Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Toestand in Irak onveranderd. De Roode Zee tot operatiegebied verklaard. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 114 WOENSDAG 14 MEI 1941 Uitgave der Firma s F van de Velde Jr en G. W den Boei ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent week ot 1 2.42 per kwerleel érenco pee poet i 2.63 pee kwerteeL Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -5 regels '1.65, iedere regel meer 33 cent Bij abonnemem speciale prijs. Kleine advertenties van 1-5 regels f 0.55, iedere --egel meer 11 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR FUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" De achtergrond der gebeurtenissen. WITBOEK IN VOORBEREIDING. Volgens een bericht uit Beiroet luidt het Jongste Iraksche legerbericht als volgt: Drie vijandelijke bombardements vliegtuigen hebben gisteren boven het troepenkamp van Almoessayah gevlo gen en eenige bommmen geworpen, die echter slechts onbeteekenende scha de aanrichtten. Een vliegtuig werd neergeschoten en de bemanning ge vangen genomen. Een Engelsche bom menwerper vloog gisterochtend boven Mosoel, doch werd door een Iraksch jachtvliegtuig tot een landing gedwon gen. De bemanning werd gevangen ge nomen. Vijandelijke bommenwerpers vlogen tegen den avond 7 uur boven eenige troepenkampen, doch werden door Iraksche jachtvliegtuigen ver dreven alvorens zij hun bommenlast konden laten vallen. Het Iraksche luchtwapen zette zijn verkenningsvluchten voort. Alle machi nes keerden behouden terug. Een vij andelijke bommenwerper vloog boven Alnasriyah en liet eenige bommen val len, zonder echter schade te veroor zaken. Twee vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op een politiebureau, het Iraksche luchtdoelgeschut schoot een der machines neer en dwong de andei'e om op de vlucht te gaan. ENGELSCHE VOORBEREIDINGEN IN PALESTINA. Berichten uit Ankara bevestigen, naar het D.N.B. uit Beiroet meldt, dat de Engelsche troepen in Palestina koorts achtig bezig zijn met den aanleg van ver dedigingsinstallaties. Het agentschap „Mondo Arabo" meldt, dat het in talrijke plaatsjes van Palestina tot een versterkte opstandige beweging tegen Engeland is gekomen. De Engelsche civiele autoriteiten hebben in overeenstemming met de mili taire autoriteiten in "de laatste dagen hun politiek van uithongeren tegen de boeren verscherpt, teneinde hen zoodoende te dwingen voor den krijgsdienst aan te mel den. In een dorp heeft een groep Arabieren als vergelding het huis van een Engelsch- man overvallen, waarin zich verscheidene Britsche ambtenaren bevonden. Het kwam hierbij tot een hevige schietpartij, in het verloop waar-van eenige Engelscheh werden gedood. In Haifa is, volgens andere berichten, in de onmiddellijke omgeving van een Brit- schen militairen post een bom ontploft. Volgens een bericht uit Jerusalem hebben de Britsche autoriteiten in Palestina in de afgeloopen week weer vier Palestijnsche Arabieren ter dood veroordeeld. Uit de laatste berichten omtrent den strijd in Irak blijkt dat de toestand vrij wel onveranderd is. Het Zuidelijk comman do meldt, dat twee Britsche vliegtuigen boven Amara bommen hebben neergewor pen, zonder schade aan te richten. De ring om het Britsche kamp bij Basra is, volgens het legerbericht van gisteren, nauwer toegehaald. Het Iraksche lucht wapen meldt, dat alle gevechtsvliegtuigen onbeschadigd van verschillende onderne mingen zijn teruggekeerd. De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op eenige steden. Tengevolge van den af weer konden geen bommen worden neer geworpen. Slechts boven Nasseria gelukte het vier vijandelijke bommenwerpers bom men neer te werpen, echter zonder resul taat. De Iraksche politie in fort Roetbah heeft Britsche vliegtuigen beschoten, die laag boven het fort vlogen, in de meening, dat Roetbah door de Engelschen bezet was. Toen zij kennis kregen van den werkelijken toestand namen de vliegtuigen de