PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 26 JUNI 1941 Engeland en Amerika kunnen slechts deskundigen zenden. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kielne advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 148 HoofdredacteurJ. C, Visser, Vlissingen De BUREAUX van. de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tes VLISSINGEN Redactie en Ad mint* stratle Walstr. 68-60, tel 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminl3tr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS t Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN 3IJ HET BUREAU V O O R»P U B L I C I T E I T S WA. A R D E. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS De oorlog in het Oosten Duitsche opvatting over de Britsch-Amerikaansche hulpverleening. „Eden heeft volledig de Duitsche stelling van een complot tusschen Engeland en de Sovjet-Unie bevestigd, verklaart de Deut sche Diplomatisch-politische Korrespon- denz naar aanleiding van de uitlatingen van den Engelschen minister van buiten- landsche zaken in het Lagerhuis. Eindelijk heeft Eden te verstaan gege ven, dat de Britsche ambassadeur te Moskou vooral daarom naar Londen is gekomen, om zijn regeering het ontwerp van een door hem in samenwerking met de Russische instanties uitgewerkt plan van een technische modus eener samenwerking tusschen Engeland en de Sovjet-Unie voor te leggen. Verder heeft de minister van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat de Sovjet-regeering heeft toegestemd in het zenden van een Britsche militaire en eco nomische commissie naar de Sovjet-Unie. De Diplo verklaart voorts, dat reeds thans met zekerheid voorspeld kan worden, dat Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten geen bijstand kun nen leveren, dan alleen een paar „militaire deskundigen". De productie van oorlogsmateriaal in Groot-Brit tannië en Amerika, zoo schrijft de Diplo, werkt langzaam en dekt nog niet eens de eigen behoeften. Boven dien is de afstand naar de Sovjet-Unie zeer groot en de tijd, die den Russen wordt gelaten zeer kort. De zender van Bagdad bevestigt ln een bericht uit istanboel, dat een Britsche militaire commissie uit Cairo op 24 Juni naar Moskou is vertrokken, teneinde sa men te werken met het Sovjet-leger, resp. dit te reorganiseeren. Volgens dit bericht bestaat de commissie uit specialisten van de vloot, het luchtwapen en de landstrijd krachten. GEEN AMERIKAANSCHE NEUTRALITEIT S VERKLARIN G. Op de persconferentie te Washington heeft de plaatsvervangende staatssecreta ris Suïhner Welles aangekondigd, dat Roo sevelt besloten heeft met het oog op den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet- Unie geen neutraliteitsverklaring af te leggen. Volgens de letter van de wet is hjj alleen hiertoe verplicht, wanneer zulks voor het behoud van den vrede voor Ame rika of ter bescherming van de Ameri- kaansche burgers noodzakelijk is. In het onderhavige geval acht Roosevelt dit niet noodig. Daar Rusland dus niet als oor logvoerend in den geest van de geldende wetten wordt beschouwd, bestaat de mo gelijkheid Amerikaansche schepen met oorlogsmateriaal naar Wladiwostock te zenden. Naar aanleiding hiervan verklaarde Welles, dat een desbetreffend verzoek van de Sovjet-regeering nog niet ontvangen is. DUITSCHE PERSSTEMMEN. Het feit, dat president Roosevelt de Sovjet-Unie thans alle slechts moge lijke hulp heeft beloofd, wordt door de Duitsche pers van ironische kant- teekeningen voorzien. De bladen wij zen er op, dat Roosevelt zich dit maal zeer voorzichtig heeft uitge drukt, aangezien hem nog de blamage heugt van de hulpbeloften aan Zuid- Slavië en Griekenland. De Berliner Börsenzeitung schrijft, dat Roose velt den Amerikanen, zij het ook niet de jure dan toch de facto een bond genootschap met het bolsjewisme heeft opgediend. Een beetje pijnlijk voor de Sovjets noemen de bladen het feit, dat de Amerikaansche pre sident de Sovjet-Unie tot dusver al leen maar sokken en