De legerberichten van gisteren. Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Dinsdag 13 Mei 1941 De luchtaanvallen op Engeland. Groote verwoestingen aangericht. HET PARLEMENTSGEBOUW IN LONDEN GETROFFEN. Naar uit de berichteL van den Londen- schen berichtendienst blijkt, is de nacht van Zaterdag op Zondag „voor de brand weer een van de drukste geweest". Onder de „verschillende belangrijke gebouwen", die als getroffen worden opgegeven, be vindt zich ook het parlementsgebouw. Reuter meldt hierover „Het is te vree zen, dat het Lagerhuis voor zijn weder opbouw niet meer gebruikt kan worden". De wandelgang bestaat niet meer, de vergaderzaal ligt in puin, de plaatsen voor de afgevaardigden, de diplomatenloges, de publieke tribunes zijn geheel vernield.Op de plaats van het zoo beroemde gebouw vindt men thans een puinhoop van meer dan 50 voet hoogte. Reuter meldt omtrent de schade .in het Lagerhuis „Ergens midden in een groote hoop puin liggen de groote eiken deuren van het Lagerhuis". Zij vormen een bijzon der onderdeel van het Huis en werden zeer vaak op ceremonieele wijze dichtge daan als iemand een boodschap van het Hoogerhuis tracht. De stoel van den spea ker en het katheder der sprekers zijn door hetzelfde lot getroffen. Opmerkelijk is, dat de schuilplaats voor de afgevaardigden Weerstand heeft geboden, terwijl de schuil-"" plaats voor de leden der regeerir.g zeer z.rsar beschadigd is. DE AANVALLEN VAN ZONDAGNACHT. Hét zwaartepunt der aanvallen van het Duitsche luchtwapen in den nacht van 11 op 12 Mei lag, naar het D.N.B. "verneemt, op de Britscjie vliegvelden, vanwaar de vluchten naar Duitschland worden onder nomen. Vijf en' veertig vliegvelden werden door deze aanvallen getroffenen deels zeer zwaar getroffen. De Duitsche vliegtuigen naderden hun^ doelen vaak in scheervluéht en wierpen hun bommen van geringe hoog te neer. Deze, den vorm van een overval aannemende aanvallen hadden belangrijke successen, aangezien in den door de maan verlichten nacht op die wijze, ook gecamou fleerde en afgezette vliegtuigen konden worden gezien. Op het vliegveld Driffield werden twaalf klaarblijkelijk voor den start gereedstaande vliegtuigen vernield, In Bos- combedown werden vijf vliegtuigen ge troffen. Op bijna alle vliegvelden sloegen bommen in in loodsen, waar vaak branden en zwai'e ontploffingen ontstonden. Groote branden ontstonden bijvoorbeeld op. de vliegvelden van Exeter, Tangmere en Lin ton, waar benzine- en munitieopslagplaat sen in brand raakten en onder groote en aanhoudende ontploffingsverschijnselen uit brandden. Voorts werd met goed zicht op de aarde Middlesbrough, waar talrijke groote bran den werden waargenomen, o.a. een brand in een groote fabriek van ruwijzer en staal, gebombardeerd. In Pambroke konden even eens, nadat de bommen waren neergewor pen, groote branden worden waargenomen. Bij aanvallen op schepen in den loop van Zondag is een koopvaardijschip van 5.000 brt., dat in een convooi voer op ongeveer 500 kilometer ten westen 'van de Tory- eilanden aan de westkust van Noord-Ier- land door bomtreffers op de .scheepswand zwaar beschadigd. In den nacht werd nog een koopvaardijschip van 5.000 brt. bij Torquay aan de Engelsche zuidkust door drie bomtreffers zwaar beschadigd. Bij aanvallen van Duitsche Messer- schmitts op de Britsche zuidkust zijn Zondagavond vijf Engelsche Spitfire ma chines zonder eigen vérliezen boven Britsch gebied en boven het Kanaal neergeschoten. Gisterochtend heeft een Duitsche .jager bij Portsmouth een Bristol Blenheiifitoestel, dat juist was opgestegen, neergeschoten. Verder hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen