding om tot de gewenschte unificatie in de sport te komen, hetgeen de fusie der voetbalbonden tot gevolg had. Daarna werd ik, aldus de heer Lotsy, uitgenoodigd het werk inzake de unificatie over te nemen. In het afgeloopen Jaar zijn 32 sport bonden tot volkomen unlficatjp over gegaan. Met nog een drietal zijn op het oogenblik besprekingen nog gaan de, doch ook hier zal de unificatie moeten komen, zoodat wfl thans kun nen zeggen, dat de volkomen unifica tie in de sportwereld is bereikt. Nog andere moeilijkheden werden in de thans achter ons liggende periode opge lost: o.a. het vrijmaken der verschillende bezette terreinen, het benzfhevraagstuk, hetgeen vooral van belang was voor een behoorlijk verloop van de normale voetbal competitie in. den Nederlandschen voetbal bond, het'gesperde gebied in Zeeland, de opheffing van het boksverbod in samenwerking met het de partement van binnenlandsche zaken, zoo dat nu vrijwel overal in het openbaar ge bokst kan worden en de opheffing van het totalisatorverbod! zoo belangrijk voor het verkrijgen van een goede floreerende paar densport. Door de benoeming van de heeren H. A. Stuling, J. de Valk en m|jn persoon als gevolmachtigden voor de sport, by het de partement van lichamelijke opvoeding, we tenschap en cultuurbescherming is een nieuwe periode ingeleid, aldus de heer Lotsy. De prettige verhouding tusschen de drie leden van het college van gevolmachtigden voor de sport garandeert een goede samen werking. Deze samenwerking vindt zijn centrale punt in het nieuwe bureau, dat zal worden góvestigd in de Jan van Nas- saustraat, waar dr. J. Miedema zjjn zetel zal krijgen om alle loopende zaken af te handelen en als vraagbaak voor iedereen te dienen. Vervolgens besprak de heer Lotsy het programma voor de toekomst. HET PROGRAM VOOR DE TOEKOMST. In het kort samengevat komt dit pro gram op het volgende neer 1). Er zal naar worden gestreefd, de opleiding van instructeurs voor alle daarvoor in aanmerking komende tak ken van sport centraal van staatswege te doen organiseeren en regelen, en de opleiding direct onder toezicht van het college van gevolmachtigden voor de sport te doen plaatsen. Ten aanzien van de opleiding van deze instructeurs zal in overleg worden getre den met de daarvoor in aanmerking ko mende sportbonden. Het is van groot be lang voor het algemeen welzjjn van ons volk, dat de opvoeding en in dit geval speciaal de lichamelijke opvoeding van de jeugd in vertrouwde handen is. Hier is dus een strenge contröle noodza kelijk, doch daar staat tegenover, dat wij er naar moeten streven, dat dan ook het beroep van gymnastiekleeraar en sportlei der wettelijk zal worden beschermd. 2). Voor lederen tak van sport zal een bond als leidend lichaam worden aangewezen. Omgekeerd zal in prin cipe een bond slechts de zorg voor één tak van sport toegewezen kunnen krygen. Wij stellen ons hierbij op het standpunt, dat de geestelijke belangen der sportbeoefenaars beter elders ge diend kunnen worden, zoodat w\j ons niet zullen kunnen vereenigen met confessioneele technische commissies of andere confessioneele commissies in sportaangelegenheden. Wij moeten in de sport de verdeeldheid zoo ver mogelijk houden en goed door drongen z|jn van het feit, dat alleen een drachtig samenwerken ons een gezond en krachtig sportleven brengen kan. 3). De lijst van leidende sportbonden zal zoo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Aan de voorbereiding hiervan wordt reeds gewerkt. 4). Het organiseeren of spelen van wedstrijden op een bepaald gebied van sport zal slechts zijn toegestaan, indien de betrokken leidende sportbond daaraan zijn goedkeuring heeft verleend. 