schoenen heeft beloofd. AMERIKAANSCHE PERSSTEMMEN. De geheele New Yorksche pers wijdt uitvoerige commentaren aan den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie. Terwijl een deel der bladen spreekt over groote mogelijkheden van een samen werking tusschen de Vereenigde Staten en de Sovjet-Unie, komt een ander deel tot de tegenovergestelde conclusie, zoo meldt het D.N.B. uit New York. De New York Daily Mirror schrijft, dat deelneming aan den oorlog aan de zijde van Engeland thans onmogelijk nog gerechtvaardigd kan worden met de mo tiveering, dat „men de wereld voor de democratie wil verzekeren". In Finland zijn de Sovjetsporen nog te duidelijk zichtbaar. De New York Daily News constateert, dat de Sovjet-Unie „veel despotischer" is dan men van Duitschland kan zeggen. In geval van een overwinning van Stalin zal Europa com munistisch worden, want er blijft niets anders dan communisme over, wanneer de structuur van het Europa van Adolf Hitler ineenstort. Zelfs Engeland zou in dat geval door het communisme over stroomd worden. Ook in Amerika zouden de gevolgen geweldig zijn. ZWEDEN BLIJFT NEUTRAAL. TROEPENVERVOER TOEGESTAAN. Het D.N.B. meldt uit Stockholm. In aan sluiting aan een gisteren gehouden spe ciale zitting van den Zweedschen Rijks dag is te Stockholm het volgende offici- eele communiqué uitgegeven: „In den toestand, die door den tus schen Duitschland en de- Sovjet-Unie uitgebroken oorlog is ontstaan, zal Zweden onwrikbaar zijn streven er op richten zijn zelfstandigheid en onaf hankelijkheid te bewaren en zich bui ten het oorlogsconflict te houden. De nieuwe toestand heeft ons ech ter voor zekere speciale kwesties ge plaatst. Zoo is van Finsche evenals van Duitse' 2 zijde gevraagd om toe stemming tot het vervoer van een tot een divisie beperkte troepeneen heid uit Noorwegen naar Finland langs den Zweedschen spoorweg. De regeering heeft roet toestem ming van den Rijksdag, rekening houdende met den ter beveiliging van de Zweedsche souvereiniteit nood zakelijken vorm dit verzoek ingewil ligd." JAPANSCHE STEMMEN OVER DE ONTWIKKELING. Er bestaat geen twijfel aan, dat de V. S. den Sovjets elke mogelijke hulp zullen ver- leenen en wel uit de overweging, dat de Sovjet-Unie evenals Engeland te beschou wen valt als een flank van een gemeen schappelijk front tegen Duitschland. Zoo beoordeelt de Jomioeri Sjimboen de houding van de V. S. tegenover Moskou. Engelands bereidwilligheid om Moskou te helpen acht het blad gering, daar Engeland zelf op de hulp van de V. S. ter verdediging van z\jn eiland is aangewezen. Het blad wijst verder op het f?it, dat ingeval van een Amerikaan sche ondersteuning der Sovjet Unie, de weg over den Atlantischen Oceaan naar Europa onbegaanbaar is, en dat dan slechts over •den Stillen Oceaan en de Siberische spoor lijn een verbinding tot stand gebracht kan worden. De Japansche minister van oorlog, gene raal Tojo heeft aan de vertegenwoordigers der wapenindustrie verklaard, dat de we reldtoestand sedert het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie ingewikkelder is geworden dan tot dusver en ernstige afmetingen heeft aan genomen. De houding van de V. S. kan thans nog niet voorspeld worden. In ieder geval staat Japan voor ernstige beslissin gen. Teneinde tegen iederen toestand te zijn opgewassen, streeft het Japansche leger, bij het voortzetten van den strijd in China ernaar, de natie tot een eenheid te maken. Daarom verzocht de minister van oorlog den vertegenwoordigers van de wapenin dustrie, intensief met het leger samen te werken, teneinde de nieuwe ordening van het bedrijfsleven en andere beperkingen met succes te leunnen uitvoeren. BETOOGINGEN IN SPANJE. Uit Almeria, Badajoz, Saragossa, Valen cia en vele andere plaatsen komen, naar het D.N.B. meldt, berichten over groote be toogingen tegen Sovjet Rusland en het bolsjewisme. Bijzonder indrukwekkend was de betooging in Valencia, waaraan werd deelgenomen door 50.000 personen. De betoogingen, die