"™Akkertje*X Het kampeerseizoen 1941. STADSNIEUWS Middelburg. Rechtszaken STADSNIEUWS Vlissinven. Kerk- en Schoolnieuws "Ntrre dagen"? 0^ STADSNIEUWS Goes. Burgerlijke Stand Prijsregeling van binnenvaartuigen. Waarheen tusschen 12 en 4 uur? UITREIKING VAN PERSOONS BEWIJZEN BEGONNEN. In de kamer van de afdeeling Burger lijken Stand op het tijdelijk Stadhuis zul- len, voorloopig gedurende enkele maanden, des middags persoonsbewijzen worden uit gereikt. Gistermiddag te één uur werd daarmede begonnen. Te kwart over één kwam de eerste persoon met letter A. als familienaam aan dé beurt, doch deze moest spoedig rechts om keert maken, om dat z\jn foto niet aan de gestelde eischen voldeed. In den loop van den middag wa ren er nog 9 personen, wier foto werd af gekeurd. Bij de binnenkomst geeft men de bescheiden, bestaande uit de oproeping, de distributiestamkaart, de identiteits kaart en de pasfoto's af. Daaraan worden door de betrokken ambtenares toegevoegd het reeds voor een groot gedeelte inge vulde persoonsbewijs en officieele oproe- pingskaart, waarna zij de foto's op de juis te grootte brengt. De tweede ambtenaar moet de bewijzen verder gereed maken, verschillende infor maties inwinnen, o.a. naar bijzondere ken- teekenen of gebreken, naar eventueel werkloos zijn e.d. en hij moet de foto's nader beooraeelen. Dit alles vergt den meesten tijd. Er werd dan ook overwogen dezer werkzaamheden over 2 personen te verdeelen. Vervolgens worden bewijs, oproepings- kaart en foto's te samen gevoegd en door gegeven aan den politieman, die het meest besproken onderdeel voor zijn rekening heeft, nml. het nemen der drie vingeraf drukken. Dit gaat vlug vooral als er geen twijfel bestaat of men den rechterwijsvin ger kan nemen. Het kwam ook gisteren reeds voor, dat dit niet raadzaam was. Dan wordt op het bewijs aangeteekend Welke vinger genomen is. Men passeert dan verder nog vier da mes. De eerste int het geld tevoren is aangeteekend of men minder dan 1 of heelemaal niet behoeft te betalen en geeft daarvoor een zegel vervolgens wordt dit zegel aan de achterzijde van de foto geplakt, zoodat de vingerafdruk zichtbaar is. Verder wordt toegezien dat de betrokkenen zijn of haar handteeltening plaatst, terwijl tenslotte het geheel wordt afgeteekend. In het opgevouwen bewijs wordt een papiertje met waarschuwingen inzake het bewaren en gebruiken van het bewijs gelegd. In een gratis beschikbaar gesteld doorzichtig foudraaltje wordt het persoonsbewijs uitgereikt. Indien is gebleken, dat iemand werkloos was, dan wordt dit hier verder genoteerd opdat kan worden nagegaan of deze per soon, als hij dit niet kan aantoonen, al of niet by de arbeidsbeurs staat ingeschreven. Gisteren waren 100 personen opgeroepen, die allen verschenen. Evenwel hadden 10 van hen geen goede foto's en voorts waren er die geen geld by zich hadden, of een der bescheiden vergeten hadden. Er zyn intusschen toch 83 persoonsbewyzen uitge reikt en deze 83 personen moeten dit dus in het evervotg steeds by zich hebben, nu hun identiteitsbewys is ingetrokken. Men had tegey. vanmiddag 150 personen opgeroepen en tegen morgenmiddag 200. Men hoopte met -dit laatste aantal per middag te kunnen voortgaan. Mocht iemand, die tegen een bepaalden dag en uur is opgeroepen, door ziekte of anders zins verhinderd zyn, dan moet hy daarvan kennis geven met inlevering van' de oproe- pingskaart. Later wordt men dan weer opgeroepen. Weg blijven zonder meer is strafbaar. Wij herinneren er aan dat het mogelyk is foto's voortaan te laten keuren, alleen op wefkdagen van des morgens 9 tot 1 uur op de afdeeling bevolking. HET GRAAFWERK IN DE LANGEDELFT. Nu men het graafwerk in de Lange- delft ook voortzet in dat deel van de straat, waaraan geen verwoeste huizen staan, zul len velen zich afvragen, waarvoor dat noo- dig is. Wy kunnen