5.) Voor verschillende daarvoor in aanmerking komende takken van sport zal de duur van het vjedstrijdseizoen worden vastgesteld. Het resteerende gedeelte van het jaar zal voor de be trokken tak van sport als „gesloten sezioen" worden verklaard. Reeds heeft de Nederlandsche Voetbal bond in overleg met het college het be sluit genomen tot een gesloten wedstrijd seizoen over te gaan. Ik noodig de andere sportbonden bij deze uit tot een zelfde be sluit over te gaan. Natuurlijk wil dit wed strijdverbod niet zeggen, "dat men in eigen milieu in eigen kring en clubverband niet zal mogen oefenen en trainen. Het eerste elftal van een vereeniging zal, natuurlijk op een oefenavond een wedstrijd mogen spelen tegen het tweede elftal'van dezelf de vereeniging. Dit is trouwens noodza kelijk, omdat men bij den aanvang van de nieuwe competitie toch gereed moet z|jn met een eenigszins ingespeeld elftal. 6). Het afnemen van vaardigheids- diploma's zal worden gecentraliseerd, liet ligt in onze bedoeling met ingang van 1 Januari a.s. de eischen te formulee ren waarbjj rekening wordt gehouden met de leeftijden zoowel van de schooljeugd als van de schoolvrije jeugd en de ouderen, dus voor alle categorieën van sportbe oefenaars. Alle andere vaardigheidseischen zullen moeten verdwijnen. Nu op de scholen meer wordt gedaan aan lichamelijke opvoeding zullen wij in de toekomst de minimum eischen iets hooger kunnen en mogen stellen. Wij moeten verder bouwen op het prachtige materiaal, dat w|j in onze schoolgaande jeugd bezitten. Met 1 Januari zal zoowel het vaardigheidsdiploma als het insigne reeds beschikbaar gesteld moeten worden. 7) Het N.O.C. zal zich, evenals tot nu toe het geval was, o.m. bezig houden met het verrichten van alle werkzaamheden, die verband houden met de voorbereiding en de uitzending van de vertegenwoordi gende landenploegen, die deelnemen aan de Olympische spelen. Daarnaast zal aan Nederlandsche kinderen naar de Ostmark. Naar het A.N.P. verneemt zal ook dezen zomer, z|j het op beperkte schaal, weder een aantal Nederlandsche kinderen ongeveer zes weken in de Ostmark doorbrengen als gasten van verschei dene families aldaar, die verleden jaar eveneens Nederlandsche kinderen heb ben verzorgd. Daar ditmaal ook uit andere deelen van Europa kinderen naar de Ost mark worden uitgezonden, is de plaatsing beperkt tot ongeveer vier honderd Neder landsche kinderen, nl. uit Amsterdam, Rot terdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem, die daaraan de meeste behoefte hebben. Vrijdag 8 Augustus zullen zij naar de Ostmark vertrekken, om daar te verble ven tot Vrijdag 19 September. VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND. Vanaf Donderdag 24 Juli 1941 zullen de aanmeldingsbureaus gecentraliseerd worden te Amsterdam (hotel Van Gelder Damrak) en Den Haag (Koninginnegracht 22). Vrijwilligers uit het overige gedeelte van het land wordt verzocht zich vanaf dien datum rechtstreeks te wenden tot het hoofdkwartier, Koninginnegracht 22, Den Haag. De ambulance van het Vrijwilligerslegioen Nederland. De Nederlandsche ambulance, welke binnenkort zal vertrekken, heeft tot taak den nood te lenigen van militairen en bur gers, die slachtoffer z|jn geworden van de krijgshandelingen in Oost Europa. Vriend en vijand hebben hulp noodig, zoowel de Finsche, de Roemeensche en Duitsche sol daten worden verzorgd, alsook de Russi sche. Hoewel onzerzijds nog geen oproep tot financieelen steun werd gedaan, ont ving de Nederlandsche ambulance reeds belangrijke geldsbedragen, hetgeen van zelfsprekend in hooge mate wordt gewaar deerd. Dokters en verplegend personeel, die zich wenschen op te geven voor de Neder landsche ambulance, kunnen zich schrifte lijk melden aan het Hoofdkwartier Vrijwilligers legioen Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. Afdeeling ambulance. het N.O.C. worden Verzocht, het organi seeren van het afnemen van die vaardig- heidsproeven op zich te willen nemen.