III. Villi LOD Onze Kleintjes c J cz D c D GLANSVERF DEKKER MUZIEKHANDEL G. W. DEN BOER Advertentiën Persoonsbewijzen Schutte Thieme DE VEY MESTDAGH Middelburgse Vacantieschool. VROOM &DREESMANN FIRMA GEBR. VAN DAMME lerbouw en her-installatie Cen oraag en een antwoord PUIN EN GROND Overalls, Bakkersbroeken, Buizen, Slagersjassen, Sloven, Stofjassen. VOOR UW RIJWIEL Erven Gabriëlse Heden overleed na een langdurig lijden in de stich ting „Vrederust" te Bergen op Zoom, onze geliefde Zus ter. Tante en Behuwdtante, Mejuffrouw CORNELIA MEERMAN, in den ouderdom van 39 jaar en 7 maanden. A. BUIJS. E. BUIJS—MEERMAN. Wed. J. v. d. KETTERIJ— MEERMAN. M. MEERMAN. J. MEERMAN A. MEERMAN- DE NOOIJER. P. MEERMAN. Arnemuiden. 10 Mei 1941. Zuidwal C 106. Onzen dank voor de deelneming betoond bij het overlijden van onzen geliefden Broeder, JOHAN HENDRIK LE CLERCQ, te Den Haag. J. J. LE CLERCQ. C. F. LE CLERCQ. Middelburg, 13 Mei 1941. Voor de deelneming betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Zuster en Tante, KLAZINA DE JONGE, betuigen wij onzen hartelijken ^dank. Uit aller naam, A. DE JONGE. Js-Heer Abtskerke, 12 Mei 1941. Op een Handelskantoor op Noord-Beveland wordt gevraagd Brieven onder no. 1104, bureau van dit blad, Middelburg. Keurige etui's voor aan 6 kanten voorzien van door schijnend celluloid venster. Thans onmisbaar voor iedereen. PRljS SLECHTS 55 CENT. FRANS TIMMERMAN Walstr. 44 -tel. 76- Scheldestr. 7 VLISSINGEN. Zolang de voorraad dit toelaat, kunnen wij U nog leveren in bussen, merk „DE TWEE PIJLTJES". Deze verf wordt van de zuiverste grondstoffen samen gesteld, waardoor de duur zaamheid onbegrensd is. OROG1STERJ In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg. Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nij'verheid en Scheepvaart. IJZER- EN STAALVOORZEE" N1NG KLEIN-METAAL- INDUSTRIE. De directeur van het R\jlcsbureau voor ijzer en staal, maakt bekend, dat voor de verdeeling- van de ten behoeve van de klein-metaalindus- trie (te weten smeden, loodgieters, fitters, centrale verwarmingsinstal lateurs e.d.) beschikbaar gestelde beperkte hoeveelheden walserijpro- ducten (stafijzer, bandijzer, dunne plaat en licht balk- en u-ijzer) en pijpen (draad- en vlampijpen), het centraal bureau voor de klein- metaalindustrie is ingeschakeld. Voor het aanvragen van een toe wijzing dienen de desbetreffende ondernemingen zich uitsluitend te wenden tot genoemd centraal bu reau en wel tot de afdeeling wals- producten, Baanstraat 16, Utrecht, dan wel tot de afdeeling pijpen, B. W. Laan 48, Amersfoort. Dit geldt ook voor diegenen, die geen lid zijn van de bjj het centraal bureau aangesloten organisaties. Het bovenstaande is niet van toepassing, indien materiaal is be stemd voor de uitvoering van Duitsche opdrachten of bestellin gen van Nederlandsche contingent houders, aangezien te dien aanzien de materiaalvoorziening, zooals bekend, op andere wijze is gere geld. Maximillaan van Bour- gondië, driehonderd jaar geleden heerschte, had onze aloude Scheldestad al een roemrijke histo rie. De rasechte Vllssin- ger voelt zich met het wel en wee van zijn stad verbonden, ook al verblijft hij