daarom mededeelen, dat het hier gaat om het' naar de zyde van de straat brengen van kabels enz., dus naar de plaats, waar mettertyd trot toirs zullen komen. In het midden van de straat blijft dan plaats voor de rioleering. Op Vc-rschillende plaatsen heeft men ook de buizen, die eens aansluiting gaven met de nu verwoeste .gebouwen, verwijderd en byv. in het nauwe van den Wal, een der verdwijnende straten, worden de leidingen geheel weggenomen. TWENTSCHE BANK. Met ingang van 15 Mei is door de direc tie der N.V. De Twentsche Bank te Am sterdam benoemd tot bestuurder van het kantoor alhier, de heer mr. J. A. Dumon Tak, die met den heer J. L. A. Baron van Ittersum belast zal zyn met de lei ding van het kantoor, terwyi den heer mr. J. A. Heyse met ingang van den zelfden datum algemeene procuratie is verleend voor genoemd kantoor. De heeren mrs. Dumon Tak en Heyse hebben even eens de teekeningsbevoegdheid voor het kantoor te Goes. Het verwoeste pand aan de Lange Delft, waarvan de saferuimte vryvVel in tact is gebleven, zal worden herbouwd, waar voor reeds opdracht is gegeven aan de architecten van de bank, de heeren Post humus Meyes van der Linden tc Am sterdam. RECHTBANK MIDDELBURG. In hooger beroep. De Officier van Justitie te Middelburg is in hooger beroep gekomen tegen de von nissen der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg van 5 Mei, by welke vonnis sen hy niet ontvankelyk werd verklaard in zyn strafvordering tegen J. M., 22 jaar, bakkersknechtJ. M., 26 jaar, bakkers knecht en D. S., 29 Jaar, koopman, allen wonende te Goes, als verdacht van „een voudige beleediging". LEEFT DE VERKEER8VOORSCHRIFTEN NA! Is het onverschilligheid, is het noncha lance maar steeds biyven er menschen die doorgaan de meest eenvoudige ver keersovertredingen te plegen, zelfs die waarvan een kind reeds weet dat zy ver boden zyn. De regels van den weg blyven dan ook dagelijks de aandacht van de po litie vragen, temeer daar. overtredingen noodlottige gevolgen na zich kunnen slee pen. Het is wel eens aardig erop te wyzen dat de gemeentelyke politie alhier in de afgeloopen anderhalve maand 181 maal verbaliseerend ten opzichte van verkeers overtredingen heeft moeten optreden, ter- wyl zy in dit zelfde tydsverloop bovendien 208 maai een waarschuwing ter zake heeft moeten geven. Deze waarschuwingen be troffen natuuriyk kleine tekortkomingen. Ook komt het voor, zooals men zelf op straat wel kan waarnemen, dat iemand vermoedeiyk willens en wetens een ver- keersfout maakt, doch haar dadeiyk her stelt by het zien van een politieuniform, althans indien bemerkt wordt, dat de po litieambtenaar aandacht aan de te plegen overtreding schenkt. Zoo iemand dient on- verbiddeiyk te worden bekeurd daar het niet volgen der verkeersregelen by hem voorzit uit gemakzucht, uit verkeerd be grepen vryheldszln of uit het denkbeeld dat de wetten en verordeningen op ver keersgebied slechts gelden voor zyn naas ten, doch niet voor hem. Helaas zyn er niet alleen op het gebied der verkeersver- ordening nog zoo heel veel menschen die een gelijken gedachtengang volgen. GESTOLEN GOED TERUGGEVONDEN. Jongens waren op den boulevard alhier met een bal aan het spelen. De bal rolde onder een verzakte steenen stoep van een perceel ter plaatse. Wat doen jongens in zulk een geval? Natuuriyk trachten hun bal terug te k rijgen. Zoo ook hier. Onder de stoep vonden zy niet alleen den bal terug, doch ook twee lakens, twee kussensloopen, een handdoek en theedoeken. Zy brachten de voorwerpen by de politie die daaraan een gedeelte van gestolen goed herkende, waaromtrent aangifte van diefstal had plaats gehad in het begin van den oorlog. Uit de toen gedane aangifte bleek, dat destyds zeer veel goederen uit de woning van den benadeelde waren verdwenen. De textielgoederen waren vermoedelyk onder de stoep