PROVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT DE SOVJETTROEPEN TREKKEN TERUG OP DE STALIN-LINIE. DINSDAG 8 JULI 1941 De Amerikanen bezetten IJsland. Britsche duikboot beschiet Duitsche schipbreukelingen. De schadevergoeding aan kerken. luchtaanvallen op nederlandsch gebied. ABONNEMENTSPRIJS <1 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per poafc 2.63 per kwartaal afzonderlijke numm.ers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1.65. Ieder# regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.65. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieP. van de Velde, P. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 158 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen Do BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tol VLISSINGEN Redactie en Admlnl- stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 Ujnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15» tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel, 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS' De linie reeds op verscheidene plaatsen doorbroken. De uit Wolhynië terugtrekkende bolsjewisten trachten in de moderne kazematten der Stalinlinie nieuwe ver dedigingsstellingen te betrekken. Dult- sche troepen hebben, naar het D.N.B. verneemt, na door de Sovjetachterhoede te zjjn gedrongen, den aanval op dit stelsel van kazematten geopend. Op verscheidene plaatsen is de linie door broken, nadat kazematten, die van krachtige wapenen voorzien waren, ge nomen werden. Tijdens hun verderen opmarsch naar de verdedigingswerken van de Stalinlinie heeft, naar het D.N.B. van bevoegde zjjde wordt gemeld, een afdeeling Duitsche in fanterie op 6 Juli een sterk vestingwerk aangevallen, waarvan de bemanning door haar politieke commissaris was opgesloten en gedwongen was zich op te offeren. Na taaie gevechten, die deels in de onderaard- sche verbindingsstukken werden voortgezet, gaven zich twintig overlevenden der be manning over. Na elkaar kwamen uit dit vestingwerk nog acht vrouwen te voor schijn, die door de Sovjets van wapens waren voorzien en tot strijden met de wapens waren gedwongen. Gepantserde strijdkrachten hebben, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, den breuk in de door de resten van de verslagen bolsje wisten betrokken versterkingslinie, ver groot. Twintig bunkers' van de modernste soort werden na zware gevechten genomen. Bij de actie van de Duitsche troepen wer den hier 154 pantserwagens en gepantser de verkenningswagens, alsmede honderd stukken geschut varieerende van middel matig tot het zwaarste kaliber buitge maakt. DE VEROVERING VAN MINSK. Met den intocht in de tot een puinhoop geworden stad Minsk heeft een in de krijgsgeschiedenis weergalooze opmarsch een voorloopig einde gevonden, meldt het D.N.B. Tot dat oogenblik was er voor de strijdende troepen niets anders geweest dan ■marcheeren en strijden zonder onderbre king en ook zonder rekening er mede te houden wat voor hen lag of achter hen bleef liggen. Zij hadden dan ook te doen met een tegenstander, die zelfs de een voudigste oorlogsregels buiten beschouwing liet. Zoo waren slechts bij enkele volledige bunkerstellingen gevechten van langeren duur. Al het overige werd als bij een over val voltrokken door een vijand, die trachtte uit hinderlagen de snelle Duitsche pant serdivisies aan te vallen. Uit tanks ver dreven bolsjewistische pantserschutters schoten uit de hooge roggevelden op de Duitsche soldaten. Overal waren er afzon derlijke gevechten op de Duitsche op- marschwegen. Minsk zelf was een rooken- de puinhoop, maar toch kon men nog in de puinen de scherpste tegenstelling zien tusschen de geweldige paleizen van ijzer en beton der communistische partij en de ellendige stulen der bevolking. In de roo- kende resten zitten overal franctireurs, ge steund door Moskousche geweerdragende vrouwen. Het was moeilijk werk, maar