Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant EZ Van het strijdtooneel in Irak. De verdediging van het Westelijk halfrond. Bekendmaking van het rijkscommissariaat. Engelsche luchtaanvallen. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 113 DINSDAG 13 MEI 1941 Uitgave dei Firma s F van de Velde Jr en G W den Boei ABONNEMENTSPRIJS; tv c«n> je vee» ot i 2.42 per Vwwt.il rraeco pet oost 2 63 p«' kw.rt.ol Afzonderlijk* nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS i Van V- 6 regen 1.65. Iedere 'egel meer 33 oent 8ij abonnement soectaie prijs. Kleine advertentie» van 1 - 5 'egeb 0.55. iedere -eg*' meer 11 ct. (ma*- 8 regels) POSTREKENING 359300 «MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. De Groot-Moefti van Jeruzalem roept de' Mohammedanen op tot den heiligen oorlog tegen Engeland. Volgens - een radiobericht uit Bagdad luidt het Iraksche legerbericht van 12 Mei als volgt In het Zuiden heeft ons leger de vijande lijke strijdkrachten aangevallen. Onze luchtmacht heeft verkenningsvluchten bo ven de vijandelijke stellingen gemaakt. Alle vliegtuigen zijn teruggekeerd. Eenige Engelsche toestellen hebben hedenochtend 5 uur 30 boven onze stellingen gevlogen en bommen laten vallen zonder schade aan te richten. Ook heeft een vijandelijk vliegtuig boven het noordelijke leger gevlogen en bommen uitgeworpen, die 'him doel gemist hebben. Het D.N.B. meldt verder uit Vichy Volgens een bericht uit Beiroet heeft ra dio-Bagdad het door buitenlandsche radio stations verspreide nieuws, als zou Roet- bah gevallen zijn, tegengesproken. Tevens is aan alle diplomatieke vertegenwoordi gers van Irak in het buitenland verzocht, dit bericht eveneens tegen te spreken. De Iraksche vlag, zoo wordt in het bericht uit Bagdad gezegd, wappert nog steeds boven de vesting. De leider van de Palestijnsche verdedi gingscommissie in Irak, Mauloed Moekher, heeft, naar verder gemeld wordt, aan den minister-president Khailani in 'n telegram medegedeeld, dat zijn leden met honderd vrachtauto's vol ongeduld op het bevel wachten, naar het front te gaan, onver schillig naar welk front. Hij zal de kosten dragen. In zijn antwoord telegram dankt Khailani Moekher voor zijn energie en ijver en belooft hy hem. de noodige bevelen te zullen uitvaardigen, zoodra de tyd daartoe gekomen is. Openbare oproep van den Groot-Moefti. Het D.N.B. meldt uit BeiroetDe Groot- Moefti van Jeruzalem heeft in een open baren oproep verklaard, dat 220 millioen Mohammedanen door de imperialistische tyrannie van Engeland onderdrukt worden. De Groot-Moefti riep vervolgens alle Mo hammedanen op tot den heiligen oorlog te gen Engeland. Talrijke vooraanstaande Oelema's heb ben nu in de pers te Bagdad een herderlijk schrijven gepubliceerd. Zij roepen daarin op tot den „Dzjidad" tegen Engeland en sporen de Mohammedanen in alle landen aan, Irak naar beste krachten te steunen. In de moskeeën te Bagdad zijn diensten gehouden, waaraan door duizenden geloo- vigen werd deelgenomen. Ook hier riepen de Oelema's in hun predicaties de bévol- king tot den heiligen oorlog op. Na de diensten werden groote optochten gevormd. De betoogers droegen vanen en borden, waarop de Dzjidad gepproclameerd werd. De Iraksche minister van oorlog te Ankara. D, aanwezigheid "van den Irakschen minister van oorlog te Ankara is bet on derwerp van een levendige gedachtenwis- seling in diplomatieke kringen, aldus meldt het D.N.B. uit Istanboel. De minister heeft gesproken met een groot aantal hoogge plaatste Turken, voor wie hij den toestand in zyn land uiteenzette. Hij heeft echter geen samenkomst gehad met den Britschen ambassadeur Hugesseii, hoewel deze, naar men zegt, meermalen moeite daar voor heeft gedaan. Zuld-Amerlkaansche vlootvoogden