STADSNIEUWS Middelburg. Oversp STADSNIEUWS Goes. STADSNIEUWS Vlissingen. Kerk- en Schoolnieuws Besluiten, Benoemingen enz. VERKEER SEXAMEN S. Als wtj thans terugkomen op de gisteren van wege de Vereeniging voor Veilig Ver keer gehouden examens, dan is dit om in de eerste plaats te gewagen van het vlug ge verloop, want het wil wat zeggen om in twee en een half uur 180 kinderen in de stad, waar het gewone verkeer door gaat, examen af te nemen op de openbare Straat. Het overgroote deel heeft zich aan het examen per rijwiel onderworpen en op het uitgezette parcours lagen voor deze jeug dige peddelaars verschillende voetangels en klemmen. Bgna allen, die niet dagelijks in dit deel der stad komen, ontging het verkeersbord aan het begin van de Giststraat en alleen door waarschuwingen van buitenaf begre pen zij dan, dat dit deel van het parcours moest worden geloopen. Een tweede plaats, waar vele verkeersfouten werden gemahkt was op den hoek van den Zuidsingel en de Bree, waar een verkeersagent stond die het stopteeken gaf, wat velen niet op merkten of anders te laat begrepen dat van hen afstappen werd verlangd. Deze agent controleerde ook remmen en bellen. Ti'ouwens van bellen gesproken, dat werd door verschillende deelnemenden nogal eens vergeten. Het laatste groote obstakel was voor brjna allen de tweede politieman, die zich bij den watertoren had opgesteld en daar stop sein gaf. Maar dan moest het oprijsein volgen en dat af te wachten verzuimden ook verschillende deelnemers. Natuurlijk kwamen ook andere grootere of kleinere fouten voor wij denken o.a. aan het niet goed nemen van linksche bochten 'en al deze fouten bewezen, hoe nuttig het is, dat steeds meer aandacht wordt geschonken aan goed verkeersonder- wijs. Met het afnemen van het examen voor de voetgangers had zich de heer A. Vos, Rijksinspecteur van het verkeer, belast en nadat hij in de omgeving op straat het doen en laten der candidaatjes had gevolgd, heeft hij hen in de consistorie van de Geref. Kerk die beschikbaar was gesteld aan het bestuur enkele mondelinge vragen doen beantwoorden. Het examen had de belangstelling van ver schillende zijden o.a. van den. burgemeester mr. dr. J. van Walré de Bordes en den Hauptman van de Duitsche politie alhier. Na afloop vereenigden zij, die aan rege ling en contröle hadden medegewerkt zich in het café van den Schouwburg en daar heeft de waarnemende voorzitter der Ver eeniging, de heer E. Visscher, dank ge bracht in de eerste plaats aan dc Neder- landsche en Duitsche autoriteiten, die een kijkje waren komen nemen en vervolgens aan de politiemannen, die het bestuur ook nu weer terzijde stonden, en aan den heer Vos, hen allen verzoekende ook een vol gende maal weer hun gewaardeerde hulp te verleenen. Zich richtende tot de leer lingen van het eerste cursusjaar van den machinistencursus, verbonden aan de Am bachtsschool, wees spr. hen er op, dat zij bij hun contröle zeker ook nog wat geleerd hebben en dat zij zich niet al te hoog ver heven moeten voelen, doch weer als gewone leerlingen de lessen op school gaan volgen. Mocht een volgende maal weer hun mede werking worden gevraagd, dan vertrouwt spr. dat ook zij weer bereid zullen zijn. In verband met de vacantie door de tijdsomstandigheden was de wedstrijd wat laat is op verzoek van hoofden van scholen besloten de uitreiking der diplo ma's niet op Zaterdag 16 Augustus, doch op Zaterdag 6 September te doen plaats hebben en wel te 3 uur in den Schouwburg. Wij schreven over den waarnemenden voorzitter en wel omdat de voorzitter, mr. B. J. Besier, wegens zijn vertrek naar Haarlem, zijn