verstopt met het oogmerk deze later op te halen. Ze zyn vergeten of de dader heeft geen gelegenheid meer gevon den dat gedeelte van zyn roof later mee te hemen. ERNSTIGE AANRIJDING. Gistermiddag ca. 5 uur vond op het Bet je Wolffplein een aanryding plaas waarbij een kraamverpleegster uit .Sou burg, gezeten op haar rijwiel, door een auto werd aangereden. In ernstigen toe stand is de verpleegster naar het zieken huis „Bethesda" overgebracht. De politie stélt een uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag in. DE UITREIKING DER PERSOONSBEWIJZEN. Men moet op tyd komen. Dank zij een nauwkeurig vastgesteld programma kan de uitreiking der per soonsbewyzen vlot geschieden. Alle opge roepen personen krijgen op hun uitnoodi- gingskaart een nauwkeurige opgave van datum en uur waarop zy moeten verschij nen, zoodat iedereen vrijwel direct gehol pen kan worden. Gisteren is het echter voorgekomen dat verschillende personen niet op den voor hen gestelden tijd ver schenen, doch eerst enkele uren later. Dit mag natuuriyk niet voorkomen. De amb tenaren met de uitreiking belast worden dan op een oogenblik te zwaar belast, waarvan het gevolg is dat het publiek lan ger moet wachten en het gehele program ma in het honderd kan loopen. Iedereen wordt daarom nogmaals dringend ver zocht op tijd te komen, niet alleen in het belang van een goeden gar.g van zaken by de uitgifte doch ook om noodeloos tyd- verlies voor de betrokkenen zelf te voor komen. Faillissement. Het faillissement va.i P. A. Bor.neveld, caféhouder, vroeger wonende te Veere, Kapellestraat A 46, thans wonende te Vlissingen, Goenewoud 70, is geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdeelingslyst. Curator mr. W. H. Ver maas, advocaat te Middelburg. Ned. Herv. Kerk. Cand. W. C. Luuring te Heemstede beeft het beroep naar 's Heerenhoek Nieuwdorp aangenomen. Dr. J. van Lonkhuyzen. Naar wy vernemen is dr. J. van Lonk huyzen, emeritus predikant te Zeist, op nieuw metterwoon naar Amerika vertrok ken. Dr. Van Lonkhuyzen, die een Neder lander is van geboorte werd in 1899 pre dikant by de Geref. kerk van Wilnis, van waar hy in 1902 naar Aarlanderveen ver trok. Gedurende zyn verbiyf aldaar was hy gedelegeerde in de Hollandsche kerken van Argentinië. In 1908 keerde hy in ons va derland terug en in 1909 werd hy predi kant te Ryswyk (Z.H.) In 1911 werd hy predikant te Grand-Rapids welke stand- >laats hy in 1918 met Chicago verwisselde, 'n 1928 kwam hy in Nederland terug en werd 18 November van dat jaar predikant tc Zierikzee. Deze kerk heeft hy gediend tot aan/Zjjn emeritaat dat hem 31 Augustus 1939 eervol door de classis Zie rikzee was verleend. Na zyn terugkeer uit Chicago heett dr. Van Lonkhuyzen zijn Amerikaansch staatsburgerschap behou den. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Zierikzee ds. F. W. J. v. cl Poel te Den Helder. DE AFDEELING GOES VAN DE MELKFEDERATJE VERGADERDE. Onder leiding van ir. J. Versteeg hield de afdeeling Goes van de Melkfederatie voor Zeeland buiten Walcheren dezer dagen haar algemeene vergadering. Na een inleidend woord van den voor zitter werd het financieel verslag over 1940 goedgekeurd en de penningmeester gedéchargeerd van het gehouden beheer. Als leden van de commissie voor het na zien van de rekening over 1941 werden aangewezen de heeren J. Oele te Kloetinge en M. J. Murre te Goes. De heer Q. Trimpe te Goes werd als bestuurslid herkozen. In de vacature-J. Korstanje, die niet herkiesbaar was, werd als lid van het bestuur benoemd de heer W. L. Harthoorn te Goes. De voorzitter dankte den heer Korstanje voor het werk, dat hy gedurende vele jaren in het belang der vereeniglng heeft ver richt. Als afgevaardigden naar de te houden kring- en algemeene vergadering werden aangewezen de heeren C. M. de Munck en Q. Trimpe, beiden te Goes. DE TWEEDE