Castella STADSNIEUWS Vlissingen. Besluiten, benoemingen enz. STADSNIEUWS Middelburg. STADSNIEUWS Goes. Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk. Burgerlijke Stand Sport Staatsloterij EIND LES APPLICATIE-CURSUS LICH.OEFENING. Toen met ingang van 1 Januari jl. het gymnastiekonderwijs op de scholen ver plichtend .werd gesteld, deed zich by het onderwijzend personeel dat destijds een akte dan wel een aanteekening op het kweekschool diploma verkreeg, de behoefte gevoelen aan een applicatiecursus om het geleerde wat op te frisschen en kennis te nemen van de nieuwe richting in het gym- nastiekonderwys. Na enkele besprekingen is men daarop gekomen tot oprichting van zulk een cursus onder leiding van den heer L. van den Steen, waaraan een twin tigtal onderwijzeressen en onderwijzers van openbare en byzondere scholen uit Vlis singen en omgeving deelnam. Nadat enkele maanden geregeld des Zaterdagsmiddags geoefend was, vond j.l. Zaterdag de eind- les plaats in het gymnastieklokaal van de school Coosje Buskenstraat, die werd bij gewoond door den wethouder van onder wijs, den heer W. P. Edelman terwijl ook de heer Distelbrink, consulent voor de li chamelijke opvoeding in de inspectie Mid delburg door aanwezigheid van zijn be langstelling blijk gaf. Nadat de dames en heeren nog ver schillende vrrje oefeningen hadden uitge voerd,"' verzamelden allen zich in een der leslokalen voor de uitreiking der diploma's. De heer A. Schout sprak hier een wel komstwoord tot de' heeren Edelman cn Distelbrink en gewaagde van de goede resultaten van dezen cursus. De beste wen- schen door den heer Edelman bij de ope ning geuit, zijn in vervulling gegaan. Voorts dankte spr. het gemeentebestuur voor de ondervonden medewerking door het ter beschikbaar stellen van het gym nastieklokaal en den heer van der Steen voor de wijze waarop deze zich van zijn taak als leidér gekweten heeft. De deel nemers hebben er veel aan gehad. De les sen waren prettig en practisch. Wethouder Edelman die vervolgens het woord voerde, sprak er zijn voldoening over uit dat zoovele dames en heeren aan dezen cursus hebben deelgenomen omdat hij door drongen is van het belang van de lichame lijke oefeningen voor den mensch. In dit verband schetste hij de wantoestanden die er vroeger op dit gebied heerschten. Het verheugde spr. dat men nu op het goede pad is en hij juichte daarom toe dat per 1 Januari 1941 het gymnastiekon derwijs verplichtend geworden is. In de 5 maanden die deze cursus geduurd heeft, hebben de deelnemers veel kennis opge daan ten nutte van de Vlissingsche jeugd. Wethouder Edelman sprak verder de hoop uit dat.onder leiding van deze leerkrachten flinke jongens en meisjes gevormd zullen worden die ook na het verlaten der school liefde voor de sport, zullen hebben. Ten slotte dankte spr. de heeren van der Steen en Schout voor het werk hier verricht. De heer Distelbrink noemde het een verheugend verschijnsel dat deze cursus werd gehouden. Ook deze spreker dankte de heeren Schout en Van der Steen. Ver der sprak hij de hoop uit. op een goede samenwerking en deelde als consulent voor de lichamelijke opvoeding mede, gaar ne allen met raad en daad ter zijde te zullen staan. Spr. stelde het ook op prijs dat de cursisten a.s. winter den cursus willen vervolgen, waarby hij, zoo noodig, gaarne zyn medewerking wil ver- leenen. De heer L. van der Steen dankte ver volgens verschillende sprekers voor de tot hem gerichte woorden en wees op het groote enthousiasme waarmee de dames en heeren werkten. Spr. gaf allen den raad ook a.s. winter de studie voort te zetten in het belang van het onderwas. Nadat de heer Schout de sprekers dank had ge zegd en de heer J. Q. Brand namens de cursisten nog enkele waardeerende woor den tot den heer Van der Steen had ge richt deelde wethouder Edelman tenslotte de diploma's uit. BADHUIS AAN DE BONEDIJKESTRAAT. Gedurende de week