het doornige Pad Kroniek van den dag Tweede Blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Donderdag 26 Juni 1941 De Duitsche luchtmacht breekt den tegenstand aan het Oostelijk front. Tal van Flnsche steden door Russische vliegtuigen gebombardeerd Requisitoir. De documenten, welke gepubliceerd zijn met betrekking tot de politiek der Sovjets, zooals deze waren vervat in den oproep van Hitier tot het Duitsche volk en in de nota van Von Ribbentrop vormen een in drukwekkend "equisitoir. De gegevens, waarover Eerlijn de be schikking heeft gekregen en die het resul taat zijn van waarnemingen sedert de onderteekening van het grens, en vriend schapsverdrag, wei-pen een ontstellend licht op de verhoudingen in Oost-Europa. Men kan zich nauwelijks voorstellen, hoe het idie Duitsche regeering mogelijk is ge weest tegenover de chantage-pogingen van het Kremlin te blijven zwijgen. Er is heel wat zelfbeheersching voor noodig geweest om tegenover de aperte schendingen door Moskou en zijn agenten van het verdrag den schijn van goede nabuurschap te blijven handhaven. Daarvoor waren ongetwijfeld zeer drin gende redenen aanwezig. Duitschiand werd te zeer bezig gehouden in het Westen, dan dat het reeds ten tijde van den overval op Finland de heeren van het Kremlin op hun verplichtingen kon wijzen. Hitier heeft het in zijn oproep duidelijk gemaakt, dat het verdrag met Moskou een politieke nood zakelijkheid was, om den ontworpen om- singelingsring te breken, nog voor hij ge smeed kon worden. Deze noodzakelijkheid bleef bestaan, zoolang Europa nog niet was gezuiverd van Britsche invloeden. Tot zoolang hébben de Sovjets min of meer vrij spel gehad en nu Berlijn het scherm heeft opgetrokken, wordt dit spel in al zijn vertakkingen geopenbaard. Een spel van afpersingen. Men zal zich aan vankelijk verbaasd hebben over de Duit sche houding ten aanzien van de Sovjet- Russische daden. Een houding van lank moedigheid en velen zullen zich niet aan den indruk hebben kunnen onttrekken, dat er sprake was van een soort geheim verdrag, waarin Berlijn en Moskou het eens zouden' zijn geworden over een her verdeeling van de ruimte en over een af bakening van de belangensfeer, waarbij Rusland aan het langste einde trok. Daarop is thans een duidelijk „neen" van Berlijn gekomen. De vorderingen, die de Sovjets hebben gemaakt, waren geens zins bij overeenkomst voorzien, gelijk evenmin kan worden aangenomen, dat Duitschiand sen bolsjewistische infitratie zou hebben toegestaan. Te dien aanzien heeft Hitier geen letter uit Mein Kampf geschrapt. Nationaal-socialisme en bolsje wisme blijven onverzoenlijke vijanden. Met het sluiten van het verdrag, van 1939 heeft Berlijn een groot risico op zich ge nomen, wijl men er zich van bewust moest zijn, dat Moskou zijn ideologische doelstelling niet zou prijsgeven. Zoo be zien moest het ook den oppervlaklcigen waarnemer duidelijk worden dat waar de ze tegenstelling in wezen niet was opge heven van een blijvende overeenstemming geen sprake kan zijn, ook al geeft Hitier duidelijk gemaakt, dat wat Duitschiand betreft een basis van samenwerking op politiek en economisch terrein zeker te vinden ware geweest. Van de zijde van de Sovjets zal echter een dergelijk voornemen nimmer hebben bestaan. Moskou heeft slechts op zijn kans gewacht. Deze doelstelling van het Kremlin op politiek en economisch terrein heeft Ber lijn thans ontmaskerd. Het requisitoir van de Wilhelmstrasse heeft tevens den ge- h eel en achtergrond van het gewroet in het Zuidoosten van ons werelddeel onthuld. Berlijn heeft in 1939 een ontzaglijk risico op zich genomen en het is slechts aan de snelle beslissingen in het Westen te danken geweest, dat er geen voor Duitschiand ernstige dingen zijn gebeurd. Ook hier was het een race tegen het