BLO^SEMTOCHT. Ook de tweede fietstocht naar de bloeien de boomgaarden van hier is een zegetocht geworden. Meer dan tweehonderd dames en heeren (oud en jong) namen er aan deel. En ook nu waren en weer velen, die mededeelden, dat ze de derde tocht, op Hemelvaartsdag, ook mede zouden maken. De V.V.V. alhier heeft dus wel een on gedacht succes met deze proefneming. De „goede, oude tyd" van de autotochten wordt er door overtroffen! GEREF. DRANKBESTRIJDING. De Bond van afdeelingen van de Geref. vereeniglng voor Drankbestrijding hield haar voorjaarsvergadering te dezer stede. Alle aangesloten afdeelingen waren verte genwoordigd. De voorzitter, ds. Vreugden- hil, was verhinderd aanwezig te zyn. Het verslag van den penningmeester over 1940 sloot met een batig saldo van 92.—. In de plaats van den heer C. van Donk, die niet voor een herverkiezing in aanmer king wilde komen, werd de heer H. Schuit maker te Goes tot bestuurslid gekozen. De heer Ringelberg, van Zierikzee, die even eens aan de beurt van aftreden was, werd herkozen. Ds. Vreugdeybil werd benoemd als af gevaardigde naar de te Arnhem te houden algemeene vergadering en naar het Enk- rat'/a-congres. Voorts werd beslotén de najaarsvergade ring in September te Middelburg te hou den. De vergadering werd besloten met een causerie van den heer De Borst over het onderwerp „Mede-verantwoordeiyk". dat eenige discussie uitlokte. GOUDEN HUWELLIK. Naar wy vernemen hoopt het echtpaar R. WildeboerBolthuis, wonende in de Zuidvlietstraat, alhier, 15 Mei a.s. zyn gouden huwelijksfeest te vieren. Bruid c 1 bruidegom hebben het geluk zich rog in een goede gezondheid te mogen verheugen. Bijna dagelyks maken zy nog een wande ling door de Goesche straten. OOSTKAPELLK. Van 3 tot 10 Mei. Geboren; Andries, zoon van David Da- vidse en Leuntje de Ryke.' Dina, dochter van Adrianus Jacobus Cornelis van de Velde en Elizabeth Willemina Maas. Beatrix Irene, dochter van Gerrit Willem Kroon en Maria Keersemaker. An toni us Wilhelmus, zoon van Arij den Haan en Neeltje van Hoeydonck. Elfriede Charlotte, dochter van Daniël Rijkse en Martha Bertha Hauser. Helena Cornelia Irene, dochter van Kornelis Brasser en Helena Catharina van Tromp. D03EBURG. Van 3—10 Mei. Geboren Cornelia, dochter van Jacobus Simonse en Jacomina Maria de Visser. Ondertrouwd Willem Verhage, 30 jaar jm. te Westkapelle en Johanna Brouwer 24 jaar jd. Pieter Maljaars 25 jaar jm. te Aagtekerke en Debora Brouwer 25 jaar jd. Getrouwd: Andries Louws 28 jaar jm. te Aagtekerke en Jans Kesteloo 32 jaar jd. Christiaan Jan Visser 33 jaar jm. te Arne- muiden en Elizabeth Dekker, 29 j. jd. WESTKAPELLE, Van 512 Mei. Getrouwd P. Minderhoud Lz., 34 1, jm en M. K. Dekker, 34 j., jd. VROUWENPOLDER. Van 4 tot en met 10 Mei. Geboren:: Cornelis, zoon van Jacobus Besufjen, en van Suzanna de Voogd. ARNE MUIDEN. Over de maand April. GeborenJan, zoon van G. Vogel en J. de Ridder Jannie, dochter van C. van Belzeh en A. de RidderMaria, dochter van J. van Belzen en K. Caljouw Clazina, dochter van J. Marteyn en M. v. d. Grui- ter Elisabeth, dochter van C. Boone en J. M. Meerman David, zoon van P. Jonse en A. Sicreveld Adriana, dochter van K van Belzen en P. OddingWillem, zoon van S. van Belzen en G. Schroevers Cas per, zoon van G. van de Gruiter en M Caljouw. Getrouwd A. Vogel 28 j. en D. de Nooijer 23 j. J van Belzen 40 j. en J. de Nooijer 40 j. W. Meerman 27 j. en T. de Meulmeester 25 j. M. van Belzen 31 j. en P. Ventevogel 28 j. Toen onlangs het verbod „van over nachten in tenten of kajuiten van jach ten" werd uitgeva'ardigd, zaten duizenden kampeerders en watersportliefhebbers in zak en ascb. Gelukkig echter waren er ook nog menschen, die den toestand niet zoo hopeloos inzagen en van oordeel waren, dat althans getracht moest worden de on aangename gevolgen, welke het uitge vaardigde verbod