PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 4 JULI 1941 DE OORLOG TEGEN DE SOVJETS. Mr, P. Dieleman 25 jaar gedeputeerde De toestand in Syrië verscherpt. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels L65. Iedere regel meer S3 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer liet. (max. 8 regels.) „Brieven of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 155 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUS van da Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tej VLISSINGEN Redactie en Admlnl- stratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnistr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed es traat 45, telefoon 102 - SOUBURGKanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E D A G B L A D P E R S" Een radiorede van Stalin. Nieuwe bonaanwijzingen. Volgens een bericht van den Amerikaan- gchen scheepsomroep uit Ankara hebben diplomaten, die daar uit Moskou zyn aan gekomen, gemeld, dat Stalin Woensdag avond by een particulier gesprek heeft verklaard bereid te zijn, den zetel der Sovjetregeering naar den Oeral te ver plaatsen, indien Moskou door de Duitsche troepen bedreigd zou worden, zoo meldt het D.N.B. uit New York. Alle maatregelen zijn reeds getroffen voor een verplaatsing der regeering naar Swerdlowsk en later zoo noodig naar Pmsk. De toestand aan het Oostelijke front heeft Stalin aanleiding gegeven, vanoch tend over alle Sovjetzenders een rede te houden, waarin hij de successen der Duit sche weermacht gedeeltelijk toegaf en trachtte te verklaren, en tevens de bolsje wisten aanmaande den moed niet te ver liezen. Hij uitte vooral zeer felle dreige menten aan het adres van de tegenstanders van het bolsjewistische stelsel in de Sov jet-Unie. Stalin zeide, dat de vijand verder op rukte en reeds Litauen, Letlandschen grond en „andere gebieden" had veroverd. Ons vaderland, zoo vervolgde hij, is in ernstig gevaar. Stalin beweerde., dat de oorzaak daarvan was, dat de Duitschers den oorlog onder hen gunstige omstandigheden waren begonnen. De Duitsche mobilisatie was verder ge vorderd dan die van de Sovjetweermacht. Maar de Sovjet-Unie heeft gebruik ge maakt van het verdrag, dat zij indertyd met Duitschland heeft gesloten. „Wij had den, aldus Stalin, anderhalf jaar rust om ons voor te bereiden. Dat was winst voor pns en verlies voor Duitschland." Nogmaals verklaarde Stalin, dat hier een strijd op leven en dood wordt gevoerd. Er zijn echter geen onoverwinnelijke legers. Ook Napoleon is overwonnen. M de eerste plaats echter is het thans noodig, dat men de grootte va-n het gevaar, dat de Sovjet- Unie bedreigt, volkomen begrijpt en dat er een einde wordt gemaakt „aan de stem ming der gelatenheid". In de Sovjet-Unie is geen plaats voor defaitisten en ongedisciplineerden, voor in triganten en paniekzaaiers. Paniekzaaiers en verspreiders van geruchten moeten mee- doogenloos worden bestreden. Allen, die den tegenstand verlammen, moeten onver biddelijk en zonder aanzien des persoons, aan de gerechten worden overgeleverd. Niets mag den vyand in handen vallen, geen locomotief, geen kilogram graan, geen petroleum, geen stuk brood. De bols- jewiki moeten de bosschen verbranden en alles vernielen, wat den vyand van voordeel zou kunnen zijn. Ten slotte gaf Stalin uiting aan zijn vol doening over de hulpbelofte van Chur chill en over de verklaring van Roosevelt, volgens welke de Vereenigde Staten de Sovjet-Unie eveneens wilden helpen. Spanje's moreele oorlogvoering. Serrano Suner, de Spaansche minister van buitenlandsche zaken heeft aan den correspondent van de Deutsche Allgemeine