horloge. Die race heeft Berlijn gewonnen, waar het Rusland den eersten slag kon toebrengen, nadat het aan verdere chantage-pogingen weer stand had kunnen bieden. Over deze po gingen in een volgende kroniek. ZEVENHONDERD KILOGRAM BOTER GESTOLEN. Uit een pakhuis te Delft werd dezer da gen ten nadeele van R. een bakfiets, be laden met 700 kilogram boter, gestolen. De daders hadden een valschen sleutel weten te bemachtigen. De recherche is er in ge slaagd de drie daders in te rekenen. Zy ble ken te zijn de Delftenaren K., D. en R. Op den derden gevechtsdag aan het Oostelijke front zijn weer zware aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op spoorlijnen en rollend materiaal van den vijand. Op één traject werden 17 treinen getroffen en voor een deel in brand ge worpen, op een andere plaats zes treinen. Xl deze treinen waren vol troepen en voer tuigen. Een groot aantal locomotieven werd met bommen vernield, o.m. 17 door één luchtvloot. Vaak werden rails op open trajecten, maar ook heele stations met alle aanwezige installaties vernield. Stations en de daarbij behoorende-gebouwen en loodsen raakten in brand en boden een beeld van ontzaggelijke vernielingen. Ook transport treinen werden zoo doeltreffend met bom men bestookt, dat de locomotieven ont spoorden, de wagons kantelden en deels totaal uitbrandden. Bij talrijke aanvallen op vliegvelden in het centrum van het vijandelijke gebied werden opnieuw talrijke vliegtuigen op den grond vernield en in luchtgevechten neer geschoten. Ook de aanvallen op stellingen luchtdoelgeschut en batterijen waren, on danks den vrij hevigen afweer, zeer suc cesvol. Overal, waar formaties Duitsche duikbommenwerpers tegen de vyandeüjke afweerstellingen in actie kwamen, weid de vijand tot zwijgen gebracht en de batterij- stellingen totaal vernield. Het systemati sche vernietigingswerk van het Duitsche luchtwapen tegen het Sovjet luchtwapen en tegen de Sovjet colonnes beteekende opnieuw een aannemelijken steun voor de troepen te land bij hun snel optreden en bij het breken van den tegenstand van het Sovjet-leger. Met de grootste kracht werd door het Duitsche luchtwapen ingegrepen in de ge vechten op den grond en den landtroepen werd, door het breken van den vijandelij ken tegenstand, op vele plaatsen den weg gebaand. Niet alleen gevechtsvliegtuigen, maar ook jagers vielen de vijandelijke pantserwagens aan, waar zij zich vertoon den. Met even groot succes werden aan het geheele front troepenconcentraties met bommen bestookt en met boordwapens be schoten. Ravitailleeringscolonnes werden vernield, zoodat vele wegen verstopt wer den door de puinhoopen. Vliegtuigen na men deel aan de verkenning, lichtten de legerformaties in omtrent den toestand vqpr het front en sloegen aanvangende vyandeüjke tegenacties uiteen. Zware sla gen werden ook toegebracht aan de achter het front liggende verbindingswegen van den vijand. Aan het Oostelijke front hebben, naar het D.N.B. verneemt, gevechts- en jacht vliegtuigen van één enkele Duitsche lucht vloot Dinsdag 81 Sovjet-pantserwagens vernietigd. VERLIEZEN DER SOVJET LUCHTMACHT. Pogingen van Sovjet-gevechtsvliegtuigen om naar Duitsch en Roemeensch gebied te vliegen zyn met buitengewoon zware ver liezen voor de Sovjets verloopen. Een groep van zeven Sovjet-vliegtuigen werd door Duitsche jagers bij Tilsit volkömen neer geschoten. Van twintig machines, die naar de Roemeensche kust bij Constantza vlo gen, werden er acht door jagers neerge haald. De rest vloog toen weer over zee terug. Een afzónderlijk Sovjet-vliegtuig, dat zich vertoonde in de buurt van een vliegveld in het Noorden van Noorwegen, viel eveneens ten offer aan de Duitsche jagers. VAN HET ROEMEENSCHE FRONT. Het hoofdkwartier van het Roemeensche front maakt bekend, dat de operaties