UIT DE PROVINCIE Verduisteren: NEDE8LANDSCHE OMROEP Sport Burgerlijke Stand Marktberichten Radioprogramma van hedenavond 21.49 uur lot morgenochtend 5.44 uur De maan komt morgen te 5.06 op en gaat te 20.50 u. onder. Walcheren VERGADERING VAN JONG HERVORMDEN. 'T ZAND. Maandagavond werd op de buitenplaats „Ter Hooge" een vergadering gehouden van het district Middelburg van de Jong Hervormden. De voorzitter, ds. Panhuijse van Aagtekerke, opende de ver gadering met gebed en sprak een ope ningswoord. Spr. heette in het bijzonder welkom den burgemeester van Koudeker- ke. Hierna werd een opwekkende rede uit gesproken door ds. J. H. Kelder van Mid delburg, getiteld: „De activeering van de Hervormde Jongeren". Na de pauze werd nog gelegenheid gegeven hierover vragen te stellen, waarvan door een tweetal per sonen gebruik werd gemaakt. Nadat nog eenige gezangen werden gezongen, ging ds. Kelder voor in dankgebed. Deze ge slaagde bijeenkomst werd door ongeveer 150 personen bezocht. Excursie Z.J.L. OOSTKAPELLE. Vrijdag heeft de Z.J.L. „Oostkapelle en omstreken" een tegenbe zoek ontvangen van de Z.J.L., afdeeling van Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen. Verschillende landbouwbedrijven werden bezocht, welker veestapel en stand der cul- tuurgewassen zeer de belangstelling trok. 's Avonds kwamen deze afdeelingen in het vereenigingsgebouw te Oostkapelle in vergadering bjjeen onder voorzitterschap van den lieer K. de Buck. Op dezen avond werd een inleiding door den secretaris, den heer J. Cevaal gehou den, er werd gedeclameerd enz. De avond mocht zeer geslaagd heeten en werd door een honderdtal belangstellenden bijge woond. Zaterdag werd de excursie voort gezet met een tocht langs de kuststreek van Walcheren. Te Vlissingert werd het gezelschap ont bonden waarna allen zich voldaan huis waarts begaven. CONCERT VAN „CRESCENDO". OOSTKAPELLE. Zaterdagavond gaf het fanfarecorps „Crescendo" een concert op de nieuw gebouwde muziektent, welke een plaats heeft gekregen op het Schoolplein van de openbare school. Een achttal nummers werd door de talrijk opgekomen belangstellenden aan dachtig beluisterd en vielen, getuige het applaus, ook zeer in den smaak. EEN ZEEDUIVEL. VEERE. Tot tweemaal toe heeft de Arm. 24 deze week een zeeduivel in zijn netten verstrikt en naar den wal ge bracht. Het valt te begrijpen, dat de dieren veel bekijks hadden. Zeeduivels, ook wel hozebek of zeekikvorsch genoemd in Frankrijk, waar ze een lekkerng vormen, worden ze loup de mer genoemd komen vooral in de Middellandsche zee voor; het zijn vraatzuchtige visschen, die tus- schen anderhalve meter t^t 1.80 meter kunnen uitgroeien. Ze hebben een grooten kop, zijn van boven grijsbruin en van onder vuilwit van kleur. Door de stekels op den rugvin vertoonen zij eenige gelijkenis met den rog. In normale tijden heeft de zee duivel niet veel afzetgebied, doch thans is zij meer in trek en komt wel ter markt als zoutevisch onder den naam koolvisch. De twee hier gevangen exemplaren zijn ook verhandeld voor de consumptie. Gevonden voorwerpen. WESTKAPELLE. Een vulpen. Inlichtin gen te bekomen bij C. Lievense, Zuidstraat A 42. Zuid-Beveland DE APPELENOOGST. KAPELLE. Naar wij