in den loop van Maandag voor de Brit sche Oostkust een'zwaar bela,den Britschen koopvaarder van rond 8000 brt tot zinken gebracht. ENGELSCHE AANVAL OP BREMEN EN HAMBURG. Het D.N.B. meldt dpt Engelsche lucht strijdkrachten gisternacht Hamburg en Bremen hebben aangevallen. Evenals bij de twee vorige aanvallen werden te Bremen vooral de woonwijken in de binnenstad be stookt. Het groote stedelijke ziekenhuis, welks operatiezaal bij den vorigen aanval getroffen was, is opnieuw door bommen besc.hadigd, evenals het St. Joseph zieken huis. Op het havengebied werden slechts weinig brisantbommen geworpen, hier ge raakten eenige loodsen in brand. Dank z^ de voorbeeldige discipline zijn de verliezen onder de burgerbevolking gering. Een sterke afdeeling Engelsche vliegtui gen wierp brand- en brisantbommen op het Hamburgsche, die in de woonwijken van Altona groote schade aan huizen aanricht ten. In een brouwerij brak oen felle brand uit, die echter spoedig gebluscht kon wor den. Deze laatste aanval op Hamburg stuitte op een afweer, die de vliegtuigen reeds aan den rand van het stadsgebied verstrooide: De toestellen veranderd: 1 van koers, vijf werden er neergeschoten. De enkele vlieg tuigen, die de stad konden bereiken,, brach ten verder door brisant- en brandbommen schade toe aan een aantal woonhuizen en een naast een ziekenhuis staande kerk, die geheel uitbrandde. Op een begraafplaats werden graven door brisantbommen ver: nield. Schade aan voor den oorlog belang rijke objecten is niet veroorzaakt. Drie kinderen en drie volwassenen zijn om het leven gekomen. Verscheidene personen zijn gewond. Vliegveld Miccaba op Malta bestookt. Zondagnacht h,ebben formaties Duitsche bommenwerpers, naar een specialén corres pondent v,an Stefani meldt, de gebouwen en de startbanen van het vliegveld Miceaba op Malta, ondanks het hevige afweervuur met bommen' van zwaar en het zwaarste kaliber bestookt. Er werd aanzienlijke schade aangericht en er ontstonden branden, die zich snel uit breidden en nog op vele kilometers afstand zichtbaar waren. De aanval werd begunstigd door helder weer. Bommen op de streek van het Suezkanaal. Naar Reuter uit Cairo meldt, heeft het Egyptische ministerie van binhenlandsche zaken in een communiqué bekend gemaakt, dat vijandelijke vliegtuigen in den nacht van Zaterdag op Zondag voor de derde maal bommen geworpen hebben op de streek van het Suezkanaal, en schade veroorzaakt heb ben. Hedennacht weer Duitsche aanvallen op Engeland. Het D.N.B. meldt, dat den afgeloopen nacht gevechtsvliegtuigen van het Duit sche luchtwapen, ondanksongunstige weersgesteldheid, de aanvallen op haven werken en andere belangrijke militaire doelen aan de Zuid- en Zuidoostkust van het Britsche eiland hebben voortgezet. Rapporten der bemanningen over nadere bijzonderheden zijn nog niet--beschikbaar. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Zwakke vijandelijke luchtstrijdkrachten zijn in den nacht van Maandag op Dins dag naar West- en Zuidwest Duitschland gevlogen en hebben' op eenige plaatsen bommen geworpen\ Er ontstond geen mili taire'schade. De overige schade is gering. Engelsche vliegvelden aangevallen. Uit New-York meldt het D.N.B. Vol gens een bericht uit Londen is van be voegde zijde toegegeven, dat Duitsche luchtstrijdkrachten vliegvelden der R.A.F hebben aangevallen. Daarbij zijn slachtof fers gemaakt en is schade aangericht. x BARKASSEN TE GIBRALTAR TOT ZINKEN GEBRACHT. Uit Algeciras meldt het D.N.B. De autoriteiten van Gibraltar hebben bevel gegeven to_ het doen zinken van barkas sen van middelbare tonnage in de vaar geul voor koopvaardijschepen naar de ha ven. In de koopvaardijhaven zelf zijp de zelfde maatregelen genomen. DUITSCHE TROEPEN BEZETTEN HET EILAND MILOS. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Door een moedige manoeuvre hebben Duitsche troe pen het eiland Milos bezet. Het garnizoen werd volkomen overrompeld, waarbij 118 Engelsehen en 200 Cretenzers gevangen zijn genomen. Milos ligt ^an den Zuidrand der Cyclaöen en ligt op slechts 120 kilo meter van de Noordwestelijke punt van Kreta. De verliezen der Grieksche vloot. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Bij de dekking van den Engelschen terugtocht heeft de Grieksche oorlogsvloot, die de inscheping der Engelschen moest bescher men en daardoor in het brandpunt der Duitsche luchtaanvallen stond, een pant serkruiser, drie torpedobootjagers en .zeven torpedobooten verloren. De geheele Griek sche vloot bestond uit twee pantserkrui sers, tien jagers en 13 torpedobooten. De grenzen tusschen Duitschland en Kroatië. De Duitsche commissie tervaststelling van de definitieve grenzen tusschen Duitschland en den onafharikelijken Kro- atischen staat is gisteren met haar werk zaamheden begonnen. Kroatische troepen bezetten thans ter afbakening van het ge bied tegenover Servië de oude Bosnische grens en herstellen daarmede de grenslij nen van 1914. Militaire voorbereidingen in den Stillen Oceaan. Uit Tokio meldt het D.N.B. Het Japan- sche blad „Jomioeri Sjimboen" maakt in een bericht, dat volgens dit. blad op be trouwbare inlichtingen berust, melding van militaire voorbereidingen in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Bijzondere voorbereidingen, zoo schiïjft het blad, wor den getroffen in Singapore, Manilla en Soerab'aja. Voortdurend worden nieuwe strijdkrachten uit Nieuw-Zselard, Austra lië en Indië aangevoerd. Op 9 Mei zijn in Manilla een A_meri- kaansch marinetransport van ongeveer 2.000 man en eenige bommenwerpers aan gekomen. In de haven Cavite bij Manilla liggen het vlaggeschip van de Amerikaan-- sche vloot in de Aziatische wateren „Hous ton", alsmede het vliegtuigmoederschip „Ranger". Verder liggen daar verscheidene torpedojagers en bijna twintig .duikbooten. Het mijnenveld voor Hongkong is uitge breid. In Singapore, zoo schrijft het blad verdér, zijn ongeveer 40.000 man Austra lische troepen aangekomen en naar het Noordelijke front gegaan. Algemeen wordt de totale sterkte in het gebied van Malak ka op ongeveer 100.JOU man geschat. Aan vlooteenneden liggen daar ongeveer zes kruisers,, verscheidene torpedojagers en een vliegtuigmoederschip. Ook Nederlandsch-Indië is aanzienlijk versterkt. Soerabaja is tot een vlootbasis gemaakt. Aan vlooteenheden zijn daar op gemerkt: vier kruisers, twaalf torpedoja gers, achttien duikboéten en ongeveer hon derd kleine vaartuigen. In verscheidene andere havensi zoo meent dit blad, zijn marine-vliegtuigen va:i Amerikaansch type geconcentreerd. De „Jomioeri Sjimboen" besluit zgn ar tikel met de verklaring, dat door het. samengaan met Tsjoenking de Japansche strijdkrachten in China vastgehouden moe ten worden, terwijl gelijktijdig de ravitail- leeringslinie naar Engeland moet worden gewaarborgd. De stakingen in Amerika. Uit New "York méldt het D.N.B. De ar beiders van de marinewerf in Boston zijn gisteren in staking gegaan. De werf heeft opdrachten ter waarde van drie millioen dollar. De stakingstoestand bg andere wer ven aan de Westkust is verscherpt. Voor de Bethlehemwerf in San Francisco én vier andere groote werven zijn stakingsposten geplaatst. De Bethlehemwerf heeft kruisers en torpedobootjagers ter waarde van drie honderd millioen dollar in aanbouw. Door