met zich medebracht, zoo gering mogelijk te doen zyn, m.a.w.: uit te zien naar andere slaapgelegenheid voor hen, die gewend zyn er 's zomers op uit te trekken en thans tusschen 12 en 4 uur niet meer in hun canvaswoning of in de kajuit mogen blyven. Tot deze men schen behoorde wel in de eerste plaats de staf van den A.N.W.B., die niet by de pak ken ging neerzitten en reeds aanstonds aan het werk toog. Een verslaggever van het A.N.P. heeft in het hoofdkwartier van den A.N.W.B. eens geïnformeerd hoe men een oplossing tracht te vinden en welke resultaten tot nu toe zyn bereikt. En wanneer dat dan hieronder wordt weergegeven, dan dient in de eerste plaats te worden gereleveerd, dat in de kringen, welke in ons land op het gebied van toerisme een leidende rol spe len, nog steeds de hoop leeft, dat het ver bod niet ongewyzigd zal blyven en dat het dus alsnog mogelijk zal worden gemaakt 'S nachts in tenten of in kajuiten te over nachten, zy het dan onder zekere voor waarden. Wanneer dat echter niet het ge val zal zijn zoo is men by den A.N.W.B. van meening behoeft een goed kampeer der zyn tent dezen zomer toch niet in de kast te laten liggen en zal de watersport liefhebber in veel gevallen heel goed het weekeinde en de vacantie op en by het water kunnen doorbrengen. Wat het kampeeren betreft zoo werd opgemerkt kan reeds aanstonds worden vastgesteld, dat het kampeeren als zooda nig niet is verboden. En er is heusch in het geheele land voor een goeden trekker wel een plaatsje te vinden, waar bij gedurende de vier verboden uren het hoofd onder een solied dak ter ruste kan leggen. In de eer ste plaats zijn er de vele kampeerrentra, welke op hun terrein kampeerwagens bungalows en kamphuizen hebben. Veelal is het ook mogelyk in de cantine te over nachten. In de tweede plaats zijn er nog de boer derijen. Met verschillende eigenaren van kam peerterreinen en andere gastvrye landge- nooten vooral natuuriyk boeren heeft de bond contact gezocht en het is verheu gend te kunnen vaststellen, dat tot nu toe practisch allen daadwerkelyke medewer king hebben toegezegd en een regeling ge- De Staatscourant van gisteren bevat een beschikltlng van den secretaris-gene raal .van het departement van waterstaat, betreffende richtlijnen inzake prijsregeling voor binnenvaartuigen. Op grond van artikel 3 van de „Prijzen- beschikking binnenvaartuigen 1941'', no. ni wordt in. deze beschikking o.m. be paald Voor de bepaling van de getaxeerde waarde van een binnenvaartuig wordt de bouwprys per April 1939 van een vaar- tu.g, geheel gel jk aan het te taxeeren vaartuig, vermeerderd met ten hoogste 50 en verminderd met een bedrag, het welk voor elk te taxeeren vaartuig be paald wordt naar type, ouderdom, slijtage en staat van inrichting en onderhoud van vaartuig en inventaris. De inspecteur-generaal voor de scheep vaart kan ontheffing verleenen van de voorgeschreven wijze van berekening /an de getaxeerde waarde. Indien geen overeenstemming wordt oe- reikt over de vaststelling van den taxa tieprijs, kan de secretaris-generaal van het departement van waterstaat, op ver zoek van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart of van de betrokken taxateurs opdracht géven tot her-taxatie. In bovengenoemde pryzenbeschikking wordt bepaald: Artikel 1. a. ..Binnenvaartuigen" Alle vaartuigen, hoe ook genaamd en van welken aard ook. die tot de vaart op de binnenwateren en niet tot de vaart ter zee gebruikt worden of bestemd zün, met uitzondering van.: 1. Vaartuigen, uitsluitend ten dienste van het goederenvervoer gebezigd of daartoe bestemd, geen sleepbooten zijnde, met een laadvermogen volgens den meetbrief voor binnenvaartuigen, dat kleiner ia dan 20 ton. 2. Stoomsleepbooten. waarvan bet verwarmend oppervlak van de(n) ketel(s) kleiner is dan 10 vierkante KM. Reorganisatie bij de