te Madrid zijn gehou den, noemt men in politieke kringen te Ber lijn betoogingen van het Spaansche volk. Men zegt, zoo schrijft het A.N.P., dat deze demonstraties duidelijk bewijzen, hoe heftig het Spaansche volk verlangt aan het ver nietigen van het bolsjewisme deel te nemen. Vertegenwoordigers der Spaansche Pha lanx in Duitschland, hebben een bezoek ge bracht aan den leider der buitenlandsche organisatie der N.S.D.A.P., gouwleider Bohle, om uiting te geven aan de geestdrift van alle in Duitschland wonende Spanjaar den over den strijd van Groot-Duitschland tegen het bolsjewisme. DE BALTISCHE LANDEN. Naar aanleiding van zekere buitenland sche berichten over gebeurtenissen op het gebied der binnenlandsche politiek in de Baltische landen merkte men, aldus het A.N.P., in politieke kringen te Berlijn op „Voor ons is er in de Baltische landen op het oogenblik maar één toestand de mili taire". De demonstraties en de groepsvor mingen, die zich daar voordoen als reactie op den Duitschen strijd tegen het bolsje wisme, worden te Berlijn beschouwd als plaatselijke verschijnselen. Men spreekt in dit verband van dingen, die voor Duitsch land op den achtergrond staan met het oog op de militaire operaties tegen de Sovjet Unie. GAULLISTISCH-COMMUNISTISCHE PROPAGANDA IN FRANKRIJK. Uit Parijs meldt het D.N.B. De Pary- sche pers wijst bij de behandeling van het standpunt van Frankrijk tegenover den Van het Oostelijk front. De eerste Russische gevangenen worden door de Duitsche troepen binner* gebracht (Telefoto Orbis-Holiamf LUCHTGEVECHTEN AAN DE KANAALKUST. Gok gisteren heeft, naar het D.N.B. ver neemt, de Royal Air Force in luchtgevech ten aan de Kanaalkust een zware neder laag geleden. By een poging om landin waarts te vliegen, ondernomen door ge- vechts- en jachttoestellen in het kustge bied rondom Calais, schoten Duitsche ja gers 21 Britsche vliegtuigen van het type Spitfire neer. Bovendien werden nog één Spitfire en vier Bristol Blenheimmachines coor Duitseh afweergeschut vernield. De R.A.F. heeft dus bij deze eene poging om landinwaarts te vliegen 26 vliegtuigen en daarmede in cte laatste 24 uur in totaal 41 toestellen verloren, terwijl het Duitsche luchtwapen slechts zes verloren toestellen had te boeken. 125 Britsche vliegtuigen in zes dagen neergeschoten. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Marine- artillerie schoot in den nacht van 24 op 25 Juni twee Britsche gevechtsvliegtuigen neer, die probeerden het Noord-Duitsche kustgebied binnen te vliegen. In totaal heeft het Duitsche luchtwapen van 16 tot 22 Juni 125 Britsche vliegtuigen neerge haald. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Britsche bombardementsvliegtuigen vielen in den nacht van 25 op 26 Juni plaatsen van het Noord-Duitsche kustgebied aan. Er ont stond slechts geringe schade in woonwijken. Bovendien werd een kamp van krijgsgevan genen getroffen, waarbij verscheidene ge vangenen gedood werden. Nachtjagers schoten een vijandelijk vliegtuig neer. In het Oosten vloog de vijand met zwakke strijdkrachten het grensgebied binnen en liet een gering aantal bommen vallen zon der noemenswaardige uitwerking te berei ken. BRITSCH PATROUILLEVAARTUIG GEZONKEN. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Het Brit sche patrouillevaartuig, dat zooals gisteren gemeld is, door een Duitseh gevechtsvlieg tuig vernietigd is, was de mijnenveger „Nogi". Twee andere mijnenvegers tracht ten het getroffen schip naar een haven te sleepen, doch de „Nogi" zonk binnen en kele minuten. De Britsche admiraliteit heeft dit verlies toegegeven. Blokkeering voor Russische saldi in Amerika opgeheven. Uit Washington meldt het D.N.B. Op verzoek van het departement van buiten landsche zaken zijn de blokkeeringsbepa- lingen voor saldi van de Sovjet Unie door den minister van financiën, Morgenthau opgeheven. oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet- Unie op de Gaullistisch-communistische propaganda in Frankrijk. In