PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT ZATERDAG 14 JUNI 1941 Aflevering van slaolie of raapolie. De krijgsverrichtingen in Syrië. Engelsche luchtaanvallen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 1S8 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vllsslngen DB BUREAUX van de Provinciale Zeeuwactie Courant *JJn gevestigd tea VLISSINGEN: Redactie en Ad mini* atratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd teL 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29. Red. tel. 269. na kantoortijd tel. 828 Administratie teL 139 GOES Red. en Admlnlstr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admlnlstr, Breedestraat 45, teL 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 28 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 ■LM nm.yji euiiiiilil»iiai.rrii.MUJiiua iiiiiei'Mniiii i.i.iiianni ii ii i wil'II.IIITI IIMIiirilflHiie Schriel en onwaardig! Dezer dagen heeft men in ons blad een aantal ingezonden stukken kunnen aan treffen van de hand van Middelburgers, die op 17 Mei van het vorige jaar door oorlogsgeweld in hun bezittingen werden getroffen. Uit den inhoud dezer stukken blijkt o.a., dat de gedupeerde inwoners van onze hoofdstad teleur gesteld zijn in hun ver wachtingen, en grieven koesteren over de wrjze waarop het Rijk aan de hand van de bestaande verordeningen meent aan htm nooden tegemoet te moeten komen. Reeds eerder hadden wij de gelegenheid te wijzen op de onvoldoende practische hulp, die door middel van de schadever goedingsregeling als regel aan de eigena ren van vernielde panden, en aan de be zitters van verbrande inboedels, kan wor den gegeven. De verkoopwaarde op 10 Mei 1940 is met name voor destijds in Mid delburg staande panden n.1. geheel wat minder dan de herstelwaarde, en over het algemeen is de huurwaarde van een pand een absoluut onredelijk, en geheel onvol doende uitgangspunt voor vergoeding van verloren huisraad. Wij kennen personen, die in him huis. dat een huurwaarde had van rond 4500, aan meubilair enz. een waarde van rond 50.000 hebben bezeten. Toch krijgen zij slechts 4500 vergoed. Temeer omdat wij vroeger al herhaal delijk op het hierboven bedoeld aanbeeld der schadevergoedingen hébben geslagen, en omdat we binnenkort de gelegenheid zullen hebben dit nogmaals te doen, zullen wij thans in deze, door de schrijvers van bovenbedoelde ingezonden stukken aange voerde materie niet nader treden. Wat wtj thans willen doen, is de aan dacht vestigen op de door een der inzen ders geuite klacht, dat van de toch al schriele vergoeding voor meubilair wordt afgetrokken de waarde van alle goederen, destijds door het provinciaal comité tot hulp en herstel, het Middelburgsch hulp comité of andere instellingen tot hulpver leening, aan de gedupeerden verstrekt. Met opzet schrijven we niet: geschonken, hoewel daartoe alle aanleiding bestaat. Want toen direct na de ramp bekend werd gemaakt, dat in Nederland gelden werden ingezameld om de zwaar getroffen landgenooten te kunnen helpen aan 't eerst noodige, en later toen de gedupeerden werden opgeroepen om kleeding, dekking en huisraad in ontvangst te nemen, had men algemeen de opvatting, dat hier van een schenking sprake was. De comité's zoowel als de gedupeerden, als degenen, die hun penningen voor het schoone doel offerden! Ware dit niet het geval geweest, had men geweten, dat hier sprake was van een verstrekking, die later in keiharde cijfers zou worden verrekend, dan zou er o.i. iets anders gebeurd zijn. n.1.: De bevolking van Nederland zou niet zoo goed en grif in den buidel hebben ge tast. De comité-leden zouden zich niet het vuur uit de sloffen hebben geloopen om ook de van liefdadigheid afkeerige gedu peerden te bewegen goederen te aanvaar den. De meeste gedupeerden zouden er niet aan gedacht hebben het comité uit gekozen kleeren en meubelen te betrekken, maar