PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT DINSDAG 22 JULI 1941 Een maand oorlog in het Oosten. INDUSTRIEËN. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS S 19 ct. per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Erieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 170 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed es traat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANDSCHE DAGBLADPERS" Nieuwe vernietigingsslag aan den gang. Gisteren liep de eerste maand van den strijd tegen de Sovjet-Unie ten einde en de Duitsche weermacht staat aan het einde van deze maand van zware gevechten reeds meer dan 600 kilometer van de voormalige Dultsch- Bolsjewistische belangengrens verwij derd op het eigenlijke grondgebied der Sovjet-Unie, zoo wordt het D.N.B. ln een toelichting op het jongste legerbe- richt medegedeeld. Opnieuw Is een gr'oote vernietigingsslag aan den gang en ditmaal reeds ten Oosten van de „Stalin-linie" welke de Sovjet-leiding als veilige en onwrikbare ruggesteun beschouwde. Vergelijkt men dezen toestand met dien aan het einde van de eerste maand van het groote offensief in het Westen in 1940, dan moet geconstateerd worden, dat na den doorbraak door de Weygandlinie op 7 Juni 1940 het Duitsche front aan het einde van de eerste maand van dit offensief een zware slag moest leveren tusschen de Kanaalkust en de Maas, zooals het thans ten Oosten van de Stalin-linie het geval is. Beslissend w*as indertijd pi'ecies zooals nu, dat den vijand de zoo vurig verlangde adempauze niet gegund werd en dat hij gedwongen was zijn laatste krachten in dezen vermur- wenden slag in den strijd te werpen. Of schoon het aanvalsfront toen ongeveer 350 kilometer breed was, men vergelijke hiermede het tegenwoordige front, dat thans 2.000 kilometer breed is, en ofschoon bijv. van het punt van uitgang aan de Somme tot aan den benedenloop van de Seine slechts negentig kilometer moest worden afgelegd, vergeleken met de aan zienlijk grootere opmarschgebieden in het Oosten, heeft het verslaan van de zich wan hopig verdedigende Fransche strijdkrach ten alleen van den doorbraak door de Wey gandlinie tot aan het Fransche verzoek om wapenstilstand toen reeds tien dagen ge duurd. De omstandigheden aan het Sovjet-front zjjn echter belangrijk verschillend en moei lijker. Desniettemin is reeds thans aan het einde van dè eerste maand te constateeren, dat: 1. Het Sovjet-leger te land en ln de lucht geweldige en in het geheel niet te compenseeren verliezen heeft geleden, zoodat thans reeds de laatste reserves in den strijd moeten worden geworpen. 2. Een in vredestijd ontworpen en aaneengesloten verdedigingslinie in het Europeesche gèdeelte van de Sovjet- Unie niet meer bestaat. 3. Een hevige crisis zoowel in de lei ding als met betrekking tot de moreele houding der Sovjet-formaties waar te nemen valt. Hiertegenover heeft de Duitsche leiding al haar krachten vast in handen. Van deze krachten is een groot deel tot dusver nog in het geheel niet in den strijd ge worpen. Op vele plaatsen is het thans ge lukt aanzienlijke deelen van het Sovjet- leger opnieuw in te sluiten, terwijl met name in den Zuidelijken sector den ver slagen vijand door de verbonden troepen voortdurend achtervolgd wordt. De Duitsche operaties worden met alle drie weermachtsonderdeelen stelselmatig voortgezet en zullen ook de Sovjets, zoo als alle vganden van totdusver, zoo ver slaan, dat in de toekomst iedere bedreiging van Duitschland in het oosten uitgescha keld is. DE STRIJD IN HET OOSTEN. Een