PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZWARE SLAGEN VOOR HET LEGER DER SOVJET-UNIE. ZATERDAG 12 JULI 1941 ABONNEMENTSPRIJS "J 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regel3 0.55, Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 163 Hoofdredacteur i J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN Redactie en Admini- etratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 103 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKBNS z Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" Bolsjewistische gruwelen. Onbeschrijfelijke verwarring onder de terugtrekkende Sovjettroepen.. Meer dan 2000 Oekramers zijn in de Gepeoe-gevangenis van Lemberg door de Sovjets vermoord. Onder de bevolking der stad speelden zich aanoriipende tooneelen af (Pax-Holland m) dagen heeft men in de bladen het noodige kunnen lezen over de gruwe len, welke door de politieke commissaris sen van het Kreml zijn bedreven en waar toe de beulsknechten van de Gepeoe zich niet ontzagen over te gaan tegen alle be grippen van menschelijkheid en beschaving in. Bij hun opmarsch naar de Russische grens zijn de Dultsche troepen van aange zicht tot aangezicht geplaatst tegenover de meest weerzinwekkende uitspattingen van bolsjewistisch sadisme en Berlijn heeft thans een aanvang gemaakt met de publi catie dezer observaties. Zij worden zorg vuldig geschift, omdat veel van wat de soldaten hebben ervaren ten eenenmale ongeschikt is om den lezers onder oogen tè komen. Maar wat er gepubliceerd is en nog aan de openbaarheid zal worden prijsgegeven, geeft reeds een indruk van de wreedheid, waarmede de Gepeoe-agenten tegen hun slachtoffers optreden. Het systeem van het Kremi is allesbe halve zachtzinnig en uit de tallooze ver halen, die reeds voor het uitbreken van den oorlog de ronde deden men denke slechts aan de Trotskisten-processen kan men de wetenschap putten, 'dat Mos kou zich voor het handhaven van zijn positie, heeft bediend van een tot in de perfectie uitgevoerd foltersysteem. Dit foltersysteem moest in 1917 de Sovjets op het kussen brengen en uit dien tijd zullen velen zich nog herinneren, met welk een gruwelijke 1 perversiteit deze nieu we machthebbers hun tegenstanders heb ben gekweld. En sindsdien is dit systeem zeker niet gekuischt. Iedere revolutie vol trekt zich in bloed en tranen, maar zoo dra een systeem,- dat zich door deze revolu tie naar boven wist te werken, zich slechts door niets ontziende terreur, door het ver gieten van bloed kan handhaven is zjjn revolutionaire idee veroordeeld en vormt het een bedreiging voor de beschaving. In de Sovjet-Unië heeft dit systeem van geweldhandhaving zich niet slechts gericht op de opposanten in de benedenlaag, maar ook in de bovendrijvende lagen heeft het ontbindingsverschijnsel zich geopenbaard. Naarmate het gedrang om den top groo- ter werd, werden ook de methoden gruw zamer. De Moskou-er processen hebben de ontbindingsverschijnselen aan het licht ge bracht. Een regiem, dat zich slechts door geweld kan handhaven moet vroeg of laat aan dit ontbindingsverschijnsel ten prooi vallen en wederom zijn het geweldmetho des, waardoor het eer schijn van recht en een illusie van consolideering kan hand haven. Dat is de les van de historie. In dezen strijd gaan de heiligste beginselen onder; de wreedheid en de sadistische uit spattingen zijn er de onafscheidelijke com paranten van; het geweld is van het sy steem de uitsluitende voedingsbodem. En dat onder den schijn van recht en sociale rechtvaardigheid. Maar tegen deze uitspatting komt alles in opstand, dat nog waarde hecht aan innerlijke beschaving. Vooral in een land als Nederland waar de geestelijke eigen dom als een kostbaar kleinood, als een heilig erfgoed wordt geschut, moet