PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 21 MEI 1941 De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DÉR FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG. NUMMER 120 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlisslngen DB BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant rijn gevestigd te i VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) •Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG Londensche Kaai 29. Red. tel. 269. na kantoortijd tel. 825 Administratie teL 139 GOES Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admlniatr, Breedestraat 45, tel. 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 INGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING ..DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" De Nederlandsche tuinbouw heelt het bestaan, om reeds thans de eerste druiven ter markt te brengen. In de kassen te Vleuten rijpen de kostelijke trossen (P.x-Holl.ndJ KROATIE'S NAASTE TOEKOMST. In kringen uit de omgeving van de Kro atische regeering wordt verklaard, dat door de uitroeping van den hertog van Spoleto tot koning en door de Italiaansch- Kroatische overeenkomsten de grondslag van de souvereiniteit van Kroatië verze kerd' en zijn internationale positie voor goed gevestigd is. De komende weken zul len gewijd zijn aan den verderen binnen- landschen opbouwarbeid- Weldra is de staat dari naar binnen en naar buiten ge consolideerd, zoodat de kroning kan ge schieden als uitdrukking hiervan. Inmid dels hoopt men ook de grenzen van Kro atië aan alle zyden definitief bepaald te hebben. Aan de kroningsplechtigheid zal volgens een blijkbaar geïnspireerd bericht van de Hrvatski Narod de vorming van een volksvertegenwoordiging voorafgaan, die vertegenwoordigers van alle gebieden, standen en godsdiensten zal omvatten. De ze volksvertegenwoordigers zullen ook de troonsbestijging van den hertog van Spo leto plechtig moeten bevestigen. Men is niet voornemens een afgeronde grondwet op te stellen, doch de grondbeginselen zul len naar het voorbeeld der autoritaire sta ten overeenkomstig de' behoeften orga nisch ontwikkeld worden. EGYPTISCH SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. DIPLO HEKELT BRITSCH-AMER1- KAANSCHE COMMENTAREN. Het Egyptische s.s. „Zam Zam" dat oor logsmateriaal vervoerde en aan boord waarvan zich ruim honderd Amerikaan- sche burgera bevonden, op weg van Per- mambuco naar Kaapstad is door de Duit- schera tot zinken gebracht. Het D.N.B. bericht nu, dat dit geval door de Engelsche en door de interven tionistische pers dier Ver. Staten wordt uitgebuit in den geest der oorlogsophitsing van de Amerikaansche openbare meening tegen Duitsdhland. De Londensche Daily Telegraph schreef: De tweehonderd Amerikanen, die op de „Zam-Zam" om het leven kwamen, vor men een nieuwe bijdrage tot de toekomsti ge houding van de Ver. Staten. De News Chronicle schreef, dat men in de Ver Sta ten <ie volledfige consequenties trekt uit den ondergang van „Zam-Zam". In de Ver. Staten heeft de voorzitter van het Britsch-Amerikaansche- ambulance corps verklaard, dat het tot zinken bren gen van de „Zam-Zam" een nieuwe daad der nazi-barbaarschheid is. De Ver. Staten moeten inzien, dat aan dit soort bar- baarschheid een halt moet wondien toege roepen. De New York Times sprak van een meedoogenlooze en lukrake oorlogsvoering onder schending van onbetwistbare voor schriften van het volkenrecht en algemeen erkende geboden der menschelijkheid. Tegenover deze uitlatingen constateert de Diplo: sneller dan de oorlogsophitsers gehoopt hadden, die het geval van de „Zam-Zam" in den geest der politiek tot uitbreiding van den oorlog nog lang had den uitgebuit, is de waarheid aan het