PROVIMCIALE ZEEUW5CHE COURANT DINSDAG 20 MEI 1941 DE NIEUWE FRANSCHE POLITIEK. Het nieuwe koninkrijk Kroatië. Engelsche luchtaanvallen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco pei^ post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prüs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 119 HoofdredacteurJ. C, Visser, Vlissingen DB BUREAUX van de Provinc!al4 Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 3 VLISSINGEN: Redactie en Admini* stratie Waistr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd tel. 578 MIDDELBURG Londensclie Kaal 29. Red. tel. 269. na kantoortijd tel. 825 Administratie tel. 139 GOES Red. en Admlnistr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admlnistr, Breedestraat 45, tel. 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" Duitsch-Frarische onderhandelingen gunstig verloopen. Zal Washington De Gaulle erkennen Het A.N.P. meldt uit Berlijn: Naar van welingelichte zijde wordt vernomen, acht men het in politieke krin gen hier niot uitgesloten, dat vandaag een mededeeling over de Fransch-Duitsche betrekkingen zal verschijnen. Het ver moeden, door een deel der internationale pers uitgesproken, dat Parjjs. tot de niet- bezette zóne zou gaan behooren werd van Duitsche zijde niet bevestigd. Ook is er niets van bekend, dat de nieuwe overeen komsten de wapenstilstandsvoorwaarden zouden doen vervallen. Ofschoon talrjjke geruchten de ronde doen over de toekomstige positie van Laval, aldus vult het S.P.T. hlerbjj aan, staat tot nu toe nog niets vast over den vertrouwensman der Duitsche autoriteiten. Op vragen, of de nieuwe politiek van Frankrjjk in overeenstemming zou zyn mét de politiek van Montoire, is gistermiddag geantwoord met een verwijzing naar het bovengenoemde te verwachten commu niqué, dat talrijke punten, die op het oogenblik nog duister zijn, volkomen zal ophelderen. De onderhandelingen die tot dusver tusschen Fransche en Duitsche In stanties werden gevoerd, zijn in een zeer vriendschappelijke atmosfeer verloopen. Reeds nu kan men aannemen, dat van beide zjjden belangrijke concessies zijn gedaan. United Press meldt uit Washington Men verwacht hier dat in geval van een afbreken der betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten eu Frankrijk Was hington misschien de De Gaulle-beweging als de officieele vertegenwoordiging van Frankrijk zal erkennen. In regeerings- kringen gelooft men echter dat het voor- loopig niet tot ©en afbreken der betrek kingen zal komen. Naar het D.N.B. uit Vichy meldt, wordt officieel medegedeeld De Duitsch-Fransche onderhandelingen blijven gunstig verloopen. Het visum voor het reizen naar de veranderde zónes in het Noorden en het Westen zal worden verstrekt aan ambtenaren en leiders van industrieeie en landbouwkundige onderne mingen, voor zoover hun aanwezigheid voor het besturen en het economische leven noodzakelijk is. Een plan voor bet terugvoeren naar het vaderland van een zekere categorie krygs-. gevangenen wordt op het oogenblik nog bestudeerd. Als eerste resultaat, dat tot- dusver bereikt is, zullen alle onderofficie ren, korporaals en soldaten naar huis terugkeeren, die als frontstrijders aan den wereldoorlog hebben deelgenomen. Over het officieele communiqué over de Duitsch-Fransche besprekingen meldt O. F.ï. nog het volgende: Men kan het aantal gevangenen, dat op de in het communiqué genoemde wijze het eerst zullen worden ontslagen, globaal ra men op 100.000 man, misschien nog iets hooger. Behalve de gevallen, zooals sterf gevallen en ernstige ziekte, waarin het verdrag van 7 Mei voorziet, zullen visa voor het passeeren van de demarcatielijn binnenkort ook worden uitgereikt aan de naaste bloedverwanten en in gevallen van een huwelijk en geboorte. De uitvoerings bepalingen voor deze faciliteiten zullen binnenkort gepubliceerd worden. In zijn radiorede heeft Cordell Huil on der meer nog verklaard, aldus meldt het A.N.P. uit Boston, dat de critiek