Zeitung een onderhoud toegestaan, waarin hy zijn standpunt bepaalde ten aanzien van den oorlog tegen de Sevjet-Unie. Onze houding tegenover den oorlog tus- schen Duitschland en de Sovjets, zoo be toogde Suner, kan slechts berusten op de meest vastberaden moreele oorlogvoe ring aan de zijde van onze vrienden tegen den meest geliaten vijand van het Spaan sche volk. Doch deze moreele oorlogvoe ring moet en zal eerst door onze aanwe zigheid op het slagveld worden aangevuld. De bijdrage van Spanje tot den grooten strijd der westelijke beschaving kent geen andere beperking dan die, welke ons door de tegenwoordige omstandigheden is opge legd. De oorlog tegen Moskou is een veld tocht van de Europeesche ordening tegen de bolsjewistische barbaarschheid. Spanje heeft tot dusver nog nooit in een stryd ontbroken, waarin werd beslist over de sterkste idealen van zijn nationale gevoel. Behalve de vele redenen van algemeene soort moet worden gewezen op een speciaal motief, dat Spanje's houding bepaalt. Dat zijn de 60,000 Spaansche kinderen, die in de jaren 1936 en 1937 door de Sovjets ge roofd en weggesleept zijn. Serrano Suner betoogde met nadruk, dat Spanje zijn buitenlandsche politiek thans met nog grootere stelligheid heeft bepaald. Gevraagd naar de uitwerking van den oorlog tegen de Sovjets op de komende nieuwe ordening van Europa verklaarde de minister van buitenlandsche zaken het volgende: Naar mijn meening is de over- wanning op de Sovjets de conditio sine qua non voor den eindstrijd tot reorgani satie van Europa en voor de toekomstige ontwikkeling van ons continent. Na de nieuwe ordening van heel Europa's econo mische stelsel kan ons werelddeel aan de blokkade, waarvan de z.g. groote demo cratieën droomen zoolang het hoofd bie den als noodig is. Maar ik geloof, dat de overwinning van de spil op de Sovjets de wereld ook dichter by den vrede zal brengen. Ten slotte gaf Serrano Suner als zijn meening te kennen, dat na de Duitsche overwinning in het Oosten de kritieke situatie voor Groot-Britannië haar hoogtepunt zal bereiken. MASSA-EXECUTIES ACHTER HET SOVJET-FRONT. Naar welingelichte kringen uit de Sovjet- Unie vernemen, zoo meldt het D.N.B. uit Stockholm, heeft de sedert het begin van den oorlog in de Sovjet-radio dagelijks herhaalde oproep aan de bevolking om de „grootste waakzaamheid" te betrachten en alle anti-Sovjet „verdachte" personen on middellijk bij de Sovjet-autoriteiten aan te geven, tot een ware golf van verklik- kerij in de geheele Sovjet-Unie geleid. Dagelijks worden duizenden en nog eens duizenden personen by de GePeOe als „verraders" opgegeven. De GePeOe heeft in vele steden, vooral echter in de Oekrai- ne, massa arrestaties verricht, zooals in de dagen toen de bolsjewistische terreur zijn hoogtepunt bereikte. lederen nacht vinden er executies plaats en de gevange nissen zijn deels tot aan de nok gevuld. DE KRIJGSVERRICHTINGEN. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 2 Juli ten Oosten van Bialystok een groote bolsjewistische transportcolonne aangevallen en door talrijke bom treffers talryke auto's, beladen met wapens, mu nitie, apparaten en benzine, vernietigd. In scheervlucht joegen de Duitsche vliegtuigen op de colonne toe. De bommen, werpers maakten him bommen van mid delmatig kaliber voor het uitwerpen ge reed en lieten ze midden op den reusach- tigen tros vallen. Hooge vuurzuilen scho ten omhoog. Houten en ijzeren deelen vlo gen door de lucht. De colonnes werden steeds weer door nieuwe bommen getrof fen. In dezen chaos knetterden de salvo's van de mitrailleurs en de granaten van de boordwapens. De