tegen over de bolsjewistische geweldmethodes, tegenover deze excessen van menschelijke ontwaarding op de felste wijze stelling worden genomen. Want, wij laten ons erf goed niet ontnemen. Wat zich in de Sovjet-Unië heeft afge speeld kan overigens geen verbazing meer wekken. De oorlog heeft er Weer het noo dige van aan het licht gebracht en met afgrijzen kan men er slechts aan denken, met welk een offers dit bolsjewisme zich heeft kunnen hahdhaven. Wij kenden de wreedheden van de Russische machtheb bers in het oude Tsarenrijk, die in optre den en methoden een middeleeuwsch dispo- tisme aan den dag legden. Zij vonden hun meesters in den nieuwen Sovjet staat. Een kwestie van karakter? Mogelijk. Maar juist daarin openbaart zich dan ook de tegenstelling tusschen de Sovjet-Unië en de rest van Europa. De bolsjewistische vloedgolf over Europa beteekende het einde van onze beschaving. De Gepeoe maakte in de eerste 25 jaren van zijn bestaan ruim 1,7 millioen slacht offers, in verschillende concentratiekampen werden 1,4 millioen menschen vermoord en uitgehongerd. Dit zjjn slechts twee cyfers, die een beeld geven van de meedoogenloos- heid van dit systeem. Rekent men daarby nog de 8 millioen dwangarbeiders en de millioenen slachtoffers van den hongers nood, dan is wel duidelijk, dat de Sovjet staat zeer ver is gebleven van de verwe zenlijking der heilstaat-beloften van Lenin. Een systeem vernietigt zichzelf! Het heeft de stelling recht door geweld in zijn vaandel geheven en daarmede het von nis geschreven, dat thans voltrokken wordt. Tegen de Sovjet-Unie en haar methodes verheft zich het Christelijk protest. Maar ook positief in de versterking van begin sel en geloof wordt de weerstand tegen de dreigende gevaren gestaald^ Uit Berlijn meldt het D.N.B.-Onder de Sovjettroepen, tusschen Bialystok en Minsk heerscht de laatste dagen een onbeschrijf lijke chaos. Met verliezen, zooals die slechts uit de groote slagen van jlen wereldoorlog bekend zijn, trokken de ven. slagen en verstrooide resten der Sovjets terug naar het Oosten. Steeds opnieuw werden de wegen, waarlangs zij weken, aangevallen door Duitsche artillerie, ge vechtsvliegtuigen en jagers, hetgeen een ergerlijke verwarring onder de sovjetsol daten veroorzaakte. De bolsjewisten, die niet gewond waren, lieten alles in de steek om zich te redden. De wegen zyn bezaaid met wapenen en uitrustingsstuk ken. Op verscheidene plaatsen werd de Duitsche opmarsch gedurende korten tjjd opgehouden, doordat de wegen geheel ver stopt waren door pantserwagen* en voer tuigen, die de Sovjets hadek laten staan of die kapotgeschoten en uitgebrand waren. Een deel van deze enorme hoeveelheid ma teriaal moest verwyderd worden om den Duitschen opmarsch voortgang te doen vinden. DE REUSACHTIGE GEVANGENENCIJFERS NEMEN TOE. Naar het D.N.B. verneemt, nemen de reusachtige gevangenencyfers aan het Oostelijke front van uur tot uur toe. Steeds weer komen in het gebied tusschen Bialystok en Minsk troepen uitgeputte Sovjetsoldaten uit de bosschen en schuil hoeken te voorschijn. In groote colonnes worden ze dan langs de hoofdwegen naai de kampen in het Westen gevoerd. Vele gevangenen zijn gewond en dragen smeri ge en met bloed doordrenkte lappen om het lichaam. Het is een huiveringwekkend beeld van vernieling het einde van tal rijke keurafdeelingen der Sovjets, die Duitschland moesten aanvallen en de bolsjewistische brandfakkel door geheel Europa moesten dragen. HET FINSCHE LUCHTWAPEN IN ACTIE. Het Finsche luchtwapen is, naar het D.N.B. verneemt, de laatste dagen met verrassende aanvallen doorgedrongen tot havengebieden van de Sovjets aan de Oost zee en heeft Sovjetsteunpunten doeltref fend met bommen bestookt. Ondanks de krachtige afweer op den grond zetten de Finsche