formatie Duitsche torpedovliegtuigen heeft een in de nabijheid van Moermansk liggend radiostation der Sovjets aange vallen en de gebouwen met de boordwapens in brand geschoten, zoo meldt het D.N.B. Naar thans bekend is geworden, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 18 Juli aan den Westelijken ingang van de Golf van Riga enkele motortorpedobooten der Sovjets aangevallen. Een motortorpedo boot werd in brand geschoten. De boot zonk na hevige ontploffingen. In het gebied van Kiev is door de Duit sche troepen een Sovjet-regiment totaal in de pan gehakt. Dit regiment was pa3 enkele dagen geleden opgesteld. De Sovjets hadden naar uit de éénstemmige verklarin gen van de gevangenen en overloopers blijkt zelfs uit Kiev vluchtende inwoners van beiderlei kunne zonder meer in uni formen gestoken. Deze menschen compleet uit te rusten was niet meer mogelijk. Deels krijgen de manschappen van dit regiment slechts twintig of dertig patronen. Iedere compagnie had slechts een mitrailleur. GROOTE SUCCESSEN AAN HET FINSCHE FRONT. Duitsche en Finsche eenheden hebben in het Noorden van het Oostelijk front bij Salla onder moeilijke omstandigheden, naar het D.N.B. verneemt, groote succes sen behaald. De bolsjewisten hadden de bosschen in de omgeving van de grens in brand gestoken. Klaarblijkelijk rekenden z« er op, dat dezê branden den Duitsch Finschen opmarsch zou stuiten. Over den gloeienden bodem en over smeulende en rookende boomen baanden de Duitsch Finsche formaties zich een weg. Bijna de geheele uitrusting aan wapens, munitie en het eten en drinken moest door de solda ten gedragen worden, daar de voertuigen in het ongebaande terrein slechts langzaam konden volgen. Ondanks al deze moeilijk heden hebben de DuitschFinsche eenhe den in het verloop van de gevechten tot dusverre een groote terreinwinst behaald en de versterkingen <Jer bolsjewisten aan de voormalige Finsch-Bolsjewistische grens doorbroken. NIEUW DECREET VAN STALIN. De Moskousche radio heeft, volgens een bericht van Nya Dagligt Allehanda. een decreet van Stalin gepubliceerd, volgens hetwelk alle Russische soldatenvrouwen haar woonplaats moeten verlaten en zich voor den dienst moeten kanmeiden. De kin deren der soldaten moeten in stadskinder tehuizen worden ondergebracht. Van dezen dienstplicht vrijgesteld zijn alleen zieke vrouwen, die een doktersattest moeten kunnen overleggen. ZOON VAN STALIN GEVANGEN GENOMEN. Bij den aanval van Duitsche strijdkrach ten van den generaal der pantsertroepen, Schmidt, is naar het D.N.B. verneemt op 16 Juli by Ljosno ten Zuidoosten van Wi- tebsk met vele andere bolsjewistische of ficieren en soldaten ook de oudste zoon van Stalin, Jakob Stalin, eerste luitenant van het veertiende regiment houwitsers der veertiende Sovjetpantserdivisie in Duitsche gevangenschap geraakt. Jakob Stalin, die terstond voor generaal Schmidt werd geleid, indentificeerde zich volkomen als zoon van Stalin. Hij ver klaarde, dat hy de onzinnigheid van den tegenstand tegen de Duitsche troepen had ingezien en zich daarom met zgn nog in leven zynde soldaten had overgegeven. Japanners houden Engelsch schip aan. Uit Sjanghai meldt het A.N.P. De Ja panners hebben het Britsche s.s. „Hilda Moller" aangehouden om de lading te on derzoeken. Het vaartuig was op weg naar Rangoon. Het werd aangehouden kort na dat de Japanners het schip in Kwantoeng hadden vrijgelaten, waar het twee weken lang was vastgehouden. In dien tijd heb ben de Japanners 600 ton machines voor de vervaardiging van textielgoederen uit het schip gehaald. De