te land in de eerste drie dagen zich ontwik keld hebben volgens de tevoren opgestelde plannen. Eenige pogingen tot tegenactie van den kant van den vyand werden afge slagen. De vijandelijke luchtmacht heeft hevig Constantza gebombardeerd, evenals Soelina en Galatz, terwijl zij eenige bom men wierp op Tulcea, Braila en Jassy. De gevolgen waren zonder belang. Onze lucht macht aldus het communiqué verder bombardeerde belangrijke militaire doelen en verkreeg overal opmerkelijke resulta ten. De Duitsche en Roemeensche lucht macht heeft in den loop van deze drie da gen een verpletterende meerderheid ge toond tegenover de vyandeüjke luchtmacht. In totaal werden 400 vijandelijke vliegtui gen vernield. Van dit totaal werden 30 Sovjettoestellen* neergehaald door de Roe meensche luchtmacht en het afweerge schut, 40 zijn vernield op den grond door Roemeensche vliegtuigen. De Roemeensche luchtmacht heeft in totaal 12 toestellen verloren. SOVJETVLIEGTUIGEN BOVEN FINLAND. Sovjet-vliegtuigen hebben gisteren vier maal aanvallen op de Finsche hoofdstad Helsinki gedaan. Bij den eersten aanval vlogen vijftien, bij den tweeden dertien Sovjet-vliegtuigen boven de stad. Bij het derde alarm verschenen weer Sovjet-bom menwerpers en verkenningsvüegtuigen bo ven Helsinki, die terstond onder krachtig afweervuur genomen werden, en door jachtvliegtuigen werden aangevallen. Thans werden ook bommen geworpen in het Noor den der stad. Volgens berichten uit de provincie zijn daar gisteren eveneens in den loop van den ochtend Sovjet-formaties in Centraal, Noord, West en Zuid-Finland verschenen. Er werden talrijke bommen geworpen op niet-militaire doelen. Naar verder bekend wordt, strekten zich de Sovjet-vluchten van gisterochtend tot bijna alle groote Finsche steden uit. De volgende steden zijn naar officieel is medegedeeld, door het Sovjetluchtwapen aangevallen: de stad Joensuu met 15 vlieg tuigen en later met 3 vliegtuigen. Er wer den talrijke bommen neergeworpen. Een burger werd gedood, verscheidene gewond. Er brak een brand uit. Voorts werd door 3 vliegtuigen de stad Rovaniemi aange vallen, waar eenige branden ontstonden. Verder zijn gebombardeerd Mikkeli, Ke- myaervi, Jeroinen en Nokia bij Tampere, waar een burger werd gedood. Voorts hebben Woensdagmorgen vier Sovjet-vliegtuigen de baai van Pyterlanti gebombardeerd, zonder schade aan te richten. Verder werd Kotka door twintig bommenwerpers bestookt, waarbij branden werden veroorzaakt. Het bombardement op deze stad werd des namiddags door twaalf bommenwerpers herhaald. Zij veroorzaak ten groote materieele schade. Ook in de nabijheid van Poorvo werden enkele bom men neergeworpen. Tegelijkertijd werden Borsby en Loviisa gebombardeerd, waarbij een ziekenhuis door een brandbom werd getroffen. Het vuur werd echter in de kiem gesmoord. In de nabijheid van het pachtgebied van Hankö was - de activiteit in de lucht van Sovjet vliegtuigen levendig. Twintig Sovjet torpedojagers beschoten de in de nabijheid liggende eilanden. De Sov jets hebben eveneens Finsch gebied bescho ten. Van de vliegtuigen, die tot 18.00 uur boven Finsch gebied verschenen, werden er door Finsche torpedojagers 20 en door de luchtdoelartillei-ie twee neergeschoten. KINDEREN SPEELDEN MET LUCIFERS. Maandagnamiddag is brand uitgebroken in den hooiberg van den heer Vink aan den Zwarteweg te Aalsmeer, doordat kin deren bij een hooiberg met lucifers speel den. De ouders waren afwezig en de vijf kinderen waren alleen met de dienstbode thuis. De hooiberg brandde geheel af en ook een daarbij staande houten stal werd een prooi der vlammen. Hierdoor gingen ongeveer 3000 kg. hooi verloren, terwijl voorts een aantal kostbare landbouwwerk tuigen door het vuur vernield werd. DE STRIJD IN SYR1E. Uit Vichy meldt het D.N.B. In het