licht gekomen. Het schip „Zam-Zam" is inder daad op zee door een Duitsch oorlogsschip als goede prijs buitgemaakt en dan tot zinken gebracht. De bemanning en de pas sagiers werden allen in veiligheid ge bracht, daarna door een koopvaardijschip overgenomen en behouden aan land ge zet. In ieder opzicht is dus voldaan aan de wetten eener humane oorlogsvoering in overeenstemming met het volkenrecht. Een nieuw gruwelsprookje, zoo besluit de Diplo, heeft daarmede een snel einde ge vonden. Al die oorlogsophitsers zijn aan de kaak gesteld, die, zooals eens bij de „Athe- nia", den dood wenschten van Amerikaan sche burgers, om daaruit voor hun oor logspolitiek stof te putten. Na de capitulatie van den hertog van Aosta. Telegram van Victor Emanuel. De koning-keizer Victor Emanuel heeft, naar het D.N.B. meldt, den hertog van Aosta een telegram gezonden van den vol genden inhoud: „Ik heb je houding als bevelhebber en soldaat met levendige deel neming en trots gevolgd. Ik heb je de gou den medaille voor dapperheid verleend met den wensch in jouw persoon ook hen te onderscheiden, die onder je bevel hebben gestreden en zich jegens het vaderland verdienstelijk hebben gemaakt. ij Almone di Savoia-Aosto, hertog van Spoleto, die uitgeroepen is als koning van Kroatië, en Irene, prinses van Grieken land en Denemarken, koningin van Kro atië, ^Pax-Holland.), DE ENGELSCHE VLOOT IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. DE POSITIE AFHANKELIJK VAN DE BEZETTING DER STEUNPUNTEN. De zee-strategische positie van Enge land in de Middellandsche Zee vormt het onderwerp van een beschouwing van den. Duitschen vlootdeskundige, schout-bij nacht Carl Taegert. Hij schrijft, naar die Berlijnsche corres pondent van het A.N.P. meldt, dat thans voor Engeland de oude ervaring bevestigd wordt, dat de heerschappij ter zee van een maritiemen staat begint te wankelen, wan neer hg niet meer zeker is van zijn steun punten. Dat dit op het oogenblik het ge val is toont de schrijver aan met de vol gende pun:en: 1. De enkele, nog zelfstandige staten aan de Middellandsche Zee staan thans niet meer, zooals voor den veldtocht op den Balkan onder den overheerschenden invloed van Engeland. Voor de algemeene zee-strategische hoofdtaak der Engelsche vloot, de beveiliging van het 3800 k.m. lange traject van Gibraltar naar Port Said zijn de eens onbeperkte heerschera op de Middellandsche Zee uitsluitend aangewe zen op de eigen steunpunten. 2. De eigen steiinpunten hebben niet meer de beteekenis van vroeger. Op Gi braltar zijn reeds verscheidene malen ver liezen berokkenende luchtaanvallen onder nomen door Italiaansche toestellen en „vliegtuigen van onbekende nationaliteit". De mogelijkheid van zulke aanvallen is er nog steeds. Malta is door voortdurende luchtaanvallen zoo geschokt, dat het door zware zeestrijdkrachten nog nauwelijks gebruikt wordt. Ook Alexandrië en het Suez-kanaa.l zijn reeds blootgesteld ge weest aan sterke aanvallen. 3. Dc huidige hoofdzaak \'an de Engel-, sche vloot, verhindering van het zenden van versterkingen naar de Duitsch-Itali- aansche troepen naar Noord-Afrika is niet meer uitvoerbaar. De weg tusschen Sicilië en Tripolis is slechts 500 kon. breed, d.w.z. voor snelle vaartuigen onge veer de afstand van een halven dagmarsch. Bovendien kunnen die tha.ns in grooten ge tale in Griekenland beschikbaar wordende Duitsche duikbommenwerpers tezamen met de sterke Italiaansche ,zee- en lucht strijdkrachten de noodzakelijke ravitail leering voor Noord-Afrika verzekeren. IJsland wil een republiek worden. De IJslandsche zaakgelastigde in Ko penhagen heeft Dinsdag op instructie van zijn regeering de Deensche regeering me- dlegedeeild, dat het IJslandsche VaLthing op 17 Mei