vliegtuigen hun aanvallen stoer door en deden in schëervlucht aanvallen op Sovjettorpedobooten. Twee Sovjettorpedo- booten kregen voltreffers, de overigen namen de vlucht. VERNIELINGEN DER SOVJETS. De 'Finsche regeeringspersdienst meldt: Aan de Zuidoostelijke grens is de laat ste dagen de bedrijvigheid van verkenners en artillerie voortgezet. Den vijand wer den voortdurend zware verliezen zoowel aan manschappen als aan materiaal be rokkend. In de richting Lahdenpohla is het reeds veroverde gebied verbreed. Voor bij de Oostelijke grens zijn de operaties stelselmatig voortgezet. Overeenkomstig het bevel van Stalin hebben de Sovjets op den terugtocht ge poogd alle woonhuizen in brand te steken, doch vele dorpen zyn onverlet in onze han den gevallen. Onze luchtverkenning heeft waargenomen, dat de vyand ook in stre ken, waar geen eigenlijke oorlogsoperaties worden uitgevoerd, branden gesticht en vernielingen verricht worden. SOVJET-KOOPVAARDER TOT ZINEEN GEBRACHT. By een moedigen aanval heeft een Duit sche motortorpedoboot in het Oosten der Oostzee een bolsjewistisch schip, dat zwaar geladen was met oorlogsmateriaal en pro viand, tot zinken gebracht. Het schip mat 3500 ton. DE LUCHTOORLOG. De Duitsche luchtmacht heeft Donder dag krachtige aanvallen gedaan op de spoorlijn Sjitomir-Kiev, die van groote be- teekenis is voor de ravitailleering van het bolsjewistische leger. Op verscheidene plaatsen werd de lyn getroffen en het ver keer gestremd. In het gebied van Smolensk werden zwaar geladen treinen tot ontsporing ge bracht. Zij geraakten in brand. In het ge heel zyn 31 treinen met succes aangeval len en twee afweerbatterijen buiten ge vecht gesteld375 vrachtauto's werden vernield. In den Noordelijken sector zyn herhaal de aanvallen gedaan op het visschers- schiiereiland. Verscheidene artilleriestel lingen der Sovjets werden door bommen vernield. In de bocht van Motowski, ten Zuiden van het schiereiland, werd een Sovjetkoopvaarder van 1500 ton tot zin ken gebracht en een van 4000 ton zoo ernstig beschadigd, dat deze eveneens ver loren geacht moet worden. SPOORLIJN MOSKOU-ST. PETERSBURG VERNIELD. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 10 Juli op twee plaatsen de belangrijke spoorlijn MoskouSt. Petersburg ver nield. Hierdoor is het troepentransport- verkeer en ravitailleering op deze lijn ver broken. VLUCHT UIT MOSKOU. Volgens berichten uit diplomatieke krin gen te Moskou hebben verscheidene diplo matieke missies de stad Moskou verlaten. Ook de Sovjetregeering is voor een deel vertrokken. Stalin zelf schynt nog in het Kremlin te zijn. Uit de hoofdstad der Sovjet-Unie is een ongeregelde vlucht van de bevolking be gonnen, terwijl aan den anderen kant duizenden vluchtelingen uit de Westelijke gebieden, vooral uit Smolensk, in Moskou aankomen. Door scherpe en ingrijpende verordeningen tracht de generale staf van het Sovjetleger meester te worden van den chaos onder de bevolking. In diploma tieke kringen in Moskou trekt het de aan dacht, dat klaarblijkelijk heele troepen formaties zonder bepaalde bevelen in Mos kou liggen en het contact met him com mando hebben verloren. 1100 KATHOLIEKE GEESTELIJKEN DOOR SOVJETS VERMOORD. Naar de bevoegde instanties te Kovno meedeelen, bevinden zich, onder de thans gevonden lij keu in totaal omstreeks elf honderd katholieke geestelijken, die groo- tendeels zoogenaamd als gedetineerden in gevangenissen waren ondergebracht. Alle lijken vertoonden het beruchte schot in den nek, waarmee de Gepeoe haar gevangenen als regel ombracht. Enkele der slachtof fers vertoonden, naar duidelijk uit foto's blijkt, aan het bovenlichaam sneden in kruisvorm, terwijl bij anderen onmisken bare kruisen op, bovenlijf en armen waren gebrand, blrkbaar met een