tijdelijk el ders. Bewaar het con tact met Uw vroegere omgeving I Laat Boek handel De Vey Mest- dagh U op de hoogte houden van de nieuwste uitgaven. Onze verzend- afdeeling werkt zóó vlot en nauwkeurig dat U practisch géén tijd ver liest door bij ons te be stellen VLISSINGEN TELEFOON 69 Notaris J. TERPSTRA te Mid delburg is voornemens Donder dag 15 Mei 1941, des avonds 8 uur in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg PUBLIEK TE VERKOOPEN 1. Het huis niet erf te Middelburg aan de Oude Werfstraat 19, groot 89 centiaren. 2. Het huis met erf te Middelburg aan de Schuitvlotstraat 17 (met oorlogsschade), groot 76 centiaren. 3. Het huis met erf te Middelburg aan de Bellinkstraat 43 (met oorlogsschade), groot 99 cen tiaren. De perceelen 13 zijn dade lijk te aanvaarden. 4. Het huis met erf te Middelburg aan de Bellinkstraat 20, groot 58 centiaren. Verhuurd aan J. Spruijt voor j 3.50 per week. Bezichtiging Woensdag 14 Mei en Donderdag 15 Mei van 1012 en 24 uur. Notaris R. BATTEN te Middel burg is voornemens op Dinsdag 27 Mei 1941, des namiddags 2 uur, in het Café Bloemendaal te Brig- damme, PUBLIEK TE VERKOOPEN In de gemeente Sint Laurens. No. 1. 1.0790 H.A. (2 g. 225 r.) BOUWLAND aan den Gol- steinschen weg. No. 2. 0.7700 H.A. (1 g. 289 r.) BOUWLAND aan den Le- liëndaalschen weg. No. 3. 0,5602 H.A. (1 g. 128 r.) BOUWLAND aan den Noordstraatweg. No. 4. 0,2238 H.A. (171 r.) BOUWLAND aan den Noordstraatweg. No. 5. 1,0280 H.A. (2 g. 186 r.) WEILAND aan den weg van Grijpskerke naar St. Laurens. No. 6. 2,1530 H.A. (5 g. 146 r.) WEILAND aldaar. No. 7. 0,4600 H.A. (1 g. 52 r.) BOUWLAND aldaar. No. 8. 0,2230 H.A. (170 r.) BOUWLAND aldaar. Notïtiën en nadere inlichtingen, verkrijgbaar ten kantore van voor noemden Notaris, Pijpstraat 1. Alleen aan Iandgebruikers in den zin der Verordening no. 219/ 1940 met betrekking tot het ver vreemden van landbouwgronden kan toewijzing plaats hebben. Dc notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het openbaar te verkoopen op Vrijdag 23 Mei 1941, ten verzoeke van den heer A. MOERDIJK A. des nam. half 2 Torentijd in de Dorpsherberg van den heer J. Traas te Baarland: Een HUIS met schuurtje en erf aan het Dorpsplein te Baarland, wijk B nr. 24 groot 3 Aren 52 c.a. Een perceel TUINGROND aan den Aphterweg aldaar, groot 2 Aren 32 c.a. Een en ander terstond te aan vaarden. B. Onmiddellijk na afloop van de veiling van het onroerend goed aan het huis B .24 voormeld: den geheelen inboedel, best. o.m. uit: eikenhouten- kabinet, tafels, spiegels, kasten, stoelen, lampen, glas- en aardewerk, kruiwagen, eenig gereedschap en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Voor bezichtiging van het huis zich te vervoegen bij den heer J. Braam, B 23, Baarland. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris. Opgave van deelname heden, Dinsdag, van 79 uur en morgen, Woensdag, van 79 uur in de tijdelijke secretarie Molenwater (S.D.O.A.) Koopt t ij dig Uw ZOMER STOFFEN VISTRA MOUSSELINE, in tal van nieuwe dessins en kleuren,- 70 cM. breed 1.25—Q ,90 3 IA TT CREPE, een buitengewoon grote collectie, in de nieuwste bloemdessins, 90 cM.. ft_ breed 2.10t95 CREPE GEORGETTE, van prima kwaliteit, in mooie, veel-— kleurige patronen, 90 cM. breed 2.902,40 YERSEY ZIJDE. ip moderne uni tinten, een zware zeer— - solide kwaliteit, 90 cM. breed ...2,OU Wij kunnen U nog vele wollen en halfwollen stoffen tonen ook hierin is onze sortering evenals in zijden stoffen, voor deze tijden bijzonder uitgebreid. Onze prijzen zijn per meter MIDDELBURG Nieuwe en gebruikte Piano's en Orgels in ver schillende modellen en houtsoorten. PIjVNETTA Billijke prijzen. Vakkundige garantie. PIANO- EN ORGELHANDEL. Vlissingen, Paul Krugerstraat 16 Middelburg, Lange Noordstr. 31, naast de Rijkskweekschool. STEMMEN REPAREEREN VERHUREN INRUILEN. van onze drukkerij stellen ons in staat Uw hoogste eischen ten aanzien van drukwerk in te lossen. Onze tekende, service, gevormd door copy- ioriter, layout-man, kundige drukkers en prima machines, functionneert als voor heen. I DRUKKERIJ Londensche Kaai 29 - lel. 150 - Middelburg Wat kunnen we nog volop gebruiken^ nu veel zuivelproducten „op de bon" zijn Antwoord: KOENA's heerlijke ROOM- KARNEMELK is ook nü nog vrij van distributie en overal verkrijgbaar. Geniet er dus zoo veel mogelijk van, want KOENA's ROOM-KARNEMELK is zeer voed zaam, licht verteerbaar en bloedzuiverend. Ook aan te bevelen voor zieken, herstellenden en jonge kinderen. Hét middel om oud te worden en jong te blijven. De prijs bedraagt los getapt maar 8 ct. p. Liter, in flesschen één dubbeltje per L. flesch. FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN „KOENA" - VLISSINGEN "I Gevraagd liefst omgeving Middelburg. Aan biedingen aan W. BRAND, „Bioemhove", Domburg. Adverteeren doet verkoopen. Zoolang de voorraad strekt heb ben wij nog prima kwaliteiten in blauw, bruin, grijs en wit MIDDELBURG Bagadedragers Idem met standaard Buitenbanden (mét Binnenbanden (met Duozitjes Electr. lampen Jasbeschermers Kettingscherm Kettingkasten Lak prima kwaliteit Lakkwasten Olie per flacon Pompen Reparatiedoosjes Sturen; sportmodel Enz. vanaf 90 ct. 150 ct. bon) 200 ct. bon) 68 ct. vanaf 150 ct 595 ct 125 ct. 65 ct 225 ct 25 ct. 16 ct 25 ct. 50 ct. 30 ct 185 ct Enz. GISTSTRAAT MIDDELBURG. ZIE ETALAGE DAMES FAUTEUILS HEREN CLUBS SALONSPIEGELS Zeer voordelige prijs. o.h. Postkantoor - Middelburg. (Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/of verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden in deze rubriek niet opgenomen.) Van 15 regels (6-pnnts ietter) 55 ct. Iedere regel meer 11 ct. (maximam 8 regels). Betaling a contant. Koop en Verkoop) Te koop zoo goed als nieuwe TWEE LING WAXDELWAGEN. Van den Spieghelstraat 61. Vlissingen. WIJ KOOPEN alle 2de handsch Meu belen. Vloerbedekking, Fornuizen, Ka chels. Radio's, Gramol'oonplaten. (ook onbespeelbare). Rijwielen, vaste Wasch- tafels, enz. Noordstr. 