lange transportcolonnes vormden tenslotte een enkel front van vuur, waardbor <$e beweging van de terug, trekkende verslagen bolsjewistische troe- pendeelen verstarde. Brandende voertui gen versperden de wegen, zoodat duizenden bolsjewistische soldaten zich gevangen moesten laten nemen. Het D.N.B. meldt verder nog uit Ber lijn, dat in tegenstelling tot de Sovjet speculaties de slechte toestand der we gen in de Sovjet-Unie den Duitschen op- marsch niet tot staan hebben kunnen brengen of tenminste aanzienlijk belem meren. De pioniers hebben bij den opmarsch veel en snel werk gedaan door het ver beteren van de wegen en straten, door het bouwen van bruggen en aanleggen van vliegvelden. Zij hebben tallooze door de Sovjets vernielde bruggen hersteld. An dere afdeelingen pioniers hebben over groote afstanden kapot gereden wegen gerepareerd en voor het verkeer van de eindelooze ravitailleeringscolonnes ge schikt gemaakt. Pogingen van verstrooide Sovjet soldaten en de bolsjewistische luchtaanvallen om dit te belemmeren, wer den met de wapens afgeslagen. DE BUIT. Het D.N.B. meldt uit Berlijn Niet al leen door den vernietigingsslag van Bialy stok hebben de verslagen Sovjet-armeeën reusachtige verliezen aan soldaten en ma teriaal geleden, doch ook op andere plaat sen aan het Oostelijk front hebben de ze gevierende oprukkende Duitsche troepen reusachtige hoeveelheden wapens en mu nitie vernield. Zoo heeft het langs de Oostzeekust door het Westelijk deel van de voormalige Oostzeestaten oprukkende deel van het Duitsche leger tot en met 1 Juli 1941 631 pantserwagens, 168 lichte en zware stukken geschut alsmede veertig vlieg tuigen buit gemaakt of vernietigd. Ver der vielen hier 19 stukken luchtdoelge schut en 24 stukken pantserafweergeschut alsmede twee pantsertreinen in Duitsche handen. De bij de inneming van Riga ver overde buit is nog niet te overzien. JACHTESKADER MöLDERS SCHOOT IN VIER DAGEN 190 SOVJET-VLIEGTUIGEN NEER. Het onder bevel van den bekenden Duitschen gevechtsvlieger, Mölders staan de jachteskadter heeft in slechts vier dagen tyds 190 Sovjet vliegtuigen in luchtge vechten neergeschoten. In den zelfden tijd vernietigde het jachteskader door be schieting met boordwapens op den beganen grond ongeveer 150 machines en bescha digde nog eenige andfere. In vele gevallen konden de bolsjewistische vliegers worden neergeschoten. Op eigen gebied, nog voor dat zy him bommen hadden laten vallen. Mölders zelf heeft thans sinds het begin van den oorlog 82 vliegtuigen neergescho ten, niet meegerekend de 14 machines in dfen Spaanschen burgeroorlog. Luitenant Mölders is begiftigd met het eikenloof. JAPAN BLIJFT WAAKZAAM. De Japan Times and Advertiser, die beschouwd wordt als de spreektrompet van het Japansche departement van buiten landsche zaken, schrijft in een hoofdarti kel Ofschoon de aard van het nationale programma, d!at op de keizerlijke confe rentie is goedgekeurd, niet is onthuld, is blijkbaar waakzaamheid het wacht woord. De aard van deze politiek behoeft ook niet te worden uiteengezet. In een crisis van dezen aard weet het publiek waarschijnlijk, dat de regeering de be- De waarnemende commissaris on zer provincie, mr. P. Dieleman, her denkt morgen den dag, dat hij vóór 25 jaren werd gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten. Tevoren had mr. Dieleman reeds zitting in het college gehad, van 1905 tot 1907 en van 1911 tot 1913, nadat hij reeds vanaf 1900 lid was van de Provin ciale Staten. Op 15 Juli 1916 werd de heer Dieleman opnieuw in het hoogste bestuurscollege gebracht, wa-<iin hij sindsdien, onafgebroken zitting heeft