offi- cieele communiqué over den militairen toestand in Syrië wordt gezegd, dat geen belangrijke verandering is ingetreden. Aan de kust en op de westelijke helling van den Libanon hebben vijandelijke strijdkrachten hun doorbraakpogingen zonder opmerke lijk resultaat voortgezet. In het dal van den bovenloop van den Jordaan hebben Fransche troepen, die bevel gekregen had den naar Merdsj-Ajoem op te rukken teneinde aan de Noordelijke uitgangen van de stad voor de verdediging gunstige stellingen te betrekken, zich in den loop van den nacht teruggetrokken, zonder dat de vyand dit heeft gemerkt. Een hevige aanval op de stad was derhalve een slag in de lucht. De Britsche opmarsch kon hier door goed gericht artillerievuur tot staan worden gebracht. Vijandelijke afdee- lingen, die van Damascus uit in de rich ting van Nebesk trachtten op te rukken, werden tot staan gebracht. In de Syrische woestijn worden de vanuit Irak opruk kende gemotoriseerde Britsche colonnes nog steeds voor Palmyra vastgehouden. Lichte Fransche afdeeüngen, die speciaal voor den woestijno'orlog zijn opgeleid, heb ben de ravitailleering der vijandelijke co lonnes doeltreffend aangevallen. De tegen stand van Palmyra wordt nog steeds door het luchtwapen ondersteund. Tenslotte wordt in dit communiqué nog melding ge: xaakt van succesvolle aanval len van Fransche vliegtuigen. Engelsche vliegtuigen hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag opnieuw bommen geworpen op Beiroet, zonder schade aan te richten. HAIFA DOOR DUITSCHE BOM MENWERPERS AANGEVALLEN. Duitsche bommenwerpers hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag de Pa- lestynsche haven Haifa aangevallen, zoo verneemt het D.N.B. van bevoegde zijde. DE OORLOG TER ZEE. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Vliegtuigen van het Duitsche luchtwapen hebben in den nacht van 24 op 25 Juni 11.000 brt. tot zinken gebracht en 9.000 brt. bescha digd. In het zeegebied van Great-Yar mouth werden twee koopvaardijschepen van S.000 en 4.000 brt. met succes gebombar deerd. Het schip van 8.000 brt. kreeg ver scheidene voltreffers midscheeps en bleef in zinkenden toestand met slagzij liggen. Het kleinere schip geraakte in brand. Voor de Schotsche Oostkust werd een koop vaardijschip van 3.000 brt. tot zinken ge bracht en een ander koopvaari j schip van 5.000 brt. beschadigd. SCHIPBREUKELINGEN AAN LAND GEKOMEN. In de haven van Huelva zijn 41 schip breukelingen van het Portugc-esche s.s. Ganaa aangekomen. Zij waren door een vischtreiler aan booi - genomen. Na het reeds gemelde aankomen van een redding boot met 5 schipbreukelingen van het in Engelschen dienst varende Noorsche s.s. „Bemella", wordt uit de Portugeesche ha ven Figuera de Voz gemeld, dat de „Be mella" 300 mijl van de Azoren, toen het schip in een Britsch convooi voer, getorpe deerd is. De scnipbreukelingen waren ge heel uitgeput. Na een ontzaglijke ontplof fing, zoo meldde de tweede bootsman, zonk het schip terstond. DE ENGELSCHE OORLOGSKOSTEN. Volgens een bericht van de New York Times uit Londen heeft de minister van financiën, Wood, verklaard, dat de Engel sche oorlogskosten dagelijks 10.250 milli- oen bedragen; Daarby is de Amerikaansche hulp niet inbegrepen. Met inbegrip van andere uitgaven bedragen de dagelyksche oorlogskosten 12 millioen pond. SLACHTOFFER VAN ZONNESTEEK. Gistermiddag is de 16-jarige leerling bankwerker G. van M. te Rotterdam, tij dens den schafttijd in de fabriek waar hy werkzaam was, door een zonnesteek ge troffen en onwel geworden. Enkele oogen- blikken later is hij aan de gevolgen overleden. De gevechten bij Tobroek. Uit Berlijn meldt het DIN.B.: De Duitsch Italiaansche troepen, die den ring om Tobroek steeds nauwer aanhalen, hebben ondanks de op het oogenblik heerschende groote