bevoegde Fransche kringen, zoo merkt het pers bureau A.F.I.P. op, bestaat er slechts een antwoord op dc vraag naar de houding van Frankrijk, nl. dat Frankrijk weet, welk een weldaad de vernietiging van het bolsjewisme voor de beschaving der we reld zal zijn. In Frankrijk herinnert men zich heel goed, dat de communistische pro paganda den allerlaatsten tijd steeds ac tiever geworden is en dat de bondgenoot van deze propaganda De Gaulle geworden is. Reeds sinds eenigen tyd kan in het bezette en het onbezette gebied deze bond genootschap tusschen plutocratie en com munisme worden opgemerkt. Europa, zoo zegt men in genoemde kringen, kan in den strijd tegen de plutocratie en liet commu nisme op het Fransche volk rekenen, dat weet, dat de arbeidersklasse in geen land zoo schandelijk verraden is als in het pa radijs der Sovjets. De „Petit Parislen" wijst op de her haalde verklaringen van Pétain en Darlan, dat communisme en Gaullisme zich ver- eenigd hebben. Op dit beslissende uur kan men zeggen, zoo schrijft de „Cri du Peu- ple", dat de gebeurtenissen in vele hoof den in Frankrijk licht zullen brengen. Officieele bekendmaking. Betreffende bijzondere maatregelen in de verboden gebieden. In de bekendmaking van 7 Mei 1941 be treffende de in het bezette Nederlandsche gebied bepaalde verboden gebieden heb ik er op gewezen, dat het verblijf a) op de Westfriesehe eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Siemonssand, Bosch plaat, Rottumerplaat en Rottumeroog, b) Aan de Nederlandsche kust ten Zuiden van Hoek van Holland tot aan de Belgische .grens en op de in dit gedeelte liggende 'eilanden (provincie Zeeland en het Zuidelijke deel der provincie Zuiid-Hol- land ten Zuid-Westen van de Nieuwe Waterweg-Oude MaasDordtsche Kil) slechts geoorloofd is aan personen van Duitsche of Nederlandsche nationaliteit, die aldaar hun vaste woonplaats hebben. Tevens bepaal ik, dat de in de verboden gebieden wenende buitenlanders en staten- loozen, dat vil zeggen alle personen, die niet in het bezit zijn van de Nederlandsche of de Duitsche nationaliteit, zich iederen Maandag in de diensturen bij het hoofd van de gemeentelijke politie (Ortspolizei- behörde) in de plaats van hun inwoning moeten aanmelden. De eigenaren van herbergen, hotels en andere verblijfsgelegenheden waar men overnachten kan in de verboden gebieden zijn verplicht brj nieuwe gasten de per soonsbeschrijving op het invulbewijs met de gegevens van de identiteitspapieren te vergelijken en te controleeren, of de gast de benoodigde geldige vergunning en een identiteitsbewijs met foto in zijn bezit heeft. Indien een persoon foutieve meldin gen op het invulformulier doet of de voor geschreven vergunning voor de geldende gebieden of zijn identiteitsbewys met foto niet in zijn bezit heeft, dan is ie eigenaar verplicht onmiddellijk de politie hiervan in kennis te stellen. Deze geldt ook t.a.V, Duitsche gasten. De gasten moeten onmiddellijk na aan komst hunne papieren gedurende den nacht aan dengene, bij wien zij wonen, in béwaring geven. Personen beneden den vijftienjarigen leeftijd behoeven geenerlei vergunning. Personen beneden den 20-jarigen leef tijd, die een school bezoeken of htm leer tijd aldaar doormaken, of die hunne oudtera of familie geregeld bezoeken, kunnen een vergunning verkrijgen die een half jaar geldig is. Hetzelfde geldt ook voor werk nemers, die, om htm werkplaatsen of hun ne woonhuizen of de woonplaats van hun familie te bereiken, de grenzen van do verboden gebieden moeten overschrijden. Overtredingen tegen deze bepalingen zijn in overeenstemming met artikel 1 van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 20/1941 houdende de strafbaarheid van wege overtredingen tegen militaire of po- litioneele bepalingen en worden met hech tenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste 1000 gulden of met een van deze straffen gestraft, in dien niet ingevolge andere bepalingen een hoogere straf verbeurd is. Bovendien