functie heeft neergelegd. Hem is bij zijn vertrek namens de Ver eeniging een ets aangeboden voorstellende den Wal met op den achtergrond den Lange Jan zooals dat stadsdeel er tot 17 Mei 1940 uitzag. STRATEN VOOR RIJVERKEER GESLOTEN. Gisteren is men begonnen met het aan leggen van een nieuwe rioleering in de Segeerstraat, waardoor deze straat gedu rende eenigen tijd voor het rijverkeer ge sloten zal blijvim. Ook in de St. Jansstraat moet een nieuwe rioleering komen en na tuurlijk ook in de nieuw aangelegde stra ten. NIEUWE BESTRATING. Op de Londensche Kade worden thans klinkers aangevoerd om de klinkerbestra- ting, die van de Vischmarkt tot den hoek SegeerstraatLondensche kade reeds ligt, door te trekken. Het ligt in de bedoeling met deze groote verbetering langs de Ka den voor te gaan voor zoover de voorraad van deze klinkers dit toelaat. DE LANGE BURG VERANDERT NOG WAT VAN RICHTING. Het is wenschelijk gebleken de kort ge leden aangelegde nieuwe Burg nog iets van richting te veranderen, maar tevens haar wat minder te doen oploopen, en dus het nieuwe hoogste punt van Middelburg iets lager te doen komen dan het oude was. Men is met deze veranderingen volop bezig. OEFENING NA DEN ARBEID SPEELT OP HET MOLENWATER. Nadat Vrijdag 11 Juli de regen en Woens dag 16 Juli verhindering van den directeur de Chr. Muziekvereeniging „Oefening na den Arbeid" had vei'hinderd om een concert op het Molenwater te geven, heeft het con cert gisteravond wel voortgang kunnen heb ben. Maandagavond is minder bekend als een avond voor muziek en het weer was ook niet bijzonder mooi. Dit waren zeker de redenen waarom het bezoek zeer gering was. Voor hetgeen onder de nieuwe leiding van den heer Adr. Kousemaker uit Goes werd gepresteerd was dit zeker zeer jammer en van harte hopen wij, dat als dit korps we der aan de beurt is in de rij van concerten, de opkomst eenige malen grooter- zal zijn. Deheer Kousemaker en zijn mannen verdie nen het ten volle. ,®nnen? i dut CONCERT IN DE GROOTE KERK. Evenals vorig jaar besloot de Kerkvoog dij der Ned. Herv. Gemeente ook dit sei zoen weer drie concerten in de Groote kerk te doen geven. Gezien de belangstelling die deze concerten vorig jaar genoten zullen zeker velen dit besluit der kerkvoogdij op prijs stellen, temeer omdat deze concerten gegeven zullen worden door den bekwamen organist der kerk, den heer Adr. Kousema ker. De toegang is vrij, ook voor de bezoe kers uit de omliggende gemeenten, die evenzeer welkom zijn als stadgenooten. Het programma, dat de heer Kousema ker ten gehoore zal brengen luidt als volgt: 1. „Ik roep tot U, Heer Jezus Christus" orgelkoi'aal)Joh. Seb. Bach. 2. Passacag- lia en dubbelfuga Joh. Seb. Bach. 3. „Je zus, mijn toeverlaat" (orgelkoraal). Max Reger. 4. Symphonisch Koraal: „Ach blijf met uw genade". Sigfrid Karg-Elert. 5. Bewerking geestelijk lied: „Ga niet alleen door 't leven". Dr. Gunning-Zwart. 6. Grand Choeur, César Franck. 7. Sonate VI. Felix Mendelssohn. BRAND IN FOURAGE-MAGAZIJN. Door gas-generator. Gistermiddag, te ongeveer half vijf, ont dekte men dat brand ontstaan was in het nieuwe fouragemagazijn van den heer G. Timmerman aan den 'sHeer Hendrikskin- derendijk. Daar het vuur woedde naast een vrachtauto met gas-generator, die men daar kort tevoren ingereden had, lag het voor de hand, dat vonken uit deze gene rator den brand gesticht hadden. Ook de lading hooi van den auto had reeds vlam gevat en het eerste werk was, deze buiten het magazijn t brengen, hetgeen reeds veel moeilijkheden gaf. Tenslotte gelukte 't den auto met een lang touw naar buiten te sleepen. Intusschen