hitte, de activiteit der artillerie versterkt en de Britten gedwongen eenige wijzigingen aan te brengen in hun stellin gen. Duitóche gevechtsvliegtuigen hebben by Tobroek op 23 Juni bijzonder veel suc ces gehad. Er werden concentraties van voertuigen doeltreffend met bommen be stookt en een stelling van zwaar luchtaf weergeschut werd vernield. Bovendien werden felle ontploffingen waargenQmen, die zware rookontwikkeling tengevolge hadden, in een munitie-opslagplaats. DE BRITSCHE VERLIEZEN BIJ SOLLOEM. Het D.N.B. verneemt thans de definitie ve cijfers van de Britsche verliezen in den slag bij Solloem. De Engelschen verloren 10 stukken ge schut, bijna 100 vrachtauto's, een groot aantal machinale wapenen, een aanzienlij ke hoeveelheid geweren en tienduizenden patronen. Verder vielen 42 vliegtuigen en 429 pantserwagens," waarvan 12 onmiddel lijk gebruikt konden worden, den Duitsch- Italiaansehen troepen in handen. Eenige honderden Engelschen zijn gevangen ge nomen. Het personeel bij de dsstributiedlenstert. Aanstelling uitsluitend op arbeids overeenkomst en niet als tijdelijk ambtenaar. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart heeft blijkens een schrijven aan de burgemeesters en regeeringscommissaps- sen: Met betrekking tot de aanstelling van personeel het standpunt ingenomen, dat personeel, belast met crisis- en andere werkzaamheden van tijdelijken en afloo penden aard bij de lagere publiekrechtelijke lichamen, uitsluitend op arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht dient te wor den tewerkgesteld. Aangezien het personeel van de distri butiediensten tot bovenbedoelde groepen gerekend moet worden uiteraard met uitzondering van hen, die vóór hun tewerk stelling bij den distributiedienst reeds tot de ambtenaren in vasten dienst van uw gemeente behoorden mag dit personeel in het vervolg uitsluitend op arbeidsover eenkomst naar burgerüjk recht in dienst worden genomen. Hieruit volgt dat personeel bij den dis- trbutiedienst niet als tijdelijk ambtenaar kan worden aangesteld. Verbetering loonen arbeiders in baksteenindustrie. De persdienst van het N.V.V. mel^t De bij het N.V.V. aangesloten Neder land sche vereeniging van Fabrieksarbei- uersisters) heeft voor de arbeiders in c.e 'bakscéenindustrie het volgende bereikt Met het verbond van baksteenfabrikan ten van het gebied langs de groote rivie ren werden begin 1941 besprekingen inge zet op de basis van loonsverhoogmg, uit breiding van het bestaande contract en vergrooting van het gebied, waarvoor de algemeen verbindend verklaring van het contract tot dusver had gegolden. Na eeni ge conferenties werd overeenstemming be reikt omtrent 'n loonsverhooging van 5 op de contractloonen van 1940-1941. Op 1 Mei werd de goedkeuring van het college van rijksbemiddelaars verkregen en be paald, dat alle loonen met terugwerkende kracht van 1 April 1941 met 15 zullen worden verhoogd. De onderhandelingen met de steenfabri kanten in Twente en in Groningen hebben inmiddels eveneens tot overeenstemming geleid. Reeds zijn deze resultaten n.l. een loonsverhooging van 15 voor Twente en van 10 tot 15 voor Groningen, ter goed keuring ingediend.- Met de Brabantsche steenindustrie is ten deele overeenstemming verkregen in zake het collectief contract en de verhooging der loonen. De onderhandelingen worden in dit gebied voortgezet. Met de groep UtrechtZuid-Holland, in de omgeving van Woerden, Montfoort en Uselstein, hebben de onderhandelingen tot overeen stemming geleid en zal een collectief con tract worden afgesloten. De loonen zullen worden verhoogd met een percentage, va- rieerende van 10 tot 15 FRANCES BRAYBROOKE 4) Een staking, omdat hij besloten had dien onbeschaamden -jongen kerel te ont slaan! John Casslene werd paars van woe de. Zijn fabriek lag