een staking van' de machinisten zijn elf werven en droogdokken gedwongen tot sluiting. Vijftien tot twintigduizend arbeiders zijn hierbij betrokken. De machi nisten eisc.hen een hooger uurloon. Sterke afdeelingen politie doen dienst, ter bescher ming van de werven. HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Het luchtwapen viel Zondagnacht tal rijke vliegvelden in Zuid- en midden-En geland met goede uitwerking aan. In hangars, kwartierruimten, technische in stallaties en benzineopslagplaatsen ont stonden zware branden. Op verscheidene vliegvelden' werden bomtreffers geplaatst tusschen geparkeer de zware gevechtsvliegtuigen. Bij andere luchtaanvallen op industrieele doelen in de kustgebieden van Zuid- en midden-En- geland ontstonden in een voor den oor log belangrijke fabriek van Middlesborough alsmede in de dockinstallaties van Pem broke groote branden. Gevechtsvliegtuigen vernietigden in het zeegebied van het St. Georgekanaal uit twee door oorlogsschepen vergezelde con- vooien twee koopvaardijschepen met teza men 16.000 brt. en een tankschip van 8.000 brt. Bovendien werden drie groote koopvaardijschepen door bommen zwaar beschadigd. Bij een aanval op de Britsche Zuidkust "'schoten Duitsche jagers vijf Britsche jachtvliegtuigen van het type Spitfire neer. In Noord-Afrika wederzjjdsche activiteit van de artillerie. Duitsche duikbommen werpers plaatsten in den nacht van 10 op 11 Mei bomvoltreffers van het zwaar ste kaliber op drie eenheden van een Britsche vlootformatie ter hoogte van Benghazi en dwongen dit terug te kee- ken. Op het eiland Malta plaatsten Zon dagnacht Duitsche formaties geveehts* vliegers bomtreffers op de installaties van het vliegveld van Luca alsmede op een torpedo-opslagplaats en op de staatswerf van de haven La Valetta. Er ontstonden groote branden en hevige ontploffingen. DE DUITSCHE GAATJESMUNTEN WORDEN ONGELDIG. De rijkscommissaris voor de bezette Ne- dsrlandsche gebieden heeft met ingang van 15 Mei 1941 de Reichskreditkassenmunten van 10 en 15 Reichspfennig als wettig be taalmiddel uit den omloop genomen. De munten zullen nog tot einde Mei 1941 dooi de Reichskreditkasse Amsterdam als door de Nederlandsche Bank en haar filialen in betaling worden aangenomen of gewisseld. Nadrukkelijk dient er op te worden ge wezen, dat deze maatregelen slechts betrek king hebben op de Reichskreditkassen munten, dit zijn de1 Duitsche munten met een gat, welke slechts bestemd zijn voor de circulatie in de bezette gebieden, doch niet op de rijksmunten, welke in Duitsch land geldig zijn. Deze laatste blijven ook in het verkeer en kunnen in betaling wor den aangenomen. PRIJZENBESCHIKKTNG CHEMISCHE PRODUCTEN NO. 1. Blijkens een in de staatscourant van 12 dezer afgekondigde beschikking van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart wor den door hem voor een aantal chemiscne producten, te weten aluminiumsulfaat, ba- riumcarbonaat, natriumacetaat en salmiak maximum-prijsregelingen vastgesteld, waar door, voqr zoover noodig, de prijzenbeschik- king invoergoe<?eren no. 1 voqr de prijsbe paling dezer goederen buiten werking treedt. De inhoud dezer maximum-prijsre gelingen zal door het rijksbureau voor che' mische producten, Koningskade 15, 's-Gra- venhage, periodiek in de vakbladen worden bekend gemaakt en overigens op aanvraag aan de belanghebbenden worden medege deeld. OVERSTROOMINGSRAMP IN BRAZILIË VOORBIJ. Het hooge water in den staat Rio Gran de do Sul (Brazilië) is aan het zakken. Het leven in de stad Porto AJegre wordt weer normaal. Dank zij de hulpverleening van de regeering heeft de stad al weer- electrfciteitsvoorziening benevens post- en telegraafverbinding met de rest van Bra zilië. De vijand wierp in den nacht van Zon dag op Maandag met vrij sterke strijd krachten bommen voornamelijk op Ham burg en Bremen. De materieele schade aan industrieele installaties is gering. An dere schade ontstond vooral in woonwij ken. Onder de burgerbevolking vielen dooden en gewonden. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten zeven van de aanvallende Britsche vliegtuigen neer. In de periode van 9 tot 11 Mei verloor de vijand in totaal 36 vliegtuigen. Hier van werden er 19 door nachtjagers, zes in luchtgevechten overdag en drie dooi de luchtdpelartillerie vernietigd. Een vlieg tuig werd op den grond vernield. Lichte zeestrjjdkrachten schoten drie, de marine- artillerie vier Britsche vliegtuigen neer. In dezelfde periode gingen 18 eigen vliegtuigen verloren. Bij den grooten aanval op Londen in den nacht van 10 op 11 Mei hebben zich de bemanningen van twee gevechtsvlieg tuigen bijzonder onderscheiden n.1. eerste luitenant Haag, Feldwebel Lenger, onder officier Wolf en tweede luitenant Korn- blum, onderofficier Lichting, onderofficier Sprenger, Gefreiter Schafer. HET ITALIAANSCHE. Het Italiaansche opperbevel meldt: In Noord-Afrika activiteit van de artil lerie in het gebied van Tobroek. In den nacht van 10 op 11 Mei hebben vijande lijke vlooteenheden een poging gedaan om Benghazi te bombardeeren. Onze kustbat- terijen grepen terstond in en dwongen te zamen met onze bommenwerpers den vij and tot den aftocht. Drie eenheden wer den door bommen van zwaar kaliber midscheeps getroffen. In Oost-Afrika heeft de vijand in den sector van Amba-Alagi met sterke strijd krachten aanvallen gedaan, welke echter overal gemakkelijk werden afgeslagen. Slachtschapen en slachtrundereh. BEPERKENDE REGELEN VASTGESTELD. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd deelt mede, dat de secre taris-generaal van het departementvan landbouw en visscherij een tweetal besluiten heeft uitgevaardigd, waarin beperkende re gelen zijn gesteld ten aanzien van den han del in voor de slacht geschikte schapen en runderen. Het verhandelen en afleveren van alle voor de slacht geschikte schapen en alle voor de slacht geschikte runderen, welke van een zoodanige kwaliteit zijn, dat zij bij classificatie zouden worden ingedeeld in een van de klassen aa, a of b, is verboden» De slachtschapen en aa, a en b-runderen mo gen alleen verhandeld en" afgeleverd worden aan de door de Nederlandsche veehouderij- centrale erkende marktveehandelaren ter levering aan de Nederlandsche veehouderij- centrale met gebruikmaking van dé daar voor bestemde opgavekaarten. In uitzonderingsgevallen bestaat de ge legenheid ontheffing te verkrijgen van de in bedoeld besluit gestelde verbodsbepalin gen. Men wende zich daartoe tot dén pro vincialen voedselc^mmissaris of tot. de Ne derlandsche veehouderqcentrale. De aandacht van belanghebbenden wordt er nog op gevestigd, dat niet alleen het te koop aanbieden en verkoopen, maar ook het koopen van de slachtschapen en van de slachtrunderen van de klassen aa, a en b verboden en dientengevolge strafbaar is. Wederopbouw. De heeren B.