was de brandweer ge alarmeerd, die snel met de motorspuit ter plaatse was en al spoedig met een paar flinke stralen het laaiende vuur in de schuur en de brand in den auto kon be strijden. Gevaar voor uitbreiding was daar bij snel geweken, al ontstond een nieuwe moeilijkheid, toen de sloot waanrit men het water pompte, na een uurtje geen water meer, maar modder leverde. Er moesten nu enkele honderden meters slang worden uitgelegd om op de waterleiding te kunnen koppelen, hetgeen echter ook al snel ge beurd was en met twee stralen zette men nu de blussching voort. Intusschen vergde het. nog verscheidene uren voor men al de pakken hooi en stroo uit de schuur gehaald en gebluscht had, daar alle pakken uit el kaar getrokken moesten worden. Twaalf a vgftien duizend kilo hooi en stroo werden een prooi der vlammen, ter- wijl ook de vrachtauto gedeeltelijk ver brandde. Het nieuwe magazijn liep uit den aard der zaak ook schade op, doch daar dit magazijn vrijwel' geheel van steen, staal en beton opgetrokken is, zal deze schade wel medevallen. Al zeer spoedig waren o.m. op het ter rein van den brand aanwezig de heer A. de Roo, loco-burgemeester, en de inspec teur van politie, de heer A. Reneman. Dat de brand tallooze belangstellenden trok. behoeft welhaast niet opgemerkt te worden. DE VERBODEN LELIE. Twee jongelui, A. S. en M. de B. uit Nisse, werden verbaliseerd wegens het dra gen van het padvinder3emblecm (gesty- leerde lelie). CONCERT TAMBOURS- EN PIJPERS CORPS „EXCELSIOR". Morgen vend hoopt het Tambours, en Pijperscorps „Excelsior" alhier, een con- cex*t te geven op de Groote Markt. Aan vang 8 uur. Het uit te voeren programma is samengesteld als volgt 1. N.C.R.V.-M&rsch, A. J. Scheurkogel. 2. Elfendans, G. de Kok. 3. De Officier van den Dag, Marsch, F.. B. Kali. 4. Wals-Droomen, G. de Kok. 5. Excelsior-Marsch, A. J. Scheurkogel. 6. Insulinde, Marsch, J. C. de Beste. 7. Luctor et Emergo, Marsch, J. G. de 8. „Harmonie", Marsch, J. C. de Beste. 9. Der Torgauer, Marsch. 10. Finale. In de pauze zal het Juniorencorps „Jong Excelsior" nog enkele nummers ten beste geven. DE STAND DER WERKLOOSHEID. Bij de onder het Gewestelijk Arbeids bureau Middelburg ressorteerende gemeen ten, bedroeg het aantal ingeschrevenen per Zaterdag 19 Juli jl.: Geheel werkloos: 129 mannen en 20 vrouwen; gedeeltelijk werk loos: 3 mannen en vrouwen; niet werk loos: 18 mannen en 2 vrouwen; werkver ruiming: 124 mannen en vrouwen; her scholing: 11 mannen en vrouwen. Algemeen totaal vorige week 279, bijge komen 69, afgegaan 41, over 307. TEMPERATUUR KANAALWATER. De temperatuur van het water in het kanaal was heden 70 gr. DE VACANTIE WEEK BW DE SCHELDE. De directie van de N.V. Kon. Maatschap pij De Schelde heeft bepaald, dat dit jaar als vacantieweek voor de werklieden zal gelden de week van 4 t.m. 9 Augustus. In deze week zal aan de ambtenaren in het algemeen vacantie worden gegeven Maandag, Dinsdag en Woensdag. DRUKTE OP DE ZWEMSCHOOL. Evenals bij verschillende andere takken van sport, is dit jaar ook bij het zwemmen een belangrijke toename van nieuwe be oefenaars te constateeren, hetgeen in ons zoo waterrijk land in verband met het verdrinkingsgevaar zeer zeker een verheu gend verschijnsel genoemd mag worden. De zwemschool van de Vlissingsche Zwemclub in het kanaal die vorig jaar ge sloten moest blijven, doch nu in het voor jaar haar poorten weer heeft kunnen openen, heeft een groot aantal dames en heeren (hieronder dan ook jongens en meisjes gerekend) die de zwemkunst machtig willen worden, als nieuw lid kun nen boeken. De instructeur Pantus en zijn helpster, die