vlucht. Diplomatieke kringen te Ankara volgen met levendige belangstelling de intensieve bedrijvigheid, die aan den dag wordt gelegd in Ankara door dien Irakschen minister van oorlog, zoo meld* het D.N.B. De Irak sche minister zou een uitvoerige uiteenzet ting hebben gegeven betreffende den toe stand, die in zijn land heerscht ten gevolge der Britsche agressie. In dit verband wijst men er op, dat de Engelsch^ ambassadeur alles in het werk heeft gesteld om een onderhoud te kunnen krijgen met den Iraksche minister. Tot dusver heeft deze ontmoeting niet plaats gevonden en de vertegenwoordiger van Irak zou te ver staan hebben gegeven, dat hij niet het voornemen heeft den officieelen vertegen woordiger van Londen een onderhoud toe te staan. HET IRAKSCHE WITBOEK. De regeering van Irak werkt op het oogenblik aan een witboek, teneinde de wereld op de hoogte te stellen van den waren achtergrond der gebeurtenissen welke tot het Engelsch-Iraksche conflict geleid hebben. Uit de in dit witboek ver zamelde documenten blijkt, dat de vroe gere regent, Abdoel Illah, bij den staats greep op 1 April eerst naar het Engelsche troepenkamp van Habbaniyah gevlucht is en vandaar aan boord van. een Engelsch militair vliegtuig naar Basra vervoerd is. Op 14 April had de Britsche ambassade in Bagdad verlof gevraagd om 80.000 En gelsche soldaten in tien groepen van elk 8000 man door Iraksch gebied te mogen vervoeren. Op 18 April kwam het eerste contingent van deze troepen in Basra aan en de Britsche militaire autoriteiten vroegen bij die gelegenheid om oerlof, hun troepen tien dagen op Iraksch gebied te mogen laten teneinde zich aan tc passen aan het klimaat. Na afloop van deze tien dagen werden echter in het geheel geen toebereidselen gemaakt om verder te rei zen, doch kwamen integendeel nieuwe con tingenten te Basra aan. Wegens de dui delijke schending van het verdrag hebben de Iraksche autoriteiten toen voorzorgs maatregelen genomen om het troepen kamp van Habbaniyah te omsingelen, ten einde te verhinderen, dat de daar gelegerde troepen zich zouden vereenigen met de manschappen, die in Basra geland waren. Als vergelding voor dezen maatregel open den de Britsche troepen op 2 Mei het vuur op de Iraksche strijdkrachten. Een waarschuwing van de Duitsche regeering. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Officieel wordt bekend'gemaakt Na de ontwikkeling van den oor log in het Oosten der Middelland- sche Zee moeten in de toekomst ook gevechtshandelingen der Duit- sche strijdkrachten op de Roode Zee verwacht worden. Ieder schip, dat dit, daarmede tot operatiege bied geworden, zeegebied bevaart, stelt zich bloot aan vernietiging door mynen en andere oorlogsmid delen. De Duitsche regeering waarschuwt der halve dringend voor het bevaren van het in gevaar gebrachte gebied, dat als volgt is begrensd Het Noordelijke deel van de Roode Zee met inbegrip van de Golf van Suez en de golf van Akaba tot aan den Noordelijken keerkring. Uitgezonderd blijven de terri toriale wateren van Saoedie Arabië. Een regeling voor het bevaren van het genoemde operatiegebied door speciaal ge kenmerkte pelgrimschepen blijft voorbe houden. DE VERLIEZEN DER ENGELSCHE MARINE. De verliezen der Britsche marine, die in April, bij de vlucht der Engelsche troe pen uit Griekenland, zeer groot waren, duurden in Mei voort. Tusschen 1 en 12 Mei, aldus verneemt het D.N.B, zijn zes Engelsche. oorlogsbodems tot zinken ge bracht en vijf in gevechten ernstig be schadigd. In de zeeën rondom Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een torpedobootjager, een wachtschip van on geveer 1.000 ton, een motortorpedoboot en twee patrouillevaartuigen tot zinken ge bracht. Bij Malta is, eveneens door een luchtaanval, een Engelsche duikboot ver nield, in de golf van Soeda bij Kreta is een Engelsche kruiser door voltreffers ern stig beschadigd. Bij de beschieting van Benghazi door een Britsch eskader zijn door den Duitschen tegenaanval, onderno men