met algemeene stemmen het vol gende besluit heeft genomen 1. IJsland heeft het recht verkregen tot definitieve opheffing van den bond met Denemarken, aangezien Denemarken niet in staat was zijn uit de bondsovereen- komst tusschen IJsland en Denemarken van 1918 de tegenover IJsland aanvaarde verplichtingen na te komen. IJsland is niet voornemens deze bondsovereenkomst te vernieuwen, al acht het het op grond van de heerschende omstandigheden niet doelmatig formeel den bond geheel op te heffen en een nieuwe staatsorde in te stellen, hetgeen echter niet langer dan tot het einde van den oorlog achterwege mag blijven. 2. Het Valthing maakt als zijn doel bekend IJsland te maken tot een re publiek, zoodra de bond met Denemar ken ook formeel is opgeheven. DEENSCHE REGEERING WEET VAN NIETS. De Berlingske Aftonavis beweert naar het D.N.B. meldt van Deensche regeé- ringszijde vernomen te hebben, dat men nog gcenerlei mededeeling omtrent beslui ten van het IJslandsche Alting ontvangen heeft. De regeering neemt een afwachten de houding aan. Uit Deensche politieke kringen ver luidt hieromtrent echter, dat een dergelgk besluit van het Alting in strijd zou zijn met de bepalingen met het unieverdrag van 1918, want volgens paragraaf 18 daar van heeft het IJslandsche Alting slechts het recht te besluiten tot het openen van onderhandelingen over herziening van dit verdrag. De IJslandsche gezant te Kopenhagen, Svein Bjoernsson, die genoemds wordt als candidaat voor den post van IJslandsch staatshoofd, bevindt zich op het oogenblik niet in Denemarkeh. Stockholms Tidningen meldt, dat de IJs landsche zaakgelastigde te Stockholm verklaard heeft, dat de nieuwe toestand genoopt heeft tot het besluit van het IJs landsche Alting IJsland tot een onafhan- kelgken staat te verklaren en de unie met Denemarken op te heffen. Spaansche kinderen weer huiswaarts. Uit Madrid meldt het D.N.B.: De com missie ter bescherming van minderjari gen heeft meegedeeld, dat de terugkeer der kinderen, die indertijd tijdens den burgeroorlog door de Spaansche regee ring, welke tegen generaal Franco streed, naar het buitenland gestuurd waren, als voltooid beschouwd kan worden. In totaal werden 5.000 kinderen naar hun ouderlijk huis in Spanje teruggebracht. Verreweg het grootste deel had in Frankrijk en En geland verbleven. Vele kinderen, die sinds drie of vier jaar in vreemde gezinnen ge woond hadden, kenden bij hun terug komst hun eigen ouders niet meer, HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Een duikboot onder bevel van kapitein luitenant Lehmann-Willenbrock heeft uit convooien 33.000 brt. aan Britsche tank schepen tot zinken gebracht. Duitsche duikbommenwerpers hebben on der bescherming van jachtvliegtuigen sche pen in de Soeda-baai en vliegvelden op het eiland Kreta aangevallen. Zjj wierpen een kruiser van de York-klasse in brand, vernielden zes jachtvliegtuigen van het type Hurricane op den grond en stelden zes stukken luchtdoelgeschut buiten ge vecht. In het zeegebiedrondom Engeland ver nietigden gevechtsvliegtuigen ten Zuid westen van Weymouth een Britsche duik boot en beschadigden in Milfordhaven een groot koopvaardijschip zwaar. Bij aanvallen op de Engelsche Zuidkust schoten Duitsche jagers in luchtgevechten zes Britsche jachtvliegtuigen en een ge vechtsvliegtuig neer. Bureau voor burgerlijke verdedi ging in Amerika. President Roosevelt heeft den burge meester van New York, Laguardia, tot leider benoemd van het in oprichting zijn de bureau voor burgerlijke verdediging, meldt de Associated Press uit officieele kringen te Washington. Laguardia heeft den post aangenomen. Het zal in de eer ste plaats de taak van dit nieuwe bureau zijn, in het geheele land een systeem van