in den loop der jaren reeds zoovele honderden aan het lijntje den „slag" heb ben geleei-d, hebben thans ruim 150 leer lingen, buiten de 250 schoolkinderen, die van gemeentewege in de gelegenheid wor den gesteld het zwemmen te leeren. De grootste toename van leerlingen werd in de damesafdeeling behaald. Over het algemeen waren er in vorige jaren onge veer 50 dames- en 50 heereix-leerlingen, doch thans zijn deze aantallen resp. onge veer 60 en 100 Het behoeft geen betoog, dat er hierdoor steeds een gezellige drukte in de zwem school heerscht, hetgeen echter ook weer veel werk geeft en tact vereischt van het personeel, vooral wanneer de schoolkinde ren op bezoek zijn, die geen les overslaan en goed blijven volhouden tot zij de zwem kunst onder de knie hebben. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. Vrijdagmiddag is zooals gemeld het vierjarig zoontje van de fam. G. bij het spelen in een worstmakerij, in een tobbe met kokend water gevallen. Aanvankelijk werd vermoed dat de verwondingen niet van ernstigen aard waren. Gister-avond is het knaapje echter aan de gevolgen over leden. BADHUIS AAN DE BONEDIJKESTRAAT. Gedurende de week van 14 tot 19 Juli werden in het badhuis 746 baden genomen en wel 546 door heeren, 114 door dames en 86 door kinderen. HOOG WATER. Morgen is het alhier te 2.24 en 14.48 uur hoog water. Te Domburg is het 23 minuten vroeger hoog water. BEDRIJFSVOETBAL. Uitslagen van 21 Juli: Gereedschap WerkplaatsC.V.V. 64 ScheldemeeuwenReparatieloods 50 BELANGRIJKE KETTINGIIANDEL AAN HET LICHT GEKOMEN. In een opslagplaats van een levensmid delenmagazijn aan de eerste van der Kunststraat te Den Haag is achtereen- volgens driemaal ingebi'oken, den laatsten keer op 14 Juli. Ontvreemd werden 855 pakjes thee, flesschen slaolie, koffiesurro- gaat, toiletzeep en reepen cixocolade. De centrale opsporingsdienst der politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en daarbij rekening gehouden met de waarschijnlijkheid, dat de gestolen goede ren verder vei'handeld zouden worden. On derscheiden lieden, die verdacht konden worden, werden geschaduwd en daarbij viel in 't bijzonder het oog op een 32- jarigen vrachtrijder en een 41-jarigen ex pediteur. Zaterdag gingen zij samen per fiets in de richting van Loosduinen. Zij stapten af aan den Leyweg en gingen daar een schuur binnen, waarin een vracht auto gestald was. Na eenigen tijd kwamen de beide heeren in de auto naar buiten rijden. Oogenschijnlijk lagen in den vracht wagen oude onderdeelen van automobielen. Toen onderweg de recherche te voorschijn trad en de chauffeur moest stoppen, bleek bg inspectie van den auto nader, dat er 240 pakjes thee in verborgen waren van dezelfde soort als in het levensmiddelen- magazgn gestolen waren. Vele beroepen vertegenwoordigd. Beide mannen werden natuurlijk aange houden. Het bleek, dat zij het partijtje thee reeds verkocht hadden en wel aan een groentenhandelaar. Een onderzoek, inge steld bij dezen man, bracht aan het licht, dat hij nog 120 pakjes thee thuis had liggen, ook van dezelfde soort. Die thee was echter reeds verkocht aan eerstge- noemden vrachtrijder. De groentehande laar had de thee gekocht van de V., win kelier in zuivelproducten aan den Sta tionsweg te 's-Gravenhage, Deze de V. werd aangehouden en een hoeveelheid thee werdiNbij hem in beslag genomen. Hij ont kende echter van deze heele zaak iets te weten. Dc politie had echter nog een ander aanknoopingspunt. De vrachtrijder vertelde namelijk dat hij ook thee had gekocht van een 41-jarige serveex-juffrouw. Deze juf frouw werd aangehouden en toen kwam vast te