vertoeven in de Ver. Staten. Uit New York meldt- het D.N.B. Aan een maaltyd ter eere van de in de Ver. Staten vertoevende vlootvoogden der Zuid- Amerikaansche landen heeft de vice-minis ter van buitenlandsche zaken der Ver. Staten, Summer Welles, een rede ge houden, waarin hij o.a. verklaarde, dat de Amerikaansche volkeren het hoofd moesten bieden aan alle machten, die op de we reldverovering uit zyn en die de vrijheden aan den kant willen schuiven, welke de Amerikanen zoo hoog waardeeren. De Ver. Staten zijn bereid, hun rol in de verdedi ging van het Westelijke halfrond volledig te spelen. Namens de Latijnsch-Amerikaan- sche vertegenwoordigers antwoordde de Argentijnsche vice-admiraal, Guisasola, die o.a. zeide, dat de politiek der landen van het Westelijke halfrond geleid wordt door gemeenschappelijke doelen, en idealen. ROOSEVELT ZAL PAS OP 27 MEI SPREKEN. Uit Washington meldt het D.N.B. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt, dat pre- sident Roosevelt de voor Woensdag a.s. aangekondigde rede voor de diplomaten der Zuid-Amerikaansche landen heeft afge zegd en in plaats daarvan op 27 Mei zal spreken. Namens den president heeft Cordell Huil de Zuid-Amerikaansche diplomaten op de zen datum als gasten van Roosevelt uitge- noodigd. De receptie der Pan-Amerikaan- sche Unie, waarin Roosevelt het woord zou voeren, is eveneens afgezegd. Als reden voor het afzeggen van de redevoering van a.s. Woensdag wordt Roosevelts ziekte vermeld. AMERIKA EN DE VAART OP DE ROODE ZEE. Stefani meldt uit New-York, dat volgens berichten van Amerikaansche agentschap pen twintig vrachtschepen bevel hebben gekregen met oorlogsmateriaal voor de Britsche strijdkrachten in het Midden- Oosten naar de Roode zee uit te loopen. Twintig andere vrachtschepen hebben be vel gekregen zich gereed te houden voor vertrek. De Amerikaansche marine-autori teiten hebben, naar in de Amerikaansche berichten verder wordt gezegd, de kwestie van de bescherming dezer schepen en van hun bemanning behoorlyk bestudeerd. De buitenlandsche schepen in Amerika, De handelscommissie van den Ameri- kaanschen senaat heeft Maandag met elf tegen vier stemmen goedkeuring gehecht aan de wet waarbij de Amerikaansche re geering in Amerikaansche havens opgeleg de schepen mag overnemen. Amerikaansche beloften aan Ierland. De democratische senator Wheeler heeft in een persgesprek te New York gezegd, dat de Amerikaansche regeering thans met Ierland tracht te doen wat zij met Zuid- Slavië gedaan heeft: door beloften van wapenleveranties wil zij het land in den oorlogdxrjven. Het schijnt, aldus Wheeler, dat de Amerikaansche regeering probeert, door middel van pressie Ierland er toe te brengen, dat het bepaalde streken aan En geland afstaat. Ierland tracht sedert eenigen tijd levens middelen en wapens uit de Vereenigde Sta ten te krijgen. Hoewel de Vereenigde Sta ten voortdurend spreken over hulp aan de democratische landen, worden de Iersche vertegenwoordigers van het kastje naar den muur gestuurd. DE AMERIKAANSCHE LEVERINGEN AAN FRANKRIJK. Uit Berlijn meldt het A.N.P. Reuter meldt d.d. 9 Mei uit Washington, dat de Fransche ambassadeur Haye heeft mede gedeeld, dat de regeering der Ver. Staten zich voorloopig bereid verklaard heeft, den verkoop aan Frankrijk van maandelijks twee scheepsladingen tarwe voor het onbe zette gebied toe te staan. Ter betaling zou den de in de Ver. Staten bevroren Fran sche saldi gebruikt worden. De Amerikaan sche vice-minister van buitenlandsche za ken, Sumner Welles, heeft aan den ambas sadeur verklaard, dat deze overeenkomst bestaan blijft, mits er geen veranderingen zouden ontstaan in den algemeenen toe stand. Dit wordt aldus geïnterpreteerd, dat de geldigheid van deze overeenkomst voor taan grootendeels