stil, groote en belang rijke orders, die zonder mankeeren op een bepaalden datum afgeleverd moesten wor den, werden opgehouden. De orders zou den worden ingetrokken als hij zich niet aan de afspraak hield. Mavis had hem in een mooie situatie gebracht! Van zulke gevolgen had hij niet kunnen droomen. Zuchtend ging hij zijn kantoor binnen. Geen secretaresse begroette hem en in de aangrenzende kamer zwegen de schrijf machines. Vein zijn bureau was geen stof afgenomen. De bloemen van gisteren hin gen slap in de zilveren vaas, die Mavis hem jaren geleden ten geschenke had ge geven. In korten tijd had alles een ver waarloosd aanzien gekregen. De bedrijfsleider voegde zich bij hem. „Ik heb met de mannen gepraat en hen er van trachten te overtuigen, dat u een goede reden had om Hart te ontslaan, maar zij wilden niet luisteren. Als ik u een raad mag 'geven, dan zou ik hem zoo eenigszins mogelijk weer in dienst nemen. Wij zijn al wat achter met het werk en het zal na dit gebeurde een heele toer zijn om op tijd klaar te komen. Ik behoef ,u niet te vertellen, dat het uren in be slag zal nemen om de vuren weer be hoorlijk te doen branden." Ja, John Casslene wist dat alles heel goed. Allerlei feiten bestormden op het oogenblik zijn gedachten. Hij kon den naam van Mavis niet in deze aangelegen heid mengen, dus was het hem onmoge lijk om de reden van het ontslag van Sam Hart mede te deelen. Die kerel had hem handig te pakken. Tenzij er weer onmid dellijk gewerkt werd, zou Casslene groote sommen geld verliezen. Bovendien zou hij zijn prestige bij zijn opdrachtgevers ver liezen. Hij had er zich altijd op laten voor staan, dat hij nooit te laat was met het uitvoeren van hun orders. Had Hart aan zijn mede-arbeiders de reden van Zijn ontslag verteld? John Casslene stelde in dat verband enkele vragen aan zijn bedrijfsleider en loosde een zucht van verlichting, toen hij vernam, dat men niet bekend was met eenige reden voor zyn handelwijze. Nog nooit had hij in een dergelijke dwang positie verkeerd. Nooit tevoren had hij onaangenaamheden gehad met zyn arbei ders. Hij had hen steeds goed behandeld en nu keerden zij zich plotseling tegen hem en staakten zonder aarzelen. Met toenemende woede moest hy bekennen, dat ze hem in hun macht hadden. Zonder twijfel had die Hart hen tot deze opstandigheid aangezet dat was weer een nagel aan zijn doodkist. Zijn verdenking tegen zijn chef onder woorden brengend, schudde deze zijn hoofd. „Hart wist van de heele staking niets af, totdat hy vanmorgen hier kwam. Ik hoorde hem integendeel juist pogingen in het werk stellen om de mannen hun werk te doen hervatten." „Laat Reuben Dodge en Silas Cooper hier komen", gaf Casslene opdracht, ter wijl hij zich in .zyn - bureaustoel neerliet. Een mooie boel, als hij niet eens vrij was om een van zijn werklui te ontslaan! Hij kookte, toen hy de stapels ongeopende brieven op zijn bureau zag. De kantoor- wekster had zich ook a1 bij de stakenden aangesloten. Alles lag er nog net zoo als hij het gisteren had achtergelaten. Wel, hij zou wel eens vlug en voor altijd laten zien wie hier de baas was. Reuben en Silas waren de voorlieden, oude ervaren mannen, die vergrijsd waren in de fabriek en door Casslene te verstan dig werden geacht om aan een staking mee te doen. Zij kwamen op hun dooie gemak binnen met de petten in de ver eelte handen. Gedurende een minuut keek John Casslene hen stilzwijgend aan. „Hebben jullie ooit mee gemaakt, dat ik mijn woord brak?" bulderde hij dan. „Neen meneer", was het gemeenschap pelijke antwoord. „Zoo", zei John norsch, „dus jullie heb ben je bestaan in handen gelegd van een troep heethoofdige dwazen, die mij de les willen lezen en me willen dwingen dien Hart weer in dienst te nemen. Maar dat zal hun niet lukken. Ik sluit nog