gehad. Foto P.Z.C, In 't bijzonder als waarnemend commissaris der Provincie heeft mr. Dieleman den laatsten tijd zeer veel in het belang van ons gewest ge daan, waarvoor hem de oprechte dank van alle Zeeuwen toekomt. De heer Dieleman is niet een man van half werk en van halve maatregelen. Wanneer hij zyn schouders ergens onder zet, dan kan men er van ver zekerd zyn, dat hij zich met den inzet zijner volledige persoonlijkheid aan de hem toevertrouwde belangen wijdt. Zoo heeft Zeeland dezen ras-ech ten Zeeuw leeren kennen en waar- deeren. Met onverwoestbare energie en bruisende vitaliteit geeft deze bijna 69-jarige zich aan de belangen van zijn gewest. Daarvoor gaat de dank van Zee land op dezen jubileumdag naar zijn waarnemenden commissaris uit. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Uit Berlijn meldt het D.N.B.In den nacht van 3 op 4 Juli hebben Britsche vliegtuigen plaatsen in Noordwest- Duitschland met brisant- en brandbommen aangevallen. Verscheidene huizen werden verwoest en verscheidene andere bescha digd. Eenige burgers werden gedood en verscheidene anderen gewond. Er ont stond geen militaire schade. .Volgens tot dusver ontvangen berichten hebben nacht jagers en luchtdoelartillerie drie vijan delijke vliegtuigen neereschoten. 11 BRITSCHE VLIEGTUIGEN VERNIELD. De Britten hebben ook gisteren bij twee pogingen om de Kanaalkust te naderen acht Spitfires in luchtgevechten en drie vliegtuigen door luchtdoelartillerie ver loren. Twee Duitsche toestellen worden vermist. Gaat Stalin de Sovjet-Unie verlaten Het D.N.B. meldt uit Stockholm In een bericht uit ïstanboel publi ceert „Aftonbladet" het, naar men zegt, van goed ingelichte zijde afkom stig bericht, dat Stalin, Molotof en Worosjilof een visum zouden hebben aangevraagd voor Iran, daar zij zich via Iran naar Britsch-Indië of Egypte zouden willen begeven. .Aftonbladet" publiceert dit bericht on der het opschrift„Heeft Stalin zijn pas in orde gemaakt?" voegdheid heeft snel en omzichtig te rea- geeren op elke situatie, die de belangen van den staat raakt Men stelt vertrouwen in de mannen en methoden, die het volk zoo goed hebben gediend in alle weder waardigheden van de afgeloopen vier jaar. Het is dienstig voor oogen te houden, daj in deze periode vier keizerlijke conferen ties zyn gehouden, waarvan de besluiten zoozeer hebben voldaan bij de handhaving van Japan's succes en stabiliteit onder de naties. In het hoofdartikel wordt nog gewezen op de omstandigheid, dsat overeenkomstig gewichtige beslissingen ook in andere lan den, waaronder de Vereenigde Staten en Duitschland, niet ter kennis van het pu- I bliek zyn gebracht. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de hieronder vermelde bonnen zijn aangewezen voor het koopen der daar bij vermelde rantsoenen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de hierna te noemen artikelen, met uitzondering van melk, de nieuw uitge reikte kaarten in gebruik worden geno men. Voor melk blijft dus voorloopig de oude kaart in gebruik. Vernietigd kunnen worden de oude bonkaart algemeen en de oude vleesch- kaart, met uitzondering van de thans gel dende bon 21 daarvan. De volgende week zal ook voor vleesch de nieuwe kaart in gebruik worden genomen. De nieuwe broodkaart bevat twee soor ten bonnen. De bonnen waarop staat ver meld „4 rantsoenen" geven elk recht op het koopen van ongeveer 400 gram brood, of vier rantsoenen gebak. De overige bon nen geven elk recht op het koopen van on geveer 100 gram brood of één rantsoen gebak. BROOD EN GEBAK. Bon „25" van de broodkaart7 Juli t.m. 13 Juli, 100 gram brood of één rantsoen