door Stuka's, drie Engelsche kruisex-s en toi-pedobootjagers zwaar beschadigd. Bovendien is een Britsche duikbootval door een duikboot getorpedeerd. DUIKBOOT AANVAL OP EEN CONVOOL Van een Engelsch convooi in het Noor delijk deel van den Atlantischen Oceaan zijn door Duitsche duikbooten 13 vracht schepen vernietigd, verneemt het D.N.B. Het eerst gelukte het een duikboot in actie te komen tegen het door oorlogssche pen krachtig beschermde convooi en in herhaalde aanvallen vier schepen tot zin ken te brengen. De achtervolging van het stei"k gedunde, doch nog in gesloten for matie varende convooi werd begonnen door anöere duikbooten. Ondanks den hevigen afweer door Engelsche torpedoboot jagers gelukte het hun negen zwaar beladen schepen uit het convooi weg te schieten. Deze nieuwe convooiramp kostte Enge land dertien met oorlogsmateriaal vol ge laden vrachtschepen, met een gezamenlij- ken inhoud van 76.000 b.r.t. NOORSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. In marinekringen te New York ver klaart men, dat de voor Engeland varen de Noorsche vrachtschepen „Augvald" (4811 ton) en „Profit" (1608 ton) in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken zijn gebracht. Beide schepen waren onlangs niet oorlogstuig aan boord) naar Engeland vertrokken. DE NIEUWE VLEESCHB0N. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij deelt het volgende mede met betrekking tot de dis tributie van vleesch en vleeschwaren De met „15 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart geven gedurende het tijdvak van Don derdag 15 Mei tot en met Donder dag 22 Mei a.s. elk recht op het koopen -van een half randtsoen vleesch, been inbegrepen of een half rantsoen vleeschwaren. De met „15 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft in bovenge noemd tijdvak uitsluitend recht op een half rantsoen vleeschwa ren. Het koopen met deze bonnen blijft ge oorloofd tot en met Zaterdag 24 Mei a.s. Het rantsoen vleesch, dat per twee bonnen kan worden gekocht, bedraagt 100 gram. Het rantsoen vleeschwaren, dat per twee bonnen kan worden gekocht, be draagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, kalfs-, paarden- en scha- penvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rol pens en knakworst, 125 gram voor lever artikelen, tongenworst en nierbrood, 150 gram voor bloedworst of 100 gram ver duurzaamde kip, eend, gans of kalkoen, been inbegrepen. Nogmaals wordt er de aandacht op ge vestigd dat de de met „een rantsoen vleesch" gemerkte bonnen elk recht geven op 100 gram vleesch (been inbegrepen) of 1 rantsoen vleeschwaren als boven om schreven. DE SCHEERZEEP-BON. Alleen de paarse bon „K" van de textielkaart geldig. De secretaris-generaal van het departe ment* van handel, nijverheid en scheepvaart deelt het volgende mede Zooals bekend geeft de met „k" gemerkte bon yap de nieuwe textielkaart, welke werd uitgereikt aan mannen en jongens van 15 jaar en ouder recht op het koopen van 50 gram scheerzeep of een tube dan wel een pot 3cheercrème. Nu is echter gebleken, dat ondanks bo- venstaande duidelijke omschrijving bij ver scheidene detaillisten ook de met „k" ge merkte bonnen van de drie andere soorten textielkaarten worden aangeboden, waarop in enkele gevallen eveneens scheerzeep werd afgeleverd. In verband hiermede wordt er nadrukkelijk de aandacht op ge vestigd, dat uitsluitend de paarse bonnen „k" van de textielkaart van mannen en jongens boven 15 jaar recht op scheerzeep of scheercrume geven. Op den met „k" gemerkten bon van de textielkaart van jongens van 3 tot 15 jaar, van vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder en van meisjes van 3 tot 15 jaar, welke respectievelijk groen, lichtoranje en blauw van kleur zijn, mag dus geen scheer zeep of scheercrème worden afgeleverd. Het afleveren op deze bonnen is strafbaar, ter wijl daarop begrijpelijkerwijze geen herbe voorrading zal plaats vinden. Generaal-veldmaarschalk Von Wltzleben in Den Haag, Op een