- Het N.O.C. heeft zich hiertoe in prin cipe reeds bereid verklaard. 8) Er zal naar worden gestreefd, het beroep' van gymnastiekleeraar en sport leider wettelijk te doen beschermen. 9) Er zal naar worden gestreefd op geenerlei wijze in de sport poli tieke en confessioneele verschillen naar voren te laten komen. Wij staan thans aan de periode van opbouw. Wie evenals ik reeds verschillen de malen getuige is geweest van de Olym pische Spelen, die begrijpt beter dan ieder ander de groote waarde van een gezond en sportief volk met een gezonde en spor tieve jeugd als kern. Dan kan men de sport evenals men dat deed in de oudheid, aanvoelen als een soort religie. Men eert in de veredeling van de sportieve prestaties van het menschelijk lichaam, den schepper al wat schoon en goed is. Laten wij daarom onze beste krachten geven aan den opbouw van onze Nederlandsche jeugd, de sportieve pres taties beschouwend als de viering van het feest van de jeugd en van do menscheljjke lente, zoo besloot de heer Lotsy. Aan het einde van <ïeze bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld, waar_ by o.a. werd medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt van het college een wed strijdkalender samen te stellen voor alle takken van sport. President Roosevelt heeft gisteren naar Associated Press meldt, zijn aan gekondigde boodschap tot het Congres gericht, waarin hij verlenging van den diensttijd van één jaar voor de militai ren in actieven dienst, de nationale garde en de reservisten eischte. Deze boodschap werd bovendien op gramofoonplaten opgenomen en per radio uitgezonden. Ter motiveering voerde Roosevelt aan, dat de natie zonder verlenging van den diensttijd een groot risico op zich neemt en het leger binnen twee maanden in staat van ontbinding zou verkeeren. Op het Congres rust de verantwoordelijkheid tot handhaving van het str|jdvermogen van het leger. Roosevelt betoogde voorts, dat de omstandigheden gewijzigd zijn sinds het oogenblik, waarop men den dienst tijd tot een jaar beperkte. De interna tionale situatie is niet minder ernstig dan een jaar geleden. Deze situatie eischt, dat het leger op volledige sterk te en in een staat van aigeheele pa raatheid wordt gehouden. Tot slot gaf Roosevelt uiting aan de hoop, dat het Congres den nationaien crisis toestand hetzij voor een beperkte pe riode dan wel tot intrekking door het Congres of den president zal erkennen. BOODSCHAP VAN ROOSEVELT. De boodschap, waarin president Roose velt aan het Congres de verlenging van den militairen diensttijd vroeg, is over alle radiostations uitgezonden. De correspon dent te Washington van de New' York Herald Tribune meldt, aldus het D.N.B., dat Roosevelt besloten heeft tot dezen maatregel, omdat hij weet, dat zijn eisch stuit op sterken tegenstand van het volk Verkeersongevallen In Mei. De K.N.A.C. schrijft: De laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake de slachtoffers van verkeersongevallen op den openbaren weg vertoonen voor de maand Mei 1941 ongeveer hetzelfde beeld als voor April. De cijfers voor de eerste 5 maanden van het jaar zijn als volgt (tusschen haakjes de overeenkomstige cijfers van vorig jaar) Gedood: Januari 44 (27); Februari 43 (34); Maart 32 (45); April 28 (63); Mei 29 (49). Ernstig gewond: Januari 188 (281); Fe bruari 142 (225); Maart 185 (180); April 149 (352)Mei 154 (247). Wederom bljjkt het aantal ongevallen in de groote steden met meer dan 100.000 inwoners relatief te z|jn toegenomen. In de 8 groote steden (Amsterdam, Rotter dam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Haar lem, Eindhoven en Tilburg) bedroeg het percentage van het aantal dooden ten op zichte