PROVIMCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 7 JUNI 1941 DE SPANNING OM SYRIË. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer U ct. (max. 8 regels.) Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE; GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieB1* van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 132 Hoofdredacteur 2 Cfc Visser, Vlisslngen DB BUREAUX van do Provincial» Zeeuwsche Courant rijn gevestigd too VliISSINGENRedactie cn AdmlnU stratie Walstr. 58-60, teL 10 <2 UjnenX Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG l: Londensche Kaal 29. Red. tel. 269, na kantoortijd tel, 825 Administratie teL 139 GOES Red. en Admlnlstr. Tnrfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG iï Redactie en Admlnlstr, Breedestraat 45, teL 102 SOUBURG i Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS i Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS Betrekkingen tusschen Frankrijk en de geallieerden slechter. Vichy in beraad. Betreffende de persverklaring van Huil over de Fransch-Amerikaansche betrekkin gen is in Vichy het volgende officieele communiqué uitgegeven De Amerikaansche minister van buiten- landsche zaken, Huil, heeft op de perscon ferentie een verklaring afgelegd betreffen de de Fransch-Amerikaansche betrekkin gen, waarin hij heeft gezegd, dat wanneer de Fransche regeering een politiek van sa menwerking met andere mogendheden aan neemt met het doel aanvallen te doen en dwang te oefenen, deze politiek door de Vereenigde Staten als onvriendelijk be schouwd moet worden. In bevoegde Fransche kringen geeft men uitdrukking aan z\jn verbazing, dat de Amerikaansche staatssecretaris Huil een politiek karakteriseert als politiek van aanval en dwang, terwijl die politiek tegen niemand is gericht, de belangen van geen andere mogend heden schendt en zich alleen Iaat lei den door het streven betere betrekkin gen in Europa tot stand te brengen en de vrijheid van het rFansche imperium en zijn verkeerswegen tegen iederen aanval in stand te houden. Men wijst er op, dat de Fransche regeering van haar kant er grooten prijs op stelt met de Vereenigde Staten vriendschappe lijke betrekkingen te behouden. Men verwondert er zich echter over, wan neer de Vereenigde Staten niet kunnen begrijpen, dat de vaste taak der Fran sche regeering in .den buitengewoon moeilijken toestand, waarin zij zich be vindt, er in bestaat de vitale belangen van Frankrijk en zijn imperium te be hartigen. BERLIJN NIET VERRAST. De verklaringen van dien. Amerikaan- schen minister van buitenlandsche zaken, Huil aan het adres van Frankrijk, worden naar het A.N.P. meldt, in Berlijn wel merkwaardig geacht, doch zij hebben in het geheel geen verrassing gewekt. Intus- schen onthoudt men zich van het bepalen van een standpunt, aangezien men van oordeel is, dat het alleen aan Frankrijk staat het juiste antwoord te geven. In po litieke kringen zegt men, dat bij de zooge naamde economische hulp van de Veree nigde Staten aan Frankrijk na den wapen stilstand geen sprake is geweest van een „vitamine-politiek" uit humanitaire over wegingen, maar van een lokmiddel. Indien Huil zinspeelt op Fransche faciliteiten, moet men er hem aan herinneren, dat het Fransche tegoed in de Vereenigde Staten geblokkeerd is, waardoor de Franschen belemmerd worden in het aanschaffen van levensmiddelen in Amerika. FRANKRIJK EN HET NABIJE OOSTEN. In bevoegde Fransche kringen volgt men aldus het D.N.B., aandachtig maar volko men rustig de ontwikkeling der gebeurte nissen in het Nabije Oosten. In het bijzon der heeft de Engelsche propaganda in pers en radio de aandacht der kringen alhier getrokken. Men is van meening, dat die Engelsche pers en de Engelsche omroep klaarblijkelijk de Britsche openbare mee ning voorbereiden op militaire eventuali teiten in Syrië. Men verklaart verder, dat de Engelsche bladen en nieuwsagentschap pen op een gegeven parool het onmiddel lijke uitbreken van een conflict in het onder Fransch mandaat staande gebied doen vermoeden. Men vraagt zich te Vichy af, of deze berichten werkelijke be doelingen verraden, dan wel of