zouden zelf pogingen in het werk hebben gesteld om kleeding en meubilair naar eigen smaak machtig te worden. Men versta ons wel. Wij hebben groote lof voor de wijze waarop het Middelburgsch hulpcomité gewerkt heeft; wij willen geens zins afdingen op de kwaliteit van de goe deren, die het onder de getroffenen snel en doelmatig heeft gedistribueerd, maar men zal ons moeten toegeven, dat er een groot verschil in waardeering van kwaliteit be staat als men haar beoordeelt naar den maatstaf schenking dan wel naar dien van verkoop. Doordat destijds niemand geweten heeft, dat het hulpcomité niet „gaf maar ver strekte bij wijze van voorschot,zijn tal van gedupeerden in het Dezit gekomen van kleeding en huisraad, die thans bij aftrek van hun waarde van het schadevergoe dingsbedrag, een hevige teleurstelling vormen. Niet slechts in Middelburg is dit het geval, maar ook in Rotterdam, aan de Grebbe, kortom in alle gebieden waar ge dupeerde wonen, want het Rijk staat nu eenmaal op het standpunt, dat alle door den oorlog reeds geschoren schapen nog maals allen over dezelfde kam dienen te worden geschoren, dat overal in den lande de waarde van verstrekte goederen en meubelen moet worden afgetrokken opdat liefdadigheid en burgerzin geen correctie zullen aanbrengen op c1- bestaande ver ordening inzake schadevergoedingen. Wettelijk en ambtelijk zal dit laatste wel goed en juist zijn, maar menschelgk is het dat niet. Het is klein, het is schriel, het Is on waardig! Waarom kan de overheid in onze lage landen zich toch niet opwerken tot het standpunt, dat de buiten hun schuld zoo zwaar door den oorlog getroffen landge nooten recht hebben op volledig schade- herstel Waarom pingelt men in Den Haag toch zoo met de slachtoffers, waarom gaat men voort deze verminkte burgers telkens nieuwe decepties en wonden toe te bren gen? Omdat het de taak der overheid is de door de samenleving opgebrachte gelden nauwgezet te beheeren, om bevoorrechting van een kleine groep, zelfs schijnbaar te voorkomen Omdat Den Haag het tegenover de be volking niet verantwoord zou achten? Dankent onze overheid ons volk slecht! Want ons volk wil niets liever dan de genen, die leden, volledig helpen. Het wil zelfs daarvoor extra offers brengen, en ook als door goedheid een enkeling eens iets meer zou krijgen dan hem rechtens toe kwam, zou het daardoor niet dermate in zijn rechtsgevoel worden gekwetst als door de huidige regeling geschiedt. Dan wel zou het overwegen, dat zelfs de meest vorstelijke schadevergoeding niet in staat is te vergoeden het leed, "dat de ge dupeerden, circa 2% van onze bevolking, in Mei 1940 hebben geleden, daarna vele maanden leden, en ook nu nog lijden. Ter wille van hare verantwoordelijk heid tegenover de samenleving behoeft Den Haag den ingeslagen weg niet langer te bewandelen! Ons volk heeft bij herhaling getoond gul en goed te zijn; zelden heeft men tever geefs een beroep op Nederland gedaan als het gold leed en nood te lenigen. De houding, die onze overheid ten op zichte van de door oorlogsgeweld gedu peerden inneemt door de waarde van als geschenk aanvaarde goederen in mindering van de uitkeering voor verloren huisraad te brengen, vormt een schrille tegenstelling tot ons ware volkskarakter. Ons volk is offerbereid, en als geholpen dient te worden: breed. De houding van het Rijk is schriel! Het sjachert met leed terwille van de centjes. Zijn houding is niet waardig! Tot 31 Juli a.s. verlengd. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend: In verband met het feit, dat de win keliers nog niet op alle, destijds bij hen ingeleverde bonnen nr. 17 van de boter- en vetkaart slaolie of raapolie hebben kunnen afleveren, worden zij tot en met 31 Juli a.s. in de gelegen heid gesteld, alsnog deze olie aan hun klanten af te leveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de olie uitsluitend mag worden afgeleverd aan degenen, die gedurende het tijdvak van 12 Mei tot en met 17 Mei j.l. bon 17 van de boter- of vetkaart bij hun winkeliers hebben ingeleverd. De geldigheidsduur van dezen bon bltfft ongewijzigd, zoodat na 14 Juni a.s. op de zen bon geen boter of margarine meer .nag worden gekocht. Uitzendingen over Hilversum II voor eenigen tijd stopgezet. WEGENS WERKZAAMHEDEN. De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: In verband met werkzaamheden, welke nog noodig waren om de beide zenders van het nieuwe zendercomplex definitief in be drijf te stellen en welke werkzaamheden dezer dagen hun beslag krijgen, moet voor korten tijd de uitzending van het program ma Hilversum 2 over den zender worden gestaakt. Dit programma zal gedurende deze zendpauze uitsluitend worden uitge zonden voor de aangeslotenen over die ra diocentrales, welke beschikken over een lijnverbinding met de studios. De zender Hilversum 2 zal waarschijnlijk op Vrijdag 20 Juni 1941 weer in bedrijf kunnen wor den genomen. Dansen weer toegestaan. 'S WOENSDAGS, 'S ZATERDAGS EN 'S ZONDAGS VAN 1623 UUR. Het rijkscommissariaat deelt het volgen die mede De bekendmaking van 7 April jl. van den commissaris-generaal voor den vei ligheidsdienst inzake het verbod van open baar vermaak wordt op grond van de ver ordening van den rijkscommissaris nr. 20- 1941 met onmiddellijken ingang zoodanig gewijzigd, dat tot nader order telkens op Woensdag, Zaterdag en Zondag in den tijd van 1623 uur met in achtnemen van de in ieder bijzonder geval te verleenen goed keuring, openbaar dansvermaak weer toe gelaten kan worden. Dank zij het gunstige weer der afgeloopen dagen heeft men op het platteland een begin kunnen maken met het hooien, dat thans in vollen gang is (Pax-Holland) STRAF VOOR SPRINGSTOF AANSLAG. De laatste dagen is in het bestek van een anti-Duitsche streven in Amsterdam- Zuid een misdadige springstofaanslag ge pleegd op een dienstinstantie van de Duit- sehe weermacht, waarbij persoonlijke en materieele schade is ontstaan. De uitvoering van den aanslag doet een nauwkeurige bekendheid met de plaatse lijke omstandigheden veronderstellen. Het onderzoek van de Duitsche ,|Sicherheits- polizei" heeft uitgewezen, dat de verant woordelijkheid voor den misdadigen aan slag rust op de in Amsterdam-Zuid wonen de joden in het bijzonder op de uit Duitschland hierheen gekomen joodsche emigranten die sedert maanden een systematische en voortdurende toenemen de anti-Duitsche activiteit ontwikkeld heb ben. Op grond hiervan heeft de General - Kommissar für das Sicherheitswesen" krachtens de verordening 33/40 van den Rijkscommissaris op het intrekken van ver mogens, bevel gegeven tot inbeslagneming van het stamvermogen („Grundvermö- gen") van een aantal joden. Tegelijkertijd zijn talrijke joden in het bijzonder joden die uit Duitschland ge- emigreerd zijn gearresteerd. Zij worden naar een arbeidskamp gebracht PETROLEUM VOOR K00KD0ELEINDEN. De secretaris-generaal van het de partement van handel, nqverhedd en scheepvaart maakt bekend, dat gedu rende het tgdvak van 16 Juni tot en met 10 Augustus a.s. elk der met „11" genummerde bonnen van de nieuw uitgereikte bonkaart „M" en de nieuw uitgereikte bonkaart „0" recht geven op het koopen van twee liter petro leum voor kookdoeleinden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat handelaren geen bonnen in ontvangst mo gen nemen, welke nog niet zijn geldig verklaard. Behalve het risico, dat bij ont dekken hiervan een strafverordening kan worden ingesteld, loopen zij tevens ge vaar, dat zij op bonnen afleveren, die waarschijnlijk niet geldig zullen worden verklaard. Het ligt n.1. in de bedoeling, niet alle bonnen van de petroleumkaart aan te wijzen, zoodat de handelaren bij het afleveren op vervallen verklaarde bonnen zich niet meer hierop kunnen bevoorraden. Schippers, die een petroleumkaart voor kookdoeleinden