van de cijfers voor het geheele land 34,5 (vorige maand 28,6 en dat der ernstig gewonden 61,7 (vorige maand 53,0 Meer dan ooit is het dus zaak, meent de K.N.A.C., de grootste voorzichtigheid te betrachten in het stadsverkeer. Er moge nog eens op worden gewezen, dat men verplicht is aan militaire voertuigen onder allo omstandigheden voorrang te verlee- nen. Bovendien bedenke men zulks in verband met het eveneens zeer groote aantal niet-militaire Duitsche voertuigen hier te lande dat in Duitschland het motorische verkeer b|j kruispunten altijd voorrang heeft boven het niet-motorische verkeer (rijwielen, bakfietsen, karren). en omdat het Congres, naar de adviseurs van den president hem hebben verklaard, alleen dan zjjn goedkeuring eraan zal hechten, wanneer Roosevelt alle middelen om druk uit te oefenen toepast. De New York Times noemt de radio-uitzending een ongewone maatregel. De vroegere gouver neur van Kansas, Landon, heeft volgens een D.N.B. bericht verklaard, dat de ver-: lenging van den militairen dienst niet noodig zou z|jn geweest, wanneer Roose velt zich in zijn buitenlandsche politiek zou hebben onthouden van provocaties. De verlenging van den diensttijd toont het volk opnieuw, dat de beloften van Roosevelt voor zjjn verkiezing niets anders z|jn ge weest dan holle toezeggingen EEN DIPLOMATIEKE VERTEGEN WOORDIGER VaN BRrrSCHJNDlÊ TE WASHINGTON. De nieuw benoemde diplomatieke ver tegenwoordiger van Britsch-Indië te Wa shington, Sir Girja Shankar Bajpai, zal .naar de New York Herald Tribune uit New York meldt, in het begin van den herfst naar Amerika vertrekken. Londensche regeeringskringen geven toe, zoo meldt de Amerikaansche correspon dent dat deze eerste afvaardiging van een Britsch-Indischen diplomatieken vertegen woordiger naar Amerika geheel en al met de traditie breekt. Z|j weigerden echter antwoord te geven op de vraag, of deze benoeming een stap beteekent in de rich ting van de erkenning van Britsch-Indië als Dominion. Deze benoeming is door de steeds belangrijker wordende rol van Britsch-Indië b|j het vervullen van de oor- logsopgaven noodzakelijk geworden. Verder maakten de te verwachten Amerikaansche oorlogsleveranties aan Britsch-Indië het wenschelijk een diplomatieke vertegenwoor diging op te richten. OPROEP. Alarmsingnalen schetteren trommels roffelen commando's weerklinken. Ne derlanders aantreden, want dit geldt u. Europa wordt bedreigd, Christendom, be schaving en cultuur z|jn in gevaar. Het bolsjewistische monster heeft het masker afgerukt. Stalin, de moordenaar meent, dat zijn tijd gekomen is. Reeds slachtten zijn duivelsche satalieten duizenden af. In het Oosten branden steden en dörpen. De hel is losgebroken en alle krachten moeten worden ingespannen teneinde de gevaren te keeren en het Sovjet-monster te vernietigen. Daarom schetteren ook hier de signalen, roffelen de trommels en klinken de com mando's. Daarom wordt ook van u ver wacht, dat u deze zult hooren, ernaar zult handelen, dusuw plicht doen en aan treden in onze gelederen. Het vrijwilligers legioen Nederland maakt zich op. Binnen enkele dagen zal het ten strijde trekken. Dan zullen zij marcheeren, onze dapperen, dan zullen de vaandels wapperen boven colonnes, samengesteld uit vastberaden kerels van ons bloed. Nederlanders zullen het zijn, die samen met de heldhaftige strijders uit alle landen van Europa den zegen zullen bevechten. „Nederlanders aan het Oostfront in den aanval". Zoo zullen de couranten in het vaderland getuigen van him daden en g|j... gij zoudt daar niet bij zijn? Alarmsignalen schetteren trommels roffelen Nederlanders hoort g|j ze niet? Toont wat ge waard zjjt. Volgt het voor beeld van de duizenden, die weten wat hun plicht is en Meldt u aan b|j het Vrijwilligerslegioen, Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. 