bezichtigingsreis door de weste lijke gebieden is generaal-veldmaarschalk Von Witzleben gisteren te 's Gravenhage aangekomen. De veldmaarschalk bracht bij deze gelegenheid een bezoek aan den militairen bevelhebber hier te lande, ge neraal der vliegers Fr. Christiansen, en aan den Rijkscommissaris voor de bezette Necbrlandsche gebieden, Rijksminister Seyss Inquart. De ontwikkeling van het bedrijfsleven. Dinsdag heeft de afkondiging plaats gevonden van het derde uitvoeiïngsbesluit van den secretaris-generaal van het. de partement van handel, nijverheid 'en scheepvaart, betreffende den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwik keling van het bedrijfsleven. De publicatie van dit besluit vestigt nog eens de aan dacht op de belangrijkheid van het com plex van maatregelen, welke in de laatste maanden met het oog op den organïsato- rischen opbouw van het Nederlandsche bedrijfsleven zijn getroffen. Visschers schenken een deel van hun loon aan Winterhulp Nederland. Nu de visschers weer de kustvisscherij kunnen beoefenen en hun inkomsten daar door ruimer zijn dan vroeger, hebben een 20-tal visschers besloten' 1 procent van de inkomsten af te staan voor minder be- deeldie landgenooten. Als eerste gift had den zij een bedrag van 2500 gulden aan geboden. Deze daad is bijzonder sympathiek, als men bedenkt, dat de gevaren op zee op het oogenblik veel grooter zijn geworden. Des ondanks trekken de visschers er op uit en is er weer leven in IJmuiden gekomen, hetgeen ook aan anderen ten goede komt. Het maken van vingerafdrukken voor het nieuwe persoonsbewijs is een bezigheid, die met groote nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd. Verkoopen van distributiebescheiden niet geoorloofd. Nieuwe voorschriften vastgesteld. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij en van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt het volgende met be trekking tot de verschillende distributie bescheiden bekend. Het koopen, verkoopen en onbevoegd voorhanden hebben van distributiestam kaarten is zooals op deze kaarten is aangegeven verboden. Aan dit verbod is een uitbreiding gegeven in dien zin, dat in den ver volge ook het koopen, verkoopen, te koop aanbieden en onbevoegd voorhanden hebben van de overige distributiebescheiden zooals alge- meene bonkaart, vleeschkaart, bloemkaart, textielkaart, boter- en vetkaart enz. verboden is, aange zien het verkoopen van distributie bescheiden in strijd is met een der grondbeginselen van de distributie. Bovendien is het verboden bij het ruilen van bonnen, al dan niet tegen geldelijke vergoeding, bemiddeling te verleenen of gelegenheid tot het ruilen van bonnen in café's e.d. te bieden. Z.g. „ruilrubrieken" in dagb^den en tijd schriften, alsmede „ruilbureaux" voor dis tributiebescheiden, zijn dus niet meer ge oorloofd, terwijl het de pers evenmin is toe gestaan advertenties betreffende bonnen- ruil op te nemen. Voorts is bepaald, dat personen, wier distributiestamkaarten zijn voorzien van de gestempelde aanduiding „hoofd", maar die tengevolge van gewijzigde omstandigheden geen hoofd van een gezin of samenwoning meer zijn, of niet meer afzonderlijk een zelfstandige huishouding voeren, onverwijld hun distributiestamkaart aan den burge meester tot wijziging van de gegevens die nen aan te bieden. Eigenhandig wijzigingen in deze gegevens aanbrengen is niet toege staan. Tevens is een regeling getroffen met be trekking tot de extra distributiebescheiden, welke verstrekt worden aan personen, die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten. Waxmeer de betrokken persoon dien arbeid ten gevolge van gewijzigde omstandigheden niet meer verricht, zullen de extra ver strekte distributiebescheiden weer bij den plaatselijken distributiedienst ingeleverd moeten worden. Aangezien in de practijk is gebleken, dat vele handelaren niet de noodige zorg in acht nemen bij het bewaren van de bonnen en andere distributiebescheiden, die zij onder hun berusting hebben, is bepaald, dat ieder, die terzake van de uitoefening van zijn be roep of bedrijf distributiebescheiden onder zich heeft, verplicht is de noodige zorg bij het beheer en het bewaren daarvan aan te wenden. Handelaren, die op onverantwoor delijke wijze met distributiebescheiden om springen loopen derhalve de kans met den strafrechter in aanraking te komen. Een nieuw model bankbiljet van f 10.