van 19 tot 24 Mei werden in het badhuis 1117 baden geno men en wel 917 door heeren, 137 door da mes en 63 door kinderen. BENOEMING. Benoemd tot opzichter bij de cultuur technische afdeeling van de gemeente Rot terdam onze vroegere stadgenoot de heer H. de Koster Jr. Benoemingen. Tot kweekeling met acte aan de Prins Willemschool te Vlissingen is benoemd mej. L. C. v. d. Moer te Middelburg. Zaterdag hebben dr. v. d. Byl te Vlissingen en arts C. F. Frumeau te Mid delburg examen afgenomen ter verlenging van het eenheidsdiploma E.H.B.O. Zooals bekend zijn tengevolge van de wyziging in de regeling van het E.H.B.O.-onderwijs de eenheidsdiploma's thans 2 jaren geldig. Geslaagd zijn de dames C. H. Fanoy Van Riet, S. de Hullu, J. W. de Buck, C. en Blokpoel, J. de Boks en C. Keiler, allen to Middelburg. VERHURING GROND DWARSSTRAAT. De Commissie van Financiën deelt mede, dat zij zich heeft afgevraagd of het in ver band met de in de couranten gepubliceerde openbare verkooping van het huisje van de erven C. Geensen wel zin heeft thans de huur van den bij dat huisje behoorenden grond aan de erven C. Geensen te verlen gen. Aanvankelijk is de commissie geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden en zij adviseert daarom tot afwyzing van het voorstel. PROCESSEN-VERBAAL OPGEMAAKT. De politie verbaliseerde een bakkerspa troon wegens het overtreden van de ar beidswet, namelijk het laten werken van 4 gezellen na den toegelaten tyd. Enkele personen liepen een verbaal op, omdat zij geen persoons- of identiteitsbe- wys konden toonen. Ten slotte werden eenige overtreders van verkeersregelingen op den bon gezet. Het betrof het fietsen zonder bel, in ver keerde richting e.d. OVERTREDINGEN POLITIEVERORDENING. De politie heeft proces-verbaal opge maakt tegen twee jongelieden die zich schuldig maakten aan overtreding van art. 38 der politieverordening, waarbij het ver boden is, tenzij met verlof van den recht hebbende aan den openbaren weg, of in openbaar vaarwater liggende vaartuigen los te maken. De Jongelieden bleken belust op een boottochtje. Een dame die zich in strijd met art. 19 der politieverordening op het Bolwerk bui ten de paden bevond werd verbaliseerd. Het is wellicht van belang eraan te herinneren dat art. 24 der politieverordening voor schrijft, dat het verboden is bloemen te plukken enboomen en planten aan den openbaren weg te beschadigen. DE TEMPERATUUR VAN HET WATER. De temperatuur van het water was he den 57 graden. 35 a. fER TUBE Alléén „Castella" tandpasta reinigt de kleine holten van het gebit (de „onbereikbare plaatsen") door middel .van duizenden actieve schalm belletjes tchuimende TANDPASTA De eenige tandpasta met PERLDON Weer zoo'n goed d^bbelm^n-product! 34 ONGEGRONDE AANKLACHT. Tegen mej. L. B. hoofd der Chr. be waarschool alhier was bij de justitie een klacht ingekomen dat zij aan de kinderen portretten van leden van het Koninklijke Huis zou hebben medegegeven. Naar wy vernemen moest uit het inge stelde onderzoek gebleken zyn dat deze klacht ongegrond was. VERGADERING ZIEKENFONDS. De vereeniging Ziekenfonds voor Zuid en Noord-Beveland hield Zaterdag te Goes haar aigemeene vergadering onder voor zitterschap van mr. J. A. A. Fransen v. d. Putte. Dr. Griep bracht een uitvoerig jaarver slag. uit. De daarby ingediende rekening sloot met een batig saldo van 4916,52. De aftredende leden van de commissie van toezicht werden herkozen. Morgen hopen vyij uitvoerig op deze vergadering terug te komen. VREUGDE EN ARBEID. N.V.V.