luchtbescherming te orga niseeren en de nationale en plaatselijke verdedigings plannen te coordineeren. De formeele aan kondiging van het nieuwe federale bureau heeft Roosevelt om persoonlijke redenen voorloopig uitgesteld. De president is van Zgn maagkwaal nog niet geheel herstel en blijft op doktersadvies voorloopig nog thuis. Herdenking Joris van Severen. Heden werd te Amsterdam de sterfdag herdacht van Joris van Severen, den stich ter en leider van het Verbond van Diet- sche Nationaalsolidaristen, die vorig jaar te Abbéville werd vermoord. Des morgens werd in een der R.K. ker ken een mis van requém opgedragen. Des avonds belegde het Verdinaso een bijeenkomst, waar Van Severen plechtig werd herdacht. Een portretteekening, hem voorstellende als oppersten leider der D.M.G., vervaardigd door Clamor Linde man, werd onthuld, waarna de organisatie leider K. van Wennink, een rede uitsprak, waarin hy de grootsche politieke visie van Van Severen en diens sterke persoonlijk heid memoreerde. De plechtigheid had een besloten karakter. i Te 's-Gravenhage heeft de nationale jeugdstorm een herdenkingsbijeenkomst belegd. F. van de Walie f. Te Amsterdam is, 62 jaar oud, overle den de heer Fr. van de Walle, oud-tweede voorzitter van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigihgen. Uit het meubelma- kersbedrijf voortgekomen, had hij zich al spoedig in de vakbeweging ingewerkt. In 1919 was hij tweede secretaris van het N. V.V., in 1920 secretaris en in 1928 tweede voorzitterhet vorige jaar in Januari werd hij gepenstonneerd. In den nacht van Maandag op Dinsdag vielen gevechtsvliegtuigen haveninstallaties aan de Zuid- en Zuidoostkust van Enge land aan. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van verkenningstroepen. De vijand is overdag noch des nachts boven het Duitsche rijksgebied verschenen. HET ITALIAAN SCHE. Het weermachtsbericht nummer 349 luidt als volgt: Noord-Afrika: Aan het front van Ta broek hebben wij kleine vijandelijke acties afgeslagen, waarbij gevangenen werden gemaakt. Onze luchtformaties hebben Mersa Matroeh en Tobroek gebombar deerd, waardoor groote branden zijn ont staan. De vrjand heeft een luchtaanval on dernomen op Benghazi. Oost-Afrika: In den sector van Gondar is die vijand door onze energieke tegen acties uit de stellingen verdreven, waarin hij zich op 17 en 18 Mei h»d weten te nes telen. De aan den vijand toegebrachte ver liezen zijn aanzienlijk. Onze verliezen zijn eveneens groot. Naar eenheid in het bouwbedrijf. De Nederlandsche aannetmersbond en patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland, af deeling. Rotterdam, de pa- troonsvereeniging, Rotterdam sche bouw- kring Algemeen Belang, de Nederlandsche Katholieke bond van bouwpatroons, afdee- ling Rotterdam en omstreken en de eerste patroonsvereeniging Rotterdamsche bouw- kring, hebben een overeenkomst gesloten, tengevolge waarvan is opgericht de F. R. W. B., de federatie Rotterdamsch werk- geversbedrgf. Het doel van deze nieuwe federatie is te rijn een orgaan van samenwerking en gezamenlijke vertegenwoordiging en een orgaan in gevallen, waarin zulks door de overheid wordt gewenscht. Men heeft hier mede het oog op de uitvoering van bur gerlijken-, utiliteits-, water-, spoor- en we genbouw in Rotterdam en omgeving. Secretaris is <3e heer J. Hartman, Zwaerdecroonstraat 21a. ENGELSCHE UITZENDINGEN S.N.O. Heden begint de B.N.O. in haar En- gelsch programma van 22 uur met een nieuwe serie lezingen, getiteld: The Dutch achievements in the Netherlands East- Indies. Deze zendingen zullen het geheele leven in onz énOost behandelen en doen uitkomen wat ons land in Oost-Indië heeft gepresteerd. KANO OVERVAREN. Een der Inzittenden verdronken. In de