- Boezeman en A. van Vliet van de afdeeling bouwkunst, beelden de kunsten en kunstnijverheid' van het departement van volksvoorlichting en kun sten hebben dezer dagen een bezoek ge bracht aan Noord-Brabant en Zeeland ten einde zich op de hoogte te stellen van de vorderingen, welke met den wederopbouw worden gemaakt. In Zevenbergen, Roosendaal, Yerseke, Middelburg en Vlissingen, alsmede in Deume, Katwijk aan de Maas en in Mill werden besprekingen gevoerd met de lei ders der bouwbureaux aangaande de archi tectuur der te bouwen woonhuizen en boer derijen. ONTVOERD DOOR P. MATTHEU8 6) „Vooruit, Kelly, schiet op", bromde Graildle ongeduldig. Het portier aan de voorzijde werd ge opend de voetstappen van den kleinen man verwijderden zich. Dadelijk daarop piepte een hek, de kleine man kwam terug en ze roden verder. Ze reden nu nog langzamer dan tevoren. Onder de wielen knarste het zachtjes. Grint! dacht Jerry. Een grintpad! Daarop hielden ze nogmaals stil. En dit- scheen het einde van den rit te zijn. „Uitstappen!" zei Gradidle en pakte hem 'bij een arm. Jerry stapte mét Graddle steeds naast zich vier steenen stoeptreden op, strompelde over een. drempel en werd een houten trap op geleid. Boven volgde een zwenking naar rechts. Daarop knarste een deur. Jerry deed nog twee passen en vtoen werd hem de doek afgenomen. Tecwijl Gradale hem de handen los maakte, keek hij om zich heen. Hij be vond zich in een kleine, ka'e kamer, die slechts een veldbed, een stoel én een tafel bevatte. Het raam was van tralies voor zien en bevond zich vlak onder het pla fond! Bovendien was aan de buitenzijde een scheeve houten kast aangebracht, die wel het licht doorliet, maar hét uitzicht onmogelijk maakte. Een werkelijke gevangeniscel. „Zoo", zei Graddle, terwijl hg op den stoel en het bed wees, „maak het je maar zoo makkelijk mogelijk. Je moet nog wachten. De chef komt vanacht pas." Hij wendde zich naar de deur. „Ho!" riep Jerry hem na. „Wacht eens even! Als ik hier dan zoo moet blijven zitten kan ik dan niet wat eten krij gen? Je kunt me toch met goed fatsoen niet laten verhongeren." Graddle draaide zich om en keek hem koeltjes aan. „Zoo, kan ik' dat niet En óf ik dat kan!" „Ik protesteer!" riep Jerry woedend. „Ik moet een fatsoenlijk ontbijt hebben, begrijp je? Dat meet ik!" .Graddle keek hem peinzend aan en krabde een beetje verlegen aan zijn kin. „Hm ik heb voor zoo'n geval geen instructies", mompelde hij. „Ik heb er geen idee van,' wat de chef ervan zeggen zal. Hm, hm Plotseling deed hg een stap naar Jerry toe. 1 „Zul je' je handteekening zetten?" vroeg hij. „Wat?" vroeg Jerry verbluft. „Óf je je handteekening zult zetten?" „O, juistJerry onderdrukte met moeite een grgns. „Natuurlijk zal ik mgn handiteekening .Zetten." „Beslist?" „Heel beslist." Graddle. keek hem met onverholen wan trouwen aan. Een chèque?" vroeg hy „Van een hm behoorlijk bedrag?" „Ik onderteeken alles, wat je me voor legt", verzekerde Jerry met een eerlgk ge zicht. „Zul je met je w.erkelijken naani voluit onderteekenen?" „Daar geef ik je mgn woord op", zei Jerry. Graddle dééd nog een pas naar hem toe en klopte hem op den schouder. „Weet je wat?" bromde hg. Eigenlijk ben je een heel verstandige man. Het spgt me bgna, dat ik je in den auto een oplawaai heb moeten geven." „O, daar spreken we later nog wel eens over", antwoordde Jerry. „Dat hoop ik tenminste.". Grijnzend trok Graddle zich terug en sloot de deur achter zich. Na een half uur kwam hij weer terug en zette een blad op de tafel, dat met een rijkelgk ontbgt beladen was. „Smakelijk ,eten!'' zei hg en ging weer weg. Toen hij weer na een half uur terug kwam, zag hij tot zijn Oroote verbazing dat niets maar da.n ook niets van al die' goede dingen was overgebleven. Alle borden en schotels waren leeg. „Goede hemel, jg kan er ook mee over weg", zei hg. „Waar heb je dat alles ge laten?" Dit lt^er grijnsde Jerry. Ondertusschen was Gill, de jonge chauf feur, reeds lang weer thuis gekomen. Hij zette zijn wagen wat onbesuisd stil en rende naar boven, naar .de werkkamer van mister Tiggel, om rapport uit te