PHOVIHCIALE ZEEUWSCHE COUPAKT VRIJDAG 18 JULI 1941 SMOLENSK, P0L0ZEK EN KISJENEV VEROVERD. Zware Engelsche luchtaanvallen op Nederland. ABONNEMENTSPRIJS (5 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 0.55. Iedere regel meer Uct. (max 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 167 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tej VLISSINGEN Redactie en Admlnt- stratie Walstr. 68-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon. 825, Administratie telefoon 139 GOES Red- en Adminlstr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestrsat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING ..DE NEDERLANDSCHEDAG lU.iJiUM De Duitsche troepen rondom Kiev. Naar het Dnitsche nieuwsbureau verneemt, is Smolensk in Duitsche handen. Reeds gisteren waren de Duitsche troe pen in den sector van deze belangrijke stad op den weg van het reeds gevallen ^Vitebsk naar Moskou naar het Oosten opgerukt, waarbij zij den tegenstand van een sterke Sovjet-achterhoede braken. Een Duitsche divisie maakte in dit gebied meer dan 1000 gevangenen, waaronder den chef van den generalen staf eener Sovjet-divisie. Voorts werd een omvangrijke buit aan stukken geschut, pantserwagens en voer tuigen veroverd. FOLOZEK DOOR DUITSCHE TROEPEN GENOMEN. By hun opmarsch naar het Oos ten zijn Duitsche troepen aan weerszijden de krachtig versteikte stad Polozek gepasseerd. Daarop volgende Duitsche afdeelingen heb ben op 16 Juli den tegenstand der ingesloten bolsjewisten gebroken en de stad genomen. Polozek was voor de Sovjets van veel belang als spoorwegknooppunt en haven aan den bovenloop van de Duna. De Sovjets, die aanzienlijke verliezen aan dooden leden, verloren bovendien meer dan 1000 man aan gevangenen en groote hoeveelheden wapens en vooral munitie. Bij de zuivering van het terrein stijgt het aantal gevangenen voortdurend. De troepen, die Polozek voorbij waren gegaan, stieten op 16 Juli op resten van verschillende Sovjet-divisies, die wanhopige pogingen deden om den Duitschen op marsch te stuiten. In verbitterde gevech ten van man tegen man, waarbij de Sovjets een reusachtig aantal dooden had den, werden de bolsjewistische try dkrach ten snel verslagen. Duizend man, onder wie de chef van den staf eener Sovjet divisie, werden gevangen genomen. Terwijl enkele bolsjewistische groepen goed uit gerust waren, was de wapening van andere afdeelingen uiterst gebrekkig. KISJINEV BEZET. Duitsche en Roemeensche troe pen hebben in een snellen aanval de hoofdstad van Bessarablë, Kis hinev, bereikt en na kortstondige doch hevige gevechten genomen. Zij hebben talrijke gevangenen ge maakt. Het gros der Sovjettroe pen, bestaande uit verschillende wapens, is met zyn materiaal ver nietigd. REV AL OMSINGELD. De Finsche zender Lathi heeft bekend gemaakt dat de Duitsche troepen thans de Estische hoofdstad Reval (Tallin) volledig omsingeld hebben. Te zelf der tijd bracht de Estlandsche zender Tyri Woensdagmorgen een ooggetuigenverhaal van een Estischen boer uit Lehuisi, een spoorwegstation dat ongeveer 40 km. ten Zuiden van Tallin ligt, over zijn ontmoeting met de Duitsche voorhoedes. DE STRIJD BIJ KIEV. In het gebied van den strijd rondom Kiev hebben Duitsche infanteristen de laatste rijen Sovjet kazematten veroverd. De verdedigingswerken waren door het vernietigende vuur der vorige dagen reeds voor een groot gedeelte kapot geschoten. Doch in de tot drie verdiepingen tellende onderaardsche gangen hadden zich toch nog deelen der kazematbemanning kunnen handhaven, die pas weer te voorschijn kwamen toen de Duitsche divisies voorbij waren. Door het bliksemsnelle optreden van de Duitsche pioniers werden de be manningen van de kazematten erin ver- liinderd gebruik te maken van de volle gevechtskracht van deze kazematten. Zij werden