wor den die personen, die zich zonder vergun ning in de verboden gebieden ophouden, gearresteerd en verwijderd. Deze strafbedreiging treedt in werking op den dag harer openbaarmaking. Den Haag, 21 Juni 1941. De commissaris-generaal voor de open bare veiligheid get. RAUTER. SS-Gruppenführer, HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: In het Oosten nemen de gevechten van het leger, van het luchtwapen en van de marine tegen de Sovjet-weermacht een zoo gunstig verloop, dat er groote succes sen te verwachten zijn. In het zeegebied om Engeland vernie tigden gevechtsvliegtuigen twee vracht schepen met tezamen 11.000 brt., welke deel uitmaakten van krachtig beschermde konvooien voor de Britsche Oostkust. Voorts plaatsten zij bomtreffers van zwaar kaliber op twee andere groote koopvaar dijschepen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag bombardeerde het luchtwapen met goed resultaat belangrijke militaire inrichtingen in het havengebied van Li verpool. Bomvoltreffers in docks, ravitail leert ngsbedrij ven en opslagplaatsen ver wekten groote branden. Andere luchtaan vallen waren gericht op havenwerken aan dc Tyne en de monding van de Theems alsmede op vliegvelden in Zuid-Oost En geland. Een sterke formatie Duitsche gevechts vliegtuigen bestookte in dennacht van 24 op 26 Juni de Britsche vlootbasis Haifa met bommen van allerlei kaliber. Brj een aanval van Britsche gevechtsvliegtuigen onder krachtige bescherming van jagers op het bezette gebied werden Dinsdag in de avonduren dertien Britsche vliegtuigen in luchtgevechten en twee door luchtdoel artillerie neergeschoten. Britsche vliegtuigen lieten gisternacht brisant- en brandbommen vallen in West en Noordwest-Duitschland. De burgerbe volking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. Er ontstond geen schade aan inrichtingen van militairen aard of inrich tingen, welke van belang zijn voor oor logvoering. Nachtjagers en marine-artille rie schoten drie Britsche vliegtuigen om laag. Afzonderlijke Sovjet-vliegtuigen bombar deerden woonwijken der steden Memel en Koningsberg. De aanvallen maakten over wegend slachtoffers onder krijgsgevange nen. Verscheidene gebouwen werden ver woest of beschadigd. HET ITALIAANSCHE, Het Italiaansche weermachtsbericht van Woensdag luidt als volgt In Noord-Afrika activiteit van de artil lerie aan het front van Tobroek. Het luchtwapen van de as heeft op de reede voor anker liggende schepen, alsmede voertuigen, iuchtafweerstellingen en mu nitiedepots van Tobroek gebombardeerd. Onze bommenwerpers en torpedovliegtui gen hebben vijandelijke schepen, tusschen Tobroek en Sidi el Barrani, aangevallen en een kruiser getroffen. In den nacht van 23 op 24 Juni hebben Engelsche vliegtui gen bommen geworpen op Benghasi en Tripolis. In Oost-Afrika hebben onze troepen, die Gimma ontruimd hebben, zich vereenigd met de troepen, die zich in het Westelijke gebied van Galla en Sidamo genesteld hadden en zetten hun hardnekkigen tegen stand voort. ENGELSCHEN VERLATEN ISTANBOEL. Uit Istanboel meldt het D.N.B. dat het Engelsche consulaat generaal aan alle Engelsche onderdanen den raad gegeven zou hebben Istanboel te verlaten en zich naar Egypte te begeven. Het grootste deel der hier wonende Engelschen en de uit dö Balkanlanden gekomen Engelsche onder danen zijn reeds in den loop van de laatste maanden vertrokken. POSTVERKEER MET VROEGERE JOEGO-SLAVISCHE GEBIEDEN. Van Nederland uit is het postverkeer voor gewone en aangeteekende brieven, briefkaarten, drukwerken, monsters, en za- kenpapieren tot een gewicht van 500 gram naar de vroegere Joego-Slavische gebie den Untersteiermarken, Karn ten en Krain weder opengesteld. Eveneens leunnen naar Kroatië wederom gewone en aangeteekende brieven, brief kaarten, drukwerken, monsters en zaken- papieren worden verzonden. Verzending van pakjes is echter naar geen der hierboven genoemde bestemmin gen toegelaten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1