zal afhangen van de politieke ontwikkeling ir Frankrijk en vooral van de mate der Fransch-Duitsche samenwerking. Naar uit vorenstaand Reuterbericht blijkt, zou de levering van graan dat met Fransche saldi in Amerika betaald wordt, niet geschieden uit overwegingen van menschlievendheid, doch een zuiver poli tieke transactie zijn. De Duitsch-Fransche betrekkingen. In de Wilhelmstrasse te Berlyn reageer de men gisteren slechts met de grootste gereserveerdheid op vragen van buiten landsche journalisten over den stand der betreklcingen tusschen Duitschland en Frankrijk. Men zeide slechts, dat de onderhande lingen met Vichy nog niet geëindigd zijn. Vragen, die betrekking hadden op buiten landsche bu'ichten over een ontmoeting tusschen Darlan met een hooggeplaatste Duitsche. persoonlijkheid, bleven, onbeant woord. HEVIGE GEVECHTEN IN 1 WAZIRISTAN. Uit Kaboel meldt het D.N.B. Op het oogenblik worden tusschen een sterke Engelsche colonne en leden van den stam Mahsoed in Rajmak Narai in Midden-Wa- ziristan hevige gevechten geleverd. De Engelsche colonne is door inboorlingen aangevallen. Aan Engelsche zijde zijn reeds talrijke slachtoffers gevallen. Ook in de buurt van Bannoe en Tochi ont plooien de Waziris een levendige activi teit HESS VERONGELUKT. Officieel wordt door de N.S.D.A.P. me degedeeld Partijgenoot Hess, wien op grond van een sinds jaren zich ontwikkelende ziekte door den Führer ten strengste was verbo den om een vliegtuig te besturen, heeft zich in strijd met dit bevel den laatsten tijd veer in het bezit van een vliegtuig gesteld. Zaterdag 10 Mei, tegen 18 uur, is par tijgenoot Hess in Augsburg weer opge stegen voor een vlucht, waarvan hij tot op heden niet is teruggekeerd. Uit een achtergelaten schrijven blykt een geschoktheid van geest, welke doet vreezen, dat partijgenoot Hess het slacht offer van waandenkbeelden is geworden. De Führer heeft terstond bevel gegeven, dat de adjudanten van partijgenoot Hess, die alleen kennis droegen van deze vlieg tochten en die deze in stryd met het hun bekende verbod van den Führer niet ver hinderd, resp. terstohd gerapporteerd heb ben, moeten worden gearresteerd. Onder deze omstandigheden moet dus helaas de N.S.D.A.P. verwachten, dat party genoot Hess op zyn vlucht ergens neergestort, resp. verongelukt is. DE PLAATSVERVANGING VAN DEN FÜHRER. De Führer heeft de volgende bepaling uitgevaardigd „Het bureau van den plaatsvervanger van den Führer, zooals dit tot dusver be stond, wordt van heden af genoemd partij kanselarij. Zij staat onder mijn persoonlijk toezicht. Haar leider is, evenals tot dusver, ryksleider Martin Bormann". HITLER ONTVANGT ADMIRAAL DARLAN. Uit Beriyu meldt het D.N.B. De Führer heeft in tegenwoordigheid van den rijksminister van buitenlandsche zaken, den vice-president van den Franschen ministerraad, Admiraal Darlan, ontvangen. Berlijn wil geen pauze in de krijgsverrichtingen. MEN ACHT ER DE HOUDING VAN TURKIJE HOOPGEVEND. De Berlijnsche correspondent van Schweizer Press TeL seint Een periode van groote bedrijvigheid staat voor de deur, aldus zei men gister avond in gewoonlijk goed ingelichte krin gen alhier. Van militaire zijde is telkens weer verzekerd, dat er na het offensief opden Balkan geen rustpoos ?al volgen en dat de slag in den Atlantischen Oceaan tegen Engeland raeedoogenlöos zal worden voortgezet. Inmiddels zijn er duidelijke teekenen, dat thans ook op het diploma tieke slagveld zeer belangrijke offensieven ontketend zullen worden. Rusland, Tur kije, Irak, Frankrijk en het Iberische schiereiland zyn op het oogenblik een aan tal raadsels, die op oplossing wachten. „Hoopgevend" noemde men de houding van Turkije. De wijze waarop in de afge- loopen week te Ankara over Duitschland is gesproken duidt