PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 16 JUNI 1941 ALLE DISTRIBUTIEKAARTEN IN ÉÉN BOEKJE. Het aardappelrantsoen wordt verhoogd. Wijziging van de gebaksrantsoenen. BONAANWIJZING BLQEM ENZ. Kroatië tot driemogendhedenverdrag toegetreden. ABONNEMENTSPRIJS !5 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS 's Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) Dit nummer bestaat 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG uit Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 189 Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlisslngen DE BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd t® 3 VLISSINGEN: Redactie cn Admlni« stratie Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29. Red. tel. 269, na kantoortijd teL 825 Administratie teL 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Adminlstr. Breedestraat 45, teL 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPE R:_S_ De broodkaart gesplitst in twee bonbladen. Zooals men kan lezen in de bekendma king van de departementen van landbouw en visscherij en van handel, nijverheid en scheepvaart, betreffende de uitreiking van nieuwe distributiekaarten (men zie elders in dit blad), ontvangt het publiek ditmaal niet, zooals de vorige keer, een pakje losse kaarten, maar boekjes, die alle kaarten en bonnen bevatten, welke voor één persoon nocvdig zyn. Dat is wel zoo handig. De uitreiking kan hierdoor nog vlotter gaan en er is ook minder kans op abuizen. Daarbij zjjn de kaarten voorzoo ver dat mogelijk was, vereenvou digd. De broodkaart bijvoorbeeld is aanmerkelijk kleiner geworden door invoeren van bonnen, welke elk recht geven op vier rantsoe nen, dat is dus 4 x 100 gram brood. Aangezien een half brood plm. 400 gram weegt, zal men dus op een van bovenge- doelde bonnen een half brood kunnen koo- pen. Daarnaast blijft er ook een aantal bonnen van 100 gram bestaan. De heele broodkaart is gesplitst in twee bonbladen. Van elk num mer zullen 4 bonnen elk recht ge ven op 4 rantsoenen en 4 bonnen elk op 1 rantsoen. Men zal erva ren, dat dit beter voldoet en.... het geeft een belangrijke papierbespa ring. Ook de bonkaart algemeen is aanzienlijk verkleind, terwjji de bloem-, kaas- en eieren-bonnen, met die voor aardappelen, ver- eenigd zjjn op een kaart „diver sen". Men behoeft zich dus in het vervolg niet meer af te vragen of een bepaalde bon nu elgenlyk voor kaas of koffie is. Verder is de vleeschkaart voor kinderen gecombineerd met de halve papkaart, zoo dat er minder kans bestaat, dat deze laatste zoek raakt. Al met al beteekent de invoering van deze bonboekjes een verbetering. Mocht men echter de voorkeur geven aan losse kaarten, dan is er geen bezwaar tegen, dat ze gescheiden worden. Het eenvoudigste zou natuurlijk zijn, dat iedere Nederlander hetzelfde boekje kreeg, maar aangezien rekening moet worden ge houden met den leeftijd der menschen en den aard van hun arbeid, moesten er toch nog verschillende soorten boekjes komen. Daarom is het verstandig aan de hand van bovengenoemde bekendmaking zorgvuldig na te gaan, wat men voor zichzelf en voor iedere huisgenoot ontvangen moet en de boekjes onmiddeliyk bij de uitreiking aan het loket zorgvuldig door te zien. Het is helaas verre van overbodig er nog eens op aan te dringen, dat men maatre gelen neemt tegen verlies. Verloren bonnen kunnen-nu eenmaal niet vervangen worden en wie zijn boekje verliest is meteen alles kwijt. Hier is nu eenmaal niets aan te doen. Het distributiesysteem is uiterst ge compliceerd. Het centraal distributiekan toor is er echter van overtuigd, dat elke vereenvoudiging van groote waarde is en .uit deze wyze van bundelen der kaarten blijkt, dat men zooveel mogelijk het belang van het publiek in het oog houdt en niets verzuimt om tot een eenvoudiger opzet te komen. De strijd tegen de clandestiene slachtingen. Er wordt aangepakt. Het rijkscommissariaat maakt bekend: Daar de gevallen van verboden slach tingen een dergelijken omvang hebben aangenomen, dat de belangen eener stel selmatige verzorging met levensmiddelen voor de Nederlandsche bevolking en vooral een onvoldoende verzorging met vleesch hierdoor in gevaar gebracht kruinen wor den, heeft de „Generalkommissar für das Sicherheitswv-sen" zich thans genoodzaakt gezien, tegen de aanstichters van derge lijke sabotagehandelingen krachtig op te treden. Dientengevolge heeft de Duitsche „Sicherheitspolizei" in een bijzonder ern stig geval van verboden slachtingen op groote schaal te Utrecht de volgende per sonen, 'die als daders en helers hieraan dieel hadden, voor onbepaaldlen tyd naar een concentratiekamp in Duitschland ge stuurd. Het betreft 1. W. G. van Wees 2. B. K. Tj. Visscher. 