-cabaretavond. Gisteravond werd door „Vreugde en Ar beid" voor het N.V.V. een cabaretavond ge geven in het Schuttershof. De heer D. Tiggelaar, leider van den Goesche Bestuurdersbond, opende deze avond met een inleidend woord en richtte ook na de pauze nogmaals het woord tot de aanwezigen. Spr. wees er op, dat het doel en streven van het Nederlandsche Vak verbond aan zeer velen bekend is, aan hen, die reeds lid zyn van het N.V.V. Maar velen staan er ook nog buiten. Dat zyn degenen, die wel de vreugde van den arbeid van het 'N.V.V. plukken, maar daartoe geen offers brengen. Zy zyn ook oorzaak, dat de vakbeweging nog niet meer kan doen, en zij kennen ook het belangwekkende leven der vakvereeniging niet. Zy werken, eten en drinken, maar hun leven heeft geen inhoud. Wie met de vakbeweging bekend is, •choill ia de ki rotetrend* beitels van de „PhiliShsve" 6. De stogste baard verdwijnt snel en grondig. Uitgerust met een speciaal ontwikkelden ma- tor, ronden kop en specialen huidtpanner. Prijs fL 24.80 PHILIPS weet, dat zy reeds zeer veel tot stand bracht, zoowel voor de verbetering der arbeidsvoorwaarden als op cultureel ge bied. Deze avond is slechts een begin, maar er zullen er regelmatig volgen, die ook het kunstgenot aan den arbeiders brengen. Wie alleen leeft voor zijn arbeid heeft een on bevredigend leven. Spr. hoopt, dat de oogen der afzijdigen zullen opengaan en zy als lid tot het N.V.V. zullen toetreden. Misschien, aldus spr., denken velen, dat de vakbeweging onder de huidige omstan digheden geen doel heeft, en Inderdaad zijn die omstandigheden anders geworden, maar desondanks kunnen wij nog zeer veel voor de arbeiders doen. De landarbeiders kunnen er van getuigen, dat er intusschen reeds veel voor hen gedaan werd, en zoo is er ook voor de andere arbeiders nog veel te be reiken. En daarbij is het als vroeger hoe sterker wij zijn, hoe meer wy kunnen doen, en het N.V.V. is daartoe de beste organi satie. De positie der arbeiders mag ook onder deze omstandigheden niet verwaar loosd worden. Het doel van onze strijd blijfteen betere wereld; een wereld, die wij nog steeds noemen een socialistische wereld. De avond werd verder gevuld door een aantal Nederlandsche artisten, die elk op hun gebied iets bijzonders wisten te pre senteeren, als b.v. de twee Steffins, accor deonvirtuozen, die moderne en oude mu ziek lieten hooren en zooveel applaus kre gen, dat ze verscheidene toegiften moesten geven. Bob Carolis bleek een zeer handig en humoristisch goochelaor en ook als buik spreker wist hij met zijn pop Hannes het publiek danig te vermaken. Necoline ver toonde op het gebied van handschaduw beelden ongetwijfeld het beste, dat we nog op dit gebied zagen en evenzoo gaf hy als jongleur zeer zeldzame staaltjes ten beste. Bij één zyner nummers verzekerde hg. dat hy de eenige ter wereld was, die dat kunst stuk kon uitvoeren en wy geloofden het gaarne. De korte pauzes werden door Kees Bor- ry gevuld met gezellige praatjes, annec- dotes e.d. en ook zong hy een aantal lied jes die veel waardeering vonden. Als geheel was het een goed program ma, dat meer belangstelling verdiende. Ongecorrigeerd. HET MES GETROKKEN. Op een boerdery in de Weitemanlanden in de gemeente Tubbergen, kregen op He melvaartsdag zekere W. en L. twist met eikander, die zoo hoog liep, dat L. zijn mes trok en W. daarmede in het hart stak, zoodat het slachtoffer spoedig overleed. W, was 34 jaar oud en gehuwd. Nader wordt medegedeeld dat het drama zich afspeelde op Donderdagavond om streeks 11 uur in de buurtschap Nieuw- Amsterdam, onder de gemeente Tubbergen. In deze buurtschap leven de weinige be woners op gespannen voet. Het slachtoffer was een zekere B. W. Het tragische is, dat het eigenlyk zyn broer had moeten zijn. De voorgeschiedenis van het drama is als volgt"Een zekere G. W. had geruimen tijd ruzie met een zekeren L. W.'s levenswandel scheen daarvoor oor zaak te zyn. Op Hemelvaartsdag ontmoet ten L. en G. W. elkaar in een café, waar onvriendelijke woorden zijn gesproken over een oude kwestie. Later kwamen ook. eeni ge vrienden van L. en zij besloten samen G. W. onder handen te nemen. Des avonds om 11 uur trokken zy naar Nieuw-Amster- dam naar de boerderij van W., waar men al gerekend had op onraad, want op het lawaai van de