vernemen, zijn de vroegste soort appelen, de Madeleinen wel ke anders in zoo groote menigte worden aangevoerd en zeer gewild zijn aan de vei ling en gretig aftrek vinden, thans schaarsch. De groote droogte speelt ook hier parten, de vruchten zijn niet uitgegroeid gelgk men dit gewoon is, ook is de val zeer aan zienlek. DE GEMEENTERAAD VOLTALLIG. KAPELLE. Het hoofdstembureau voor de gemeente Kapelle, heeft in de ontstane vacature, door het bedanken van den heer Mieras te Schore, als raa slid geko:.on verklaard de heer J. Stevense te Schore. De heer Stevense aanvaardde deze be noeming. De raad welke uit 11 leden be staat is hiermee nu voltallig. DE EERSTE STEEK VOOR DE RUILVERKAVELING. KRUININGEN. Maandagmiddag had hier een kleine plechtigheid plaats bij het begin der werkzaamheden aan de ruilver kaveling in de polders Kruiningen en Ol- zende. De voorzitter der plaatselijke com missie, de heer De Groof, heette de genoo- digden welkom. Spr. wees er op, dat dit hier geen gewone verkaveling is, doch slechts één uit de nood der tijden geboren. Reden waarom de plaatselijke commissie gemeend heeft, tot deze officieele plechtig heid uit te noodigen slechts zij, die ten nauwste bij deze verkaveling waren be trokken. Uitgenoodigd waren de waarnemend Commissaris der Provincie Zeeland, mr. P. Dieleman; officieele personen van den cultuur-technischen dienst, beide polderbe sturen, vertegenwoordigers der Nederl. Heide Mij., die het werk zal uitvoeren en de burgemeesters der betrokken gemeen ten. De wnd. .Commissaris der Provincie Zee land, heeft deze plechtigheid verricht, door de eerste spade in den grond te ste ken op het punt, waar men reeds kon zien, dat de werkzaamheden hedenmorgen wa ren aangevangen door 32 arbeiders. In een korte toespraak sprak mr. Diele man de hoop uit, dat uit het verlies dat geleden was, winst voor de toekomst zou geboren worden. Na deze toespraak werd het reeds aan gevangen werk bezichtigd, waarna men zich naar hotel „De Korenbeurs" begaf, waar enkele verfrisschingen werden aan geboden. Bij deze gelegenheid vonden de heer ir. Cornelisse, namens het Bureau Werkverruiming Zeeland, en de heer ir. Smale, namens den Cultuur-technischen Dienst, gelegenheid om woorden van waardeering en wenschen voor een goeden afloop van deze verkaveling uit te spre ken. Men bleef nog eenigen tijd gezellig sa men, terwijl nog enkele zaken betreffende deze verkaveling werden besproken. Noord-Beveland UITVOERING „VOLHARDING". WISSENKERKE. Zaterdagavond gaf de gymnastiekvereeniging „Volharding" al hier, onder leiding van den heer Geluk uit Goes, haar jaarljjksche propaganda-uit- voering op een weiland van den heer C. J. de Kam. Hieraan werkten ook mee de gymnastiekvereenigingen uit: Kortgene, Goes en Yerseke. De prestaties van de leden wezen op een goede leiding. De belangstelling was bijzonder groot en „Volharding" kan op een zeer geslaag den avond terugzien. Zeeawsch-Vlaanderen PAARD IN BESLAG GENOMEN. Duur risico. De Crisis Contróle Dienst heeft gisteren te Grauw een paard in beslag genomen, welks eigenaar het dier gekocht had, zon der in het bezit te zijn van de daartoe ver- eischte erkenning. Bovendien had hij 1000 voor het paard