gebak per bon. Eén rantsoen gebak is (beschuit, wafels, biscuits en andere koek jes) 75 gram, speculaas 140 gram, koek 140 gram, cake 300 gram, gevuld klein korstgebak (bijv. amandelbroodjes) 400 Palmyra gevallen. Het Fransche legerbericht meldt de inneming van Palmyra door de Engel- schen. Een Britsche afdeeling, uit Irak af komstig, heeft gisteren de Syrische grens bij Teil Kotsjek overschreden en gepoogd langs de spoorlijn naar Mosoel op te rukken. In het bergachtige deel van den Zuid- Libanon heerschte aan beide zijden be drijvigheid van patrouilles en artillerie. Volgens te Vichy ontvangen berichten is de toestand in Syrië verscherpt. Britsche troepen hebben uit Oostelijke richting ver scheidene aanvallen ondernomen. Ook werd een aanval gedaan uit het Noorden, waar Britsche strijdkrachten over Dzjezdjeze zyn opgerukt om met de Fransche troepen in contact te komen. Voorts kregen de Brit sche troepen, die den aanval op Palmyra ondernamen, versterking. De bomaanvallen op Beiroet worden voortgezet. De vijandelijke vliegtuigen heb- ben vooral het hotel, waarin de hooge com missaris, generaal Dentz, zyn intrek heeft genomen, onder vuur genomen. De commis saris is ongedeerd. Men krijgt hier meer en meer den indruk, dat de Engelschen het gemunt hebben op generaal Dentz en zich daarby van talrijke spionnen bedienen. LUCHTAANVAL OP BEIROET. OFI meldt verder uit BeiroetIn alle sectoren van het front is de toestand onver anderd met uitzondering van het woestijn gebied, waar de vijandelijke aanval in he vigheid toeneemt. In den nacht van 2 op 3 Juli hebben Britsche vliegtuigen opnieuw luchtaanvallen gedaan op Beiroet. Zij bom bardeerden lukraak het centrum van de stad, dat geen militair karakter heeft Kan toren en woonhuizen in de voornaamste za kenwijk alsmede in de wijk dichtbij het kasteel werden vernield. De Libaneesche kamer van koophandel is totaal vernield. De Syrische katholieke patriarch en de Grieksch-orthodoxe metropoliet hebben een officieel protest gezonden aan den consul- generaal der V.S. tegen het bombardeeren van de burgerbevolking van Beiroet FRANSCH PROTEST TEGEN ENGELAND. Na het protest van de Libaneesche re geering bij de Engelsche regeering tegen de luchtaanvallen op de ope stad Bei roet, welk protest ook ter kennis van de Amerikaansche regeering werd gebracht, heeft thans, naar het D.N.B. verneemt, ook de Fransche regeering door bemidde ling van haar ambassadeur te Madrid, Pietri, een krachtig protest voor de En gelsche regeering tegen deze wijze van oor logsvoering laten overhandigen aan den Britschen ambassadeur, sir Samuel Hoare, hetwelk eveneens ter kennis van de Ameri kaansche regeering is gebracht KAART WN PEUT De stryd in Syrië bereikt© een hoogte punt om Palmyra, het controlestation voor de olieleiding en tevens vliegveld, dat thans door de Britten is veroverd. gram, gevuld groot korstgebak (byv. bo- terletter) 500 gram, taart en gebakje^ 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hierbo ven niet genoemd zijn, geldt, dat een rant soen een hoeveelheid omvat, waarin 7Q gram meel of bloem is verwerkt Bon „25 4 rantsoenen" van de brood kaart 7 Juli t.m. 13 Juli, 400 gram brood of 4 rantsoenen gebak. MELK. Bon „24" van de melkkaart7 Juli tm, 13 Juli 1liter per bon. EIEREN, Bon „25 eieren" 7 Juli t.m. 13 Juli, één ei per bon. SUIKER, Bon „101" van de „bonkaart algemeen''^ 7 Juli t.m. 3 Augustus 1 kg. suiker per bon. De bonnen, welke zijn geldig verklaard voor een op Maandag aanvangende distri butieperiode mogen reeds den daaraan voorafgaanden Zaterdag worden gebruikt. Het nummer van de bon, welke