met de zwaarste ladingen dyna miet zoolang bestookt, tot er geen schot meer viel. Een kleine afdeeling infanterie gelukte het eveneens enkele kazematten met verscheidene verdiepingen na een vastberaden aanval te veroveren. Onder de bescherming van een kunstmatige nevel wisten de stootroepen de machtige beton blokken te naderen, waarna zij met la dingen dynamiet de laatste nog overgeble ven bolsjewisten dwongen te capituleer©n. De bemanningen waren door haar poli tieke commissarissen in de kazematten op gesloten. Slechts twintig overlevenden, die voor een deel zwaar gewond waren, kwa men te voorschijn. Wat zich toen naar de Duitsche linies begaf, was een optocht van vreeselijke ellende. Bloedend, met ge scheurde uniformen, uitgeput door den strijd en apathisch wankelden de gevan genen achteruit, hun zwaar gewonde ka meraden op primitieve draagbaren met zich mede sleepend. GEWELDIGE WORSTELING OM DE LAATSTE BESLISSING. Na den succesvollen doorbraak door de Stalinlinie is, naar het D.N.B. van be voegde zijde verneemt, thans aan het ge- heele Oostelijke front een geweldige wor steling om de laatste beslissing aan den gang. Steeds weer tracht het Sovjetcom mando den stormloop van de Duitsche weermacht en van de verbonden troepen tegen te houden. Doch reeds wordt in het Duitsche weermachtsbericht geconstateerd, dat de Sovjets thans hun laatste reserves in den strijd werpen, die waarschijnlijk ook zeer spoedig verbruikt zullen zijn. Het Duitsche weermachtsbericht geeft derhalve reeds met stelligheid te kennen, dat zeer binnenkort opnieuw groote suc cessen zijn te verwachten. Het becijfert het aantal tegenover elkaar in den strijd staande soldaten op negen millioen. Dit is aanzienlijk meer dan in het vorige jaar tijdens de geweldige worsteling in het Westen en in het algemeen meer dan ooit in den loop der geschiedenis in een en kelen slag is voorgekomen. Zoo overtroeft dan deze beslissingsstrijd, die thans aan den gang is, tusschen de Duitsche weermacht en de Sovjettroepen wat zyn omvang betreft, alle begrippen uit de krijgsgeschiedenis, zoowel wat be treft het aantal strijders als ook de uit gestrektheid van het front. De beslissing, welke thans door de Duitsche troepen en hun bondgenooten in het Oosten wordt afgedwongen, bepaalt voor eeuwen den verderen loop der Europeesche geschie denis. FTNSCH COMMUIQUÉ. De Finsche regeeringspersdienst meldt: Het Finsche luchtwapen heeft de activi teit der troepen te land doeltreffend on dersteund. Vijandelijke spoorwegverbindin gen, transport- en pantsertreinen, troepen op marsch, autocolonnes, opslagplaatsen en convooien werden krachtig gebombar deerd en beschoten. Door voltreffers zijn verscheidene spoorweginstallaties vernield, treinen tot ontsporing gebracht, colonnes uiteen gedreven en auto's, treinen en- pant serwagens in brand geschoten. Door Stuka- aanvallen werden voltreffers op vijande lijke artilleriestellingen geplaatst. Ook de Moermanskspoorweg is gebombardeerd. Sinds het begin van den oorlog tot gis terochtend hebben onze vliegers en lucht- doelafdeelingen 136 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en talrijke andere bescha digd. Sinds het begin van den oorlog zijn elf eigen toestellen niet op hun basis te ruggekeerd. SOVJET AANBAL OP REDDING- VLEEGTUIGEN. Uit Berlijn meldt het D.N.B.: Tenge volge van de terreinmoeilijkheden op het schiereiland Kola, waardoor de opmarsch en de aanvoer van troepen buitengewoon bemoeilijkt wordt, is het noodzakelijk red dingvliegtuigen te gebruiken voor het transport van gewonden, die geopereerd moeten worden. Onophoudelijk zijn deze vliegtuigen bezig zwaargewonden te ber gen en naar het achterland te brengen, waar spoedige hulp verleend kan wor den, onverschillig of het Duitsche of vij andelijke gewonden zyn. Desondanks