betaald terwijl het op 825 getaxeerd was. In verband daarmede werd ook proces-verbaal opgemaakt tegen den te Hulst wonenden verkooper. CONCERT. NIEUWVLIET. Zondagavond gaf het plaatselijk muziekgezelschap onder leiding van den heer P. Brakman uit Breskens een concert, dat bjj het publiek zeer in den smaak viel. Een 8-tal nummers werd zeer verdienstelijk uitgevoerd. Er was veel pu bliek aanwezig, dat zijn ingenomenheid met het gebodene betoonde. SCHUURVERBOD. SLUIS. Tot nadere aankondiging is voor de gemeente Sluis en St. Anna ter Muiden het schuurverbod afgekondigd. KOOKCURSUS. AARDENBURG. Onder leiding van de kookleerares mej. Adriaansen, heeft alhier een kookcursus plaats gehad, teneinde de menschen in deze moeilijke tijden aanwij zingen te geven om met de voorhanden voedingsmiddelen toch een goeden middag maaltijd te bereiden. Onder de les trachtte de leerares eenig begrip bij te brengen over de voedingsleer. Er bestond veel be langstelling voor deze lessen, zoodat twee groepen elk van pl.m. 20 deelneemsters, moesten gevormd worden, die telkens ieder 2*4 uur les kregen in de kookkunst. Het bereide maal werd door de deelneemsters telkens zelf genuttigd. Te Eede, waar eveneens veel animo voor dezen cursus bestaat, zijn de lessen nog niet geëindigd. Het ligt in de bedoeling in het najaar er nogmaals een cursus van 6 lessen te geven voor bereiding van een winterpot. Het initiatief ging uit van het Groene- en het Wit-Gele Kruis en werd gegeven in een lokaal van het consultatiebureau van laatstgenoemde vereeniging. Bij genoeg zame deelneming zal ook een naaicursus gegeven worden. HET BOOGSCHIETEN IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. AXEL. Het aloude boogschieten, zoowel op de staande als op de liggende prang, wordt thans meer dan ooit beoefend, vooral in de grensgemeenten van Zeeuwsch- Vlaanderen. De trek naar België kan thans niet meer plaats hebben en zoo beoefent men nu het geliefde boogschieten in eigen parochie. Deze sport is zeer po pulair in dit gewest en tegenwoordig wordt er ook veel aan gedaan door de jeugd, die gebruik maakt van de z.g.n. liggende wip. Dit is een nieuwe attractie voor de jeugd. Door de andere schutters wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de liggende prang en hierop worden dan door groepjes caféhouders min of meer groote prgsschietingen georgani seerd, die ook in het centrum van deze streek veel belangstelling trekken. Dat de organisatoren wel varen bjj deze sport, bewijst wel het feit, dat telkens weer op nieuw prgsschietingen in hun contreien worden uitgeschreven. En de deelnemers zijn er weer eens een dagje gezellig en gemoedelijk mee uit. ARBEIDSONGEVAL. BIERVLIET. Toen de heer F. alhier Maandagmiddag hout aan het zagen was met de cirkelzaag, werd een zwaar blok hout door de zaag weggeslingerd. Hierdoor werd F. ernstig gewond aan zijn kin. Dok ter Hofstee verleende de eerste hulp. JUBILEUM. TERNE UZ EN. Op Zondag 27 Juli a.s. hoopt de heer P. J. v. d. Ouden te Ter- neuzen zjjn veertig jarig jubileum als or ganist btj de Ned. Herv. gemeente aldaar, te herdenken. ZUIDZANDE. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwsche Courant worden aangenomen door den Acent. J. J. RISSEEÜW, M 66, ONZE VlSSCHERS VAttEN On REFOKTAOE DOOK HERMAN PEiOEBHOP EN PAWl-DE WAART VA6 EN NACHT VOEREN DE VISSCHERS HUN ZWARE BEROEP VlT, MAAR IEDEREN PAG KEER EN DE 9CWEPEN TE ROG OM HUN VANGST TE LOSSEN, DE DRIEKLEUR in TOP EN DE LETTERS HOLLAND OP BAK-EN STOURBOORP. OITSTOERE VISSCHERy- LEVEN KUNT O HEDENAVOND OM HALF ACHT VOOR UW TOE STEL MEE-BELEVEN. DE RADIO NEEMT DM EE NAAR ZEE WEDSTRIJDUTTSLAGEN N.V.B. ONDERAFD. ZEELAND. Zaterdag. Afdeeling A. Kats(V.I.O.S.)Colijnsplaat(S.D.O.)_' 1—4 Afdeeling B. KloetingeRilland Bath 74 WemeldingeKapelle 23 Zondag. Afdeeling A, CortgeneScheldeboys 54 VOETBALWEDSTRIJD TE SLUIS. Zaterdagavond werd te Sluis een voet balwedstrijd gespeeld tusschen F.C. Sluis en een combinatie van Oostburg en Aar denburg. De wedstrijd eindigde in een 52 over winning voor Sluis. WEDSTRIJDUITSLAGEN Z.K.B. De uitslagen van Zaterdag 19 Juli wa rén: ïe klasse. Zeelandia—Togo I uitgesteld 2e klasse B. RapideVolharding II uitgesteld Vios—K.V.W. 5—0 2e klasse C. D.O.S.—Swift III 2—4 (onder protest van D.O.S.) 3e klasse A. Swift V—Edo 22 (gespeeld op Dinsdag) Madjoe nMadjoe Hl 21 (gespeeld op Woensdag). Seolto nMadjoe II 05 3e klasse B. D.S.V.—Vios n 1—0 WaardeTogo HE 43 De competitiestand is na de wedstrijden van de vorige week: Ie klasse. Swift I 6 5 1 0 Zeelandia 7 5 1 1 Volharding I 7 5 1 1 Madjoe I 8 2 1 5 Togo I 6 1 0 6 S.S.S. 6 0 0 6 2e klasse B. Rapide 8 7 0 1 Swift n 7 6 0 1 Vios I 9 3 3 3 Volharding H 8 1 4 3 K.V.W. 8 1 2 5 Seolto I 8 0 3 5 2e klasse C. V.K.V. 7 6 0 1 Swift ra 7 5 0 2 D.O.S. 7 4 0 3 Vitesse 6 3 0 3 Swift IV 6 1 0 5 V.Z.O.D. 5 O 0 5 11 38—10 11 34—13 11 21—10 5 19—24 2 8—30 0 8—41 14 34—9 12 21—8 9 13—16 6 5—11 4 10—32 3 10—17 10* 33—13 10 20—9 8 24—30 6 15—10 2 5—21 V.K.V. 2 winstpunten in mindering wegens niet-opkomen tegen V.Z.O.D 31 klasse A. Madjoe n 2 2 0 0 4 7—1 E.D.O. 10 10 1 2—2 Swift V 10 10 1 22 Madjoe HE 10 0 10 12 Seolto n 1 0 0 1 0 0—5 Se klasse B. Waarde 1 1 0 0 2 43 D.S.V. 1 1 0 0 2 1—0 Togo Hl 1 0 0 1 0 34 Vios II 1 0 0 1 0 01 Volharding HE 0 0 0 0 0 00 S.D.O.—TOGO Hl 5—2. De kcrfbalvereeniging S.3 O. speelde te Kapelle haar eersten wedstrijd tegen Togo HE uit Goes. Nadat de pauze met 21 voor Togo was ingegaan, was de eindstand 52 voor S.D.O. SEOLTO HMADJOE H 0—5. Zaterdagmiddag speelde te 's H. Arends- kerke Seolto H haar eersten competitie wedstrijd tegen Madjoe H. Eenige minu ten nadat de wedstrijd begonnen is, maakt H. Smit het eerste doelpunt (01). Mad joe H blijft voortdurend in den aanval en 10 minuten later maakt mej. Ra gut er 02 van. Seolto H begint er nu beter in te komen en onderneemt eenige aan vallen, maar ziet geen kans doelpunten te maken. 10 minuten vóór de rust maakt H. v. Koeveringen óp korten afstand van den paal het 3e punt. Eenige minuten vóór de rust krijgt Seolto H een straf- worp toegewezen, welke door F. Nagel- kerke niet benut wordt Na de rust gaat het spel gelijk op, Seolto H heeft echter geen succes met schieten en het zijn B. Verhage en VV. de Kam die voor Madjoe den stand op 0—5 brengen. Scheidsrechter L, v, Kooten leidde goed. DOS—SWIFT ra 24. Deze, voor beide partijen zeer belang rijke wedstrijd, is door Swift HI, zij het