van Roo sevelt op de Fransche regeering gerecht vaardigd is, want de samenwerking van de Vichyregeering met Duitschland beteekent een gevaar voor het Westelijk halfrond. Het is wenschelijk, zoo zeide Huil, dat het verdedigingsplan van da Vereenigde Sta ten verder wordt uitgewerkt. Bovendien zeide Huil, dat het gunstig voor Amerika is Martinique en andere Fransche bezittin gen op het westelijk halfrond te bezetten. Senator Reynolds verklaarde, dat men tegen de Fransche bezittingen, welke bui ten het westelijk halfrond liggen, voorzich tig moet optreden. Een bezetting van Da kar zal waarschijnlijk de Vereenigde Sta ten in den oorlog storten. Reynolds zeide verder dat men de Fransche bezittingen op het westelijke halfrond zou kunnen overnemen als schadeloosstelling voor de oorlogsschuld van Frankrijk. Een land met 7 millioen inwoners en 115.000 k.m.2 oppervlakte. De Duitsche pers besteedt veel aandacht aan het verdrag, dat Kroatië met Italië heeft gesloten en aan het uitroepen van den hertog van Spoleto tot koning van Kroatië. De wijze, waarop deze berichten gebracht worden en de commentaren, wel ke worden gegeven, verraden duidelijk de sympathie, waarmede men in Duitschland Kroatië bij den opbouw van den nieuwen staat tegemoet komt, zoo wordt uit Berlijn gemeld. Door het nieuwe verdrag is de herordening van den Balkan definitief ge stabiliseerd. De natuurlijke suprematie van Italië om de Adriatische Zee komt in het verdrag tot uiting. De doorloopende be dreiging, welke vooral Engeland op den westrand van den Balkan steeds heeft uit geoefend, is voor goed uitgeschakeld. Zoo als bekend werden in de afgeloopen week de grenzen tusschen Kroatië en Duitsch land vastgelegd. Thans is ook een defini tieve grensscheiding getroffen aan de Adriatische Zee. Met Hongarije wordt nog onderhandeld, maar men kan een spoedige overeenkomst tegemoet zien. Thans res teert nog een regeling tusschen Kroatië en Servië, maar het is nauwelijks te ver wachten, dat de as-mogendheden niet op zeer korten termijn een besluit over deze grensstrekking zullen nemen. De grond slagen liggen reeds vast. Zij worden be paald door de volkenkundige, geografische en economische verhoudingen. Er wordt nog slechts over kleine onderdeden over leg gepleegd. Daar dus de hoofdlijnen ook voor deze grensregeling vaststaan, kan men de oppervlakte van het koninkrijk Kroatië schatten op 115.000 vierkante km. met een aantal inwoners van rond 7 mil lioen. DAGORDER VAN MUSSOLINI. De Duce heeft een dagorder uitgevaar digd, waarin gezegd wordt: „Op grond van de politieke overeenkomst te Rome geslo ten door Italië en den onafhankelijken Kroatischen staat, beveel ik: Met ingang van 20 Mei gaat het geheele burgerlijke bestuur in het gebied, dat onder den onaf hankelijken Kroatischen staat ressorteert en tot op heden onder Italiaansch militair bestuur staat, op de Kroatische autoritei ten over. De Italiaansche strijdkrachten, die zich thans op het gebied van den onaf hankelijken Kroatischen staat bevinden, zullen van 20 Mei af niet meer het Karak ter en de speciale positie van bezettende strijdkrachten hebben en de hoedanigheid verkrijgen van troepen, die in het gebied van den bevrienden en verbonden onafhan kelijken Kroatischen staat gestationneerd zijn. Generaal Vittorio Ambrosio zal met de Kroatische autoriteiten de desbetreffen de regelingen treffen." DUITSCHLAND EN HET KONINKRIJK KROATIË. De uitroeping van Kroatië tot koninkrijk en de aanwijzing van den hertog van Spo leto tot koning is, naar het A.N.P. meldt, in Berlijn opgevat met de sympathie, die men hier uiteraard koestert voor de maat regelen van den as-partner voor de reor ganisatie van de toestanden in zijn leef gebied. Op de vraag van buitenlandsche journa listen, of Kroatië in de invloedssfeer van Italië ligt, werd van Duitsche zijde dit begrip van de hand gewezen, daar het uit sluitend deel uitmaakt van de democrati sche terminologie. De begrippen „invloedssfeer" en „hege monie" hebben niets te maken met wil en wezen van de jonge volken, die gewikkeld zijn in een strijd tegen een oude, bouwval lige wereld. Duitschland en Italië kennen slechts de leefruimte en de natuurlijke betrekkingen tusschen groote en kleine buren en Kroatië staat onbestreden in een natuurlijke, nauwe betrekking tot de Itali aansche leefruimte. Onafhankelijkheidsverklaring van de Phllippijnen uitgesteld. S.P.T. meldt uit Manilla: Officieel wordt medegedeeld, dat de on afhankelijkheidsverklaring van de Philip- pijnen in verband met de tegenwoordige omstandigheden voor onbepaalden tijd wordt uitgesteld. Generaal Henry Clagett, de opperbevel hebber van het' Amex-ikaansche luchtwapen op de Philippijnen, Is per vliegtuig uit Hongkong naar Tsjoengking vertrokken. 24 SMOKKELAARS GEARRESTEERD. De politie te Roermond heeft in samen werking met ambtenaren van den crisis opsporingsdienst op het station aldaar vier en twintig smokkelaars gearresteerd, meldt de N.R.C. Het bleken allen Belg-en te zyn, die poogden op frauduleuze wijze levensmidde len en andere artikelen ons land uit te voeren. De buit bestond uit ongeveer 1000 kg. aardappelen, 100 pakjes pudding; 30 kg tarwe, drie kazen, 40 dweilen, en voorts erwten, suiker, boter en andere levensmid delen. Het onderzoek naar de herkomst der goederen wordt nog voortgezet. LOTERIJ WINTERHULP NEDERLAND. Reeds zeer vee! loten verkocht. Hoewel eerst Zaterdagmiddag is begon nen met den verkoop van de loten voor de Winterhulploterrj. kan reeds thans gezegd worden dat deze een groot succes is. Bij duizenden gaan de loten weg, en zoo over stelpend is de drukte, dat men by het hoofdbureau te Den Haag zelfs bij bena dering geen cijfers kan noemen. De be richten uit de groote steden geven over weldigende cijfers aan. terwyl ook uit de provinciale hoofdsteden en kleinere plaat sen de berichten aantoonen, dat de hoog ste verwachtingen worden overtroffen. Van het platteland komen eveneens slechts gunstige berichten, zelfs uit Fries land, dat toch bekend staat als een lastig terrein voor loterijen, is dit het geval. Uit de bij het hoofdkantoor binnengeko men berichten blijkt, dat men op sommige plaatsen zelfs moeilijkheden heeft om de organisatie vlot te laten verloopen. daar geen rekening was gehouden met een der gelijk groot succes. Wat Den Haag betreft, wij konden ons persoonlijk van het succes overtuigen. Rondom de kiosken staat permanent een aantal personen, kijkers en koopers, die geheel met het gebeuren meeleven. De koopers maken onder groote belangstelling der kijkers, hun loten open om het resul taat van hun pogen te zien. Steeds gaat dit door, de verkoopers blijven regelmatig doorgaan met verkoopen en geld incas- seeren, en krijgen ternauwernood even tijd om op adem te komen. Ook de straatver- koopers, met de reeds zoo spoedig bekend geworden roode bakken, staan in het mid delpunt der belangstelling, overal waar zij in het stadsbeeld opduiken. Op het hoofdkantoor van de Winterhulp is men dan ook zeer tevreden met dit bui tengewoon goede resultaat, waardoor wordt aangetoond dat de organisators de psychologie van ons volk ten volle hebben begrepen. Wat voorts Den Haag betreft kan nog worden medegedeeld. Jat hier reeds .eenige hooge prijzen 'zjjn gevallen. Zoo trok o.a. een 14-jarige jongen, die, verge zeld van zyn ouders, een lot kocht, een prijs van 500. Aan deze gelukkigen zul len Woensdag a.s. om 12 uur op het bu reau van den hoofdvertegenwoordiger der lotery in Den Haag de prijzen met eënige feestelijkheid worden uitgereikt. Heffing van vermakelijkheids belasting door gemeenten. IN VERBAND MET DE TEGEN WOORDIGE BIJZONDERE OM STANDIGHEDEN. In verschillende gemeenten is door al daar gevestigde onderafdeelingen van de Nederlandsch-Duitsche Cultuurgemeen schap, met steun veelal van Duitsche auto riteiten, aansprak gemaakt op vrijstelling van vermakelykheidsbelasting, verschul digd voor door haar georganiseerde