zij slechts dreigementen vormen, om Frankrijk te intimideeren, de toon van de artikelen be wijst in ieder geval, dat deze tot oorlog ophitsende agitatie hoofdzakelijk uitgaat van politici, die door de nederlaag van Kreta zijn gecompromitteerd en die zich trachten te rehabiliteeren door een mili taire operatie, welker risico's zij niet in zien. De Fransche strijdkrachten in Syrië zijn in i der geval bereid iederen aanval te beantwoorden. De verklaringen van ge neraal Dentz laten in dit opzicht geen twijfel over. Deze verklaringen zijn afge legd in volledige overeenstemming met de regeering van Vichy. Frankrijk zal in het bewustzijn van zijn goede recht Syrië ver dedigen, evenals ieder ander gebied van zijn imperium, waartegen een aanval mocht worden ondernomen. KABINETSRAAD TE VICHY. Onder voorzitterschap van den plaats- vervangenden premier, admiraal Dar- lan, is gisteren te Vichy een kabinets raad gehouden. Naar in welingelichte kringen ver luidt, hadden de beraadslagingen in de eerste plaats betrekking op de si tuatie in Syrië. Voorts neemt men aan, dat de kabinetsraad de jongste persverklaringen van den Amerikaan- schen minister van buitenlandsche zaken, Cordell Hull, over Frankrijk heeft behandeld. Ook verluidt in welingelichte krin gen, dat behalve d-n algemeen gedele geerde van de Fransche regeering in Afrika, generaal Weygand, den resi dent generaal van Tunis, admiraal Esteva en den gouverneur-generaal van Fransch West Afrika, Boisson, ook de gouverneur-generaal van Al gerije, admiraal Abrialt «a de resident generaal van Marokko, genera... No- gues, te Vichy zijn ontbonden^ Reeds hieruit kan men, zoo wordt verklaard, den aard en de draagwijdte van de tha.is gehouden regeeringsbe- sprekingen afleiden. DE DUITSCH—AMERIKAANSCHE BETREKKINGEN. In officieele Duitsche kringen te Ber lijn heeft men te verstaan gegeven, dat het antwoord inzake de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en de re geering te Vichy een Fransche aangele genheid is. In neutrale kringen heerscht de opvat ting, naar S.P.T. uit Berlijn meldt, dat Darlan zich definitief aan de zijde van de „nieuwe orde" heeft geplaatst. Veel aandacht wordt ondertusschen ge schonken aan de uitlatingen van Hull, die een gevolg zouden kunnen zijn den invloed die door Winant, den ambassadeur te Lon den, op Amerikaansche regeeringskringen is uitgeoefend. In de Wilhelmstrasse is door een offi cieele woordvoerder verklaard, dat de be trekkingen tusschen Engeland en de re geering van Vichy de laatste 48 uur slech ter geworden zijn. De verklaringen van Huil worden als een soort ultimatum opgeno men. Men is het eens over het Fransche antwoord, dat bij den huidigen stand der betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland, reeds van te voren vast staat. Zoo wordt de spanning tusschen Engeland en Vichy grooter, maai- tegelijkertijd groeit ook de spanning tusschen de Ver eenigde Staten en Duitschland. Een aan wijzing hiervoor is die bittere reactie van de Duitsche pers op de nota van Sumner Welles aan den Zuidslavischen gezant, waarin de „verontwaardiging van de Amerikaansche regeering ov«u- den inval en de verminking van Zuidslavië" tot uit drukking wordt gebracht. De Diplo spreekt over „een grove ont sporing van de offieieele Amerikaansche politiek". Dit blad, dat nauwe betrekkin gen met de Wilhelmstrasse onderhoudt, verliest zijn geduld en doet een ernstig beroep op de Amerikaansche ministers zich eindelijk eens met hun eigen zaken te bemoeien. „Een Monroeleer met een dub belen bödem bestaat niet meer", zegt de schrijver van het artikel. Terwijl men niet kan zeggen dat de spanning tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland de laatste 48 uur is toege nomen, blijkt het steeds duidelijker, dat Amerika niet alleen niets doet om een oorlog met Duitschland te vermijden, maar dat het zelfs op een conflict aanstuurt. Terwijl ook heden nog, de spanning in het Naburige Oosten toeneemt en men reeds kan constateeren dat het Duitsche lucht- wapen een nieuw offensief voorbereidt, moet men steeds rekening houden met groote gebeurtenissen in andere