niet zonder moeite, gewonnen. Hiermede heeft het een voorsprong van 2 punten op D.O.S. verkregen, waarmee het tot nu toe gelijk stond. Als de wedstrijd enkele minu ten oud is, blijkt D.O.S. eenigszins de meer dere te zijn van Swift HI, dat met 4 inval sters speelt. Na 10 minuten spelen, wordt dit overwicht uitgedrukt in een doelpunt (10). Kort hierop volgt echter een goed doelpunt van Swift, dat de partijen weer op gelijken voet brengt. Het overwicht van DOS duurt echter nog voort en voor de rust brengt D.O.S. den stand nog op 21. Na de hervatting heeft Swift HI zich her steld en is ovenvegend sterker. Voor een kwartier is verstreken heeft Swift ander maal gelijk gemaakt (22). Het pleit is nu beslecht in het voordeel van Swift HI. Steeds is het in den aanval en verhoogt de score in korten tijd tot 24. Met dezen stand blaast scheidsrechter W. Brasser einde. HET ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TENNISTOURN OOI. Als voortzetting van het Zeeuwsch- Vlaamsche tennistournooi werd Zondagmid dag te Terneuzen de finale heeren-dubbel- spel gespeeld. De beslissing ging tusschen Andriessen en Van Poeteren (Vlissingen) en A. Ha- merlinck en IJsebaert (Terneuzen). Eerst- genoemden eindigden als overwinnaars. Het heeren enkelspel Van Poeteren (Vlissingen)Verstraeten (Hulst) eindig de in een overwinning voor den heer Ver straeten, die een buitengewoon goede partij speelde. Het minder fraaie weer, en vooral de sterke wind waren oorzaak dat er over het algemeen minder fraai spel gegeven werd, dan van deze finales verwacht werd. ANDERSON WINT HET ZEEUWSCHE D AMTOURN OOL Na herkamp met Lente. Door zgn eerste partg in den herkamp met Lente te winnen, heeft Anderson be slag gelegd op de eerste plaats in het Zeeuwsche damtournooi en daardoor tevens op den fraaien beker, die de dam vereeni ging „Goes" beschikbaar heeft gesteld. Hier volgt thans eerst een korte bespre king van de partij LenteAnderson. In een klassiek openingsspel kreeg Lente een eenigszins stroeve opstelling van zijn rechtervleugel, zoodat hij reeds bij den 15en zet het bekende „tientje uit den hoek" in het spel moest brengen. Dit nadeel groeide in het middenspel uit tot een vrij belangrijke zwakte van den rechtervleugel. Door een prachtig schrjn- offer wist Lente echter de verschillende ontstane dreigingen te voorkomen en kre gen beide stellingen bovendien een meer gelijkwaardig aa-zien. De partij kreeg nochtans een zeer ge compliceerd karakter. Beide spelers ge bruikten veel bedenktijd om eikaars com binaties en ressources te doorzien. Bij den 40sten zet geraakten zoowel Anderson als Lente in tijdnood, waarbij laatstgenoemde door zijn beperkte spelmogelijkheden het voorzichtigst moest manouvreeren. Dit liet de beschikbare tijd niet toe en zoo bracht het vallende Vlaggetje reeds de beslissing ten gunste van Anderson. Op dat moment stond Lente echter bovendien geheel verloren, waaraan het tijdnood duiveltje ongetwijfeld zijn aandeel heeft gehad. Nabeschouwing. Een nabeschouwing over een tourmoi als dit kan slechts in groote trekken ge geven worden, omdat ook zelfs het eind resultaat van verschillende bijkomstige factoren afhankelijk is. Van een enkelron- digen