erop, dat de Turksche politici de voorzichtigheid nog steeds als de moeder van de porceleinkast beschou wen. Wel heeft men hier een lichte wijzi ging geconstateerd in de houding van de Turksche pers. Een zeer delicate taak wacht Von Papen. Von Papen in Turkije teruggekeerd. De Duitsche ambassadeur, Von Papen, is gisteren, komende uit Duitschland met een speciaal Duitsch vliegtuig op het'vliegveld van Istanboel, Yesjilkoei, aangekomen. Na een kort oponthoud is de ambassadeur met dezelfde machine naar Ankara doorge reisd. Twee Britsche patrouillebooten vergaan. De Engelsche admiraliteit heeft Maan dagavond medegedeeld, dat de Engelsche patrouillebooten Rochebonne en Kopanes to£ zinken gebracht zijn. Onder de be manning van de Kopanes vallen geen slachtoffers te betreuren. De naaste bloed verwanten der slachtoffers van de Roche bonne zijn in kennis gesteld. Het m.s. „Oranje" aan de Australische marine overgedragen. ALS HOSPITAAL SCHIP IN DE VAART. S.P.T. meldt uit Canberra De regeering heeft bekend gemaakt, dat het Neder- landsche motormailschip „Oranje", van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam, aan de'Australische marine is overgedragen om te worden gebruikt als hospitaalschip voor het terugbrengen van Nieuw-Zeelandsche en Australische troepen uit den Levant. De Oranje meet 20017 tonbruto en 11.675 ton netto. Het schip werd in 1938 bij de Nederalndsche Scheepsbouw Maat schappij te Amsterdam gebouwd. In het najaar van 1939 is het schip in Ned.- Indië opgelegd. De kóoustruiken, die vroeger werden ond ergeploegd, worden nu op het platteland als brandstof voor kookdoeleinden gebruikt. Om ze goed te laten drogen, worden de voorraden op stapels gezet. (Pax Holland) Over de In het bezette Nederlandsche gebied vastgestelde verboden landsdeelen. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor de open bare veiligheid en hoogere S.S. en politie leider doet de volgende ambtelijke publica tie over de in het bezette Nederlandsche gebied vastgestelde verboden landsdeelen: „Ik heb aanleiding, nogmaals er op te wijzen, dat het verblijf a. op de Westfriesche eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schier monnikoog, Siemonssand, Boschplaat, Rot tumerplaat en Rottumeroog, b. aan de Nederlandsche kust ten Zui den van Hoek van Holland tot aan de Bel gische grens en op de in dit gedeelte van het land liggende eilanden (het Zuidelijk deel der provincie Zuid-Holland ten Zuid wésten van de ijn Nieuwe Waterweg- Oude MaasDordtsche Kil en de geheele provincie Zeeland) slechts aan die personen van Nederland sche of Duitsche nationaliteit is toege staan, die daar hun vaste woonplaats hebben. Personen, die om dringende zakelijke redenen of yoor familie-omstandigheden zich in het verboden gebied willen bege ven, moeten zich met een verzoek om toe lating wenden tot den burgemeester der gemeente, waarheen zy wenschen te rei zen. Zijn. in de provincie Zeeland meerdere gemeenten by deze toelating betrokken, dan moet het verzoek tot den commissaris der provincie Zeeland worden gericht. De ze bepaling geldt ook voor die personen, die hun woonplaats in het verboden gebied hebben gehad en weder daarheen willen reizen. Ik wijs er op, dat de vergunning tot binnenkomen slechts in uitzonderings gevallen wordt verleend. In het verzoek moeten voornaam, fami- naam, beroep, woonplaats en straat, ge boortedatum en plaats van den verzoeker vermeld worden. Bovendien moet de red 41 voor het betreden van het verboden ge« bieden, evenals de duur van 't voorgeno men. verblijf opgegeven worden. •De betreffende Nederlandsche autoritei ten zenden het verzoek met hun advies ten aanzien van de noodzakelijkheid der reis naar den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris in de provincies (politie officieren) ter beslissing toe. De gevolmachtigde van den Rijkscom missaris (politle-officier) schrijft de ver gunning tot binnenkomen, uit. Slechts met deze vergunning is het betreden van het verboden gebied toegestaan. De vei-gunning wordt verleend voor een termijn /an uiterlijk 14 dagen. Ambtenaren van het rijk of de provincies, die geregeld voor dienstaangelegenheden in het verbo den gebied moeten zyn, kunnen een toela tingsbewijs verkrijgen, dat een half jaar geldig is. De toelating kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden inge trokken. Handelingen in strijd met deze regeling zyn op grond van paragraaf 1 der verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 20/1941 over de bestraffing van handelingen ln strijd met militaire of politioneele regelin gen overtredingen en worden met hechte nis tot zes maanden en met geldstraffen tot 1000 gulden of met een van dezetraf- fen getroffen, in zooverre niet volgens an dere bepalingen een hoogere straf is vast gesteld. Bovendien worden de personen, die zich zonder toelatingsbewijs in het verbo den gebied ophouden, gearresteerd en ver wijderd. Deze strafbepaling treedt op den dag harer publicatie in werking. De „Prins Willem II" getorpedeerd. De Rheinische Landeszeitung bericht dat het Engelsche s.s. „Turcan Star" negen opvarenden van. het in Biïtschen dienst varende Nederlandsche s.s. „Prins Willem H" te Montevideo aan land heeft gezet. De „Prins Willem II" is in den Atlanti schen Oceaan door een duikboot getorpe deerd. Het schip mat 1304 br. reg. ton en be hoorde aan dë N.V. A. Veder. Prijzen van kuikens. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij heeft vastgesteld het pryzenbesluit kuikens 1941. Art. 2 luidt als volgt: 1. De prijs voor vrouwelijke kuikens van kippen en eenden bij verkoop door fokkers aan houders van vermeérderings- bedrijven bedraagt 0,75 per stuk. 2. De in het eerste lid genoemde prjjs geldt bij levering onverpakt en af bedrijf van den verkooper en inclusief omzet belasting. By levering verpakt en franco kooper mag deze prijs met ten hoogste 3 cent per kuiken worden verhoogd. CRISIS-HARINGBESLUIT- EN MOSSELBESLUIT VERLENGD. Het crisisharingbesluit 1940 en het cri- sis-mosselbesluit 1938, die tot 1 Mei 1941 golden, z^n ook na dien datum van kracht gebleven en wel voor .onbepaalden tyd. Vier vliegtuigen neergeschoten. In het afgeloopen weekeinde is de Brit sche luchtmacht met eenige toestellen boven ons land geweesc. Er kwerd een aantal brisant- en brandbommen omlaag geworpen. In totaal is één civiel persoon gedood en werden er vier licht gewond. Van de Duitsche weermacht werd één per soon licht gewond. Verder werden acht wo ningen zwaar, 64 licht beschadigd en bracht de luchtdruk aan een 100-tal hui zen glasschade toe. Door een brandbom werd een heidebrand veroorzaakt; 30 h.a. heide brandde af. In een andere plaats werd een waterleiding beschadigd, die in middels reeds weer hersteld is. De Engelschen moesten hun tochten boven ons land in dit weekeinde met vier hier afgeschoten vliegtuigen betalen. De bemanningen kwamen hierbtj deels om het leven, en werden deels gevangen ge nomen. Ook kasaardappelen op den bon. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschery maakt het volgende met betrekking tot de distributie van aardappelen bekend. Aangezien is gebleken, dat in eenige gemeenten kasaardappelen zonder bon wor den verkocht, wordt er de aandacht op gevestigd, dat alle voor consumptie ge schikte aardappelen onder de bepalingen van de aardappelendistributie vallen. Ook kasaardappelen mogen dus slechts tegen afgifte van de voor het koopen van aardappelen aangewezen bonnen worden gekocht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1