weikverrulming. In „Werk en Steunhet tijdschrift voor steunverleening en werkverschaffing doet Ir. W. H. van Eek eenige algemeene mede- deelingen over een reeds aangekondigd en binnenkort te verwachten besluit inzake een geheele reorganisatie van loonen en ar beidsvoorwaarden van de tewerkgestelden by de Werkverruimingsobjecten. Het steun- begrip en armenzorgkarakter zql aan de werkverruiming worden ontnomen. Aan gaande de nieuwe loonpolitiek deelt de heet Van Eek o.m. het volgende mede „De volwaardige arbeiders zullen een garantieloon ontvangen, dat gebaseerd zaJ zijn op het in de streek geldende landarbei- dersloon, waarby aan de arbeiders, woon achtig in de meer stedeiyke centra, een woonplaatstoelage zal worden toegekend, welke woonplaatstoelage zoodanig is bere kend, dat grondloon plus woonplaatstoelage even onder het ter plaatse geldende con tractloon voor de arbeiders-grondwerkers, vastgelegd in groep III van het landelyk contract voor de bouwbedrijven, zal komen te liggen. By dezen opzet is van de gedachte uitge gaan, dat de by de werkverruimingswerken verlangde arbeid algemeen gesproken het midden houdt tusschen landarbeid en den arbeid van den grondwerker in de bouw bedrijven. Daarnaast zal voor de arbeiders, die de verelschte werkprestatie by deze werkob- jecten nog niet kunnen leveren om voor het troffen is, waardoor het kampeerders mo gelijk wordt gemaakt den nacht binnens huis door te brengen. Hoewel de bond voor dit doel nog maar heel kort „den boer op is", heeft men thans reeds de beschikking over j-uimte voor eenige duizenden kam peerders. Kampeerboerderijen", De bond heeft aan al deze nachtverblij ven een verzamelnaam gegeven. Men beeft deze onderkomens „kampeerboerderijen" genoemd. Zooveel mogelijk is getracht by alle kampeerverblijven een nachtver- blyf te vinden voor mannelijke en een voor vrouwelyke kampeerders. Waar dat niet is gelukt, wordt aan een kampeerboer derij voor heeren de voorkeur gegeven, om dat statistisch is vastgesteld, dat er 75 mannelyke- tegen 25 vrouwelyke kampeer ders zijn. Het inrichten van slaapplaatsen voor gezinnen stuitte op zoovele moeilijk heden, dat hiervan moest worden afgezien. De overnachtingspryzen der verschillende kampeerboerderijen loopen nogal uiteen, naar gelang van de inrichting. Enkele nachtverblijven'zyn geheel gratis, by an dere is de overnachtingsprys in het te be talen kampgeld begrepen, terwijl bij de best ingerichte onderkomens dc prys toch met meer dan 50 cent per nacht bedraagt By langer verblijf zal in den regel reductie worden verleend. De kampeerboerderijen staan, voor zoo ver er ruimte is, voor alle bonafide kam peerders open. De eenige eisch, welke ge steld wordt, is, dat iedere gebruiker of ge- brulkster in het bezit is van een geldige kampeerkaart, afgegeven door de afdeeling Nederlandsche Kampeerkaarten centrale van den A.N.W.B. Met het oog op den meestal uiterst brandbaren inventaris en voorraden in stallen en schuren, is het wenschelyk ge bleken aan het gebruik van deze nachtver- blyven de voorwaarde te verbinden, dat er geen vuur gemaakt en niet gerookt mag worden. Verder wordt verwacht, dat de gast zich richt naar den leefregel van den buitenman, in het bijzonder van den boer en dat beteekent: bytijds naar bed en vroeg uit de „veeren". Ten aanzien van de watersport staat de bond v<*or grootere moeilijkheden. Voor da onderkomens van „watersporters" dient o.m. den eisch gesteld te worden, dat zij liggen aan het water of althans in de onmiddellyke nabijheid van een ligplaats voor booten. Nu is gebleken, dat het heel moeilyk is een behoorlyk aantal onderko mens, welke aan dezen eisch voldoen, te vinden. Gehoopt wordt echter, dat ook aan duizenden watersporters de gelegenheid zal kunnen worden gegeven- een onbezorgd weekeinde of een prettige vacantie op cn aan het water door te brengen. 