aanvallers, kwamen B. W., zyn vader en zwager naar buiten. Er ont stond een vechtpartij, waarbij B. W. met een dolkmes doodelijk werd getroffen. L. is later met een kennis L. en een zekeren K. aangehouden en naar Almelo overgebracht. Een der L.'s heeft reeds een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. INBREKERS IN AMSTERDAM. Gedurende het weekeinde hebben inbre kers op verschillende punten van de hoofd stad hun slag geslagen. Ongenoode bezoekers verschaften zich via een leegstaand perceel toegang tot een kleedingmagazyn. Niet minder dan 120 coupons stof voor costuums en jassen, ongeveer twintig gabardine regenjassen, alsmede eenige costuums en jassen wer den ontvreemd. Theeliefhebbers braken ln een filiaal van een kruidenierszaak in. Dertig kg. thee en eenig kasgeld werden na dit be zoek vermist. In een kelder en ln een rijwielstalling werd een aantal rywielbanden gestolen. In de fietsenstalling werd bovendien de electriciteitsmeter gelicht. Door verbreking van een paneel kregen dieven toegang tot een pakhuis, van waar Tij 2 Ms mand aardappel enwegsleepten. Uit een opslagplaats verdwenen spoorloos on geveer 400 eieren. Vergadering van de afdeeling Zeeland. De afdeeling Zeeland van de „Vereeni ging van Kerkvoogdyen in Nederland" hield Zaterdag in de „Prins van Oranje" te Goes haar algemeene vergadering. 19 kerkvoogdyen waren vertegenwoordigd. De voorzitter, mr. A. v. d. Hoop, deelde na een kort openingswoord o.a. mede, dat van den penningmeester, den heer P. W. M. Hoegen van Hoogelande bericht van verhindering ingekomen was, terwijl hij tevens als lid der afdeeling bedankte. Het verslag van den penningmeester, sluitende met een batig saldo van 449,35 werd, na onderzoek en accoordbevinding, als ingediend, vastgesteld. By de bestuursverkiezing wees de voor zitter er op, wat de heer Hoegen van Hoo gelande in zijn gemeente en als bestuurs lid gedaan heeft. Daarvoor is hem grooten dank verschuldigd. Spr. hoopt, dat het den heer Hoegen van Hoogelande goed zal gaan en hy, ook na zijn vertrek, steeds het contact met de kerk zal behouden. Spr. herdenkt voorts in waardeerende woorden het plotseling overleden lid, den heer C. A. Duvekot en de vriendschap van het daarvoor weggerukte lid mr. Van Dus- seldorp. Het waren groote krachten en spr. betreurt, dat men zonder hen ver der moet gaan. Vervolgens wordt in de vacature, ont staan door het overlijden van den heer C. A. Duvekot, de heer A. C. Burger, te Goes, gekozen. In de vacature Hoegen van Hoogelande wordt voorzien door de benoe ming van den heer C. Kamermans te Vlis singen en in de vacature Dees, Waarde, door de benoeming van den heer P. de Koeyer te Yerseke. In de vacature A. Moggre, Biervliet, wordt nog niet voorzien, daar het wen- schelijk is een candidaat uit W.-Zeeuwsch Vlaanderen te benoemen, en er geen afge vaardigde uit dit rayon aanwezig is. Het bestuur zal daartoe contact zoeken met de daar aangesloten gemeenten. De secretaris, de hee- B. J. van Oeveren, herinnert aan de benoeming van mr. van der Hoop tot lid van het hoofdbestuur, waarmede spr. hem, namens de vergade ring geluk wenscht, terwyi hij de hoop uitspreekt, dat de heer Van der Hoop er nog lang zitting in zal mogen hebben. (Instemming). De taak der kerkvoogdijen. Nadat mr. Van der Hbop voor de tot hem gerichte goede wenschen dank heeft gezegd, houdt hy een referaat over de taak der kerkvoogdyen. Spr. wijst er aller eerst op, dat het een betrekkelyk alle- daagsch onderwerp is, een taak, die men vrywillig op zich neemt en vervult. Als jong kerkvoogd, richt men zich naar de leiding der ouderen en voorts zijn er de reglementen en enkele werkjes die deze taak behandelden, als dat van De Bie. De nadruk valt op 't beheer der goederen en fondsen, die eigendom zyn der gemeente, de financiering van den eeredienst. Van de fondsen, die na de reorganisatie van 1816 zijn gesticht, beheeren de kerkvoogdyen