3. M. A. van Wees 4. J. K. van der Heiden 5. J. W. Soesbergen. Alle betrokken personen wonen te Utrecht Het asociale optreden van elementen, die de volksgemeenschap schade berokkenen en die ondanks herhaalde waarschuwingen zuiver uit winstbejag een onbehoorlijken handel drijven met de levensmiddelen, welke ter beschikking staan van de ge- heele gemeenschap, moet hiermede in het openbaar aan de kaak worden gesteld. De genomen maatregelen moeten tevens als waarschuwing dienen voor al degenen, die nog steeds welbewust probeeren, de voor schriften te omzeilen, welke de overheid in het belang der waarborging van de le- vensmididelenvoorziening van de gemeen schap heeft uitgevaardigd. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Vrijdagnacht vlogen enkele Britsche vlieg tuigen boven ons land. Een aantal brisant- en brandbommen werd omlaag geworpen. Een licht gewonde is te vermelden. Overi gens wercl een aantal koeien en paarden gedood en ontstond eenige onbeteekenende terreinschade. Twee boerenhoeven werden licht beschadigd. Het zelf bakken van brood. Gebleken is, dat de beschikking van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, waarbij aan degenen, die vóór de distributie van brood het voor eigen gezinsverbruik benoodigde brood zelf bak ten, voortaan meel in plaats van brood op de broodkaarten zou kunnen worden ver strekt, niet door alle Provinciale Voedsel- commissarissen op de juiste wijze werd uit gevoerd. Zoo bleek de opvatting te be staan, dat verstrekking in plaats van brood alleen zou zijn toegestaan voor per sonen, die zelf tarwe verbouwen. In verband daarmede heeft het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond in Neder land aan het Rijksbureau voor de voedsel voorziening 'in Oorlogstijd verzocht te wil len mededeelen, aan welke personen meel in plaats van brood op de broodkaarten mag worden verstrekt. Bij schryven van 10 Juni 1941 werd van den directeur-generaal van de Voedsel voorziening mededeeling ontvangen, „dat de regeling inzake het verkrijgen van bloem tegen inlevering van broodbonnen geldt voor ieder, die kan aantoonen, dat hij vóór invoering van de brooddistributie zelf brood placht te bakken". Geadviseerd werd, dat degenen, aan wie de bloemver- strekking geweigerd werd, opnieuw af stempeling van hun broodkaarten bij den plaatselijken bureauhouder voor de voed selvoorziening zouden aanvragen. Aflevering van cement voor bouwwerken. De algemeen gemachtigde voor den we deropbouw en voor de bouwnyverheid maakt bekend, dat ten aanzien van toe wijzingen voor de aflevering van cement voor plannen voor de uitvoering van bouw werken, welke in 1941 door den algemeen gemachtigde zijn goedgekeurd, dezelfde regeling geldt als die, welke van kracht is voor plannen, welke in 1940 zyn goed gekeurd. Men dient derhalve, onder aanhaling van het nummer van de goedkeuring, schriftelijk bij den algemeen gemachtigde, afdeeling ma/gw, Carel van Bylandtlaan 30, Den Haag, een aanvrage om toewij zing van cement in te dienen, onder op gave van: 1. Oorspronkelijk aangevraagde hoeveel heid cement. 2. Reeds verstrekte en nog op het werk of in magazijn aanwezige hoeveelheid ce ment. 3. Kwantum cement, hetwelk nog noo dig is. De algemeen gemachtige zal hierop een toewijzing met rangnummer verstrekken. HUISSLACHTINGEN EN PLUIMVEEHOUDERS. Degenen, die huisslachtingen verrichten of verricht hebben en de pluimveehouders, die voor kippenvoer in aanmerking willen komen, dienen alle distributiekaarten van zichzelf, hun gezinsleden en inwonend per soneel, gezamenlyk mede te brengen, ten einde de noodige aanteekeningen op deze kaarten aan te laten brengen, waarby dan tevens het vereischte aantal vleesch- en eierbonnen van de èoekjes zal worden ver wijderd. Vier P.K. in vollen draf. - Op den Zuid Limburgschen Paardenfokdag te Valkenburg waren prachtige exemplaren te bewonderen (Het Zuiden) Van 23 Juni af 2 kg. per week. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visschery maakt bekend, dat met ingang van Maandag 23 Juni a.s. het aardappel rantsoen zal worden verhoogd met een half k.g., derhalve van 1% tot 2 k.g. per week. In verband met dezen maatregel zullen de detaillisten in de gelegenheid worden gesteld op de aan hen uit te reiken toe wijzingen 2 kg. in plaats van, zooais voorheen, kg. per op de toewijzing vernield rantsoen te betrekken. In verband hiermede is bepaald, dat de plaatselijke verkoopkantoren van de V.B. N.A. op toewijzingen, welke zyn geldig ver klaard tot 23 Juni a.s. of een lateren da tum 2 kg. per op de toewijzing vermeid rantsoen aan de detaillisten zullen afle veren. Voor toewijzingen, welke zijn geldig verklaard tot 22 Juni a.s. of een vroegeren datum blyft de af te leveren hoeveelheid gesteld op 1% kg. per rantsoen. De secretaris-generaal van het departe ment van- landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. By den aanvang van de distributie van gebak e.d. werden de hoeveelheden der verschillende- gebaksoorten voorloo- p i g vastgesteld. Het is echter in de practijk gebleken, dat deze. rantsoenen te hoog waren, zoodat de bakkers niet in de gelegenheid zyn op de van hun klanten in ontvangst genomen bonnen weer een voldoende hoeveelheid bloem en meel te betrekken. In verband met het bovenstaande zyn de gebakrantsoenen gewyzigd. Een rantsoen gebak omvat in den ver volge voor de hierna genoemde bakkerij producten telkens ten minste het daarach ter geplaatste aantal grammen Beschuit 75 gram. Biscuits of wafels 75 gram. Andere koekjes 75 gram. Speculaas 140 gram. Ontbytkoek 140 gram. Cake 300 gram. Gevuld klein lcorstgebak (bijv. amandel broodjes) 400 gram. Gevuld groot korstgebak (byv. boterlet ter) 500 gram. Taart of gebakjes 600 gram. De rantsoenen voor de andere gebak soorten, dan de hierboven gedoemde, wor den berekend naar dc daarin verwerkte hoeveelheid bloem of meel. Daarby komt een rantsoen overeen met 70 gram meel of bloem. Bovenstaande wyzlging gaat in op Maandag 16 Juni a.s. BLOEM E.D. Bon „9" van de bloemkaart 16 Juni t.m. 13 Juli, 35 gram tar webloem, tarwemeel, roggebloem, roggemeel of zelfrijzend bakmeel, dan wel 50 gram brood of een half rantsoen gebak per bon. Roosevelt naar Canada. De Londensche nieuwsdienst meldt, dat Mackenzie King, de Canadeesche minister president, te Ottawa heeft bekend ge maakt, dat president Roosevelt hem in een brief zijn bezoek aan Canada heeft aangekondigd. Voldoening in Agram. In het historische Dogenpaleis te Venetië is gisteren te 12 uur het pro tocol geteekend, waarbij Kroatië tot het Driemogendhedenverdrag toe treedt Het protocol werd geteekend door den Duitschen minister van bui- tenlandsche .zaken, Von Ribben- trop, zijn Italiaanschen ambtgenoot, graaf Ciano, en de vertegenwoordi gers der andere landen, die tot het Driemogendhedenverdrag zijn toe getreden. De toetreding van Kroatië. In de senatorenzaal van het dogenpaleis waar het protocol betreffende de toetreding van Kroatië tot het driemogendhedenver drag is geteekend, hadden de vertegen woordigers der verschalende mogendheden plaatsgenomen. In het midden der tribune zat graaf Ciano, aan zijn rechter zijde dr. Ante Pavelitsj, de maarschalk van Kroatië, Kwaternik en de minister van buitenland- sche zaken, Lorkowitsj. Aan de linker zijde van Ciano zaten minister Von Ribbentrop, de Japansche ambassadeur en de gezanten van Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Slowakye. Graaf Ciano hield een toespraak, waarin hij o.m. zeide: „Toen in September 1940 Duitschland, Japan en Italië te Berlijn het driemogendhedenverdrag sloten, was het niet onze bedoeling, alleen met het oog op den oorlog een voorbijgaande ver- eeniging van staten tot stand te brengen, maar de blijvende grondslagen te leggen voor een algemeene samenwerking, waar aan alle staten konden deelnemen, die met Duitschland, Japan en Italië het verlangen der volkeren wenschen te verwezenlijken naar een wereldorde, die berust op recht vaardigheid, op den vrede in gerechtigheid,- Zes Britsche koopvaarders vernietigd. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Zondagmorgen op den Atlantischen Oceaan ten Westen van Gibraltar een groot convooi van gewapende vijandelijke koopvaarders aangevallen. Daarbij zijn vijf bewapende Britsche koop vaardijschepen met een totalen inhoud van 21.000 brt. door bommen vernietigd. Voorts wordt van militaire zijde bekend gemaakt, dat een groot Britsch zeeschip, welks naam nog niet vaststaat, in het Zui delijk deel van den Atlantischen Oceaan door een duikboot tot zinken is gebracht. TORPEDOJAGER „JERSEY" GEZONKEN. De Britsche admiraliteit deelt mee, dat de torpedojager „Jersey" op een vijandelijke mijn geloopen en gezonken is. De „Jersey" behoorde tot de Javelin- klasse met een inhoud van 1600 brt., werd in 1939 voltooid en had een normale beman ning van 183 koppen. De verliezen van de Britsche vloot. Officieel wordt te Berlijn medegedeeld De verliezen van de Britsche vloot aan lichte strijdkrachten en hulpschepen hebben een aanzienlijken omvang aangenomen. Zoo heeft de Britsche admiraliteit in het verloop van den oorlog tot 31 Mei den ondergang van 161 patrouillevaartuigen en mijnenve gers bevestigd. In Juni zijn tot dusver nog vier andere patrouilleschepen als vernietigd gemeld, zoodat de van Engelsche zijde toe gegeven verliezen van deze patrouillestrijd krachten tot een totaal van 165 eenheden zyn gestegen. welke steeds het hooge doel is geweest van de groote mannen, die ons lot leiden en welken zij voor Europa en de wereld zullen weten te verbeteren met hun genie en de overwinning der wapenen. Wij hebben de onafhankelijkheid van Kroatië toegejuicht als een daad van gerechtigheid, als een der velen daden van gerechtigheid waar door de fouten en de schuld van het systeem van Versailles hersteld worden en dank zy den ijzeren wil van den Führer en den Ducé. De weg is geëffend voor de verwezen lijking van de leefrechten der volken, die wij beschermd wenschen te zien door een nieuwe orde ter bevordering van den wel stand, de stabiliteit en de veiligheid der volken. De oorlog, dien het nationaal-socia- listische Duitschland en het fascistische Italië, te land, ter zee en in de lucht tegen Engeland voeren, heeft deze voorwaarde en dit doel, terwijl wij tegelijkertyd reeds met de spontane medewerking der bevrien de volken de grondslagen voor den komen den vrede leggen. Dit is de beteekenis van het driemogendheden-verdrag en van de voortdurende uitbreiding van zijn kracht veld, die tot uiting komt in het feit, dat zich om Duitschland, Japan en Italië steeds nieuwe volken scharen, die in de overwin ning dezer gemeenschappelijke politiek hun lot beveiligd zullen zien". De toetreding van Kroatië tot het drie mogendhedenverdrag heeft bij het Kro atische publiek de grootste voldoening ge wekt, zoo meldt het D.N.B. uit Agram. De berichten omtrent de gebeurtenissen te Venetië werden door de bladen van de hoofdstad in extra-edities gepubliceerd en door de bevolking met levendige instem ming begroet. De innerlijke verbondenheid zoowel van de Kroatische regeering als van het volk met ideologie en doelstellingen van het driemogendhedenpact is een onomstootelyk feit, naar de bladen verklaren. De geheele wereld zal kunnen begrijpen, dat Kroatië eensgezind toetreedt tot het front, dat Engelands hegemonie wil breken om een nieuwe, rechtvaardige wereld op te bou wen. Want Engeland heeft Kroatië immers na den wereldoorlog onder de heerschap- py der Serviërs gebracht. COMMENTAAR VAN DE DIPLO. De toetreding van Kroatië tot het drie mogendhedenpact, zoo schrijft de Deutsche Diplokatisch-Politische Korrespondenz. is het symbool voor de afsluiting van het door den naam „Versailles" gekenmerkte tragische tijdvak der Europeesche geschie denis. Stellig zijn er nog krachten in verre landen, die het Europa misgunnen, dat het zich, volgens eigen wetten, tot een organischen opbouw vereenigt. Aan den overkant van den Oceaan nemen zelfs de uitlatingen toe, die een even zonderlinge als onbevoegde belangstelling voor deze ontwikkeling, en wel in negatieven zin, aan den dag leggen. Dit gaat zoo ver, dat men bepaalde staten onder druk en bedreiging voorschriften zou willen geven, hoe zij hun intercontinentale posities moe ten inrichten of met wie zy in Europa be trekkingen mogen onderhouden. Deze twistzieke inmengingspolitiek houdt overi gens aan geen der verschillende hoeken van het Europeesche continent op. Ten aanzien hiervan verklaart de Kor respondenz ten slotte: Hoe meer dergelyke ongeroepen inmen- gingspogingen van buitenaf zich versprei den, des te meer zal in Europa de over tuiging baanbreken,dat een nauwe en hechte samenwerking het eenige antwoord op brutalè eischen en dreigenden dwang kan zijn. Juist van dit standpunt uit be keken, is de toetreding van Kroatië stellig van symptomatische beteekenis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1