staan, dat zij de thee had van een 38-jarigen waker. Toen ook deze was aan gehouden, bleek dat hij 750 pakjes thee gekocht had van een caféhouder en ook deze man werd gearresteerd. Verder bleek, dat de waker niet alleen aan de serveer juffrouw, maar ook aan een vischhande- laar thee had verkocht en wel 500 pakjes en dat deze de thee verder had verkocht, door bemiddeling van zekeren W., die ook werd aangehouden, aan den zooeven ge noemden zuivclhandelaar de V., die toen moeilijk meer kon volhouden, dat hij van deze zaak niets wist. „Zwarte Bmm". Hoe was nu de caféhouder aan de thee ALGEMEENE SYNODE DER NED. HERV. KERK. Vijfde zitting. De president opende, ging voor in gebed en las Matth. 5 en 7 de laatste gedeelten. Aanvulling der agenda had plaats. De groslijst voor de vacature predikantslid en ouderlinglid der alg. syn. commissie met him secundi werd aangevuld. Bij stemming werden gekozen als primuslid predikant ds. H. H. Brucherus Alveringa, als zijn secundus ds. P. v. d. Sluys, als primuslid ouderling dr. W. J. Aalders, als zgn secun dus jhr. mr. A. K. C. de Brauw, als lid van het alg. college van toezicht J. W. J. Ad- dink, als zijn secundus P. de Bruyn. Als leden van den schippersraad werden op voordracht van den kerkeraad van Rot terdam gekozen J. de Ruyter, op voor dracht van den kerkeraad van Groningen ds. J. Vermeulen en K. Veenhuis; op voor dracht van den kerkeraad van Amsterdam K. H. Alewijn. Tot plaatsvervangend lid van den raad van beroep werd op diens voordracht her benoemd ir. G. H. E. Bergsma. Tot lid van den pensioenraad werd op aanbevelen van de verplichte deelnemers herbenoemd mr. P. J. Oud en in de vacature Van Hoogen- huyze benoemd ds. D. Kuilman, Leiden. In het bestuur van Valkenheide werden hei-benoemd jhr. dr. L. M. van Holthe tot Echten en jhr. mr. C. Dedel en benoemd in de vacature H. Schokking, ds. H. G. Groenewoud, Wageningen. Tot lid van den raad van beheer werd herbenoemd ir. C. W. E. van Voorst tot Beest. De zitting werd met het oog op commis sievergaderingen gesloten en de vergade ring verdaagd tot hedenmorgen. Geref. Kerken. Aangenomen naar 's-Gravënhage-Zuid (2e px*ed. pi.) J. L. Wielenga te Laren (N.H.). Aangenomen naar Rotterdam Delfshaven (vac. J. Schoonhoven) P. Veen- huizen te Den Helder. Bedankt voor Sche- veningen (5e pred. pl.) G. Meynen tc Naald wgk. Geref. Gemeenten. Beroepen te Vlaardingen J. v. d. Berg te, K r a b b e n d ij k e. Te Rottex-dam slaagde voor het exa men nuttige handwerken inej. A. Hoo- genboom te Zierikzee. Aan de Rijks H.B.S. te Bergen op Zoom is bevorderd van de 2e naar de 3e klas, G. Kostense uit Kruiningen. Uitslagen examens Pitmanschool. Vrgdag 18 Juli en Zaterdag 19 Juli j.l. werd in de Pitmanschool te Goes een exa men gehouden vanwege den Algem. Ned. Bond van Stenografieleeraren. Aan het examen namen deel 40 candidaten, t.w. 32 voor kantoortypist, 4 stenotypisten, 1 ste- nogx-aaf B, 3 steno's A, Het diploma kantoortypist kon uitge reikt worden aan: J. L. Cok, Wemeldinge, met aant. 583 woorden per Vz uur; L. J. de Jongh, Goes, 622 en Fr., D., E. proza; mej. E. Kole, Goes 546; mej. H. J. L. de Lint, Goes 573 en Fr. proza; mej. J. C. v. d. Peyl, Goes, 553 en Eng. proza; J. de Ridder, Vlis singen, 667 en Fr. en D. proza; mej. A. J. E. Spruyt, Goes, 587; mej. F. J. Swart, Goes, 557 en Fr., D. en Eng. proza; mej. J. Valk, Goes, 604; mej. A. P. Vingerling, Goes, 569; J. Q. Walrave, Kapelle, 566; A. A. J. Swijzen, Goes, 559 en Fr. en E.; mej. C. A. Breen, Wemeldinge, 653 en Dts.; M. de Groene, Wemeldinge 518; C. de Jager, Goes, 608; mej. J. J. A. Janse, 