Rotte te Rotterdam is een twee- persóonskano, waarin gezeten waren de 18-jarige M. F. de Waard, en de 15-jarige expeditieknecht C. Maasbach, overvaren door het motorschip „Fientje". De kano kapseisde en beide jongelui raakten te water, de 20-jarige W. J. Pronk, wonen de in een woonschip in de Rotte, sprong hen na en wist De Waard op den wal te krijgen. Maasbach werd gered door den schipper van het motorschip. De laatste bleek een wonde aan een der beenen te hebben opgeloopen en kon, na in het zie kenhuis te zijn behandeld, huiswaarts keeren, maar de levensgeesten van De Waard, welke men gedurende een uur heeft trachten op te wekken, bleken ge weken te zijn. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De „Provinciale Zeeuwsche Cou rant" zal Donderdag (Hemel vaartsdag) niet verschijnen. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll DE NIEUWE VLEESCHB0N. De 8ecretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat onderstaande bonnen van de vleeschkaart recht geven op de daarbij vermelde rantsoenen vleesch en vleeschwa ren. Bon ,16 vleesch" van de vleeschkaart 1 per twee bonnen 100 gram vleesch, been inbegrepen of een rantsoen vleeschwaren. Bon „16 worst, vleeschwaren" van de vleeschkaart: per twee bonnen één rant soen vleeschwaren. Verbruiksperiode: 23 Mei tot en met 30 Mei a.s. Kooptrjd: 23 Mei tot en met 4 Juni a.s. Een rantsoen vleeschwaren bedraagt75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, kalfs-, paarden- en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor leverartikelen, tongenworst en nierbrood, 150 gram voor bloedworst of 100 gram verduurzaamde kip, eend, gans of kalkoen, been inbe grepen. Bouw en verbouw van bijzondere scholen. OPENBARE AANBESTEDING MET RECHT VAN MEDEDINGING VOOR EEN IEDER NOODZAKELIJK. De secretaris-generaal van binnenland- sche zaken heeft door tusschenkomst van de colleges van gedeputeerde staten en op verzoek van zijn ambtgenoot van opvoe ding, wetenschap en cultuurbescherming, het volgende medegedeeld aan de gemeen tebesturen. In sommige gemeenten wordt de aanbe steding van den bouw of verbouw van bij zondere scholen door de desbetreffende schoolbesturen beperkt tot, aannemers, die bij een bepaalde organisatie zgn aange sloten. Uiteraard moet het wenschelijk worden, geacht, dat in gevallen als hier bedoeld, waarbg zij het indirect overheids gelden worden besteed), een zoo ruim mo gelijke gelegenheid tot mededinging wordt geboden en niet zekere categorieën van aannemers tevoren worden uitgesloten. Weliswaar laat de Lageronderwijswet het bestuur eener bijzondere school ten, aan zien van den bouw of verbouw van scho len, waarvoor de in die wet voorgeschre ven procedure geldt, in beginsel vrij in dd wijze van aanbesteding, doch, indien B. en W. der gemeente zich niet kunnen veree nigen met de wijze, waarop het schoolbe stuur den bouw (verbouw) wenscht te doen uitvoeren of tot de opdracht daarvan aan één of meyr aannemers te geraken, kunnen, zg zich goedkeuring van de op dracht voorbehouden of een openbare aan besteding met recht van mededinging van een ieder voorschrijven. De secretaris-generaal van opvoeding, enz., zou het zeer toejuichen, indien de ge meentebesturen in de gevallen, waarin aanbestedingen als hierboven bedoeld wor den beperkt tot bepaalde categorieën van aannemers, indien mogelijk, gebruik zou den maken van de in de wet neergelegde bevoegdheid en een openbare aanbesteding met recht van mededingin voor een ieder zouden voorschrijven. De colleges van Gedeputeerde Staten zijn uitgenoodigd aan de gemeentebesturen te verzoeken aan de hierboven aangege ven gedragslgn in voorkomende gevallen toepassing te jevc

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1