heeft naar bekend is geworden een Sov jetvlieger een reddingvliegtuig aangeval len, toen het bezig was op een der tal rijke meren van het schiereiland gewonden te bergen. Met de schietwapens werd het reddingvliegtuig beschoten. Pas toen Duit sche gevechtsvliegtuigen naderbij kwa men, staakten de Sovjets hun aanvallen en namen de wijk. Gelukkig werd het reddingvliegtuig slechts licht beschadigd. DOOFSTOMMENREGIMENT IN HET SOVJETLEGER. Volgens het Zweedsche telegraafagent- schap heeft de Sovjetomroep medegedeeld, dat in het Sovjetleger een doofstommen- regiment is gevormd. De doofstommen, aldus de mededeeling, hebben zich vrij willig gemeld en zijn handige schutters. EEN DECREET VAN HET KREMLIN. De Moskouscbe omroep heeft een de creet gepubliceerd, van het presidium van den oppersten Sovjet betreffende de re organisatie van de politieke propaganda- autoriteiten en de instelling van militaire commissarissen in het Sovjetleger. De oor log, zoo wordt in de publicatie gezegd, heeft de werkzaamheden van de divisie- en regimentscommandanten gecompliceerd. Zij hebben hulp noodig van de militaire com missarissen, niet alleen in politiek, maar ook in militair opzicht. Er wordt der halve evenals in den burgeroorlog, in over eenstemming met het comité tot verdedi ging van den staat en den opperbevelheb ber door het presidium van den oppersten Sovjet bepaald: 1. De bestuursinstanties en de secties van de politieke propaganda in politieke bestuursfuncties en politieke secties van het Sovjetleger worden gereorganiseerd. 2. In alle regimenten, divisies, staven, militaire scholen en organisaties van het Sovjetleger wordt de instelling van de 33 dooden en 54 gewonden. Ook in den nacht van Woensdag op Donderdag vlogen Brltsche vliegtuigen boven ons land en wierpen brisant- en brandbommen, alsook brandplaat jes neer. Dit geschiedde op vry wille keurige wyze. Helaas waren de ver liezen aan dooden en gewonden dit maal vrij groot. Van de burgerbevol king werden er 33 gedood en 54 ge wond. Een aantal woonhuizen werd be schadigd. De branden, die door brand plaatjes in bosch en heide werden veroorzaakt, konden zeer snel worden gebluscht en kregen geen omvang van beteekenis. Op de havAis van Rot terdam werd onder bescherming van een laag hangend wolkendek eergiste ren in den laten namiddag een aanval gedaan door een aantal Bristol-Blen heims. De neergeworpen bommen richt ten echter weinig schade aan. Van de aanvallende vliegtuigen werden er drie door flakartillerie omlaag geschoten, waarop de rest de wijk nam. Vaste brandstoffen of petroleum voor kookdoeleinden. NA 26 JULI WORDEN GEEN AANVRAGEN MEER IN BEHANDELING GENOMEN. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat door de plaatselijke distributiedien sten na Zaterdag 26 Juli 1941 géén aanvragen voor bonkaarten M, N of O van personen, die voor kook doeleinden uitsluitend op het ge bruik van vaste brandstoffen of petroleum zyn aangewezen, meer in behandeling zullen worden ge nomen. FUSIE ALG. NED. BOND VAN TEXTIELARBEIDERS EN DE NED. BOND VAN ARBEIDERS IN DE KLEEDIN GINDU STRIE. De Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders en de Nederlandsche Bond van Arbeiders in de Kleedingindustrie heb ben besloten met ingang van 28 Juli a.s. te fuseeren. militaire commissarissen en bij de com pagnieën, batterijen, eskadrons wordt de instelling van de politieke leiders inge voerd. 