het lukte den Duitschen soldaten de stad ten minste eenigszins te zuiveren. DE OPMARSCH IN BE SS ARAB IÊ. Het hoofdkwartier der I uitsch-Roemeen- sche troepen meldt, dat aan het geheele front de actie tegen de Sovje-troepen met succes wordt voortgezet. In Bessarabië zet ten de Duitsch-Röemeensche troepen den opmarsch voort. Aan het Roemeensche front zijn 121 Sovetvliegtuigen vernield, waarvan 74 door het Roemeensche lucht- wapen en de luchtdoelartillerie, bij negen eigen verliezen. Aan het Roemeensch-Russische front hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen onop houdelijk de terugtochtswegen en de colon nes van de terugstroomende bolsjewisten aangevallen. De Duitsche bommen kwa men terecht midden op de verstopte wegen en de dicht op elkaar staande voertuigen, zoodat de wagens als lucifersdoosjes in dc lucht vlogen. Met het vuur van de mi trailleurs en de boordkanonnen stelden de Duitsche vliegers de luchtdoelstellingen buiten werking, die tevergeefs trachtten de Duitsche aanvallen af te slaan. Een enkele Duitsche gevechtsformatie meldde, dat zij vier stukken luchtafweergeschut, twee trei nen en meer dan vijftig auto's had ver nietigd. Formaties van de Duitsche luchtmacht hebben in den Oekrainischen strijdsector niet groot succes in den strijd te land ingegrepen en in het bijzonder in het ge bied van Sjitómir Sovjet autocolonnes en treinen vernietigd. De langs Sjitomir loo- pende spoorlijn is vernield. DE STRIJD AAN DE FINSCHE GRENS. Op 4 Juli hebben Finsche troepen, naar net D.N.B. verneemt, een geheel Sovjet bataljon ingesloten. Nadat ruim de helft der bolsjewisten gesneuveld was, gaf de rest zich over. Een zware batterij en tal rijke wapens en uitrustingsstukken vielen den Finnen in handen. Naar de Finsche rijksberichtendienst meldt, zrjn Zondag verscheidene plaatsjes in Finland gebombardeerd, zonder dat noe menswaardige schade werd aangericht. Alleen bij den aanval op Kotka werden talrijke branden veroorzaakt, waardoor ongeveer twintig particuliere woningen werden vernield. Gisterochtend vroeg is Helsinki gebom bardeerd. Naar tot dusver is vastgesteld, werd een persoon gedood en twintig ge wond. Drie woningen werden getroffen. Twee hiervan zijn zwaar beschadigd. De Finsche luchtstrijdkrachten hebben vijf vliegtuigen neergeschoten. RIJKSMINISTER DR. GOEBBELS OVER DEN STRIJD IN HET OOSTEN. „In deze dagen en weken overschrijden honderdduizenden jonge Duitsche soldaten onze grenzen in het Oosten en rukken op naar het veelgeroemde „paradijs der ar beiders en boeren", zoo schrijft rijks minister dr. Goebbels onder het opschrift: „De sluier valt af" in het blad der bewe ging Völkischer Beobachter. Een Londensch daghlad, dat eenïge da gen geleden schreef, dat de jonge Duit- schers door het directe contact met het bolsjewisme wellicht besmet zouden wor den, zoo gaat dr. Goebbels verder, zal een teleurstelling beleven, want de Duit sche soldaten zijn ten eerste als nationaal- socialisten gevrijwaard voor iedere be smetting met de door Moskou gepredikte leer van den waanzin en ten tweede leeren zij het bolsjewisme niet alleen in theorie, maar ook in de practijk kennen, een resi*- taat, dat zoowel voor Moskou als ook voor Londen verpletterend is. Rijksminister dr. Goebbels herinnert ver volgens aan het feit, dat de Sovjet-Unie zich van den eersten dag van haar bestaan af hermetisch heeft afgesloten voor de overige wereld, dat zij het b.v. niet kon wagen haar arbeiders en boeren op eigen schepen naar verre landen te zenden. Het bolsjewisme kon alleen zijn sociale schijn- gebouw zoolang in stand houden, omdat het dan den verleiden volken aan iedere vergelijkingsmogelijkheid ontbrak. Zij, die den voor-bolsjewistischen tijd nog van hoo- ren zeggen kenden, zijn afgeslacht. An- dere landen leerde, men niet kennen en zoo was het gemakkelijk den genarcotiseerden burgers der Sevjet-Unie een paradijs voor oogen te tooveren, dat