hebben aangevraagd, kun nen zich tot den distributiedienst van de plaats waar zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, wenden voor het ontvan gen van deze bonkaarten. De petroleum kaart kan ook aan den schipper worden opgezonden, indien de betrokkene aan be doelden distributiedienst zulks schriftelijk verzoekt. Het adres, waarheen de bonkaart gezonden kan worden, dient de schipper duidelijk op te geven. De overige verbruikers die een bon kaart voor petroleum hebben aange vraagd,- zullen van de distributie diensten een persoonlijke oproeping ontvangen voor het afhalen van deze kaart, voor zoover zij deze nog niet ontvangen hebben. Engelsche diplomaten in Spanje. Uit Barcelona meldt het D.N.B. Gister ochtend zijn met een extra trein 122 En- gelschén uit Port Bou te Barcelona aan gekomen. Het gezelschap bestaat voor het grootste deel uit Engelsche diplomaten met hun gezinnen, die op den Balkan werk zaam waren. Onder hen bevindt zich ook de vroegere Engelsche gezjrnt in Joegoslavië, Sir Ronald CampbelL De reizigers hebben hun reis naar Madrid en Lissabon voort gezet, waar zij zich zullen inschepen om naar Engeland te gaan. Een tweede Fransche protestnota. TROUWBETUIGINGEN JEGENS VICHY. Omtrent het verloop van de militaire operaties in Syrië op 12 Juni maakt het Fransche opperbevel aldaar bekend, dat aan de kust sterke Britsche strijdkrachten de Fransche stellingen onder vuur hebben genomen. In het gebied van Merj Ayoern is een aanval van vijandelijke pantser- strgdkrachten op het Litani-dal afgeslagen. In de streek van Damascus heeft de tegen stander ten Oosten van den weg van Soeaida naar Kissoeje een hevigen aanval ondernomen. In den nacht van 10 op U Juni heeft het Fransche luchtwapen in het gebied van Sanamaja en aan de kust vijandelijke formaties zonder eigen ver liezen doeltreffend met bommen bestookt. OORDEEL VAN BERLUN. Van welingelichte zijde verneemt het A.N.P. te Berlijn Gemeten naar de omstandigheden, waar onder de Fransche defensie in Syrië op gang is gebracht, acht men in politieke van de acties voor Frankrijk gunstig, kringen te Berlijn het verloop tot dusver De vraag, of de Franschen op den duur zullen zijn opgewassen tegen het aanstor men van de Engelschen, laat men open. Men noemt het echter opmerkelijk, dat de Fransche tegenstand er een van 100% is en ziet daarin een feit, waaraan ook En gelsche successen, naar de opvatting van de Wilhelm jtrasse niets vermogen te veran deren. Een eventueele overwinning van de Engelschen in Syrië is volgens de opvatting in politieke kringen alhier zonder beteeke- nis voor den afloop van den oorlog. Naar de Engelsche berichtendienst meldt, heeft de in het Noorden van het Jajoem- meer strijdende Britsche colonne „eenig verzet van de Franschen" ontmoet. De Australische infanterie, zoo meldt de bij zondere correspondent van Reuter, is de operatie begonnen in de hoop, dat de Fra- schen spoedig zouden capituleèren. Thans staat zij echter tegenover een vijand die vrjj sterk is. De mitrailleurnesten in het fort Clair bieden nog steeds tegenstand. Een Austra lische officier heeft aan de Reutercorres- pondent verklaard „Wij waren verbaasd 5 dooden en 16 gewonden. In de avonduren van Donderdag en in den nacht van Donderdag op Vrijdag was de Engelsche luchtmacht bijzonder actief. Een groot aantal Engelsche bommenwer pers vloog boven ons land. In de meeste gevallen van groote hoogte werden wille keurig zoowel brisant- als brandbommen neergeworpen. Over het algemeen richtten deze bommen geen noemenswaardige scha de aan. Hier en daar werden eenlge koeien gedood, een aantal visschersbooten bescha digd. Voorts is een school door een bri santbom getroffen en aanmerkelijk be schadigd. Belangrijke schade werd in een enkele plaats in het Westen van ons land aangericht. Hier viel een brisantbom op een woonhuis. Dit huis werd geheel ver nield, de