too- neelvoorstellingen, concerten, enz. De secretaris-generaal van binnenland- sche zaken heeft nu in een schrijven aan de gemeentebesturen medegedeeld dat ingevol ge beslissing van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, be halve voor de door of vanwege dezen ge organiseerde bijeenkomsten, alleen aan spraak op vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting zal kunnen worden ge maakt, voor door de N.S.D.A.P. daar onder begrepen haar onderafdeelingen en aangesloten vereenigingen georganiseer de bijeenkomsten, welke een besloten ka rakter dragen en vrijwel uitsluitend wor den bezocht door haar leden of door per sonen, die behooren tot de hier te lande werkzame bestuursinstanties of tot de Duitsche weermacht. Is dit laatste niet het geval en wordt voor de bijeenkomst ook op ruime schaal toegang verleend aan personen van Nederlandsche nationaliteit, dan zal overeenkomstig de bepalingen der plaatselijke belastingverordening, verma kelijkheidsbelasting moeten worden vol daan. Vrijstelling van belasting zal echter ook in dit laatste geval moeten worden ver leend, indien in deze bijeenkomsten voor drachten worden gehouden, welke een we tenschappelijk, sociaal of politiek karakter dragen ongeacht of deze bijeenkomsten door muziek of op andere wijze worden op geluisterd. Duitsche vliegtuigen boven Engeland. Reuter meldt, dat Duitsche vliegtuigen vannacht bommen hebben laten vallen op de Zuidwestelijke districten van Engeland. Daarbij ontstond volgens Reuter „eenige schade". Ook in een streek van Oost-En- geland zijn brisantbommen gevallen. Ex-koning Carol naar Cuba. Naar de Nya Dagligt Allehanda meldt, staan de Roemeensche ex-koning Carol en zijn gevolg, waaronder madame Lupescu, op het punt van de Bermuda eilanden naar Cuba te vertrekken. Op Cuba willen zij zich voorloopig vestigen. Op de Acardia zjjn reeds plaatsen besproken. Britsch oorlogsmateriaal ligt in groote hoeveelheden langs de wegen in Grieken land, als teeken van den overhaasten terugtocht der troepen. (Luce-Holl&nd.) DE VEREENIGING „HET NEDERLANDSCHE LIED DE PLANNEN VOOR DEN ZOMER. Zaterdag 17 Mei j.L hield de vereeniglng „Het Nederlandsche Lied" haar 37e jaar vergadering te Utrecht. De voorzitter gaf in zijn openingswoord een korte schets van hetgeen in het afge loopen jaar gepresteerd is. Tot zijn groote vreugde heeft de vereeniging zich door de talrijke moeilijkheden heengeslagen. Het resultaat van het vorige vereenigingsjaar was: drie groote wcckcursussen te Doorn, Weert en Heerlen, onder leiding van Jop Pollmann, Piet Tiggers en Jos Lennards. Verder nog vier plaatselijke cursussen te Amersfoort onder mej. Renske Nieweg, te Den- Haag onder- Hoop Schouten, te Deventeg onder Henk Brand en te Roer mond in samenwerking met het Ward-ln- stituut Ongeveer tweehonderd, deelnemers zijn opgevoed op deze cursussen in de geheele nieuwe methode van verspreiding van den volkszang, die de vereeniging voorstaat. Dr. Jop Pollmann gaf een uiteenzetting van de plannen voor het komende jaar. Dezen zomer zullen twee groote week- cursussen gehouden worden, n.l. te Om men (kasteel Eerde) en te Doorn. De eerste van 21tot 26 Juli en de tweede van 25 tot 30 Augustus. Gerekend wordt weer op ongeveer 50 deelnemers per cur sus. In Den Bosch en te Heerlen of Ter- winselen zullen plaatselijke cursussen ge geven worden. Op al deze cursussen zal meer aandacht worden besteed aan de instrumentale activiteit der deelnemers. Aan alle leden en cursisten werd dit jaar toegezonden de tekst van een lezing van dr. Jop Pollmann: „Op weg naar het hei-stel van het natuurlijke Nederlandsche kinderlied". Ter ondersteuning van eigen activiteit in eigen kring ontvingen de deelnemers sinds den Weertschén cursus een lijst van 233 goede liederen en canons, gerangschikt naar den inhoud, met opgave der vindplaatsen en aanteekening over den moeilijkheidsgraad. Tevens kregen de deel nemers vier meerstemmige composities cadeau. In