brengen. Mister .Tiggel hoorde hem zwggend aan. Het feit, dat Gill de pillen niet had mee gebracht,- interesseerde hem verder niet. Een hoofdvereischte voor de werkzaam heid van de pillen was namelgk, dat ze op de nuchtere maag moesten worden in genomen. En de gelegenheid daartoe was voor vandaag toch voorbg. Toen Gill met zijn werhaal klaar was, keek mister Tiggel hem strak aan en fronste zgn voorhoofd. „Je beweert dus, dat een vreemde jonge man uit den auto kwam?" vroeg hij. „Ja mgnheer", zei Gill. „En je weet niet, hoe hg er in is ge komen Heb je onderweg nog stil ge staan? Of heeft de wagen onbeheerd voor het huis gestaan?" „Nee, mynheer. Ik heb den auto dadelgk uit de garage gehaald." „En de garage was net als altijd' op slot?" „Ja, mgnheer, net als altijd op slot". Mister Tiggel stond op, leunde met zijn beide armen op het blad van zgn schrijf-, tafel en keek Gill nog strakker aan. „Gill", zei hg, „heb je vanmorgen soms al wat gedronken?" „Maar meneerIkneemt u me niet kwaiyk „Je verhaal klinkt zeer ongeloofwaar dig", zei mister Tiggel en hij schudde gewichtig zgn hoofd. „We kunnen de zaak maar beter laten rusten. Ik vól nu naar de stad rgden. Maar laat je dit gezegd zgn En mister Tiggel zei nog zeer veel. Zooveel, dat den armen Gill het hoofd duizelde, tóen hij spoedig daarop de trap af in g. Hg wist zelf niet precies meer, of dat, wat hg verteld had, werkelgkheid of een soort van waakdroom geweest was. „Aan den eenen kant zou ik er een eed op kunnen doen", bromde hij in zich zelf. „Aan den anderen kantverdraaid nog toe Hij krabde zich wanhopig op het hoofd. HOOFDSTUK IV. Een kamer, waarin zich niets dan een bed, een tafel en een stoel bevinden, is op den duur geen geschikte verblgfplaats voor een jongen man. Vooral niet, als het venster 'is dichtgespijkerd en heelemaal geen uitzicht geeft, Jerry begon zich te vervelen. Eerst had hij zich op het veldbed geworpen en èen naar uur geslapen. Meermalen was hg daarbij gestoord door het luide brommen van vliegtuigen, die vlak over het huis heenvlogen. Daarop was hg eindelijk hee lemaal wakker geworden. Hij had er geen idee van, hoe Iaat het wel zou zgn Zgn horloge was reeds lang den weg van zgn andere bezittingen opgegaan en de dollai-s, die hij daarvoor gekregen had, waren ook al lang uitgegeven. Hg keek ar boven naar de smalle spleet, die de houten kast aan de boven- zgde van het raam open liet. Het was nog licht buiten. Maar het scheen hem toe, alsof het licht langzamerhand zwak ker werd. De zon scheen onder te gaan. Terwijl hg nog aan het raam stond, hoorde hg weer het luide gebrom van een vliegtuig en zag de romp van de machine hoog aan den hemel over de smalle spleet wegglgden. Het was een groot verkeers vliegtuig. Langzamerhand stierf hot geluid weg. Jerry ontdekte, dat hij weer honger kreeg, en begon tegen de deur te kloppen. Hg hamerde onvermoeid ongèveer vijf minuten achtereen. Toén liet zich buiten een stem hooren:: „Fallo! Wat is er?" Het was niet de stem van Graddle. „Kelly? Is Kelly da..r?" vroeg Jerry door de deur. Hij herimierde zich, dat Graddle zyn metgezel zoo genoemd had. Een onduidelijk gebrom was het ant woord. „Wat wil je?" vroeg de stem dan. „Eten. Ik heb honger. Breng me maar eens wat behoorlijks te eten." Het gebrom aan de andere zgde van de deur herhaalde zich. Het daalde af tot de diepste diepte*, van een basstem en kwam langzaam weer in hoogere regionen. „Dat kan niet11', zei de stem. „Nie mand heeft me gezegd, da* ik hier eten moet brenger. Dan moet je nog even wachten." Het klonk, of de spreker buiten zich vehwyderde. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5