beide belendende huizen werden zwaar, verscheidene andere licht bescha digd. Helaas werden bij dezen aanval vijf bewoners dezer huisjes gedood, vier zwaar en 12 licht gewond. Aangaande de Britsche luchtaanvallen in den nacht van Woensdag op Donderdag kan thans nog medegedeeld worden, dat hierbij vier bommenwerpers werden neer geschoten, van de bemanning vonden de meesten den dood, enkelen werden gevan gen genomen. over het verzet van den vijand, dat ge boden werd door koloniale beroepssol daten". De officier meldde voorts, dat her haalde verzoeken tot de Franschen om zich over te geven door hen onbeantwoord zijn gebleven. Militaire waarnemers meenen, dat de Franschen in den sector Umetulla strijd krachten concentreeren om den tegenstan der tegen te houden. HERHAALD FRANSCH PROTEST. Naar uit welingelichte Fransche kringen verluidt, is een tweede protestnota der Fransche regeering, die de Fransche am bassadeur in Madrid, Pietri, heeft over handigd aan den Engelschen ambassadeur. Sir Samuel Hoare, gehouden in den meest beslisten vorm. De Fransche regeering stelt in de nota opnieuw bijzonderen prijs op de constateering, dat in Syrië uitsluitend en alleen Franschen strijden. Voorts worden de Engelsche regeering de gevallen ter kennis gebracht, waarin de Engelsche ge vangenen uitdrukking hebben gegeven aan hun verbazing, dat zij zich in de gevechten tegenover Franschen bevonden. Op grond van deze ondubbelzinnige bewgzen wijst de Fransche regeering in de nota op de scherp ste wijze de door Engeland opgegeven voor wendsels voor den opmarsch in Syrië van de hand en herhaalt haar energiek protest tegen dezen aanval. Reuter meldt nog, dat in de protestnota van Vichy aan Groot Brittannië o.m. wordt verklaard, „dat Frankrijk vóór de ont vangst van nadere ophelderingen vermijden zal iéts te ondernemen, waardoor het con flict vergroot of uitgebreid zou kunnen worden. Ingeval het conflict zich echter uitbreidt, zal Frankrijk zich gedwongen zien de noodige maatregelen te nemen voor de verdediging van zijn gebieden". Naar uit het Reuterbericht verder blijkt, heeft de Britsche regeering het Fransche protest van de hand gewezen en Vichy uitgenoodigd den Franschen troepen in Syrië Instructies te geven den tegenstand tegen de Britsche maat regelen op te geven. LEAHY DOOR PETAIN ONTVANGEN. De Amerika arische ambassadeur in Vichy, admiraal Leahy, is in aanwezigheid van den plaatsvervangenden minister-pre sident, admiraal Darlan,door den staats- chef, maarschalk Pétain, ontvangen. Naar uit welingelichte kringen verluidt werd het onderwerp der besprekingen gevormd door de- algemeenen toestand, in het bij zonder den toestand van het Syrische con flict. MADAGASCAR ACHTER VICHY. Bet legioen van Madagascar verzekert onbeperkt achter den persoon en 't werk van den maarschalk te staan. Het ver oordeelt iedere dissidentie. Het bevestigt zijn hechte voornemen om met alle ten dist staande middelen bij te dragen tot de verdediging der integriteit van het Fran sche koloniale rijk. Deze boodschap heeft de i oorzitter van het Fransche frontstry- derslegioen op Madagascar aan den gou verneur-generaal van Madagascar gezon den. De gouverneur van het eiland Ré union heeft aan den Franschen minister van koloniën, vice-admiraal Platon, een tele gram gezonden, waarin hy de aanhankelijk heid en trouw van deze Fx'ansche kolonie in den Indischen Oceaan opnieuw tot uit drukking brengt. Teneinde de verbinding met de Fransche kolonie Somaliland, die sedert maanden door de Engelschen wordt geblokkeerd, te handhaven, heeft de Fransche regeering, naar thans wordt medegedeeld, 'n geregel- den vliegdienst ingesteld, die gemeenschap- pelgk door de Fransche luchtvaartmaat- schappg Air France, het Fransche lucht wapen en de marine onderhouden zal wor den. In de maand Mei zgn drie vluchten gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1