den loop van het jaar zal de gi*oote zangbundel van Pollmann en Tiggers ge reed komen, die het beste zal geven, wat aan Nederlandsche volksliederen be schikbaar is. DE GEMIDDELDE MELKOPBRENGT. Ons land aan de spits. Uit het volgende overzichtje, dat de ge middelde opbrengst aan melk per koe en per jaar in liters in enkele landen aan geeft blijkt, dat ons land de hoogste op- brengsterjfers heeft Bulgarije 800 1., Zuid-SIavië <1350 L, Roemenië 1400 L, Hongarije 1700 1., Duitschland 2350 1., Denemarken 3310 1., Nederland 3420 1. Vier personen gedood. In het verloopen weekeinde vlogen enkele Britsche ♦oestellen boven ons land. Een aantal brisant- en brandbommen wer den omlaag geworpen. In verschillende plaatsen kregen huizen glasschade. In een stad in Ziiid-Holland werden 5 woonhui zen vernield, 3 zwaar. 3 licht beschadigd. Daarby werden drie burgerlijke personen gedood, 3 zwaar en 2 licht gewond. Bij een andere aanvalspoging op een stad in Zuid-Holland werd 1 persoon gewond. Overigens vielen de meeste bommen op het vrije veld en brachten slechts terrein- schade teweeg. Inschrijving motorrijtuigen voor goederen en of veevervoer. De aandacht van alle houders van mo torrijtuigen, opleggers en aanhangwagens, geheel'of gedeeltelijk ingericht tot het ver voer van goederen of vee, alsmede van mo torrijtuigen, uitsluitend bestemd tot het voortbewegen van opleggers of aanhang wagens, uitgezonderd landbouwtractoren, wordt gevestigd op hun verplichting om van die voertuigen voor 22 Mei 1941 op een by de distributiediensten verkrijgbaar formulier aangifte te doen. Niet-nakoming van deze verplichting kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 10.000, alsmede met verbeurdverklaring van het voertuig. Evenwel zullen, in verband met een bij het dr-ukken ondervonden vertraging, alle formulieren, welke blijkens het poststem pel uiterlyk 24 Mei a.s. aan de post wer den toevertrouwd, als tijdig opgezonden worden aangemerkt. Afwezigheid of onbruikbaarheid van be paalde onderdeelen, dus ook van banden, ontheft niet van de verplichting om het motorrijtuig te doen inschrijven. Slechts motorrijtuigen, die in zoodanigen staat van onbruikbaarheid vei-keeren, dat dientenge volge herstelling of wederingebruikne- ming uitgesloten is, komen op dien grond niet voor inschyryving in aanmerking. Ook behooren niet voor inschrijving te worden aangegeven motorrijtuigen van bij zondere inrichting, welke niet bruikbaar zijn voor vervoer van goederen of vee, zoo als t brandweerauto's, reinigingsauto's, re paratie, takel- en kraanwagens en derge lijke. Personenauto's en autobussen blyven uiteraard eveneetis buiten de inschrijving. De hertog van Aosta capituleert. Een boodschap van den Duce. BOODSCHAP VAN' DEN HERTOG VAN AOSTA AAN DEN DÜCE. Het laatste bericht, dat de hertog van Aosta uit Amba Aladsji heeft gezonden, luidt: „Duce, doordat de talrijke gewonden niet meer behoorlijk verpleegd konden worden en de toestand voortdurend ernsti ger werd, zoodat nog slechts korten tijd en ten kostè van zeer zware verliezen te genstand kon worden geboden, heb ik my genoodzaakt gezien, den vijand de voor waarden voor een eervolle overgave te vi-agen. Mijn verzoek is ingewilligd. In dit droeve uur word ik gesterkt door de over tuiging, dat ik alles gedaan heb wat maar eenigszins mogelijk was. Ik leg het bevel neer, terwyl ik u, Duce, dank zeg, die my gedurende een jaar van zwaren stryd steeds den steun van uw goedkeuring en vertrouwen hebt gegeven. De oorlog is niet geëindigd. Wjj t. allen weldra terugkeeren in dit land, dat opnieuw, voor de groot heid van ons vaderland, in Italiaansch bloed gedrenkt is". De Duce heeft geantwoord: „Ja, hoog heid, gij en uw soldaten hebt heldhaftig gestreden en meer tegenstand geboden dan van menschen verwacht kon worden. Het Italiaansche volk heeft u gevolgd, het be wondert u en deelt uw vertrouwen ia dö toekomst.*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1