in werkelijkheid de hel was. Het gaat hier om het grootste en geraffineerdste volkenbedrog, dat de geschiedenis ooit heeft gezien. Thans, nu onze soldaten naar het Oosten oprukken, kunnen zij met eigen oogen zien. Moskou is ontmaskerd. Het bolsjewisme ontpopt zich als een afschuwelijk mengsel van frasen en armoede, van geweldige socialis tische rhethoriek en uiterst jammerlijke sociale verwordenheid, een massabedrog in den meest waren zin van het woord". Verwijzende naar de weermachtberichten omtrent het overloopen van bolsjewistische soldaten in het gebied van Minsk, welke eerst hun politieke commissarissen hadden doodgeschoten, spreekt dr. Goebbels van een „symptomatische gebeurtenis", die voor den Joodsch-terroristische leiderslaag van het bolsjewisme het einde met verschrik king aankondigt. Dr. Goebbels constateert ten slotte: „Het bevel tot den opmarsch van den Führer aan de Duitsche weermacht in den nacht op 22 Juni was een daad van wereldhisto rische beteekenis. Zij zal waarschijnlijk ge boekstaafd worden, als de beslissende in de geschiedenis van dezen oorlog. De sol daten, die volgens dit bevel oprukken, zijn in waarheid de redders van de Europeesche cultuur en civilisatie van de bedreiging door een politieke onderwereld. Duitsch- lands zonen zijn weer eens aangetreden om met de bescherming van het eigen land tegelijk ook de bescherming van de be schaafde wereld op zich te nemen. Ge schoold en gesterkt in de leer van het na- tionaal-socialisme trekken zij stormender hand naar het Oosten, rukken den sluier weg van het grootste volkenbedrog, dat de wereld kent en geven daarmede hun eigen volk en de wereld de mogelijkheid te zien, wat er is, en te zien, wat gaat komen. De strijd in de lucht. ZES BRITSCHE VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN. Het D.N.B. meldt Maandag vlogen verscheidene formaties Britsche gevechtsvliegtuigen onder sterk escorte van jagers naar het bezette gebied aan de Kanaalkust. Duitsche jagers en luchtdoelartillerie beletten aanvallen op militaire doelen. Verscheidene woonhuizen en een fabrieksinstallatie werden bescha digd en verscheidene Fransche burgers gedood. In de luchtgevechten, die ontston den, schoten Duitsche jagers volgens tot dusverre ontvangen berichten een Britsch gevechtsvliegtuig van het type Bristol Blenheim en vijf Spitfires omlaag. De strijd in het Ooslen. - In tellen eanval besloken Duilsche pantserwagens een Sovjet-bunker. De jologreat, die dit gevecht meemaakte, volgde onmiddellijk achter de voorste gemotoriseerde afdeelingen (Orb is-Hol land) Boodschap van Roosevelt aan het Congres. Het D.N.B. meldt uit New Vork: In een buitengewone boodschap aan het congres heeft Roosevelt meegedeeld, dat Amerikaansche troepen krachtens een overeenkomst tusschen hem en den premier van IJsland Maandag op IJsland zijn aangekomen. De Ameri kaansche marinetroepen moeten de Britsche strijdkrachten completeeren en mogelijkerwijs vervangen. De Ver- eenigde Staten kunnen een bezetting van strategische voorposten, die ge bruikt zouden kunnen worden als lucht- of vlootbasis voor een even- tueelen aanval op het Westelijk half rond door Duitschland, niet toelaten. Amerika wenscht op het oogenblik de souvereiniteit over deze gebieden niet te wijzigen. Gedetailleerd voerde Roosevelt ter mo tiveering van zijn actie o.a. aan dat een bezetting van LJsland door Duitschland een bedreiging van de geheele scheepvaart in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan en van de doorloopende levering van oorlogsmaterieel aan Engeland zou beteekenen. Als opperbevelhebber der weermacht heeft hij derhalve de vloot opdracht gegeven al het noodige te doen om de veiligheid der verbindingswegen tus schen IJsland en de Vereenigde Staten te waarborgen en eveneens de verbinding ter zee tusschen de Ver. Staten en alle andere strategische voorposten. In zijn boodschap aan den premier van