'sH. Ax-endskerke, 618 en Fr. D. en E.; mej. J. S. de Jonge, Kx-uiningen, 582 en Fr.; mej. L Krombeen, Goes, 543; A. Oosterloo, Goes, 524; mej. M. Verschuure, 's-H. H. Kinderen, 523; P. M. v. d. Berge, Kruiningen, 558 en Fr.; H. M. Dek, Waax-- de, 666; mej. M. van Elsacker, Wemeldinge, 669; mej. A. Florusse, Wemeldinge, 536; J. C. M. Clerum, Kruiningen, 618; mej. J. van Houdt, Krabbendijke, 624; mej. T. M. J. Kole, Colijnsplaat, 573; A. Oosthoek, Nieuwdorp, 550 en Eng.; J. Ovei-beeke, Krabbendijke, 622 en Fr.; W. J. v. d. Ree, Hoedekensk., 636 en Fr. en D.; mej. P. Vlaming, Yerseke, 635; mej. J. P. W. Kortenbout, Box-ssele, 571. Het diploma stenografie A (theoretisch ged.) kon uitgereikt worden aan: H. Koens, O verzande; mej. J. P. W. Kor tenbout te Borssele en mej. J. C. van der Peyl te Goes. Diploma B stenograaf 130 lettergr. pro za p.m., kon worden uitgereikt aan: A. IJ. A. Looijen, Goes. Diploma stenotypiste: mej. M. Pik te Goes en mej. D. Pompoene te Baai-land. Aan 2 candidaten kon het diploma niet worden uitgereikt. FIETSER AANGEREDEN EN GEDOOD. Van twee arbeiders, die langs de Lange- wijk te Dedemsvaart fietsen, werd een v. d. Hulst, door een tegemoet rijdende auto aangereden. De man werd van zijn rgwiel geslingerd cn vrijwel op slag gedood. gekomen In zijn café kwam een vaste klant, die „zwarte Bram" genoemd werd. Deze man werd spoedig gevonden en bleek een 32-jarige grondwerker te zgn. Bij hem thuis werden gevonden pakjes koffiesur- rogaat, zeep, flesschen slaolie, reepen chocolade enz., alles artikelen, welke ont- vi'eemd waren in het levensmiddelenma- gazijn. Nu kwam ook uit, wie de eigen lijke' daders waren, namelgk een 16-jarige zoon van „zwarte Bram" en een broer van denzelfden persoon. Zg hebben bekend alle drie inbraken te hebben gepleegd. De zoon en broer van „zwarte Bram",, benevens dit heerschap zelf en de winke lier in zuivelproducten wei'den in het huis van bewaring vóorloopig opgeborgen. De overigen, die in dit drama een rol gespeeld hebben, zijn voorloopig op vx'ij voeten ge steld. K0LENB0NNENVO0R WERKL00ZEN. OOK DIT JAAR WEER BESCHIKBAAR GESTELD. Vorig jaar werd besloten, dat aan dn werklooze kostwinners en alleenwonenden, indien zij tenminste één week over da maand September in zorg waren, een ko- lenbon werd verstrekt. Deze maatregel werd toentertijd wenschelijk geacht, aan gezien in verband met de brandstoffen- distributie was verordend, dat 20 pet. van de hoeveelheid kolen, waarvoor men den daaraan voorafgaanden winter had be schikt, slechts vóór 1 October 1940 kon worden ingeslagen. Ofschoon dit voor schrift later is ingetrokken, bleek in de practijk, dat uitreiking van den kolenbon niet vergeefs was geweest, doch door de werkloozen zeer op prijs werd gesteld. Alhoewel de brandstoffenvoorziening op het oogenblik eenigszins anders is geregeld! dan het afgeloopen jaar immers de thans geldig verklaarde bonnen voor drie a vier eenheden brandstoffen blijven gel dig tot 1 Januari e.k. heeft de secreta ris-generaal van sociale zaken in verband met de omstandigheden toch goedgekeurd, dat ook thans wederom een kolenbon wordt verstrekt. Hiervoor komen in aan- merking de werklooze gehuwde of onge huwde kostwinners en bovendien zij, die een steun voor alleenwonenden ontvangen, indien zij tenminste gedurende één week over de maanden Juli, Augustus of Sep tember in de steunregeling zijn opgeno men. De waarde van den kolenbon zal yvederom 5.75 voor kostwinners en 2.85 voor alleenwonenden bedragen. Deze kolenbon mag ook worden gege ven aan personen, die een tegemoetkoming wegens verkorten werkduur ontvangen. De