3. De instelling van de militaire com missarissen bij de regimenten en divisies van het Sovjetleger wordt bevestigd. HET BLOEDBAD IN LEMBERG. De „New-York Enquirer" publiceert een verslag van den United Press-correspon dent Jack Fleischer uit Lemberg. Flei scher schrijft, dat de Sovjets vóór hun vertrek een vreeselijk bloedbad hebben aangericht onder de politieke gevangenen. Verwijzende naar het vinden van honder den slachtoffers van dezen massamoord in de militaire en staatsgevangenis van Lemberg, schrijft hy, dat hij persoonlijk verscheidene plaatsen gezien heeft, waar telkens 20 tot 30 lijken in den grond gestopt waren. Een nog grooter aantal ligt begraven in een kelder van de ge vangenis. Op een kerkhof ln Lemberg kan men honderd nieuwe graven zien, waar de lijken liggen van de Oekraïners en Po len, die door de wegtrekkende bolsjewis ten afgemaakt waren. MISHANDELING VAN GEVANGENEN DOOR DE SOVJETS. Men beschikt thans te Berlijn over de getuigen van hen, die de berichten over mishandeling van Duitsche gevangenen door de Sovjet-troepen documenteeren. Zoo heeft men na de inneming van de vesting Skomorochy talrijke afschuwelijke verminkte lijken van Duitsche soldaten ge vonden, sommigen dezer menschen waren gevangen genomen, anderen waren gewond in handen der bolsjewisten gevallen. Uit een nauwkeurig onderzoek bleek, dat zy op de gruwelijkste wijze mishandeld wa ren. De commandant van 'een afdeeling geschut en cavalerie heeft mededeeling ge daan over de gebeurtenissen in de nabij heid van Loeck, waar zijn afdeeling, nadat de munitie verschoten was, gevangen was genomen. Met uitzondering van hemzelf werden alle gevangenen van achteren neergeschoten. Zijn oppasser had men te vens beide oogen uitgestoken. Hijzelf kreeg slechts een schampschot aan de heup. De bolsjewisten, die meenden, dat hij dood was, trapten herhaaldelijk op zijn lichaam. In het gebouw van de Gepeoe te Loeck heeft men de lijken opgegraven van een eersten luitenant, een tweeden luitenant en twee Duitsche vliegers, die aan de hand van hun persoonsbewijzen geidentificeerd konden worden. De lijken dezer menschen waren zeer verminkt De puinhoopen na da totale verwoesting van het Simonow-klooster in de Sovjet- Unie door de ichennende handen der bolsjewisten (Orbis-Holiand) NIEUWE BONAANWIJZINGEN. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de hier onder vermelde bonnen zijn aangewezen voor het koopen der daar bij vermelde rantsoenen. Aardappelen. Bon „27 reserve": 20 Juli t/m 26 Juli, 3 kg aardappelen per bon. Brood en gebak. Bon „27" van de broodkaart: 20 Juli t/m 26 Juli, 100 gram brood of een rantsoen gebak per bon. Bon „27 4 rantsoenen" van de brood kaart: 20 Juli t/m 26 Juli, 400 gram brood of 4 rantsoenen gebak per bon. Een rantsoen gebak is: beschuit, wafels, bis,cuits of andere koek jes 75 gram; speculaas 140 gramj koek 140 gram; cake 300 gram; gevuld klein korstgebak (bijv. amandel broodjes) 400 gram; gevuld groot korstgebak (bijv. boterlet ter) 500 gram; taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hierbo ven niet genoemd zyn, geldt dat een rant soen een hoeveelheid omvat, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt. Melk, Bon „27" van de melkkaart: 20 Juli t/m 26 Juli, 1% liter per bon. Eieren, Bon „27 eieren"! 20 Juli t/m 26 Juli, één ei per bon. Koffiesurrogaat en thee. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend. Zooals reeds werd medegedeeld, zal er in den vervolge geen thee meer op de bon nen beschikbaar worden gesteld. Het is echter toegestaan de eventueel nog bij de detaillisten aanwezige voorraden thee, op den nieuwen bon voor koffiesurrogaat uit te verkoopen. Uiteraard zullen deze nog aanwezige voorraden niet groot zijn, zoodat men er rekening mee dient te houden, dat in vele gevallen door de winkeliers uitsluitend koffiesurrogaat verkocht zal kunnen wor den. Bon „104" van de bonkaart algemeens 20 Juli t/m 16 Augustus, 250 gram koffie surrogaat of 40 gram thee .