wereld- deelen. In buitenlandsche kringen is de situatie gistermiddag „onoverzichtelijk" genoemd. Maar tevens is de gedachte uit gesproken, dat de naaste toekomst groote ophelderingen zal brengen. BEZOEK VAN PAWEL1TSJ AAN HITLER. De Führer heeft Vrijdagmiddag op den Berghof in tegenwoordigheid van den rijks maarschalk, Hermann Goering, en den mi nister van buitenlandsche zaken, Von Rib- bentrop, den Kroatischen staatsleider, dr. Ante Pawelitsj, ontvangen. Het onderhoud met den leider van den jongen Kroatischen staat, welks volk door de overwinning der spilmogendheden zich van het juk van Ver sailles kon bevrijden, verliep in den geest van de hartelijke vriendschap, die tusschen het Duitsche en het Kroatische volk be staat. Na de bespreking overhandigde dr. Pa welitsj den Führer een vlag uit den zeven jarigen oorlog en een schaakspel van Fre- derik den Groote. Vervolgens stelde hij de heeren van zijn gezelschap voor. Bij aankomst en vertrek werden den Kroatischen staatsleider de militaire eerbe wijzen gebracht. Pawelitsj over de vriendschap tusschen Duitschland en Kroatië. In een aan de Deutsche Allgemeine Zei- tung verleend interview heeft dr. Pawelitsj, de poglafnik van Kroatië, verklaard, dat de eeuwenlange verbondenheid en wapenbroe derschap tusschen Duitschland en Kroatië een vriendschap tot stand heeft gebracht, welke in het heden en in de toekomst altijd de grondslag der betrekkingen tusschqn de beide landen zal zijn. Het Kroatische staats hoofd zeide voorts, dat Bosnië is uitverko ren, het kernland van Kroatië te worden. Ten slotte wees de proglafnik er nog op, dat Kroatië binnen zeer korten tijd geen werkloozen meer zal hebben, waartoe het feit zal bijdragen, dat reeds 5000 Kroatische arbeiders naar Duitschland gegaan zijn, die nog door vele andere duizenden gevolgd zul len worden. TWEE BRITSCHE PATROUILLEVAARTUIGEN VERGAAN. De Britsche admiraliteit maakt de ver nietiging bekend van de patrouillevaartui gen Jewel" en „Bengairn". De beman ning van de „Bengairn" is ir. haar geheel gered. De „Jewel" is evenwel met man en 1 muis vergaan. VERORDENING VERBODEN WATERGEBIEDEN. EEN NADERE TOELICHTING. Ondanks de reeds eerder verstrekte na dere toelichting, bijkt er nog steeds mis verstand te bestaan omtrent de uitlegging van de verdordening van den Rijkscommis saris, houdende bijzondere maatregelen voor de kustverdediging. Op verzoek van den A.N.W.B. is gisteren ter persconferen tie opnieuw uiteengezet, hoe de verorde ning op de meest omstreden punten moet worden opgevat. Verwyderlng uit verboden gebied. Ofschoon de termijn binnen welken de pleziervaartuigen uit het verboden gebied moeten worden verwijderd op 8 Juni af loopt, behoeven de houders van vaartuigen, die zich nog in dat gebied bevinden, zich geen zorgen te maken. Een ieder kan een aanvrage om dispensatie indienen bij den Marinebefehlshaber, Wagenaarsweg 3 te Den Haag. Gedurende den tijd, die verloopt tusschen het indienen van dit verzoek en de beslissing daaropi mogen de betrokken vaartuigen in het verboden gebied blijven liggen. Wordt op deze aanvrage afwijzend beschikt, dan zal ruimschoots gelegenheid worden gegeven om het vaartuig uit het verboden gebied te verwijderen. De eischen, waaraan vaartuig en ligplaats moeten voldoen om voor ontheffing van de ver bodsbepalingen in aanmerking te komen, zullen nader worden bekend gemaakt. Voorloopig diene men dus de aanvrage in, echter steeds door bemiddeling van den A.N.W.B. of de watersportvereeniging, waarvan men Md is of door tusschenkomst van de werf, jachthaven of andere berg plaats, waar het vaartuig ligt. Verzoeken van particuliere personen kunnen niet in behandeling worden genomen. Varen in het verboden gebied, ook met het doel de boot te verhalen, blijft, hangende het dis- pensatieverzoek, verboden. Ieder gesloten schip kan woon schip zijn. Woonschepen in den zin der Duitsche verordeningen zijn vaartuigen, die le. een gesloten ruimte hebben, welke als woning dient of kan dienen 2e. een vaste ligplaats hebben aan den oever en daaraan bevestigd zijn 3e. voorzien zijn van een opschrift, dat tegen weersinvloeden bestand