bon kan dus worden verstrekt naast de tegemoetkoming (welke maximaal steun plus 20 pet. daarvan bedraagt). Te zijner tijd behoort de waarde van dezen bon met den eventueel toe te kennen brandstoffenbijslag te worden verrekend. In zeer bijzondere gevallen kan deze waarde ook in geld aan de daarvoor in aanmerking komende pei'sonen worden uitgekeerd. Hierdoor mag echter niet worden over gegaan, dan nadat do secretaris-generaal hiervoor zijn toestemming heeft verleend. Na overleg met den secretaris-generaal van landbouw en visscherij is besloten om goed te keuren, dat bedoelde kolenbon eveneens ter beschikking wordt gesteld aan de ondersteunde kleine boeren en tuin bouwers, die in groep B zijn gerangschikt. Voor deze verstrekking gelden dezelfde voorwaarden als voor de werkloozen. De kosten van bedoelde regeling zxxllen voor de kleine boeren en tuinbouwers voor de helft gedragen worden door het departe ment van landbouw en visscherg, terwijl de andere helft ten laste Van de gemeente blijft, die daarin de gewone bijdrage uit het wèrkloosheidssubsidiefonds kan ont- M1N1MUMPRIJZEN IN DEN Ij TUINBOUW. Nu de Nederlandsche Groente, en Fxnxit- centrale de door haar voorgeschreven mi nimumprijzen voor tuinbouwproducten heeft ingetrokken, heeft het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen in Neder land besloten zelfstandig ophoud- en ver- goedingsprijzen voor de veilingen vast te stellen. Dit besluit is genomen, omdat met de mogelijkheid rekening moet worden ge houden, dat op een zeker oogenblik van een bepaald product een grooter kwantum kan worden aangevoerd, dan op dat oogenblik is te plaatsen. De minimumprijzen zijn over het alge meen laag, zoodat niet gevreesd behoeft te worden, dat de kweekers weer even als in vroeger jaren gebeurde zullen vervallen tot het misbruik van het telen op den minimumprijs. De vergoedingsprijs is in het algemeen vastgesteld op 75% van den ophoudprtfs voor het goedgekeui'de product en op 50% voor het afwijkende product. Het Centraal Bureau zal er zorg voor dx-agen, dat de tuinbouwproducten, die den minimumprijs niet halen, niet vernie tigd worden, doch een andere bestemming krijgen. De ruilverkaveiingswet. De Staatscourant van gisteravond bevat een besluit van den secx-etaris-generaal van het departement van landbouw en visscherg, dat ten Uoel heeft een versnel ling van de uitvoering van de ruilverka veling mogelijk te maken en voorts enkele technische verbeteringen in de ruilverka veiingswet aan te brengen. LUCHTAANVALLEN OP TOBROEK. Op 20 Juli hebben Duitsche gevechts vliegtuigen bijzonder fel tankinstallaties en afweerbatterijen bij Tobroek gebombar deerd. Een koopvaarder, vermoedelijk een tankschip werd met boordwapens in brand geschoten en tot zinken gebPacht. VERDERE BRITSCHE AANVALSPOGENGEN AFGESLAGEN. Britsche pogingen om naar binnen te vliegen welke werden ondernomen in den avond van 21 Juli aan de kust van het Kanaal, zgn naar het D.N.B. meldt door den r ütschen afweer opnieuw met bloedi ge verliezen afgewezen. Volgens tot dus ver ontvangen berichten heeft de Duitsche afweer vijf Britsche vliegtuigen van het type Spitfire vernield. In den afgeloopen nacht zijn Britsche bommenwerpers naar West-Duitschland gevlogen, waar zg op verscheidene plaat sen brisant en brandbommen neerwierpen. De aangerichte schade is beperkt tot schade in woonwijken en slachtoffers, doo- den en gewonden, onder de burgerbevol king. ZOhTELANDE. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwselie Courant worden aangenomen door de Agente Mej. LOUWS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2