machines zouden voor Singapore bestemd geweest zy'n, maar de Japanners verklaarden, dat zy toebehoorden aan de Chineesche regeering van Tsjoengking. Twee Britsche patrouillebooten tot zinken gebracht. Op grond van een communiqué van de Britsche admiraliteit heeft de Engelsche berichtendienst gemeld, dat twee pa trouillebooten tot zinken zgn gebracht, n.L de „Devon County", onder bevel van com mandant Barnard, en de „Lord Sint Vin cent", onder bevel van commandant Alexander. De naaste verwanten van de leden der bemanning, die hierbij om het leven zijn gekomen, zijn. oo de hoogte ge bracht. Engelsche luchtaanvallen op Nederland. In het afgeloopen weekeinde vlogen wel enkele Britsche vliegtuigen boven ons land, doch bleef hun actie zeer beperkt. Enkele brisant- en brandbommen werden neergeworpen. Wat kleinere beschadigin gen, wat glasschade aan woonhuizen en een aantal granaat trechters in het open veld zy'n te vermelden. Helaas werden in een stad in Zuid-Holland een persoon ge dood en een gewond. KORTEGOLFSTATION DER SOVJETS IN WASHINGTON. Uit Washington meldt het D.N.B. De Amerikaansche regeering heeft, volgens de Evening Star, den Sovjetambassadeur Oemansky thans toegestaan een krachti- gen kortegolfzender te Washington op te richten waarmede hij rechtstreeks in con tact kan treden met Moskou en inlichtin gen uitwisselen. Japanners uit Zuid-Afrika naar Japan terug. Volgens Domei zullen binnenkort on geveer 100 Japanners uit Zuid-Afrika naar Japan terugkeeren. De vertegenwoordigers der Japansche firma's in Durban en Natal treffen eveneens voorbereidingen voor hun vertrek. Weest zuinig met electrlclteit en gas. BEHOEDT HET BEDRIJF VOOR BOETE OF AFSLUITING. Naast de particuliere verbruikers dienen ook de industrieën te beden ken, dat het electriciteits- en gas verbruik gerantsoeneerd is op 75 procent. Alles dient in het werk gesteld te worden om dat rantsoen niet te overschreden. Daar moet een ieder ln het bedrijf zich volkomen van bewust, zgn, ingenieurs, opzichters, ploegbazen tot den jongsten leer jongen toe. Allen dienen er hun uiterste aan dacht aan te geven, dat geen elec- triciteit of gas onbenut verbruikt wordt, om hierdoor de voorgeschre ven bezuiniging te verkregen. Ge schiedt dit niet, dan kan boete of afsluiting van den toevoer volgen. Behoedt het bedrijf hiervoor. Zorg, dat geen licht onnoodig brandt. Hoe vele malen laat men licht branden (ook overdag) in gan gen en portalen, hetgeen zelfs in normale tijden overbodig is. Hoevele malen wordt het licht by machines, zoomede in kantoorloka len niet uitgedaan, indien men eeni- g"en tijd by een andere afdeeling in* lichtingen moet vragen. Hoewel dit reeds van belang is, kan op eenvoudige wgze nog be langrijk bezuinigd worden, indien men er steeds op let, dat geen mo tor of machine onbelast loopt. Dit geldt voor draai-, schaaf- en frais- banken, voor weefgetouwen, spin machines, zagen, schaafmachines, mangels, strijkmachines, kortom voor vrijwel alle industrieën. Naast den motor en de machine dient groote aandacht aan de ovens gegeven te worden, aan de smelt-, hardings-, gloei-, smeed-, moffel-, tempeerovens enz. Maak geen oven te vroeg aan. Controleer geregeld nauwkeurig de temperaturen van uw ovens. Dit brengt zeker aanmerke lijke besparing. Wij zouden deze adviezen kunnen uitbreiden b.v. voor zetters der dag bladen: denk om uw loodpotten. Werkt allen mede. Houdt bij uw arbeid steeds in gedachte, dat de uiterste spaarzaamheid geboden Is. Slechts op deze wijze kunt ge uw bedrgf voor boete of afsluiting be hoeden. Britsche