gloeiend ijzer. Onder de Iyken vond men twee pastoors uit Wilna, die reeds over de tachtig waren. Naar voorts wordt meegedeeld, heeft de Litaüsche clerus een collectie van de fo- to's samengesteld, die .gevoegd wordt bij. het materiaal, dat binnen enkele dagen naar het Vaticaan wordt gezonden. De clerus verzoekt het Vaticaan tevens een vertrouwensman te zendsen, die de situatie ter plaatse kan opnemen. SOVJET-HEILIGSCHENNIS IN OOSTZEELANDEN. Sovjet-soldaten hebben uit de kerken en pastorieën in de Oostzeestatèn alle wijnvoorraden gestolen, die voor kerkelijke doeleinden waien bestemd. In de bagage van een Sovjet-officier vond men foto's, waarop Sovjet-soldaten bezig waren wyn uit gewijde kelken te drinken. Op een ta fel stonden monstransen en crucifixen, die door de soldaten waren behangen met roode vlaggen, waarop de emblemen der Sovjets voorkwamen. Op de foto's kwa men ook paarden voor, die met altaar- kleeden, kandelabers en priestergewaden waren beladen, welke blykbaar als buit meegevoerd zouden worden. DE GEPEOE NEEMT KINDEREN IN DIENST. Radio Moskou meldt, dat de Gepeoe in haar staf een groot aantal jonge meisjes en jongens, ja zelfs kinderen heeft opgeno men, die in het bijzonder tot taak hebben gekregen spionnen op te sporen. Deze kin deren zyn reeds in 'n voorbereidenden cur sus opgeleid. Een vrouwelyk lid van den hoogsten raad der Sovjets, Loebjanova, heeft voor de Moskousche radio een oproep gericht tot de vrouwen der Sovjet Unie en de „Amazones" aangespoord met dapperheid en moedi naar het front te gaan om voor het land van Stalin te strijden. De vrou welijke piloten werden aangespoord in vermetelheid niet voor de mannen onder te doen. STALIN HAD DE GODSDIENST AFGESCHAFT. Bialystok-knock-out-slag, deze woorden schrijft de correspondent van Aftonbladet boven een verslag van zyn reis naar het Oostelijk front. Daarin vertelt hij o.m. van gesprekken met een Sovjet-gevangene. Deze gevangene was afkomstig uit een elite-regiment van de Sovjets by Minsk. Op de vraag van dien Zweedschen corres pondent, wat die politieke commissarissen hun hadden gezegd voor het bevel tot den opmarsch, vertelde de gevangene, dat de politieke commissarissen hun verklaard hadden, dat in Duitschland de revolutie was dat van een Zweedschen scholier van bevel gegeven, dat men het Duitsche pro letariaat van zyn ondierdrukkers moest helpen bevrijden. Het niveau van den ge vangene, zoo constateert de journalist, was dat van een Zweedschscholier van acht jaar. Op de vraag, of hij iets van den godsdienst wist, antwoordde hij, dat dat maar bijgeloof was, waarmede zich alleen nog maar oudere menschen thuis in het dorp bezig hielden. Maar Stalin had dat voor alle jonge en verstandige menschen afgeschaft De reactie van de bolsjewisti sche gevangenen op slagen van het nood lot, was den Zweedschen correspondent heel duidelijk geworden, toen een der Sov jetgevangenen op een mijn trapte aan den kant van den weg. By de vreeselijke ont ploffing vlogen 25 gevangenen' de lucht in, de anderen reageerden in het geheel niet. Zy begroeven hun kameraden en stelden zich weer op om verder te marcheeren alsof er niets gebeurd was. DE SOVJET-PLANNEN. In het redactiebureau van het commu nistische dagblad Tiesa te Kaunaa is, naar het D.N.B. verneemt, eenige dagen gele den weer een geheime bolsjewistische cen trale gevonden. Onder een warboel van papieren vond een Duitsche commissie die een onderzoek instelde, een aantal belangrijke rapporten van agenten en geheime documenten, on der meer een nauwkeurige opsomming van de officieren der Oostpruisische regimen ten en kaarten van kazernes en vliegvel den. Er was verder een document met me- dedeelingen over de wegen naar Dantzig en Koningsbergen met het draagvermogen van