wedstrijd is de einduitslag r.ooit een preciese maatstaf voor de onderlinge sterkte der deelnemers, daar het voor een werkelijke krachtmeting in een match tus schen twee spelers de aangewezen weg 4s. Dat Boogaard, Lente en Anderson van het eigenlijke tournooi als eersten aan kwamen, was dan ook een gelvkkig ver schijnsel. omdat in de te spelen herkamp reeds zuiverder de kr"chtverhouding be paald kon worden. De Zeeuwsche kam pioen werd door zijn beide rivalen ver slagen en zoo zal niemand er aan twijfe len, of Anderson verdiende door zjjn over winning op Lente de eerste plaats, zqo goed als de Middelburgsche kampioen een zeer eervolle tweede en Boogaard een derde plaats verdiende. Strooband, De Jonge cn Deurloo vor men de benedenhelft van de ranglijst. In l" :en wedstrijd hebben zij zeker minder gepresteerd dan hun bovenburen, doch dit neemt niet weg, dat zjj in werkelijke spel- kraclit minder voor hen onderdoen dan een oppervlakkige beschouwer misschien zou vermoeden. VLISSINGEN. Getrouwd: F. J. Witte, 26 Jr., en X de Ruiter, 25 jr. G. A. Kemper, 32 jr. en L. P. C. Blankert, 33 jr. Overleden: J. de Ridder, weduwe van F< Schets, 84 jr. GOES. GeborenJulia Augustine, <L V. Hen- dril: Marinus Mjjnsbergen en Wilhelmina Geertruida Overbeeke. OverledenCatharina Jozina Stlereveld, 3 jaar Elizabeth Koole, 4 jaar te 's-Heer Arendskerke. OOSTKAPELLE. Geborens Abraham, z. v. Thomas vafi der Ploeg en Sara Maria Goedbloed; Sara Adriana Suzanna, d. v. Hendrik de Kam en Geertje Pieternella Kodde; Aart, z. v, Adriaan Johannes Bakx en Janna Schip per; Gerrit Johannes, z. v. Jacobus Jo hannes Vermeulen en Johanna Lamberta Neeleman; Hubertus Bernardus, d. v. Pie- ter Cornelis Bouwman en Hendrika Hek huis. Overleden: Johannis Maljaars, 77 J.f weduwnaar van Fina in 't Anker. WESTKAPELLE. Van 13 tot en met 19 JulL Geboren: Elisabeth Janna, dochter van Johannis de Visser en van Elisabeth Pol derman. Getrouwd: Adriaan Houwes, 25 jaar en Pieternella Johanna Lievense, 24 jaar. Overleden: Katharina Dekker, 82 jaar* MIDDELBURG, 21 Juli. Veiling. Spina zie 16 Postelein 523; Augurken 8—26; Wagena .rsboonen 22; Sui- kerboonen, Stoksnijboonen, Stamsnijboo- nen, Stokprincessenboonen en Stamprin- cessenboonen allen 26; Tuinboonen ƒ8; Doppers 12.80—16; Andijvie 116; Waspeeën 812; Savoye kool 5 13; Spitskool 4.80—16; Roode kool 16 alles per 100 kg. Peen 8; Rapen 3—5; Kroten 6—11; Uien (Sjalot ten) 4.508; Selderie 15—19; Ra barber 1520; Radijs 2—4; Ram menas 1.504; alles per 100 kg.— Bloemkool 6.40—11; Kropsl- 1.50— 3.50; Komkommers 4.4013.50, alles per 100 stuks; Peterselie 4060 c. per chip. Vcilingsvereeniging „Zuid-Beveland". GOES, 21 Juni. Andjjvie 89; Augur* ken 24; Dubb. Princesseboonen 26; Wage* naarsboonen 1122; Stamsnijboonen 26? Tomaten 25; Tuinboonen 8; Postelein 15? alles per 100 kg. Bloemkool 4.50—11; Kropsla 4.607. Komkommers 38.50< Meloen a 66, alles per 1 stuks. Wor, telen 6.40—8. Rabarber 7.50. Kroten 8.50 12. Uien 4.509, alles per 100 bos. Veilingsvereenlging „Kapelle—Blezelinge en Omgeving" te Kapelle (Z.B.) KAPELLE, 21 Juli 1941. Meikersen-40, markiezen 40, klerken 40, Hollanders 40, morellen 40, vleeschkersen 40, porcelein- kersen 40, volgers 