2 en 22, Vlis singen. ZOMERCOSTUÜM, grijze ruit, te koop. Maat 46. Nederstraat 29, Middel burg. Te koop: MODERN DUBBEL WOON HUIS te Vlissingen (verhuurd). Aparte opgang. Te bevragen 't Zand, Bree- weg D 24S. Te koop Cronyk v. Sraallegaugo, leeren b. geb. eompl. met wapenkrtn. en bijv. 145.alsmede Statenbijbel, Veerdam A 1, Nieuwland. Te koop: Groot kookfornuis met bU- behoorende pot, inhoud 200 liter, Prin senstraat 19, Vlissingen. Te koop: een zoo goed als nieuwe Meisjesmantel, lengte 90. Priis 35 gld. Een paar witte leeren schoenen, maat 36, Te bevragen: Boekhandel Van der Peijl. Souburg. Te koop: Larapekap, w&schtafel, wasch stellen, rooktafel, spiegel, ledi kanten, keukentafel, accordeon, banjo en voetbalschoenen maat 38, enz. Noordstraat 2 en 22, Vlissingen. Te koop: een Pa tent-Etui Camera, formaat 9/12. Te bevragen Bakkers- dorplaan 1, Vlissingen. Te koop prima Radiotoestel „Philips" tevens te koop gevraagd alle soorten BadiotoesteUen voor wisselstroom, Noordstraat 2 en 22, Vlissingen. Gebruikte schrijfmachine te koop ge vraagd. Opgaaf merk en prijs aan J. M. Meijler, Wilhelminastraat 60, Goes. Huur en Verhuur Dame alleen zoekt een kleine BOVEN WONING of gedeelte er van. Brieven onder letters 1020, Boekhandel BAUR- DOUX, Gortstraat 56, Middelburg. Te hunr nette Boven- en Bencden- woningv Molenstraat 47. Vlissingen, k f 4,20 per week. Te bevragen bij G. Boon Molenstraat 53, Vlissingen of Noordweg B 26, St Laurens. Tensions Ambtenaar zoekt terstond ZIT-SLAA1'- KAMKR of ZIT- en SLAAPKAMER, met volledig pension te Middelburg of omgeving. Brieven onder letters V.W., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant. Vlis singen. en Inwoning NETTE KOSTGANGER gerraagd, 9.per week. Brieven onder letters V.V.. Bureau Prov. Zeeuwsche Courant. Vlissingen. Net Kosthuis gevraagd in Middel burg. door monteur. Brieven no. 1105 Bur. Prov. Z. Crt-, Middelburg. .Jongeman, N.H. zoekt per 1 Juni net kosthuis (geen beroeps) te Goes of om geving. Brieven met prijsopgaaf enz. onder letter A 147, bur. van dit blad te Goes. "Personeel geur."") Een kapster kan geplaatst worden bij B. Bal,ié, Dameskapper, Paspoortstraat 16, Souburg. Mevrouw DENTZ, Bierkade 5, Mid delburg. vraagt een NET DAG MEISJE, kunnende koken. Terstond schilders gevraagd. Adres: M. Kleijnenberg. Noordpoortplein, Middel burg of Noordweg B 50, SL Laurens. Net Dagmeisje gevraagd niet Deneden de 18 jaar, dat zelfstandig kan werken. Adres: Laan van Nieuwenhove 26, Mid delburg. Aanmelden van half acht tot 8 uur. Gevraagd flinke werkvrouw of meisje voor 2 a -3 halve dagen per week, liefst van Christ, beginselen. Br. m. uitvoe rige inlicht onder no. 44. bij de boekh. D'Huy, Segeerstraat, Middelburg. Dienstaanbieding*) Net 23-jarig meisje, z.z.g.g. op Walch. of Z.-Bevel. bij Heer alleen of klein gezin om zelfstandig de huishou ding te doen. Liefst eenvoudige huis houding. Br. lett. V. X. bur. P. Z. C.. Vlissingen Voedng BOTER ZONDER BON!!!!! Maakt van een 250 gr. boter 500 gr. boter door middel van onze „Bota" poeder. 12 ct. §er pakje. „Voca" onze gele saus is ({zonder geschikt voor het maken van botersaus. Het voldoet uitstekend. Te vens koffie-extract L40 per fl. C. B. v. Zwienen, St. Jacobsstr. 33, Vlissingen V ioersen ATTENTIE. Naaimachinehandel, naal den, olie, enz. A. v. d. Kreeke, Vlissin gen. Adres voor boodschappen, repara tie Sciicldestraat 10, Vlissingen. Waarschuwing! Vanaf heden is de zaak jn ulken overgedaan. Nadere be kendmaking volgt. W. LEMIJN, Mid delburg:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4