(voorzoover voorradig) per bon. Op den bon mag reeds Zaterdag 19 Juli worden gekocht. Zuinig met gas en electriciteit. Het gebruik moet op 75 worden teruggebracht. STRENGE MAATREGELEN TE VERWACHTEN. Eenige dagen geleden is er reeds op ge wezen, dat strengere rantsoeneering van electriciteit en gas, welke op 1 Juli jl. is ingegaan, nog onvoldoende besparing ten gevolge heeft gehad. Bij deze regeling is aan alle verbruikers, met uitzondering van enkele bijzondere bedrijven, voorgeschre ven het verbruik van electriciteit en gas per 2-maandelijksche periode tot 75 van het verbruik in de overeenkomstige perio de van het vorige jaar terug te brengen. Hierbij zijn echter minima toegestaan, waaromtrent het volgende medegedeeld kan worden ELECTRICITEIT. Voor verlichting en andere huishou delijke doeleinden dan koken enz. zyn de volgende minima gesteld a. Voor hen, by wie de meteropne ming plaats gehad heeft tusschen 15 Juli en 15 Juli resp. 18, 36 en 62 KWH. voor de 4e, 5e en 6e tweemaan- deljjksche periode van dit jaar b. Voor hen, by wie de meteropne ming zal plaats hebben tusschen 15 Juli en 15 Augustus, resp. 24, 46 en 52 KWH. voor de 4e, 5e en 6e twee maandelyksche periode van dit jaar. Voor hen, die electrisch koken, is het minimum bepaald op 150 KWH. per tweemaandelyksche periode. GAS. Het minimum, dat voor het gasver bruik is toegestaan, is 60 313 per twee rn aandelijksche periode. Een ieder is dus gehouden om zijn ver bruik met 25 te verminderen. Slechts in die gevallen, dat men daarbij beneden de hierboven vermelde minima zou komen, mag men het toegestane minimumverbruik aanhouden. By overschrijding van deze voorschriften kan een boete opgelegd worden ten be drage van 50 tot 300 van het te hooge verbruik en kan afsnijding van den toevoer volgen. Behoudens de met name genoemde uitzonderingen (bedrijven van openbaar nut en bedrijven, welke voor de voedselvoorziening werken) is ook ieder bedrijf verplicht tot een beperking van 25 Aangezien een regelmatige voorzie ning met gas en electriciteit alleen ge waarborgd zal zijn, wanneer door sa menwerking van alle verbruikers de noodzakelijke besparing wordt verkre gen, zal in de naaste toekomst zeer streng worden opgetreden tegen over schrijding van de verbruikshoeveelhe- den, waarop men recht heeft. De overschrijding van de rantsoenen be hoeft niet meer per tweemaandelyksche periode geconstateerd te worden, doch overschrijding in een bepaald gedeelte de zer periode van. een evenredig deel van het rantsoen, waarop de betrokkene voor de geheele periode recht heeft, is eveneens ten strengste verboden. Dit gedeelte der periode zal echter niet korter zijn dan een week. Slechts voor in- dustrieele bedrijven, welker aard een ge lijkmatige verdeeling van het rantsoen over de geheele periode niet toelaat, kan een uitzondering gemaakt worden. In alle plaatsen des lands zullen in ver band hiermede tusschentijdsche meterop nemingen plaats hebben en indien bij be paalde verbruikers overtreding wordt ge constateerd, zal tot het nemen van maat regelen, als onmiddellijke afsluiting van den toevoer, worden overgegaan. Het kan niet worden geduld, dat door gebrek aan medewerking van een deel der verbruikers de geheele voorziening met electriciteit en gas zou moeten worden stopgezet. Een dergelijk gebrek aan ge meenschapszin zal met de daarmede in overeenstemming zijnde gestrengheid wor den behandeld. PERSONEEL DER NED. BANK EN HET VRIJWILLIGERSLEGIOEN. De directie van de Nederlandsche Bank deelt ons mede, dat voor de leden van haar personeel, die zich op willen geven of zich reeds hebben opgegeven voor het „Vrij willigerslegioen Nederland" een regeling is getroffen, welke belangrijk gunstiger is dan die voor het overheidspersoneel. Zoo zullen de vrijwilligers gedurende hun diensttijd het volle salaris ontvangen, ter wijl in geval van verwonding of overlijden een vérgaande regeling ten bate van fa milie en nabestaanden is tot stand geko men.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1