40, krieken 40, trosjes krieken 40, abe3se de mouland 40, krieken 40, zuurtjes 3840, Limburgers 40, brui ne blanche 40, afwijkende kersen 32, fram bozen 2950, moerbeien 53, logambessen 4353, roode bessen 1822.5, witte bes sen 1622.5, kruisbessen 834, madelei nen 2150, val madeleinen 716, alles per kg; groenten: dubb. pr. z. dr. 26, stok snijboonen 43, gele boonen 19—21, toma ten 1825, augurken 32, zilveruien 19, roode kool 7, alles per kg; kropsla 1.50 3.90 per 100 krop; komkommers 611 per stuk; bospeen 68 per bos, kroten 79 per bos; diversen: kasperziken 617 per stuk. MARKT ROTTERDAM 21 JULL Aardappelen: Eerstelingen, groot, 7.12%' per 100 kg. Eerstelingen, klein, 4.07^ per 100 kg. Aanvoer ruim voldoende, handel vol gens vastgestelde prijzen. Vlas beurs: Wit 70Ö kg. 1—1.45. Geel 181 kS- l 1—1.45. Blauw 300 kg. 1 De aanvoeren worden heel klein en de vraag is beperkt. De afzet schijnt weer te stagneeren. Ten slotte werd al het aan gevoerde vlas verkocht. Woensdag 23 Joll 1941. hilversum i. 415.5 m. 6.45 Gram. 6.50 Ochtendgymn. 7.00 Gram. 7.45 Ochtendgymn 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gewijde mu ziek (gr.pl.). 8.45 Gram. 0.15 Voor de huisvrouw. 9.25 Gram. 31.00 Voor de kleuters. 11.20 Het ensemble Amende 12.00 Klaas van Eeeck en zijn ?9^t w^ wT- 00r c1en boer- 12A0 Almanak* 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1.00 Gram. ±15 Romancers. 3.00 Voor de vrouw. 3.20 Zang nfLP1 m? e.ram\ 4 00 Bijbellezing (Christ. Radio Stichting). 4.20 Voor de jeugd. 5.00 c BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 5.30 Voor de rijpere jeugd. 5.45 Orgel. 6.15 Voor de binnenschippers. 6.30 Gram. 7.00 BNO: Econ. vragen van den dag. 7.15 Voor de kleuters. 7.25 Gram. .30 Volkszangkoor. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Spiegel van den dag. 8.30 Cabaretprogr. 9.30 Ber. Engelsch. 9.45 BNO: Ber. 10.00 BNO: Uit zending in de Engelsche taal. hilversum ii. s01.5 m. 6.45 Gram. 6.50 Ochtendgymn. 7.00 Gram. 7.45 Ochtendgymn. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 10.00 Morgenwijding (Vrijz. Protest Kerkcomité), 10.20 Gram. 10.40 Declamatie. 11.00 Viool, piano en gTam. 12.00 Politieber 12.15 Ensemble Erica Helen. 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 1.00 Ensemble Jack der Kinderen. 1.45 Gram. met toelichting. 2.15 Voor de jeugd. 2.30 Operette „Salzburger lockerln" (e.o.) 3.30 Gram. 4.00 Piano en gram. 6.00 Cursus: ..Het geestelijk karakter van ons volk" (Vrijz. Protest. Kerk- comité). 5,15 BNO: Nieuws-, econ.- en beurs ber. 6.00 Vraaggesprek. 6.15 Ensamble Bandi Baiogh. 6.45 Reportage. 7.00 BNO: Brabantsch praatje. 7.15 Gram. 7.30 Cursus: Volksgezond heid: De arts als gczondheldslelder. 7.45 Gram. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Het Residentie-orkest en solisten. (In de pauze: Causerie: „Banden met Vlaanderenland"). 9.35 Gram. 9.45 BNO: Ber. 10.00 Dagsluiting (Christ. Radio Stichting). 10.05 —10.16 Gram. TENNISWEDSTRIJD. Zondag werden onderlinge tenniswed strijden gespeeld tusschen Goes en Krui ningen, welke met 4 door Kruiningen werd gewonnen. De wedstrijden hadden een zeer geanimeerd verloop,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3