3. Motorsleepbooten, waarvan bot aantal rem- paardekraiahten kleiner ia dan twintig. 4. Vaartuigen, dio niet ten dienste van het goederenvervoer worden gebezigd of daartoo bestemd zijn, met een laadvermogen, volgens den meetbrief voor binnenvaartuigen, dat klei ner is dan 10 ton. met uitzondering van bagger- materiaai. voorzien van eenige werktuigelijke voortstuwing of andere wcrktuigelijké inrich tingen. b. „Binnenvaartuigen, die in Nederland thuis- behooren": Binnenvaartuigen, welke voor meer dan de helft toebehooren aan Nederlanders, van wie niet blijkt, dat zij nun gewoon verblijf bui ten Nederland hebljen, of aan hier te lande ge vestigde vennootschappen, vereenigingen, stich tingen of andere rechtspersonen, tenzij blijkt, dat de zetel van haar scheepsbedrijf buiteu Ne derland is gelegen. Artikel 2 (1) -Voor de overdracht in eigendom van een in Nederland thuisbehoorend binnenvaartuig is een taxatie-certificaat vereischt. Dit geldt ook voor den verkoop van dc meerderheid van aan- deelen in een N.V., we.lk vermogen in hoofdzaak bestaat ui» een binnenvaartuig. (21 Het taxatie-cerfificaat moet zijn opge maakt door twee der door den secretaris-gene raal van het departement van waterstaat be noemde taxateurs en voor accoord zijn, getec- kend door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart. 1 (3) Dc geldigheidsduur van een taxatie-certi ficaat bedraagt zestig dagen, te rekenen van den datum voa ondarteekening. Dc geldigheids duur kan worden verlengd. Artikel 4. Jlet is verboden op eonïgérlol wijze te bewer ken of er toe mede te werken, dat een over dracht in eigendom, als bedoeld in artikel 2. lid 1. geschiedt tegen een hoogeren prijs, dan in het tevatie-certlficaat is aangegeven. Artikel 5. De verkoooer i,! verplicht, het koooeoutraet schriftelijk te sluiten en na do overdracht iu eigendom een afschrift van dit koopcontract met het taxatie-certificaat aan het departement van waterstaat te zenden. Artikel 6. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toepassing op overdracht in eigendom aau de D"tt-ct>e militaire autoriteiten. Artikel 7. De secretaris-generaal van het departement van waterstaat kan ontheffing verleenen van de be^a'mgen van deze beschikking. Deze beschikking treedt in werking 13 !^el garantieloon in aanmerking te kunnen komen, een overgangsloon worden vastge steld. dat iets beneden het vorenbedoelde garantieloon zal liggen en welk loon op ge lijken voet blijft geregeld als tot nog toe in de werkverschaffing gebruikelijk was, d.w.z. het basinuurloon zal geheel in ac coord moeten worden verdiend, waarbij trainingstoelagen het den nog zeer onkun digen arbeider by dit werk mogelyk zullen maken het baslsuurloon te halen. Toont de arbeider, die onder de bepalingen van het overgangsloon valt, door zyn werk prestatie dat hy geacht kan worden het garantieloon waard te zyn, dan zal hij ten spoedigste worden overgeplaatst naar de groep van volwaardige arbeiders met dc voor hen geldende garantieloonbepalingen. De verzorging van de plaatsing van de arbeiders, die vooralsnog geen werk in het zoogenaamde vrije bedryf kunnen ver krijgen, zal worden opgedragen aan de organen van het rijksarbeidsbureau, der halve los van de gemeentelyke Instanties. De omzetting van het werkloosheidssub- sidiefonds in een algemeen arbeldsfonds, waaruit, los van de gemeontebegrootingeo, ter uitvoering van een voldoende aantal werkverruimingsobjecten noodig voor do aigeheele opheffing der werkloosheid, sub sidies dienen te worden verstrekt, zal on- vermydeiyk <*n spoedigste op het van kracht worden van het in dit artikel aan gekondigde reorganisatiebesluit inzake de ioonbepaling en de overige arbeidsvoor waarden by de werkverruiming, noodzake lijk dienen te volgen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2