eer der de fabriek dan hem terug te nemen vandaag- nog als het moet. Ik heb ge noeg geld verdiend. Ik ben rijk. Ik zal er geen schade bij hebben, ik zal graag wat geld verliezen om jullie allemaal een lesje te geven. Ik heb jullie laten komen omv je myn laatste besluit mede te deelen. Tenzij iedereen binnen een uur weer aan zijn werk is en er een eind komt aan dezen onzin, sluit ik de fabriek. Jullie zul len daardoor allemaal zonder werk ko men en niets ter wereld zal me er toe kunnen brengen, de fabriek weer te openen. Laat dat goed tot jullie door dringen. Ga naar de anderen en vertel hun wat ik gezegd heb en ook dat ik het meen. Als zij niet uit ondervinding weten, dat ik nog nooit myn woord heb gebro ken, vertel hun dat dan ook. ik nad een goede reden om Hart te ontslaan en ten slotte ben ik hier de baas. Ga hun dit ver tellen en kom me over een uur julüe be sluit mededeelen. Laat ik je nogmaals op het hart drukken, dat ik doe wat ik ge zegd heb, onverschillig wat het me kost", eindigde hy onverbiddelijk en zond den weg met een bevelend gebaar van zijn hand. Hy moest zich sterk vergissen, als 1it geen einde aan de staking maakte, zei de oude heerscher bij zichzelf. Hem de wet voorschrijven wilden ze? Dat nooit. Geen macht ter wereld kon hem dwingen de fabriek tegen zijn wil open te houden Hij wijdde zich aan zijn verwaarloosde correspondentie en een half uur ging voorbij. Dan werd de deur geopend. Zyn typiste kwam binnen en ging zonder eenig geluid te maken voor haar machine zit ten. De werkster volgde om vlug en onop gemerkt stof af te nemen. John Casslene lachte grimmig voor zich heen. Ze waren nogal vlug tot rede gekomen. Er ging toch niets boven regeeren met strenge hand. Mavis zou ook wel terugkomen als zy tot de ontdekking kwam wat zij .verloren had. Even later vervulde het geluid van ma chines het gebouw. Toen Reuben Dodge en Silas Cooper verschenen, beduidde hij hun, dat ze wel weer konden gaan. „Ga aan je werk en zorg er voor, dat me in het vervolg dergelijke onzin wordt bespaard", merkte hij op. „Onthoud voor de toekomst, dat je John Casslene toch niet de baas kunt". Sam Hart, vermoeid van een dag ver geefs zoeken naar een nieuwe baan, keerde in de Berry Street, waar hij en zijn moeder woonden, terug,» zich meer terneer geslagen voelend dan hij ooit te voren nad gedaan. Wat zou net resultaat zijn geweest van het onderhoud tusschen Mavis en haar vader, wiens woedende verwijten hem nog steeds dwars zaten? Wat kon hij er aan doen, dat hij van haar hield? Het was een wonder, dat zij zyn liefde beantwoordde. Hy zou tot net uiterste voor haar vechten. Geen vader, hoe rijk ook, zou tusschen Hen kunnen komen. Hij zette alle sombere gedachten uit zijn hoofd, toen hrj het hek van no. 207 opende. De gordijnen van dit huis waren altyd schooner en netter opgehangen dan de gordijnen van een van dc andere hui zen in de straat, want moeder Hart was een uitstekende huisvrouw. Ze had een bescheiden pensioen en haar huisje was comfortabeler ingericht dan in Berry Street gebruikelijk was. Toen hij het tuinpad opwandelde, ver scheen zijn moeder in de deuropening, haar lippen meer samen geknepen dan ge woonlijk. Achter haar zag hij de gezette figuur van Hilda Bloom. „Hallo Hilda!" Hy trachtte vroolijk te doen. „Ben ik laat, moeder? Heb ik voor de thee op me laten wachten?" Ze wist niet, dat hij ontslagen was. Hij zou net haar natuurlijk moeten verteilen, maar hy had geprobeerd eerst een ander baantje te vinden. „We hebben met de thee gewacht. Alles staat al klaar in den salon. Ik wist, dat je het niet goed zou vinden, als ik je fijne vriendin in de keuken ontving", zei moe der Hart. „Fijne vriendin!" herhaalde Sam onge- loovig. „Bedoelt u Waar is .e?" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5