IJsland heeft hij aan de bevolking van IJsland de verzekering gegeven, dat de Amerikaansche troepen zich op geener lei wijze zullen mengen in de interne aan gelegenheden van LJsland en dat zij zouden terugtrekken, zoodra de crisis voorbij is. De regeering van IJsland zal volledige souvereiniteit over haar gebied behouden. Roosevelt voegt hieraan toe, dat hij 1 Juli een brief over dit onderwerp van den LJslandschen premier ontvangen en den zelfden dag beantwoord heeft. De oorlog in Syrië. Uit Vichy meldt het D.N.B.: Volgens de laatste berichten uit Beiroet is de toe stand in het Zuiden van Syrië onveranderd. In de streek van Palmyra hebben de Brit sche strijdkrachten wat terrein kunnen winnen. Britsche verkenningsafdeelingen zijn opgerukt in de richting van post nr. 4 der petroleumleiding. Een Engelsche ge motoriseerde colonne, die in het Eufraat- dal oprukt, beweegt zich thans in de rich ting van Rakka. Een andere colonne is in den sector Merdzj-Ajoem tot voorbij Teil Halo gevorderd. In den zgn. Tsjoef zijn Britsche afdeelingen op hevig Fransch ge schutvuur gestooten. De Fransche stellin gen bij Damoer zgn door Britsche oorlogs schepen beschoten- Beiroet is driemaal aangevallen. Op ver schillende wijken kwamen bommen neer, die niet-militaire gebouwen en een kerk hof vernielden. Er vallen enkele slachtof fers te betreuren. Duitsche aanval op Suezkanaal. Uit Berlijn meldt het D.N.B.: In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen het Suez-kanaal aangevallen. Bommen van al lerlei kaliber werden uitgeworpen. Vrij sterke gevechtsformaties van het Duitsche luchtwapen hebben Zaterdag weer met succes een aanval gedaan op Alexandrië. Bommen van allerlei kaliber troffen de dok- en kade-installaties van de haven, opslagloodsen en het goederen- station^ Verklaringen van Grleksche zeelieden. Uit Berlijn meldt het A.N.P.Omtrent de beschieting van Duitsche schipbreuke lingen door een Engelsche duikboot in de Grieksche wateren wordt nader gemeld In de Noord-Grieksche haven Kavalla liep midden Mei de reddingsboot van een Griek- sch motorvaartuig binnen. De inzittenden waren diep onder den indruk van een af schuwelijke gebeurtenis. De geredde Griek sche zeelieden vertelden, dat hun kleine vischkotter door een Britsche duikboot tot zinken was gebrach.. Terwijl de Grieksche bemanning en de Grieksche passagiers zich in de sloep van het motorvaartuig mochten begeven, werd de Duitsche bemanning, die in het water ronddreef, door de Britsche matrozen met machinegeweren doodge schoten. Een nieuw Baralong-gevaL Alvorens van Duitsche zijde werd overge gaan tot het bekend maken van dit voorval, dat herinnert aan de gevallen van de „King Stephen", de „Baralong" en de „Cossack", werden de kapitein en de bemanning van het Grieksche motorvaartuig in tegenwoor digheid van neutrale buitenlanders onder eede gehoord. Het resultaat van dit nauw keurige en uitvoerige onderzoek bevestigt, dat de Engelschen met ongelooflijke laag hartigheid en menschonwaardige ruwheid een misdaad hebben gepleegd. De neutrale buitenlanders hebben gedurende het onder zoek en in hun rapporten met grooten af schuw van den laaghartigen moord der Brit ten kennis genomen. De onder eede afgelegde verklaring, die is geteekend door een Griekschen kapitein en alle vgf de leden van zijn bemanning, luidt „Het 35 ton metende motorvaartuig „Osia Paraskevi" is op 20 Mei 1941 te 12.00 uur op de vaart van het eiland Lemnos naar Kavalla, twintig zeemijlen ten Noordwesten van Kastron, op 1000 meter afstand aange houden door een Britsche duikboot, die vier schoten over de boeg van het schip loste. Aan boord bevonden zich buiten de Griek sche bemanning een Duitsch officier, een onderofficier en twee manschappen. Het schip stopte onmiddellijk en een Grieksch matroos wuifde met een witten doek. In weerwil daarvan werd de Duitsche officier met een pistool beschoten vanuit den toren der