1 t.uwj.im.i FRANCES BRAYBROOKE 25 „Dat is een aardig meisjezei de jonge Michael Lascott, die naast z|jn dokter en steunend op den arm van z|jn moeder kamer vier naderde. De wond aan z|jn been, gevolg van een val, vereischte een vermoeiende operatie. Hij zoü weken lang moeten blijven liggen en daar zag h|j erg tegen op. Als h|j achttien was, zou sir Michael Lascott in het bezit geraken van het fortuin, dat zijn vader had nagelaten, hetwelk beteekende, dat hjj na verloop van iets meer dan een jaar volkomen zjjn eigen meester zou zijn. Terwijl h|j naar diens verhalen luisterde, bedacht Tony, dat deze adellijke jongeman het meest verwende kereltje was, dat hjj ooit had moeten opereeren. „Dit is een erg kleine kamer, dokter Dare", merkte lady Lascott op, terwijl haar oogen bleven rusten op Mavis' ranke figuurtje?" „De kamer is groot genoeg en het is de beste die we hebben." Sir Michael, die zich van het misnoegen van den chirurg bewust was, glimlachte en keek naar Mavis, die voorbij rende om haar plichten in de vrouwenafdeeling te hervatten. „Ik hoop, dat dit aardige meisje me zal verplegen", zei hij. „Dat is nog een leerlinge. Zuster Wel- born zal u verplegen", merkte Tony op. Gedurende de dagen, die volgden, hoorde Mavis veel over den lastlgen patiën,t In kamer vier. Dien last veroorzaakte hij zoo wel vóór als na de operatie en hij had een antipathie tegen zuster Welbom op gevat. Zuster Ellis had dan ook haar plaats ingenomen en dokter Dare was boos. Toen Mavis op een morgen door de gang liep met in haar armen een stapel schoon linnen, zag ze plotseling een verontwaar digde zuster Ellis uit kamer vier vluchten, gevolgd door een theekopje, dat te pletter vloog tegen den muur. „Ga er uit en blijf er uit!" riep een schelle "jongensstem haar achterna. „Dat zal ik zeker doen." De beleedigde zuster zette haar kap. recht. „Dit is toch te veel. Ik zal de directrice uw gedrag mededeelen, jongeheer!" Ze verdween en Mavis, de stapel linnen neerzettend, raapte de scherven bij elkaar en ging haastig de kamer binnen. „Ik zei u toch er uit te gaanO, het is de aardige zuster!" „U had zuster Ellis wel ernstige ver wondingen kunnen toebrengen", zei Mavis tegen sir Michael, die haar aldus had verwelkomd. „U moest zich schamen om u zoo als een baby te gedragen." Ze legde de verwarde dekens weer recht en schudde de kussens wat op onder de krullende haren van den bedorven jongen, die nooit had geleerd zich onder zelf bedwang te hcuden. „Dat doe ik niet, gaf hjj boos ten ant woord. „Ik haat die bazige oude zuster. Mijn hoofd gloeit als vuur en mijn been doet geweldig pjjn." „Ik zal een compres met eau-de-cologne en .water op uw hoofd leggen." Zonder zich verder te bedenken, ging Mavis heen, om enkele minuten later terug te komen met een kom. Voorzichtig legde ze een koelen doek op zijn heete voorhoofd, onderwijl zacht' pratend en het hem gemakkelijk makend. Ze was nog steeds bezig, toen een geluid in de deuropening haar deed opkijken. De directrice met de beleedigde zuster Ellis en nog een andere zuster stonden hen gade te slaan „Wat doet u hier, zuster Casslene?" vroeg de directrice op koelen toon. „U heeft toch zeker niets met dezen patiënt hier te maken?" „Ik kwam voorbjj ik Hjj zei, dat zijn hoofd zoo'n pijn deed sta melde Mavis. „Ga naar uw eigen afdeeling, ik zie u straks nog", kwam het bevel. Mavis, die in gedachten door de gang liep, botste plotseling tegen Tony op. „Hallo, wat is er nu aan de hand?" vroeg hjj lachend. „Zjjn er weer moeilijk heden? Wat een dom meisje ben je toch, om zoo de moeilijkheden tegemoet te loopen!" Bijna vriendschappelijk vertelde Mavis hem wat haar was overkomen. „H'm. Die Michael Lascott is een last post, hy moet