belangrijke bruggen. De verzameling werd voltooid door ophitsende plakkaten en pamfletten in de Duitsche taal. COMMUNISTISCHE PROPAGANDA IN DE VER. STATEN. Uit New York meldt het D.N.B.: De communistisch© partij heeft volgens de New York Times te New York een mas sale demonstratie georganiseerd, waar de meeste sprekers beweerden, dat de Ver. Staten door Duitschland worden bedreigd, want de veiligheid van Amerika staat op het spel, daar zij tot dusver door de neu traliteit der Sovjet-Unie beschermd werd. NA EEN TWEEJARIGE HEERSCHAPPIJ DER SOVJETS. Het Zweedsche „Aftonbladet" publiceert een bericht van zijn correspondent, die zich bij de Duitsche troepen in het Oosten be vindt, die het een heel byzonder belang wekkende taak acht, na te gaan welke sporen een tweejarige heerschappij der Sovjets in de door de bolsjewisten bezette deelen van het voormalige Polen heeft achtergelaten. Een groot aantal bewoners, zoo wordt in dit bericht gezegd, is door de bolsjewisten naar het binnenland van de Sovjet-Unie overgebracht. In hun plaats heeft men „betrouwbare bolsjewisten" naar de be zette Poolsche gebieden gestuurd. Deze bolsjewisten hebben zich echter te rechter tijd voor den Duitschen aanval uit de voe ten gemaakt. Alleen uit Bialystok, een stad van 150.000 inwoners, zrjn 50.000 sovjet aanhangers gevlucht. De correspondent legt er in zyn bericht den nadruk op, dat de Polen overal zonder uitzondering de Duitschers als hun bevrijders hebben be groet. MIJN ON GELUK IN ALABAMA. Te Leeds in den staat Alabama (Ver Staten) zyn tengevolge van een ontploffing tien mijnwerkers bedolven. Men vreest, dat allen omgekomen zyn. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Donderdagnacht vlogen wederom eenige Britsche vliegtuigen boven ons land en wierpen brisant- en brandbommen, alsook brandplaatjes omlaag. De aangerichte scha de was zeer gering. Kleine bosch- en heide branden werden snel gebluscht. Wel was er hier en daar glasschade. Dooden of gekwet sten zijn gelukkig ditmaal niet te betreuren. Betooging van den Relchs- arbeitsdienst op Houtrust. Nadat de mannen van den Duitschen Ar beidsdienst Zaterdag 12 Juli door de straten van Den Haag zullen hebben gemarcheerd, zullen zij Zondag 13 Juli, op het sportterrein Houtrust een plechtige betooging houden. Zy zullen hier in grooten getale bijeenko men en in woord, gezang en muziek den volke kond doen, welke hun houding ten aanzien van den huidigen tijd is. Ook een aantal meisjes van den vrouwelijken Duit schen Arbeidsdienst zullen aan de plechtig heid deelnemen. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door twee muziekcorpsen van den Reichsarbeitsdienst. In het kader van de plechtigheid zal de rijltscommissaris het woord voeren en spre ken tot de manschappen van den arbeids dienst, die voor hem staan, volledig bereid zich geheel in te zetten. Deze betooging zal voor de manschappen een belevenis worden. Bovendien zal zij tot iederen bezoeker spreken en een geweldigen indruk by hun achterlaten. Een goede organisatie zal er zorg voor dragen, dat ook by de te wachten groote toeloop iedere bezoeker een plaats zal krij gen. Entrée wordt niet geheven, opdat het een ieder mogelyk zal zijn de betooging bij te wonen. Commandant van de S.S. Standarte Westland gesneuveld. IN DEN STRIJD RONDOM LEMBERG. Uit 's-Gravenhage wordt gemeld, dat de commandant van de S.S. Standarte West- land, S.S. Standartenführer HilmarWack- erle, na een zegevierend gevecht van zyn regiment op 2 Juli 1941 in den stryd rondom Lemberg is gesneuveld. S.S. Stan dartenführer Wackerle is door zijn held haftig optreden tot een symbool en voor beeld voor dit jonge, dappere, door hem gevormde regiment der Waffen S.S. ge worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1