is en dat den naam van het schip en dien van den eigenaar, respectievelijk bewoner draagt, alsmede diens adres 4e. schepen, waarvan de eigen stuw kracht is weggenomen door verwijdering van een vitaal deel van den motor, respec tievelijk van de zeiltakelage en inlevering daarvan bij de politie. Men moet in Jjet bezit zijn van een ont vangstbewijs van de politie, waaruit blijkt, welke onderdeelen zijn ingeleverd. Vaartuigen, die aan de vier genoemde voorwaarden voldoen, gelden dus als woonschepen en mogen in het verboden gebied blijven liggen. Hieruit volgt tevens, dat men in deze schepen, zoowel in het verboden als het vrije gebied, ook mag over nachten. Men mag zich tusschen 12 en 4 uur echter niet buiten de gesloten ruimte begeven. Begrenzing van het verboden gebied. Nogmaals is nadrukkelijk verklaard, dat het geheele gebied van alle in de verorde ning genoemde gemeenten buiten het ver boden gebied valt Plaatselijke autoriteiten hebben zich dus te houden aan de hun be kende gemeentegrenzen. Verkoop van losse melkpoeder verboden. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherg heeft het Crisis-Zuivelbesluit (melkpoeder) in dier voege gewijzigd, dat een nieuw artikel wordt toegevoegd, luidende als volgt „Onverminderd het bepaalde in eenig ander wettelijk voorschrift is het ver handelen, afleveren en vervoeren van melkpoeder door een detaillist aan een consument verboden. Het verbod geldt niet indien de detaillist de melkpoeder verhandelt, aflevert en ver voert in de verpakking, waarin hijdeze heeft betrokken." Hieruit blijkt dus, dat de verkoop van losse melkpoeder verboden is. Reizen naar het verboden gebied. Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld Zooals .bekend Is voor het reizen naar de z.g. verboden landsdeelen (o.a. de Zeeuwscher en Zuid-Hollandsche- en Wad deneilanden) het bezit van een bijzondere vergunning verelscht. Deze vergunning moet bij den gevolmachtigde van den rijkscommissaris in de betreffende pro vincie (Polizeioffizier) worden aangevraagd door tusschenkomst van den burgemeester der gemeente, welke men wenscht te be zoeken. Gebleken Is, dat in vele gevallen derge lijke aanvragen niet tijdig worden inge diend. lii dit verband wordt er op gewezen, dat tenminste veertien dagen vóór het tijdstip van den aanvang van de reis de betreffende vergunning moet worden aan gevraagd. Deze termijn behoeft echter nief in acht te worden genomen in spoedgevallen, bjjv. ernstige ziekte of overlijden van familieleden en dringende zakelijke be sprekingen* De haast overdadige bloementooi van de weilanden is van korten duur. De paardenbloemen vertoonen nu haar -lampjes" en geen kind vergeet ze uit te blazen. Het is een merkwaardig spelletje, waarmede de plattelandsjeugd zich h» deze dagen onledig houdt (Pax-Holland) HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen zet den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart met goéd succes voort. In den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen voor de Schot- sche Oostkust uit krachtig beschermde vij andelijke convooien drie koopvaardijsche pen met een totalen inhoud van 15.800 brt. tot zinken gebracht en vier andere groote schepen zwaar beschadigd. In het gebied vn de Middellandsche Zee hebben formaties van het Duitsche lucht wapen in den nacht van 4 op 5 Juni een bijzonder succesvollen aanval gedaan op het Engelsche vlootsteunpunt Alexandrië. Door bomtreffers in de buurt van de Brit sche olieopslagplaatsen ontstond een groo te brand, die door de bemanningen nog lan gen tijd na het vertrek kon worden waar genomen. In Noord-Afrika bestreed de Duitsch- Italiaansche artillerie Britsche geschutstel- lingen, munitieopslagplaatsen en installa ties voor den watertoevoer bij Tobroek met goede uitwerking. Door den vijand werden overdag noch des nachts gevechtshandelingen boven het Duitsche rijksgebied verricht-' HET ITALIAANSCHE. In zijn legerbericht no.