echter slechts een deef. De grootste uitga ven vormen in den regel de predikants- tractementen. De kerkvoogden, die geen ambtsdragers zijn, plegen daarbij overleg met de ambtsdragers, predikanten, ouder lingen, diakenen, met den Kerkeraad. Kerkvoogdij en Kerkeraad houden nauw contact en moeten tot overeenstemming komen. Daarbij geeft het vraagstuk be heer en bestuur vaak strijd. Men moet on derscheiden, dat dit twee verschillende grootheden zyn. Het recht van beheer is iets anders dan het recht van toezicht en regeling. Men moet echter niet trachten te verdeelen, maar een eenheid te vormen en daartoe legt spr. byzonder den nadruk op het overleg en de samenwerking. De kerkvoogden moeten de gelden zien te verkrijgen en merken ook het eerst, of het goed gaat met de kerk, aan de col lecten, de opkomst der leden. Dat leidt tot het overleg met den Kerkeraad. De Kerkvoogdy is steeds meer kerkelijk gaan gevoelen, hoewel spr. aityd! vind, dat de kerkvoogdy meer wereldiyk gebied be- strykt, en haar beheer ook der financiën, waartoe zy niet alleen de reglementen, maar ook de wetten moet kennen. Zoo is bijv. thans het vormen van fondsen ver boden. Voor te handelen dient men daar om- nauwkeurig te onderzoeken wat mag en wat niet, wil men moeilijkheden voor komen, rechtszekerheid hebben. Dit alles heeft een wereldlijk karakter. Dit karakter had de kerkvoogdy ook in het verleden, hetgeen spr. met voorbeelden en aanhaling staaft. Zoo geschiedde de be noeming der Kerkvoogdy ook wel door den Schout en Schepenen. Spr. wijst dan nog maals op het noodzakeiyk overleg met den kerkeraad men moet trachten eendrach tige beslissing te verkrijgen. Intusschen wordt de wenscheiyke eendracht, de „eens. gezindheid" ook wel verkeerd verstaan zy mag» niet onvoorwaardelijk worden aanvaard Eensgezindheid is niet immer een waarborg voor vrede, maar soms een reden tot strijd. Er is ook een schadelijke eensgezindheid als die van blinden, om tezamen het pad te gaan waarop zij ook tezamen vallen. Spr. is* echter niet be vreesd, dat de goede eensgezindheid, waarop hij doelde, niet te vinden zou zijn. Christus heeft ons den weg gewezen, en daarvan moeten wy getuigen. Spr. is over tuigd, dat men zal willen samen werken als goede kerkvoogden. Belangwekkende bespreking. Op dit referaat volgde een belangwek kende bespreking van voorbeelden uit de praktyk. Eén der leden had hij gecommit teerde vergaderingen met den Kerkeraad den indruk, dat men van die zyde niet zoo openhartig was als van de zyde der kerk voogden. Algeheele openhartigheid van beide zijden zou vruchtbaarder zyn. Op een andere, hierover gemaakte opmerking antwoordde mr. Van der Hoop, dat een gecombineerde vergadering in elk geval geen beslissingen kan nemen. Daartoe moet zoowel de kerkeraad als de kerk voogdy zich terugtrekken. Te Vlissingen, zoo merkte men op, zyn twee leden der kerkvoogden aangewezen door den kerke raad, zoo weet men onderling wat er om gaat en dit leidt tot een vruchtbare sa menwerking. Te Wemeldinge, merkt men op, is daartoe ook een uitstekende ver houding verkregen, terwijl zulks vroeger, toen men geheel los van elkaar stond, niet in deze mate het geval was. Deze spr. meent, dat ook elders die innige samen werking te verkrygen zal zyn als één of meer leden der kerkeraad in de kerkvoog dy zitting hebben en omgekeerd. Opge merkt wordt, dat de kans op eenheid bij overleg ook wel eens geringer wordt als de kerkeraad te weinig van zaken afweet, hetgeen weer zyn oorzaak kan vinden in voorzitter en secretaris, als die teveel tezamen de zaken behartigen. Als één der afgevaardigden, een moel- lykheid met de verrekening der plaats gelden bespreekt, zegt de afgevaardigde van Kloetinge, dat in zijn gemeente alle plaatsen, voor één en denzelfden prijs ver loot worden. Deze "spr. vindt, dat er geen dure en goedkoope plaatsen moeten zyn. In de kerk moet alle maatschappelijk ver