gedu rende de periode van 7 Juli a.s. t.m. 13 Juli recht zal geven op het koopen van 2 kg, aardappelen, zal bij afzonderlijk persbe richt worden bekend gemaakt. Engelsche luchtaanvallen op Nederland. Gisternacht vlogen vry veel Britsche vliegtuigen boven ons land. Ook werden zoodoende tamelijk veel brisant, en brand bommen neergeworpen. De meeste vielen echter in het water of op het vrije veld en richtten geen noemenswaardige schade aan Wel werd door brandbommen een tamelijk ernstige brand veroorzaakt, waardoor zes woonhuizen zwaar te lijden kregen, vyf personen werden gekwetst Voorts is nog te vermelden dat twee brisantbommen op een kerkhof werden geworpen, waardoor een geheele rij van graven verwoest werd. DE INLEVERING VAN METALEN VOORWERPEN DIE NIET BEHOEVEN TE WORDEN INGELEVERD. De staatscourant bevat een beschikking van den secretaris-generaal van het depar tement van opvoeding, wetenschap en cul tuurbescherming, waarbij de in de verorde ning betreffende het inleveren van meta len genoemde voorwerpen, ten aaneen waarvan de verplichting tot inlevering niet geldt, nader worden omschreven. Blijkens deze beschikking worden onder, „openbare monumenten en gedenkteekenen op graven" mede begrepen gedenkplaten e.d., onder „kerkklokken" torenklokken en carillons. Onder „museumstukken" worden ver staan voorwerpen, deel uitmakende van de verzamelingen van alle musea en andere collecties, die worden vermeld in den van wege het departement van onderwijs, kun sten en wetenschappen in 1938 uitgegeven gids: „de Nederlandsche musea", benevens de voorwerpen, die vermeld staan in de door het departement van onderwijs, kun sten en wetenschappen uitgegeven „voor- loopige lijst van de Nederlandsche monu menten van geschiedenis en kunst". Ook worden als museumstukken be schouwd voorwerpen, deel uitmakende van verzamelingen van gods- en gasthuizen en van andere particuliere instellingen of per sonen, die niet in bovengenoemden gids worden vermeld, mits zoodanige verzame ling ten minste 50 stukken omvat en door den hoofdmuseumdeskundige wordt erkend (als zoodanig is by deze beschikking aan gewezen de onder-voorzitter van de rijks commissie van advies in zake de musea, deze is tevens directeur van het „inlich tingenbureau kunstvoorwerpen en antiqui teiten".) Onder verzamelingen van particu lieren worden niet verstaan de handelsvoor raden van antiquairs en kunsthandelaren. Teneinde de hierboven genoemde erken ning te verkrijgen, dient belanghebbend© zich voor 15 Juli 1941 door middel van een formulier model IV te wenden tot den burgemeester der gemeente, waarin de verzameling zich bevindt. Onder „hetgeen behoort tot eenige volks dracht" worden ook begrepen bestanddeelen van tuig van last- en trekdieren, voor- zoover daaraan uit een oogpunt van volks kunde bijzondere beteekenis moet worden toegekend. Onder „ordeteekenen en eere- teekenen" worden mede verstaan gedenk en eerepenningen, voor zoover deze een bijzondere historische of kunstwaarde hebben. Als voorwerpen, die als handwerk als waardevol volksgoed te beschouwen zyn, gelden ook beeldhouwwerken en voorwerpen van kunstnijverheid, die niet als massa product te beschouwen zyn, maar zijn ont worpen door algemeen als zoodanig erken de kunstenaars. De beslissing over de vraag, of een voor werp al dan niet een hooge wetenschappe lijke, geschiedkundige of kunstwaarde heeft, berust bij den hoofdmuseumdeskun dige. Zoo ook beslist deze, indien twijfel bestaat, of een voorwerp op grond van de verordening al dan niet vrij is van den inleveringsplicht,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1