aanvalspogingen afgeslagen. Uit Beriy'n meldt het D.N.B. Gisteroch tend hebben eenige Britsche gevechts vliegtuigen, sterk beschermd door jagers, getracht het bezette Fransche gebied bin nen te vliegen. Duitsche jagers hebben tydens luchtgevechten een viermotorige Britsche bommenwerper van het type Stirling en vgf Spitfires neergeschoten. De overige vliegtuigen werden gedwon gen om te keeren. Aan Duitsche zgde ont stonden geen verliezen. In de vroege ochtenduren van Maandag hebben drie tot vier Engelsche gevechts- vlietuigen, beschermd door een tienvoudig aantal jagers, ook een aanval ondernomen op een Duitsch convooi in het Kanaal. De door vier Duitsche jagers begeleide schepen, meldden den aanval terstond en alarmeerden nog in totaal 17 andere Duit sche jagers, die ondanks hun geringer aan tal terstond opstegen voor afweer. De Duitschers ondernamen, naar aan het D.N.B. gemeld werd, een fikschen aan val, doch konden den vgand niet meer tot den strqd dwingen, aangezien hij ter stond het convooi losliet en zich in de wolken terugtrok. Voorts hebben Duitsche patrouillebooten op 20 Juli een formatie Britsche gevechts vliegtuigen, die onder sterke bescherming van jagers de kust van de bezette gebie den naderde, uiteengejaagd. Drie der Britsche gevechtsvliegtuigen werden door welgericht vuur van afweergeschut neer geschoten. Een Duitsche versperringsbre ker heeft denzelfden dag boven het Ka naal een Britsch vliegtuig vernietigd, zoo dat door marinestrijdkrachten in totaal vier Britsche gevechtsvliegtuigen werden neergehaald. DE AANVALLEN OP HULL. Onder het opschrift „een nacht van verschrikking in Huil" publiceert Svenska Dagbladet berichten van de Times en de Yorkshire Post, waaruit biykt dat de laat ste Duitsche luchtaanval op de stad 'Huil in den nacht van Donderdag op Vrijdag een buitengewoon sterk effect heeft ge had. De Times meldt dat verscheidene industrieele installaties werden getroffen en dat vele branden werden veroorzaakt Volgens het verslag van de Yorkshire Post kwam de eene golf Duitsche bommenwer pers na de andere boven de stad Huil, hoewel een verschrikkeiyk spervuur werd afgegeven en ook nachtjagers in den stryd werden geworpen. Het aantal dooden is aanzienlyk, aangezien verscheidene over volle openbare schuilkelders door bommen zyn getroffen^ De Duitsche opmarsch in het Oosten. Licht brandbare houten huizen met rieten daken zijn een prooi der vlammen geworden tijdens de gevechtshandelingen in het Sovjet-gebied, welke met zooveel succes voor de Duitsche strijdkrachten verloopen (Atlantic-Holland) Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Zuidelgke deel van het Oosteiyke front achtervolgen Duit sche, Roemeensche enHongaarsche troepen den verslagen vgand. Aan het geheele overige front verloopen de gevechtshandelingen met vernie tiging van talrijke ingesloten vgan den ke groepen verder op succes volle wijze. In den strijd tegen Groot-Britan- nië heeft het luchtwapen Zondag voor de Britsche. Oostkust twee vrachtschepen met een totaal van 11.000 brt., evenals een motortorpe doboot, tot zinken gebracht. Ge vechtsvliegtuigen hebben havenin stallaties gebombardeerd aan de Schotsche Oostkust, aan de Zuid oostkust van Engeland en vliegvel den in het Zuidoosten van het eiland. In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen Britsche artille riestellingen en haveninstallaties in Tobroek met bommen bestookt. Tg- des luchtgevechten werden drie Britsche jagers neergeschoten. Bij pogingen van Britsche vlieg tuigen, Zondag en Maandagochtend, om aanvallen te doen op de Kanaal- kust, hebben jagers en afweerge schut acht, patrouillebooten en ver sperringsbrekers vier vyandelgke vliegtuigen neergeschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben Zondag nacht op eenige plaatsen in West- Duitschland brisant- en brandbom men neergeworpen. De burgerbe volking leed geringe verliezen. Vacantie voor textielarbeiders. ÉÉN WEEK VACANTIE MET BEHOUD VAN LOON. De N.V.V.