- 364 maakte het Italiaansche opperbevel gisteren bekend? Gedurende den nacht van 6 Juni heeft dë Italiaansche luchtmacht de vesting Gi braltar alsmede de vliegvelden van Hali- far en Micabba' op het eiland Malta ge bombardeerd. Een Italiaansche torpedo- boot in het centrale bekken van de Middel* landsche Zee, heeft een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. Gedurende den nacht van 5 Juni hebben vijandelijke vlieg tuigen bommen laten vallen op het eiland Rhodus in den Dodekanesus. In Noord-Afrika werd aan het front van Solloem een vijandeijke aanvalspoging verijdeld. Onze bijzonder actieve artillerie heeft schepen welke in de haven van To broek gemeerd lagen, gebombardeerd, Luchtformaties bestookten opnieuw de ver dedigingswerken van Tobroek met bom men. Een Hurricane machine werd door on ze jagers neergehaald. Vijandelijke vlieg tuigen lieten bommen vallen op Benghasi en Derna* In het gebied van Bardia heeft men een groep Engelsche soldaten onder bevel van een officier gevangen genomen, die met een motorboot van het eiland Kre ta gevlucht waren. In Oost-Afrika bombardeerde de vijan delijke artillerie intensief, maar met ge ring resultaat, onze stellingen langs de ri vier Omo in den sector Abalti (Galla en Sidamo). Het prijsaanduidingsbeslüit en de bakkers. DE BESTELWAGENS MOETEN VAN PRIJSLIJSTEN VOORZIEN ZIJN. Aangezien de bepalingen van het Prjjs- aanduidingsbesluit 1941 niet voldoende blij ken te zijn doordrongen tot de bakkerij, vestigt het centraal bureau voor het bak kersbedrijf er de aandacht op, dat krach tens dit besluit niet alleen de artikelen in de winkels op de voorgeschreven wijze moeten zjjn geprijsd, doch dat de voor schriften dienaangaande ook gelden voor den verkoop door middel van bakkerswa gens aan huis. De bakkerswagens zullen in ver band hiermede moeten zijn voor zien van op duidelijk zichtbare en leesbare wijze aangebrachte prijs lijsten, waarop vermeld staan alle, in den wagen vervoerde artikelen en de daarvoor geldende prijzen. Gebleken is, dat wegens het niet nako men van dit voorschrift reeds processen- verbaal zijn opgemaakt, zoodat belangheb benden in hun eigen 'belang dringend wordt aangeraden om voorzoover dit nog niet is geschied, hun bakkerswagens op de hier boven omschreven wijze van prijslijsten te voorzien. Ter vermijding van misverstanden zij er voorts de aandacht op gevestigd, dat men niet zal kunnen'volstaan met het eenvou dig deponeeren in de kar van een getypte prijslijst, doch dat de prijsvermelding op duidelijke zichtbare en voor ieder leesbare wijze zal moeten geschieden door bevesti ging op of aan de broodwagens. LOUIS CHEVROLET OVERLEDEN. Uit Detroit meldt het Ö.N.B.Louis Chevrolet, een der oud-gedienden in de automobielindustrie en in zijn vroegere jaren een der bekendste racers, is in den leeftijd van 63 jaar overleden. 25.000 boete wegens prijsopdrijving van melkpoeder. Een N.V. te Rotterdam, die voor den oorlog voornamelijk gecondenseerde melk fabriceerde, ging zich in den loop van het vorige jaar toeleggen op den groot handel in melkpoeder. De melkpoeder werd in haar fabriek verpakt en via een ver koopkantoor in den handel gebracht. De directie wilde haar bedrijf zooveel mogelijk productief maken en meende, dat het toelaatbaar was een belangrijk ge deelte der bedrijfskosten, die waren ge baseerd op de productie van geconden seerde melk, te verhalen op de afnemers van melkpoeder. De prijzen, die de onderneming vroeg gingen evenwel ver uit boven de toelaat bare. In totaal werd door haar op deze wijze bijna 100.000 k.g. melkpoeder afge leverd. Bij de bepaling van de boete, welke op 25.000 werd gesteld, hield de inspecteur voor de- p rijs beheers chin g rekening met het te veel ontvangen bedrag. DUIZEND PAAR SCHOENEN IN BESLAG GENOMEN. Ambtenaren van den crisisopsporings dienst hebben, in samenwerking met de Edesche politie, bij verschillende schoen winkeliers te Ede een onderzoek ingesteld. Hierbij kwam aan het licht, dat eenigen in overtreding waren en zich schuldig maak ten aan het verkoopen van schoenen zonder bon. Twee winkeliers, genaamd H. en S., werden bovendien verbaliseerd wegens ernstige prijsopdrijving. Bij hen werd de geheele voorraad schoe nen, tezamen duizenden paren, in beslag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1