duikboot, die inmiddels langszij was ge komen.. Een officier van de Britsche duik boot beval de Grieksche bemanning in dé reddingsboot te gaan. De Duitsche soldaten werden daarna met machinegeweren be dreigd en gedwongen zich onderdeks te be geven. Daarop opende de duikboot van zeer nabij geschutvuur op het motorvaartuig, dat onmiddellijk in brand geraakte en snel zonk. Met brandend uniform sprongen de Duitsche soldaten in het water. Zij werden toen, rond drijvend in het water, zoolang met machine geweren beschoten, tot zij alle getroffen en gezonken waren. De Grieksche bemanning was op een af stand van dertig meter getuige van deze afschuwelijke gebeurtenis, van begin tot einde. Duitschland zal uit dit ruwe en onmen- schelijke optreden der Britsche marine de noodige consequenties trekken." Toen de kapitein en de bemanning van het Grieksche motorvaartuig onder eede gehoord werden, waren buitenlandsche ge tuigen, door de Duitsche autoriteiten uit- genoodigd, daarbij aanwezig. Er is dus geen aanleiding om aan de boven geschilderde gebeurtenis te twijfelen. De Engelschen heb ben zich schuldig gemaakt aan een misdaad, die zelfs nog aanzienlijk ernstiger lijkt dan de beruchte gevallen van de „King Stephen", de „Baralong" en de „Cossack"; Een der gelijke schending van de meest primitievé regels van het oorlogsrecht is zonder voor beeld. De buitenlandsche getuigen en de leden der bemanning van het Grieksche motorvaartuig zijn van meening, dat deze nieuwe schanddaad der Britsche marine gewroken zal worden. De secretaris-generaal van het depar tement van financiën heeft in overleg met den algemeen gemachtigde voor den we deropbouw en voor de bouwnijverheid be sloten de geheel vernielde kerken niet door de schade-enquête-commissiën te doen behandelen, doch voor de vaststelling van de schadevergoeding een andere pro cedure te kiezen. Ovenvogen werd daarbij, dat de kerken, hoewel deze juridische pri vaateigendom zijn, toch tot op zekere hoogte als publiek bezit dienen te worden beschouwd. Daarom werd het niet juist geacht bij de vaststelling van de bijdragen alleen rekening te houden met het besluit op de materieiele oorlogsschaden. Over eengekomen werd, dat omtrent de schade vergoedingen voor geheel vernielde ker ken door den algemeen gemachtigde zal worden geadviseerd. De algemeen gemachtigde voor den we deropbouw en voor de bouwnijverheid heeft zich bereid verklaard zijn medewerking in deze te verleenen om, zoover dit in verband met de materiaalpositie mogelijk is, tot een spoedigen herbouw te geraken. Hierbij zal ieder geval op zich zelf onder zocht worden om vast te stellen, in welken vorm de herbouw zou moeten geschieden, waarbij de verschillende belangen in aan merking genomen zullen worden. Het is de bedoeling met de betrokken kerkbe sturen overleg te plegen omtrent het plan van herbouw en financiering. Vier dooden en verscheidene gewonden. Tgdens het afgeloopen week-end zgn' talrijke Engelsche vliegtuigen boven Ne- derlandsch gebied verschenen. Zoowel in den nacht van Zaterdag op Zondag als ook In dien van Zondag op Maandag werden boven een geheele reeks plaatsen brand, en brisant bommen uitgeworpen, waarvan het grootste deel op onbebouwd land of in het water vieL Ernstiger gevolgen had een aanval op een stad in het westen van het land. Hier werd een ziekenhuis dooi; brisantbommen mede zwaar getroffen. Ook aangrenzende woonhuizen kregen ten deele; zware schade. Vier personen werden ge dood, verscheiden menschen in het zieken huis zwaar gekwetst. Een aanmerkelijk aantal woningen moest worden ontruimd* Voorts is door bommen in verscheiden plaatsen vdes lands glasschade aan een groot aantal woonhuizen aangericht. Een aanval op een gasfabriek beschadigde een gashouder, echter zonder dat de- gasvoor- ziening werd belemmerd. In totaal zijn tien personen gewond, ten deele zwaar,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1