schil wegvallen. Voor God is men ook allen gelyk, is men alle zondaai. De voorzitter en andere leden wijzen in deze op practische moeilijkheden. Een ideaal stellen is moeilyker, dan het in de praktijk brengen. Het is een oud vraag stuk. Sommige kerken kunnen doen als Kloetinge, andere kunnen de hoogere op brengst, die bij verpachting verkregen wordt, onmogelijk missen. De afgevaardigde van 's Heer Arends- kerke betreurt deze omstandigheid. Men vormt tezamen één Nederduitsch Her vormde kerk in Nederland. Waarom is de eene kerk ryk met goederen bedeeld en weet de andere niet hoe rond te komen? In deze moesten de aardsche goederen ge meen zijn. Als deze spreker vraagt hoe het gesteld is met de voorbereidingen om beheer en bestuur in één hand te krygen, antwoordt de voorzitter, dat er richtlijnen zyn samen gesteld, maar spr. is niet bekend met het stadium der voorbereidingen. Er zullen dan ook eerst nieuwe reglementen moeten komen. Maar spr. gelooft niet, dat dit veel verandering zal brengen, ook omdat de kerkvoogdijen immers als kerkelijk gevoe len, en de geneigdheid tot overleg en sa menwerking reeds aanwezig is. En die samenwerking moet zood&nig zyn, als ware bestuur en beheer in één hand. De afgevaardigde van Yerseke noemde de liefde onder elkander en voor de kerk de groote oplossingen van alle vraagstuk ken. Wy hebben geen kerk en geen zit plaatsen meer, aldus deze spr., maar toen aan de leden gevraagd werd, of er waren die toch hun huur voor de zitplaatsen wil den betalen hebben vrijwel allen dat ge daan. Nadat aan mr. Van der Hoop nog dank was gebracht voor zijn leerzaam referaat werd de hoop geopperd, dat hij ook nog eens een referaat zou willen houden over de verhouding van de kerkvoogdij tot de notabelen en de Commissie van Toezicht. Voorts werd nog, op een vraag van den voorzitter, de meening geuit, dat de Za terdag in het algemeen wel de beste dag was voor deze vergadering. Hierna volgde sluiting met gebed. Vier nieuwe verordeningen. Heden heeft het verordeningenblad no. 23 het licht gezien. Het bevat vier nieuwe verordeningen. Nr. 97 is de verordening over de oprichting van een Nederland- schen Arbeidsdienst. Nr. 98 brengt de ge lijktijdige opheffing van den Nederland- schen Opbouwdienst. Nr. 99 geeft een aan vulling op verordening nr. 1081940 over benoeming en ontslag door den Rijkscom missaris. In plaats namelijk van den com mandant van den Opbouwdienst wordt de commandant van den Arbeidsdienst in de lyst der door den Rykscommissaris te be noemen personen opgenomen. Nr. 10 is een samenvatting van de tot dusver in twee verordeningen neergelegde bepalin gen over de beperkingen van de kust vaart en maakt de mogeiykheid van het hebben van buitenboordmotoren van offi- cieele toestemming afhankeiyk. .(Ongecorrigeerd.) ONGEOORLOOFDE PRIJZEN VOOR GROENTENCONSERVEN. P. B. E., directeur van een comestibles- handel te Amsterdam, berekende voor bus sen spercleboonen en doperwten te hooge pryzen. Dit kwam de politie te Alkmaar ter oore, die proces-verbaal opmaakte. De inspecteur voor de prijsbeheerschlng te Amsterdam stelde een vervolging in en veroordeelde verdachte tot een boete van 500, terwyi hij ongeveer 200 in beslag genomen bussen conserven verbeurd ver klaarde. DOMBURG. Van 17—24 Mei. Getrouwd: Willem Verhage 30 jaar jm. te Westkapelle en Johanna Brouwer "24 jaar jd.; Pieter Maljaars 25 jaar jm. te Aagtekerke en Debora Brouwer 25 jaar j.d. Overleden: Leuntje Maranus 79 jaar weduwe van Jakob Passenier. D.S.V.S.V.W. 2—1. Zaterdag speelde de korfbalvereeniging „D.S.V." Rilland een wedstrijd tegen „S.V.W." van Waarde, die door eerstge noemde werd gewonnen met 21. Ruststand 11. Trekking van heden. 1000.— 3666 1Ó815 400.— 3135 3511 11300 12412 13S08 <r7053 18412 200,— 2678 3865 4255 6549 8874 9571 18622 100.— 2123 6089 6868 6906 10044 15437 19523 20880

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2