-persdienst meldt De onderhandelingen in de textielindus trie tusschen de vertegenwoordigers van een 8-tal fabrikantenvereenigingen en dc textielarbeidersbonden „St. Lambertus", „Unitas" en „de Eendracht" over een col lectieve arbeidsovereenkomst, hebben, naar de persdienst van liet N.V.V. meldt, tot positief resultaat gehad, dat de in die C.A.O. vervatte vacantieregeling reeds in deze vacantieperiode in werking treedt Dat beteek.ent voor de tertielarbeiders een volle weèk vacantie met behoud van loon. De algemeene werkgevers-vereenlging heeft medegedeeld, het ontwerp C.A.O. te aanvaarden,, indien dit ook door de andere werkgevers-vereenigingen geschiedt, zoo dat ook daar de vacantieregeling wel toe passing zal vinden. HET ITALIAANSCHE. In zijn weermachtsbericht no. 411 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: In den nacht van 21 Juli hebben Itali aansche vliegtuigen het vliegveld Mikab- ba op het eiland Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika werden pogingen, wel ke ondernomen werden door vijandelijke afdeelingen met het doel de Italiaansche stellingen aan het front van Tobroek te naderen, snel vergdeld. De Duitsch-Itali-. aansche luchtmacht bombardeerde batte ry en en versterkte stellingen van de ves ting. Duitsche jagers vielen ten Noorden van Solloem een krachtige formatie vg- andelgke jagers aan en haalden drie Cur- tiss vliegtuigen omlaag. Britsche toestellen ondernamen wederom een aanval op Benghasi. In Oost-Afrilca valt activiteit van de ar tillerie waar te nemen in den sector van Uolchefit. In de overige sectoren is de toestand ongewgzigd. In den nacht van 21 Juli hebben vgandelgke vliegtuigen Na pels gebombardeerd. Er vallen vgftien doo den te betreuren, onder wie vgf soldaten van het luchtdoelgeschut, en 24 gewonden. De bevolking behield een kalme houding. Ontslagen personeel opbouwdienst. VERGOEDING WEGENS GEMIS VACANTDEBONS. De secretaris-generaal van het departe ment van algemeene zaken heeft bepaald, dat aan hen, die na 1 Januari 1941 uit den opbouwdienst zgn ontslagen en wier verwanten kostwinners-vergoeding genoten, een schadeloosstelling wegens het gemis van vacantiebons kan worden verstrekt ter vervanging van het (gemeenlgk door vacantiebons gedekte) gemiste loon op den Goeden Vrgdag, den 2den Paaschdag, den Hemelvaartsdag en den 2den Pink sterdag van het loopende jaar, voor zoover zg althans in de weken, waarin die feest dagen vielen, in hun beroep loontrekkend waren en dus niet waren opgenomen in overheidszorg of kasuitkeering ontvingen. Maximumprijs voor citroenen. NIET DUURDER DAN 5 CENT. Naar de gemachtigde voor de prgzen mededeelt, zijn met ingang van 21 Juli maximumprgzen vastgesteld voor citroe nen De consument weet nu waar hy aan toe is, zoodra er weer citroenen verkrgg- baar zullen zgn. Er zal niet meer dan 5 cent per stuk voor mogen worden ge vraagd. In het vorige seizoen berekende men voor groote en kleine citroenen ver schillende prrjzen. Dit zal, nu er een maximumprgs, onafhankelijk van de groot te, is vastgesteld, niet meer mogen voor komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1