-. De directie van de Nederlandsche Bank maakt ingevolge artikel 17, lid 1 der bankwet 1937 bekend, dat zij een nieuw model bankbiljet van 10 in omloop zal brengen. Op de voorzijde is de tekst „De Nederlandsche Bank betaalt aan toonder tien gulden". geplaatst in een geguillocheerde rozet, waarvan de kleur van links naar rechts overgaat van blauw in donker grijsachtig groen. De handteekeningen van den secretaris en van den president zijn respectievelijk links en rechts onder de rozet geplaatst. Het rechter gedeelte van het biljet wordt ingenomen door een gegraveerd portret naar het schilderij „De schoone herderin" van Paulus Moi-eelse. Het portret is ge plaatst boven een compositie van geguil locheerde rozetten en hiermede te zamen gevat in een lijst van geguillocheerde bladmotiefjes. Het linkergedeelte van het biljet is in het midden onbedrukt en toont bij door zicht als watermerk het beeld van een ouden man Verder komt ongeveer in het midden van het biljet eenige malen onder elkaar als watermerk het getal „10" voor, terwijl in den rechter benedenhoek als watermerk de paraaf „J. F. de B." zichtbaar is.1Ter zijde van het portret- watermerk staan verticaal in sierschrift de woorden „De Nederlandsche Bank" in blauwe kleur, onder het watermerk is een schelpvormige geguillocheerde figuur ge plaatst, waarin tusschen de kleuren blauw en bruinrood een figuur van fijne witte lijnen zichtbaar is. Het overige deel van de voorzijde van het biljet wordt ingeno men door een patroon van golvende lijnen, waarin de kleuren bruin, grijsblauw en groen elkaar afwisselen aan de boven zijde is het getal „10" in gestreepte cijfers tweemaal aangebracht. Op de achterzijde van het biljet staat een in rood, blauw en grjjs gedrukt wapenschild, begrensd door geguillocheer de rozetten in de kleuren helderbruin, don- kei*5ruin en groen en omsloten door smalle gelinieerde banden in helder., en donker bruine kleur. De ruimten tusschen de ban den zijn boven en onder het wapenschild gevuld door gestyleerde afbeeldingen van oranjetakken in roode, blauwe en grijze kleur. In het midden over het wapenschild en de rozetten zijn de woorden „De Ne derlandsche Bank" in donkerbruine kleur geplaatst. Ter rechterzijde van het biljet is ter plaatste van het portret-watermerk een gedeelte onbedi-ukt gelaten. Dit ge deelte wordt omsloten door een veld van blauwe en grijze horizontale golflijnen, waarop het getal „10" boven en beneden voorkomt Het getal „10" is verder ge plaatst in den linker-bovenhoek van het biljet. Onder het witte vakje is op een grijzen ondergrond de tekst van artikel 208 van het Wetboek van Strafrecht af gedrukt De overige ruimte op de achter zijde van het biljet is linies gevuld met ho- rizontale en rechts met verticale golflijnen in afwisselend groene en biuine kleur. Serieletters en nummers zijn driemaal in zwart gedrukt, n.l. links en rechts aan de bovenzijde en links aan de benedenzijde van het biljet. Het woord „Amsterdam" en den datum zjjn in den rechterbeneden hoek aangebracht. De namen van den ont werper C. A Lion Cachet, en van de drukkers Joh. Enschede en Zonen zijn bo ven het portret-watermerk in het witte vakje geplaatst De biljetten zijn gedrukt op papier van ongeveer 144 X 82 mm. en gedateerd van 9 Juli 1940 af. Het ligt in de bedoeling dit water merk te zijner tijd te doen vervangen door een watermerk, voorstellende een druiven tros met ranken. In dit papier is een pa raaf-watermerk „De B" in den linkerbe- xxedenhoek geplaatst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1