eens flink aangepakt wor den, maar h|j is er op het oogenblik te ziek voor." Zij vervolgden daarna ieder hun weg. „Al weer herrie, verzuchtte Mavis later tegen Dorothy. „Ik heb nou ook alt|jd wat. Ik kon het niet helpen, dat ik mede lijden met dien jongen had. Zuster Ellis is ook zoo'n ouwe zeurkous", besloot z|j met jeugdige critiek. „Maar een heel goede verpleegster", ver klaarde Dorothy. „Die man in kamer vier veroorzaakt meer last dan iemand ooit te voren heeft gedaan. Dokter Dare wil, dat hij hier blijft voor de electrische be handeling van zijn been, want dat kan niet bij hem thuis worden gedaan. Maar ik verwacht, dat ze hem wel zullen weg sturen als hij zoo blijft doorgaan en dat verdient ie." „De directrice wil zuster Casslene spre ken." Een bekend verzoek, dacht Mavis, ter wijl zij zich haastte om aan dat verzoek te voldoen. Maar ofschoon de directrice even streng keek als altijd, toonde ze toch meer toegevendheid ten opzichte van Mavis. „Dokter Dare Wil, dat u de zorg op u neemt voor den patiënt in kamer vier, die speciaal naar u heeft gevraagd", kon digde ze aan. Mavis herademde. Zulke woorden had ze in de verste verte niet verwacht. „Als sir Michael zoo ziek is, dan moe ten we natuurlijk tegemoetkomend z|jn", ging de directrice verder. „Het spreekt vanzelf, dat zuster Ellis toezicht op u zal houden, maar u bent voorloopig ontslagen van andere plichten, zoodat u uw tijd aan hem kunt besteden." Geen wonder, dacht de directrice bij zich zelf, dat die verwende schooljongen de aardige vrooljjke Mavis Casslene pre fereerde boven de zure zuster Ellis. Dat was zuiver menschelijk en uit eigen onder vinding wist de directrice bovendien, dat, ofschoon Mavis als leerlinge nog verschil lende fouten maakte, zij een goede ver pleegster zou worden. Ze had er slag van om de menschen naar haar hand te zet ten. De directrice was niet blind, zooals haar omgeving wel eens veronderstelde. Ze had haar eigen meening over Mayis, anders had zelfs Tony Dare er haar niet toe kunnen brengen om een leerlinge met een zoo belangrijk geval te belasten. Ze gaf het meisje enkele korte Instructies en een ernstige waarschuwing voor wat be treft haar verantwoordelijkheid en zond haar dan weg met de opdracht naar kamer vier te gaan. Mavis werd bijna vroolijk door haar patiënt begroet. „Ik zal zoo goed en zoo kwaad als dat gaat, doen wat u zegt", kondigde hij aan. „U moet precies doen wat ik zeg", was het rustige antwoord. „Anders word ik teruggestuurd naar de vrouwenafdeeling." Hij was ziek genoeg om blij te zjjn, dat hij stil kon liggen en dat zij voor hem zorgde. H|j stelde de zachte aanraking van haar hand op prijs, alsook de klank van haar zachte diepe stem. Nadat Mavis als zjjn verpleegster haar intrede had gedaan, ging het beter met Michael. Zijn temperatuur was gedaald. Hij nam zijn medicijn en at wat hem werd voorgezet, nadat hij sinds zijn komst in het ziekenhuis had geweigerd eenig voedsel aan te raken. „Je moet tooverkracht bezitten, Mavis", zei Tony zacht, met een zjjdelingschen blik op de zuster, die met hem binnen was ge komen. Dan hardop: „Ga zoo voort, zus ter. Ik ben erg tevreden met mijn patiënt". Mavis was prettig om naar te kijken voor zieke oogen, dacht Tony opgelucht. „Ik heb erg medelijden met je", ver klaarde Mavis op den dag, dat Michael voor het eerst in bed mocht opzitten, ge steund door kussens. „Medelijden?" vroeg de jongen verbaasd. „Waarom?" „Je hebt zooveel leuke jaren gemist, doordat je niet naar school bent geweest, maar altijd thuis les hebt gekregen. De broers van Janet hebben op school wat een prettigen tijd gehad", zei Mavis rond uit „Moeder wilde me nooit naar school laten gaan", verklaarde hij. {Wordt vervolgd.)'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5